SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV"

Transkript

1 SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel, der skal udstykkes. Arealet / ejendommen skal anvendes til opførelse af erhvervsejendom Areal 2.3. Matr.nr Beliggenhed 2.5. Arealet / ejendommen sælges fri for hæftelser og lejemål/forpagtning af enhver art. 3. Overtagelsesdagen 3.1. Overtagelsesdagen er aftalt til den 3.2. Køber indtræder fra overtagelsesdagen i sælgers rettigheder og forpligtelser vedrørende ejendommen. 4. Købesummen & betalingsbetingelser 4.1. Købesummen er aftalt til kr % moms, i alt kr Købesummen deponeres senest pr. overtagelsesdagen i sælgers pengeinstitut, Sydbank. Assens kommune sender mail til vedhæftet en kopi af underskrevet købsaftale med besked om, at konto skal oprettes Købesummen frigives, når endeligt skøde er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger. Assens Kommune sender mail med besked om frigivelse af skødekontoen til 4.4. Regulering af købesummen sker efter endelig opmåling af ejendommen. Reguleringen berigtiges kontant. Side 1 af 5

2 5. Omkostninger 5.1. Køber betaler samtlige omkostninger til udfærdigelse af, stempling og tinglysning af skøde. Køber berigtiger handlen og antager egen rådgiver til berigtigelse af handlen Ejendommen jf. pkt. 2.1 er ikke udstykket, og sælger afholder alle udgifter forbundet med parcellens udstykning Køber betaler alle tilslutningsafgifter til kloak, varme, el og vand Køber betaler tilslutningsbidrag til kloak (regn- og spildevand) i henhold til Assens Forsynings betalingsvedtægt Kloakbidraget forfalder til betaling, når tilslutning kan finde sted, og i henhold til den til enhver tid gældende kloakbetalingsvedtægt 5.6. Vejanlæg etableres på kommunens foranstaltning og bekostning som offentligt anlæg Forsyningsledninger etableres af de respektive forsyningsvirksomheder. 6. Jordbundsforhold 6.1. Sælger fralægger sig ethvert ansvar for grundens bundforhold, idet sælger ikke er bekendt med grundens bundforhold. Sælger er således uden ansvar for om der ved bebyggelse kræves pilotering eller andre ekstraordinære foranstaltninger Køber er for egen regning berettiget til og opfordres til senest 60 dage fra købsaftalens underskrivelse at få foretaget en geoteknisk undersøgelse af bundforholdene Såfremt en jordbundsundersøgelse kan dokumentere, at der vil være væsentlige merudgifter til ekstrafundering, er køber berettiget til at træde tilbage fra handlen Grunden er ikke kortlagt som forurenet, og sælger bekendt er grunden ikke forurenet. 7. Bebyggelse & tilbagekøbsret 7.1. Der må ikke påbegyndes byggeri på grunden forinden købesummen er betalt, og der vil således ikke blive meddelt byggetilladelse, forinden beløbet er indbetalt til sælger. En eventuel retablering af skel efter overtagelsesdagen er sælger uvedkommende Byggeri på grunden skal foregå i overensstemmelse med gældende lokalplan nr. og byggelovgivning. Køber er bekendt med indholdet af lokalplanen Bebyggelse af ejendommen skal være påbegyndt inden 2 år fra overtagelsesdagen. Fastsættelse af tidspunkt for byggeriets færdiggørelse forhandles nærmere. Med mindre, der mellem parterne er indgået udtrykkelig skriftlig aftale om Side 2 af 5

3 andet, vil færdiggørelsestidspunktet være senest 4 år fra overtagelsesdagen Såfremt byggeriet ikke påbegyndes inden 2 år fra overtagelsesdagen, kan kommunen kræve handlen hævet, og grunden overtages da af kommunen til samme pris som køber har betalt, men uden godtgørelse til køberen af renter, skatter eller omkostninger af nogen art. Udgifter til tilbageskødningen er sælger uvedkommende Såfremt byggeriet ikke er påbegyndt eller færdiggjort som aftalt jf. pkt. 7.3, kan kommunen kræve handlen hævet, og grunden overtages da af kommunen til samme pris som køber har betalt med fradrag af 10 % af købesummen, og uden godtgørelse til køberen af renter, skatter eller omkostninger af nogen art. Udgifter til tilbageskødningen er sælger uvedkommende Såfremt køber måtte ønske at afhænde byggegrunden eller dele heraf i ubebygget stand, har køberen pligt til at tilbyde grunden til sælger til samme pris som køber har betalt, uden tillæg af de af denne afholdte udgifter til landinspektør ved grundens udstykning. Sælger er ikke forpligtet til at tilbagekøbe grunden, men kan give tilladelse til salg til anden side, idet byggepligten og tilbagekøbsretten i øvrigt fastholdes. Udgifter til tilbageskødningen er sælger uvedkommende Såfremt køber er et selskab (uanset selskabsform), hvis væsentligste aktiv er ejendommen, vil et ejerskifte (uanset omfang) af selskabets ejerandele udløse tilbagekøbsret for sælger, hvis grunden eller dele heraf afhændes i ubebygget stand. Ejendommen kan da overtages af kommunen til samme pris som køber har betalt med fradrag af 10 % af købesummen, og uden godtgørelse til køberen af renter, skatter eller omkostninger af nogen art. Udgifter til tilbageskødningen er sælger uvedkommende. 8. Misligholdelse 8.1. Dansk rets almindelige regler om misligholdelse finder anvendelse. Særligt fremhæves, at sælger kan hæve handlen, såfremt købesummen ikke betales til forfaldstid, eller hvis køber forsømmer sine forpligtelser efter I tilfælde af forsinket betaling forrentes købesummen i overensstemmelse med lov om renter ved forsinket betaling m.v Såfremt sælger hæver handlen, skal køberen afholde samtlige udgifter ved tilbageskødningen, ligesom køberen herudover skal godtgøre sælger for de dermed forbundne eller afledte udgifter. Side 3 af 5

4 8.4. I tilfælde af tilbageskødning af grunden, der er begrundet i misligholdelse af denne aftale, har sælger ret til at kræve ejendommen tilbageskødet i samme tilstand som ved den oprindelige overdragelse. 9. Servitutter og erklæringer 9.1. For så vidt angår eksisterende servitutter henvises til tingbogen Køber sørger ved berigtigelse af handlen for, at bestemmelserne om byggepligt og tilbagekøbsret i 7.3 til 7.7 tinglyses servitutstiftende forud for al pantegæld med sælger som påtaleberettiget Køber respekterer de servitutter, som i henhold til landinspektørerklæring vedrører ejendommen Køber respekterer de servitutter, herunder oversigtsservitutter mv., som er eller måtte blive pålagt ejendommen i forbindelse med udstykningen Sælger erklærer på tro og love, at der ikke på det solgte areal findes skov eller fredsskovpligtigt areal Køber er bekendt med, at måtte der under byggeri på grunden vise sig at være arkæologiske interesser omfattet af museumsloven, skal arbejdet standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Sælger er uden forpligtelser af nogen art i den anledning. 10. Bilag Aftalen suppleres af udbuds-/salgsmaterialet som dermed er del af aftalegrundlaget Kortbilag. 11. Underskrifter Ved underskrift på købsaftalen tiltrædes foranstående købsaftale i alle den ord og punkter. Som sælger: Assens Kommune, den Borgmester Søren Steen Andersen Kommunaldirektør Henning Qvick Side 4 af 5

5 Som køber: den Tegningsberettiget for køber er i henhold til Erhvervs- & Selskabsstyrelsen ovennævnte personer. Side 5 af 5

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Byggegrunde på Hovvænget

Byggegrunde på Hovvænget GIV ET BUD Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk Byggegrunde på Hovvænget i Hem Enestående mulighed for at sikre sig en billig byggegrund i Hem. Parcelhusgrunde, Hovvænget Hem. Skive Kommune udbyder

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12.

UDBUD. Resdal Bakke 11, Silkeborg. Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg. 12 ledige boliger til samlet salg. Tilbudsfrist tirsdag mandag. kl. 12. UDBUD Resdal Bakke 11, Silkeborg Resdal Bakke 11, 8600 Silkeborg Samlet Bebygget grundareal 930 893 m 2 Tilbudsfrist tirsdag mandag 20. 26. december august 2013 2011 kl. 12.00 12 ledige boliger til samlet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere