Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rindsholm Skov. Domme. Taksations kom m iss ionen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "00001.01. Afgørelser - Reg. nr.: 00001.01. Fredningen vedrører: Rindsholm Skov. Domme. Taksations kom m iss ionen."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rindsholm Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 REG.NR 11 Lokalitet Rindsholm skov. Kommune: Viborg. Formål. " 1:25~000 J.nr rr. 1. Areal ca. 2) ha. Fredet: Servitut FDK Sikre offent1igbede~ ad~ang og bevare skoven som løvskov. Indhold. Offentlig adgang og'skoven bevares som at efterplantning s~er med bøge. eller løvskov, således egetræer..,,,~. Ejer Privat. Påtaleret FREDNING---"~

4 Extrakt-Uds~rift af : F~rhondlincspr t~k,llen f~r Fredningsn~vnet fnr Vib~rg A~tsrBadskreds. r, - l J \ I Aar 1928 den 19/10 Kl. 4 Emd. afh'ldt FredningsnBvnet f0r Vib)rg Amt Møde paa M8~r.Nr. Ib Rindsh~lm tilhørende II.Chr.Pedersen. Mødt var N.cvnets F )rmand, det a:ntsvalcte Medlem, Amtsvejinspektør Dalberg ng det s'lgneraadsvalgte Medlem, S...,gnerr adsf,rmandchr. Nielsen Ib, Tapdrup. Nævnet Ejeren var tilstede... Ejeren paaviste den under Sagen nmhandlede Sknv, S0m besigtigede. Ejeren erklærede, at der ikke fra hans Side var n~get til Hinder f0r, at Sk0ven bevares s,m Løvsknv, ng navnlig at Sfterplant~ing sker med Løvtræer, Bøge- eller E~etræer, ng at dette læses s...,m Deklarati')n paa Ejend0mmen m )d at han tre '}ang~faar 1nv til a~ f~retace Hugst i Sknven efter f)rstm~ssig Udvisning Extraktudskriftens Rigtighed bekræftes. Civildnm~eren i Vibnrg, ee Februar e, V\gce.ld. \ O) g '2... s;je.. 2- ) "t\l 1\

5 E x t r a k t - U d s k r i f t REG..NR. LO l af F~rhandlingspr~t~k~llen for Fredningsnævnet for Vib~rg Amtsraadskreds. Aar 1917, den 15.September Emd. Kl. 12~ mødte Fredningsnævnet for Vib0rg Amtsraadskreds i Rindshnlm Sk~v for at afh~lde en Forretning med Hensyn til Fredning ~f bemeldte Sk~v med Festplads (> Ejerne af Rindsh~lrn Sknv, Søren Møller, )g Ejeren af Rindsh~lm Kro, N.Jensen, var pas Anledning tilstede. I F 're... dng med disse undersøgte Nævnet i f 1rn.,jdentCJmfang (~'I de Sk 'wen vedrørsnde F "'lrh'11d ')g tng de pa8gældende Umraader i Ojesyn. ' ~ N.Jensen fremlagde et den?8.januar 1909 tillige som servitutstiftende tinglæst Skjøde, ng paapegede, at der ved dette er bestemt, at Ejeren af Rindshnlm Skov, Matr.Nr. Ib og le af Rindsholm skal taale, at 8k'ven i sin Helhed er tilgængelig for Publikum og at der mah afh0ldes Fester og F~rsamlinger i den m.m. c...,'. ::.' Sø~en Møller erklærede sig bekendt med denne Bestemmelse og mener iki:eat have "vertra::dt den. Han er villig til at 0mgjøre en Pigtraadsafspærring, sam han har ladet anbringe i Sk0ven nede ved Aaen:.saaledes at den Sti langs med Nørreaa, S0m der findes, ikke afspærres, men bliver til[ængelig for Publikum liges0m tidligere. Søren Møller er iøvrigt bekendt med, at Sk'ven er Fredskov, og han kan følgelig kun hugge i den efter den Tilsynsførendes Udvisning. Med Hensyn til den F'"'lrsamlingspladsi Sk,ven, hv0r der j~vnlig hnldes F.1lkemøder, indgaar Søren Møller pas, ikke vednn.gen ~ilplantning at f1rhindre eller f0rringe denne Plads's Eenyttelse p~a denne Maade. Derimnd maa han reservere sig, at Sk~ven ikke helt eller delvis afspærres af Fl)rE-ningereller andre uden hans f')rud indhentede Samtykke, eller at der tages Entr~ f'r Adcang til den. l~.jensen f '1rpligter sig 0g efterfølgende E j ere af Rindsh~lm Kro, Matr.Nr. In og 3 af Rindsh01m, til ikke ~den Fredningsnævnets Samtykke at tilstede n ~gen l~ndring i den ft)rnævnte Servitut paa Matr.Nr. Ib ng le, der er pa3lagt disse sidstn~vnte Ejend~mme til F~rdel for Kr1en, saaledes at Servittitten fremtidig bestaar til F0rdel f'lralmenheden. Heri erklærede Søren Møller sig enig Extrakt-Udskriftens Rietighed bekr:ftes. Civildr'rnmereni Vib )rg, den '')2Febr,mr 1937.

6 \,j -- '.~ Nr. 17, den 28.Jenuar 190Q Stempel 104,60 Kr. K ø b e k o n t r a k t '~ Underskrevne Kroejer I.M.Christensen af ~indsholm sælger herved til medunderskrevne Konditor Carl M. Lvhne Nielsen af ('- Vibor~ følgende Dele af den mi~ efter Skøde tinglæst 22.0ktober 1903 tilhørende Ejendom "Rindsholm Kro" med tilliggende Jorder.. under Matr. Nr. le, l~ o~ ~ af Rindsholm, Asmild Sogn, nemlig; ( Samtidig med Købesummens endelige Berigtigelse som anført meddeles der Køberen Skøde paa det Solgte med de samme Herligheder og Rettigheder, Bvrder og Forpligtelser, hvormed jeg har ejet samme og fri for Forhæftelser, dog bemærkes i Henhold til mit Skøde, at der under 24.Marts 1859 er tinglæst Deklaration om, at Rindsholm Skov bestandig skal konserveres og behandles som Fredskov Rindsholm Skov skal som hidtil vedblivende i sin Helhed være tilgængelig for Pub likltm, og Køberen og efterfølgende Ejere skulle have Ret til uden Hinder fra Sælgerens og efterfølgende Ejeres Side at I foranstalte afholdt offentlige Fester og Forsamlinger i Skoven med Ret til ved saadanne at etablere Beværtning fra Telt eller Borde i Skoven ved Festpladsen eller Forsamlingsstedet. Derimod skal det naahvile Køberen ved Opslag at opfordre Publikum til ikke at beskadire Skoven, og selv at vaa~e over; at saadant ikke sker. Køberen og efterfølgende Ejere skal endvidere være berettiget til at have en Række Lvsthuse staaende langs nordre Side af Vejen, der fører gennem Skoven, saalangt Festoladsen gaar. Med Hensyn til de foranførte Bestemmelser vil Skødet tillige være at tinglyse som servitutstiftende S k ø d e Da Rettigheden til at erholde er overdraget til 0lhandler N.C.Hansen begge af Viborg Skøde ved medfølgende Transport og Restauratør Mads Andersen, Skødet tihglæses tillige som servitutstiftende paa Matr. Nr. Ib og IC med Hensyn til Købekontraktens Post 3, 2' og 3' ~tykke, men frabedes i denne Henseende Retsanmærkning. Til Bekræftelse med

7 -, min Underskrift vidnefast. Efter at foranstående Skøde var conciperet er Ølhandler N.C.Hansen afgåaet ved døden, og idet hans Enke Jensine Petrine Hansen efter medfølgende Skifteudskrift hensidder i uskiftet Bo, og da hun og Restauratør Mads Andersen har berigtiget Købesummen, udstedes derfor nærværende Skøde til Ølhandler N.C. Hansens Enke Jensine Petrine Hansen og Restauratør Mads Andersen i Forening og med lige Ejendomsret. p. t. V i b o r g, den 21. Januar l. M. Christensen Skatterne af forannævnte Ejendom ere betalte indtil April Termin 1908 inclusive. Viborg Amtsstue, den 25/ C.T.Bang. Læst tillige som servitutstiftende i Middelsom-Sønderlyng Herreder den 28. Januar Skifteudskrift og Kort forevist. B r u h n. ē

8 MaJdkubJrort i UQQQ REG. NR /~. -- ""'- -\ \i A,mild",!Jj.ndsholm. n Sogn. Nor/yng Herred. / - tihor.oy Amt. "'_,.,.....,-.. _ _., - Q.. I~-l.....,-.:.."..' / /

9 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

10 _. I Naturfredningsn~~net for Viborg Amts sydlige fredningskreds 4It Skottenborg 26, 8800 Viborg Tlf Kontortid 9-12, lørdag lukket 'J l, I"i. I..~,. \; \. O \ Viborg, den 3. februar Fred.j.nr. J 3/1992. Torben Maigaard Pedersen Gl. Arhusvej Viborg.~ Torben Maigaard Pedersen I forbindelse med, at den nuværende ejer/af ejendommen matr. nr. 1 grindsho1m, Asmild (Rindsholm Skov), i december 1991 ansøgte om tilskud til skovforbedrende foranstaltninger på et areal på ca. 3 ha, skrev Fussingø statsskovdistrikt den 10. januar 1992 følgende til Jordbrugsdirektoratet: " Distriktet har i afkrydsningsfelterne kun taget stilling til pkt 1) og 2), idet de fredningsmæssige forhold på ejendommen er uklare. Der vedlægges kopi af Skov- og Naturstyrelsens Centrale Fredningsregisters materiale om ejendommen. Heraf fremgår det, at ejendommen tilsyneladende er underlagt en løvskovsbinding i.h.t. naturfredningsloven. Hvis dette er tilfældet, er det distriktets opfattelse, at det også vil være i strid med Skovlovens regler om god skovdrift ( 15, stk. 1, 1. pkt. jf. 15, stk. 1, nr. 1), at genkultivere med nåletr~. Distriktet har imidlertid konstateret, at løvtræbindingen tilsyneladende ikke er tinglyst (se vedlagte kopi af ejendommens blad i tingbogen og af Servitutstiftende skøde af 28. januar 1909), hvorfor det måske er tvivlsomt om den nuværende ejer er bundet af en (utinglyst?) fredningsnævnsbeslutning fra Da det ikke er skovdistriktets opgave at tage stilling til spørgsmålet, sendes der samtidigt kopi af dette brev til fredningsnævnet." Fredningsnævnet er ikke i besiddelse af en tinglyst overenskomst, og den i fredningsregisteret beroende afskrift bærer heller ingen tinglysningspåtegning. Fredningsnævnets formand foretog herefter en nærmere undersøgelse af forholdene, herunder ved gennemsyn af Realregisteret på Landsarkivet. Da undersøgelserne viste, at der den 19. oktober 1928 var indgået en overenskomst til fredningsnævnets protokol om fredning af Rindsholm Skov, men at overenskomsten ikke var blevet tinglyst som foreskrevet i den dagældende naturfredningslovs 12, fandt fredningsnævnets formand det rigtigst, forinden besvarelse af det i skrivelsen af 10. januar 1992 anførte fandt sted, at indlede en nævnsbehandling med inddragelse af ejeren, de berørte myndigheder og Danmarks Naturfredningsforening, således at der bl.a. kunne gives de pågældende lejlighed til at fremkomme med deres synspunkter. Fredningsnævnet afholdt derefter den 30. januar 1992 besigtigelse og møde på ejendommen. 1\, q... Om selve baggrunden for overenskomstens indgåelse fremgår det af det materiale, der beror hos fredningsnævnet vedrørende fredningsl, l k \ l.t ~4 \V,1:>--oo~o

11 sagen, at Naturfredningskomiteen for Viborg og Omegn den 28. september 1928 i forbindelse med et andragende fra den daværende ejer om tilladelse til foretagelse af hugst i skoven anmodede om, at der blev rejst fredningssag med henblik på at pålægge ejeren, der havde erhvervet ejendommen i 1928, at bevare skoven som løvskov. Det fremgår endvidere af skrivelsen, at der i skoven fandtes "en del Plantninger af Gran, af hvilke nogle har en betydelig Størrelse", samt at fornyelse af skoven skete ved plantning af gran, men at skoven stadig havde karakter af løvskov. Naturfredningskomiteen oplyste endvidere, at ejeren over for komiteen havde vist sig meget forstående over for tanken om at bevare skoven som løvskov, ligesom komiteen af naturfredningshensyn anbefalede dette. Komiteen anførte i sin skrivelse bl.a. følgende: "Da en passende efter forstmæssige Principper ledet Hugst formentlig uden Skade kan finde Sted, hvorved bemærkes, at der er Partier, der synes at trænge til Gennemhugst, vilde en tilfredsstillende Ordning formentlig kunne træffes paa det Grundlag, at det tillodes Ejeren at foretage Hugst efter forstmæssig Udvisning mod at han forpligtedes til at bevare Bevoksningen som LØvskov, og særlig at Efterplantningen skete med LØvtræer, BØge - eller Egetræer." Komiteen udtrykte endvidere som sin opfattelse, at ordningen antagelig ville kunne gennemføres ved overenskomst med ejeren i overensstemmelse med naturfredningslovens 7. Komiteen havde tillige i sin skrivelse fremhævet, at skoven er stærkt besøgt af almenheden. Fredningsnævnet indkaldte herefter den 5. oktober 1928 til et møde på ejendommen, og mødet fandt sted den 19. oktober Under mødet blev der tilført fredningsnævnets protokol bl.a. følgende: "Ejeren paaviste den under Sagen... Skov, som Nævnet besigtigede. Ejeren erkl. at der ikke fra hans Side er noget til Hinder for, at Skoven bevares som Løvskov og navnlig at Efterplantning saavidt muligt sker med LØvtræer, Bøge eller Egetræer og at dette læses som Dekl. paa Ejd. mod at han til Geng. faar Lov til at foretage Hugst i Skoven efter forstmæssigt Udvisning." Det bemærkes, at den i fredningsregisteret for mange år siden henlagte afskrift af overenskomsten ikke i sin helhed er en korrekt gengivelse af overenskomsten, som den fremtræder i protokollen fra mødet, idet ordene "saavidt muligt" ikke er medtaget, og idet ordene "til Geng." ved afskriften er blevet anført som "tre Gange". Fredningsnævnets formand er blevet opmærksom på disse afvigelser i forbindelse med udarbejdelse af nærværende afgørelse, og en fotokopi af selve protokollen er for god ordens skyld vedhæftet nærværende afgørelse, idet fredningsnævnet ved udsendelse af indkaldelse til mødet havde medsendt en fotokopi af den i fredningsregisteret beroende ekstrakt-udskrift af overenskomsten uden at være opmærksom på, at der ikke var tale om en i det hele korrekt afskrift. Det fremgår ikke af de i fredningsnævnet beroende bilag, om overenskomsten i sin tid blev tilsendt ejeren eller myndighederne, herunder Tinglysningskontoret, men som tidligere anført er overenskomsten i al fald ikke blevet anført i Realregisteret og er heller ikke senere blevet tinglyst. Forholdet er tilsyneladende

12 også forblevet upåagtet ved udarbejdelsen af fredningsregisteret, idet der i fredningsnævnets registerprotokol, der er udarbejdet for mange år siden, er anført "(Tinglyst Dekl.)". Om ejendommens fredningsmæssige forhold kan endvidere oplyses, at der henholdsvis den 28. januar 1909 og den 20. september 1917 er tinglyst deklarationer om bl.a. almenhedens adgang til Rindsholm Skov, og at sidstnævnte deklaration er tilført fredningsnævnets protokol, tilsyneladende i forbindelse med bl.a. en overtrædelse af deklarationen af Fredningsnævnet har ikke i sit arkiv kunnet finde andre sager vedrørende Rindsholm Skov end de nævnte. Det fremgår imidlertid af en fredningsnævnssag om forlægning af Århus-Viborg landevejen i 1962, at der dengang var drøftelser om sikring af offentlighedens adgang til skoven gennem en tunnel under den nye vejføring, og i udskrifterne af protokollen vedrørende vejforlægningssagen omtales skoven som værende fredet. Rindsholm Skov, der er undergivet fredskovforpligtelse, er efter det oplyste af areal ca. 20 ha, hvoraf løvtræsbevoksningen udgør 65% og nåletræsbevoksningen 35%. Under besigtigelsen og mødet den 30. januar 1992 har skovrider Bengt Kvitzau, Midtjysk Skovdyrkerforening, oplyst, at han af nogle beplantningsplaner fra 1931 har kunnet konstatere, at'de~ på det tidspunkt skulle plantes nåletræer. Om beplantningen rent faktisk blev foretaget, ved han ikke, men der er i skoven nåletræsbevoksninger, der er ca. 60 år gamle. Den nåletræsbeplan~ning, som den nuværende ejer har ladet foretage, er foretaget for flere år siden og på arealer, hvor der i forvejen var nåletræsbeplantninger. Han oplyste endvidere, at løvtræsarealerne ud9~= ca. 65% af det samlede areal og nåletræsarealerne ca. 35%, og a~ den procentvise fordeling var den samme på tidspunktet for overenskomstens indgåelse. Ejeren har bl.a. forklaret, at han erhvervede ejendommen i 1978, og at ejendommens samlede areal er ca. 50 ha, hvoraf skoven udgør ca. 20,5 ha. Han har ikke været klar over, at hans farfar havde indgået overenskomst med fredningsnævnet. Ejeren har under mødet tilbudt. at overenskomsten fra 1928 tinglyses på ejendommen, ~den at han fremsætter krav om erslatning, på betingelse af, at han får tilladelse til at bibeholde nåletræsbeplantningerne og plante afløsningsbeplantning med nåletræer på de ca. 3 ha, som er gået ud, og yderligere på betingelse af, at de nu nåletræsbevoksede arealer også fremtidigt må bevares som sådanne, d.v.s. at arealerne må genplantes med nåletræer, og at der må inddrages strimler af løvtræer i tilknytning til nåletræsbevoksede arealer, når dette findes forstmæssigt hensigtsmæssigt, således at arealerne beplantes med nåletræer, mod at nåletræsbevoksninger af samme areal i tilknytning til løvtræsarealer genplantes med løvtræer, alt således, at skoven også fremtidig kan bevares som en blandingsskov med 65% løvtræer og 35% nåletræer, og således, at der i skovens yderkanter stedse opretholdes en bræmme af løvtræer. I tilfælde af, at overenskomsten vil blive håndhævet i sin helhed, d.v.s. uden at de ansøgte tilladelser opnåes, forbeholder ejeren sig i enhver henseende sin stilling, her-

13 under at gøre gældende, at overenskomsten er uforbindende for ham og i hvert fald kun kan håndhæve s mod betaling af erstatning. Ejeren har oplyst, at hans farfar holdt utrolig meget af skoven, hvilket han for sit vedkommende ønsker at respektere på den af ham anførte måde under forudsætning af, at han opnår de Ønskede tilladelser. Fredninqsnævnets enstemmiqe afqørelse: Foreløbig bemærkes, at manglende tinglysning af en overenskomst om fredning tilført fredningsnævnets protokol efter fredningsnævnets opfattelse ikke medfører fredningens bortfald, men at manglende tinglysning må bevirke, at en godtroende aftaleerhverver, over for hvem fredningen håndhæves, har krav på erstatning for eventuelt lidt tab som følge af forsømt tinglysning, og at erstatningen som udgangspunkt må fastsættes som i tilfælde af gennemførelse af fredningssag med indhold svarende til indholdet af overenskomsten. Det lægges herudover, som sagen foreligger, til grund, at den daværende ejer den 19. oktober 1928 ved overenskomst tilført fredningsnævnets protokol indgik på uden krav om erstatning at underkaste skoven en løvtræsbinding, at overenskomsten ved forsømmelse fra fredningsnævnets side ikke blev tinglyst, at dette forhold først nu er opdaget, at fredningen på intet tidspunkt efter overenskomstens indgåelse har været håndhæve t af fredningsmyndighederne, at den nuværende ejer erhvervede ejendommen uden kendskab til, a~hans farfar havde indgået overenskomsten, at den nuværende ejer uhindret af fredningen for flere år siden-lod foretage genplantning med nåletræsbevoksninger på arealer, der alle også hidtil havde været beplantet med nåletræer, at skoven i hvert fald i de sidst~~o år og formentlig også på fredningstidspunktet har været en blandingsskov bestående af ca. 65% løvtræer og ca. 35% nåletræer, samt at den nuværende ejer over for fredningsnævnet har erklæret, at han i tilfælde af, at der meddeles dispensation fra fredningen i det af ham Ønskede omfang, uden at fremsætte erstatningskrav vil lade skoven opretholde som blandingsskov i samme procentvise forhold med hensyn til løvtræsbevoksning og nåletræsbevoksning som hidtil og i langt det væsentlige på samme arealer som hidtil og opretholde en bræmme af løvtræer i skovens yderkanter. Under samtlige disse omstændigheder finder fredningsnævnet, at det forhold, at overenskomsten ikke har været tinglyst på ejendommen og ikke har været håndhævet i de forløbne ca. 63 år, bedst kan og - under hensyn til hvad rimelighed over for den nuværende ejer tilsiger - bør afhjælpes ved en dispensation i overensstemmelse med det af ejeren tilbudte og Ønskede. Det bemærkes herved, at en dispensation efter alt foreliggende, herunder også indholdet af overenskomsten og det forhold, at fredningsformålet trods dispensationen kan opretholdes i særdeles væsentligt omfang, skønnes forsvarlig og tilstrækkelig hjemlet ved bestemmelsen i naturfredningslovens 34. Selve dispensationen medfører følgende: Det tillades, at de allerede foretagne nåletræsbeplantninger bibeholdes, og at der foretages genplantning med nåletræer til afløsning af udgåede tilplantninger med nåletræer på et areal på

14 ca. 3 ha. Det tillades endvidere, at de allerede med nåletræer tilplantede arealer - ialt ca. 7 ha - også fremtidig opretholdes som arealer beplantet/genplantet med nåletræer. Det tillades tillige, at smalle strimler af løvtræsbevoksning i tilknytning til allerede nåletræsbevoksede arealer efter forstmæssig hensigtsmæssig fældning eller stormfald genplantes med nåletræer, mod at arealmæssigt tilsvarende nåletræsbevoksede arealer i tilknytnig til allerede løvtræsbevoksede arealer efter forstmæssig hensigtsmæssig fældning eller stormfald beplantes med løvtræer, alt på betingelse af, at skoven stedse vil fremstå som en blandingsskov bestående af ca. 65% løvtræer og ca. 35% nåletræer og således, at der ~tedse i skovbrynet og på en bræmme inden for dette opretholdes en løvtræsbevoksning. Overenskomsten tilført fredningsnævnets protokol den 19. oktober 1928 samt udskrift af fredningsnævnets foranstående afgørelse samt tinglysningsrids udvisende nåletræsbevoksede arealer vil ved fredningsnævnets foranstaltning blive tinglyst på ejendommen matr. nr. 1 ~ Rindsholm, Asmild, dog at tinglysning afventer klagefristens udløb og i tilfælde af rettidig klage udsættes, indtil Overfredningsnævnets afgørelse foreligger. Midtjysk Skovdyrkerforening anmodes om til brug ved udfærdigelse af tinglysningsrids at fremsende plan over skoven med angivelse af nåletræsbevoksede arealer. Der er herved alene taget stilling til, om der kan meddeles tilladelse efter bestemmelserne i naturfredningsloven. Fredningsnævnets afgørelse kan i medfør af bestemmelsen i natu~fredningslovens 34 sammenholdt med 58 påklages t11 Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, såvel af ejeren som af Viborg Amtskommune, kommunalbestyrelsen i Viborg Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og Miljøministeren. Klagefrister. er 4 uger fra den dag, man har fået meddelelse om afgørelsen, og tilladelsen til foretagelse af genplantning, herunder afløsningsbeplantning, kan ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. El klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af klagemyndigheden. Kopi af denne skrivelse er sendt til: Aage Knud Koch-Jensen, Højrnarken 24, Tindbæk, 8900 Randers, Th. Pedersen, Jegstrupvej 118, 8800 Viborg, viborg Amtskommunes Naturforvaltningskontor og Arealkontor, Postboks 21, 8800 Viborg, viborg Kommune og kommunens vurderingsråd,. Sct. Mogens Gade 3, 8800 Viborg, ~ov- og Naturstyrelsen, ~kovfoged B.S. Knudsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørshol~ Krathusvej 1, 8800 Viborg, Midtjysk Skovdyrkerforening, Vestergade 22, 8850 Bjerringbro, Jordbrugsdirektoratet, Sankt Annæ Plads 19, 1250 KØbenhavn K, Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 KØbenhavn K, Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/e. Lyngsie Jakobsen, østervænget 27, 8800 Viborg, _.. Fussingø statsskovdistrikt, Vasevej 7, 8900 Randers'

15 I jje' 9 1 -I

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

00609.03. Afgørelser - Reg. nr.: 00609.03. Fredningen vedrører: Nyland. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

00609.03. Afgørelser - Reg. nr.: 00609.03. Fredningen vedrører: Nyland. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. 00609.03 Afgørelser - Reg. nr.: 00609.03 Fredningen vedrører: Nyland e Domme Taksationskom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 19-06-1962 DEKLARATONER>

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01502.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00. Fredningen vedrører: Bækbo Dam. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 01502.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01502.00 Fredningen vedrører: Bækbo Dam Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-03-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00661 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Hellebæk Ledhus Tidligere skovløberbolig beliggende Bøssemagergade 72, 3150 Hellebæk 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Kobækvej 32 4230 Skælskør Landsejerlav: Skælskør Markjorder Matrikelnummer: 0097a

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Kobækvej 32 4230 Skælskør Landsejerlav: Skælskør Markjorder Matrikelnummer: 0097a ================================================================================ SERVITUT ================================================================================ Adresse: Kobækvej 32 4230 Skælskør

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00695 Dato: 19-02-2015 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Dybkjærgård Landejendom beliggende ved Reerslev 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7.

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7. Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. januar 2010 25. januar 2010. Nr. 7. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00737 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Virkelyst Tidligere skovløberbolig beliggende Holstebrovej 255, 8800 Viborg 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom. Finansministeriets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

AREALFORTEGNELSE TIL ÅSTEDS- OG FORLIGSFORRETNING. dato xx STI MELLEM DANSTRUP OG DAVIDSVÆNGE

AREALFORTEGNELSE TIL ÅSTEDS- OG FORLIGSFORRETNING. dato xx STI MELLEM DANSTRUP OG DAVIDSVÆNGE AREALFORTEGNELSE TIL ÅSTEDS- OG FORLIGSFORRETNING dato xx STI MELLEM DANSTRUP OG DAVIDSVÆNGE Ved forretningen den xx mødte: For Fredensborg Kommune: Dato: xx Sagsnr.: Indvarsling til åsteds- og forligsforretning

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. januar 2014 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt

Læs mere

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro

28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro J.nr. 99-8095 TIL SALG 28,7 ha. jord inkl. vej beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro - sælges ved budgivning Jorden sælges fra ejendommen beliggende Eskilsagre 4, 8961 Allingåbro, og udbydes til salg

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove 1 Formål Formålet er at etablere kommunale skovområder, som beskytter vigtige grundvandsinteresser,

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00735 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Abildholthus Tidligere skovløberbolig beliggende Abildholtvej 10, 7500 Holstebro 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

Tilbudsblanket ejendommen matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse

Tilbudsblanket ejendommen matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse Tilbudsblanket ejendommen matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse Nærværende tilbudsblanket skal benyttes ved afgivelse af købstilbud. Parcellen udbydes til salg til en vejledende pris, der er fastsat på baggrund

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00683 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Faunebjerggaard Lystejendom beliggende Smørum Bygade 17, 2765 Smørum 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets

Læs mere

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948.

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Underskrevne arkitekt Andreas Dall som ejer af matr. nr. 1 hn Hasle

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. :

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : Afskrift. Matr. nr. 1 o m. fl. Gladsaxe by Gladsaxe sogn. Akt:Skab G Kr. 322 Anmelder: Stempel 23 kroner DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : 1 o Gladsaxe by og sogn 1 ml Gladsaxe by og sogn 1 læ do

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL --------------------------------------------------------------------------- Sti mellem Sdr. Højrup kirke og Årslev Kirke: Side 1-5 ---------------------------------------------------------------------------

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.: Sag nr. 24.009 Parcel nr. : K Ø B S A F T A L E Undertegnede SennenBolig A/S Cvr.nr. 3314 4660 Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding (herefter kaldet sælger) sælger herved til medundertegnede, Navn: Stilling:

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg

Klagerne. J.nr. 2011-0243 UL/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Poul Erik Bech A/S Godthåbsvej 117 2000 Frederiksberg Nævnet har modtaget klagen den 14. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede,

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere