Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013"

Transkript

1 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F FORHANDLINGSKARTELLET FØDEVAREFORBUNDET NNF HK/KOMMUNAL MALERFORBUNDET I DANMARK SERVICEFORBUNDET TEKNISK LANDSFORBUND

2 Forord Fællesaftalen om lokal løndannelse er indgået mellem RLTN og en række organisationer, der har arbejdet sammen om Ny Løn siden Det er resultatet af forhandlinger og erfaringer med brugen af lokale lønforhandlinger samt fortolkninger af aftalen, som er samlet i denne kommenterede udgave. Fællesaftalens tekst og organisationernes kommentarer er sammen med overenskomsterne det værktøj, som tillidsrepræsentanterne kan bruge før, under og efter en forhandling. Der er ved overenskomstforhandlingerne 2013 (OK13) ikke foretaget ændringer i Fællesaftalen. Der er således fortsat bestemmelserne om årlige lønforhandlinger, lønpolitisk drøftelse og procedureaftale. Da der ikke ved OK13 er afsat centrale midler til de lokale forhandlinger (forlodsfinansiering), er der et øget behov for at rette fokus på de lokale midler i det økonomiske råderum. Råderummet for de lokale forhandlinger er beskrevet i bilag 1. Du skal også fortsat have en lokal lønstatistik i tilknytning til de lokale forhandlinger. Aftalen om statistikgrundlag for de lokale forhandlinger er vedlagt som bilag 6 i denne pjece. Ved OK13 er det aftalt, at statistikken leveres elektronisk, i regnearksformat, til den lokale repræsentant. Du vil dermed nemmere kunne arbejde med statistikken, herunder om der er lokalt aftalte tillæg der bortfalder eller ændres. Endvidere skal statistikken nu også indeholde en angivelse af, hvor stor del de lokale tillæg udgør af den samlede løn. 2

3 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde Område 5 Kapitel 2. Lønmodel Lønmodel 5 Kapitel 3. Pension og uddannelse Pension 8 4. Uddannelse 11 Kapitel 4. Lokal forhandlingsprocedure Lønpolitisk drøftelse Forhandlinger og procedureaftale Lønstatistik Råderum til lokal løndannelse Udmøntningsgaranti Gennemsnitsløngaranti 20 Kapitel 5. Aftaleindgåelsen Aftaleparter Forhandlingsfællesskaber Forhåndsaftaler Begrundelser 22 Kapitel 6. Opsigelse og ophør af lokale aftaler om funktions- og kvalifikationsløn samt resultatløn Funktionsløn Kvalifikationsløn Resultatløn 26 Kapitel 7. Rets- og interessetvister Retstvister Interessetvister 27 Kapitel 8. Opsigelse og ophør af centrale aftaler om funktions- og kvalifikationsløn Funktionsløn Kvalifikationsløn 31 Kapitel 9. Overgang til ny løn for tjenestemænd Særlig overgangsordning for tjenestemænd 31 Kapitel 10. Ikrafttrædelse og opsigelse mv Ikrafttrædelse 32 Bilag 1. Det lokale økonomiske råderum Bilag 2. Løsning af lokale interessetvister Lokale forhandlinger evt. lokalt niveau 37 Enighed Uenighed Enighed

4 Bilag 3. Den gode lokale forhandling Bilag 4. Resultatløn Bilag 5. Fælleserklæring af 13. februar 1998 om gennemførelse af nyt lønsystem i kommuner og amter Bilag 6 - Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Bilag 7 Protokollat om aflønning af tillidsrepræsentanter og honorering af arbejdsmiljørepræsentanter Bilag 8 Protokollat vedrørende vilkår for (fælles)tillidsrepræsentanters tidsanvendelse i forbindelse med hvervets udførelse (TR-vilkårsprotokollatet) Bilag 9 Protokollat til aftale om ansættelsesbreve mellem KTO/Sundhedskartellet og de (amts)kommunale arbejdsgivere

5 Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Område Stk. 1. Aftalen gælder for personale i regional tjeneste, som er omfattet af en overenskomst/aftale, hvor der er henvist til denne aftale. Stk. 2. Aftalen gælder endvidere for personale ved selvejende institutioner, med hvilken regioner indgår driftsaftaler med henblik på opfyldelsen af dem i lovgivningen pålagte forpligtigelser, som er omfattet af en overenskomst/- aftale, hvor der er henvist til denne aftale. Parterne i Fællesaftalen er RLTN og en række organisationer. Det vil fremgå af den enkelte overenskomst, om Fællesaftalen gælder for den pågældende overenskomsts område. Selvejende institutioner omfattes af den regionale udmøntningsgaranti, når den selvejende institution er omfattet af overenskomster indgået af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), hvor der er aftalt lokal løndannelse. Kapitel 2. Lønmodel 2. Lønmodel Stk. 1 Lønmodellen består af fire elementer: I den enkelte overenskomst er grundløn, samt eventuel centralt aftalt funktionsløn og eventuel centralt aftalt kvalifikationsløn fastlagt. Herudover er der som regel angivet vejledende og/eller obligatoriske kriterier for decentral funktionsløn og decentral kvalifikationsløn. I en række KTO-aftaler er det fastlagt, hvorvidt grundløn, funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn skal/kan medregnes, når der ydes betaling for merarbejde 5

6 1. Grundløn Grundløn er aftalt mellem de centrale aftale- og overenskomstparter for den enkelte stillingsgruppe eller en flerhed af stillingsgrupper. Grundlønnen for basisgrupper dækker de funktioner, som en ansat er i stand til at varetage, når pågældende er nyuddannet, eventuelt nyansat. 2. Funktionsløn Funktionsløn ydes ud over grundlønnen og eventuel kvalifikationsløn. Funktionsløn baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområde), der er knyttet til den enkelte stilling/gruppe af stillinger. Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for gruppens grundløn. Funktionsløn kan aftales på lokalt og/- eller centralt niveau. Funktionsløn kan anvendes til personalegrupper og enkelte ansatte. funktion/konstitution åremålsansættelse suspension Organisationerne og de regionale arbejdsgivere er enige om, at det ikke er hensigten, at medarbejdere i længere perioder alene er på grundløn, jf. 6, stk. 6 og bilag 5. I den enkelte overenskomst kan der være yderligere bestemmelser/ hensigtserklæringer vedrørende grundlønnen. I den enkelte overenskomst er der som regel angivet mere konkrete kriterier i form af enten obligatoriske og/eller vejledende kriterier. I den lokale aftale, herunder forhåndsaftale, kan der anvendes yderligere kriterier.det er vigtigt at afgrænse de funktioner, man skal varetage for en funktionsløn, eller at udarbejde præcise kriterier for ydelse af funktionsløn. Det kan være vigtigt for at afgøre uenighed, fx om ophør af funktionsløn, (jf. 15, stk. 1 og 2 samt 20, stk. 1 og 2), eller om aflønning for varetagelse af funktioner dækkes af grundløn. 6

7 3. Kvalifikationsløn Kvalifikationsløn ydes ud over grundlønnen og en eventuel funktionsløn. Kvalifikationsløn baseres på den enkelte ansattes kvalifikationer. Kriterierne for kvalifikationerne tager udgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis uddannelse og erfaring. Kvalifikationsløn kan aftales på lokalt og/eller centralt niveau. Kvalifikationsløn kan anvendes til personalegrupper og enkelte ansatte. 4. Resultatløn Resultatløn ydes ud over grundløn og eventuel funktionsløn og/eller kvalifikationsløn. Resultatløn baseres på opfyldelse af fastsatte mål enten af kvantitativ eller kvalitativ karakter, jf. bilag 4. Resultatløn aftales lokalt. Resultatløn kan anvendes til personalegrupper eller enkelte ansatte. Resultatløn kan ydes som engangsbeløb eller som midlertidige tillæg. Resultatløn er pensionsgivende, med mindre andet aftales. I den enkelte overenskomst er der som regel angivet kriterier i form af enten obligatoriske og/eller vejledende kriterier. I den lokale aftale kan der anvendes yderligere kriterier. Subjektive kriterier kan supplere de objektive kriterier. Grænsen mellem objektive og subjektive kriterier kan være flydende og forskellig afhængig af arbejdsopgaver, traditioner m.m. Kvalifikationsløn er en varig løndel for den enkelte medarbejder, medmindre andet særligt aftales. Se også kommentarerne til 16, stk. 1. I aftalen om beskæftigelsesanciennitet er fastlagt, hvorledes beskæftigelse medregnes, hvis kvalifikationsløn er baseret på erfaring (beskæftigelsesanciennitet), fx hvordan erfaring medregnes ved tiltræden/ fratræden på en anden dato end den 1. i en måned. Denne aftale gælder, medmindre andet er aftalt i overenskomster og aftaler indgået mellem de enkelte organisationer og de regionale arbejdsgiverparter. Udbetaling af resultatløn forudsætter, at der lokalt indgås aftale herom. I bilag 4 er beskrevet forskellige former for resultatløn, fx: kvalitative effektiviseringer målopfyldelse ikke-planlagte effektiviseringer. Det er aftalt, at resultatløn som udgangspunkt er pensionsgivende. Dette er særligt vigtigt ved hyppig anvendelse af resultatløn og/eller ved ydelse af resultatløn i form af midlertidige tillæg. Se i øvrigt 3, stk. 1 og 2. 7

8 Bemærkninger til pkt. 1-4 Grundlønsmodellen har især med hensyn til funktionsløn og kvalifikationsløn fået en forskellig udformning på de forskellige overenskomstområder, hvorfor der tillige henvises til den enkelte overenskomst. I den enkelte overenskomst kan der være peget på vejledende og/eller obligatoriske kriterier for det konkrete område. For så vidt angår aflønning af tillidsrepræsentanter og honorering af arbejdsmiljørepræsentanter i relation til lokal løndannelse (funktions- og/eller kvalifikationsløn) henvises til bilag 7 til Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg (OK ) og bilag 6 til Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse (OK ). Det er ikke en forudsætning for at indgå aftale om anvendelse af resultatløn, at den indsats, der honoreres på forhånd er målsat. Resultatløn kan f.eks. også gives i form af en individuel eller kollektiv bonuslignende ordning. Eksempler på forskellig centralt aftalt kvalifikationsløn i de enkelte overenskomster er: kvalifikationsløntrin efter en vis ansættelsestid garanterede kvalifikationstrin ( garantiløn ) efter en vis ansættelsestid, hvis der ikke forinden decentralt er aftalt mindst samme løntrin kvalifikationsløn alene baseret på uddannelse at der lokalt skal tages stilling til honorering af relevant videreuddannelse samt til, hvilke erfaringskvalifikationer, der skal honoreres. Det fremgår af overenskomsterne, at TR skal have samme adgang til kvalifikations- og funktionsløn, som hvis de havde fuld mulighed for at fungere i deres sædvanlige job. Der kan indgås forhåndsaftaler med henblik på, at TR ikke stilles lønmæssigt og lønudviklingsmæssigt ringere end den gruppe, vedkommende er TR for. Organisationen og den enkelte region skal indgå aftale om funktionsløn til TR. Endvidere kan der indgås lønaftaler for kvalifikationer, der erhverves ved udførelse af hvervet som TR. Vær opmærksom på, at der også skal indgås en forhåndsaftale om honorering af arbejdsmiljørepræsentanten. Kapitel 3. Pension og uddannelse 3. Pension Stk. 1. Til overenskomstansatte ydes lokalt aftalt funktionsløn og kvalifikationsløn som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin. Ved OK02 blev det for overenskomstansatte aftalt, at funktions- og kvalifikationsløn fremover er pensionsgivende uanset, om lønnen ydes som trin eller tillæg. 8

9 Resultatløn ydes som pensionsgivende tillæg, med mindre andet aftales. Stk. 2 For tjenestemænd gøres lokalt aftalt funktionsløn og kvalifikationsløn pensionsgivende efter a, b eller c: a. Oprykning til et løntrin, eller b. indregning af varige tillæg på pensioneringstidspunktet i tjenestemandspensionen således, at tjenestemænd pensioneres fra nærmest liggende løntrin inkl. tillæg. Indregningen er gældende for tjenestemænd aflønnet til og med grundløntrin 49 (uden tillæg), eller c. oprettelse af en supplerende pensionsordning af tillæg (supplerende pension ydes også til midlertidige tillæg). Bemærkninger til stk.1 og stk. 2 Funktions- og kvalifikationsløn, der ydes i form af tillæg aftalt den 1. juni 2002 eller senere, herunder tillæg aftalt med ikrafttræden fra 1. april til 31. maj 2002, er pensionsgivende. Tidligere aftaler om funktions- og kvalifikationsløn, der er ydet som ikkepensionsgivende tillæg, bevarer deres status som ikke-pensionsgivende tillæg, medmindre andet aftales. Ved OK02 blev det for tjenestemandsansatte aftalt, at decentralt aftalt funktions- og kvalifikationsløn fremover også er pensionsgivende. For tjenestemænd skal det aftales, hvilken metode - a, b eller c - der anvendes for, at funktions- og kvalifikationsløn gøres pensionsgivende. Hvis enighed ikke opnås, kan interessetvistsystemet, jf. 19, anvendes. Denne metode giver som hidtil en automatisk indregning i tjenestemandspensionen. Tjenestemænd aflønnet efter løntrin 49 eller lavere kan få tillagt et eller flere trin i tjenestemandspensionen efter metode b afhængig af tillæggets størrelse, jf. bemærkningen. Metode b anvendes alene på varige tillæg. For tjenestemænd aflønnet efter løntrin 50 eller højere samt for reglementsansatte anvendes metode a eller c. Vedrørende anvendelsen af denne metode henvises til organisationernes kommentarer til 3, stk. 3. Bemærk ikrafttrædelsestidspunktet. Det kan i forhold til metode b dog også aftales, at tillæg er pensionsgivende, selv om summen af tillæg aftalt efter 1. juni 2002 er under kr. Hvis der til tjenestemænd ikke i forvejen er oprettet en supplerende pensionsordning, er tillæg på under kr. i årligt grundbeløb (31. marts 2000-niveau) ikke pensionsgivende, medmindre andet aftales. Når den samlede ikke-pensionsgivende 9

10 tillægsmasse udgør kr. eller mere i årligt grundbeløb (31. marts 2000-niveau) etableres pensionsordning, jf. pkt. a-c. Bemærkninger stk. 2 Det skal præciseres, at en aftale for den samme del af lønnen alene kan indgås efter enten a, b eller c. Bemærkninger til stk. 2, pkt. B Ved fastsættelse af nærmest liggende løntrin rundes der op eller ned til det nærmest liggende løntrin. Bemærkninger til stk. 2, pkt. C Indbetaling til supplerende pensionsordning sker med samme procentsats som for tilsvarende overenskomstgrupper. Stk. 3. Lokal løndannelse kan anvendes til udbygning og etablering af pensionskasse/pensionsforsikringsbaserede pensionsordninger. Ved pensionsforbedringer forudsætter de centrale aftaleparter, at de principper, der er indeholdt i de kollektivt aftalte pensionsordninger, respekteres. For tjenestemænd kan lokal løndannelse anvendes i overensstemmelse med vilkårene i Rammeaftale om Supplerende Pension for tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension (OK ). Der kan indgås aftale om pensionsforbedringer, fx en forhøjelse af det samlede procentvise pensionsbidrag eller et ekstraordinært bidrag til en pensionsordning. For personale med kollektivt aftalte pensionsordninger (fx pensionskasseordning) indbetales pensionsbidrag til disse ordninger. Tilsvarende gælder for tjenestemænd, hvor der er indgået aftale om placering mellem det enkelte forbund og RLTN. Hvis det ikke er sket, gælder for tjenestemænd samt for personer uden kollektivt aftalte pensionsordninger, at vedkommende kan vælge, hvor pensionsforbedringen skal placeres. For så vidt angår tjenestemænd med en hvilende kollektivt aftalt pensionsordning (fx pensionskasseordning) fra tidligere offentlig ansættelse, placeres pensionsforbedringer i den tidligere ordning. Parterne kan bl.a. aftale, at pensionsindbetalingen udgør et fast, årligt grundbeløb således, at grupper af medarbejdere/enkeltmedarbejdere kan få forhøjet pensionsindbetalingen. 10

11 4. Uddannelse Stk. 1. Midler til uddannelsesformål kan anvendes til fuld eller delvis løn og lønsupplement eller pensionsindbetaling i forbindelse med bevilget efter- og videreuddannelse, herunder orlov til deltagelse i uddannelse. Midler til uddannelsesformål kan herudover anvendes til dækning af udgifter til transport, kursusafgifter, lærebøger mv. Midler afsat til uddannelsesformål kan ikke anvendes i forbindelse med grunduddannelse. Bemærkning I forbindelse med de særlige muligheder for anvendelse af lokal løndannelse ved efter-/videreuddannelse og orlov til deltagelse i uddannelse kan arbejdsgiverbetalt uddannelse hjemlet særskilt i aftale/-overenskomst dog ikke finansieres via lokal løndannelse. Stk. 2. Forhandlinger om afsættelse af midler under de forskellige uddannelser afvikles i overensstemmelse med 5-6 og Der kan indgås aftale om hvilke midler, der afsættes til hvilke uddannelser, til hvilke medarbejdergrupper og ydelsens form. Bemærkninger De overordnede retningslinjer for efterog videreuddannelsesindsatsen kan som hidtil drøftes inden for rammerne af MED-systemet. Spørgsmålet om, hvilke konkrete ansatte, der skal på hvilke uddannelser, og hvornår, er ikke aftalestof, men fastlægges af regionen. Voksenuddannelse betragtes også som efteruddannelse. Anvendelse af lokal løndannelse til uddannelsesformål forudsættes at Midler kan anvendes såvel til lønsupplering som til kursusafgifter m.m. Grunduddannelse, hvortil Fællesaftalen om lokal løndannelse ikke kan anvendes, skal forstås som ordinær fuldtidsuddannelse tilrettelagt for unge. Hertil kan der opnås SU eller elevløn. I visse tilfælde er grunduddannelser dog også voksenuddannelser. Fællesaftalen om lokal løndannelse kan anvendes i forbindelse med disse uddannelser. Der kan således også indgås forhåndsaftaler, jf. 13, om efter- og videreuddannelse. I rammeaftalen om MED bilag 2 fremgår, at der kan holdes en årlig drøftelse om regionens politik på kompetenceudviklingsområdet. I KTO-aftalen om kompetenceudvikling er det aftalt, at alle medarbejdere skal have en årlig medarbejderudviklingssamtale. For medarbejdere omfattet af Aftale om individuel kompetenceudvikling/- udviklingsplan gælder desuden, at der skal udarbejdes en individuel skriftlig udviklingsplan, og at der skal ske en årlig opfølgning på denne. Arbejdet 11

12 supplere eksisterende uddannelsesbudgetter. Det vil således være i strid med aftalens forudsætninger at nedsætte uddannelsesbudgettet alene med den begrundelse, at uddannelsesområdet tilføres midler fra lokal løndannelse. med de individuelle udviklingsplaner er nærmere beskrevet i parternes fælles vejledning, som kan findes på Aftaler om kvalifikationsløn kan anvendes i sammenhæng med udviklingsmålene og udviklingsplanerne. I aftalen om individuel kompetenceudvikling/udviklingsplan er der pligt til en særlig opfølgning overfor de medarbejdere, der har været fraværende fra arbejdspladsen i en længere periode, fx på grund af sygdom eller barsel. Det er væsentligt, at disse medarbejdere ikke står stille udviklings- og lønmæssigt. Voksenuddannelse er fx åben uddannelse, almen voksenuddannelse, studieforberedende enkeltfagsundervisning eller arbejdsmarkedsuddannelse. Kapitel 4. Lokal forhandlingsprocedure 5. Lønpolitisk drøftelse Regionen kan fremlægge sin overordnede lønpolitik med henblik på en årlig drøftelse i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg. Der føres endvidere lønpolitiske drøftelser med de enkelte organisationer, jf. 6. Der er i Fællesaftalen henvist til, at regionen kan fremlægge sin overordnede lønpolitik i det øverste MED-udvalg. Der skal endvidere føres lønpolitiske drøftelser med den enkelte organisation, og det anbefales, at denne drøftelse fastholdes som led i de årlige lønforhandlinger. 12

13 Bemærkninger: Der henvises til MED-håndbogen, parternes fælles vejledningstekst til 9, stk. 3, og til bemærkningen til 15, stk. 3, i Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. I den lønpolitiske drøftelse kan fx indgå, hvordan personalepolitiske målsætninger om rekruttering, udvikling, fastholdelse, kompetenceudvikling mv. kan understøttes ved hjælp af lokal løndannelse og anvendelse af det økonomiske råderum. I relation til drøftelser om anvendelse af det økonomiske råderum er det relevant at sætte fokus på anvendelsen af tilbageløbsmidler. 6. Forhandlinger og procedureaftale Stk. 1. Regionen indkalder til et samlet møde med de (lokale) repræsentanter for organisationerne omfattet af denne aftale med henblik på at indgå en aftale om tidsfrister og regler for de lokale forhandlinger. Der forhandles som udgangspunkt en gang årligt, medmindre andet aftales lokalt. Det er de organisationer, der står bag Fællesaftalen, som aftaler tidsfrister og regler for de lokale forhandlinger med den enkelte region. Det kan aftales, hvornår forhandlinger skal afholdes i løbet af et kalenderår, og at sådanne aftaler kan fraviges i forbindelse med aktuelle behov. Øvrige formkrav kan også aftales, fx tidspunktet for levering af den lokale lønstatistik, jf. 7. Opmærksomheden henledes også på protokollatet om vilkår for (fælles)- tillidsrepræsentanters tidsanvendelse i forbindelse med hvervets udførelse, jf. vedlagte bilag 7. I protokollatet er der en bestemmelse om, at den enkelte region i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg kan indgå aftale om principper for tillidsrepræsentanternes vilkår på baggrund af omfanget af tillidsrepræsentanternes forhandlingsog aftalekompetence og øvrige 13

14 opgaver. De konkrete vilkår aftales mellem regionen og den enkelte organisation. Udgangspunktet for forhandlingerne om lokal løndannelse er en årlig forhandling. Dette understreges af, at lønforholdene for den enkelte medarbejder skal vurderes en gang om året jf. stk. 6. Bemærkninger Det anbefales, at parterne lokalt præciserer, hvem der har henholdsvis forhandlings- og aftalekompetence i forhandlinger om lokal løndannelse. Forslag, der ønskes drøftet, skal normalt fremsættes skriftligt over for modparten. Stk. 2. Hvis ingen af parterne fremsætter krav om forhandling, tages der ikke initiativ til afholdelse af en forhandling. Stk. 3. Hvis der ikke er aftalt frister og regler, afholdes forhandling senest 6 uger efter modtagelse af en forhandlingsbegæring, medmindre andet aftales. For at rammerne for forhandlingerne bliver så klare som muligt, er det præciseret: at Fællesaftalens parter kan aftale andre forhandlingsterminer, at en af aftaleparterne skal fremsætte krav om forhandling, såfremt en forhandling skal afholdes at aftaleparterne præciserer, hvem der forhandler, og hvem der i givet fald kan indgå aftaler, og at aftaleparterne fremsætter forslag skriftligt. For at sikre udgangspunktet om årlige forhandlinger anbefales, at der aftales en struktur for forhandlingerne, der kan bruges gennem hele overenskomstperioden. Strukturen for forhandlingerne kan aftales for det enkelte år eller for hele overenskomstperioden. Hvis regionen ikke fremsætter krav om forhandling, anbefales det, at de lokale repræsentanter tager initiativ til afholdelse af en forhandling. Som nævnt ovenfor er udgangspunktet fortsat, at der er årlige forhandlinger. Ved OK13 er der ikke afsat nye centrale midler til de lokale forhandlinger, men der er midler til rådighed via det lokale økonomiske råderum jf. 8. Med henblik på at afvikle forhandlinger inden for en rimelig frist er det aftalt, at en lokal forhandling skal afholdes inden for 6 uger - med mindre andet aftales lokalt. 14

15 Bemærkninger Opmærksomheden henledes på, at sager om nyansættelser og væsentlige stillingsændringer søges fremmet mest muligt. Stk. 4. Ovennævnte ændrer ikke ved organisationernes forhandlings- og aftaleret i forbindelse med nyansættelser, væsentlige stillingsændringer og ved andre omstruktureringer og arbejdsomlægninger, som medfører væsentligt ændret stillingsindhold. Bemærkninger Tidsfrister for afholdelse af sådanne forhandlinger forudsættes aftalt efter bestemmelsen i stk. 1 til 3. I forbindelse med besættelse af en stilling omfattet af denne aftale skal lønforholdene så vidt muligt være aftalt før tiltrædelsen. Hvis dette ikke af praktiske grunde er muligt, vil følgende løsningsmuligheder kunne anvendes: 1. Der kan indgås en midlertidig aftale om lønvilkårene. 2. Der kan kun udbetales grundløn + centralt aftalte løndele. Ved besættelse af en stilling gælder, at lønforholdene så vidt muligt skal være aftalt før tiltrædelsen, jf. bemærkningen til 6, stk. 4. Når det fremgår, at forhandlingerne søges fremmet mest muligt, betyder det, at forhandlingerne typisk bør afvikles hurtigere end 6-ugers fristen, som gælder for alle lokale forhandlinger. Organisationerne har på ethvert tidspunkt, uanset om der er aftalt faste forhandlingsterminer, mulighed for at aftale lønforbedringer i forbindelse med nyansættelser, herunder nyoprettede stillinger og væsentlige stillingsændringer mv. Det er præciseret, at forhandlinger om nyansættelser m.v. også omfattes af aftaler om forhandlingsfrister m.v. Tillidsrepræsentanter, der forhandler lokal løndannelse, bør rette henvendelse til organisationen, hvis en af de 4 løsningsmuligheder anvendes/planlægges anvendt. Hvis der ikke kan opnås enighed om lønnen, anvendes tvistesystemet, der rummer mulighed for, at acontolønsager afgøres ved opmand, jf. 19, stk Der kan udbetales den hidtidige stillingsindehavers grundløn + funktionsløn som en a contoløn. 4. Der kan udbetales en acontoløn svarende til regionens løntilbud til den pågældende, idet tilbuddet forudsættes at være højere end pkt. 2. Hvis der ikke inden 3 måneder efter ansættelsen er opnået enighed om lønforholdene, anvendes forhandlingsproceduren i

16 Stk. 5. Regionen og (lokale) repræsentanter for de forhandlingsberettigede organisationer har pligt til at forhandle løn efter denne aftale. Stk. 6 Lønforholdene for den enkelte ansatte i regionen skal vurderes ved den årlige lønforhandling, jf. 6, stk. 1. Det er ikke hensigten, at en ansat i et længerevarende ansættelsesforhold skal forblive på grundløn. De lokale forhandlingsparter skal i forbindelse med de årlige lønforhandlinger være særligt opmærksomme på dette. Bemærkninger til stk. 1-6 Af 2, stk. 4, i Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg samt 11, stk. 4, i MED-rammeaftalen fremgår det, at tillidsrepræsentanten skal have mulighed for at få alle relevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold for de personer, som Præcis hvordan vurderingen skal foregå, er ikke fastlagt bortset fra, at den skal ske som led i den årlige forhandling, og at den omfatter hver enkelt ansat. Men bestemmelsen indebærer, at lønforholdene og lønudviklingen for alle ansatte skal indgå i den lokale forhandling. Bestemmelsen forpligter begge parter. Det er hensigtsmæssigt, at det i den lokale procedureaftale indgår, hvordan forberedelsen af de lokale forhandlinger forløber, så det sikres, at alle tages i betragtning ved parternes udarbejdelse af forslag. Det kunne fx ske ved en fælles gennemgang af de ansattes muligheder for at komme i betragtning, evt. ud fra nogle fælles kriterier. Forpligtelsen indebærer ikke nødvendigvis, at der stilles forslag og forhandles for samtlige medarbejdere, men at parterne ved lønforhandlingen har taget alle konkret i betragtning. Den enkeltes grundløn er knyttet til udviklingen af kvalifikationer og funktioner. Da det ikke er hensigten, at en medarbejder skal oppebære den rene grundløn i en længere periode, forudsættes det derfor, at der i den enkelte region arbejdes målrettet for at anvende kvalifikations- og funktionslønskriterierne og udvikle den enkeltes kvalifikationer og funktioner. Relevante oplysninger kan fx være kopier af arbejds-, aktivitets- og mødeplaner, lønoplysninger mv., som har sammenhæng med overenskomsten og de lokale aftaler. I tilknytning til de årlige forhandlinger kan det være relevant at bede om oplysninger om den konkrete lønindplacering for alle ansatte 16

17 pågældende repræsenterer, herunder en liste over de ansatte. Hvis de relevante oplysninger ikke automatisk tilgår tillidsrepræsentanten, skal oplysningerne udleveres på tillidsrepræsentantens begæring. Af 2, stk. 3, i Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg samt 11, stk. 3, i MED-rammeaftalen fremgår det, at tillidsrepræsentanten ved forestående ansættelser og afskedigelser inden for det område og den gruppe, han/hun repræsenterer, holdes bedst muligt orienteret. Dette indebærer, at alle oplysninger af interesse for tillidsrepræsentantens varetagelse af sin funktion i forbindelse med ansættelse og afskedigelser uopfordret skal tilgå tillidsrepræsentanten. tillidsrepræsentanten forhandler for. Det kan fx være i form af oplysninger fra lønsedler. Hermed kan der bl.a. skabes et grundlag for at sikre, at der gives samme løn for samme funktioner og kvalifikationer. Formålet med bemærkningens sidste afsnit er at sikre, at lønforhandlerne i hele forhandlingsforløbet ikke skaber uligeløn for mænd og kvinder. De centrale aftaleparter har i 2004 udgivet en pjece om ligeløn og jobvurderinger. Pjecen er stadig relevant som inspiration til, hvordan man kan anvende jobvurderinger til at fremme ligeløn på arbejdspladsen. Pjecen kan downloades på Ligelønsloven fastlægger, at der ikke må ske lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn. Arbejdsgiveren skal yde mænd og kvinder lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Ved vurderingen af, om der er tale om samme arbejde, er det naturligt at tage udgangspunkt i stillingsindholdet. Dette kan dog ikke vurderes isoleret. De samme typer af arbejde kan fx udføres på forskellige forvaltnings-områder i regionen, og det er derfor nødvendigt også at vurdere, om arbejdet er af samme værdi for den regionale løsning af opgaven. Lønbegrebet i ligelønsloven er bredt, dvs. det omfatter ikke alene lønelementerne i lokal løndannelse, men alle former for arbejdsvederlag. 17

18 7. Lønstatistik Aftale om statistikgrundlag for de lokale forhandlinger gælder (OK ). Regionen er forpligtet til at udlevere en forhandlerstatistik i god tid forud for de lokale forhandlinger. Hovedsynspunktet er, at begge parter skal kende de samme lønstatistiske oplysninger ved forhandlingerne. Statistikken skal udarbejdes for relevante personalegrupper på både institutionsniveau, regionsniveau og landsniveau. Den enkelte gruppe skal dog udgøre mindst 3 fuldtidsstillinger. Statistikken skal indeholde oplysninger om bl.a. gennemsnitsløn og lønudvikling og være opdelt på køn. Fra OK13 skal der endvidere være en angivelse af andelen af lokale tillæg i procent af nettolønnen. Forhandlerstatistikken leveres elektronisk, i regneark, til tillidsrepræsentanten/repræsentanten for den forhandlingsberettigede organisation. Aftalen om statistikgrundlag for de lokale forhandlinger findes på og er også vedlagt som bilag i denne pjece. På Kommunernes og Regionernes Løndatakontors hjemmeside udarbejdes månedsvise regionale lønstatistikker. 8. Råderum til lokal løndannelse Stk. 1. Der er i hele perioden midler til rådighed til lokal løndannelse, jf. bilag 1 (råderumspapiret). Selvom der ikke i denne overenskomstperiode er afsat centrale nye midler til de lokale forhandlinger, er der som udgangspunkt midler til rådighed til anvendelse til lokal løndannelse. Det fremgår af 8 stk. 1 og af Det lokale økonomiske råderum, bilag 1. Det er vigtigt, at disse midler fastholdes ved, at tilbageløbsmidlerne genanvendes. Regionen kan beslutte 18

19 Bemærkninger Afsættelsen af midler til løn sker i budgetfasen. Der tages dermed i budgetfasen stilling til størrelsen af midlerne til løn, som kan aftales anvendt lokalt. Der er ikke centralt fastsat et loft for anvendelse af midler til lokal løndannelse. Den samlede virkning af de enkelte regioners dispositioner omkring lokal løndannelse er helt afgørende for størrelsen af de generelle lønstigninger, der udmøntes pr. automatik over reguleringsordningen, eller om midlerne er brugt mere aktivt i overensstemmelse med intentionerne bag lokal løndannelse. sig for at tilføre yderligere midler. Opmærksomheden henledes også på, at der som tidligere forhandles en gang årligt jf. 6 stk. 1 og stk. 6. Der kan som hidtil gennem hele overenskomstperioden forhandles om de midler, der opstår ved bl.a. personaleomsætningen. Hvis eventuelle ledigblevne midler ikke genanvendes, vil der være risiko for en lav lønudvikling og en deraf følgende ekstraudmøntning fra reguleringsordningen. Reguleringsordningen er en central aftale der sikrer, at lønudviklingen i kommunerne nogenlunde følger lønudviklingen på det private arbejdsmarked. I bilag 1 er oplistet 12 forskellige elementer, som kan påvirke det økonomiske råderum i opadgående eller nedadgående retning. Det er i budgetfasen, at den enkelte region tager stilling til, hvor meget der anvendes til løn, herunder hvor meget der afsættes til dækning af de lønforbedringer mv., overenskomstresultatet indeholder. Desuden skal regionen tage stilling til håndteringen af den lønstigning, som eventuelt ligger udover overenskomstresultatet - samt til andre faktorer, der påvirker lønudviklingen, fx personalesammensætningen. Det er vigtigt, at personalerepræsentanterne i hovedudvalget er opmærksomme på, at de i drøftelserne af regionens budget bør søge at påvirke størrelsen af midlerne til lokal løndannelse. Det vil være naturligt, når regionens budget drøftes, jf. MEDaftalens 9, stk. 7, at bede regionen redegøre for, hvordan der er taget højde for de 12 elementer i det økonomiske råderum. Spørgsmålet om finansieringen kan 19

20 også inddrages i de lønpolitiske drøftelser, jf Udmøntningsgaranti Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse gælder. Da der ved OK13 ikke er afsat nye centrale midler til de lokale forhandlinger, vil Aftale om udmøntningsgaranti ikke finde anvendelse i denne overenskomstperiode. 10. Gennemsnitsløngaranti Aftale om gennemsnitsløngaranti gælder (OK ). Der er indgået en særskilt aftale om gennemsnitsløngarantien mellem KTO og RLTN. Den indebærer populært sagt, at den enkelte gruppe er garanteret det lønniveau, de havde i 2012 tillagt overenskomstperiodens generelle lønstigninger (aftalt mellem KTO og RLTN), de specielle lønforbedringer (aftalt mellem organisationen og de regionale arbejdsgiverparter), og såfremt der er aftalt en forlodsfinansiering 72 % af denne. Garantilønnen og de faktiske lønninger for den enkelte personalegruppe fremgår af en lønstatistik, som udarbejdes af KRL. Opdelingen på stillingsgrupper og den præcise beregningsmetode af gennemsnitslønnen mv. fremgår bl.a. af aftalen. Reguleringen aftales mellem KTO og RLTN i forbindelse med overenskomstfornyelsen. Kapitel 5. Aftaleindgåelsen 11. Aftaleparter Aftale om anvendelse af lokal løndannelse indgås mellem regionsrådet/den selvejende institution og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation. Ved en forhandlingsberettiget organisation forstås en af de organisationer, der er part i denne fællesaftale eller har indgået en overenskomst, som henviser til denne aftale. 20

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd

Kommunale Tjenestemænd KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 19. marts 2002, kl. 19.30 Sted Forligsinstitutionen Emne Mæglingsforslag om overenskomst-

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

OVERENSKOMST for akademikere ansat i regioner m.v.

OVERENSKOMST for akademikere ansat i regioner m.v. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKTFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET C3 LEDELSE OG ØKONOMI DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND DANSK KIROPRAKTOR FORENING DANSK MEJERIINGENIØR FORENING DANSK

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

31.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist - og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1 Overenskomst for tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Tandlægeforeningen 53.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet og hvem har forhandlings-

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april 2013-31. marts 2015 64.41 Side 1 for omsorgs-

Læs mere

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 DENNE PJECE ER SKREVET TIL DE PÆDAGOGER OG KLUBFOLK, SOM ER ANSAT INDEN FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE PJECEN BESTÅR AF TO DELE

Læs mere

OVERENSKOMST for akademikere ansat i amter m.v.

OVERENSKOMST for akademikere ansat i amter m.v. AMTSRÅDSFORENINGEN 33.01.1 Side 1 ARKITEKTFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET CIVILØKONOMERNE DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND DANSK FARMACEUTFORENING DANSK KIROPRAKTOR-FORENING DM (DANSK MAGISTERFORENING)

Læs mere

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Side 1 Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister,

Læs mere

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. 40.31 O.13 48/2013 Side 1 Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA - Fag og Arbejde 40.31 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 40.31 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde

52.01 O.13 26/2014 Side 1. Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Side 1 Forlængelse af overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side 52.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Overenskomst for driftsassistenter i Københavns. 5.40.51 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for driftsassistenter i Københavns. 5.40.51 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for driftsassistenter i Københavns Kommune KL 3F København 5.40.51 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.40.51 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning

Læs mere

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. 50.81 O.11 29/2011 Side 1

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. 50.81 O.11 29/2011 Side 1 Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet KL Lærernes Centralorganisation 50.81 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Ansættelsesform... 5 3. Løn... 6 4. Grundløn...

Læs mere

Overenskomst for bygningskonstruktører. 32.01 O.15 35/2015 Side 1

Overenskomst for bygningskonstruktører. 32.01 O.15 35/2015 Side 1 Overenskomst for bygningskonstruktører KL Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen 32.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 32.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning og forhandlings- og aftaleret... 3 1.

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 6 1. Valg

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 5 1. Valg

Læs mere

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk 60.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer for offentligt ansatte psykologer Oktober 2002 Indledning.. 3 1. Lønelementer.. 4 1.1 Basisløn og indplacering..5 1.2 Centralt aftalte tillæg 9 1.3 Lokalt aftalte tillæg.....10 2. Kvalifikationstillæg...11

Læs mere

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.62 A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.62 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere