Schæferhundeklubben for Danmark Forslag fra Hovedbestyrelsen til ny struktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Schæferhundeklubben for Danmark Forslag fra Hovedbestyrelsen til ny struktur"

Transkript

1 Forslag 1: Schæferhundeklubben for Danmark Forslag fra Hovedbestyrelsen til ny struktur 1. Navn og hjemsted: Klubbens navn er Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er en specialklub tilsluttet Dansk Kennel Klub. 1. Klubbens hjemsted og værneting er den kommune/retskreds, hvor formanden bor. 2. DKK s love og bestemmelser har forrang for specialklubbens love og den mellem parterne i medfør af 6, stk. 2, i DKK s love oprettede overenskomst 2. Organisation: Klubben er opbygget med: 3. Klubbens formål: Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK s formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til schæferhunden og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til FCI-standarden, herunder sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber. Til opnåelse af disse formål skal klubben bl.a.: med typiske, fysisk og mentalt sunde schæferhunde fremmet. de prøver, r og brugs- dyr. 4. Medlemskab Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der fremsætter begæring herom. Medlemmer, der ikke er myndige, har ikke stemmeret og er ikke valgbare. Stk. 2. Udelukket fra optagelse er bl.a. personer, der 1

2 a. er medlem af en af DKK ikke anerkendt kynologisk forening b. med videresalg for øje opkøber hunde c. opdrætter og/eller sælger hunde, der ikke er stambogsført i DKK eller anden af FCI anerkendt organisation d. formidler køb og salg af hunde på måder, der strider mod DKK s formål og interesser e. modarbejder DKK s eller en af denne anerkendt specialklubs interesser. Afgørelse vedrørende medlemsoptagelse træffes af hovedbestyrelsen. Klage over nægtet optagelse kan indbringes for klubbens repræsentantskab. Ny indmeldte tilføres automatisk den kreds, der geografisk dækker medlemmets bopæl, medmindre andet begæres. Flytning til en anden kreds end den et medlem automatisk eller efter eget ønske er tilført bliver først effektiv efter at et eventuelt økonomisk mellemværende med tidligere kredse er afviklet, og indtil mellemværendet er afviklet, kan vedkommende ikke deltage i kredsaktiviteter i den kreds han/hun overføres til. Nærmere regler for overflytning til anden kreds fastsættes af hovedbestyrelsen. Medlemskab fortabes, når et medlem har forfalden gæld til Schæferhundeklub- ben for Danmark eller en af dennes kredse. 5. Familiemedlemmer: Et medlems ægtefælle/samlever kan mod betaling af halvt kontingent opnå fuldt medlemskab, men modtager dog ikke medlemsbladet. 6. Ungdomsmedlemmer: Som ungdomsmedlemmer optages børn og unge under 18 år. Ungdoms-medlemmer betaler halvt kontingent og modtager medlemsbladet, men har ikke stemmeret og er ikke valgbare. Ved indmeldelse skal fødselsdato opgives. For ungdomsmedlemmer kan der oprettes en særlig ungdomsafdeling. De nærmere regler for ungdomsafdelingens organisation og virke fastsættes af hovedbestyrelsen. 7. Folkepensionister/førtidspensionister: Medlemmer, der modtager folkepension/førtidspension, kan mod betaling af halvt kontingent bevare fuldt medlemskab og modtager medlemsbladet. 8. Kontingentfrie medlemmer Æresmedlemmer samt Dansk Kennel Klubs formand og direktør er kontingentfrie medlemmer. Kontingentfrie medlemmer modtager medlemsbladet gratis. 9. Æresmedlemmer: Til æresmedlemmer kan udnævnes personer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for schæferhundesagen. 2

3 Indstilling om udnævnelse af æresmedlemmer forelægges repræsentantskabet af hovedbestyrelsen. 10. Udmeldelse: Udmeldelse af klubben sker skriftligt til klubbens sekretariat. Forudbetalt kontingent tilbagebetales ikke. 11. Kontingent: Medlemskontingent samt kontingent til kredsen fastsættes af hovedbestyrelsen og betales forud for et år ad gangen. Kredskontingentet udgør til enhver tid kr. 135*/65** af medlemskontingentet til Schæferhundeklubben for Danmark. Kontingentet opkræves af Schæferhundeklubben for Danmark. Kredsens andel udbetales kvartalsvis. Forfaldsdagen fastsættes for de enkelte medlemmer til den 1. i den måned, hvori indmeldelse er sket. Sidste rettidige indbetalingsdag er identisk med forfaldsdagen. Kontingentrestance ud over en måned, regnet fra sidste rettidige indbeta-lingsdag, medfører fortabelse af medlemskab og tillidsposter. Medlemskab generhverves automatisk ved fornyet indbetaling, men tillidsposter kan ikke automatisk generhverves. *135 kr.: Fuldt betalende medlem ** 65 kr.: Ungdoms-, familie- og pensionistmedlem 12. Kredsene: Schæferhundeklubben for Danmark er geografisk opdelt i et antal kredse, der arbejder inden for en eller flere kommuner og har til opgave at fremme klubbens formål. Vedtægter for kredsene er optaget som bilag til lovene. Kredsene er forpligtet til at rette sig efter hovedforeningens love i tilfælde, hvor kredsvedtægterne giver baggrund for en anden forståelse. Kredsvedtægterne kan kun ændres på kredsgeneralforsamlingen, når forslag herom er rettidigt fremsendt, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer blanke stemmer medregnes ikke stemmer herfor, og er først gældende, når repræsentantskabet har ændret de tilsvarende bestemmelser i hovedklubbens love. Nye kredse kan oprettes i områder, hvor der skønnes at være grobund for et lokalt kredsarbejde af avls- og/eller brugsmæssig karakter. Ansøgning om oprettelse af nye kredse indsendes til hovedbestyrelsen. Hver kreds ledes af en kredsbestyrelse på 3 eller 5 medlemmer, der vælges på den årlige kredsgeneralforsamling, som afholdes senest den 15. februar. Kredsbestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode. I kredse, hvor kredsbestyrelsen tæller 3 medlemmer, vælges kredsformand de ulige årstal og kredskasserer og kredssekretær, der tillige er næstformand, de lige årstal. I kredse, hvor kredsbestyrelsen tæller 5 medlemmer, vælges kredsformand og et bestyrelsesmedlem de ulige årstal og næstformand, kredskasserer og kreds- sekretær de lige årstal. Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter til kredsbestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant eller evt. et revisionsfirma. Vælges suppleanterne til kreds- bestyrelsen under en og samme valghandling, er den suppleant, der opnår flest stemmer 1. suppleant. 3

4 I tilfælde af stemmelighed trækkes der lod om rækkefølgen. Suppleanterne skal indkaldes i den rækkefølge de er valgt, i tilfælde, hvor et kredsbestyrelsesmedlem udtræder af kredsbestyrelsen eller af andre grunde får varigt forfald. I tilfælde, hvor en suppleant indtræder i kredsbestyrelsen, er denne berettiget til at konstituere sig. Hvis en suppleant indtræder i kredsbestyrelsen sættes vedkommendes post på valg ved førstkommende kredsgeneralforsamling, selvom posten ikke har ordinært valg. Vedkommende skal således vælges for den resterende periode, indtil posten har ordinært valg. Valg af ikke tilstedeværende medlemmer kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt har givet tilsagn om at ville modtage valg. Kredsene tegnes af kredsformanden, alternativt af 2 kredsbestyrelsesmedlemmer i forening. Dokumenter vedrørende lån samt køb, salg og pantsætning af kredsens aktiver kræver underskrifter fra den samlede kredsbestyrelse. 13. Kredsgeneralforsamling: Dagsordenen for den årlige kredsgeneralforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Kredsformandens beretning fremlægges til godkendelse 4. Kredskassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 5. Indkomne forslag 6. Valg, jfr. 12, og valg af kredsrepræsentanter, jfr Eventuelt Kredsgeneralforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes til kredsformanden senest 8 dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse. Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med betalt forfaldent kontingent. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jfr. 6. Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. Ekstraordinær kredsgeneralforsamling: Ekstraordinær kredsgeneralforsamling kan indkaldes af et flertal i kredsbesty-relsen eller hvis 25% af kredsens stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver samlet begæring herom til kredsformanden med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Andre spørgsmål kan ikke behandles på ekstraordinær kredsgeneralforsamling. Afholdelse skal ske senest 1 måned efter begæringens modtagelse og med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær kredsgeneralforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen ikke længere er fuldtallig og ikke længere kan blive det, fordi suppleanter ikke er til rådighed. Endvidere kan klubbens hovedbestyrelse foranledige indkaldelse til ekstra-ordinær kredsgeneralforsamling. Indkaldelsesvarsel mindst 14 dage. 4

5 Stemmeberettigede og valgbare ved ekstraordinær kredsgeneralforsamling er alle kredsens medlemmer med minimum 3 måneders medlemskab i kredsen forud for den ekstraordinære kredsgeneralforsamling, og med betalt forfaldent kontingent. Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jfr. 6 Vedtagelser på ekstraordinære kredsgeneralforsamlinger sker ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. 14. Kredsenes arbejde, forpligtelser og rettigheder A. Kredsenes formål er på lokalt plan at virke for formålsparagraffens opfyldelse ved at samle interesserede til arrangementer i schæferhundesagens interesse, samt styrke forbindelsen mellem medlemmerne og Schæferhundeklubben for Danmark. B. Kredsbestyrelsen er forpligtet til at arbejde efter klubbens love og er i ikke lovbestemte forhold til enhver tid underkastet hovedbestyrelsens bestemmelser. C. Kredsbestyrelsen er forpligtet til at oprette træningsplads. Kredsbestyrelsen fastsætter selvstændigt størrelsen af det gebyr, der skal erlægges for deltagelse i det af kredsen organiserede trænings- og brugs-hundearbejde samt for brug af træningspladsen. D. Udvalg til varetagelse af særlige arbejdsopgaver nedsættes af kredsbestyrelsen og er til enhver tid underkastet dennes bestemmelser. E. De bedømmelsesarrangementer (udstillinger, skuer, hvalpeshows og prøver), som kredsene måtte ønske at afholde, skal til enhver tid være godkendt af hovedbestyrelsen, resp. brugshunderådet/avlsrådet. F. Kredsbestyrelsens arbejde er ulønnet. 15. Kredsenes økonomi: Kredskontingent for kredsene opkræves af Schæferhundeklubben for Danmark, jfr. 11. Gebyrer for deltagelse i officielle arrangementer (LD-skuer, skuer, kombiarrangementer, hvalpeshows og prøver) fordeles med 80% til den arrangerende kreds og 20% til hovedklubben. Dommerudgifter afholdes af den arrangerende kreds. Undtaget herfra er dog gebyrer og dommerudgifter ved hovedforeningens arrangementer. (HAS IPO3 DM SPH DM) Kredsbestyrelsen er, indtil der er meddelt ansvarsfrihed på kredsgeneralfor-samlingen, ansvarlig for kredsens regnskab. Kredsenes regnskabsår går fra 1/1 til 31/ a. Kredsophævelse: I tilfælde af kredsophævelse overføres kredsens aktiver til Schæferhundeklubben for Danmark. Disse midler må dog kun anvendes til ungdomsarbejde med relation til hundesporten eller andre formål i hundesportens interesse. Hovedbestyrelsen kan dog dispensere herfra. Kredsens regnskab for de seneste to år samt regnskabet for ophørsåret indsendes i forbindelse med kredsophævelsen til Schæferhundeklubben for Danmark. 5

6 I kredse, hvor der ingen aktiviteter er, kan disse nedlægges af HB, eller sættes i bero i periode. Ændres dette, kan kredsen genopstå. 16, Hovedbestyrelse, Avlsråd og Brugshunderåd: Klubben ledes af en hovedbestyrelse på 7 medlemmer: landsformand, næstformand, sekretær, kasserer, et bestyrelsesmedlem, formanden for klubbens avlsråd og formanden for klubbens brughunderåd. Valg af hovedbestyrelse finder sted på repræsentantskabsmødet, som afholdes hvert andet år og gælder for en 4-årig periode. Landsformand skal vælges med absolut majoritet. Valg af ikke til-stedeværende personer kan kun finde sted, når vedkommende skriftligt har givet tilsagn om at ville modtage valg. Landsformand, kasserer og avlsrådsformand vælges første år efter at lovene er vedtaget. Næstformand, sekretær, 1 bestyrelsesmedlem og brugshunderådsformand vælges forskudt. Endvidere vælges 2 bestyrelses-suppleanter. Suppleanterne vælges for 2 år ad gangen. I tilfælde hvor en suppleant indtræder i hovedbestyrelsen, er hovedbestyrelsen berettiget til at konstituere sig. Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen sættes vedkommendes post på valg ved førstkommende repræsentantskabsmøde, selvom posten ikke har ordinært valg. Vedkommende skal således vælges for den resterende periode, indtil posten har ordinært valg. HB-medlemmer skal være medlem af DKK. Avlsrådet består af avsrådsformanden samt af 4 medlemmer, der udpeges af avsrådsformanden og godkendes af hovedbestyrelsen Det tilstræbes at 1 medlem af avlsrådet er eksteriørdommer. Brugshunderådet består brugshunderådsformanden samt af 4 medlemmer, der udpeges af brugshunderådsformanden og godkendes af hovedbestyrelsen. Det tilstræbes at 1 medlem af brugshunderådet er brugsprøvedommer. Fratrædelse af ovenstående tillidsposter skal ske skriftligt til sekretariatet. Kandidater, der ønskes opstillet til valg på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt indstilles til sekretariatet senest 4 uger før Repræsentantskabsmødets afholdelse 17. Hovedbestyrelsens arbejde: Hovedbestyrelsen er i overensstemmelse med klubbens formål over for repræsentantskabet ansvarlig for klubbens ledelse og drift og træffer afgørelse i alle sager, der ikke udtrykkeligt er henlagt til repræsentantskabet eller urafstemning. På første hovedbestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet konstituerer hovedbestyrelsen sig med et forretningsudvalg bestående af landsformanden og 2 hovedbestyrelsesmedlemmer. Forretningsudvalget forestår klubbens daglige ledelse under ansvar over for hovedbestyrelsen. På det samme hovedbestyrelsesmøde udarbejdes der ansvars- og arbejds-fordeling for hovedbestyrelsens medlemmer. Ansvars- og arbejdsfordelingen indsættes i Gældende Bestemmelser. 6

7 Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder hvem der skal befuldmægtiges til at disponere over klubbens midler. Over forhandlingerne i hovedbestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige deltagere. Hovedbestyrelseshverv er ulønnede, men hovedbestyrelsesmedlemmer erholder refusion af udgifter. Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg og ansætte nødvendig lønnet medhjælp. Hovedbestyrelsen har ret til, efter forudgående aftale, at deltage i alle møder, der afholdes i klubben. Deltagelse i udvalgsarbejde er ulønnet, men udvalgsmedlem-mer erholder refusion af udgifter. Klubbens repræsentanter til DKK s repræsentantskab udpeges af hovedbestyrelsen og skal være medlemmer af DKK. 18. Avlsrådets arbejde: Schæferhundeklubben for Danmark er DKKs sagkundskab inden for avlsarbejdet vedrørende schæferhunden. Schæferhundeklubbens bestyrelse kan fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med racen, og avlsforbud og restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver godkendelse fra DKK, inden de kan iværksættes. Avlsrådet skal søge sundt avlsarbejde, herunder tilstræbe at dette opfylder Schæferhundeklubben for Damarks til enhver tid gældende avlsanbefalinger, og kontrol hermed fremmet ved samarbejde med interesserede medlemmer. Opdrættermøder afholdes efter behov. (Møderne afholdes som landsdelsmøder, og arrangementer sker i samarbejde mellem den arrangerende landsdel og avlsrådet. Ved hvert møde repræsenteres avlsrådet af mindst 2 avlsrådsmedlemmer.) Avlsrådet udarbejder avlskårings- og avls-godkendelsesregler, der forelægges hovedbestyrelsen og DKK til forhandling og godkendelse. Til at forestå avlskåringer og avlsgodkendelser kan avlsrådet i samråd med hovedbestyrelsen udnævne kåringsmænd eller nedsætte kåringsudvalg. Til at repræsentere avlsrådet over for kredsene kan der udnævnes avlsvejledere. Kåringsmænd/-udvalg udnævnes og afsættes af avlsrådet i samråd med hovedbestyrelsen. Avlsrådet forestår tilrettelæggelse og afholdelse af klubbens årlige hovedavlsskue og evt. landsdelsskuer, herunder tid, sted og dommerbesætning. Avlsrådets arbejde foregår under ansvar over for hovedbestyrelsen. 19. Brugshunderådets arbejde: 7

8 Brugshunderådet leder klubbens brugshundearbejde. Brugshunderådet har pligt til at påse, at klubbens brugsprøveprogram stedse er i overensstemmelse med det program, der arbejdes efter inden for SV. Ændringer i klubbens lydigheds- og brugsprøveprogrammer opnår først gyldighed efter at have været forelagt klubbens hovedbestyrelse til godkendelse. Brugshunderådet tilrettelægger og koordinerer uddannelsen af figuranter og autoriserede instruktører. Brugshunderådet indstiller brugsprøvedommer-aspiranter til godkendelse af hovedbestyrelsen og tilrettelægger og forestår aspiranternes uddannelse til brugsprøvedommere. Godkendelse som brugsprøvedommer gives af hovedbestyrelsen efter indstilling af brugshunderådet. Hovedbestyrelsen indstiller klubbens brugsprøvedommere til autorisation af DKK (FCI). Brugshunderådet forestår tilrettelæggelse og afholdelse af klubbens årlige Danmarksmesterskaber og udtagelser, herunder også tid, sted og dommerbesætning. Brugshunderådets arbejde foregår under ansvar over for hovedbestyrelsen. 20. Regnskab: Klubbens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. Hovedbestyrelsen er, indtil der er meddelt ansvarsfrihed, ansvarlig for klubbens regnskab. Regnskabet revideres af en statsautoriseret/registreret revisor, der godkendes for to år ad gangen af repræsentantskabet. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for hovedbestyrelsen på det sidste møde inden repræsentantskabsmødet. Til det ordinære repræsentantskabsmøde forelægger hovedbestyrelsen budget for de kommende to regnskabsår. 21. Medlemsblad: Klubben udgiver et medlemsblad, der tilsendes medlemmerne. Hovedbestyrelsen fastlægger medlemsbladets udstyr og omfang og ansætter redaktør samt udpeger to personer, der sammen med redaktøren danner redaktions-udvalg. Redaktøren forestår redigeringen og udsendelsen af medlemsbladet. Medlemsbla-det kan omfatte annoncering af hvalpekuld, der skal opfylde Schæferhunde-klubben for Danmarks avlsanbefalinger. 22. Repræsentantskabet: Repræsentantskabet er klubbens højeste myndighed i alle sager, der ikke i henhold til lovene afgøres af hovedbestyrelsen eller rådene eller er genstand for urafstemning eller er henlagt til Dansk Kennel Klubs afgørelse. Repræsentantskabet består af: Hovedbestyrelsen Avlsrådsformanden Brugshunderådsformanden Kredsrepræsentanter DKK s formand og direktør, der kan lade sig repræsentere ved stedfortræder (deltager uden stemmeret) 8

9 Klubbens redaktør og sekretariatsleder (deltager uden stemmeret) Kredsenes repræsentation ved det årlige repræsentantskabsmøde sker efter følgende regler: Fra 1 til 100 medlemmer giver ret til 2 repræsentanter Fra 101 til 150 medlemmer giver ret til 3 repræsentanter Fra 151 til 200 medlemmer giver ret til 4 repræsentanter. Sekretariatet meddeler senest den 1/1 hvert år kredsene deres antal repræsen-tanter. Antallet af repræsentanter opgøres på baggrund af antal kreds-medlemmer med registreret betalt forfaldent kontingent pr. 30/11. I tilfælde af forfald blandt de valgte repræsentanter, er kredsbestyrelsen såfremt kredsen som følge af afbud vil blive underrepræsenteret berettiget til at udpege stedfortrædere for disse. En kredsrepræsentant er alene bundet af sin egen overbevisning. Senest 8 dage efter kredsgeneralforsamlingens afholdelse fremsendes/ es navne, postadresser, adresser samt telefonnumre på kredsbestyrelse, suppleanter, revisor, revisorsuppleant samt kredsrepræsentanter til sekretariatet. Æresmedlemmer af Schæferhundeklubben for Danmark har taleret ved klubbens repræsentantskabsmøde(men har ikke stemmeret) Kredsrepræsentanternes deltagelse i repræsentantskabsmødet er betinget af at disse har betalt forfaldent kontingent for perioden hvor repræsentantskabsmødet afholdes. 23. Ordinært repræsentantskabsmøde: Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert andet år i sidste halvdel af marts måned. Mødested og mødetidspunkt fastsættes af hovedbestyrelsen. Det årlige repræsentantskabsmøde indkaldes i december nummeret af Schæferhunden, i januar/februar nummeret af Schæferhunden offentliggøres landsformandens beretning. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Landsformandens beretning fremlægges til godkendelse 4. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 5. Kassererens forelæggelse af budget for de kommende to år til godkendelse. 6. Indkomne forslag 7. Valg af hovedbestyrelse m.v. 8. Godkendelse af revisor 9. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal indsendes til sekretariatet senest 4 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. Forslag til behandling på repræsentantskabsmødet kan fremsættes af medlemmer, kreds- generalforsamlinger, hovedbestyrelsen, avlsråd og brugshunderåd. De fremkomne forslag skal senest 14 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse, tillige med regnskab og budget udsendes til samtlige repræsentanter. 9

10 Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uanset fremmødet. Vedtagelser på repræsentantskabsmøder sker med almindeligt flertal med undtagelse af de tilfælde, hvor nærværende lov udtrykkeligt foreskriver andet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev. Redigeret referat af mødet offentliggøres i Schæferhunden. Medlemmer med betalt forfaldent kontingent kan dog uden tale- eller stemmeret overvære repræsentantskabsmøde mod forudgående tilmelding. Under behandling af dagsordenens punkt H (valg af hovedbestyrelse m.v.) har medlemmer, der ikke er repræsentanter, men er foreslået valgt til et tillidshverv, taleret. For at være valgbar skal vedkommende have været medlem af Schæferhundeklubben for Danmark i mindst 3 måneder forud for repræsentantskabsmødet og have betalt forfaldent kontingent. 24. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes, når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af repræsentantskabets medlemmer til landsformanden indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet på ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Øvrige spørgsmål kan ikke behandles. Et ekstraordinært repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt uanset fremmødet. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske senest 2 måneder efter begæringens modtagelse og med mindst 14 dages varsel. Der gælder samme bestemmelser for stemmeberettigelse og valgbarhed ved ekstraordinært repræsentantskabsmøde som ved ordinært repræsentantskabs-møde. 25. Lovændringer: Lovændringer skal vedtages på et repræsentantskabsmøde med mindst to 2/3 flertal. Blanke stemmer medregnes ikke. Lovene skal indsendes til godkendelse i DKK. 26. Klubbens ophævelse: Klubben kan kun ophæves, når forslag herom har været optaget på dagsordenen på et repræsentantskabsmøde, hvor det skal vedtages med tre fjerdedele af de afgivne stemmer, idet blanke stemmer dog ikke medregnes, og vedtagelsen derefter stadfæstes med samme majoritet ved urafstemning. Urafstemning sker skriftligt på en af klubben autoriseret stemmeseddel, der skal indrettes således, at afstemningen gøres hemmelig, dog skal det være muligt for stemmetællerne at konstatere, at stemmeafgiveren er stemme-berettiget medlem af klubben. Afstemningsfristen bør være mindst 14 dage. Stemmeoptælling finder sted umiddelbart efter indsendelsesfristens udløb. Stemmeoptælling foretages af, de ved det forudgående repræsentantskabsmøde valgte, stemmetællere, der tillige skal påse, at indsendelsesfristen er overholdt. Stemmesedler, der fremkommer efter indsendelsesfristens udløb, er at anse for ugyldige. 10

11 Vedtagelse af klubbens ophævelse skal være ledsaget af bestemmelse om anvendelse af klubbens midler, der dog kun må anvendes i hundesagens inter-esse. 27. Skuer, Hvalpeshows og udstillinger: Skuer, hvalpeshows og udstillinger arrangeres og afholdes af kredsene. Hovedbestyrelsen udarbejder hvert år inden 1. januar en arrangementsplan for det efterfølgende år. Arrangementsplanen, der også indeholder avlskåringer/ avlsgodkendelses-arrangementer og landsdækkende brugshundearrangementer, skal tilgodese alle egne af landet. Dommere til klubbens skuer, hvalpeshows og udstillinger samt til DKK s ud-stillinger udpeges blandt de af DKK autoriserede dommere af hovedbestyrelsen efter indstilling fra kredsene. Kredsenes ønsker om dommere og arrangementer skal så vidt muligt tilgodeses 28. Prøver/konkurrencer: Prøver afholdes og tilrettelægges af kredsene. Kredsene kan afholde alle de af FCI godkendte prøver som beskrevet i Håndbog for brugshundesport Anmodning om afholdelse af prøve indsendes til Sekretariatet / brugshunderådet. Schæferhundeklubbens officielle prøver/konkurrencer kan kun bedømmes af brugsprøvedommere autoriseret af DKK/ FCI. FCI Brugsprøvedommere må kun medvirke ved prøver, der er anmeldt overfor og tilladt afholdt af brugshunderådet i Schæferhundeklubben. 29. Samarbejde med nationale og internationale organisationer: Mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark er der oprettet en overenskomst, hvori de nærmere regler for samarbejdet samt parternes rettigheder og pligter, herunder økonomiske relationer er fastlagt. Hovedbestyrelsen kan optage samarbejde med danske specialklubber for andre brugshunderacer samt med udenlandske specialklubber for schæferhunde, der direkte eller indirekte er tilsluttet FCI. Schæferhundeklubben for Danmark deltager i det internationale samarbejde om schæferhunden ved medlemskab af Verdensunionen for schæferhundeforeninger (WUSV). 30. Disciplinærsager: Har et medlem: s interesser, reglementer, som medlem ikke længere opfyldes, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for det pågældende medlem. 11

12 31. Disciplinære foranstaltninger: Sådanne foranstaltninger kan bestå i: A. Tildeling af misbilligelse eller advarsel B. Frakendelse af kennelmærke C. Frakendelse af tillidshverv i DKK og/eller samarbejdende specialklub D. Udelukkelse af den pågældende person samt af de hunde, som ejes af den pågældende, fra deltagelse i de af DKK og/eller samarbejdende specialklubber arrangerede udstillinger, skuer, prøver, konkurrencer og andre aktiviteter E. Udelukkelse fra adgang til stambogsføring F. Eksklusion af DKK og/eller samarbejdende specialklub G. Nedlæggelse af avlsforbud indklagede har haft mulighed for at udtale sig. nsk Kennel Klubs disciplinær-nævn, der har den endelige afgørelse i disciplinærsagen i de med Dansk Kennel Klub samarbejdende specialklubber, bringes i anvendelse samtidig. De under B, C, D, E, F og G nævnte sanktioner kan ikendes for bestemt tid eller for stedse. 32. Midlertidige disciplinære foranstaltninger: Hovedbestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKK s love 26. En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger dog højst i 6 måneder. Overgangsbestemmelse: Hvis forslaget vedtages, så skal der være Repræsentantskabsmøde igen i 2016 På førstkommende Repræsentantskabsmøde skal vælges helt efter de nye love. Dvs. at Brugshunderådet og Avlsrådet fratræder, og at der vælges /udpeges i henhold til de nye love 12

13 Forslag 2: Forslag fra John Arne Christiansen, Kreds 84 - Skovbo Nuværende tekst: 3. Klubbens formål: Klubbens formål er at arbejde for en stadig forbedring af schæferhunden samt udbrede kendskab til schæferhunden som familie- og brugshund. Til opnåelse af disse formål skal klubben bl.a.: A. Gennem samarbejde med opdrætsinteresserede medlemmer søge sundt avlsarbejde. B. Med typiske, fysisk og mentalt sunde schæferhunde fremmet. C. Afholde avlskåringer. D. Afholde skuer og udstillinger. E. Afholde lydighedskurser, drive brugshundearbejde og afholde prøver, F. Virke for en landsdækkende kredsorganisation. G. Udgive et medlemsblad. H. Samarbejde med nationale og internationale organisationer. I. Virke for en landsdækkende konkurrencesport. J. Fremme forståelsen for god behandling af hunden som husdyr og brugs-dyr. Ændres til (markeret med rødt kursiv): 3. Klubbens formål: Klubbens formål er at arbejde for en stadig forbedring af schæferhunden samt udbrede kendskab til schæferhunden som familie- og brugshund. Til opnåelse af disse formål skal klubben bl.a.: A. Gennem samarbejde med opdrætsinteresserede medlemmer søge sundt avlsarbejde. B. Med typiske, fysisk og mentalt sunde schæferhunde fremmet. C. Afholde avlskåringer. D. Afholde skuer og udstillinger. E. Afholde lydighedskurser, drive brugshundearbejde og afholde prøver, F. Virke for en landsdækkende kredsorganisation. G. Udgive et medlemsblad H. Samarbejde med nationale og internationale organisationer. I. Virke for en landsdækkende konkurrencesport. J. Fremme forståelsen for god behandling af hunden som husdyr og brugs-dyr. K. Drive en internet hjemmeside. Begrundelse: En nødvendig tidssvarende opdatering/tilføjelse således vi lovmæssigt sikrer klubben til enhver tid benytter dette vigtige medie. 13

14 Der skal udarbejdes nye Gældende bestemmelser for hjemmesiden. Tidligere GB for hjemmesiden er fjernet efter repræsentantskabsmødet Undertegnede har skriftligt foreholdt HB et svar på hvorfor disse er fjernet, men Formanden/HB har ikke svaret, hvorfor? Fra referatet repræsentantskabsmødet 2014: Forslag 12 Klubbens hjemmeside. Vedrørende Klubbens hjemmeside: Hovedbestyrelsen skal til enhver tid sikre at klubbens internetside omfatter en hvalpeliste. Hvalpelisten skal være tilgængelig for annoncering af medlemmernes hvalpe-kuld. Forslaget blev vedtaget. Dette er ikke sket? Dette alene viser det er nødvendigt med en lovændring således HB ikke kan ignorere repræsentantskabets beslutninger. Forslag 3: Forslag fra Torben Nielsen, kreds 44 Forslag til ændring af kredsvedtægternes 9. Forudsætningen for at en kredsene kan få støtte tilskud eller anden hjælp fra kommunerne, er at kredsen er godkendt som Folkeoplysende Forening jf. folkeoplysningsloven. Formuleringen af 9 kan i nogle tilfælde, afhængig af fortolkninger, vanskeliggøre at kredsene kan godkendes som Folkeoplysende Forening. Problemet er sammenblandingen mellem 3 og 5 mandsbestyrelser, idet antallet af bestyrelsesmedlemmer jf. folkeoplysningsloven skal være konkret. Kreds 44 foreslår derfor 9 ændret således det tydeligt fremgår om en kreds har en 5 mands eller en 3 mands bestyrelse. På grundlag heraf foreslås 9 ændret til: 9. Bestyrelse (5 mands bestyrelse) Kredsen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling, som afholdes seneste den 15. februar. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. I lige årstal vælges: Næstformand Kredssekretær Kredskasser I ulige årstal vælges Formand Bestyrelsesmedlem 14

15 Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter til kredsbestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant eller evt. et revisionsfirma. Vælges suppleanterne til kredsbestyrelsen under en og samme valghandling, er den suppleant, der opnår flest stemmer 1. suppleant. I tilfælde af stemmelighed trækkes der lod om rækkefølgen. Suppleanterne skal indkaldes i den rækkefølge, de er valgt, i tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen eller af andre grunde får varigt forfald. 9. Bestyrelse (3 mands bestyrelse) Kredsen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling, som afholdes seneste den 15. februar. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. I lige årstal vælges: Kredssekretær/ Næstformand Kredskasser I ulige årstal vælges Formand Endvidere vælges hvert år 2 suppleanter til kredsbestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant eller evt. et revisionsfirma. Vælges suppleanterne til kredsbestyrelsen under en og samme valghandling, er den suppleant, der opnår flest stemmer 1. suppleant. I tilfælde af stemmelighed trækkes der lod om rækkefølgen. Suppleanterne skal indkaldes i den rækkefølge, de er valgt, i tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen eller af andre grunde får varigt forfald. En godkendelse af forslaget bør medføre at der udarbejdes to kredsvedtægter, en gældende for kredse med en 5 mands bestyrelse, og en anden gældende for kredse med en 3 mands bestyrelse. Forslag 4: Lovforslag fra Per I. Christiansen, kreds 30 Greve Ændring af lovenes 11 og kredsvedtægternes 8 Repræsentantskabet vedtog for år tilbage en regel, hvor medlemmer skulle have 3 måneders anciennitet i kredsene for, at være valgbare og stemmeberettiget til kredsgeneralforsamlingerne. Reglen har vist den effekt, da den skulle sikre mod fjendtlige overtagelser i kredsene. 15

16 Den har desværre også besværliggjort valg, hvor det er andre ting som spiller ind og herunder kontingentrestance, hvor medlemmer fortaber sin medlemsanciennitet. Reglen var ikke tiltænkt, at forhindre mangeårige kredsmedlemmer, at stille op til valg i kredsene, grundet en restance. Vi skal derfor ændre teksten i 11. Kontingent sidste afsnit til: Kontingentrestance ud over en måned, regnet fra sidste rettidige indbetalingsdag, medfører fortabelse af tillidsposter. Medlemskab og anciennitet generhverves automatisk ved fornyet indbetaling indenfor 3 måneder, men tillidsposter kan ikke automatisk generhverves. Man fortaber således ikke sin medlemsanciennitet ved for sen indbetaling, men kan beholde denne ved indbetaling indenfor 3 måneder, hvilket kan hjælpe mange kredse, når der skal holdes generalforsamlinger. Ændring af lovene Nuværende tekst: 11. Kontingent: Medlemskontingent samt kontingent til kredsen fastsættes af hovedbestyrelsen og betales forud for et år ad gangen. Kredskontingentet udgør til enhver tid kr. 135*/65** af medlemskontingentet til Schæferhundeklubben for Danmark. Kontingentet opkræves af Schæferhundeklubben for Danmark. Kredsens andel udbetales kvartalsvis. Forfaldsdagen fastsættes for de enkelte medlemmer til den 1. i den måned, hvori indmeldelse er sket. Sidste rettidige indbetalingsdag er identisk med forfaldsdagen. Kontingentrestance ud over en måned, regnet fra sidste rettidige indbetalingsdag, medfører fortabelse af medlemskab og tillidsposter. Medlemskab generhverves automatisk ved fornyet indbetaling, men tillidsposter kan ikke automatisk generhverves. *135 kr.: Fuldt betalende medlem ** 65 kr.: Ungdoms-, familie- og pensionistmedlem Ny tekst: 11. Kontingent: Medlemskontingent samt kontingent til kredsen fastsættes af hovedbestyrelsen og betales forud for et år ad gangen. Kredskontingentet udgør til enhver tid kr. 135*/65** af medlemskontingentet til Schæferhundeklubben for Danmark. Kontingentet opkræves af Schæferhundeklubben for Danmark. Kredsens andel udbetales kvartalsvis. Forfaldsdagen fastsættes for de enkelte medlemmer til den 1. i den måned, hvori indmeldelse er sket. Sidste rettidige indbetalingsdag er identisk med forfaldsdagen. Kontingentrestance ud over en måned, regnet fra sidste rettidige indbetalingsdag, medfører fortabelse af medlemskab og tillidsposter. Medlemskab og anciennitet generhverves automatisk ved fornyet indbetaling indenfor 3 måneder, men tillidsposter kan ikke automatisk generhverves. *135 kr.: Fuldt betalende medlem ** 65 kr.: Ungdoms-, familie- og pensionistmedlem 16

17 Ændring til kredsvedtægterne Nuværende tekst: 8. Kontingent Medlemskontingent betales forud for et år ad gangen. Forfaldsdagen fastsættes for de enkelte medlemmer til den 1. i den måned, hvori indmeldelse er sket. Sidste rettidige indbetalingsdag er identisk med forfaldsdagen. Kontingentrestance ud over en måned, regnet fra sidste rettidige indbetalingsdag, medfører fortabelse af medlemskab og tillidsposter. Medlemskab generhverves automatisk ved fornyet indbetaling, men tillidsposter kan ikke automatisk generhverves. Ny tekst: 8. Kontingent Medlemskontingent betales forud for et år ad gangen. Forfaldsdagen fastsættes for de enkelte medlemmer til den 1. i den måned, hvori indmeldelse er sket. Sidste rettidige indbetalingsdag er identisk med forfaldsdagen. Kontingentrestance ud over en måned, regnet fra sidste rettidige indbetalingsdag, medfører fortabelse af tillidsposter. Medlemskab og anciennitet generhverves automatisk ved fornyet indbetaling indenfor 3 måneder, men tillidsposter kan ikke automatisk generhverves. Forslag 5: Forslag fra John Arne Christiansen, Kreds 84 - Skovbo 15 Kredsenes økonomi. Nuværende tekst: 15. Kredsenes økonomi: Kredskontingent for kredsene opkræves af Schæferhundeklubben for Danmark, jfr. 11. Gebyrer for deltagelse i officielle arrangementer (LD-skuer, skuer, kombiarrangementer, hvalpeshows og prøver) fordeles med 80% til den arrangerende kreds og 20% til hovedklubben. Dommerudgifter afholdes af den arrangerende kreds. Undtaget herfra er dog gebyrer og dommerudgifter ved hovedforeningens arrangementer. Kredsbestyrelsen er, indtil der er meddelt ansvarsfrihed på kredsgeneralforsamlingen, ansvarlig for kredsens regnskab. Kredsenes regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. Ændres til (markeret med rød kursiv): 17

18 15. Kredsenes økonomi: Kredskontingent for kredsene opkræves af Schæferhundeklubben for Danmark, jfr. 11. Gebyrer for deltagelse i officielle arrangementer (LD-skuer, skuer, kombiarrangementer, hvalpeshows og prøver) fordeles med 80% til den arrangerende kreds og 20% til hovedklubben for de arrangementer og prøver hvor resultaterne kræver registrering i DKK ellers tilfalder gebyrerne 100% den arrangerende kreds. Dommerudgifter afholdes af den arrangerende kreds. Undtaget herfra er dog gebyrer og dommerudgifter ved hovedforeningens arrangementer. Kredsbestyrelsen er, indtil der er meddelt ansvarsfrihed på kredsgeneralforsamlingen, ansvarlig for kredsens regnskab. Kredsenes regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. Begrundelse: Det er en urimelig afgift/skat på kredsskabte aktiviteter. Det er i modstrid med klubbens formål jf. 3 pkt. D & E. Herudover er det hul i hovedet at straffe aktiviteter i kredsene, særligt i en tid hvor vi har faldende medlemstal og registrerede hunde samt færre kredse der ønsker at afholde arrangementer. Det ville være mere på sin plads om hovedklubben belønnede aktive kredse, Eksempelvis med vederlagsfri annoncering o.l. på klubbens hjemmeside. Der er brug for aktiviteter både for at fastholde/tiltrække medlemmer ligesom der er brug for styrkelse af kredsøkonomierne. Det motiverer og dem der laver arbejdet kan bestemme hvad pengene bruges til. Det vil ligeledes forenkle sekretariatets og kredsenes administrative arbejde i forbindelse med afregning. Forslaget gennemføres med omgående virkning for at påvirke aktivitetsniveauet hurtigst muligt Forslag 6: Forslag fra Avlsrådet Avlsrådet ønsker 18 og 19 fjernet fra lovene. 18. Avlsrådets arbejde: Avlsrådet skal udfærdige en supplementstambog for kårede hunde, der i lighed med de tyske stamtavler gengiver avlskåringsbeskrivelser i anerne. Begrundelse: Supplements stambogskopier ( ligner de stambøger der udstedes fra SV) har ikke været udsendt i flere år (har ikke været efterspurgt) AR har forespurgt opdrættere om de har brugt/bruger dem, konklusion der ikke er behov for dem. 18

19 19. Eksteriørdommermøder: Avlsrådet skal mindst e n gang årligt, før udstillingssæsonens begyndelse, indkalde samtlige eksteriørdommere til et dommermøde. Begrundelse: Begrundelse Det giver mere værdi at holde Eksteriørdommermøder efter behov og der afholdes altid dommermøde før HAS hvor hundene som er blevet fremstillede i udstillingssæsonen bliver diskuteret. (brugsprøve dommerne har ikke møder kun efter behov) Ny formulering Avlsrådet indkalder til Eksteriør / Kåringsdommer møder efter behov. Forslag 7: Forslag fra John Arne Christiansen, Kreds 84 - Skovbo Avlsrådet skal gennemgå 18 i klubben love og fremlægge et revideret forslag til godkendelse/vedtagelse på repræsentantskabsmødet Her skal prioriteres lovtekst der fremmer Schæferhundeklubben for Danmarks til enhver tid gældende avlsanbefalinger Begrundelse: Det nuværende indhold er utidssvarende og ikke i overensstemmelse med praksis og en opdatering er påkrævet, herunder efterfølgende opdateringer af gældende bestemmelser. Til orientering den nuværende ordlyd: 18. Avlsrådets arbejde: Avlsrådet skal søge sundt avlsarbejde og kontrol hermed fremmet ved samarbejde med opdrætsinteresserede medlemmer. Opdrættermøder afholdes efter behov. Møderne afholdes som landsdelsmøder, og arrangementer sker i samarbejde mellem den arrangerende landsdel og Avlsrådet. Ved hvert møde repræsenteres Avlsrådet af mindst 2 avlsrådsmedlemmer. Avlsrådet udarbejder avlskårings- og avlsgodkendelsesregler, der forelægges hovedbestyrelsen og DKK til forhandling og godkendelse. Avlsrådet skal udfærdige en supplementstambog for kårede hunde, der i lighed med de tyske stamtavler gengiver avlskåringsbeskrivelser i anerne. Til at forestå avlskåringer og avlsgodkendelser kan avlsrådet i samråd med hovedbestyrelsen udnævne kåringsmænd eller nedsætte kåringsudvalg. Til at repræsentere avlsrådet over for kredsene kan der udnævnes avlsvejledere. 19

20 Kåringsmænd/-udvalg udnævnes og afsættes af avlsrådet i samråd med hoved-bestyrelsen. Avlsvejleder autoriseres og udnævnes til avlsvejledere af Avlsrådet. I overensstemmelse med 14 d udpeger kredsbestyrelsen blandt kredsens avlsvejleder/aspiranter en ARK. Hvis der ikke er en avlsvejleder/aspirant i kredsen, kan kredsen, i samråd med avlsrådet, udpege en andet medlem med mindst 3 års anciennitet. Arbejdsgangen inden for kåringsmands-/kåringsudvalgsarbejdet og avlsvejlederarbejdet fastlægges af avlsrådet. Eventuelle klager over kåringsmænd, kåringsudvalg og avlsvejledere tilstilles avlsrådet skriftligt. Uddannelse af og møder for kåringsmænd, kåringsudvalgsmedlemmer og avls-vejledere tilrettelægges af avlsrådet. Der afholdes møde mindst èn gang om året. Til møderne indbydes klubbens hovedbestyrelse og de af DKK autoriserede udstillingsdommere, der er medlem af Schæferhundeklubben for Danmark. Avlsrådet forestår tilrettelæggelse og afholdelse af klubbens årlige hovedavls-skue og evt. landsdelsskuer, herunder tid, sted og dommerbesætning. Avlsrådets arbejde foregår under ansvar over for hovedbestyrelsen. Det bør være indlysende en revidering er påkrævet. Forslag 8: Lovændringsforslag fra Lene Carlson, kreds 84 - Skovbo 20. Brugshunderådets arbejde: Brugshunderådet leder klubbens brugshundearbejde. Brugshunderådet har pligt til at påse, at klubbens brugsprøveprogram stedse er i overensstemmelse med det program, der arbejdes efter inden for SV. Ændringer i klubbens lydigheds- og brugsprøveprogrammer opnår først gyldighed efter at have været forelagt klubbens hovedbestyrelse til godkendelse. Brugshunderådet tilrettelægger og koordinerer uddannelsen af figuranter og autoriserede instruktører. Brugshunderådet indstiller brugsprøvedommeraspiranter til godkendelse af hovedbestyrelsen og tilrettelægger og forestår aspiranternes uddannelse til brugsprøvedommere. Autorisation som brugsprøvedommer gives af hovedbestyrelsen efter indstilling af brugshunderådet. Hovedbestyrelsen indstiller klubbens brugsprøvedommere til godkendelse af DKK (FCI). Brugshunderådet forestår tilrettelæggelse og afholdelse af klubbens årlige Danmarksmesterskaber og eventuelle landsdelsmesterskaber, herunder også tid, sted og dommerbesætning. Brugshunderådets arbejde foregår under ansvar over for hovedbestyrelsen. 20

21 Ændres til: 20. Brugshunderådets arbejde: Brugshunderådet leder klubbens brugshundearbejde. Brugshunderådet har pligt til at påse, at klubbens brugsprøveprogram stedse er i overensstemmelse med det program, der arbejdes efter inden for SV. Ændringer i klubbens lydigheds- og brugsprøveprogrammer opnår først gyldighed efter at have været forelagt klubbens hovedbestyrelse til godkendelse. Brugshunderådet tilrettelægger og koordinerer uddannelsen af figuranter og autoriserede instruktører. Brugshunderådet indstiller brugsprøvedommeraspiranter til godkendelse af hovedbestyrelsen og tilrettelægger og forestår aspiranternes uddannelse til brugsprøvedommere. Autorisation som brugsprøvedommer gives af hovedbestyrelsen efter indstilling af brugshunderådet. Hovedbestyrelsen indstiller klubbens brugsprøvedommere til godkendelse af DKK (FCI). Brugshunderådet forestår tilrettelæggelse og afholdelse af klubbens årlige Danmarksmesterskaber samt udtagelser til dette, herunder også tid, sted og dommerbesætning. Brugshunderådets arbejde foregår under ansvar over for hovedbestyrelsen. (Landsdelsmesterskaber udskiftes med udtagelser) Forslag 9: Forslag fra John Arne Christiansen, Kreds 84 - Skovbo Vedr. 24 Ordinært repræsentantskabsmøde, afsnittet vedrørende dagsorden. Nuværende tekst: Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Landsformandens beretning fremlægges til godkendelse 4. Avlsrådsformandens beretning fremlægges til godkendelse 5. Brugshunderådsformandens beretning fremlægges til godkendelse 6. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 7. Kassererens forelæggelse af budget for de kommende to år til godkendelse. 8. Indkomne forslag 9. Valg af hovedbestyrelse m.v. 10. Godkendelse af revisor 11. Eventuelt 21

22 Ændres til (kursiv med rødt): Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Landsformandens beretning fremlægges til godkendelse 4. Avlsrådsformandens beretning fremlægges til godkendelse 5. Brugshunderådsformandens beretning fremlægges til godkendelse 6. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed. 7. Kassererens forelæggelse af budget for de kommende 2 år til henholdsvis godkendelse og orientering. 8. Indkomne forslag 9. Valg af hovedbestyrelse m.v. 10. Godkendelse af revisor 11. Eventuelt Begrundelse: Den nuværende formulering betyder i praksis en fastlåsning af hvorledes budgettet skal prioriteres og efterlader både HB og repræsentantskabet med en uhensigtsmæssig manglende fleksibilitet af handlemuligheder i en for lang periode. Det er utidssvarende i en tid hvor der er brug for hurtigere muligheder for at reagere og prioritere. Det bruges ligeledes også som en stopklods/undskyldning af HB til ikke at vedtage nye initiativer på repræsentantskabet som måtte komme under det efterfølgende punkt på dagordenen som er Indkomne forslag. Det virker udemokratisk. Forslag 10: Lovændringsforslag fra Lene Carlson, kreds 84 - Skovbo 29. Prøver/konkurrencer: Prøver afholdes og tilrettelægges af kredsene. Kredsene kan afholde alle de af FCI godkendte prøver som beskrevet i Håndbog for brugshundesport Anmodning om afholdelse af prøve indsendes til brugshunderådet. Schæferhundeklubbens prøver/konkurrencer kan kun bedømmes af brugsprøve-dommere autoriseret af Schæferhundeklubben for Danmark eller af FCI. Brugsprøvedommere må kun medvirke ved prøver, der er anmeldt overfor og tilladt afholdt af brugshunderådet. 22

23 Ændres til 29. Prøver/konkurrencer: Prøver afholdes og tilrettelægges af kredsene. Kredsene kan afholde alle de af FCI godkendte prøver som beskrevet i Håndbog for brugshundesport Anmodning om afholdelse af prøve indsendes til brugshunderådet. Schæferhundeklubbens prøver/konkurrencer kan kun bedømmes af brugsprøve-dommere autoriseret af Schæferhundeklubben for Danmark eller af FCI. Brugsprøvedommere må kun medvirke ved prøver, der er anmeldt overfor og tilladt afholdt af brugshunderådet eller anden specialklub/dkk. Begrundelse: Klubbens dommere dømmer i andre specialklubber, hvor BHR ikke anmelder prøven men den respektive specialklub's BHR. Forslag 11: Forslag fra John Arne Christiansen, Kreds 84 - Skovbo Ny paragraf som konsekvens af vedtagelsen af ændring af 3 Klubbens formål: xx: Internet hjemmeside: Klubben driver en internet hjemmeside. Hovedbestyrelsen fastlægger hjemmesidens udstyr og omfang, dog jvf. nedenstående, og ansætter webredaktør samt udpeger to personer, der sammen med webredaktøren danner webudvalget. Webredaktøren forestår redigeringen og sikrer hjemmesiden er opdateret. Klubbens internet hjemmeside skal omfatte en hvalpeliste, der skal være tilgængelig for annoncering af medlemmernes hvalpekuld og hvor de annoncerede hvalpekuld opfylder Schæferhundeklubben for Danmarks avlsanbefalinger. Begrundelse: Repræsentantskabet vedtog dette i 2014: Hovedbestyrelsen skal til enhver tid sikre at klubbens internetside omfatter en hvalpeliste. Hvalpelisten skal være tilgængelig for annoncering af medlemmernes hvalpekuld. Det er derfor naturligt dette også indskrives i ny paragraf. Denne paragraf skal sikre fokus på vigtigheden af også at have et tidssvarende opdateret medie fremover. Medlemsbladet er ikke nok, det læses jo kun af medlemmer. Det er grundlæggende nødvendigt og vigtigt at Schæferhundeklubben altid har et offentligt tilgængeligt medie med henblik på at kunne opfylde punkterne i klubbens formålsparagraf ( 3). 23

24 Herudover er og skal en hjemmeside være den naturlige indgang til at rekruttere nye schæferhunde ejere og medlemmer. Det bør være en helt klar forpligtigelse og en absolut prioriteret opgave for vor klub at klubbens internet hjemmeside bliver det naturlige og rigtige sted for nye hvalpekøbere at finde deres schæferhvalp. Det er det stadig ikke i dag! PÅ trods af sidste år vedtagelse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Det skal ikke overlades til andre at drive denne helt grundlæggende aktivitet. Det er VORES opgave at drive den del af arbejdet for racen. Hvalpelisten kan have almindelig brugerbetaling. Den skal oprettes ASAP og den nuværende opdrætterordnings adgang til hvalpeliste tilpasses samme krav, så hurtigt som muligt. Forslag 12: Fra Bestyrelsen for kreds 84 - Skovbo Gratis ¼ side annonce i Schæferhunden. Alle kredse der afholder officielle arrangementer for Schæferhundeklubben for Danmark, tilbydes gratis en ¼ side annonce i Schæferhunden. Officielle arrangementer forstås: - LD skuer - Kombi skuer - Udtagelseskonkurrencer for hhv. SPH DM (både SPH I og II) - Udtagelseskonkurrencer for IPO III DM - Hvalpeshows Begrundelse: Dette vil være med til at give alle medlemmer en orientering for afholdelsen af ovenstående arrangementer, og herigennem ligeledes støtte de arrangerende kredses kundegrundlag. Efter vedtagelse forslaget indskrives disse vedtagne regler i gældende bestemmelser vedr. medlemsbladet. Forslag 13: 24

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Love for Schæferhundeklubben for Danmark revideret den 26.03.2011 Side 1 af 5 VEDTÆGTER for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN

Læs mere

Schæferhundeklubben. for. Danmark. Klubbens love

Schæferhundeklubben. for. Danmark. Klubbens love Schæferhundeklubben for Danmark Klubbens love 1. Navn og hjemsted: Klubbens navn er Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er en specialklub tilsluttet Dansk Kennel Klub. 1. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

Love for klubber i SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Love for klubber i SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Love for klubber i SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK INDEKS 1. Navn og hjemsted:... 2 2. Organisation:... 2 3. Klubbens formål:... 2 4. Medlemskab:... 3 5. Familiemedlemmer:... 3 6. Ungdomsmedlemmer:...

Læs mere

Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Love For SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK INDEKS 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Organisation:... 3 3. Klubbens formål:... 3 4. Medlemskab:... 4 5. Familiemedlemmer:... 4 6. Ungdomsmedlemmer:... 4 7. Folkepensionister/invalidepensionister:...

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark

Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark Vedtægter for Old English Sheepdog Klubben i Danmark 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Old English Sheepdog Klubben i Danmark, der forkortes OES-klubben. Klubben er stiftet den 11. september 1965. Klubbens

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK VEDTÆGTER for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN I AARHUS KOMMUNE 1. Navn og hjemsted Kredsens navn er Schæferhundeklubben,

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Taastrup Fægteklub

Vedtægter for Taastrup Fægteklub Vedtægter for Taastrup Fægteklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Taastrup Fægteklub. Klubben er stiftet 20. november 2015 og har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune. 2. Foreningens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Dansk Fåreavl

Vedtægter for Landsforeningen Dansk Fåreavl Vedtægter for Landsforeningen Dansk Fåreavl 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Dansk Fåreavl. 2. Dens hjemsted er formandens adresse. 2 Foreningens formål Foreningens formål at varetage fåreavlen

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. 1 Foreningens navn er DcH Vejle. Dens hjemsted er Vejle. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. 2 Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

VEDTÆGTER. for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN I KOMMUNE

VEDTÆGTER. for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN I KOMMUNE VEDTÆGTER Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN I KOMMUNE 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Schæferhundeklubben kreds,. Schæferhundeklubben Kreds, er tilsluttet

Læs mere

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune.

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at dyrke og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt

Læs mere

Love og stambogsføringsregler

Love og stambogsføringsregler Love og stambogsføringsregler Gældende fra den 14. marts 2015 DANSK KENNEL KLUB STIFTET 1. MARTS 1897 LOVE 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Dansk Kennel Klub (DKK). Stk. 2. Dens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Vedtægter for Vamdrup civile Hundeførerforening

Vedtægter for Vamdrup civile Hundeførerforening Vedtægter for Vamdrup civile Hundeførerforening 1 Foreningens navn er Vamdrup civile Hundeførerforening. Dens hjemsted er Vamdrup. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev.

Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev. 1 Afdelingens navn, hjemsted og formål Afdelingens navn er Herlev Basketball og har hjemsted i Herlev. Foreningens formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille basketball, og for at

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde 1. Navn og hjemsted. Stk. 1. Klubbens navn er Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde. Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 31. januar 1976. Stk. 2. Specialklubben

Læs mere

Love for. Dansk Leonberger Klub

Love for. Dansk Leonberger Klub Page 1 of 6 Love for Dansk Leonberger Klub 1. Navn og hjemsted Stk.1 Klubbens navn er Dansk Leonberger Klub (forkortet D.L.K) D.L.K. er en specialklub der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen. Vedtægter for Vestlollands Bridge Klub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Vestlollands Bridge Klub og klubben er hjemmehørende i Lolland kommune. Klubben er stiftet den 15 maj 1963 2. Formål. Klubbens

Læs mere

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 13.- 2.- 2009 1. NAVN OG HJEMSTED. Dykkerklubben, Skagen Sportsdykkerklub Skawdyk, der har hjemsted i Skagen, Frederikshavn

Læs mere

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted Kredsens navn er BADMINTON KØBENHAVN. Dens hjemsted er Københavnsområdet. 2 Indordning i forbund Badminton København er medlem af BADMINTON DANMARK under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB

VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB VEDTÆGTER FOR DANSK NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUB Navn & hjemsted 1, stk. 1 Klubbens navn er: Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub (- i daglig tale kaldet Tollerklubben ). Klubben er

Læs mere

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet april 1957. Foreningen er tilsluttet forskellige

Læs mere

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

Vedtægter. for Odsherred Civile Hundeførerforening. Foreningens navn er ODSHERRED CIVILE HUNDEFØRERFORENING. Dens hjemsted er ODSHERRED KOMMUNE.

Vedtægter. for Odsherred Civile Hundeførerforening. Foreningens navn er ODSHERRED CIVILE HUNDEFØRERFORENING. Dens hjemsted er ODSHERRED KOMMUNE. Vedtægter for Odsherred Civile Hundeførerforening 1 Foreningens navn er ODSHERRED CIVILE HUNDEFØRERFORENING. Dens hjemsted er ODSHERRED KOMMUNE. Foreningen er medlem af landsforeningen DANMARKS CIVILE

Læs mere

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune.

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. 2 Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune.

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune. Vedtægter 1. Navn og Hjemsted Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub Forkortelse BORK Klubbens hjemsted er Ikast kommune. 2. Formål Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle

Læs mere

Vedtægter. for. Faglig Puls

Vedtægter. for. Faglig Puls Vedtægter for Faglig Puls 2014 VEDTÆGTER FOR AFDELINGEN Navn Afdelingens navn er: Faglig Puls under Faglig Puls landssammenslutning og tilsluttet Serviceforbundet. Faglig Puls har hjemsted i Hovedstadsområdet.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark 1 Nærværende overenskomst er indgået mellem Dansk Kennel Klub (DKK) og Schæferhundeklubben for Danmark i henhold til DKKs love og

Læs mere

Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness

Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Idrætsforeningen Midtdjurs Gymnastik & Fitness. Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune. Foreningen er en fusion mellem IFM

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklubben Aapakaaq. Dens hjemsted er Nuuk, Kommuneqarfik

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Side 1-2 Foreningens navn og hjemsted 3 3-5 Foreningens område og medlemskreds 3 6-7 Forenings formål og opgaver 4 8-12 Medlemmernes

Læs mere

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde Vedtægter for Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards jorde i daglig tale FMK. Stk. 2: Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club 1. Foreningens navn er B 52/Aalborg Fodbold Club. Foreningen er medlem af Jysk Boldspil Union under Dansk Boldspil Union under Dansk Idræts Forbund. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 Vedtægter / klublove For Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 1. Klubbens navn er Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. 3. Medlemskab af Dansk Ride Forbund Storkøbenhavns

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål.

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål. LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten

Læs mere

Motorbådsklubben af 1943

Motorbådsklubben af 1943 Love For Motorbådsklubben af 1943 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Motorbådsklubben af 1943 Randers Klubbens hjemsted og værneting er Bådevænget 14 8900 Randers 2. Organisation. Klubben er opbygget

Læs mere

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er København Karateklub. Foreningen er hjemmehørende i Frederiksberg Kommune. 2 Foreningens formål. Formålet er at fremme udbredelsen af læren (teknik og

Læs mere

Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014

Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014 Indkomne forslag Schæferhundeklubben for Danmark, Repræsentantskabsmøde 23. marts 2014 Indkomne forslag... 1 Forslag 1 1 Navn og hjemsted... 2 Forslag 2 2 Organisation... 3 Forslag 3 3 Klubbens formål...

Læs mere

Vedtægter for DcH-Svendborg

Vedtægter for DcH-Svendborg Forslag til vedtægtsændring til behandling på generalforsamling d. 19.11.2015 Vedtægter for DcH-Svendborg 1 Foreningens navn er DcH-Svendborg. Dens hjemsted er Svendborg. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE 1. Unionens navn er Østdanmarks BordTennis Union (ØBTU). Unionen er medlem af Dansk BordTennis Union (DBTU) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er underlagt disses

Læs mere

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab (1.1) Klubbens navn er Blokhus Golf Klub (1.2) Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup (2.1) Klubbens

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup Vedtægter for "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 1 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 2. Foreningens hjemsted er Randers

Læs mere

I forhold til FCI-standarden af de af klubben repræsenterede racer samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden.

I forhold til FCI-standarden af de af klubben repræsenterede racer samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden. Love Juli 2015 1. 1. Klubbens navn er SPIDSHUNDE- KLUBBEN stiftet den 4. juni 1968. 2. Dens hjemsted er hos den til enhver tid siddende formand. 3. Specialklubben er anerkendt af og samarbejder med Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen 1 Foreningens navn er: Teleforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 3 Foreningens formål er efter ansøgning til bestyrelsen at: Støtte

Læs mere

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB 2 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er FREDERICIA SEJLKLUB med hjemsted i Fredericia. Foreningen er stiftet den 19. maj 1900. Foreningens stander er hvid med tre blå

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Skovbo Golfklub, og er stiftet 30. oktober 1999. Golfklubben har hjemsted i Køge Kommune, på adressen Dalbyvej 50, 4140 Borup. Golfklubben

Læs mere

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH)

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) 1. Navn Foreningens navn er F.C Hacilaro, forkortet FCH. 2. Hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Ishøj kommune 3. Formål Klubbens formål er, at drive en fodboldklub og skabe

Læs mere

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB 1 1 Klubbens navn er Aabybro Golfklub og dens hjemsted er Jammerbugt Kommune. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folke-oplysningsloven. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kerteminde Sejlklub.

Vedtægter for Kerteminde Sejlklub. Vedtægter for Kerteminde Sejlklub. 1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune 2.. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til sejlsporten og dens forsvarlige

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK)

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Indhold: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskab af organisationer 4. Optagelse og ansvar som medlem 5. Udmeldelse og eksklusion 6. Kontingent og indskud 7.

Læs mere

Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune.

Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. VEDTÆGTER: 1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at udvikle og

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT 1. AFDELING OG KOMMUNEKREDS 1. Afdelingen er en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat. 2. Er der flere afdelinger inden for en kommune, kan afdelingerne

Læs mere

Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord

Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord Vedtægter for Socialdemokratiet i Kolding Syd & Socialdemokratiet i Kolding Nord De to kredsforeninger Socialdemokratiet Kolding Syd og Socialdemokratiet Kolding Nord har identiske vedtægter: Tekst med

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 1 VEDTÆGTER Navn hjemsted og formål 1 Forenings navn er Niverød Tennis forkortet til NT og i det følgende kaldt NT. Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune. 2

Læs mere

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune.

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at udvikle og fremme udøvelsen

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster CVR-nr. 21 63 41 90 Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JP-11856-36 Advokat (H), partner Jacob Ploug jp@drachmann.com

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

Vedtægter. for. foreningen. Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle

Vedtægter. for. foreningen. Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle Vedtægter for foreningen Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle, i daglig tale

Læs mere

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Navn og Hjemsted: 1 Foreningens navn er Radio MS. Formål: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er drift af netradioen og domænet RadioMS.dk. Netradioen skal virke som nyhedsformidler

Læs mere

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden Vedtægter for Grundejerforeningen Præstelodden 1. Navn Grundejerforeningens navn er Præstelodden, dens hjemsted er Melby, og dens område er de grunde der

Læs mere

VEJLE JUDO KLUB Vedtægter

VEJLE JUDO KLUB Vedtægter 1. Klubbens navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Vejle Judo klub og er en sammenslutning af følgende klubber: Vejle Judo Klub, forkortet VJK. Vejle Shotokan Karate-do, forkortet VSK. Vejle Jiu-Jitsu

Læs mere

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen.

3. Medlemskab: Alle udøvende kunstnere og kunsthåndværkere, kan blive aktiv medlem af foreningen. Vedtægter for: 1. Foreningens navn: KunstSpiralen 2. Formål: At samle udøvende kunstnere, kunsthåndværkere og kunstinteresserede i et fagligt og socialt fællesskab. At skabe nytænkning og udvikling for

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug 10 1: Foreningens navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Nees Kirsebærlaug. Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Lemvig Kommune. 2: Foreningens formål og virke

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening Februar 2012 Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening I Danmark kan enhver oprette en forening. Det kan være fordi man har samme holdning til et emne, eller har samme interesse for en

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 1. Foreningens navn er Svendborg Svømme Klub i daglig tale SSK. Klubbens hjemsted er Svendborg kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne. Organisationens hjemsted er København. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) 1 Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Børnenes Gokart Klub (BGK). Foreningen

Læs mere