Avanti WSH A/S Årsrapport for 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Avanti WSH A/S Årsrapport for 2011"

Transkript

1 Avanti WSH A/S Årsrapport for 211 Annual Report for 211 CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted at the Annual General Meeting of the Company on / Dirigent Chairman

2 Indholdsfortegnelse Contents Side Page Påtegninger Management s Statement and Auditor s Report Ledelsespåtegning Management s Statement Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report 1 2 Ledelsesberetning Management s Review Selskabsoplysninger Company Information Koncernoversigt Group Chart Hoved- og nøgletal Financial Highlights Beretning Review Koncern- og årsregnskab Consolidated and Parent Company Financial Statements Resultatopgørelse 1. januar december Income Statement 1 January - 31 December Balance 31. december Balance Sheet 31 December Pengestrømsopgørelse 1. januar december Cash Flow Statement 1 January - 31 December Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report Regnskabspraksis Accounting Policies Translation of the Danish original. In case of discrepancy, the Danish version shall prevail.

3 Ledelsespåtegning Management s Statement Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 211 for Avanti WSH A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 211 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for 211. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. The Executive and Supervisory Boards have today considered and adopted the Annual Report of Avanti WSH A/S for the financial year 1 January - 31 December 211. The Annual Report is prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. In our opinion the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements give a true and fair view of the financial position at 31 December 211 of the Company and the Group and of the results of the Company and Group operations and cash flows for 211. In our opinion, Management's Review includes a true and fair account of the matters addressed in the Review. We recommend that the Annual Report be adopted at the Annual General Meeting. Hillerød, den 17. april 212 Hillerød, 17 April 212 Direktion Executive Board Erik Laursen Søren Midtgaard Kurt Binder Jensen Adm. direktør, CEO Bestyrelse Supervisory Board Torben Bjerre-Madsen formand Chairman Henrik Bonnerup Aage Krog Jan Johan Kühl Søren Midtgaard 1

4 Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report Til aktionærerne i Avanti WSH A/S Påtegning på årsregnskabet og koncernregnskabet Vi har revideret årsregnskabet og koncernregnskabet for Avanti WSH A/S for regnskabsåret 1. januar december 211, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet og koncernregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. To the shareholders of Avanti WSH A/S Report on the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements We have audited the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements of Avanti WSH A/S for the financial year 1 January - 31 December 211, which comprise income statement, balance sheet, cash flow statement, notes and summary of significant accounting policies. The Financial Statements and the Consolidated Financial Statements are prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. Ledelsens ansvar for årsregnskabet og koncernregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og et koncernregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Management s Responsibility for the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements Management is responsible for the preparation of Financial Statements and the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view in accordance with the Danish Financial Statements Act, and for such internal control as Management determines is necessary to enable the preparation of Financial Statements and Consolidated Financial Statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og koncernregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet og koncernregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Auditor s Responsibility Our responsibility is to express an opinion on the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and additional requirements under Danish audit regulation. This requires that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements are free from material misstatement. 2

5 Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet og koncernregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og koncernregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab og et koncernregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og koncernregnskabet. An audit involves performing audit procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements. The procedures selected depend on the auditor s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company s preparation of Financial Statements and Consolidated Financial Statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Management, as well as evaluating the overall presentation of the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Our audit has not resulted in any qualification. 3

6 Den uafhængige revisors erklæringer Independent Auditor s Report Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af moderselskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 211 samt af resultatet af moderselskabets og koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 211 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Opinion In our opinion, the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements give a true and fair view of the financial position of the Company and the Group at 31 December 211 and of the results of the Company and the Group operations and cash flows for the financial year 1 January - 31 December 211 in accordance with the Danish Financial Statements Act. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet og koncernregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og koncernregnskabet. Statement on Management s Review We have read Management s Review in accordance with the Danish Financial Statements Act. We have not performed any procedures additional to the audit of the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements. On this basis, in our opinion, the information provided in Management s Review is in accordance with the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements. Hillerød, den 17. april 212 Hillerød, 17 April 212 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jacob Fromm Christiansen statsautoriseret revisor State Authorised Public Accountant Carsten Blicher statsautoriseret revisor State Authorised Public Accountant 4

7 Selskabsoplysninger Company Information Selskabet Avanti WSH A/S The Company Høgevej Hillerød Telefon: Telephone: Telefax: Facsimile: Hjemmeside: Website: CVR-nr.: CVR No: Regnskabsperiode: 1. januar december Financial period: 1 January - 31 December Bestyrelse Supervisory Board Torben Bjerre-Madsen, formand (Chairman) Henrik Bonnerup Aage Krog Jan Johan Kühl Søren Midtgaard Direktion Executive Board Erik Laursen, Adm. direktør (Chief Executive Officer) Søren Midtgaard Kurt Binder Jensen Revision Auditors PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Milnersvej 43 DK-34 Hillerød Pengeinstitut Bankers Jyske Bank A/S Koncernregnskab Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet AH af 3. juni Consolidated Financial Statements 211 A/S, samt for det ultimative moderselskab P-AW 211 A/S. The Company is included in the Group Annual Report of AH af 3. juni 211 A/S, and in the Group Annual Report of the ultimate parent P-AW 211 A/S. 5

8 Koncernoversigt Group Chart Overliggende moderselskab Parent Company AH af 3. juni 211 A/S Hillerød, Danmark (Denmark) Nom. DKK % Moderselskab Parent Company Avanti WSH A/S Hillerød, Danmark (Denmark) Nom. DKK 5. Danske datterselskaber Danish subsidiaries Udenlandske datterselskaber Foreign subsidiaries Avanti Wind Systems A/S Hillerød, Danmark (Denmark) Nom. DKK 5. 1% 1% Avanti Wind Sy stems Inc. New Berlin, USA (USA) Nom. USD 1. Silkeborg Stigefabrik A/S Them, Danmark (Denmark) Nom. DKK 5. 1% 1% Avanti Wind Systems Co. Ltd. Shanghai, Kina (China) Nom. RMB AIP ApS Hillerød, Danmark (Denmark) Nom. DKK % 1% Avanti Wind Systems Manufacturing Co. Ltd. Tianjin, Kina (China) Nom. RMB Avanti Ejendomme ApS Hillerød, Danmark (Denmark) Nom. DKK % 1% Avanti Wind Sy stems S.L. Zaragoza, Spanien (Spain) Nom. EUR 5. 1% Avanti Wind Systems GmbH Elmshorn, Tyskland (Germany) Nom. EUR % Avanti Wind Systems PT Y. Ltd. Morningside, Australien (Australia) Nom. AUD 1 1% Avanti Wind Sy stems Ltd. Rochdale, England (United Kingdom) Nom. GBP 1. 1% Avanti Wind Systems India Pv t. Chennai, Indien (India) Nom. IDR

9 Hoved- og nøgletal Financial Highlights Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: Seen over a five-year period, the development of the Group is described by the following financial highlights: Koncern Group Hovedtal Key figures Resultat Profit/loss Nettoomsætning Revenue Bruttofortjeneste Gross profit/loss Resultat af ordinær primær drift Operating profit/loss EBITDA EBITDA EBITA EBITA Resultat før finansielle poster Profit/loss before financial income and expenses Resultat af finansielle poster Net financials Årets resultat Net profit/loss for the year Balance Balance sheet Balancesum Balance sheet total Egenkapital Equity 7

10 Hoved- og nøgletal Financial Highlights Koncern Group Pengestrømme Cash flows Pengestrømme fra: Cash flows from: - driftsaktivitet operating activities - investeringsaktivitet investing activities heraf investering i materielle anlægsaktiver including investment in property, plant and equipment - finansieringsaktivitet financing activities Årets forskydning i likvider Change in cash and cash equivalents for the year Antal medarbejdere Number of employees Nøgletal i % Ratios Bruttomargin 31,1 % 33,3 % 34,7 % 35,4 % 3,2% Gross margin Overskudsgrad 1,7 % 11, % 12,2 % 16,3 % 15,1% Profit margin EBITDA-margin 12,6 % 13,2 % 14, % 18, % 15,1% EBITDA margin EBITA-margin 11,9 % 12,4 % 17,9 % 17,4 % 14,4% EBITA margin Afkastningsgrad 16, % 15,7 % 16,4 % 23,4 % 27,9% Return on assets Soliditetsgrad 45,7 % 41,3 % 33,9 % 27,5 % 21,3% Solvency ratio Forrentning af egenkapital 27,4 % 27, % 37, % 69,5 % 87,9% Return on equity Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis. The ratios have been prepared in accordance with the recommendations and guidelines issued by the Danish Society of Financial Analysts. For definitions, see under accounting policies. 8

11 Beretning Review Årsrapporten for Avanti WSH A/S for 211 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C. The Annual Report of Avanti WSH A/S for 211 has been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act applying to large enterprises of reporting class C. Års- og koncernregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. The Consolidated and Parent Company Financial Statements have been prepared under the same accounting policies as last year. Hovedaktivitet Selskabet er moderselskab i en koncern, som primært udvikler, fremstiller, sælger og servicerer internals til vindmølletårne, herunder servicelifte, opstigningshjælp, hvileplatforme og stiger med integrerede faldsikringssystemer. Main activity The Company is the parent in a group that primarily produces, sells and performs service on internals for wind turbine towers, including servicelifts, climbing assistance, resting platforms and fall safety ladder systems. Koncernen har datterselskaber i Danmark, Spanien, USA, Tyskland, Kina, Australien, Indien og England The group has subsidiaries in Denmark, Spain, USA, Germany, China, Australia, India and United Kingdom. Udvikling i året Koncernens resultatopgørelse for 211 udviser et overskud på 3.491, og koncernens balance pr. 31. december 211 udviser en egenkapital på Development in the year The income statement of the Group for for 211 shows a profit of 3,491, and at 31 December 211 the balance sheet of the Group shows equity of 14,373. Årets resultat er tilfredsstillende og svarer til forventningerne angivet i sidste års ledelsesberetning. The result for the year is satisfactory and corresponds with the expectations stated in last years managements review. Målsætninger og forventninger for det kommende år For det kommende regnskabsår forventes et stigende aktivitetsniveau og et resultat på niveau eller over 211. Targets and expectations for the year ahead For 212 management expects an increase in activity and a result at level with or above

12 Beretning Review Redegørelse for samfundsansvar Avanti Wind Systems udtrykker ansvarlighed i sin mission Sikker arbejde i vindmøller og arbejder strategisk for at bidrage til arbejdsmiljøet i vindmølleindustrien. Report on social responsibility Avanti express through the mission Safe work in wind turbines the responsibility and strategy to contribute to the working environment in the wind turbine industry. Avanti har via sin mission, vision og målsætninger defineret politikker indenfor kvalitet, miljø, arbejdsmiljø samt bestikkelse. Visionserklæringen samt de specificerede mål kan ses på: Avanti har en global kvalitetspolitik og det samme høje kvalitetsniveau for produkter og services over hele verden. Avanti styringssystemer for Kvalitet, Miljø og Sundhed & Sikkerhed er knyttet sammen i AWS QEHS Styringssystem, der anvendes i processen for kontinuerlige forbedringer. Avanti Wind Systems er ISO 91 og ISO 141 certificeret og har en OHSAS 181 certificering. Avanti has through its vision statement and objectives defined policies within quality, environment, occupational health and nonbribery. The Vision statement and detailed objectives can be viewed at: Avanti has one global quality policy and the same high level of quality throughout the world for products and services. The Avanti Management Systems for Quality, Environment and Health & Safety are linked together in the AWS QEHS Management System which is used in the process of continually improvements. Avanti Wind Systems holds an ISO 91 and an ISO 141 certification together with an OHSAS 181 certification. Eksternt miljø Moderselskabet og koncernen har ingen væsentlig indvirkning på miljøet External environment The parent and the group have no significant effect on the environment. Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten. Uncertainty relating to recognition and measurement Recognition and measurement in the Annual Report have not been subject to any uncertainty. Usædvanlige forhold Koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 211 samt resultatet af koncernens ak- Unusual events The financial position at 31 December 211 of the Group and the results of the activities and cash 1

13 Beretning Review tiviteter og pengestrømme for 211 er ikke påvirket af usædvanlige forhold. flows of the Group for the financial year for 211 have not been affected by any unusual events. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten. Subsequent events No events materially affecting the assessment of the Annual Report have occurred after the balance sheet date. 11

14 Resultatopgørelse 1. januar december Income Statement 1 January - 31 December Koncern Group Moderselskab Parent Company Note Nettoomsætning Revenue Andre driftsindtægter Other operating income Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Expenses for raw materials and consumables Andre eksterne omkostninger Other external expenses Bruttoresultat Gross profit/loss Personaleomkostninger Staff expenses Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Depreciation, amortisation and impairment of intangible assets and property, plant and equipment Andre driftsomkostninger -5-9 Other operating expenses Resultat før finansielle poster Profit/loss before financial income and expenses 12

15 Resultatopgørelse 1. januar december Income Statement 1 January - 31 December Koncern Group Moderselskab Parent Company Note Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder Income from investments in subsidiaries Finansielle indtægter Financial income Finansielle omkostninger Financial expenses Resultat før skat Profit/loss before tax Skat af årets resultat Tax on profit/loss for the year Resultat før minoritetsinteresser Profit/loss before minority interests Minoritetsinteressers andel af dattervirksomheders resultat Minority interests' share of net profit/loss of subsidiaries Årets resultat Net profit/loss for the year Resultatdisponering Distribution of profit Forslag til resultatdisponering Proposed distribution of profit Foreslået udbytte for regnskabsåret Proposed dividend for the year Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Reserve for net revaluation under the equity method Overført resultat Retained earnings

16 Balance 31. december Balance Sheet 31 December Aktiver Assets Koncern Group Moderselskab Parent Company Note Færdiggjorte udviklingsprojekter 82 Completed development projects Goodwill Goodwill Immaterielle anlægsaktiver Intangible assets Grunde og bygninger Land and buildings Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Other fixtures and fittings, tools and equipment Materielle anlægsaktiver Property, plant and equipment Kapitalandele i dattervirksomheder Investments in subsidiaries Andre tilgodehavender 21 Other receivables Finansielle anlægsaktiver Fixed asset investments Anlægsaktiver Fixed assets Varebeholdninger Inventories 14

17 Balance 31. december Balance Sheet 31 December Aktiver Assets Koncern Group Moderselskab Parent Company Note Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Trade receivables Igangværende arbejder for fremmed regning Contract work in progress Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Receivables from group enterprises Andre tilgodehavender Other receivables Udskudt skatteaktiv 47 Deferred tax asset Selskabsskat 249 Corporation tax Periodeafgrænsningsposter Prepayments Tilgodehavender Receivables Likvide beholdninger Cash at bank and in hand Omsætningsaktiver Currents assets Aktiver Assets 15

18 Balance 31. december Balance Sheet 31 December Passiver Liabilities and equity Koncern Group Moderselskab Parent Company Note Selskabskapital Share capital Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode Reserve for net revaluation under the equity method Overført resultat Retained earnings Foreslået udbytte for regnskabsåret Proposed dividend for the year Egenkapital Equity Minoritetsinteresser 13 6 Minority interests Hensættelse til udskudt skat Provision for deferred tax Andre hensættelser Other provisions Hensatte forpligtelser Provisions Gæld til realkreditinstitutter Mortgage loans Kreditinstitutter Credit institutions Gældsbreve Debt instruments Langfristede gældsforpligtelser Long-term debt Gæld til realkreditinstitutter Mortgage loans Kreditinstitutter Credit institutions Gældsbreve Debt instruments Modtagne forudbetalinger fra kunder Prepayments received from customers 16

19 Balance 31. december Balance Sheet 31 December Passiver Liabilities and equity Koncern Group Moderselskab Parent Company Note Leverandører af varer og tjenesteydelser Trade payables Gæld til tilknyttede virksomheder Payables to group enterprises Selskabsskat Corporation tax Anden gæld Other payables Kortfristede gældsforpligtelser Short-term debt Gældsforpligtelser Debt Passiver Liabilities and equity Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 15 Contingent assets, liabilities and other financial obligations Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 17 Fee to auditors appointed at the general meeting Nærtstående parter og ejerforhold 16 Related parties and ownership 17

20 Pengestrømsopgørelse 1. januar december Cash Flow Statement 1 January - 31 December Koncern Group Moderselskab Parent Company Note Årets resultat Net profit/loss for the year Reguleringer Adjustments Ændring i driftskapital Change in working capital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Cash flows from operating activities before financial income and expenses Renteindbetalinger og lignende Financial income Renteudbetalinger og lignende Financial expenses Pengestrømme fra ordinær drift Cash flows from ordinary activities Betalt selskabsskat Corporation tax paid Andre reguleringer -45 Pengestrømme fra driftsaktivitet Cash flows from operating activities Køb af immaterielle anlægsaktiver -13 Purchase of intangible assets Køb af materielle anlægsaktiver Purchase of property, plant and equipment Køb af finansielle anlægsaktiver m.v Fixed asset investments made etc Modtaget udbytte fra dattervirksomheder Dividends received from subsidiaries Pengestrømme fra investeringsaktivitet Cash flows from investing activities 18

21 Pengestrømsopgørelse 1. januar december Cash Flow Statement 1 January - 31 December Koncern Group Moderselskab Parent Company Note Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitutter -121 Repayment of mortgage loans Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter Repayment of loans from credit institutions Tilbagebetaling af gæld til tilknyttede virksomheder Repayment of payables to group enterprises Tilbagebetaling af langfristet gæld i øvrigt Repayment of other long-term debt Betalt udbytte Dividend paid Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Cash flows from financing activities Ændring i likvider Change in cash and cash equivalents Likvider 1. januar Cash and cash equivalents at 1 January Likvider 31. december Cash and cash equivalents at 31 December Likvider specificeres således: Cash and cash equivalents are specified as follows: Likvide beholdninger Cash at bank and in hand Kreditinstitutter Credit institutions Likvider 31. december Cash and cash equivalents at 31 December 19

22 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report 1 Nettoomsætning Revenue Med henvisning til Årsregnskabslovens 96 stk. 1, er det undladt at oplyse nettoomsætningens fordeling på segmenter, da det vil medføre betydelig skade for virksomhedens afsætnings- og indtjeningsmuligheder. Revenue by segment has not been disclosed in accordance with section 96 (1) of the Danish Fanancial Statements Act as it would do considerably harm to the group's future market and earning capabilities. Koncern Group Moderselskab Parent Company Personaleomkostninger Staff expenses Lønninger Wages and salaries Pensioner Pensions Andre omkostninger til social sikring Other social security expenses Andre personaleomkostninger Other staff expenses Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse Including remuneration to the Executive and Supervisory Boards Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere Average number of employees Med henvisning til årsregnskabslovens 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen for ikke oplyst. Remuneration to the Executive Board has not been disclosed for in accordance with section 98 B(3) of the Danish Financial Statements Atc. 2

23 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report Koncern Group Moderselskab Parent Company Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Depreciation, amortisation and impairment of intangible assets and property, plant and equipment Færdiggjorte udviklingsprojekter 81 8 Completed development projects Goodwill Goodwill Bygninger Buildings Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Other fixtures and fittings, tools and equipment Tab/(gevinst) ved salg af materielle anlægsaktiver 2-6 Loss/(profit) on sale of property, plant and equipment Finansielle indtægter Financial income Renteindtægter tilknyttede virksomheder Interest received from group enterprises Andre finansielle indtægter Other financial income Vautakursgevinster Exchange gains

24 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report Koncern Moderselskab Group Parent Company Finansielle omkostninger Financial expenses Renteomkostninger tilknyttede virksomheder Interest paid to group enterprises Andre finansielle omkostninger Other financial expenses Skat af årets resultat Tax on profit/loss for the year Årets aktuelle skat Current tax for the year Årets udskudte skat Deferred tax for the year

25 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report 7 Immaterielle anlægsaktiver Intangible assets Koncern Group Færdiggjorte udviklingsprojekter Completed development projects Goodwill Goodwill Kostpris 1. januar Cost at 1 January Valutakursregulering 1 14 Exchange adjustment Tilgang i årets løb 13 Additions for the year Kostpris 31. december Cost at 31 December Ned- og afskrivninger 1. januar Impairment losses and amortisation at 1 January Valutakursregulering 1 6 Exchange adjustment Årets afskrivninger Amortisation for the year Impairment losses and amortisation at 31 December Regnskabsmæssig værdi 31. december 2.57 Carrying amount at 31 December 23

26 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report 8 Materielle anlægsaktiver Property, plant and equipment Koncern Group Grunde og bygninger Land and buildings Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Other fixtures and fittings, tools and equipment Kostpris 1. januar Cost at 1 January Valutakursregulering 1 12 Exchange adjustment Tilgang i årets løb 193 Additions for the year Afgang i årets løb -32 Disposals for the year Kostpris 31. december Cost at 31 December Ned- og afskrivninger 1. januar Impairment losses and depreciation at 1 January Valutakursregulering 1 3 Exchange adjustment Årets afskrivninger Depreciation for the year Årets ned- og afskrivninger på afhændede aktiver -2 Impairment and depreciation of sold assets for the year Ned- og afskrivninger 31. december Impairment losses and depreciation at 31 December Regnskabsmæssig værdi 31. december Carrying amount at 31 December 24

27 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report 8 Materielle anlægsaktiver (fortsat) Property, plant and equipment (continued) Moderselskab Parent Company Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Other fixtures and fittings, tools and equipment Kostpris 1. januar 48 Cost at 1 January Tilgang i årets løb 5 Additions for the year Kostpris 31. december 53 Kostpris at 31 December Ned- og afskrivninger 1. januar 16 Impairment losses and depreciation at 1 January Årets afskrivninger 8 Depreciation for the year Ned- og afskrivninger 31. december 24 Impairment losses and depreciation at 31 December Regnskabsmæssig værdi 31. december 29 Carrying amount at 31 December Opskrivninger med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger Revaluation less amortisation, depreciation and impairment losses Regnskabsmæssig værdi 31. december før opskrivning 29 Carrying amount at 31 December before revaluations 25

28 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report Moderselskab Parent Company 9 Kapitalandele i dattervirksomheder Investments in subsidiaries 211 Kostpris 1. januar Cost at 1 January Valutakursregulering 5-2 Exchange adjustment Tilgang i årets løb Additions for the year Kostpris 31. december Cost at 31 December Værdireguleringer 1. januar Value adjustments at 1 January Valutakursregulering Exchange adjustment Årets resultat Net profit/loss for the year Udbytte til moderselskabet Dividend to the Parent Company Afskrivning på goodwill Amortisation of goodwill Forskydning i intern avance på varebeholdninger Change in intercompany profit on inventories Værdireguleringer 31. december Value adjustments at 31 December Kapitalandele med negativ indre værdi nedskrevet over tilgodehavender Equity investments with negative net asset value amortised over receivables Regnskabsmæssig værdi 31. december Carrying amount at 31 December 26

29 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således: Investments in subsidiaries are specified as follows: Navn Name Hjemsted Place of registered office Selskabskapital Share capital Stemme- og ejerandel Votes and ownership Avanti Wind Systems A/S Danmark DKK 5. 1% Denmark Silkeborg Stigefabrik A/S Danmark DKK 5. 1% Denmark Avanti Ejendomme ApS Danmark DKK % Denmark AIP ApS Danmark DKK % Denmark Avanti Wind Systems Inc. USA USD 1. 1% USA Avanti Wind Systems S.L. Spain EUR 5. 1% Spain Avanti Wind Systems GmbH Tyskland EUR % Germany Avanti Wind Systems Co. Ltd. Kina RMB % China Avanti Wind Systems Manufacturing Co. Ltd. Kina RMB % China Avanti Wind Systems Ltd. England GBP 1. 1% United Kingdom Avanti Wind Systems PTY Ltd. Australien AUD 1 1% Australia Avanti Wind Systems India Pvt. Indien IDR % India Den samlede ejerandel i Avanti Wind Systems India Pvt. udgør 1%. De resterende 1% er ejet af et andet koncernselskab. The total ownership share in Avanti Wind Systems India Pvt. amounts to 1%. The remaining 1% is owned through another group company. 27

30 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report Koncern Moderselskab Group Parent Company Varebeholdninger Inventories Råvarer og hjælpematerialer Raw materials and consumables Varer under fremstilling 31 Work in progress Færdigvarer og handelsvarer Finished goods and goods for resale Forudbetaling for varer Prepayments for goods Igangværende arbejder for fremmed regning Contract work in progress Salgsværdi af periodens produktion Selling price of production for the period

31 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report 12 Egenkapital Equity Koncern Group Share capital Reserve for Selskabskapital nettoopskrivning efter den indre værdis metode Reserve for net revaluation under the equity method Overført resultat Retained earnings Proposed dividend for the year I alt Total Egenkapital 1. januar Equity at 1 January Valutakursregulering Exchange adjustments Betalt ordinært udbytte -6-6 Ordinary dividend paid Årets resultat Net profit/loss for the year Egenkapital 31. december Equity at 31 December Moderselskab Parent Company Share capital Share capital Reserve for Foreslået udbytte for regnskabsåret Selskabskapital nettoopskrivning efter den indre værdis metode Reserve for net revaluation under the equity method Reserve for net revaluation under the equity method Overført resultat Retained earnings Retained earnings Foreslået udbytte for regnskabsåret Proposed dividend for the year Proposed dividend for the year I alt Total Total Egenkapital 1. januar Equity at 1 January Betalt ordinært udbytte -6-6 Ordinary dividend paid Valutakursregulering udenlandske enheder Exchange adjustments relating to foreign entities Årets resultat Net profit/loss for the year Egenkapital 31. december Equity at 31 December 29

32 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report 12 Egenkapital (fortsat) Equity (continued) Aktiekapitalen består af 5 aktier à nominelt EUR 134. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. The share capital consists of 5 shares of a nominal value of EUR 134. No shares carry any special rights. Aktiekapitalen har udviklet sig således: The share capital has developed as follows: Selskabskapital 1. januar Share capital at 1 January Kapitalforhøjelse Capital increase Kapitalnedsættelse Capital decrease Selskabskapital 31. december Share capital at 31 December Koncern Group Minoritetsinteresser Minority interests Minoritetsinteresser 1. januar Minority interests at 1 January Afgang i årets løb Disposals for the year Andel af årets resultat Share of net profit/loss for the year Minoritetsinteresser 31. december Minority interests at 31 December 3

33 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report 14 Langfristede gældsforpligtelser Long-term debt Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er indregnet under langfristede gældsforpligtelser. Payments due within 1 year are recognised in short-term debt. Other debt is recognised in long-term debt. Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden: The debt falls due for payment as specified below: Koncern Moderselskab Group Parent Company Gæld til realkreditinstitutter Mortgage loans Efter 5 år After 5 years Mellem 1 og 5 år Between 1 and 5 years Langfristet del Long-term part Inden for 1 år Within 1 year Kreditinstitutter Credit institutions Mellem 1 og 5 år Between 1 and 5 years Langfristet del Long-term part Inden for 1 år Within 1 year Øvrig kortfristet gæld til kreditinstitutter Other short-term debt to credit institutions Kortfristet del Short-term part

34 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report 14 Langfristede gældsforpligtelser (fortsat) Long-term debt (continued) Koncern Moderselskab Group Parent Company Gældsbreve Debt instruments Mellem 1 og 5 år Between 1 and 5 years Langfristet del Long-term part Inden for 1 år Within 1 year 15 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser Contingent assets, liabilities and other financial obligations Leje- og leasingkontrakter Rental agreements and leases Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige leasingydelser: Lease obligations under operating leases. Total future lease payments: Inden for 1 år Within 1 year Mellem 1 og 5 år Between 1 and 5 years Sikkerhedsstillelser Security Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for realkreditinstitutter: The following assets have been placed as security with mortgage credit institutes: Grunde og bygninger med en regnskabsmæssig værdi på Land and buildings with a carrying amount of 32

35 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report Koncern Moderselskab Group Parent Company Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser (fortsat) Contingent assets, liabilities and other financial obligations (continued) Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for bankforbindelser: The following assets have been placed as security with bankers Virksomhedspant (fordringspant), nominel værdi DKK 21,1 mio Floating charge, nominal value DKK 21,1 mil. Ejerpantebrev med pant i driftsmidler og goodwill, nominel værdi Security in other fixtures, tools and equipment and goodwill, nominal value Efterstående pant i ejendomme med en regnskabsmæssig værdi på Junior security in land and buildings, carrying amount Aktier i datterselskab, med en samlet bogført værdi på Shares in danish subsidiary with a carrying amount of Eventualforpligtelser Contingent liabilities Moderselskabet har afgivet en tilbagetrædelseserklæring til fordel for Avanti Wind Systems Ltd. (UK) andre kreditorer, gældende til februar 213. The Parent Company has issued a letter of subordination in favour of Avanti Wind Systems Ltd. (UK) other creditors, applying until February 213. Moderselskabet hæfter solidarisk sammen med danske datterselskaber for en del af det samlede mellemværende med koncernens danske bankforbindelse. Den samlede gæld der indgår i hæftelsen udgør pr. 31/ t.eur The Parent Company is jointly and severally liably together with danish subsidiaries for liabilities towards the danish group banker. Total liabilities as of December 31st amounts to Koncernen har stillet bankgaranti på TEUR 63 med udløb i august 212 for husleje på et koncernlejemål. The Group has guaranteed rent payment of group domicils. The guarantees mature in august 212 and amounts to

36 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report 16 Nærtstående parter og ejerforhold Related parties and ownership Grundlag Basis Bestemmende indflydelse Controlling interest AH af 3. juni 211 A/S P-AW 211 A/S Moderselskab Parent Ultimativt moderselskab Ultimate Parent Ejerforhold Ownership Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen: The following shareholders are recorded in the Company's register of shareholders as holding at least 5% of the votes or at least 5% of the share capital: AH af 3. juni 211 A/S Koncern Group Moderselskab Parent Company Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor Fee to auditors appointed at the general meeting Revisionshonorar til PricewaterhouseCoopers Audit fee to PricewaterhouseCoopers Andre ydelser Non-audit services

37 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report Koncern Group Moderselskab Parent Company Pengestrømsopgørelse - reguleringer Cash flow statement - adjustments Finansielle indtægter Financial income Finansielle omkostninger Financial expenses Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg Depreciation, amortisation and impairment losses, including losses and gains on sales Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder Income from investments in subsidiaries Skat af årets resultat Tax on profit/loss for the year Minoritetsinteressers andel af dattervirksomheders resultat Minority interests' share of net profit/loss of subsidiaries

38 Noter til årsrapporten Notes to the Annual Report Koncern Group Moderselskab Parent Company Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital Cash flow statement - change in working capital Ændring i varebeholdninger Change in inventories Ændring i tilgodehavender Change in receivables Ændring i leverandører m.v Change in trade payables, etc Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi -12 Fair value adjustments of hedging instruments

39 Regnskabspraksis Accounting Policies Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Avanti WSH A/S for 211 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C. Basis of Preparation The Annual Report of Avanti WSH A/S for 211 has been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act applying to large enterprises of reporting class C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. The accounting policies applied remain unchanged from last year. Koncern- og årsregnskab for 211 er aflagt i EUR. The Annual Report for 211 is presented in EUR. Generelt om indregning og måling Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Recognition and measurement Revenues are recognised in the income statement as earned. Furthermore, value adjustments of financial assets and liabilities measured at fair value or amortised cost are recognised. Moreover, all expenses incurred to achieve the earnings for the year are recognised in the income statement, including depreciation, amortisation, impairment losses and provisions as well as reversals due to changed accounting estimates of amounts that have previously been recognised in the income statement. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Assets are recognised in the balance sheet when it is probable that future economic benefits attributable to the asset will flow to the Company, and the value of the asset can be measured reliably. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Liabilities are recognised in the balance sheet when it is probable that future economic benefits will flow out of the Company, and the value of the liability can be measured reliably. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Assets and liabilities are initially measured at cost. Subsequently, assets and liabilities are measured as described for each item below. 37

40 Regnskabspraksis Accounting Policies Som målevaluta benyttes euro. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta. Euro is used as the measurement currency. All other currencies are regarded as foreign currencies. Konsolideringspraksis Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Avanti WSH A/S samt virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne, eller hvori moderselskabet gennem aktiebesiddelse eller på anden måde har en bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 2% og 5% af stemmerettighederne og udøver betydelig men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Basis of consolidation The Consolidated Financial Statements comprise the Parent Company, Avanti WSH A/S, and subsidiaries in which the Parent Company directly or indirectly holds more than 5% of the votes or in which the Parent Company, through share ownership or otherwise, exercises control. Enterprises in which the Group holds between 2% and 5% of the votes and exercises significant influence but not control are classified as associates. Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet karakter. Koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, udbytter og mellemværender samt realiserede og urealiserede interne gevinster og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder elimineres. On consolidation, items of a uniform nature are combined. Elimination is made of intercompany income and expenses, shareholdings, dividends and accounts as well as of realised and unrealised profits and losses on transactions between the consolidated enterprises. Moderselskabets kapitalandele i de konsoliderede dattervirksomheder udlignes med moderselskabets andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort på det tidspunkt, hvor koncernforholdet blev etableret. The Parent Company s investments in the consolidated subsidiaries are set off against the Parent Company s share of the net asset value of subsidiaries stated at the time of consolidation. 38

41 Regnskabspraksis Accounting Policies Ved køb af dattervirksomheder opgøres på anskaffelsestidspunktet forskellen mellem kostprisen og den regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, efter at de enkelte aktiver og forpligtelser er reguleret til dagsværdi (overtagelsesmetoden). Herunder fradrages eventuelle besluttede omstruktureringshensættelser vedrørende den overtagne virksomhed. Resterende positive forskelsbeløb indregnes i balancen under immaterielle anlægsaktiver som goodwill, der afskrives lineært i resultatopgørelsen over forventet brugstid, dog højst over 2 år. Resterende negative forskelsbeløb indregnes i balancen under periodeafgrænsningsposter som negativ goodwill. Beløb, der kan henføres til forventede tab eller omkostninger, indregnes som indtægt i resultatopgørelsen i takt med, at de forhold, der ligger til grund herfor, realiseres. Af negativ goodwill, der ikke relaterer sig til forventede tab eller omkostninger, indregnes et beløb svarende til dagsværdien af ikke-monetære aktiver i resultatopgørelsen over de ikke-monetære aktivers gennemsnitlige levetid. On acquisition of subsidiaries, the difference between cost and net asset value of the enterprise acquired is determined at the date of acquisition after the individual assets and liabilities having been adjusted to fair value (the purchase method). This includes allowing for any restructuring provisions determined in relation to the enterprise acquired. Any remaining positive differences are recognised in intangible assets in the balance sheet as goodwill, which is amortised in the income statement on a straightline basis over its estimated useful life, but not exceeding 2 years. Any remaining negative differences are recognised in deferred income in the balance sheet as negative goodwill. Amounts attributable to expected losses or expenses are recognised as income in the income statement as the affairs and conditions to which the amounts relate materialise. Negative goodwill not related to expected losses or expenses is recognised at an amount equal to the fair value of non-monetary assets in the income statement over the average useful life of the non-monetary assets. Positive og negative forskelsbeløb fra erhvervede virksomheder kan, som følge af ændring i indregning og måling af nettoaktiver, reguleres indtil udgangen af det regnskabsår, der følger efter anskaffelsesåret. Disse reguleringer afspejler sig samtidig i værdien af goodwill eller negativ goodwill, herunder i allerede foretagne afskrivninger. Positive and negative differences from enterprises acquired may, due to changes to the recognition and measurement of net assets, be adjusted until the end of the financial year following the year of acquisition. These adjustments are also reflected in the value of goodwill or negative goodwill, including in amortisation already made. Afskrivning på goodwill allokeres i koncernregnskabet til de funktioner, som goodwillen relaterer sig til. Amortisation of goodwill is allocated in the Consolidated Financial Statements to the operations to which goodwill is related. Afskrivning på goodwill indregnes i posten af- og nedskrivninger. Amortisation of goodwill is recognised in Amortisation, depreciation and impairment losses. 39

42 Regnskabspraksis Accounting Policies Minoritetsinteresser Ved opgørelse af koncernresultat og koncernegenkapital anføres den del af dattervirksomhedernes resultat og egenkapital, der kan henføres til minoritetsinteresser, som særskilte poster i resultatopgørelsen og balancen. Minoritetsinteresser indregnes på grundlag af omvurderingen af overtagne aktiver og forpligtelser til dagsværdi på tidspunktet for erhvervelse af dattervirksomheder. Minority interests On statement of group results and group equity, the shares of results and equity of subsidiaries attributable to minority interests are recognised as separate items in the income statement and the balance sheet. Minority interests are recognised on the basis of a remeasurement of acquired assets and liabilities to fair value at the time of acquisition of subsidiaries. Ved efterfølgende ændringer i minoritetsinteresser medtages den ændrede andel i resultatet fra tidspunktet for ændringen. On subsequent changes to minority interests, the changed share is included in results as of the date of change. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Translation policies Transactions in foreign currencies are translated at the exchange rates at the dates of transaction. Gains and losses arising due to differences between the transaction date rates and the rates at the dates of payment are recognised in financial income and expenses in the income statement. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Receivables, payables and other monetary items in foreign currencies that have not been settled at the balance sheet date are translated at the exchange rates at the balance sheet date. Any differences between the exchange rates at the balance sheet date and the transaction date rates are recognised in financial income and expenses in the income statement. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen. Fixed assets acquired in foreign currencies are measured at the transaction date rates. 4

43 Regnskabspraksis Accounting Policies Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter klassificeres som Andre tilgodehavender henholdsvis Andre forpligtelser. Derivative financial instruments Derivative financial instruments are initially recognised in the balance sheet at cost and are subsequently remeasured at their fair values. Positive and negative fair values of derivative financial instruments are classified as Other receivables and Other payables, respectively. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen, medmindre det afledte finansielle instrument klassificeres som og opfylder kriterierne for regnskabsmæssig afdækning. Changes in the fair values of derivative financial instruments are recognised in the income statement unless the derivative financial instrument is designated and qualify as hedge accounting. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når salget er gennemført. Dette anses at være tilfældet, når: Income Statement Revenue Revenue from the sale of goods for resale and finished goods is recognised in the income statement when the sale is considered effected based on the following criteria: levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, delivery has been made before year end; a binding sales agreement has been made; der foreligger en forpligtende salgsaftale, the sales price has been determined; and salgsprisen er fastlagt, og indbetalingen er modtaget eller med rimelig sikkerhed kan forventes modtaget. payment has been received or may with reasonable certainty be expected to be received. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Revenue is recognised exclusive of VAT and net of discounts relating to sales. 41

44 Regnskabspraksis Accounting Policies Igangværende arbejder for fremmed regning (entreprisekontrakter) indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet. Contract work in progress is recognised at the rate of completion, which means that revenue equals the selling price of the work completed for the year (percentage-of-completion method). This method is applied when total revenues and expenses in respect of the contract and the stage of completion at the balance sheet date can be measured reliably, and it is probable that the economic benefits, including payments, will flow to the Company. Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning. Expenses for raw materials and consumables Expenses for raw materials and consumables comprise the raw materials and consumables consumed to achieve revenue for the year. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger indeholder indirekte produktionsomkostninger og omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold mv. Other external expenses Other external expenses comprise indirect production costs and expenses for premises, sales and distribution as well as office expenses, etc. Under andre eksterne omkostninger indregnes tillige forsknings- og udviklingsomkostninger, der ikke opfylder kritrierne for aktivering. Other external expenses also include research and development costs that do not qualify for capitali-sation. Personaleomkostninger Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger. Staff expenses Staff expenses comprise wages and salaries as well as payroll expenses. Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Amortisation, depreciation and impairment losses Amortisation, depreciation and impairment losses comprise amortisation, depreciation and impairment of intangible assets and property, plant and equipment. 42

45 Regnskabspraksis Accounting Policies Andre driftsindtægter/-omkostninger Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes hovedaktivitet. Other operating income and expenses Other operating income and other operating expenses comprise items of a secondary nature to the core activities of the enterprises. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen. Financial income and expenses Financial income and expenses comprise interest, realised and unrealised exchange adjustments, amortisation of mortgage loans as well as extra payments and repayment under the onaccount taxation scheme. Skat af årets resultat Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner. Tax on profit/loss for the year Tax for the year consists of current tax for the year and deferred tax for the year. The tax attributable to the profit for the year is recognised in the income statement, whereas the tax attributable to equity transactions is recognised directly in equity. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Any changes in deferred tax due to changes to tax rates are recognised in the income statement. Selskabet er sambeskattet med 1% ejede danske dattervirksomheder. Skatteeffekten af sambeskatningen med dattervirksomhederne fordeles på såvel overskuds- som underskudsgivende danske virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. The Company is jointly taxed with wholly owned Danish subsidiaries. The tax effect of the joint taxation with the subsidiaries is allocated to Danish enterprises showing profits or losses in proportion to their taxable incomes (full allocation with credit for tax losses). The jointly taxed enterprises have adopted the on-account taxation scheme. 43

46 Regnskabspraksis Accounting Policies Balancen Immaterielle anlægsaktiver Goodwill Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør maksimalt 2 år og er længst for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og lang indtjeningsprofil. Balance Sheet Intangible assets Goodwill Goodwill is amortised on a straight-line basis over the estimated useful life determined on the basis of Management s experience with the individual business areas. The maximum amortisation period is 2 years, the longest period applying to enterprises acquired for strategic purposes with a strong market position and a long earnings profile. Udviklingsprojekter, patenter og licenser Omkostninger på udviklingsprojekter omfatter gager, afskrivninger og andre omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter. Development projects, patents and licences Costs of development projects comprise salaries, amortisation and other expenses directly or indirectly attributable to the Company s development activities. Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i koncernen kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, såfremt der er tilstrækkelig sikkerhed for, at kapitalværdien af den fremtidige indtjening kan dække produktions-, salgs- og administrationsomkostninger samt selve udviklingsomkostningerne. Development projects that are clearly defined and identifiable and in respect of which technical feasibility, sufficient resources and a potential future market or development opportunity in the Group can be demonstrated, and where it is the intention to manufacture, market or use the project, are recognised as intangible assets. This applies if sufficient certainty exists that the value in use of future earnings can cover cost of sales, distribution and administrative expenses involved as well as the development costs. Udviklingsprojekter, der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, i takt med at omkostningerne afholdes. Development projects that do not meet the criteria for recognition in the balance sheet are recognised as expenses in the income statement as incurred. Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger eller genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere. Capitalised development costs are measured at cost less accumulated amortisation and impairment losses or at a lower recoverable amount. 44

47 Regnskabspraksis Accounting Policies Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives fra tidspunktet for færdiggørelsen lineært over den periode, hvori udviklingsarbejdet forventes at frembringe økonomiske fordele. Afskrivningsperioden udgør dog maksimalt 5 år. As of the date of completion, capitalised development costs are amortised on a straightline basis over the period of the expected economic benefit from the development work, but not exceeding 5 years. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Property, plant and equipment Property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and less any accumulated impairment losses. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Cost comprises the cost of acquisition and expenses directly related to the acquisition up until the time when the asset is ready for use. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Depreciation based on cost reduced by any residual value is calculated on a straight-line basis over the expected useful lives of the assets, which are: Produktionsbygninger 2 år Production buildings 2 years Øvrige bygninger 5 år Other buildings 5 years Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-1 år Other fixtures and fittings, tools and equipment 3-1 years Nedskrivning af anlægsaktiver Impairment of fixed assets Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. The carrying amounts of intangible assets and property, plant and equipment are reviewed on an annual basis to determine whether there is any indication of impairment other than that expressed by amortisation and depreciation. Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi. If so, an impairment test is carried out to determine whether the recoverable amount is lower than the carrying amount, and the asset is written down to its lower recoverable amount. 45

48 Regnskabspraksis Accounting Policies Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi. The recoverable amount of the asset is calculated as the higher of net selling price and value in use. Where a recoverable amount cannot be determined for the individual asset, the assets are assessed in the smallest group of assets for which a reliable recoverable amount can be determined based on a total assessment. Goodwill og andre aktiver, hvor det ikke er muligt at opgøre nogen selvstændig kapitalværdi, da aktivet i sig selv ikke genererer fremtidige pengestrømme, vurderes for nedskrivningsbehov sammen med den gruppe af aktiver, hvortil de kan henføres. Goodwill and other assets for which a separate value in use cannot be determined as the asset does not on an individual basis generate future cash flows are reviewed for impairment together with the group of assets to which they are attributable. Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode. Investments in subsidiaries and associates Investments in subsidiaries and associates are recognised and measured under the equity method. I balancen indregnes under posten Kapitalandele i dattervirksomheder og Kapitalandele i associerede virksomheder den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab og med tillæg af resterende værdi af positiv forskelsværdi (goodwill) og fradrag af en resterende negativ forskelsværdi (negativ goodwill). The items Investments in subsidiaries and Investments in associates in the balance sheet include the proportionate ownership share of the net asset value of the enterprises calculated on the basis of the fair values of identifiable net assets at the time of acquisition with deduction or addition of unrealised intercompany profits or losses and with addition of any remaining value of positive differences (goodwill) and deduction of any remaining value of negative differences (negative goodwill). 46

49 Regnskabspraksis Accounting Policies Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i dattervirksomhederne og de associerede virksomheder. The total net revaluation of investments in subsidiaries and associates is transferred upon distribution of profit to "Reserve for net revaluation under the equity method" under equity. The reserve is reduced by dividend distributed to the Parent Company and adjusted for other equity movements in subsidiaries and associates. Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til EUR. Har moderselskabet en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensat forpligtelse hertil. Subsidiaries and associates with a negative net asset value are recognised at EUR. Any legal or constructive obligation of the Parent Company to cover the negative balance of the enterprise is recognised in provisions. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFOmetoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Inventories Inventories are measured at the lower of cost under the FIFO method and net realisable value. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgsog færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. The net realisable value of inventories is calculated at the amount expected to be generated by sale in the process of normal operations with deduction of selling expenses and costs of completion. The net realisable value is determined allowing for marketability, obsolescence and development in expected sales sum. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. The cost of goods for resale, raw materials and consumables equals landed cost. 47

50 Regnskabspraksis Accounting Policies Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer og direkte løn med tillæg af indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og ledelse. The cost of finished goods and work in progress comprises the cost of raw materials, consumables and direct labour with addition of indirect production costs. Indirect production costs comprise the cost of indirect materials and labour as well as maintenance and depreciation of the machinery, factory buildings and equipment used in the manufacturing process as well as costs of factory administration and management. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Receivables Receivables are measured in the balance sheet at the lower of amortised cost and net realisable value, which corresponds to nominal value less provisions for bad debts. Provisions for bad debts are determined on the basis of an individual assessment of each receivable. Tilgodehavender Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Receivables Receivables are recognised in the balance sheet at amortised cost, which substantially corresponds to nominal value. Provisions for estimated bad debts are made. Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde opgjort på grundlag af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte kontraktomkostninger i forhold til kontraktens forventede samlede omkostninger. Når det er sandsynligt, at de samlede kontraktomkostninger vil overstige de samlede indtægter på en kontrakt, indregnes det forventede tab i resultatopgørelsen. Contract work in progress Contract work in progress is measured at the selling price of the work performed calculated on the basis of the stage of completion. The stage of completion is measured by the proportion that the contract expenses incurred to date bear to the estimated total contract expenses. Where it is probable that total contract expenses will exceed total revenues from a contract, the expected loss is recognised as an expense in the income statement. Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til medgåede omkostninger eller en lavere nettorealisationsværdi. Where the selling price cannot be measured reliably, the selling price is measured at the lower of expenses incurred and net realisable value. 48

51 Regnskabspraksis Accounting Policies Forudbetalinger og modtagne acontobetalinger fragår i salgsværdien. De enkelte kontrakter klassificeres som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv, og som forpligtelser, når nettoværdien er negativ. Prepayments and payments received on account are set off against the selling price. The individual contracts are classified as receivables when the net selling price is positive and as liabilities when the net selling price is negative. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende forsikringspræmier, abonnementer og messer. Prepayments Prepayments comprise prepaid expenses concerning insurance premiums, subscriptions and fairs. Egenkapital Udbytte Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Equity Dividend Dividend distribution proposed by Management for the year is disclosed as a separate equity item. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen som følge af en begivenhed indtruffet senest på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen. Provisions Provisions are recognised when - in consequence of an event occurred before or on the balance sheet date - the Group has a legal or constructive obligation and it is probable that economic benefits must be given up to settle the obligation. Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende ikkeskattemæssigt afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvis disse - bortset fra ved virksomhedsovertagelser - er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på det regnskabsmæssige resultat eller den skattepligtige indkomst. Deferred tax assets and liabilities Deferred tax is recognised in respect of all temporary differences between the carrying amount and the tax base of assets and liabilities. However, deferred tax is not recognised in respect of temporary differences concerning goodwill not deductible for tax purposes and other items - apart from business acquisitions - where temporary differences have arisen at the time of acquisition without affecting the profit for the year or the taxable income. 49

52 Regnskabspraksis Accounting Policies Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Deferred tax is measured on the basis of the tax rules and tax rates that will be effective under the legislation at the balance sheet date when the deferred tax is expected to crystallise as current tax. In cases where the computation of the tax base may be made according to alternative tax rules, deferred tax is measured on the basis of the intended use of the asset and settlement of the liability, respectively. Deferred tax assets, including the tax base of tax loss carry-forwards, are measured at the value at which the asset is expected to be realised, either by elimination in tax on future earnings or by setoff against deferred tax liabilities. Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser præsenteres modregnet inden for samme juridiske skatteenhed. Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig. Finansielle gældsforpligtelser Fastforrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden. Deferred tax assets and liabilities are offset within the same legal tax entity. Current tax receivables and liabilities Current tax receivables and liabilities are recognised in the balance sheet at the amount calculated on the basis of the expected taxable income for the year adjusted for tax on taxable incomes for prior years. Tax receivables and liabilities are offset if there is a legally enforceable right of set-off and an intention to settle on a net basis or simultaneously. Financial debts Fixed-interest loans, such as mortgage loans and loans from credit institutions, are recognised initially at the proceeds received net of transaction expenses incurred. Subsequently, the loans are measured at amortised cost; the difference between the proceeds and the nominal value is recognised as an interest expense in the income statement over the loan period. 5

53 Regnskabspraksis Accounting Policies Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet. Mortgage loans are measured at amortised cost, which for cash loans corresponds to the remaining loan. Amortised cost of debenture loans corresponds to the remaining loan calculated as the underlying cash value of the loan at the date of raising the loan adjusted for depreciation of the price adjustment of the loan made over the term of the loan at the date of raising the loan. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Other debts are measured at amortised cost, substantially corresponding to nominal value. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår. Deferred income Deferred income comprises payments received in respect of income in subsequent years. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens og moderselskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt koncernens og moderselskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Cash Flow Statement The cash flow statement shows the Group s and the Parent Company s cash flows for the year broken down by operating, investing and financing activities, changes for the year in cash and cash equivalents as well as the Group s and the Parent Company s cash and cash equivalents at the beginning and end of the year. Der er ikke udarbejdet pengestrømsopgørelse for moderselskabet, idet moderselskabets pengestrømme er indeholdt i pengestrømsopgørelsen for koncernen. No cash flow statement has been prepared for the Parent Company as the Parent Company cash flows are included in the Consolidated Cash Flow Statement. 51

54 Regnskabspraksis Accounting Policies Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider. Cash flows from operating activities Cash flows from operating activities are calculated as the net profit/loss for the year adjusted for changes in working capital and noncash operating items such as depreciation, amortisation and impairment losses, and provisions. Working capital comprises current assets less short-term debt excluding items included in cash and cash equivalents. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Cash flows from investing activities Cash flows from investing activities comprise cash flows from acquisitions and disposals of intangible assets, property, plant and equipment as well as fixed asset investments. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne. Cash flows from financing activities Cash flows from financing activities comprise cash flows from the raising and repayment of long-term debt as well as payments to and from shareholders. Likvider Likvide midler består af kontant beholdning og indeståender i banker. Cash and cash equivalents Cash and cash equivalents comprise Cash at bank and in hand. Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale. The cash flow statement cannot be immediately derived from the published financial records. 52

55 Regnskabspraksis Accounting Policies Hoved- og nøgletal Forklaring af nøgletal Financial Highlights Explanation of financial ratios Bruttomargin Gross margin Bruttofortjeneste x 1 Nettoomsætning Gross profit x 1 Revenue Overskudsgrad Profit margin Resultat før finansielle poster x 1 Nettoomsætning Profit before financials x 1 Revenue Afkastningsgrad Return on assets Resultat før finansielle poster x 1 Samlede aktiver Profit before financials x 1 Total assets Soliditetsgrad Solvency ratio Egenkapital ultimo x 1 Samlede aktiver ultimo Equity at year end x 1 Total assets at year end Forrentning af egenkapital Return on equity Ordinært resultat efter skat x 1 Gennemsnitlig egenkapital Net profit for the year x 1 Average equity 53

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014

Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december december 2014 Merrild Kaffe Newco ApS Årsrapport for 23. december - 31. december 2014 Annual Report for 23 December - 31 December 2014 CVR-nr. 36 47 39 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014

Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014 Administrationsselskabet af 29. september 2009 ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 32 46 99 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013

Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013 Investeringsselskabet BTPL ApS Årsrapport for 29. januar -31. december 2013 Annual Report for 29 January - 31 December 2013 35 03 61 48 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 15 69 45 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 /9 2015 John Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28

Avadon Denmark ApS CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 CVR-nr. / Reg no. 33 59 95 28 Årsrapport for regnskabsåret 15.04.11-30.06.12 Annual Report for 15.04.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Inpay Holding ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015

Inpay Holding ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015 Inpay Holding ApS Bredgade 25 2. H, DK-1260 København K Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 35 05 22 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 65 81 05 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /6 2015 Bjarne Vestergaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/3 2015 Britta Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012

Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012 Shell EP Holdingselskab Danmark ApS Årsrapport for 2012 Annual Report for 2012 CVR-nr. 25 07 67 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/5 2013 The Annual

Læs mere

Scania-MAN Administration ApS. Årsrapport for 2015

Scania-MAN Administration ApS. Årsrapport for 2015 Scania-MAN Administration ApS c/o Deloitte, Weidekampsgade 6, DK-2300 København S Årsrapport for 2015 Annual Report for 2015 CVR-nr. 34 09 09 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli juni 2014

Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli juni 2014 Holcim (Denmark) ApS Årsrapport for 1. juli 2013-30. juni 2014 Annual Report for 1 July 2013-30 June 2014 CVR-nr. 25 84 15 49 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation. Årsrapport for 1. januar december 2015

Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation. Årsrapport for 1. januar december 2015 Arts Biologics A/S i likvidation Arts Biologics A/S In Liquidation Ole Maaløes Vej 3, DK-2200 København N Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr.

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015 Carlsberg Invest A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016 Andreas

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013. Jan Krogh Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Bella Solstra A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015

Bella Solstra A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015 Bella Solstra A/S Lautrupsgade 7, 3. tv., DK-2100 København Ø Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 34 58 57 09 Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 Copenhagen V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/04/2016 Ulrik

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2013 Henning Tønder Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V Silver Street, Northampton 2006 ApS Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V CVR nr. 29 78 41 67 Årsrapport 2015 Annual Report 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Årsrapport for 2014/15

Årsrapport for 2014/15 DOC ApS Kløckersvej 1, 2820 Gentofte Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 15 13 68 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/11 2015 Ole Kjerulf-Jensen

Læs mere

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836 Årsrapport

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendomsselskabet af 30. april 2003 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014

Ejendomsselskabet af 30. april 2003 ApS Årsrapport for 1. januar december 2014 Ejendomsselskabet af 30. april 2003 ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Annual Report for 1 January - 31 December 2014 CVR-nr. 27 13 89 69 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015

Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284 Central Business Registration No 31890284. Årsrapport 2015 Annual report 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Polen Vind A/S CVR-nr. 31890284

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015 BALTIC PETROLEUM K/S c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d. 2100 København Ø Annual report 1 January 2015-31 December 2015 The annual report has been presented and approved on the company's general

Læs mere

UCB Nordic A/S Årsrapport for 1. januar december 2013

UCB Nordic A/S Årsrapport for 1. januar december 2013 UCB Nordic A/S Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 Annual Report for 1 January - 31 December 2013 CVR-nr. 26 68 89 49 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015

Expedit a/s. CVR-nr. 37 75 25 17. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2015 Yderligere oplysninger fås hos Steen Bødtker, adm. direktør, på tlf. 20 80 88 00 eller pr. email steen.bodtker@expedit.dk.

Læs mere

Carlsberg International A/S

Carlsberg International A/S Carlsberg International A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016

Læs mere

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 09 08 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2015 Leif Nielsen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Dover Denmark Holdings ApS Årsrapport for 2011/12

Dover Denmark Holdings ApS Årsrapport for 2011/12 Dover Denmark Holdings ApS Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 33 96 74 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 The Annual Report

Læs mere

Engrosbiler Jens Munk ApS

Engrosbiler Jens Munk ApS Engrosbiler Jens Munk ApS CVR-nr. 26 22 92 00 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/12 2014 Jens Munk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

SSL Healthcare Danmark A/S Årsrapport for 2013

SSL Healthcare Danmark A/S Årsrapport for 2013 SSL Healthcare Danmark A/S Årsrapport for 2013 Annual Report for 2013 CVR-nr. 55 27 76 13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/6 2014 The Annual Report was

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Årsrapport 12. maj december 2015

Årsrapport 12. maj december 2015 Årsrapport 12. maj - 31. december 2015 Annual report 12 May - 31 December 2015 CVR-nr. 36 89 81 35 Company reg. no. 36 89 81 35 K/S GG 11 A c/o Gefion Group Østergade 1, 2. 1100 København K Årsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946 ÅRSRAPPORT 2014 Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K CVR nr. 33503946 Indsender: Revisionsfirmaet MBP ApS, registreret revisor Strandvejen 100 2900 Hellerup Fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011

Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Lind Capital A/S Årsrapport for 2011 Annual Report for 2011 CVR-nr. 30 35 30 64 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den "V s'2012 The Annual Report was presented

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

Pelican Management ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015

Pelican Management ApS. Årsrapport for 1. januar december 2015 Pelican Management ApS Skodsborgvej 48 A, DK-2830 Virum Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 31 76 81 79 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

P-AW 2011 A/S Årsrapport for 1. januar december 2013

P-AW 2011 A/S Årsrapport for 1. januar december 2013 P-AW 2011 A/S Årsrapport for 1. januar - 31. december Annual Report for 1 January - 31 December CVR-nr. 33 77 36 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

NÆSBYLUND HOLDING ApS

NÆSBYLUND HOLDING ApS NÆSBYLUND HOLDING ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/4 2014 Ruth Hessel Madsen dirigent

Læs mere

Weglokoks Scandinavia A/S Årsrapport for 2012

Weglokoks Scandinavia A/S Årsrapport for 2012 Weglokoks Scandinavia A/S Årsrapport for 2012 Annual Report for 2012 CVR-nr. 17 44 73 86 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 /3 2013 The Annual Report was

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479 Årsrapport 2012

Læs mere

MH Gruppen MidCo ApS

MH Gruppen MidCo ApS MH Gruppen MidCo ApS Farum Gydevej 62, DK-3520 Farum Årsrapport for 1. oktober 2015-30. september 2016 Annual Report for 1 October 2015-30 September 2016 CVR-nr. 36 91 57 06 Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Planets Pride A/S. Årsrapport for 1. juli juni Valbyvej 69E, DK-4200 Slagelse. Annual Report for 1 July June 2016

Planets Pride A/S. Årsrapport for 1. juli juni Valbyvej 69E, DK-4200 Slagelse. Annual Report for 1 July June 2016 Planets Pride A/S Valbyvej 69E, DK-4200 Slagelse Årsrapport for 1. juli 2015-30. juni 2016 Annual Report for 1 July 2015-30 June 2016 CVR-nr. 75 63 96 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

MB KMG 15 ApS Årsrapport for 1. januar december 2013

MB KMG 15 ApS Årsrapport for 1. januar december 2013 MB KMG 15 ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 Annual Report for 1 January - 31 December 2013 CVR-nr. 34 62 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Baby ApS CVR-nr. 30605616 Årsrapport

Læs mere

BASILEA PHARMACEUTICALS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

BASILEA PHARMACEUTICALS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Basilea Pharmaceut A/SBlokken st.th.3400 Hillerød307 BASILEA PHARMACEUTICALS A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. januar 2014. Keld Hansen dirigent Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

MH Gruppen MidCo ApS. Årsrapport for 8. juni september 2015

MH Gruppen MidCo ApS. Årsrapport for 8. juni september 2015 MH Gruppen MidCo ApS Farum Gydevej 62, DK-3520 Farum Årsrapport for 8. juni - 30. september 2015 Annual Report for 8 June - 30 September 2015 CVR-nr. 36 91 57 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78 Grafisk Arbejde ApS Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg CVR-nr. 29 20 87 78 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. april 2015 Som dirigent:... Bastian Dreier Jessen

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K CVR-nr. 34 88 21 26 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2014 Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 16. juni 2015 Dirigent Navn: Lars Meinertz INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dancem ApS Årsrapport for 2013

Dancem ApS Årsrapport for 2013 Dancem ApS Årsrapport for 2013 Annual Report for 2013 CVR-nr. 32 56 54 33 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

NÆSBYLUND HOLDING ApS

NÆSBYLUND HOLDING ApS NÆSBYLUND HOLDING ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 (14. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/3 2015 Ruth Hessel Madsen dirigent

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår Rønne Vand A/S Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 32 94 33 57 Danske Bank: 4720-4720 052 520 Rønne Vand A/S CVR nr. 32 94 33 57 Årsrapport 2011-12 3. regnskabsår

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Altor Equity Partners A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015

Altor Equity Partners A/S. Årsrapport for 1. januar december 2015 Altor Equity Partners A/S Christian IX's Gade 7, 3., DK-1111 København K Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 Annual Report for 1 January - 31 December 2015 CVR-nr. 29 51 63 08 Årsrapporten er

Læs mere

Powercare A/S Årsrapport for 1. maj april 2015

Powercare A/S Årsrapport for 1. maj april 2015 Powercare A/S Årsrapport for 1. maj 2014-30. april 2015 Annual Report for 1 May 2014-30 April 2015 CVR-nr. 10 04 75 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403. Årsrapport 2014

Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403 Årsrapport

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AH af 30. juni 2011 A/S Årsrapport for 2011

AH af 30. juni 2011 A/S Årsrapport for 2011 AH af 30. juni A/S Årsrapport for Annual Report for CVR-nr. 33 77 42 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted at

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk IBDO Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten på selskabets den CVR-NR.

Læs mere

MyPlanet Holding A/S. Årsrapport for 2015/16

MyPlanet Holding A/S. Årsrapport for 2015/16 MyPlanet Holding A/S Søren Frichs Vej 3, DK-8000 Aarhus C Årsrapport for 2015/16 Annual Report for 2015/16 CVR-nr. 26 46 19 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

K/S Danred V Årsrapport for 1. januar december 2013

K/S Danred V Årsrapport for 1. januar december 2013 K/S Danred V Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 Annual Report for 1 January - 31 December 2013 CVR-nr. 32 94 26 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CISCO LINKSYS KISS ApS

CISCO LINKSYS KISS ApS CISCO LINKSYS KISS ApS Lautrupsgade 7, DK-2100 København Ø Årsrapport for 1. august 2014-31. juli 2015 Annual Report for 1 August 2014-31 July 2015 CVR-nr. 14 01 64 81 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13

Bønnerup Strands Murerforretning ApS Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 Havet 42 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 73 43 87 13 ÅRSRAPPORT 1. juli 2013 til 30. juni 2014 (31. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17. november 2014 Flemming Nørgaard

Læs mere

Crosman Europe ApS. Årsrapport for 1. juli juni Skelstedet 2A, 1 floor, DK-2950 Vedbæk. Annual Report for 1 July June 2015

Crosman Europe ApS. Årsrapport for 1. juli juni Skelstedet 2A, 1 floor, DK-2950 Vedbæk. Annual Report for 1 July June 2015 Crosman Europe ApS Skelstedet 2A, 1 floor, DK-2950 Vedbæk Årsrapport for 1. juli 2014-30. juni 2015 Annual Report for 1 July 2014-30 June 2015 CVR-nr. 33 86 72 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Kvist Industries A/S Årsrapport for 1. januar december 2014

Kvist Industries A/S Årsrapport for 1. januar december 2014 Kvist Industries A/S Årsrapport for 1. januar - 31. december Annual Report for 1 January - 31 December CVR-nr. 22 62 91 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2015. Poul Pinstrup Rausc Dirigent

Læs mere

"Skejnæs" Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49

Skejnæs Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49 "Skejnæs" Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2015. Jens Peter Nielsen

Læs mere

MB KMG 15 ApS Årsrapport for 2012

MB KMG 15 ApS Årsrapport for 2012 MB KMG 15 ApS Årsrapport for 2012 Annual Report for 2012 CVR-nr. 34 62 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/5 2013 The Annual Report was presented

Læs mere