!Faglighed! Gruppe!1!!!!Magasin!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!Faglighed! Gruppe!1!!!!Magasin!"

Transkript

1 !Faglighed! Gruppe!1!!!!Magasin!

2 Når!jeg!får!ansvar!i!mit!arbejde,!bliver!jeg!<lfredss<llet!og! mo<veret.!jeg!føler!tryghed!og!styrket!faglighed,!når!jeg!ved,! hvad!jeg!taler!om!<l!kunderne.! K Thomas,!elev!i!Bolig,!!21!år! Indsæt!billede! Af!citatets! afsender! Ikke!alle!sælgere!bliver!<lbudt!kursusforløb!og!salgstræning.!Flere!medarbejdere!mener,! at!nogle!af!de!ældre!medarbejdere!bliver!hægtet!af!med!<den.!de!virker!umo<verede!og! kunne!trænge!<l!at!få!genopfrisket!glæden!ved!deres!arbejde.!! Hvordan!kan!Magasin!ensarte!serviceniveauet!og!mo<va<onen!gennem!øget! fokus!på!træning!og!opfølgning!på!den!enkelte!medarbejder?!!

3 Indsæt!billede!!Sammenhold! Gruppe!1!!!!Magasin!

4 Hvorfor!skal!julefrokosten!kun!henvende!sig!<l!de!unge! medarbejdere?! K Inger,!parfumeafdelingen! Indsæt!billede! Af!citatets! afsender! Navn!!+!projekt! Der!er!mange!sociale!<lbud!<l!de!unge!i!Magasin,!hvilket!er!med!<l!at!styrke!sammenhold!! og!mo<va<on!i!den!daglige!arbejdsgang.!de!ældre!medarbejdere!føler!ikke,!at!der!er! sociale!<lbud,!der!matcher!deres!behov.!! De!unge!føler,!at!noget!af!det,!der!er!med!<l!at!mo<vere!dem,!er!det!sociale! sammenhold.!det!giver!dem!en!glæde!ved!deres!arbejde!og!lyst!<l!at!hjælpe!hinanden.! Hvordan!kan!Magasin!sikre,!at!de!sociale!<lbud!henvender!sig!<l!alle!på!tværs!af! aldersgrupper!og!afdelinger?!!

5 Indsæt!billede! Informa<on! VEKTOR!X!!!!VEKTORNAVN! VEKTOR!X!!!!VEKTORNAVN!

6 Jeg!gennemtester!alt!på!neYet,!før!jeg!går!ud!og!køber!noget! i!en!bu<k.!magasins!hjemmeside!fungerer!ikke!godt!nok!i! forhold!<l!mit!behov.! K Thomas,!studerende!og!kunde!i!Magasin,!22!år! Indsæt!billede! Af!citatets! afsender! Navn!!+!projekt! Flere!kunder!har!ytret!behov!for!services,!hvor!de!forud!for!deres!besøg,!kan!finde! detaljeret!informa<on!om!magasins!produkter.!der!er!flere,!der!har!prøvet!at!gå! forgæves.! Hvordan!kan!Magasin!bedst!muligt!imødekomme!de!informa<onssøgende! kunders!behov,!der!opstår!forud!for!det!fysiske!besøg?!

7 Indsæt!billede! Oplevelse! Gruppe!1!!!!Magasin!

8 Jeg!kan!godt!lide!at!mærke!og!føle!på!en!vare.!Jeg!kan!godt! lide!eksklusiv!indpakning!og!et!lækkert!udtryk.! K Thomas,!studerende!og!kunde!i!Magasin,!22!år! Indsæt!billede! Af!citatets! afsender! Navn!!+!projekt! Der!er!flere!kunder,!der!sæYer!pris!på,!at!shoppingoplevelsen!foregår!i!lyse!og! indbydende!omgivelser!samt!et!bredt!og!eksklusivt!udvalg.!flere!kunder!er!interesseret!i! nye!måder!at!opleve!varen!på.! Hvordan!kan!Magasin!skabe!en!forbedret!totaloplevelse!for!kunden!i!mødet!med! varen?!

9 Den!Moderne! Shopper?! Gruppe!1!!!!Magasin!

10 Magasins!målsætning!er!at!være!Den!Moderne!Shoppers! førstevalg.! Indsæt!billede! Af!citatets! afsender! Magasin!vil!gerne!henvende!sig!<l!alle.! Hvordan!kan!salgsafdelingen!målreYe!sin!service!<l!den!moderne!shopper?!Og! hvem!er!den!moderne!shopper?!!

11 Indsæt!billede! Tilgængelighed! Gruppe!1!!!!Magasin!

12 Jeg!synes!overordnet,!at!servicen!er!god!i!Magasin.!Jeg!ved,! hvad!jeg!kan!forvente!mig.!det!er!bare!ikke!al<d,!at!jeg!lige! kan!finde!el.!se!en!medarbejder,!der!kan!hjælpe!mig!i!den! enkelte!afdeling.! Indsæt!billede! Af!citatets! afsender! Flere!kunder!bemærker,!at!servicen!er!god!i!Magasin.!Dog!eZerspørger!flere!af!dem! leyere!<lgængelighed!<l!sælgere!på!tværs!af!afdelinger!og!shops.!det!kan!være!at!få! kontakt!<l!en!sælger,!når!man!er!klar!<l!at!købe.! Hvordan!kan!Magasin!op<mere!sælgerens!synlighed!og!<lgængelighed!i!de! forskellige!afdelinger/brands/bu<kker?!!

13 HANDLEPIGEN* Empowerment** *CSI*

14 Vi*er*handlingspiger* ** M*Birthe,*erhvervsak=v,*næsSormand*i*KIU,*=dligere*cancerpa=ent* Ressourcestærke*cancerpa=enter*vil*gerne*involveres*i*hele*sygdomsforløbet,*for* eksempel*vil*birthe*gerne*se*sine*røntgenbilleder.*birthe*vil*have*medindflydelse,*hun*vil* ses*som*et*individ,*og*tales*=l*i*øjenhøjde*m*hun*er*trods*alt*ekspert*i*sin*egen*sygdom.*det* handler*om*at*få*den*rig=ge*informa=on,*på*det*rig=ge*=dspunkt.* Birthe+ CSI Hvordan*kan*man*formidle*den*reOe*informa=on*=l*pa=entens*behov,*på*det*reOe* =dspunkt?*

15 HOME%AWAY%FROM%HOME% Home%away%from%home%% %CSI%

16 % Det%er%ikke%så%hospitalsag9gt,%når%man%kan%købe%rødvin%i% cafeen % N%Margrethe%pa9ent/gæst%på%pa9enthotellet%Rigshospitalet% Der%luVer%af%pa9enten,%det%bliver%deres%rum %%% N%Camilla%Hotelassistent%på%pa9enthotellet%Rigshospitalet% Margrethe+ CSI Som%pa9ent%er%det%svært%at%være%langt%fra%sit%hjem,%hvor%der%er%tryghed%og%nærvær%og% man%har%sine%egne%9ng%som%man%har%samlet%gennem%et%helt%liv.%det%betyder%derfor%meget% for%pa9enterne,%at%de%kan%få%følelsen%af% hjemlig%ånd,%når%de%ikke%er%hjemme.%dele% handler%ikke%bare%om%fysiske%genstande,%men%om%stemninger%og%muligheden%for%at%kunne% skabe%sin%egen%privathed%fra%det%kaos%de%ellers%omringes%af.%%det%handler%om%at%skabe%et% rum %hvor%de%har% helle %%N%det%handler%om%at%respektere%deres%(private)%space%.%% For%frem9dens%superhospitaler/pa9enthotel%handler%det%om%at%9lføje%noget%personligt%fra% ens%hjem,%så%det%ikke%bare%er%kolde%moderne%bygninger%%% Hvordan%kan%man%skabe%en%følelse%af%at%være%hjemme% %når%man%er%langt%fra% hjemme?%%%

17 STIGMATISERING* Empowerment** *CSI*

18 Pa6enter*er*også*mennesker * ** P*Birthe,*erhvervsak6v,*næs7ormand*i*KIU,*6dligere*cancerpa6ent* Et*pa6en7orløb*er*en*transi6on.* Birthe+ CSI Når*Birthe*bliver*mødt*gaden*er*hun*Birthe*der*har*egen*virksomhed,*men*når*hun* træder*ind*på*hospitalet*ses*hun*kun*som*pa6ent.*birthe*føler,*at*pa6enterne*bliver* anonymiseret*og*ikke*bliver*inddraget*i*sygdomsforløbet.** Hvordan*kan*vi*sikre*at*kræKramte*ikke*mister*deres*iden6tet*som*mennesker,*og* undgår*pa6entliggørelse?*

19 Forskellige*behov* Fleksibilitet* *CSI*

20 Nogen*vil*gerne*have*liv*og*glade*dage* *andre*vil*bare*have* fred ** A*Sven,*direktør*i*Nyreforeningen** Indsæt*billede* Af*citatets* afsender* Navn**+*projekt* Der*er*meget*stor*diversitet*blandt*nyrepa>enter.*Nogen*er*helt*nye*i*dialyseAverdenen,* nogen*har*hjemmedialyseapparater*og*ser*kun*indersiden*af*et*sygehus*når*de*kommer*>l* kontrol*hver*tredje*måned,*mens*andre*lever*en*stor*del*af*deres*liv*på*hospitalets* dialyseafsnit.*ønsker,*behov*og*graden*af*involvering*varierer*enormt*imellem*de* forskellige*pa>engyper.*pa>enterne*eierspørger*en*høj*grad*af*fleksibilitet,*hvor*>lbud* om*hjælp*og*services,*som*de*selv*kan*vælge*>l*og*fra,*er*>l*stede.* HVORDAN*IMØDEKOMMES*DE*OFTE*MODSATRETTEDE*BEHOV*OG*FORSKELLIGE* ØNSKER*FRA*PATIENTERNE*OPTIMALT?*

21 Dialyse(i(hjemmet( Hjemlighed( (CSI(

22 Mange(fravælger(hjemmedialyse(på(grund(af(hensynet(?l( familien (( `(JePe,(60(år,(sygeplejerske(i(Limited(Care( Indsæt(billede( Af(citatets( afsender( Navn((+(projekt( Fordelene(ved(at(være(hjemmedialysepa?ent(er(mange.(En(af(de(største(er(friheden(?l(at(?lpasse(behandlingen(i(forhold(?l(en(dagligdag,(og(ikke(den(anden(vej(rundt.(Ud(af(2500( dialysepa?enter(i(danmark(har(kun(140(valgt(at(klare(dialysen(selv(i(hjemmet,(frem(for(at( tage(frem(og(?lbage(?l(et(dialysecenter.(årsagen(?l(fravalget(er(for(nogen,(at(det(føles( utrygt(ikke(at(være(under(monitorering,(imens(man(er(i(dialyse.(for(andre(er(det(idéen( om(at(skulle(slæbe(et(stort(medicinsk(apparat(inden(for(døren,(som(skaber(modstand( ( for(mange(af(hensyn(?l(familien,(som(på(den(måde(får(sygdommen(endnu(tæpere(på.( HVORDAN(KAN(MAN(MOTIVERE(FLERE(PATIENTER(TIL(AT(VÆLGE( HJEMMEDIALYSE?(

23 Intern&kommunika-on&I&DBI& VEKTOR&1&& &&Inspektørens&rolle&

24 sådan&må&vi&ikke&være&og&sådan&er&vi&ikke && S&Børge,&DBI:&inspektør& Indsæt&billede& Af&citatets& afsender& Børge& Ledelsen&vil&gerne&have&at&inspektørerne&prøver&at&sælge&DBI s&andre&ydelser&når&de&er& ude&hos&kunderne.&for&inspektørerne&er&deke&imidler-d&noget&der&dels&strider&mod&hvad& De&må&iL.&at&være&akkrediteret,&men&også&hvad&De&egentlig&har&mulighed&for.& Det&er&ikke&atypisk&at&inspektøren&ved&en&inspek-on&går&rundt&alene&og&måske&kun&kort& taler&sammen&med&den&drilansvarlige&eller&at&kontaktpersonen&er& langt&nede&i&hierarkiet & og&dermed&langt&fra&at&kunne&tage&s-lling&-l&merkøb.&&& Hvordan&skaber&vi&en&fællesforståelse&mellem&ledelsen&og&inspektørerne&for&hvad& inspektørens&rolle&er&(og&hvad&han&må)?&

25 Enmandsvirksomhed. VEKTOR.2....Prak7ske.omstændigheder.

26 det.er.et.meget.ensomt.job,.det.kunne.være.godt,.hvis. man.kunne.tage.flere.afsted.. O.Pede,.DBI:.inspektør. Indsæt.billede. Af.citatets. afsender. Pede. Som.inspektør.rejser.man.meget.og.denne.rejse.foregår.alene..Der.er.meget.spild7d.i. form.af.transport.og.denne.spild7d.kunne.være.dejlig.at.dele.med.andre.personer.. Hvordan.kan.DBI.hjælpe.7l.at.reducere.alenetransport,.mens.selvstændigheden.i. jobbet.som.inspektør.bibeholdes?.

27 Øge$kundens$forståelse$ VEKTOR$3$$ $$VÆRDI$FOR$KUNDEN$

28 rapporten$skulle$gerne$være$det$der$står$klbage$ som$det$mest$værdifulde $$ R$Arne,$DBI:$ansvarlig$for$inspekKoner$ Indsæt$billede$ Af$citatets$ afsender$ Arne$ DBI$er$omtrent$25%$dyrere$end$deres$konkurrenter$når$det$gælder$inspekKoner.$ For$deMe$beløb$modtager$virksomheden$en$rapport$som$primært$bruges$i$forsikrings$ øjemed.$denne$rapport$og$dens$indhold$er$for$mange$kunder$reduceret$kl$det$stempel$ som$skal$fremvises$for$at$få$en$billigere$forsikring$r$og$leve$op$kl$lovgivningen.$ Der$er$er$umiddelbart$ikke$nogen$forskel$på$om$man$vælger$DBI$eller$deres$konkurrent$ hvis$man$kun$ser$på$rapporten.$ Kan$man$øge$inspekKonsrapportens$værdi$for$kunden$ved$at$øge$kundens$ forståelse$af$rapporten$eller$opkmere$rapportens$indhold?$

29 Indsæt'billede' Ét'stort'socialt'rum' Det'store'rum'

30 Her%fores)ller%jeg%mig,%at%kærestepar%kommer%og%hygger%og% laver%noget%mad %og%her%kan%vi%have%kemiundervisning %% Klaus,'uddannelsechef'på'Rysensteen' Rysensteen''Gymnasium'ønsker'bevidste,'sociale'elever' 'både'i'og' uden'for'skolen.'gymnasiet'har'netop'anskaffet'sig'nye'lokaler'i'den' hvide'kødby,'hvori'der'indgår'et'kæmpe'udefineret'rum.'dede' uplanlagte'sted'kan'både'anvendes'el'socialt'samvær'og' undervisning'samedig'med,'at'det'lægger'op'el'alternaeve'metoder.'' Klaus,'Uddannelseschef' Hvordan'kan'man'forene'undervisning'i'medborgerskab'med'socialt'samvær?'

Fyns Amts Observa/ons- og Behandlingshjem Behandlingsafdeling for 0-2 årige

Fyns Amts Observa/ons- og Behandlingshjem Behandlingsafdeling for 0-2 årige Fyns Amts Observa/ons- og Behandlingshjem Behandlingsafdeling for 0-2 årige Fyns Amts Behandlingscenter/Rusmiddelcenter Odense Projektansvarlig Børn i familier med stofmisbrug Projektleder Styrket indsats

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Integrationsrådet i Gentofte Kommune

Integrationsrådet i Gentofte Kommune Integrationsrådet i Gentofte Kommune Referat af Integrationsrådets møde den 31. maj 2012 Deltagere: Maja Mølholm, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte, formand Ayesha Khwajazada, flygtninge-/indvandrerrepræsentant,

Læs mere

Strudal-slægten Side 1

Strudal-slægten Side 1 Strudal-slægten Side 1 Anders Peter Petersen, * 23.10.1860 i Vor Frue sogn, Aalborg, døbt 14.12.1860, 23.01.1918 i Sdr. Vilstrup sogn, Brusk Herred, begravet 28.01.1918 i Sdr. Vilstrup kirkegaard, stilling:

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det?

Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det? Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det? Lars Benjaminsen 09-09-2014 1 Ensomhedens årsager og mekanismer Misbrug langvarig nedslidning af relationer til både familie og gamle venner erstatning

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere

- meget mere end golf

- meget mere end golf Mollerup Golf Club - meget mere end golf graphichouse.dk Møder, kurser, firmafester og events (Company day & Golf for sjov) MGC_Brochure.indd 2 25/11/13 14.15 Skal du eller din virksomhed holde firmafest,

Læs mere

Immanuels KIRKEN. Oktober 08

Immanuels KIRKEN. Oktober 08 n Immanuels KIRKEN Oktober 08 The Goose - en aften på Kollegiet - side 2 SuperSøndag - et tilbageblik - side 5 Der er ikke noget som er skudsikkert! - side 6 Det religiøse er en psykisk ressource - side

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 2 2010 1 Oplev Bornholm! Oplev Bornholm Gode pensionistrabatter: 1 pensionist

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan?

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? En inspirationspjece til politiske og administrative ledere i sundhedsvæsenet December 2008 1 Indhold Formål 3 Patientinddragelse på forskellige niveauer

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura

Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design:

Læs mere

Forumteatret Prisme Konflikthåndterings kursus

Forumteatret Prisme Konflikthåndterings kursus Forumteatret Prisme Konflikthåndterings kursus TID: Kurset varer 2 dage. 30. og 31. Oktober Begge dage; Kl. 9-16 STED: Dansk Skuespillerforbunds hus. Tagensvej 85, 3. sal 2200 Kbh. N PRIS: 1500 kr. Når

Læs mere

TEKNIK OG DEBAT - KONFERENCERAPPORT

TEKNIK OG DEBAT - KONFERENCERAPPORT 19.-20. januar 2005 «EN KONFERENCE I REGI AF DEN JYSK-FYNSKE IT-SATSNING TEKNIK OG DEBAT - KONFERENCERAPPORT V E J E N T I L F O R S K N I N G S B A S E R E T I T - I N N O V A T I O N Projekt udstillet

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Forumteater Workshop på Friland

Forumteater Workshop på Friland Forumteater Workshop på Friland TID: STED: PRIS: Kurset varer 2 dage: 16-17. juni Begge dage; 9,30-15 Friland Fælleshuset Ravnen 8410 Rønde 0 Kr,Men regn med at investere en stor mængde energi. Der bliver

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset Torsdag 07/02 kl. 18:00 er der igen familie-café i forsamlingshuset Spis hvad du kan Voksne 40 kr. Børn 30 kr. Dessert 10 kr. Kokke-teamet er fra AFMM Ved Kommunemesterskaberne i Holsted lørdag den 5.

Læs mere

HRGUIDE. 7 gode råd TEMA HUMAN RESOURCES. ...om medarbejderarrangementer. vanetænkning.

HRGUIDE. 7 gode råd TEMA HUMAN RESOURCES. ...om medarbejderarrangementer. vanetænkning. Nr. 6 December 2011 HRGUIDE PID Personalechefer I Danmark Ved at kombinere viden med oplelvelser uden for de vante rammer, kan vi rykke lidt ved medarbejdernes vanetænkning. Jesper Rydal, HR-konsulent,

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Kvalitet. Nytænkning. Design. Siedle Nordic

Kvalitet. Nytænkning. Design. Siedle Nordic Kvalitet. Nytænkning. Design. Siedle Nordic Siedle Nordic Indhold 3 25 år Siedle Danmark Indhold 01. Kvalitet. Nytænkning. Design. S. 4 En samtale med Birthe Møller og Per Thomsen. 02. Referencer S. 8

Læs mere

Café Paraplyen Odense 25 år

Café Paraplyen Odense 25 år Café Paraplyen Odense 25 år Paraplyen fejrer femogtyve FORORD: Den selvejende alkoholfrie sociale Café Paraplyen - KFUM s Sociale Arbejde er med sit diakonale værdigrundlag kirkens hænder i gaden: Vi ser

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Mangfoldighed. i virksomhederne

Mangfoldighed. i virksomhederne Mangfoldighed i virksomhederne Indhold Forord...3 Haldor Topsøe...4 Haldor Topsøe en del af Frederikssund...5 Fabrik med forfremmelse...5 Forskellige lederstillinger...6 I skole på arbejdspladsen...7 Ligebehandling

Læs mere