VVM-screening for Greve Centervej. Version dateret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VVM-screening for Greve Centervej. Version dateret 28.11.2012"

Transkript

1 VVM-screening for Greve Centervej. Version dateret VVM Myndighed Naturstyrelsen Roskilde Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende kommuner I forbindelse med etablering af Den nye bane København-Ringsted er det på grund af geotekniske forhold blevet nødvendig at hæve banen 2,5 meter i forhold til projektet i programfasen. Som konsekvens af hævning af banen skal Greve Centervej tilsvarende hæves. Årsag til hævningen: Geotekniske undersøgelser har vist en meget høj vandstand i forhold til de undersøgelser, der er blevet foretaget i programfasen, og som ligger til grund for miljøredegørelsen af september Banedanmark, Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads København Ø Susanne Frank Telefon.: Greve Centervej ved krydsning af den nye bane, Greve kommune. Greve kommune Oversigtskort i målestok Se Kortbilag 1 Kortbilag i målestok Se Kortbilag 2. Det oprindelige projektforslag er indtegnet med sort. Det ændrede projekt er vist i hvid streg. Forholdet til VVM reglerne Ja Nej Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr af 6, december 2006 Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr af 15.December 2010 Anlæggets karakteristika: Ikke relevant Ja Bør undersøges Nej Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og skal derfor ikke screenes Tekst

2 1. Arealbehovet i ha: Hævning af Greve Centervej medfører en øget dæmningsbredde, hvilket resulterer i et øget arealbehov i forhold til programfaseprojektet, idet det samlede arealbehov for Greve Centervej er estimeret til 1,1 ha svarende til en forøgelse på ca. 1600m 2. Midlertidige arbejdsarealer er ikke indeholdt. 2. Er der andre ejere end Bygherre? Arealet ejes af Greve Kommune, men Banedanmark eksproprierer arealet i forbindelse med banens etablering. Midlertidig ekspropriation af arbejdsarealer forbliver kommunens ejendom efter omlægning af vejen. 3. Det bebyggede areal í m 2 og Det bebyggede areal øges svarende til den øgede bygningsmasse i m 3 dæmningsbredde (maksimalt 5 m). Bygningsmassen skønnes at være ca m 3 større end forudsat i 4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer type og mængde: Mellemprodukter type og mængde: Færdigvarer type og mængde: 6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: programfasen. Anlægget får en maksimal kote på 14,75 (DVR90) svarende til 2,5 m højere end den foreslåede løsning i programfasen, hvor den blev forudsat sænket, så den kunne gå under Greve Centervej. Greve Centervej er et vejanlæg. Der opbevares ikke råstoffer, mellemprodukter eller færdigvarer. Vejanlæggets trafikkapacitet ændres ikke som følge af den ændrede udformning af vejprojektet. Der vil ligeledes på jernbanen køre samme antal tog på strækningen som forudsat i anlægsloven for projektet (8-9 passagertog i timen i hver retning) 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Vejens længde ændres marginalt som følge af den øgede højde. 8. Anlægget behov for råstoffer type og mængde: I anlægsfasen: Banen længde ændres ikke. Anlægsfasen: Der er et ekstra behov for råjord til opfyld. Der anvendes råjord, som er i overskud fra baneanlægget, se pkt. 3.

3 I driftsfasen: 9. Behov for vand kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen: 10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet: 11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: Farligt affald: Andet affald: Spildevand: Driftsfasen: Der anvendes ikke råstoffer i driftsfasen. Der anvendes ikke vand i hverken anlægs- eller driftsfasen Nej, se pkt. 9. Der vil i anlægsfasen blive genereret byggeaffald i forbindelse med nedbrydningen af det eksisterende vejanlæg. Affald sorteres, genanvendes, håndteres eller bortskaffes i overensstemmelse med kommunens regulativer for erhvervsaffald. 12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger: 13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: I driftsfasen vil der ikke forekomme affald. Der vil ikke forekomme farligt affald. Afvanding af regnvand fra vejbroen vil ske til grøfter langs vejdæmningen med nedsivning til dræn/faskine i dybdepunkter. Da terrænet hæves vil det eksisterende afvandingssystem vest for banen blive bibeholdt. Det ændrede projekt vil ikke give anledning til ændringer i vandafledningen sammenlignet med programfase forslaget. Nej. Vandafledningen og bortskaffelsen af affald kan håndteres inden for de eksisterende ordninger. I anlægsfasen tilstræbes det at overholde de gældende grænseværdier for støj. I driftsfasen overholdes den vejledende grænseværdi for banestøj på 64 db ved boliger. Støjen fra banen vil forsat ligge under denne grænseværdi på trods af, at

4 14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener: 16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 17. Vil anlægget give anledning til lugtgener: 18. Vil anlægget give anledning til lysgener: 19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld: Anlæggets placering 20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse: banen hæves. Hævningen af banen og Greve Centervej vil medføre et reduceret støjbidrag fra motorvejen på et par db vest og nordvest for banen. Projektet medfører ikke øget luftforurening i driftsfasen Der vurderes ikke at være gener i relation til luftforurening i anlægsfasen grundet anlægsarbejdets begrænsede omfang. I hverken anlægs eller driftsfasen vil projektændringen medføre øgede vibrationsgener, da hastigheden på togene ikke øges. I driftsfasen vurderes ikke at være støvgener i forbindelse med projektet. Der kan forekomme støvgener i forbindelse med anlægsarbejdet, men det vurderes at være af mindre betydning på grund af anlægsarbejdets begrænsede omfang. Mindre eventuelle støvgener reduceres ved at overrisle arbejdsområdet med vand. Der vurderes ikke at være lugtgener i forbindelse med projektet. Ved en hævning af Greve Centervej med 2,5 m vil der kunne forekomme øgede lysgener fra henholdsvis gadebelysning og/eller trafik. Gener fra gadebelysningen vil der blive taget hånd om i forbindelse afskærmning af faste lyskilder Projektændringen vil ikke medføre ændret risiko for uheld. Projektet vil inddrage et areal på ca m 2 langs det eksisterende vejanlæg. Området er i dag udlagt til transportkorridor, industri og bolig

5 21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området: 22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen: 23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner: 24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand: 25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: Såfremt anlægsloven medfører, at det berørte areal ikke kan anvendes som beskrevet i kommune- og lokalplaner skal kommunen udarbejde en ny kommune/lokalplan, der bliver tilpasset det statslige projekt. Der er taget højde for banen i kommuneplanstrategien Se punkt 21. Der er ingen råstoffer i området. Projektet udgør ikke en hindring for anvendelsen af områdets grundvand. Der er ingen sårbare vådområder nær omlægningen. Projektet ligger i kystnærhedszonen og i et område med industri og bolig mellem kysten og det relevante område. Anlægget har ikke nogen indflydelse på kystnærhedszonen. 27. Forudsætter anlægget rydning af skov: Der ligger ikke skov i nærheden af omlægningen af 28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker: 29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet: 30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder Nationalt: Internationalt (Natura 2000): Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV. Forventes området at rumme danske Greve Centervej. Området er ikke udlagt som naturpark eller reservatområde. Projektet ligger på Sjælland. Der er ikke registreret beskyttede eller fredede områder og arter på arealet eller i nærheden af anlægget.

6 rødlistearter: 31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft): 32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 33. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk: Projektets type og omfang samt placering betyder, at der ikke forventes overskridelse af miljøkvalitetsnormer inden for overfladevand og grundvand. Boligområder, støj: Den hævede bane vil medføre, at togstøjen øges generelt i området, men at støjen forbliver under grænseværdien for togstøj på 64 db. Hævning af Greve Centervej kan medføre en marginal forøgelse af vejtrafikstøj fra Greve Centervej ved nærmeste boliger umiddelbart vest for skæringen med banen. Forøgelsen vurderes at være i størrelsesordenen 0,5 db og vurderes at være uden signifikant betydning. Se medsendte notat om Støjforhold om skæring ved greve Centervej i forbindelse med ændret længdeprofil for banen. Hævningen af Greve Centervej sker overvejende i tilknytning til erhvervsområde. Projektet ligger ikke inden for udpegede kulturmiljøer, områder med kulturhistoriske værdier, kirkeomgivelser eller lignende, og vurderes ikke at påvirke historiske eller kulturelle landskabstræk, da der er tale om etableringen af et anlæg i erhvervsområde tæt på eksisterende infrastruktur Der er ikke kendskab til fund af arkæologisk interesse eller kulturarvsarealer i nærhed af projektområdet. Projektet berører desuden ikke fredede områder. Projektområdet ligger ikke inden for udpegede landskabsområder. Der findes ikke udpegede geologiske interesseområder, som kunne blive påvirket af projektet.

7 Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning: Da området i dag er præget af infrastruktur og erhverv er det ikke sårbart overfor eventuel støjpåvirkning. 35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): Området er i dag påvirket af støj fra motorvejen samt støj fra tunge køretøjer i erhvervsområdet. Administrativt er støj fra vej og baner skal reguleres hver for sig. BDK er kun bemyndiget til at håndtere banestøj. 36. Er der andre kumulative forhold? Hævning af banen betyder en hævning af Greve 38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen/mc s område: 41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: Centervej. Se pkt. 31 og 35. Den hævede bane vil medføre, at togstøjen øges generelt i området. Øst for banen/motorvejen med 1-2 db ved 125 boliger. Støjniveauet ved boligerne hvor der sker en forøgelse vil dog være under grænseværdien 64 db. Jf. pkt. 38 øges støjniveauet ved i alt 125 boliger på strækningen omkring Greve Centervej. Grænseværdierne er stadig overholdt. Ændringen ifht. miljøredegørelsen er marginale (miljøredegørelsen nævner 119 boliger) Nej Nej 42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige Enkeltvis: Eller samlet: 43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: Der forventes ikke væsentlige miljømæssige påvirkninger som følge af projektet, hverken enkeltvis eller samlet set. Der vil ikke være tale om komplekse miljømæssige påvirkninger som følge af projektet.

8 44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: Der er stor sandsynlighed for, at de forventede miljømæssige påvirkninger, der er beskrevet i det ovenstående, vil opstå da anlægget er permanent. 45. Er påvirkningen af miljøet Varig: Hyppig: Reversibel: Konklusion I det der er tale om et nyt anlæg (banen) og ændring af et eksisterende anlæg (Greve Centervej) vil de meget begrænsede påvirkninger fra vejtrafikstøj og jernbanestøj være varige miljøpåvirkninger. Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt: Der er påpeget en række mindre miljømæssige påvirkninger i henholdsvis anlægs- og driftsfasen: Støj (mere, men stadig under grænseværdien for banestøj ved boliger) Lys (Påvirkningerne af fra faste lyskilder vil blive reduceret ved afskærmning) Kumulative effekter,(hævning af banen og Greve Centervej, forårsager en større udbredelse af støjen, men dog stadig under grænseværdien). Dette kan medføre kumulative effekter. Administrativt er støj fra vej og bane reguleret hver for sig.) Projektændringen vurderes ikke at være VVM-pligtig. Dato: Sagsbehandler:

9 KORTBILAG 1

10 KORTBILAG 2

11

12 Den Nye Bane. København Ringsted Soil Nature Contract Støjforhold omkring skæring ved Greve Centervej Dato: TEKNISK NOTAT Støjforhold omkring skæring ved Greve Centervej ifm. ændret længdeprofil for banen Til Fra Kontrolleret Godkendt : Banedanmark : Thomas H. Olsen : Johnny Lund-Petersen : Thomas H. Olsen Vedlagt : 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Der er gennemført beregninger af støjen fra Greve Centervej, motorvejen samt jernbanen i området, hvor banen krydser Greve Centervej. Formålet med undersøgelsen er at vurdere de støjmæssige konsekvenser ved en revideret linjeføring med tilhørende ændringer af Greve Centervej. I forhold til VVM grundlaget hæves banen op til ca. 3,5 m ved skæringen med Greve Centervej og Greve Centervej hæves ca. 2,2 m. Den hævede bane vil medføre, at togstøjen generelt øges i området.øst for motorvejen øges støjen 1-2 db ved et større boligområde og vest for banen 1-3 db ved 3-4 boliger. På det foreliggende grundlag vurderes det, at den reviderede linjeføring for banen i området omkring skæringen med Greve Centervej ikke vil medføre,at yderligere boliger støjbelastes over grænseværdien 64 db end ved VVM-grundlagets linjeføring. Langs Greve Centervej er enkelte boliger belastet af vejstøj fra Greve Centervej over 58 db grænsen i dagens situation. De samme boliger belastes over 58 db for hhv. VVM grundlaget samt den reviderede linjeføring. Ved de belastede boliger er ændringen mindre end 0,5 db. Den hævede bane vil overordnet set bevirke, at støj fra motorvejen dæmpes lidt i området nord for banen. Niveauet taget i betragtning vil det være vejstøj fra lokale veje, som vil være dominerende og reduktionen i bidraget fra motorvejen mindre bettydende ved den omkringliggende bebyggelse. SNC_SV_ENV_NS_TENDK_030_Skæring ved Greve CentervejSNC_SV_ENV_NS_TENDK_030_Skæring ved Greve Centervej.doc Side 1 af10

13 Den Nye Bane. København Ringsted Soil Nature Contract Støjforhold omkring skæring ved Greve Centervej Dato: STØJVILKÅR Området ved Greve Centervej er vest for Motorvejen erhverv og åbent land med enkelte boliger og landejendomme nord for Greve Centervej. Øst for motorvejen er der på begge sider af Greve Centervej store boligområder med hhv. parcelhuse rækkehuse og etageboliger. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj ved beboelse er 58 db for vejtrafikstøj og 64 db for jernbanestøj. Den vejledende grænseværdi for støj fra jernbaner fremgår af et tillæg fra juli 2007 til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997 Støj og vibrationer fra jernbaner / Tillæg til vejledning 1/1997 Støj og vibrationer fra jernbaner Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj fra vejtrafik fremgår af vejledning nr.4/2007 Støj fra veje. 3 BEREGNINGSMETODE OG GRUNDLAG Støjberegningerne er udført ved brug af Nord 2000 metoden som beskrevet i Miljøstyrelsens Tillæg til Miljøstyrelsens vejledning 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner fra juli Der er benyttet beregningsprogrammet Soundplan vers. 7.0 (update ). Støjen er angivet ved indikatoren L den, som er en årsdøgnmiddelværdi, hvor støjen i aften- og natperioden er vægtet højere end støjen i dagperioden. På baggrund VVM undersøgelsens beregningsmodel er der foretaget en opdatering af terrænmodellen med 0,5 m højdekurver for at få et mere detaljeret grundlag for beregningerne og en mere præcis placering af hhv. motorvej og Greve Centervej. Bygningsgrundlaget er overordnet det samme, dog er der på baggrund af en visuel gennemgang af ortofoto fjernet de bygninger, der ikke længere eksisterer samt tilføjet nye, som efterfølgende er kommet til. Højden af nye bygninger er vurderet på baggrund af ortofoto. Som udgangspunkt for modellen er motorvejen og Greve Centervej placeret på den opdaterede terrænmodel. I de scenarier, der repræsenterer de fremtidige forhold, er der anvendt projekterede data for vej og bane, som er integreret i grundmodellen Generelt er skinneoverkant antaget 20 cm over skærver. Generelt er alle terrænoverflader forudsat lydabsorberende, bortset fra vandområder og industriområder, som i modellen er defineret som 100 % lydreflekterende flader. Beregningerne er udført i et masket net af beregningspositioner med en maskestørrelse på 2020 meter. Beregningshøjden er alle steder 1,5 meter over terræn. Af hensyn til beregningstiden samt at formålet med undersøgelsen er at belyse forskelle i støjen mellem VVM og den reviderede linjeføring er de meteorologiske forhold beskrevet ved 1 vejrklasse. SNC_SV_ENV_NS_TENDK_030_Skæring ved Greve CentervejSNC_SV_ENV_NS_TENDK_030_Skæring ved Greve Centervej.doc Side 2 af10

14 Den Nye Bane. København Ringsted Soil Nature Contract Støjforhold omkring skæring ved Greve Centervej Dato: Trafikgrundlaget for jernbanen er i henhold til VVM grundlaget: Antal tog Tog Vægtet dag aften nat længde [m] hast [km/t] IC materiel Gods Tabel 1: Driftsgrundlag for jernbanen, VVM grundlag De anførte toghastigheder er vægtede hastigheder baseret på at 85% af alle tog køre med køreplanshastighed og 15% køre med maksimal hastighed. Trafikgrundlaget for Greve Centervej er fra ART projektet oplyst til ÅDT= 7100 heraf 5 % tung trafik. Hastighedsbegrænsningen er 60 km/t. Årstal for trafikken er ukendt, men vurderes at være fra VVM perioden. Det er antaget at den oplyste trafikmængde er gældende for hele Greve Centervej på begge sider af motorvejen. Vejtrafikkens døgnfordelingen er bestemt på baggrund af vejtype D jf. Miljøstyrelsens Vejledning 4/2006 Støjkortlægning og Handlingsplaner. Antal køretøjer dag aften nat Biler kat Lastbiler kat Lastbiler kat Tabel 2: Trafikgrundlag Greve Centervej. ÅDT 7100 (5 % tung trafik). Trafikgrundlaget for motorvejstrafikken er baseret på Vejdirektoratets opgørelse år 2010 som er ÅDT = heraf 8 % tung trafik. Antal køretøjer dag aften nat Biler kat Lastbiler kat Lastbiler kat Tabel 3: Trafikgrundlag motorvej. ÅDT (8 % tung trafik). Der er ikke foretaget fremskrivning af vejtrafikken idet formålet med screeningen er at belyse forskelle mellem VVM grundlaget og det reviderede grundlag. 4 ÆNDRINGER I BANENS LINJEFØRING I forhold til projektets VVM redegørelse er den nye jernbaneslinjeføring justeret vertikalt +0,5 3,5 m på strækningen omkring skæringen ved Greve Centervej. Den største hævning på 3,5 m sker, hvor banen skærer Greve Centervej. Greve Centervej føres over banen og hæves ca 2,2 m i forhold til VVM grundlaget. Rundkørslen mellem motorvejen og banen hæves ca. 1,8 m i forhold til VVMgrundlaget SNC_SV_ENV_NS_TENDK_030_Skæring ved Greve CentervejSNC_SV_ENV_NS_TENDK_030_Skæring ved Greve Centervej.doc Side 3 af10

15 Den Nye Bane. København Ringsted Soil Nature Contract Støjforhold omkring skæring ved Greve Centervej Dato: STØJFORHOLD - VVM GRUNDLAG På baggrund afvvm grundlagets baneprojekt samt tilhørende vejprojekt for Greve Centervej skæringen er der gennemført overslagsberegninger af støjen fra hhv. jernbanen, Greve Centervej samt motorvejen. Beregningerne er afgrænset til et område omkring skæringen med Greve Centervej på ca. 1,4 1,4 km. På figur 1 ses beregnet støj fra jernbanen. Figur 1: Jernbanestøj, VVM grundlag. Vejledende grænseværdi ved boliger 64 db. Inden for beregningsudsnittet vurderes der ikke at være boliger belastet af jernbanestøj over grænseværdien 64 db, som er skellet mellem orange og rød på figuren. På figur 2 ses beregnet støj fra Greve Centervej og på figur 3 beregnet støj fra motorvejen. Den vejledende grænseværdi for vejtrafik støj er 58 db, hvilket er skellet mellem gul og orange på figurerne. Reelt set skal der ske en sammenlægning af støjbidraget fra Greve Centervej med bidraget fra motorvejen inden sammenligning med grænseværdien. Det er i denne sammenhæng valgt at holde bidraget fra de 2 veje afskilt for bedre at kunne se forskelle mellem hhv. VVM grundlaget og det reviderede grundlag. SNC_SV_ENV_NS_TENDK_030_Skæring ved Greve CentervejSNC_SV_ENV_NS_TENDK_030_Skæring ved Greve Centervej.doc Side 4 af10

16 Den Nye Bane. København Ringsted Soil Nature Contract Støjforhold omkring skæring ved Greve Centervej Dato: Figur 2: Vejstøj Greve Centervej, VVM grundlag. Vejledende grænseværdi 58 db Figur 3: VejstøjMotorvej, VVM grundlag. Vejledende grænseværdi 58 db SNC_SV_ENV_NS_TENDK_030_Skæring ved Greve CentervejSNC_SV_ENV_NS_TENDK_030_Skæring ved Greve Centervej.doc Side 5 af10

17 Den Nye Bane. København Ringsted Soil Nature Contract Støjforhold omkring skæring ved Greve Centervej Dato: Inden for beregningsudsnittet vurderes der jf. figur 2 at være 3 boliger vest for motorvejen og 1-2 boliger øst for motorvejen, som er belastet af vejstøj over 58 db fra Greve Centervej. Boligernes placering er markeret på figur 2 med sorte cirkler. Der vurderes ikke at være boliger belastet af støj over 58 db fra motorvejen. 6 STØJFORHOLD REVIDERET GRUNDLAG På baggrund af seneste revision af banens placering (gældende pr 1. juni 2012) er der gennemført opdaterede beregninger af støj fra jernbanen, Greve Centervej og motorvejen. Figur 4: Jernbanestøj, revideret grundlag. Vejledende grænseværdi ved boliger 64 db Inden for beregningsudsnittet vurderes der ikke at være boliger belastet af jernbanestøj over grænseværdien 64 db. På det foreliggende grundlag vurderes der ikke at komme yderligere støjbelastede boliger i forhold til VVM forslaget. På figur 5 ses beregnet støj fra Greve Centervej og på figur 6 støj fra motorvejen. Det reviderede vejprojekt for Greve Centervej vurderes ikke at give anledning til, at yderligere boliger støjbelastes over 58 db grænsen. Sammenlignes figur 3 og 6 ses, at motorvejsstøjen dæmpes lidt i området vest for banen og nord for Greve Centervej som følge af, at Greve Centervej hæves samt etablering af ny adgangsvej til RC-Centret. SNC_SV_ENV_NS_TENDK_030_Skæring ved Greve CentervejSNC_SV_ENV_NS_TENDK_030_Skæring ved Greve Centervej.doc Side 6 af10

18 Den Nye Bane. København Ringsted Soil Nature Contract Støjforhold omkring skæring ved Greve Centervej Dato: Figur 5: Vejstøj Greve Centervej, revideret grundlag. Vejledende grænseværdi 58 db Figur 6: Vejstøj motorvej, revideret grundlag. Vejledende grænseværdi 58 db SNC_SV_ENV_NS_TENDK_030_Skæring ved Greve CentervejSNC_SV_ENV_NS_TENDK_030_Skæring ved Greve Centervej.doc Side 7 af10

19 Den Nye Bane. København Ringsted Soil Nature Contract Støjforhold omkring skæring ved Greve Centervej Dato: FORSKEL I STØJ - VVM-GRUNDLAG OG JUSTERET LINJEFØRING For at illustrere de støjmæssige forskelle ved hhv. VVM-grundlagets linjeføring og den reviderede linjeføring ses på figur 7 forskellen i støjen fra jernbanen. Gule nuancer angiver at støjen øges i forhold til VVM grundlaget. Det skal bemærkes, at forskelle, som ligger i større afstand til banen end det grønne område jf. figur 4 (L den < 49 db),ikke skal tilskrives nogen betydning, idet støjbidraget her er mere end 15 db lavere end grænseværdien. Figur 7: Forskel i støj fra jernbanen mellem VVM-grundlag og revideret linjeføring. Gule nuancer angiver, at støjen øges ved den reviderede linjeføring Generelt øges støjen 1-4 db i området som følge af at banen hæves. Øst for motorvejen øges støjen 1-2 db ved et større boligområde (flere end 100 boliger), men niveauet fra jernbanen er jf. figur 4 mere end 15 db lavere end grænseværdien 64 db, hvorved forøgelsen er uden reel betydning. Vest for banen øges støjbelastningen 1-3 db ved 4 boliger på Greve Centervej, men også her er niveauet mere end 15 db lavere end grænseværdien. Området omkring mellem -1 db til +1 db er ikke farvelagt, idet det ikke giver mening at sammenligne forskelle mindre end 1 db. På figur 8 ses forskel i støjen fra motorvejen ved hhv. VVM-grundlagets linjeføring og den reviderede linjeføring. Grønne nuancer angiver at støjen fra motorvejen reduceres. SNC_SV_ENV_NS_TENDK_030_Skæring ved Greve CentervejSNC_SV_ENV_NS_TENDK_030_Skæring ved Greve Centervej.doc Side 8 af10

20 Den Nye Bane. København Ringsted Soil Nature Contract Støjforhold omkring skæring ved Greve Centervej Dato: Figur 8: Forskel i støj fra motorvejen mellem VVM-grundlag og revideret linjeføring for banen. Grønne nuancer angiver, at støjen fra motorvejendæmpes ved den reviderede linjeføring Generelt dæmpes støjen 1-4 db i området vest for banen som følge af at banen hæves. Det skal dog bemærkes, at støjbidraget fra motorvejen i størstedelen af området vest for banen er lavere end 48 db jf. figur 6. Vejtrafik fra øvrige lokaleveje må forventes at være dominerende for den samlede vejstøjbelastning ved de omkringliggende bygninger. Reduktionen i bidraget fra motorvejen er således ikke et udtryk for at støjniveauet reduceres signifikant. 8 KONKLUSION I forhold til VVM grundlaget hæves banen op til ca. 3,5 m ved skæringen med Greve Centervej og Greve Centervej hæves ca. 2,2 m. Den hævede bane vil medføre, at togstøjen generelt i området øges. Øst for motorvejen øges banestøjen 1-2 db ved et større boligområde og vest for banen 1-3 db ved 3-4 boliger. Niveauet fra jernbanen er dog mere end 15 db lavere end grænseværdien, hvorfor forøgelsen ikke vil få nogen konsekvens for projektet. På det foreliggende grundlag vurderes det, at den reviderede linjeføring for banen i området omkring skæringen med Greve Centervej ikke vil medføre, at yderligere boliger støjbelastes af jernbanestøj over grænseværdien 64 db end ved VVMgrundlagets linjeføring Langs Greve Centervej er enkelte boliger belastet af vejstøj fra Greve Centervej over 58 db grænsen i dagens situation. De samme boliger belastes over 58 db for hhv. VVM grundlaget samt den reviderede linjeføring. Ved de belastede boliger er ændringen mindre end 0,5 db. SNC_SV_ENV_NS_TENDK_030_Skæring ved Greve CentervejSNC_SV_ENV_NS_TENDK_030_Skæring ved Greve Centervej.doc Side 9 af10

21 Den Nye Bane. København Ringsted Soil Nature Contract Støjforhold omkring skæring ved Greve Centervej Dato: På trods af, at banen hæves vil den fortsat ligge i afgravning omkring skæringen med Greve Centervej hvilket i sig selv ikke vil påvirke støjudbredelsen fra motorvenen. Hævningen af Greve Centervej med tilhørende ændrede adgangsvej til RCcentret nord for Greve Centervej vil i en begrænset udstrækning dæmpe motorvejsstøjen. Den hævede bane vil overordnet set bevirke, at støj fra motorvejen dæmpes lidt i området nord for banen. Niveauet taget i betragtning vil det være vejstøj fra lokale veje, som vil være dominerende og reduktionen i bidraget fra motorvejen mindre bettydende ved den omkringliggende bebyggelse. SNC_SV_ENV_NS_TENDK_030_Skæring ved Greve CentervejSNC_SV_ENV_NS_TENDK_030_Skæring ved Greve Centervej.doc Side 10 af10

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Tekst Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse kort: Skovrejsning med tilskud Navn og adresse på bygherre Eva Folmer, Kongeskovvej

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Odense Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Multibane til sportsaktiviteter (primært fodbold). Banen har belægning

Læs mere

H:\Temp\notesF5A888\~3940105.doc Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

H:\Temp\notesF5A888\~3940105.doc Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Ramsdahlsvej 79, 7800 Skive

VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Ramsdahlsvej 79, 7800 Skive NOTAT Den 8. november 2013 Skive Kommune Natur & Miljø Sags id.: 779-2013-43920 Ref.: BKHA Den 8. november 2013 VVM-screening af opførelse af Jordvarmeboringer på Ramsdahlsvej 79, 7800 Skive Indledning

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Ringkøbing Skjern Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson

Læs mere

Bilag A Screening for VVM-pligt

Bilag A Screening for VVM-pligt Bilag A Screening for VVM-pligt Olieudskillere og ændring af udløb - Tueholmsøen Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Dette projekt omhandler optimering af

Læs mere

Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr.

Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr. Bilag Screening for VVM pligt i forbindelse med projekt angående nye rør ved overkørsler ved Stenbjerg Bæk. Sagsnr.7865 Dok.nr.2023067 Ansøgers vurdering af anlægsprojekt på ejendommen matr.nr. 15m, Stenbjerg

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt)

Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) Skema til brug for VVM-screening (afgørelse om VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Slagelse Kommune Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af støjvold i fredsskovsarealet mellem motorvejen

Læs mere

Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst

Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst Jens Pedersen Jensen Vesterbyvej 10, Øland 9460 Brovst Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Janne Louise Brunebjerg Direkte 7257

Læs mere

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Hovedstaden Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding.

Læs mere

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst. Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst. Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted Thisted kommune har den 21.11.2011 modtaget

Læs mere

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510 Odense Kommune Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende kommuner Oversigtskort

Læs mere

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema

Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema Tværgående planlægning Udkast til VVM screening af udbygningen af højspændingsstationen ved Fraugde Screeningsskema J. nr. NST-130-00205 Februar 2013 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM

Læs mere

Emne: VS: VVM-screening af areal beliggende Tyskebakken 2A, Snedsted til skovrejsning i Thisted Kommune,

Emne: VS: VVM-screening af areal beliggende Tyskebakken 2A, Snedsted til skovrejsning i Thisted Kommune, From: John Patuel Hansen - Thisted Kommune Sent: 24-06-2013 07:41:52 To: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse Subject: VS: VVM-screening af areal beliggende Tyskebakken 2A, Snedsted til skovrejsning i

Læs mere

Voerbjergvej 42, 9400 Nørresundby - Anlæggelse af kunstgræsanlæg

Voerbjergvej 42, 9400 Nørresundby - Anlæggelse af kunstgræsanlæg #BREVFLE FC Solsiden Lindholm Idrætsforening Voerbjergvej 42 9400 Nørresundby 8. december 2015 Voerbjergvej 42, 9400 Nørresundby - Anlæggelse af kunstgræsanlæg Anlæggelse af kunstgræsanlæg - Voerbjergvej

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Billund Kommune har den 6. juni 2012 meddelt miljøgodkendelse til etablering af 3 nye hangarer på Billund Lufthavn,

Læs mere

Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg

Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg Bilag A Gram Renseanlæg - Udvidelse af spildevandsoplandet til Gram Renseanlæg og udledning af spildevand fra Gram Renseanlæg Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted NOTAT Skema til VVM screening af husstandsmølle, Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted Dato: 30. november 2015 VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Husstandsmølle på ejendommen

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Skive Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet

Læs mere

Heldagsskolen, Pårupvej 25 b, Skellerup,, 5540 Ullerslev. Bilag 2 punkt 11 a, Anlægsarbejder i Byzone, herunder opførelse af butikscentre og 2010:

Heldagsskolen, Pårupvej 25 b, Skellerup,, 5540 Ullerslev. Bilag 2 punkt 11 a, Anlægsarbejder i Byzone, herunder opførelse af butikscentre og 2010: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Renovering af multibane herunder udlægning af nyt underlag i form af kunstgræsbelægning.

Læs mere

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Mailadresse til bygherre Esbjerg Kommune Dat-Schaub

Læs mere

I alt 346 solpaneler. Flow: 68 m3/h. 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Transmissionsledning fra solvarmeanlæg til kraftværket: 175 meter

I alt 346 solpaneler. Flow: 68 m3/h. 7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Transmissionsledning fra solvarmeanlæg til kraftværket: 175 meter VVM-screening af Solfangeranlæg i Mou Dato: 05-06-2012 Sagsnr.: 2012-24099 Dok.nr.: 2012-177531 Init: BKR VVM-screeningen er foretaget efter VVM-bekendtgørelsens bilag 3. Dette bilag fastlægger kriterier,

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [ VVM Myndighed Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre I forbindelse med omlægningenunder Gentofte Sportspark

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2. Kurt Nielsen Omfartsvejen 160 9490 Pandrup Omfartsvejen160@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere

Smedevænget 8. 6430 Nordborg. 6430 Nordborg. Matrikel nr. 1045 Guderup, Egen. Ikke relevant. undersøges

Smedevænget 8. 6430 Nordborg. 6430 Nordborg. Matrikel nr. 1045 Guderup, Egen. Ikke relevant. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Gert Schneider, SlothMøller Møllegade

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00301) Midlertidig station ved Orehoved på Nordfalster

Læs mere

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015]

Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] Bilag A VVM screening [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Brændstoflageret Københavns

Læs mere

VVM-screeningsskema. VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projektet berører følgende kommuner. Forholdet til VVM reglerne Ja Nej

VVM-screeningsskema. VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projektet berører følgende kommuner. Forholdet til VVM reglerne Ja Nej VVM-screeningsskema VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører følgende

Læs mere

VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg

VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg VVM-screening af opstilling af en husstandsvindmølle ved ejendommen Lundsø 1, 6400 Sønderborg VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Opstilling af en 10 kw husstandsvindmølle/vindrose af typen

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening

Skema til brug for VVM-screening Skema til brug for VVM-screening Basis oplysninger Projektbeskrivelse Navn og adresse på bygherre Tekst Etablering af afvandingsprojekt Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde Bygherres kontaktperson og

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Tekst Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse kort: 255 kw solcelleanlæg, reflekterende solcollepaneler. 1205 paneler. Opsætning

Læs mere

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk>

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk> Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skive Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nyt solcelleanlæg på taget af Søby-Højslev Hallen. Navn og adresse

Læs mere

Færdigvarer type og mængde: 6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: X Med udbygningen af rundkørslen forventes at opnå en tilstrækkelig kapacitet

Færdigvarer type og mængde: 6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: X Med udbygningen af rundkørslen forventes at opnå en tilstrækkelig kapacitet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets

Læs mere

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema Aarhus Fysisk planlægning og VVM VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema J. nr. NST-130-00140 Juni 2012 A Bilag A Skema til brug

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt)

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Haderslev Kommune Ansøgers oplysninger Projekt beskrivelse

Læs mere

VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund

VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund BILAG 1 Screeningsnotat VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund Mariagerfjord Kommune, Miljøafdelingen, har d. 15. april 2015 modtaget anmeldelse,

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Herning Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solfangeranlæg til brug for supplering

Læs mere

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23091 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af asfalteret parkeringsplads på adressen Strandvejen 18-20, 7700 Thisted

Læs mere

VVM Myndighed. Screening efter VVM-reglerne. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger

VVM Myndighed. Screening efter VVM-reglerne. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger Bilag? Screening efter VVM-reglerne VVM Myndighed Basis oplysninger Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre 3 varmeboringer på Hans Ruths Vej 16, 9990

Læs mere

Screening efter VVM-reglerne Opførsel af solfangeranlæg i tilknytning til Voerså Kraftvarmeværk a.m.b.a. Frederikshavn Kommune

Screening efter VVM-reglerne Opførsel af solfangeranlæg i tilknytning til Voerså Kraftvarmeværk a.m.b.a. Frederikshavn Kommune Dato: 7. marts 2016 Screening efter VVM-reglerne Opførsel af solfangeranlæg i tilknytning til Voerså Kraftvarmeværk a.m.b.a. VVM Myndighed Basis oplysninger Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse

Læs mere

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23044 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Kontaktperson Gut Tidemann tlf Literbuen 13, 2740 Skovlunde Kontakt Martin Bymose, tlf

Kontaktperson Gut Tidemann tlf Literbuen 13, 2740 Skovlunde Kontakt Martin Bymose, tlf Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: In-situ afværgeanlæg overfor benzinforurening i det sekundære grundvand, jf.

Læs mere

VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S

VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S NOTAT Teknik- og Miljøcentret Natur og Miljø 22-01-2016 Vurdering af kølecentral til Copenhagen Markets A/S på Litauen Allé 13, Høje Taastrup Rambøll

Læs mere

Assens Kommune Sagsnr. 16/ Skovdyrkerforeningen Fyn A.M.B.A. har søgt på vegne af ejer.

Assens Kommune Sagsnr. 16/ Skovdyrkerforeningen Fyn A.M.B.A. har søgt på vegne af ejer. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/22635 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag.

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nordvand,

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Ansøgers oplysninger Anmeldelse modtaget dato: 19-01-2015 Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af en vandforsyningsboring

Læs mere

Stena Recycling A/S Banemarksvej Brøndby Tlf.: Arealbehovet i ha: Ingen, afkastet opføres på eksisterende bygning

Stena Recycling A/S Banemarksvej Brøndby Tlf.: Arealbehovet i ha: Ingen, afkastet opføres på eksisterende bygning Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Assens Kommune Tekst Opførelse af ekstra udsugningsafkast

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Oversigtskort i målestok 1:2000. Projektet omfatter matrikel:

Oversigtskort i målestok 1:2000. Projektet omfatter matrikel: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Projektet omhandler en detailhandelsudvidelse af det nuværende indkøbscenter

Læs mere

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4).

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4). Bjarne Hansen Gøttrupvej 129 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Bygherres kontaktperson og telefonnr. I forbindelse med nærværende ansøgning dog Hanne Pedersen, Hjermvej 28, 7500 Holstebro, telefon nr.

Bygherres kontaktperson og telefonnr. I forbindelse med nærværende ansøgning dog Hanne Pedersen, Hjermvej 28, 7500 Holstebro, telefon nr. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Miljøstyrelsen Virksomheder, Aarhus Tekst Omfatter ændringer/ombygning

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen

Anmeldelse af ændrede forudsætninger for anlægsarbejdet til omdannelse af Kanalvejsparkeringen Lyngby-Tårbæk Kommune Center for Plan og Miljø Rådhuset Lyngby Torv 17 2800 Kongens Lyngby ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Att.: Thomas

Læs mere

Skema til brug for screening(vvm- pligt) VVM Myndighed Myndighed: Skanderborg Kommune. Titel/beskrivende navn på projekt: Ombygning af Kvickly 2015

Skema til brug for screening(vvm- pligt) VVM Myndighed Myndighed: Skanderborg Kommune. Titel/beskrivende navn på projekt: Ombygning af Kvickly 2015 Bilag A Skema til brug for screening(vvm- pligt) VVM Myndighed Myndighed: Skanderborg Kommune Ansvarlig Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre: Bygherres kontaktperson:

Læs mere

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup Randers Spildevand A/S e-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og teknik Virksomhedskontoret Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 8915 1681 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk Den 17. marts 2017 VVM-screening

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet berører

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tagmonteret solcelleanlæg. Solcelleanlægget etableres således, at det følger

Læs mere

Volvo Truck Center, Østergade 134, 9700 Brønderslev

Volvo Truck Center, Østergade 134, 9700 Brønderslev Bilag 2 VVM Myndighed Basis oplysninger VVM-screening af Volvo Truck Center, Østergade 134, 9700 Brønderslev Brønderslev Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Etablering

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Tilladelse til indvinding af grundvand Loope 13.02.01-P19-6-17 Adresse: Femhøjvej 48 Matrikel: Projekt: 8ab Gerlev By, Gerlev. Poul Jensen har ansøgt om

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- 130-00483 ) Basis oplysninger

Læs mere

VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev

VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev VVM-screening af gylletank til opbevaring af spildevandsslam Pølundvej 5, 9740 Jerslev VVM Myndighed Basis oplysninger Brønderslev Kommune Pølundvej 5, Jerslev - miljøgodkendelse af gylletank til opbevaring

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Tilladelse til indvinding af grundvand loope 13.02.01-P19-26-17 Tørslevvej 61, 4050 Skibby 22a Skuldelev By, Skuldelev Glenn

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Kroghs Kobbel 2, 6100 Haderslev Ansøgers oplysninger 10/7/2013 fra Kasper Bruhn Montering

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. JAMMERBUGT FORSYNING Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 26-11-2013

Læs mere

Tilladelsen er meddelt i henhold til 9, stk. 2 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (BEK nr. 637 af 10. juni 2010).

Tilladelsen er meddelt i henhold til 9, stk. 2 i Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur (BEK nr. 637 af 10. juni 2010). Margrete og Jens Drustrup Thomsen Hedevejen 15 Vester Hjermitslev 9700 Brønderslev Drustrup_thomsen@yahoo.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst Skovrejsning på 2.91 ha af ejendommen Venslevleddet

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Genanvendelse af sediment fra Helsingør Nordhavn Etablering af promenade og jolleplads

Læs mere

NST Etablering af træspuns Bane Danmark Bro 23632, Krogsgaard Møllebæk

NST Etablering af træspuns Bane Danmark Bro 23632, Krogsgaard Møllebæk Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) NST-130-00310 Etablering af træspuns Bane Danmark Bro 23632, Krogsgaard Møllebæk Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst OAB s miljøgård i Lærkeparken er ikke tidligere godkendt.

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Etablering af 2 boringer til

Læs mere

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr )

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr ) VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr. 192.1059) Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Konklusion Bilag 13.02.01-P19-11-15 Torøgelgårdsvej

Læs mere

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Miljøstyrelsen Århus Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog.

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog. Afgørelse Afgørelse om, at projekt om regulering af vandløb (dræn) i forbindelse med etablering af vandhul ikke er VVM pligtigt (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Kort beskrivelse af projektet ved Natur

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (journalnummer: SVANA-130-00062)

Læs mere

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune.

Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. Bilag til screening for VVM-pligt. Etablering af et solvarmeanlæg ved Kølsenvej i Løgstrup. Viborg Kommune. VVM Myndighed Basis oplysninger Viborg Kommune, Plan, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg Projekt beskrivelse

Læs mere

Tjekliste til screening for VVM-pligt

Tjekliste til screening for VVM-pligt Bilag A Tjekliste til screening for VVMpligt Titel: VVMscreeningsskema for kystbeskyttelse ved Sj. Odde på Gnibenvej 55 Udført af: Landskabsforvalter, MEEL Rasmus Kruse Andreasen, Natur, Miljø og Trafik

Læs mere

Herning Kommune har efterfølgende videresendt anmeldelsen og ansøgningen til Miljøstyrelsen Aarhus.

Herning Kommune har efterfølgende videresendt anmeldelsen og ansøgningen til Miljøstyrelsen Aarhus. A/S Jydsk Aluminium Industri Mørupvej 9 7400 Herning Kun sendt som mail til: jai@jai-alu.dk Charlotte Hansen, e-mail cha@jai-alu.dk Aarhus J.nr. MST-1270-00425 Ref. pemje/tasme Den 8. juli 2011 Tilladelse

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Nyhavn 43, 2. DK-1051 København K. Rachel Keown. Telefon: +(45)

TOTAL E&P DENMARK B.V. Nyhavn 43, 2. DK-1051 København K. Rachel Keown. Telefon: +(45) Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Screening for VVM pligt jævnfør

Læs mere

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej Basis oplysninger Tekst Dok.nr. 126447/16 Projektbeskrivelse Dobbeltrettet cykelsti på 2,5 m bredde i åbent land, langs med Ringkøbing. Strækningen er ca. 3,0

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø 15. marts 2016 Sags-ID: 16-1556 Sagsbehandler: Susanne Hansen Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf.

Læs mere

Byggeprojekt 1: Opførelse af et staldanlæg på Dyrehavens materielplads til brug for Dyrehavens kapervognmænd Sagsreference LTK: 20130430180

Byggeprojekt 1: Opførelse af et staldanlæg på Dyrehavens materielplads til brug for Dyrehavens kapervognmænd Sagsreference LTK: 20130430180 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Byggeprojekt 1: Opførelse af et staldanlæg på Dyrehavens

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

c/o Steen & Stræm Danmark A/S Arne Jacobsens Allé København S Att: Finn Chabert Tlf

c/o Steen & Stræm Danmark A/S Arne Jacobsens Allé København S Att: Finn Chabert Tlf H:\Dokumenter\midlertidige dok\vvm-screening_lyngby Storcenter.doc Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Solcelleanlæg. Byggeandragende

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- 130-00378 ) Basis oplysninger

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-152639 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25570 Basis oplysninger

Læs mere

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dong Energy Thermal Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-00858 Ref. zuyuk/vba Den 13. december 2012 Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Læs mere

VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn

VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn VVM-anmeldeskema, ny boringer. Donbækvej 26, 9900 Frederikshavn Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Ny vandforsyningsboring Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Helge Hagen

Læs mere