Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rindsholm Skov. Domme. Taksations kom m iss ionen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "00001.01. Afgørelser - Reg. nr.: 00001.01. Fredningen vedrører: Rindsholm Skov. Domme. Taksations kom m iss ionen."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rindsholm Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 REG.NR 11 Lokalitet Rindsholm skov. Kommune: Viborg. Formål. " 1:25~000 J.nr rr. 1. Areal ca. 2) ha. Fredet: Servitut FDK Sikre offent1igbede~ ad~ang og bevare skoven som løvskov. Indhold. Offentlig adgang og'skoven bevares som at efterplantning s~er med bøge. eller løvskov, således egetræer..,,,~. Ejer Privat. Påtaleret FREDNING---"~

4 Extrakt-Uds~rift af : F~rhondlincspr t~k,llen f~r Fredningsn~vnet fnr Vib~rg A~tsrBadskreds. r, - l J \ I Aar 1928 den 19/10 Kl. 4 Emd. afh'ldt FredningsnBvnet f0r Vib)rg Amt Møde paa M8~r.Nr. Ib Rindsh~lm tilhørende II.Chr.Pedersen. Mødt var N.cvnets F )rmand, det a:ntsvalcte Medlem, Amtsvejinspektør Dalberg ng det s'lgneraadsvalgte Medlem, S...,gnerr adsf,rmandchr. Nielsen Ib, Tapdrup. Nævnet Ejeren var tilstede... Ejeren paaviste den under Sagen nmhandlede Sknv, S0m besigtigede. Ejeren erklærede, at der ikke fra hans Side var n~get til Hinder f0r, at Sk0ven bevares s,m Løvsknv, ng navnlig at Sfterplant~ing sker med Løvtræer, Bøge- eller E~etræer, ng at dette læses s...,m Deklarati')n paa Ejend0mmen m )d at han tre '}ang~faar 1nv til a~ f~retace Hugst i Sknven efter f)rstm~ssig Udvisning Extraktudskriftens Rigtighed bekræftes. Civildnm~eren i Vibnrg, ee Februar e, V\gce.ld. \ O) g '2... s;je.. 2- ) "t\l 1\

5 E x t r a k t - U d s k r i f t REG..NR. LO l af F~rhandlingspr~t~k~llen for Fredningsnævnet for Vib~rg Amtsraadskreds. Aar 1917, den 15.September Emd. Kl. 12~ mødte Fredningsnævnet for Vib0rg Amtsraadskreds i Rindshnlm Sk~v for at afh~lde en Forretning med Hensyn til Fredning ~f bemeldte Sk~v med Festplads (> Ejerne af Rindsh~lrn Sknv, Søren Møller, )g Ejeren af Rindsh~lm Kro, N.Jensen, var pas Anledning tilstede. I F 're... dng med disse undersøgte Nævnet i f 1rn.,jdentCJmfang (~'I de Sk 'wen vedrørsnde F "'lrh'11d ')g tng de pa8gældende Umraader i Ojesyn. ' ~ N.Jensen fremlagde et den?8.januar 1909 tillige som servitutstiftende tinglæst Skjøde, ng paapegede, at der ved dette er bestemt, at Ejeren af Rindshnlm Skov, Matr.Nr. Ib og le af Rindsholm skal taale, at 8k'ven i sin Helhed er tilgængelig for Publikum og at der mah afh0ldes Fester og F~rsamlinger i den m.m. c...,'. ::.' Sø~en Møller erklærede sig bekendt med denne Bestemmelse og mener iki:eat have "vertra::dt den. Han er villig til at 0mgjøre en Pigtraadsafspærring, sam han har ladet anbringe i Sk0ven nede ved Aaen:.saaledes at den Sti langs med Nørreaa, S0m der findes, ikke afspærres, men bliver til[ængelig for Publikum liges0m tidligere. Søren Møller er iøvrigt bekendt med, at Sk'ven er Fredskov, og han kan følgelig kun hugge i den efter den Tilsynsførendes Udvisning. Med Hensyn til den F'"'lrsamlingspladsi Sk,ven, hv0r der j~vnlig hnldes F.1lkemøder, indgaar Søren Møller pas, ikke vednn.gen ~ilplantning at f1rhindre eller f0rringe denne Plads's Eenyttelse p~a denne Maade. Derimnd maa han reservere sig, at Sk~ven ikke helt eller delvis afspærres af Fl)rE-ningereller andre uden hans f')rud indhentede Samtykke, eller at der tages Entr~ f'r Adcang til den. l~.jensen f '1rpligter sig 0g efterfølgende E j ere af Rindsh~lm Kro, Matr.Nr. In og 3 af Rindsh01m, til ikke ~den Fredningsnævnets Samtykke at tilstede n ~gen l~ndring i den ft)rnævnte Servitut paa Matr.Nr. Ib ng le, der er pa3lagt disse sidstn~vnte Ejend~mme til F~rdel for Kr1en, saaledes at Servittitten fremtidig bestaar til F0rdel f'lralmenheden. Heri erklærede Søren Møller sig enig Extrakt-Udskriftens Rietighed bekr:ftes. Civildr'rnmereni Vib )rg, den '')2Febr,mr 1937.

6 \,j -- '.~ Nr. 17, den 28.Jenuar 190Q Stempel 104,60 Kr. K ø b e k o n t r a k t '~ Underskrevne Kroejer I.M.Christensen af ~indsholm sælger herved til medunderskrevne Konditor Carl M. Lvhne Nielsen af ('- Vibor~ følgende Dele af den mi~ efter Skøde tinglæst 22.0ktober 1903 tilhørende Ejendom "Rindsholm Kro" med tilliggende Jorder.. under Matr. Nr. le, l~ o~ ~ af Rindsholm, Asmild Sogn, nemlig; ( Samtidig med Købesummens endelige Berigtigelse som anført meddeles der Køberen Skøde paa det Solgte med de samme Herligheder og Rettigheder, Bvrder og Forpligtelser, hvormed jeg har ejet samme og fri for Forhæftelser, dog bemærkes i Henhold til mit Skøde, at der under 24.Marts 1859 er tinglæst Deklaration om, at Rindsholm Skov bestandig skal konserveres og behandles som Fredskov Rindsholm Skov skal som hidtil vedblivende i sin Helhed være tilgængelig for Pub likltm, og Køberen og efterfølgende Ejere skulle have Ret til uden Hinder fra Sælgerens og efterfølgende Ejeres Side at I foranstalte afholdt offentlige Fester og Forsamlinger i Skoven med Ret til ved saadanne at etablere Beværtning fra Telt eller Borde i Skoven ved Festpladsen eller Forsamlingsstedet. Derimod skal det naahvile Køberen ved Opslag at opfordre Publikum til ikke at beskadire Skoven, og selv at vaa~e over; at saadant ikke sker. Køberen og efterfølgende Ejere skal endvidere være berettiget til at have en Række Lvsthuse staaende langs nordre Side af Vejen, der fører gennem Skoven, saalangt Festoladsen gaar. Med Hensyn til de foranførte Bestemmelser vil Skødet tillige være at tinglyse som servitutstiftende S k ø d e Da Rettigheden til at erholde er overdraget til 0lhandler N.C.Hansen begge af Viborg Skøde ved medfølgende Transport og Restauratør Mads Andersen, Skødet tihglæses tillige som servitutstiftende paa Matr. Nr. Ib og IC med Hensyn til Købekontraktens Post 3, 2' og 3' ~tykke, men frabedes i denne Henseende Retsanmærkning. Til Bekræftelse med

7 -, min Underskrift vidnefast. Efter at foranstående Skøde var conciperet er Ølhandler N.C.Hansen afgåaet ved døden, og idet hans Enke Jensine Petrine Hansen efter medfølgende Skifteudskrift hensidder i uskiftet Bo, og da hun og Restauratør Mads Andersen har berigtiget Købesummen, udstedes derfor nærværende Skøde til Ølhandler N.C. Hansens Enke Jensine Petrine Hansen og Restauratør Mads Andersen i Forening og med lige Ejendomsret. p. t. V i b o r g, den 21. Januar l. M. Christensen Skatterne af forannævnte Ejendom ere betalte indtil April Termin 1908 inclusive. Viborg Amtsstue, den 25/ C.T.Bang. Læst tillige som servitutstiftende i Middelsom-Sønderlyng Herreder den 28. Januar Skifteudskrift og Kort forevist. B r u h n. ē

8 MaJdkubJrort i UQQQ REG. NR /~. -- ""'- -\ \i A,mild",!Jj.ndsholm. n Sogn. Nor/yng Herred. / - tihor.oy Amt. "'_,.,.....,-.. _ _., - Q.. I~-l.....,-.:.."..' / /

9 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

10 _. I Naturfredningsn~~net for Viborg Amts sydlige fredningskreds 4It Skottenborg 26, 8800 Viborg Tlf Kontortid 9-12, lørdag lukket 'J l, I"i. I..~,. \; \. O \ Viborg, den 3. februar Fred.j.nr. J 3/1992. Torben Maigaard Pedersen Gl. Arhusvej Viborg.~ Torben Maigaard Pedersen I forbindelse med, at den nuværende ejer/af ejendommen matr. nr. 1 grindsho1m, Asmild (Rindsholm Skov), i december 1991 ansøgte om tilskud til skovforbedrende foranstaltninger på et areal på ca. 3 ha, skrev Fussingø statsskovdistrikt den 10. januar 1992 følgende til Jordbrugsdirektoratet: " Distriktet har i afkrydsningsfelterne kun taget stilling til pkt 1) og 2), idet de fredningsmæssige forhold på ejendommen er uklare. Der vedlægges kopi af Skov- og Naturstyrelsens Centrale Fredningsregisters materiale om ejendommen. Heraf fremgår det, at ejendommen tilsyneladende er underlagt en løvskovsbinding i.h.t. naturfredningsloven. Hvis dette er tilfældet, er det distriktets opfattelse, at det også vil være i strid med Skovlovens regler om god skovdrift ( 15, stk. 1, 1. pkt. jf. 15, stk. 1, nr. 1), at genkultivere med nåletr~. Distriktet har imidlertid konstateret, at løvtræbindingen tilsyneladende ikke er tinglyst (se vedlagte kopi af ejendommens blad i tingbogen og af Servitutstiftende skøde af 28. januar 1909), hvorfor det måske er tvivlsomt om den nuværende ejer er bundet af en (utinglyst?) fredningsnævnsbeslutning fra Da det ikke er skovdistriktets opgave at tage stilling til spørgsmålet, sendes der samtidigt kopi af dette brev til fredningsnævnet." Fredningsnævnet er ikke i besiddelse af en tinglyst overenskomst, og den i fredningsregisteret beroende afskrift bærer heller ingen tinglysningspåtegning. Fredningsnævnets formand foretog herefter en nærmere undersøgelse af forholdene, herunder ved gennemsyn af Realregisteret på Landsarkivet. Da undersøgelserne viste, at der den 19. oktober 1928 var indgået en overenskomst til fredningsnævnets protokol om fredning af Rindsholm Skov, men at overenskomsten ikke var blevet tinglyst som foreskrevet i den dagældende naturfredningslovs 12, fandt fredningsnævnets formand det rigtigst, forinden besvarelse af det i skrivelsen af 10. januar 1992 anførte fandt sted, at indlede en nævnsbehandling med inddragelse af ejeren, de berørte myndigheder og Danmarks Naturfredningsforening, således at der bl.a. kunne gives de pågældende lejlighed til at fremkomme med deres synspunkter. Fredningsnævnet afholdt derefter den 30. januar 1992 besigtigelse og møde på ejendommen. 1\, q... Om selve baggrunden for overenskomstens indgåelse fremgår det af det materiale, der beror hos fredningsnævnet vedrørende fredningsl, l k \ l.t ~4 \V,1:>--oo~o

11 sagen, at Naturfredningskomiteen for Viborg og Omegn den 28. september 1928 i forbindelse med et andragende fra den daværende ejer om tilladelse til foretagelse af hugst i skoven anmodede om, at der blev rejst fredningssag med henblik på at pålægge ejeren, der havde erhvervet ejendommen i 1928, at bevare skoven som løvskov. Det fremgår endvidere af skrivelsen, at der i skoven fandtes "en del Plantninger af Gran, af hvilke nogle har en betydelig Størrelse", samt at fornyelse af skoven skete ved plantning af gran, men at skoven stadig havde karakter af løvskov. Naturfredningskomiteen oplyste endvidere, at ejeren over for komiteen havde vist sig meget forstående over for tanken om at bevare skoven som løvskov, ligesom komiteen af naturfredningshensyn anbefalede dette. Komiteen anførte i sin skrivelse bl.a. følgende: "Da en passende efter forstmæssige Principper ledet Hugst formentlig uden Skade kan finde Sted, hvorved bemærkes, at der er Partier, der synes at trænge til Gennemhugst, vilde en tilfredsstillende Ordning formentlig kunne træffes paa det Grundlag, at det tillodes Ejeren at foretage Hugst efter forstmæssig Udvisning mod at han forpligtedes til at bevare Bevoksningen som LØvskov, og særlig at Efterplantningen skete med LØvtræer, BØge - eller Egetræer." Komiteen udtrykte endvidere som sin opfattelse, at ordningen antagelig ville kunne gennemføres ved overenskomst med ejeren i overensstemmelse med naturfredningslovens 7. Komiteen havde tillige i sin skrivelse fremhævet, at skoven er stærkt besøgt af almenheden. Fredningsnævnet indkaldte herefter den 5. oktober 1928 til et møde på ejendommen, og mødet fandt sted den 19. oktober Under mødet blev der tilført fredningsnævnets protokol bl.a. følgende: "Ejeren paaviste den under Sagen... Skov, som Nævnet besigtigede. Ejeren erkl. at der ikke fra hans Side er noget til Hinder for, at Skoven bevares som Løvskov og navnlig at Efterplantning saavidt muligt sker med LØvtræer, Bøge eller Egetræer og at dette læses som Dekl. paa Ejd. mod at han til Geng. faar Lov til at foretage Hugst i Skoven efter forstmæssigt Udvisning." Det bemærkes, at den i fredningsregisteret for mange år siden henlagte afskrift af overenskomsten ikke i sin helhed er en korrekt gengivelse af overenskomsten, som den fremtræder i protokollen fra mødet, idet ordene "saavidt muligt" ikke er medtaget, og idet ordene "til Geng." ved afskriften er blevet anført som "tre Gange". Fredningsnævnets formand er blevet opmærksom på disse afvigelser i forbindelse med udarbejdelse af nærværende afgørelse, og en fotokopi af selve protokollen er for god ordens skyld vedhæftet nærværende afgørelse, idet fredningsnævnet ved udsendelse af indkaldelse til mødet havde medsendt en fotokopi af den i fredningsregisteret beroende ekstrakt-udskrift af overenskomsten uden at være opmærksom på, at der ikke var tale om en i det hele korrekt afskrift. Det fremgår ikke af de i fredningsnævnet beroende bilag, om overenskomsten i sin tid blev tilsendt ejeren eller myndighederne, herunder Tinglysningskontoret, men som tidligere anført er overenskomsten i al fald ikke blevet anført i Realregisteret og er heller ikke senere blevet tinglyst. Forholdet er tilsyneladende

12 også forblevet upåagtet ved udarbejdelsen af fredningsregisteret, idet der i fredningsnævnets registerprotokol, der er udarbejdet for mange år siden, er anført "(Tinglyst Dekl.)". Om ejendommens fredningsmæssige forhold kan endvidere oplyses, at der henholdsvis den 28. januar 1909 og den 20. september 1917 er tinglyst deklarationer om bl.a. almenhedens adgang til Rindsholm Skov, og at sidstnævnte deklaration er tilført fredningsnævnets protokol, tilsyneladende i forbindelse med bl.a. en overtrædelse af deklarationen af Fredningsnævnet har ikke i sit arkiv kunnet finde andre sager vedrørende Rindsholm Skov end de nævnte. Det fremgår imidlertid af en fredningsnævnssag om forlægning af Århus-Viborg landevejen i 1962, at der dengang var drøftelser om sikring af offentlighedens adgang til skoven gennem en tunnel under den nye vejføring, og i udskrifterne af protokollen vedrørende vejforlægningssagen omtales skoven som værende fredet. Rindsholm Skov, der er undergivet fredskovforpligtelse, er efter det oplyste af areal ca. 20 ha, hvoraf løvtræsbevoksningen udgør 65% og nåletræsbevoksningen 35%. Under besigtigelsen og mødet den 30. januar 1992 har skovrider Bengt Kvitzau, Midtjysk Skovdyrkerforening, oplyst, at han af nogle beplantningsplaner fra 1931 har kunnet konstatere, at'de~ på det tidspunkt skulle plantes nåletræer. Om beplantningen rent faktisk blev foretaget, ved han ikke, men der er i skoven nåletræsbevoksninger, der er ca. 60 år gamle. Den nåletræsbeplan~ning, som den nuværende ejer har ladet foretage, er foretaget for flere år siden og på arealer, hvor der i forvejen var nåletræsbeplantninger. Han oplyste endvidere, at løvtræsarealerne ud9~= ca. 65% af det samlede areal og nåletræsarealerne ca. 35%, og a~ den procentvise fordeling var den samme på tidspunktet for overenskomstens indgåelse. Ejeren har bl.a. forklaret, at han erhvervede ejendommen i 1978, og at ejendommens samlede areal er ca. 50 ha, hvoraf skoven udgør ca. 20,5 ha. Han har ikke været klar over, at hans farfar havde indgået overenskomst med fredningsnævnet. Ejeren har under mødet tilbudt. at overenskomsten fra 1928 tinglyses på ejendommen, ~den at han fremsætter krav om erslatning, på betingelse af, at han får tilladelse til at bibeholde nåletræsbeplantningerne og plante afløsningsbeplantning med nåletræer på de ca. 3 ha, som er gået ud, og yderligere på betingelse af, at de nu nåletræsbevoksede arealer også fremtidigt må bevares som sådanne, d.v.s. at arealerne må genplantes med nåletræer, og at der må inddrages strimler af løvtræer i tilknytning til nåletræsbevoksede arealer, når dette findes forstmæssigt hensigtsmæssigt, således at arealerne beplantes med nåletræer, mod at nåletræsbevoksninger af samme areal i tilknytning til løvtræsarealer genplantes med løvtræer, alt således, at skoven også fremtidig kan bevares som en blandingsskov med 65% løvtræer og 35% nåletræer, og således, at der i skovens yderkanter stedse opretholdes en bræmme af løvtræer. I tilfælde af, at overenskomsten vil blive håndhævet i sin helhed, d.v.s. uden at de ansøgte tilladelser opnåes, forbeholder ejeren sig i enhver henseende sin stilling, her-

13 under at gøre gældende, at overenskomsten er uforbindende for ham og i hvert fald kun kan håndhæve s mod betaling af erstatning. Ejeren har oplyst, at hans farfar holdt utrolig meget af skoven, hvilket han for sit vedkommende ønsker at respektere på den af ham anførte måde under forudsætning af, at han opnår de Ønskede tilladelser. Fredninqsnævnets enstemmiqe afqørelse: Foreløbig bemærkes, at manglende tinglysning af en overenskomst om fredning tilført fredningsnævnets protokol efter fredningsnævnets opfattelse ikke medfører fredningens bortfald, men at manglende tinglysning må bevirke, at en godtroende aftaleerhverver, over for hvem fredningen håndhæves, har krav på erstatning for eventuelt lidt tab som følge af forsømt tinglysning, og at erstatningen som udgangspunkt må fastsættes som i tilfælde af gennemførelse af fredningssag med indhold svarende til indholdet af overenskomsten. Det lægges herudover, som sagen foreligger, til grund, at den daværende ejer den 19. oktober 1928 ved overenskomst tilført fredningsnævnets protokol indgik på uden krav om erstatning at underkaste skoven en løvtræsbinding, at overenskomsten ved forsømmelse fra fredningsnævnets side ikke blev tinglyst, at dette forhold først nu er opdaget, at fredningen på intet tidspunkt efter overenskomstens indgåelse har været håndhæve t af fredningsmyndighederne, at den nuværende ejer erhvervede ejendommen uden kendskab til, a~hans farfar havde indgået overenskomsten, at den nuværende ejer uhindret af fredningen for flere år siden-lod foretage genplantning med nåletræsbevoksninger på arealer, der alle også hidtil havde været beplantet med nåletræer, at skoven i hvert fald i de sidst~~o år og formentlig også på fredningstidspunktet har været en blandingsskov bestående af ca. 65% løvtræer og ca. 35% nåletræer, samt at den nuværende ejer over for fredningsnævnet har erklæret, at han i tilfælde af, at der meddeles dispensation fra fredningen i det af ham Ønskede omfang, uden at fremsætte erstatningskrav vil lade skoven opretholde som blandingsskov i samme procentvise forhold med hensyn til løvtræsbevoksning og nåletræsbevoksning som hidtil og i langt det væsentlige på samme arealer som hidtil og opretholde en bræmme af løvtræer i skovens yderkanter. Under samtlige disse omstændigheder finder fredningsnævnet, at det forhold, at overenskomsten ikke har været tinglyst på ejendommen og ikke har været håndhævet i de forløbne ca. 63 år, bedst kan og - under hensyn til hvad rimelighed over for den nuværende ejer tilsiger - bør afhjælpes ved en dispensation i overensstemmelse med det af ejeren tilbudte og Ønskede. Det bemærkes herved, at en dispensation efter alt foreliggende, herunder også indholdet af overenskomsten og det forhold, at fredningsformålet trods dispensationen kan opretholdes i særdeles væsentligt omfang, skønnes forsvarlig og tilstrækkelig hjemlet ved bestemmelsen i naturfredningslovens 34. Selve dispensationen medfører følgende: Det tillades, at de allerede foretagne nåletræsbeplantninger bibeholdes, og at der foretages genplantning med nåletræer til afløsning af udgåede tilplantninger med nåletræer på et areal på

14 ca. 3 ha. Det tillades endvidere, at de allerede med nåletræer tilplantede arealer - ialt ca. 7 ha - også fremtidig opretholdes som arealer beplantet/genplantet med nåletræer. Det tillades tillige, at smalle strimler af løvtræsbevoksning i tilknytning til allerede nåletræsbevoksede arealer efter forstmæssig hensigtsmæssig fældning eller stormfald genplantes med nåletræer, mod at arealmæssigt tilsvarende nåletræsbevoksede arealer i tilknytnig til allerede løvtræsbevoksede arealer efter forstmæssig hensigtsmæssig fældning eller stormfald beplantes med løvtræer, alt på betingelse af, at skoven stedse vil fremstå som en blandingsskov bestående af ca. 65% løvtræer og ca. 35% nåletræer og således, at der ~tedse i skovbrynet og på en bræmme inden for dette opretholdes en løvtræsbevoksning. Overenskomsten tilført fredningsnævnets protokol den 19. oktober 1928 samt udskrift af fredningsnævnets foranstående afgørelse samt tinglysningsrids udvisende nåletræsbevoksede arealer vil ved fredningsnævnets foranstaltning blive tinglyst på ejendommen matr. nr. 1 ~ Rindsholm, Asmild, dog at tinglysning afventer klagefristens udløb og i tilfælde af rettidig klage udsættes, indtil Overfredningsnævnets afgørelse foreligger. Midtjysk Skovdyrkerforening anmodes om til brug ved udfærdigelse af tinglysningsrids at fremsende plan over skoven med angivelse af nåletræsbevoksede arealer. Der er herved alene taget stilling til, om der kan meddeles tilladelse efter bestemmelserne i naturfredningsloven. Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af bestemmelsen i natu~fredningslovens 34 sammenholdt med 58 påklages t11 Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, såvel af ejeren som af Viborg Amtskommune, kommunalbestyrelsen i Viborg Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Miljøministeren. Klagefrister. er 4 uger fra den dag, man har fået meddelelse om afgørelsen, og tilladelsen til foretagelse af genplantning, herunder afløsningsbeplantning, kan ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. El klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af klagemyndigheden. Kopi af denne skrivelse er sendt til: Aage Knud Koch-Jensen, Højrnarken 24, Tindbæk, 8900 Randers, Th. Pedersen, Jegstrupvej 118, 8800 Viborg, viborg Amtskommunes Naturforvaltningskontor og Arealkontor, Postboks 21, 8800 Viborg, viborg Kommune og kommunens vurderingsråd,. Sct. Mogens Gade 3, 8800 Viborg, ~ov- og Naturstyrelsen, ~kovfoged B.S. Knudsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørshol~ Krathusvej 1, 8800 Viborg, Midtjysk Skovdyrkerforening, Vestergade 22, 8850 Bjerringbro, Jordbrugsdirektoratet, Sankt Annæ Plads 19, 1250 KØbenhavn K, Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 KØbenhavn K, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/e. Lyngsie Jakobsen, østervænget 27, 8800 Viborg, _.. Fussingø statsskovdistrikt, Vasevej 7, 8900 Randers'

15 I jje' 9 1 -I

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

04795.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00. Fredningen vedrører: Dragebjerg. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 04795.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04795.00 Fredningen vedrører: Dragebjerg Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-05-1969 Fredningsnævnet 15-08-1968 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04761.01 Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01 Fredningen vedrører: Dalumgård Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-06-1982 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05014.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00. Fredningen vedrører: Lønborg Hede. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet

05014.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00. Fredningen vedrører: Lønborg Hede. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet 05014.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05014.00 Fredningen vedrører: Lønborg Hede Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 02-11-1970 Fredningsnævnet 22-03-1969, 04-09-1972 Kendelser

Læs mere

02606.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00. Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet

02606.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00. Fredningen vedrører: Tystrup Sø. Taksationskom missionen. Domme. Naturklagenævnet 02606.00 I Afgørelser - Reg. nr.: 02606.00 Fredningen vedrører: Tystrup Sø e Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 20-04-1964 Fredningsnævnet 28-06-1960 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05485.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00. Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård. Domme. la ksatio nskom miss io nen.

05485.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00. Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård. Domme. la ksatio nskom miss io nen. 05485.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00 Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård Domme la ksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-10-1971 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

BETÆNKNING EN LOVGIVNING OM REGISTRERING AF RETTIGHEDER OVER LUFTFARTØJER. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

BETÆNKNING EN LOVGIVNING OM REGISTRERING AF RETTIGHEDER OVER LUFTFARTØJER. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K BETÆNKNING ANGÅENDE EN LOVGIVNING OM REGISTRERING AF RETTIGHEDER OVER LUFTFARTØJER AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 13. JUNI 1950 NEDSATTE UDVALG Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

00542.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00. Fredningen vedrører: 08-03-1937. Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskomm issionen.

00542.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00. Fredningen vedrører: 08-03-1937. Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskomm issionen. 00542.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00542.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 02-11-1938, 10-08-1937 Fredningsnævnet 08-03-1937 Kendelser

Læs mere

02891.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02. Fredningen vedrører: Veddinge Bakker. Domme. Taksations kom miss ione n.

02891.02. Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02. Fredningen vedrører: Veddinge Bakker. Domme. Taksations kom miss ione n. 02891.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02891.02 Fredningen vedrører: Veddinge Bakker Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-03-1965, 01-02-1965 Fredningsnævnet 30-09-1963 Kendelser

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Sagsnummer 2014/004575 August 2014. Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen 2 3730 Nexø

Sagsnummer 2014/004575 August 2014. Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen 2 3730 Nexø Sagsnummer 2014/004575 August 2014 Udbudsmateriale for Strandmarksvejen 2 3730 Nexø Side 2 af 290 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

,e Domme 05269.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00. Fredningen vedrører: Knude Klint. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

,e Domme 05269.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00. Fredningen vedrører: Knude Klint. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 05269.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00 Fredningen vedrører: Knude Klint,e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1973 Fredningsnævnet 26-11-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B248900B - JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 4. november 2014 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Rosenløv og Bo Bjerregaard (kst.)). 14. afd. nr.

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef for Søterritoriet Hans Erik Cutoi-Toft, tlf. 25 41 97 61 het@kyst.dk

Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef for Søterritoriet Hans Erik Cutoi-Toft, tlf. 25 41 97 61 het@kyst.dk Rungsted Bådelaug c/o civiløkonom Karsten Eckert Højskolevej 8 2960 Rungsted Kyst Rungsted Sejlklub c/o Nicolai Møller Andersen Mågevej 9 2970 Hørsholm Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere