Ørstedsvej 16, Skanderborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ørstedsvej 16, Skanderborg"

Transkript

1 Ørstedsvej 16, Skanderborg m² erhvervsgrund direkte til motorvej Grundareal: m² - mulighed for opførelse af ca m² erhvervsbyggeri Direkte facadejord til motorvej - ca. 15 km fra Aarhus centrum Mulighed for etablering af op til m² butik til handel med særligt pladskrævende detailhandel Mulighed for opdeling i mindre parceller Ingen dækningsafgift Pris: kr ,- kontant (kr. 600,- pr. m²)

2 Indholdsfortegnelse Ejendommen i hovedtræk... 3 Offentlig vurdering... 4 Salgsvilkår... 4 Planforhold/offentlige forhold... 5 Tekniske installationer... 7 Driftsudgifter... 7 Købesummens fordeling - Afskrivninger... 8 Handelsomkostninger... 8 Købers kapitalbehov... 8 Besigtigelse... 9 Mellemsalg... 9 Matrikelkort Kort... 15

3 Ejendommen i hovedtræk Beliggenhed Ørstedsvej Skanderborg Matr. nr. Kommune 6u Stilling, Skanderborg Jorder Skanderborg. Grundareal m² - heraf vej 0 m² Område/kvarter Grundarealet er beliggende som direkte facadejord til motorvejen og ligger ca. 15 km fra Aarhus centrum. Området har været præget af en kraftig vækst de seneste år, og hvor udbuddet af jordparceller er minimeret kraftigt. Grunden er beliggende på Ørstedsvej i Stilling ved afkørsel nr. 51 fra Motorvej E45 tæt på Shell station og McDonalds. Der er ca. 400 meter fra motorvej afkørslen til grundgrænsen. Ejendomsbeskrivelse Grunden er særdeles velbeliggende med en stor eksponering mod motorvej E45. Her kan der i alt bygges ca m² erhvervsbyggeri i en højde op til 12,5 m, dog max. 3 m³ pr. m² grundareal. Området er tiltænkt overvejende trafikintensive virksomheder såsom fremstillings- og lagervirksomhed, service- og handelsvirksomhed, herunder udstillingslokaler. Som noget unikt for området er der mulighed for etablering af detailhandel på op til m². I henhold til lokalplan nr. 134 kan der etableres handel med pladskrævende varer såsom biler, tømmer, byggematerialer, planter og havebrugsvarer, møbler og køkkenelementer. Mange virksomheder finder området attraktiv, bl.a. fordi der ikke betales dækningsafgift i Skanderborg Kommune i modsætning til nabokommunerne Aarhus og Horsens, hvilket giver en væsentlig besparelse på driften. Afstand til: Motorvej E45: ca. 400 m Aarhus: ca. 15 km Skanderborg: ca. 7 km Skanderborg St.: ca. 1,9 km Regionalbus nr. 309, har stoppested ved rundkørslen Randersvej/Ørstedvej side 3 af 16

4 Offentlig vurdering År 2012 Ejendomsværdi kr ,- Heraf grundværdi kr ,- Ejendommen er ikke under omvurdering. Salgsvilkår Købesum Kontantpris: kr ,- Salget er momspligtigt. Salgsprisen tillægges moms kr ,-. Kapitalbehov Kontantpris kr ,- Handelsomkostninger anslået kr ,- Anslået kapitalbehov: kr ,- Momsfradragsprocent 100,00 % Momsfradragsprocenten anvendes ved beregning af anslåede driftsudgifter og anslåede handelsomkostninger. Finansieringsforslag Colliers kan kontaktes for en nærmere drøftelse af et eventuelt oplæg til finansiering, herunder udbetalingens størrelse, pantebreve, type realkreditlån m.v. side 4 af 16

5 Planforhold/offentlige forhold Zonestatus Vej Kloakforhold Ejendommen er beliggende i byzone. Ejendommen er beliggende til offentlig vej. Kloakforholdene er noteret som offentligt spildevandsanlæg. Offentlige planer/forhold I henhold til Lokalplan 134 er området, hvori grundarealet er beliggende, udlagt til følgende anvendelse: Ekstrakt: Delområde I Anvendelse: Delområdet udlægges til erhvervs- og serviceformål såsom fremstillings- og lagervirksomhed samt service- og handelsvirksomhed, herunder udstillingslokaler og butikker til særligt pladskrævende detailhandel samt i begrænset omfang bebyggelse til fritidsformål. I delområdet skal fortrinsvis etableres trafikintensive virksomheder og andre virksomheder, der kan have særlig fordel af placeringen ved motorvejen og motorvejstilslutningen. Indenfor delområdet må der ikke ske grundvandstruende aktiviteter og etableres virksomheder eller anlæg med nedsivningsrisiko, medmindre den pågældende virksomhed eller anlæg indrettes og drives på en sådan måde, at der ikke sker forurening af jord eller grundvand. Til virksomhederne kan der i tilknytning til virksomhedens produktionslokaler etableres mindre butikker til salg af virksomhedens egne produkter. Den enkelte butik må ikke være større, end hvad der er rimeligt i forhold til de produkter, den enkelte virksomhed producerer. Området kan derudover anvendes til handel med særligt pladskrævende varegrupper såsom biler, tømmer, byggematerialer, planter og havebrugsvarer, møbler og køkkenelementer. Inden for området må max. indrettes 1 større butik til pladskrævende varegrupper. Butikkens bruttoetageareal må ikke overstige m². Der må ikke opføres eller indrettes nogen form for boliger i lokalplanens område. Udstykning: Ingen grund må udstykkes med et areal mindre end m², eksklusive udlagte vejarealer. Bebyggelsens omfang og placering: Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 50. Ovennævnte er alene ekstrakt af lokalplanen, som kan rekvireres ved henvendelse til Colliers. side 5 af 16

6 Kommuneplan/Rammeområde 13.E.02: Ekstrakt: Indenfor detailhandelsafgrænsningen, se kommuneplanens kapitel 2 afsnit 2.5, kan der etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper i alt 5050 m² med maks. butiksstørrelse på 5000 m². Værdifulde bygninger med middel bevaringsværdi skal søges bevaret. Områdets nærmere planlægning skal ske i henhold til gennemført dispositionsplan for området, der sikrer bl.a. de landskabelige interesser i området, herunder faunapassage og grundvand. Ovennævnte er alene ekstrakt af kommuneplanen, som kan rekvireres ved henvendelse til Colliers. Miljø Ifølge oplysninger indhentet den fra Region Midtjyllands hjemmeside, er der ingen oplysninger om forurening på nærværende matrikel. Olietank Servitutter Der forefindes ingen olietanke på grunden. 6u Stilling, Skanderborg Jorder Dok. om tilladelse til lergravning m.v. Vedr. 6 A Dok. om byggelinier m.v. Prioritet forud for pantegæld Vedtægter for Grundejerforeningen Ørstedsvej Lokalplan nr. 134 vedr. 6 A Deklaration om fjernvarmebyggemodningsbidrag. Påtaleberettiget: Skanderborg Fjernvarmecentral Forkøbsret / tilbagekøbsret. Påtaleberettiget: LOGISTIK BYG ÅRHUS ApS *) *) Logistik Byg Århus ApS er tillagt en forkøbsret til fremtidige projekter på matr.nr. 6U, Stilling, Skanderborg Jorder. Såfremt Skanska Øresund A/S i forbindelse med opførelse af bygninger og udlejning heraf ønsker at afhænde matr.nr. 6U, Stilling, Skanderborg Jorder (eller dele heraf), skal Skanska Øresund A/S tilbyde ejendommen til Logistik Byg Århus ApS. Forkøbsretten finder ikke anvendelse såfremt den bruger, som Skanska Øresund A/S måtte indgå aftale med om at opføre en bygning på ejendommen, selv ønsker at erhverve ejendommen eller ønsker at anvise en bestemt ejer af ejendommen, således at brugeren selv vælger dennes fremtidige udlejer, der dog ikke må være Skanska Øresund A/S eller noget til Skanska Øresund A/S tilknyttet selskab eller virksomhed. Udskrift af tingbogen foreligger som elektronisk tingbog. Hæftelser Der findes ingen hæftelser på ejendommen. side 6 af 16

7 Tekniske installationer El Vand Varme Ejendommen forsynes med el fra Østjysk Energi. Ejendommen forsynes med vand fra alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt). Ejendommen forsynes med varme fra Skanderborg-Hørning Fjernvarme. Driftsudgifter Ejendomsskatter 2014 kr ,- Grundejerforening kr ,- Driftsudgifter, i alt anslået kr ,- Driftsudgifter er angivet ekskl. moms i henhold til en anslået momsfradragsprocent på 100,00 %. side 7 af 16

8 Købesummens fordeling - Afskrivninger Kontantomregning af købesummen Udbetaling kr ,- Kontantomregnet købesum kr ,- Handelsomkostninger anslået Tinglysningsafgift - skøde kr ,- Advokatsalær - skøde kr ,- Moms ekskl. evt. momsrefusion kr. 0,- Kontantomregnet anskaffelsessum kr ,- Kontantomregningen af købesummen er vejledende. Handelsomkostningerne er anslåede. Handelsomkostninger Købers handelsomkostninger (anslået) Tinglysningsafgift - skøde kr ,- Advokatsalær - skøde kr ,- Moms kr ,- Handelsomkostninger i alt inkl. moms kr ,- Momsrefusion i henhold til anslået fradragspct. på 100,00 kr ,- Handelsomkostninger anslået ekskl. momsrefusion kr ,- Købers kapitalbehov Kontantkøb - købers kapitalbehov Kontantpris kr ,- Handelsomkostninger anslået kr ,- Investeret kapital omregnet kr ,- side 8 af 16

9 Besigtigelse Henvendelser Alle henvendelser vedrørende ejendommen, herunder aftale for besigtigelse, bedes efter aftale med sælger venligst rettet til: Colliers International Danmark A/S Søren Lindbjerg, Erhvervsmægler Mobil Mellemsalg Ret til mellemsalg forbeholdes. Se også emnet på sagsnr side 9 af 16

10 Fotos side 10 af 16

11 Fotos side 11 af 16

12 Fotos side 12 af 16

13 Fotos side 13 af 16

14 Matrikelkort side 14 af 16

15 Kort Skanderborg er beliggende 25 kilometer sydvest for Aarhus centrum. Byen har omkring indbyggere og er et mindre jernbaneknudepunkt mellem den nordsydgående østkyst-strækning i retning mod bl.a. Aarhus og Horsens samt den østvestgående jernbane i retning mod Silkeborg. Skanderborg er administrativt centrum for Skanderborg Kommune og ligger i Region Midtjylland. Skanderborg er beliggende i et bakket landskab ved Skanderborg Sø, ikke mange kilometer fra Ejer Bavnehøj. Hvert år 2. weekend i august besøges Danmarks Smukkeste Festival af op mod , i området ved bøgeskoven og søen. I det nordlige Skanderborg ligger den del af Vejdirektoratet som står for Danmarks vejprojekter. side 15 af 16

16 LOKAL DYBDE GLOBAL BREDDE Colliers International Danmark kender ingen grænser Specialiseret full-service > Formidling, udvikling, rådgivning og vurdering inden for investerings- og erhvervsejendomme til nationale og internationale kunder > Fokus på kundens ønsker og forventninger. Vi skaber merværdi gennem personlig, engageret og proaktiv adfærd fra branchens mest kompetente og professionelle medarbejdere > Uvildig rådgivning, idet Colliers International Danmark i sin helhed er uafhængig, herunder af banker, realkreditinstitutter m.v. Strategisk alliance > Colliers International Danmark har via sit ejerskab af afdelinger i Stockholm, Göteborg, Helsinki og Oslo mulighed for en optimal servicering af lokale kunder uden for Skandinavien og vice versa > Colliers International Danmark er en del af verdens mest effektive internationale ejendomsmæglerkæde, Colliers International, med mere end 480 kontorer i 61 lande verden over Kvalitet > Kvalitet og professionel service er kernen i samarbejdet med kunder og internt mellem medarbejderne AARHUS Prismet Silkeborgvej 2 DK-8000 Aarhus C Tlf KØBENHAVN Codanhus Gl. Kongevej 60 DK-1850 Frederiksberg C Tlf ODENSE Kongensgade DK-5000 Odense C Tlf AALBORG Rendsburggade 6 DK-9000 Aalborg Tlf VEJLE Den Hvide Facet 1 DK-7100 Vejle Tlf STOCKHOLM Tlf GÖTEBORG Tlf HELSINKI Tlf OSLO Tlf Danske Bank Reg.nr. A/S SE-nr./CVR

Industriparken, Haverslev

Industriparken, Haverslev Industriparken, Haverslev Velbeliggende grundareal i Haverslev sælges Samlet grundareal: 51.615 m² Gode tilkørselsmuligheder Beliggende tæt ved motorvejsafkørsel nr. 33 Mulighed for delkøb Kan købes på

Læs mere

Taastrupgårdsvej 30, Taastrup

Taastrupgårdsvej 30, Taastrup Taastrupgårdsvej 30, Taastrup Produktionsejendom med tilhørende administration sælges Samlet etageareal: 2.806 m² - heraf 2.506 m² produktion og 300 m² kontor Særdeles velbeliggende med facade til Roskildevej

Læs mere

Vibehaven 500, Nykøbing F

Vibehaven 500, Nykøbing F Vibehaven 500, Nykøbing F Gennemgribende renoveret hotel/konferencecenter sælges 90 store nyrenoverede dobbeltværelser, moderne konferencefaciliteter, restaurant m.v. Velbeliggende direkte til Guldborgsund

Læs mere

Lyngager 4, 2605 Brøndby

Lyngager 4, 2605 Brøndby Lyngager 4, 2605 Brøndby Træt af huslejereguleringer? - Køb 2.600 m² gedigen domicil Velegnet til kontor, montage, undervisning, lager mv. Velholdt - men trænger til en opdatering til 2014 niveau Spændende

Læs mere

Tranevej 6, 2400 København NV

Tranevej 6, 2400 København NV Tranevej 6, 2400 København NV Byggegrund med mulighed for opførelse af 26 lejligheder Projektgrund til opførelse af 26 lejligheder + p-kælder Skitseprojekt: ca. 2.725 m² + ca. 690 m² p-kælder Kr. 4.367,-

Læs mere

Lersø Parkallé 109-2100 København Ø

Lersø Parkallé 109-2100 København Ø Lersø Parkallé 109-2100 København Ø 1.620 m² kontordomicil med mange p-pladser Samlet etageareal: 1.620 m² - heraf 1.440 m² kontor og 180 m² kælder Nem adgang til Ring 02 og Helsingørmotorvejen Mange p-pladser

Læs mere

Magnoliavej 12 A-C, Odense SV

Magnoliavej 12 A-C, Odense SV Magnoliavej 12 A-C, Odense SV Kontorudlejningsejendom 1 minuts kørsel fra motorvejen Samlet etageareal: 1.236 m² Årlige lejeindtægter: kr. 685.000, Afkast 1. år: 7,18 % 6 fleksible lejemål - alt ud over

Læs mere

Præstø Landevej 25, Næstved

Præstø Landevej 25, Næstved Præstø Landevej 25, Næstved Mogenstrup Kro sælges Samlet etageareal: 8.086 m²/grundareal 28.709 m² Ny lokalplan giver brede muligheder for anvendelse Historisk ejendom - etableret i 1829 I dag 99 værelser

Læs mere

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved

Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Ejbyvej 55-57, Ejby, 4623 Lille Skensved Nyopført dagligvarebutik udlejet til KIWI Areal: 850 m² + 50 m² varegård - Grundareal: 3.331 m² Ny realkreditbelåning - ca. 65% - kan medfølge Uopsigelighed fra

Læs mere

Storegade 34, 6870 Ølgod

Storegade 34, 6870 Ølgod Storegade 34, 6870 Ølgod Velbeliggende investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 457 m² - heraf ca. 186 m² bolig og ca. 186 m² erhverv. Indeholder 2 bolig- og 2 erhvervslejemål Årlige lejeindtægter:

Læs mere

Adgangsvejen 3, Esbjerg

Adgangsvejen 3, Esbjerg Adgangsvejen 3, Esbjerg Markant beliggende kontorejendom sælges Samlet etageareal: 5.248 m² Afkast 1. år: 7,9 % Beliggende på lejet grund - mulighed for køb heraf Ejendommen er fuldt udlejet til Rambøll

Læs mere

Bragesgade 10, 2200 København N

Bragesgade 10, 2200 København N Bragesgade 10, 2200 København N Kontorejendom - 9 lejemål Samlet etageareal: 2.649 m² Årlige lejeindtægter: kr. 3.504.301, Afkast 1. år: 7,50 % Skitseprojekt til 25 "New Yorker" lejligheder medfølger Afskrivningsgrundlag:

Læs mere

Storegade 180 A-C, Esbjerg Ø

Storegade 180 A-C, Esbjerg Ø Storegade 180 A-C, Esbjerg Ø Velholdt boligudlejningsejendom med gode udenomsarealer Samlet etageareal: 401 m² - heraf 307 m² bolig Fire beboelseslejligheder og to garager Velholdt og i god stand - bla.

Læs mere

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Jessens Mole 12, 5700 Svendborg Det tidligere toldkammer på Svendborg Havn sælges Samlet etageareal: 2.331 m² Beliggende på havnefronten kun 100 meter fra busterminalen og med 3 minutters gang til gågadesystemet

Læs mere

Willemoesgade 14, Aarhus N

Willemoesgade 14, Aarhus N Willemoesgade 14, Aarhus N Velbeliggende boligudlejningsejendom på Trøjborg Samlet etageareal: 569 m² Gennemgribende moderniserede lejligheder 3. tv. ledig for køber Årlige lejeindtægter: kr. 752.400,-

Læs mere

Trepkasgade 4, Aarhus C

Trepkasgade 4, Aarhus C Trepkasgade 4, Aarhus C Boligudlejningsejendom på det attraktive Frederiksbjerg Samlet boligareal: ca. 473 m² samt kælder ca. 45 m² 9 boliglejemål og 1 erhvervslejemål Fuldt udlejet Afkast 1. år: ca. 4,1

Læs mere

Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C

Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C Overgade 41 / Nedergade 24, 5000 Odense C Velbeliggende, fredet investeringsejendom sælges Samlet etageareal: 1.698 m² - heraf 396 m² udhus/kælder En af Odenses ældste og absolut mest interessante ejendomme.

Læs mere

Fussingsvej 29, 8700 Horsens

Fussingsvej 29, 8700 Horsens Fussingsvej 29, 8700 Horsens Velholdt boligudlejningsejendom sælges Samlet etageareal: 267 m² + kælder og tagetage 5 gode lejligheder Pænt nyt gårdmiljø og nye facadevinduer. Årlig lejeindtægt: kr. 232.680,-

Læs mere

Allegade 4, Frederiksberg

Allegade 4, Frederiksberg Allegade 4, Frederiksberg Boligudlejningsejendom centralt beliggende på Frederiksberg Samlet etageareal: 965 m² - heraf 828 m² bolig- og 137 m² erhvervsareal Fredningsstatus gør det muligt at konvertere

Læs mere

Scandiagade 15, København SV

Scandiagade 15, København SV Scandiagade 15, København SV Erhvervsudlejningsejendom i Sydhavnen sælges Samlet etageareal: 2.996 m² Stabile og stærke lejere Mulighed for skattemæssige afskrivninger Årlige lejeindtægter: kr. 4.177.731,-

Læs mere

Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S

Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S Amagerbrogade 163-165 / Højdevej 2, Kbh. S Boligudlejningsejendom centralt beliggende på Amager sælges Samlet etageareal: 2.155 m² - heraf 1.802 m² bolig, 353 m² erhverv samt 370 m² kælder Let adgang til

Læs mere

Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg

Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg Svanedamsgade 1/Kronprinsensgade 2, 5800 Nyborg Centralt beliggende udlejningsejendom udbydes til salg Samlet etageareal: 810 m² - heraf 716 m² bolig og 94 m² frisørsalon. Derudover 114 m² kælder Årlige

Læs mere

Sønderholmvej 98-112, Hasselager

Sønderholmvej 98-112, Hasselager Sønderholmvej 98-112, Hasselager 8 udlejede rækkehuse i Søholmparken sælges Samlet etageareal: 864 m² Boligenheder i 1 plan på henholdsvis 107 og 111 m² Bygget i velvalgte kvalitetsmaterialer Opført i

Læs mere

Ryesgade 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus

Ryesgade 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus 23, Rosenkrantzgade 23 og 31, Aarhus Flot og herskabelig strøgejendom sælges Samlet etageareal: 5.069 m² - heraf 14 erhvervslejemål og 10 boliglejemål Sjælden udbudt perle på Strøget Rigtig gode vækst-/projektpotentialer

Læs mere

Låsbyvej 5, Skanderborg

Låsbyvej 5, Skanderborg Låsbyvej 5, Skanderborg Præsentabelt kontorlejemål udlejes Samlet etageareal: 1.175 m² Indflytningsklare kontorlokaler Nyere kantine/køkken Kan evt. opdeles efter nærmere aftale Årlig leje: kr. 450,- pr.

Læs mere

Bøgekildevej 10, Hasselager

Bøgekildevej 10, Hasselager Bøgekildevej 10, Hasselager Lager med facade til Hovedvejen udlejes Samlet etageareal: 3.236 m² - heraf 2.938 m² lager og 298 m² kontor Kort afstand til motorvej E45 Lejemål fra 305 m² til 3.236 m² Stor

Læs mere

Thorsvej 102, 7200 Grindsted

Thorsvej 102, 7200 Grindsted Thorsvej 102, 7200 Grindsted Lyse, multifunktionelle lokaler udlejes Samlet etageareal: 1.612 m² God loftshøjde Facade mod den trafikerede Thorsvej der passerer ca. 7.200 bilister i døgnet, jf. trafiktælling

Læs mere

Marselis Boulevard 28, Aarhus C

Marselis Boulevard 28, Aarhus C Marselis Boulevard 28, Aarhus C Restejerlejligheder i markant beliggende ikonbyggeri sælges Samlet etageareal: 4.072 m² - heraf 356 m² garager 38 stk. boligejerlejligheder samt 22 garageejerlejligheder

Læs mere

Vestergade 51, Aarhus C

Vestergade 51, Aarhus C Vestergade 51, Aarhus C Velrenommeret restaurant Marco Polo til afståelse Samlet etageareal: 237 m² - heraf 172 m² restaurant og 65 m² kælder Klar til brug restaurant i Aarhus C Beliggende i gåafstand

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere