Regulativ for kommunevandløbet. Værngrøften. Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd. Ringkøbing-Skjern Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for kommunevandløbet. Værngrøften. Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd. Ringkøbing-Skjern Kommune"

Transkript

1 Regulativ for kommunevandløbet Værngrøften Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd Ringkøbing-Skjern Kommune

2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side Forord 1. Grundlaget for regulativet 2. Betegnelse af vandløbet 3. Vandløbets fysiske rammer og dimensioner 4. Bygværker og underføringer 5. Administrative bestemmelser 6. Bestemmelser om sejlads 7. Bredejerforhold 8. Vedligeholdelse 8.1. Generelt 8.2. Grødeskæring 8.3. Kant- og bredvegetation, træer og buske m. v Oprensning 9. Tilsyn 10. Revision 11. Regulativets ikrafttræden Bilag: 1. Redegørelse 2. Oversigtskort 1 :

3 Forord Dette regulativ danner retsgrundlaget for administrationen af nærværende kommunevandløb. Administrationen af vandløbet skal tillige ske ud fra de til enhver tid fastsatte bestemmelser der fremgår af vedtagne Vandplaner. Regulativet består af skematiske oplysninger og tekstdele, der omfatter bestemmelser for vandløbets fysiske tilstand, vandafledningsevne og dimensioner, samt vandløbsmyndighedens og lodsejernes forpligtigelser og rettigheder. Hertil hører et kortmateriale, med angivelse af vandløbets beliggenhed m. v. Derudover er der som bilag lavet en redegørelse, der beskriver grundlaget for, og konsekvenserne af regulativets bestemmelser. Siden regulativets vedtagelse, kan der være sket ændringer og tilføjelser. Forespørgsler herom samt spørgsmål om regulativet kan rettes til: Ringkøbing-Skjern Kommune Natur og Miljø Kjærgårdsvej Ringkøbing Tlf: Varde Kommune Bytoften Varde Tlf: E- mail: 3

4 1. Grundlaget for regulativet Vandløbet er optaget som kommunevandløb i Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde kommune. Ringkøbing-Skjern kommunen og Varde kommune er vandløbsmyndighed for vandløbet. Ifølge vandløbsloven skal det tilstræbes, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, og fastsættelse af og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav, som fastsættes i henhold til anden lovgivning. Regulativet er udarbejdet på følgende grundlag: 1. Landvæsensnævnskendelse af 30. januar Regulativ stadfæstet af Ringkøbing Amtsråd den 5. oktober 1976 og Ribe Amtsråde den 2. december Regulativ udarbejdet af Blåbjerg Kommunen på baggrund af ovenstående herunder opmåling i maj 1994 af vandløbet i forbindelse med udarbejdelse af regulativet Vandløbet er ikke omfattet af Vandplan Nærværende vandløb løber på hele strækningen på grænsen af EU-habitatområde nr. 62, Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Habitatområdet er udpeget for Majsild, Stavsild, Havlampret, Flodlampret, Laks, Odder, Vandranke og Vandløb med vandplanter. Endvidere kan følgende bilag IV arter eventuel forekomme i vandløb: Grøn kølleguldsmed og Odder. I forbindelse med udarbejdelsen af regulativet, er udpegningsgrundlaget for EU-habitatområderne samt eventuelle bilag IV arter indarbejdet på en sådan måde, at det vurderes, at regulativets bestemmelser og konsekvenser ikke vil have negativ indflydelse, eller forhindre en opnåelse af gunstig bevaringsprognose på udpegningsgrundlaget. Dette regulativ erstatter alle tidligere regulativer, kendelser, forlig, m. v. for så vidt bestemmelser heri er berørt af regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet Regulativet omfatter vandløbsstrækningen fra øvre ende ca. 130 m øst for skellet mellem 377, Sdr. Bork Mærskenge, Sdr. Bork og matr. nr. 5ee, Lønne præstegård, Lønne til udløbet i Gødelen. Regulativet omfatter 683 m vandløb, hvis beliggenhed fordeler sig således: Ringkøbing-Skjern Kommune: Grænsevandløb: 130 m 553 m 4

5 Vandløbets beliggenhed m. v. fremgår af vedlagte kortmateriale. 3. Vandløbets fysiske rammer Vandløbet er stationeret nedstrøms fra begyndelsespunktet til udløbet. Stationeringen svarer til afstanden i meter fra begyndelsespunktet. Stationering af bygværker angiver midte heraf. Tal i parentes angiver en vis usikkerhed på stationeringen. Når der i det følgende anvendes betegnelsen højre og venstre side (h.s / v.s.) svarer det til, at vandløbet ses i nedstrøms retning (med strømmen). Tilsvarende angiver forkortelserne o. s. og n. s. henholdsvis opstrøms og nedstrøms. Samtlige koter refererer til DVR90 (Dansk Vertikal Reference) Kommunalbestyrelsen har besluttet, at vandløbets vedligeholdelse skal ske på basis af vandløbets dynamiske skikkelse, men således at vandføringen svarende til den fastsatte skikkelse ikke forringes. Det vil sige, at det tillades vandløbet at videreudvikle sig ud fra dets naturlige evne til at slynge sig. Af hensyn til opfyldelse af målsætningen, tilstræbes det, at vandløbet henligger i en tilstand med varierende bund- og dybdeforhold. Derfor anses vandløbets skikkelse også at være overholdt, såfremt vandføringsevnen er lige så god som i et vandløb med den anførte regulativmæssige skikkelse og et skråningsanlæg på 1. Dimensioner Stationering m. Betegnelse Bundkote DVR90 m. Fald 0/00 Bundbredde 0 Begyndelsespunkt 0,17 x x 542 Bro 0,4 0, Udløb - 0,10 x x Gødelen m. Bemærkning Af hensyn til opfyldelse af målsætninger og faunaklasser, tilstræbes det, at vandløbet henligger i en tilstand med varierende bund- og dybdeforhold. Derfor anses vandløbets skikkelse også at være overholdt, såfremt vandføringsevnen er lige så god som i et vandløb med den anførte regulativmæssige skikkelse og et skråningsanlæg på Bygværker Broer og spange Beliggenhed (station) m. Type Længde (vejbredde) m. Dimension (vandslug) m. 542 Bro 6,0 Ø 0,30 Privat Ejerforhold Bemærkning 5

6 5. Administrative bestemmelser 1 Vandløbets vedligeholdes og administreres af Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune på følgende måde: Strækning (station) Beliggenhed Vedligeholdes af st. 0 st. 130 Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune st. 130 st. 683 Grænsevandløb Ringkøbing-Skjern Kommune Forhold omkring de vandløbsnære arealer såsom hegning, bræmmer, plantning, vandindvinding, dræning o. l. administreres af den kommune, hvor arealerne er beliggende. Forhold mellem vandløbets kanter såsom bygværker, krydsninger o. l. administreres af den kommune, der udfører vedligeholdelsen på den pågældende strækning. 2 Vandløbet vedligeholdes af den i ovenstående skema anførte kommune. 3 Bygværker - såsom stryg og lignende - der er udført af hensyn til vandløbet, vedligeholdes som dele af dette. Faskiner og andre sikringsarbejder evt. udført i forbindelse med vandløbets tidligere regulering, vil kun blive vedligeholdt i det omfang vandløbsmyndigheden skønner, at de aktuelle forhold er til skade for vandløbet. 4 Vedligeholdelse af øvrige bygværker såsom broer, overkørsler, spange, underføringer m. v. påhviler de respektive ejere. Bygværker der ikke vedligeholdes eller forfalder, kan fjernes eller istandsættes på kommunens foranledning og på ejerens bekostning, jf. vandløbslovens kap. 11. Sikring af bygværker - herunder omlægning af underføringer - som følge af erosioner i vandløbets bund eller sider påhviler de respektive ejere, og kan udføres efter tilladelse fra kommunen. Fjernelse af slam, afskåret grøde og andet, der ophober sig ved eller i ovennævnte bygværker, påhviler de respektive ejere, jf. vandløbslovens 27, stk Anlæg eller ændring af broer, spange overkørsler, underføringer el.lign. må ikke ske uden kommunalbestyrelsens godkendelse. 6 Eksisterende stryg og/eller gydebanker kan suppleres med yderligere stensikring eller gydegrus. Suppleringen må ikke give anledning til forringelser i afstrømningsforholdene op- eller nedstrøms herfor. 6

7 7 Hvis vandløbet, bygværker eller andre anlæg ved vandløbet beskadiges eller der foretages foranstaltninger i strid med nærværende regulativ eller vandløbsloven, kan vandløbsmyndigheden give påbud om at genoprette den tidligere tilstand. Er påbud ikke efterkommet indenfor den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtigedes regning, jf. vandløbslovens 54. Hvis der er fare for, at der kan ske betydelig skade på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. vandløbslovens Bestemmelser om sejlads Sejlads på vandløbet er ikke tilladt. I særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen efter ansøgning tillade kortvarige undtagelser fra sejladsbestemmelserne, hvis formålet er af, eller bærer præg af almennyttig karakter. Begrænsningen i sejladsretten gælder ikke for: Vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med vedligeholdelse og tilsyn. Fiskerikontrollens udøvelse af kontrolopgaver Personer eller foreninger, der med tilladelse fra fiskerimyndighederne udøver fiskepleje o. l. i vandløbet. Til sejlads af ovennævnte karakter må der benyttes grødeskærerbåde og småfartøjer med motor. 7. Bredejerforhold 1 Dyrkning, jordbehandling, terrænændring, anbringelse af kreaturhegn må i landzone ikke foretages nærmere vandløbets øverste skråningskant end 1 m. Af hensyn til vedligeholdelsesarbejdet har ejeren eller brugeren pligt til at fjerne kreaturhegn eller lignende langs med vandløbet senest 2 uger efter, at dette er meddelt fra vandløbsmyndigheden 2 Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at de ikke gør skade på vandløbets skråninger. 3 Vandløbsmyndigheden kan påbyde, at skyggegivende træer og buske langs vandløbet indtil 1 m ind fra øverste skråningskant skal bevares. Hvor der gives et sådant påbud påhviler vedligeholdelsen og udgiften hertil vandløbsmyndigheden. Hvis beplantningen er til hinder for evt. maskinel vedligeholdelse af vandløbet, kan vandløbsmyndigheden foretage nødvendig udtynding. 7

8 4 Ejere eller brugere af arealer langs vandløbet, skal uden erstatning tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner samt disses arbejde langs vandløbets bredder. Arbejdsbæltet bliver normalt ikke over 8 m bredt. Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende må ikke uden kommunens tilladelse anbringes vandløbets øverste skråningskant nærmere end 8 m og rørledningers midte nærmere end 5 m. Træer og buske med særlig vandsøgende rødder, som f. eks. pil og poppel, skal anbringes i en større afstand og sådan, at der ikke kan ske indtrængning af rødder i rørene. Kommunen kan kræve, at nye tilløb, og tilløb der reguleres, skal forsynes med en 5 m bred overkørsel ved udløbet til brug for transport af materiel, der bruges ved vandløbets vedligeholdelse. 5 Der skal, i henhold til afstandskravene herfor, opsættes forsvarligt kreaturhegn på arealer, der bruges til afgræsning for løsgående husdyr, hvis disse medfører skader på vandløbet eller dets omgivelser. Tvivlstilfælde afgøres af kommunalbestyrelsen. 6 Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand, gødning, sprøjtemidler eller andre væsker, der kan forurene eller foranledige aflejringer i vandløbet. Ved spuling af dræn eller anden aktivitet må det okkerholdige vand ikke tilledes vandløbet, men skal enten samles op, eller pumpes op og spredes på de tilstødende marker. 7 De tilgrænsende lodsejere kan uden tilladelse pumpe vand op fra vandløbet til husdyrvanding med mulepumpe, vindpumpe eller lignende. 8. Vedligeholdelse 1 Generelt Vandløbet foranstaltes vedligeholdt af Ringkøbing-Skjern Kommune, der afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning. Ved tilrettelæggelse af vedligeholdelsesarbejdet skal de ulemper som ejere og brugere skal tåle, søges ligeligt fordels på begge sider af vandløbet. Lodsejere eller andre med interesse i vandløbet, der finder dets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse til vandløbsmyndigheden. 8

9 2 Grødeskæring Der skæres grøde normalt 1 gang årligt. Grøden skæres i en bugtet strømrende, således at der strækningsvis efterlades grødebræmmer i den ene eller begge sider af vandløbet, hvor vandføringsevnen tillader det. På strækninger af vandløbet der eventuel er bredere end de regulativmæssige bestemmelser, må bredden af den afskårne grøde dog højst udgøre 2/3 af den regulativmæssige bundbredde. Grøde der skæres, skal så vidt muligt skæres i bund samt følge vandløbets dybeste steder. Hvis de miljømæssige forhold taler for det, og det ikke er i strid med, eller til væsentlig gene for de afvandingsmæssige forhold, kan grødeskæring undlades helt eller delvist. Efter anmodning kan der undtagelsesvis iværksættes ekstra grødeskæring på udvalgte strækninger, hvis stor grødevækst, sammenholdt med den aktuelle afstrømning, forårsager en højere vandstand end normalt. Grødeskæring foretages med grødeskærerbåd, mejekurv, le eller lignende håndbåret redskab. Hvor vandløbet skæres med le eller håndbåren motorredskab, kan grødeskæring helt eller delvis udføres med mejekurv, hvis tilgroning af vandløbet sker med arter, der umuliggør eller er urimelig svære at skære som håndarbejde. Ejeren eller brugeren af de tilstødende arealer er pligtige til at modtage afskåret grøde. Såfremt vandløbsmyndigheden vælger at lade grøden drive sammen til opsamling på hensigtsmæssige steder, og den samlede grødemængde er ud over hvad der umiddelbart kan oplægges, vil den blive fjernet. Hvor adgangsforhold, terrænforhold, bundforhold, lovlige beplantninger el. lign. forhindrer eller besværliggør arbejdet langs den ene side af vandløbet, kan arbejdet udføres fra samme side hvert år. 3 Kant- og bredvegetation, træer og buske samt fremmedlegemer Kant- og bredvegetation skæres kun, hvor vandløbsmyndigheden skønner, at der er behov for dette, af hensyn til de afvandingsmæssige interesser eller hensynet til brinkernes stabilitet. Nedhængende grene eller træer som er til gene for afstrømningen eller vedligeholdelsen kan fjernes. Ejeren eller brugeren af de tilstødende arealer er pligtige til at modtage afskårne grene eller fældede træer, uanset på hvilken side af vandløbet afskæringen har fundet sted eller bevoksningen har været rodfæstet. Tilsvarende gælder for evt. fremmedlegemer opsamlet fra vandløbet. Oplagt materiale skal fjernes af ejeren eller brugeren af de arealer hvorpå de er oplagt, og må ikke henlægges således at der er fare for, at de tilbageføres vandløbet. 9

10 4 Oprensning Oprensning kan iværksættes, når vandløbets bund i gennemsnit ligger 15 cm over den regulativmæssige bund. Oprensning kan dog udelades såfremt vandløbets vandføringsevne er lige så god som i et vandløb med den anførte regulativmæssige skikkelse og et skråningsanlæg på 1. Ved oprensning må der ikke graves dybere end 15 cm under den regulativmæssige bund. Træer og buske der hindrer oprensningen kan fjernes. Grusbanker, uanset om beliggenheden heraf er over den regulativmæssige bundkote, må ikke fjernes, ligesom overhængende brinker, der kan virke som fiskeskjul, ikke må afrettes. Fylden fra oprensningen oplægges énsidigt skiftevis på hver sin side af vandløbet, men hvor adgangsforhold, terrænforhold, bundforhold, lovlige beplantninger e. lign. forhindrer eller besværliggør arbejdet langs den ene side af vandløbet, kan arbejdet udføres fra samme side hver gang. Ejeren eller brugeren er pligtige til at modtage det opgravede materiale og sprede det i et ikke over 10 cm tykt lag. Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt materiale eller fyld, som skal fjernes eller spredes. 9. Tilsyn Tilsyn med vandløbet udføres af Ringkøbing-Skjern Kommune Andre der ønsker at deltage i syn af vandløbet, kan træffe nærmere aftale herom med kommunen. 10. Revision Dette regulativ kan til enhver tid tages op til revision, hvis der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne eller plangrundlag herfor. Vurdering af regulativets eventuelle revision skal senest være påbegyndt den 1. januar 2030, og under forudsætning af, at væsentlige strukturelle og/eller vedligeholdelsesmæssige ændringer har fundet sted i forhold til nærværende regulativmæssige bestemmelser, revideres dette. 11. Regulativets ikrafttræden Regulativet har i Ringkøbing-Skjern Kommune været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag i perioden fra den til den

11 Regulativet er herefter endelig vedtaget af Ringkøbing-Skjern Byråd den Ringkøbing-Skjern Byråds vedtagelse af regulativet har været bekendtgjort i perioden fra den til den Regulativet har i Varde Kommune været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag i perioden fra den til den Regulativet er herefter endelig vedtaget af Varde Byråd den Varde Byråds vedtagelse af regulativet har været bekendtgjort i perioden fra den til den Regulativet træder i kraft efter vedtagelse i begge Byråd samt udløbet af efterfølgende bekendtgørelsesperiode. 11

12 Bilag 1 Redegørelse for kommunevandløbet Værngrøften Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd Indledning Ved ændring af vandløbsloven i 1983 lov nr. 302 af 9. juni 1982 blev bestemmelserne om blandt andet vandløbsvedligeholdelsen ændret væsentlig, idet denne i større grad end hidtil skal ske under hensyntagen til de miljømæssige interesser. Dette fremgår af lovens 1, formålsparagraffen, hvor det er anført, at det skal tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand, men at fastsættelse af og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i anden lovgivning. Disse bestemmelser har den konsekvens, at reglerne om vandløbets anvendelse og vedligeholdelse ikke skal fastsættes ud fra individuelle interesser, men skal fastsættes ud fra en afvejning af alle de interesser, der er knyttet til vandløbet. Dette være sig afvanding, naturbeskyttelse, fiskeri, sejlads, jagt, m. v. og gerne i samspil, således at alle interesser i størst mulig omfang tilgodeses. Grundlaget for denne afvejning er bl.a. bestemmelserne i: Vandplan 2010 Artikel 3 i Fuglebeskyttelsesdirektivet Artikel 6, 12, 13 og 16 i Habitatdirektivet Regulativet er udarbejdet i henhold til: Lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009, med senere ændringer til forskriften. Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om regulativer for offentlige vandløb Cirkulære nr. 21 af 26. februar 1985 om vandløbsloven De faktiske forhold. Ved kommunalreformen henover årsskiftet 2006/2007 blev amterne nedlagt og mange kommuner slået samme. Det medførte at Ringkøbing-Skjern Kommunen skulle administrere og vedligeholde de kommunevandløb, der var i de tidlige 5 kommuner, samt de tidligere amtsvandløb. Ringkøbing-Skjern Kommune fik således 6 forskellige regulativgrundlag, der var udarbejdet på hver sin måde. Dette smidiggør ikke tilrettelægningen af administrationen og vandløbsvedligeholdelsen, i overensstemmelse med hvert enkelt regulativ. 1

13 Begrundet heri revideres samtlige kommunale vandløbsregulativer, dels for at smidiggøre administrationen og vandløbsvedligeholdelsen og dels for at bringe de faktiske forhold omkring vandløbene i overensstemmelse med regulativet på en ensartet måde. Valg af vedligeholdelsesmåde I forbindelse med tidligere reguleringer af vandløbene, er disse ofte blevet fastlåst i, eller sikret en bestemt geometrisk skikkelse ved hjælp af faskiner, hvilke også er blevet brugt til sikring mod erosioner i sving. Faskinerne er nu gået til langt de fleste steder. Da vandløb af natur er dynamiske, vil det ikke være muligt at fastholde det i helt konkrete geometriske rammer med hensyn til bundkote, bundbredde og bundliniefald, uden en meget ressourcekrævende indsats, der stik imod intensionerne om hensyntagen til de miljømæssige interesser vil have en negativ indvirkning på vandløbskvaliteten. Undlader man derimod at fastholde et vandløb i helt bestemte dimensioner eller fastlåste rammer, men frit lader det arbejde, vil vandløbets naturlige fysiske og dermed biologiske variationer forbedres. Ud fra erfaringerne fra den hidtidige vedligeholdelse og regulativmæssige bestemmelser, har Kommunen fundet det hensigtsmæssigt at udarbejde administrative bestemmelser, der ikke tilstræber at fastholde vandløbet i en bestemt skikkelse, hvilket også medfører, at faskiner og faskinsikringer i sving ikke vil blive vedligeholdt. På baggrund heraf har Kommunen besluttet at administrere vandløbet således, at der så vidt muligt opstår varierende fysiske forhold og en naturlig bund med høller og stryg. Antal grødeskæringer og tidspunkter herfor I tidligere regulativer var der fastsat et fast antal grødeskæringer samt terminen herfor. Erfaringer samt praksis viser, at både behovet for antallet af skæringer samt tidspunktet herfor svinger fra år til år og fra vandløb til vandløb. I de senere år er de afvandingsmæssige interesser, der knytter sig til de vandløbsnære arealer mange steder blevet mindre, hvilket også har givet sig udslag i, at lodsejere langs flere vandløbsstrækninger har rettet henvendelse til kommunen med forslag om at reducere eller undlade grødeskæring. Med det nye regulativ er der åbnet op for en mere behovsorienteret grødeskæring. Planlægningsmæssigt grundlag Vandløbsmålsætninger Af vandplan 2010 fremgår de konkrete mål for de enkelte forekomster af overfladevand. Nuværende faunaklasse og målet fremgår af regulativteksten. Generelt gælder: Overfladevand har opnået god tilstand, når både den økologiske tilstand og den kemiske tilstand er god. 2

14 God økologisk tilstand for overfladevand er udtryk for en svag afvigelse fra en tilstand upåvirket af menneskelig aktivitet. Miljømålene for den økologiske tilstand er først og fremmest fastlagt gennem de biologiske kvalitetselementer, og er i vandplan 2010 fastsat ud fra smådyrsfaunaen jf. nedenstående tabel Type Høj tilstand God tilstand Normal 7 6 eller 5 Blødbund 5 4 Smådyrsfaunaen bedømmes ved hjælp af Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI). Tilstanden angives i faunaklasser på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er den bedste og 1 er den dårligste tilstand. For langt de fleste vandløb er kravet om god økologisk tilstand sat til faunaklasse 5. Hvis den nuværende tilstand er faunaklasse 6, er kravet om god tilstand dog sat til denne faunaklasse. Herved ønskes sikret, at den eksisterende tilstand ikke forringes. Er den nuværende tilstand i stedet faunaklasse 7, er målet sat til denne faunaklasse (høj tilstand). Opnåelse af mindst god økologisk tilstand forudsætter også, at der er sammenhæng (kontinuitet) i vandløbenes forløb, så faunaen kan vandre og sprede sig. For vandløb af en særlig type, blødbundstypen, der ligger i områder, hvor landskabet er meget fladt, og hvor vandhastigheden naturgivet er lille og bundmaterialet finkornet, betragtes tilstanden som god, hvis faunaklassen er 4 og som høj, hvis faunaklassen er 5. Størstedelen af vandløbene skal opfylde målet om god økologisk tilstand, mens en mindre del målsættes til et godt økologisk potentiale. I sidstnævnte tilfælde er der tale om vandløb, som er kunstigt anlagte eller stærkt fysisk modificerede. Målet for faunaklassen i disse er sat ved sammenligning med de naturlige vandområder, som de ligner mest, idet det her accepteres, at den eksisterende fysiske tilstand ikke ændres. Hvor tilstanden er ukendt, er målet fastsat til god økologisk tilstand, svarende til faunaklasse 5 eller i blødbundstypen faunakasse 4. Habitatdirektiver Habitatdirektiverne fastlægger på hvilket grundlag, og hvilke specifikke arter og habitater, der ligger til grund for udpegningen. Her ud over kan der forekomme bilag IV arter Værngrøften forløber på hele strækningen på grænsen af EU-habitatområde nr. 62, Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Generelt gælder at der ved aktiviteter, der evt. kan påvirke habitater, skal foretages en vurdering efter bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, jf. Habitatdirektivets artikel 6.3. I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende regulativ, er udpegningsgrundlaget for EU-habitater samt evt. bilag IV arter indarbejdet på en sådan måde, at det vurderes, at regulativets bestemmelser 3

15 og konsekvenser ikke vil have negativ indflydelse, eller forhindre en opnåelse af gunstig bevaringsprognose på udpegningsgrundlaget. Vandindvinding Vandplan 2010 fastlægger, at vandindvinding ikke må påvirke, at vandområder ikke kan opnå deres miljømål eller at der kan ske en forringelse af tilstanden for disse vandområder. For vandløb bør indvindingen ikke medføre en reduktion af deres vandføring på over 5% samt 10-25% af oprindelig medianminimum, hvor vandløbenes miljømål er henholdsvis høj tilstand og god økologisk tilstand. Den konkrete fastsættelse af den tilladelige påvirkning indenfor intervallet 10-25% vurderes i forhold til vandløbstypen og vandløbets sårbarhed i øvrigt. Hvor vandløbenes bundkote er under kote 0,00m skal evt. indvinding af overfladevand dog ikke medregnes i reduktionen. Forhold til okkerloven Ifølge kortlægning over okkerpotentielle arealer, er nedenstående arealer i okkerklasse I, II og III langs vandløbet omfattet af lov om okker. Loven indebærer, at der ikke uden Kommunens tilladelse må udføres udgrøftning eller dræning på disse arealer langs vandløbet. På følgende strækninger, er de omgivende arealer omfattet af loven. Højre og venstre side svarer til, at vandløbet ses i nedstrøms retning (med strømmen) Strækning Højre side Venstre side st. 0 st. 683 x x 4

16

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.""."""".""""""""""""""".""""""""""".. ""."".. ""."".. "... "... ""...

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet"... "".".. ""... """.. "".. ".".. """... ".... """.. "".. "... ""."...

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsingeniørens Kontor September 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDLIGEHOLDELSESBESTEMMELSER 1.1 Udførelse og omkostninger

Læs mere

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online.

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. Notat Bemærk venligst Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. For yderligere oplysninger om dette vandløb kontakt venligst Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland

Læs mere

Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring

Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring Holstebro Kommune har opklassificeret vandløbet Stampestrømmen og har jf. vandløbslovens kapitel 5 udarbejdet et regulativ for dette vandløb. Regulativet

Læs mere

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Lemming å systemet, der omfatter: Lemming å ( nr. 25 ) Skægkær bæk ( nr. 29 ) Sinding bæk ( nr. 28 ) Sejling

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Alslev Å Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 Kvl. nr. A 1 Alslev Å ESBJERG KOMMUNE - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 0.

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE 3 INDHOLD 1 Indledning 6 2 Grundlaget for regulativet 7 2.1

Læs mere

Til berørte lodsejere m.v. (se forsendelsesliste) Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087

Til berørte lodsejere m.v. (se forsendelsesliste) Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 TEKNIK OG MILJØ Til berørte lodsejere m.v. (se forsendelsesliste) Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.00-K01-2-13

Læs mere

Regulativ for kommunevandløbet. Madum Å. Vandløbsområde: Tim/Madum Å, Stadil Fjord. Ringkøbing-Skjern Kommune

Regulativ for kommunevandløbet. Madum Å. Vandløbsområde: Tim/Madum Å, Stadil Fjord. Ringkøbing-Skjern Kommune Regulativ for kommunevandløbet Madum Å Vandløbsområde: Tim/Madum Å, Stadil Fjord Ringkøbing-Skjern Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Side Forord 3 1. Grundlaget for regulativet 4 2. Betegnelse af vandløbet

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 R E G U L A T I V for Stokkeruprenden m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 Regulativ, Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 R E G U L A T I V for Vandmose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 Regulativ, Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

Trend å til Røjbæk. Tillægsregulativ 2007

Trend å til Røjbæk. Tillægsregulativ 2007 Trend å til Røjbæk Tillægsregulativ 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Side 3 2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET - 3 3.0 DIMENSIONER OG GRØDESKÆRING - 4 4.0 BYGVÆRKER - 4 5.0 VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Hvad er ændret? Begrundelse Konsekvens. Almindeligt med bestemmelser om

Hvad er ændret? Begrundelse Konsekvens. Almindeligt med bestemmelser om Bilag 4. Ændringer, begrundelser og uddybning af konsekvenser ved fællesregulativet Hvad er ændret? Begrundelse Konsekvens Grødeskæringsmetoder Fremgår af specifikt regulativ Grødeskæringsterminer + 14

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 57.1 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... ".................... 3 2. Betegnelse af vandløbet"........ "....

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet..".".. "... "."... ".""".. "."."."... "".. "..... "... ".... "..

Læs mere

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune Vandløbsregulativ for Stenstrup-Lumsåsløbet Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for regulativet... 3 2. Betegnelse af vandløbet... 3 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner... 4 4. Tilløb...

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 2. HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af NDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "".""... ".""... ""... """."".. "... """."".. """.. ""."".. ""... "...

Læs mere

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften By & Miljø - Miljøafdelingen Regulativ for kommunevandløb nr. 4.43 August 2003 Råkildegrøften FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om - vandløbets fysiske

Læs mere

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Vandløb mellem Havbro og Grårup Regulativ 2005 Kommunevandløbet VANDLØB MELLEM HAVBRO OG GRÅRUP Vandløb nr. 861-6.1 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. september 2013 J.nr.: NMK-510-00210 Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet

Læs mere

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE Regulativ for kommunevandløbene Nr. 108 Rytlebæk Nr. 110 Lerbæk Regulativ 1999 FORORD Et vandløbsregulativ er populært

Læs mere

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU Vandløb nr. 817 2.0 St. 1835 St. 2049 m Juli 2006 Tillægsregulativ for Renden i Hou, 2006 1 Forord Dette tillægsregulativ og regulativ af 15.9.2006

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB MAJ 1997 GENERELLE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I RIBE KOMMUNE RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 7989 8989, fax 7989 8992 Generelle bestemmelser for kommunevandløb i Ribe

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 35.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.... "...... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "...... 3 3. Vandløbets

Læs mere

REGULATIV RIBE KOMMUNE FOR RIBE VESTERÅSYSTEM SYD. Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsytem Afstrømningsområderne 3813 (Syd for Ribe å) 3815

REGULATIV RIBE KOMMUNE FOR RIBE VESTERÅSYSTEM SYD. Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsytem Afstrømningsområderne 3813 (Syd for Ribe å) 3815 DECEMBER 1997 REGULATIV FOR RIBE VESTERÅSYSTEM SYD I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsytem Afstrømningsområderne 3813 (Syd for Ribe å) 3815 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 33. 1 Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 33 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner. November 2015 FORSLAG TIL REGULATIV FOR USSERØD Å

Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner. November 2015 FORSLAG TIL REGULATIV FOR USSERØD Å November 2015 FORSLAG TIL REGULATIV FOR USSERØD Å Forslag til regulativ for Usserød Å INDHOLD 1 Introduktion... 1 2... 1 2.1 Grundlaget for regulativet... 1 2.1.1 Planmæssige forhold... 2 2.2 Betegnelse

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. 27 Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM 1. Grundlaget for regulativet 2 Vandløbet er optaget som kommunevandløb i Ravnsborg kommune i henhold til beslutning

Læs mere

Side 1 Københavns Amt Revideret 2000 Regulativ for St. Vejleå R E G U L A T I V. For. St. Vejle å. Københavns Amt

Side 1 Københavns Amt Revideret 2000 Regulativ for St. Vejleå R E G U L A T I V. For. St. Vejle å. Københavns Amt Side 1 R E G U L A T I V For St. Vejle å Københavns Amt Side 2 REGULATIVETS VIGTIGSTE BESTEMMELSER I FORHOLD TIL LODSEJERNE 1. Københavns Amt er vandløbsmyndighed for den del af St. Vejleå. ser omhandles

Læs mere

Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø 26. november 2009 Regulativ for Krusebæk

Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø 26. november 2009 Regulativ for Krusebæk Regulativ for Krusebæk Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for regulativet 2 2. Betegnelse for vandløbet 2 3. Vandløbets vandføringsevne 2 4. Bygværker, tilløb m.v. 3. Administrative bestemmelser 3. Bredejerforhold

Læs mere

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Indledning Bestemmelserne fastlægger, hvordan private vandløb i Silkeborg Kommune skal vedligeholdes på en miljømæssigt forsvarlig måde samtidig med

Læs mere

Odsherred Kommune har i 2007 modtaget mange henvendelser omkring vedligeholdelse af vandløb

Odsherred Kommune har i 2007 modtaget mange henvendelser omkring vedligeholdelse af vandløb Information om vandløbsvedligeholdelse Odsherred Kommune har i 2007 modtaget mange henvendelser omkring vedligeholdelse af vandløb og dræn. For at mindske risikoen for vand på grundene anbefaler Odsherred

Læs mere

Godkendelse til at anlægge kreaturbro over Gelså på strækningen mellem Bevtoft og Hjartbro Skov

Godkendelse til at anlægge kreaturbro over Gelså på strækningen mellem Bevtoft og Hjartbro Skov Jette Jacobsen Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og natur Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dato 14. september 2015 -Sagsident:

Læs mere

tre nye rørunderføringer ved Fredskilde bæk og tilløb til Fredskilde bæk, beliggende på matr. 3am og 66b, Stenbjerg By, Nørhå.

tre nye rørunderføringer ved Fredskilde bæk og tilløb til Fredskilde bæk, beliggende på matr. 3am og 66b, Stenbjerg By, Nørhå. Afsender: Thisted Kommune Mathilde Boesen Team Natur Plan- og Miljøafdelingen Thisted kommune Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 2. marts 2015 BrevID.: 1867514 CPR/CVR: #*24563 Medarbejder: KKN Tilladelse

Læs mere

Vandløbsloven omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Vandløbsloven omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. PRIVATE VANDLØB - PLIGTER OG RETTIGHEDER Vandløbsloven omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvorfor kan jeg opleve oversvømmelser? Alle

Læs mere

Vandteam VANDLØBSREGULATIVER

Vandteam VANDLØBSREGULATIVER natur, NATUR, miljø MILJØ og OG trafik TRAFIK Vandteam VANDLØBSREGULATIVER overskrift LÆS MERE OM VANDLØBSREGULATIVER ET VANDLØBSREGULATIV BESKRIVER HVORDAN TILSTANDEN I OFFENTLIGE VANDLØB OPRETHOLDES.

Læs mere

Regulativ for Usserød Å

Regulativ for Usserød Å Regulativ for Usserød Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR USSERØD Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet... 5

Læs mere

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 136 Kanal fra Lundergårds mose Nr. 138 Vandengsvandløbet Nr. 153 Lundergårds bæk

Læs mere

Vandløbsregulativer det kommunale ansvar. v/advokat Mark Villingshøj Nielsen, Bech-Bruun

Vandløbsregulativer det kommunale ansvar. v/advokat Mark Villingshøj Nielsen, Bech-Bruun Vandløbsregulativer det kommunale ansvar v/advokat Mark Villingshøj Nielsen, Bech-Bruun 2 Disposition Vandløbslovens formålsbestemmelse - 1 Nye regulativer med mindre grødeskæring/vedligeholdelse Fordeling

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af bro over Gels Å i st. 4590, ca. 300 m vest for Kaltoftvej 1

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af bro over Gels Å i st. 4590, ca. 300 m vest for Kaltoftvej 1 Ribe Sportsfiskerforening Att.: Morten Isaksen (mv.isaksen@gmail.com) Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Dato 11. oktober 2013 Sags id 2013-22945 Sagsbehandler Tomas Jensen E-mail tojen@esbjergkommune.dk Godkendelse

Læs mere

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende:

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende: Alle lodsejere og interessenter 26-06-2015 Sags id.: 13/181 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Høring af forslag til vandløbsrestaurering, Studsdal Bæk Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR ( KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

Kolding Spildevand as Kolding Åpark 1, st.tv 6000 Kolding

Kolding Spildevand as Kolding Åpark 1, st.tv 6000 Kolding Kolding Spildevand as Kolding Åpark 1, st.tv 6000 Kolding By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af anlæg

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 37.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af JO INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "..... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "... "... " ".. "".. " "...

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE FJERRITSLEV KOMMUNE Teknisk forvaltning Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE Nr. 14 Sønderkærgrøften Nr. 21 Mejlhedegrøften Nr. 25 Gøttrup bæk Nr. 60 Skivergrøftens nedre del

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af vandløb (Gammelgrøft) med kreaturbro på matrikel 311, Gl. Ladegård, Hammelev ejerlav

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af vandløb (Gammelgrøft) med kreaturbro på matrikel 311, Gl. Ladegård, Hammelev ejerlav Naturstyrelsen Sønderjylland Felstedvej 14 6300 Gråsten att. Martin Reimers mre@nst.dk Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 E-mail: teknikmiljoe@haderslev.dk

Læs mere

Dato: 22. juni 2016. qweqwe

Dato: 22. juni 2016. qweqwe Dato: 22. juni 2016 qweqwe 7.1.16) Vandet i vandløbene skal være så rent som muligt og have en temperatur, der sikrer, at de fastlagte miljømål for vandløb kan opfyldes. 7.1.17) Direkte indvinding af overfladevand

Læs mere

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 10 I Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 10 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Ref. 680. Statens kommentarer: Restaurering. Strækningen er på 732 m Tilstødende arealer er naturbeskyttet. Da denne strækning løber gennem en

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

Haderslev Sygehus - Udbud af Haderslev Sygehus bygninger og areal.

Haderslev Sygehus - Udbud af Haderslev Sygehus bygninger og areal. Notat Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 7. februar 2012 Sagsident: 10/56 Sagsbehandler: Søren

Læs mere

VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET

VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET 837-27... HOVED- og REFSBJERGGRØFTEN I SDR. KONGERSLEV SEJLFLOD KOMMUNE FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere

Læs mere

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Thorsø ( nr. 93 ) og Gravbæk ( nr. 90 ). Thorsø opfattes i denne forbindelse som et vandløb. Regulativet

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015:

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015: Kvitbæk Vandløbsrestaurering Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04-

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL RY Å

NEDRE TILLØB TIL RY Å PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 117 Skødsholmsvandløbet (nedklas. privat) Nr. 118 Voldkærsvandløbet Nr. 119 Holmsgårdsvandløbet

Læs mere

BODHOLT BÆK, NR ALMINDELIGE BESTEMMELSER

BODHOLT BÆK, NR ALMINDELIGE BESTEMMELSER 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER BODHOLT BÆK, NR. 53 De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen inkl.

Læs mere

Vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb H35 Høring

Vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb H35 Høring Vandløbsrestaureringsprojekt i kommunevandløb H35 Høring Fjernelse af tre spærringer i det offentlige vandløb H35 for at forbedre dyrelivets vandring i vandløbet. 1. Offentliggørelse Kommunen agter at

Læs mere

Tilladelse til flytning af rørbro (markoverkørsel) over vandløbet Kirstens Bæk

Tilladelse til flytning af rørbro (markoverkørsel) over vandløbet Kirstens Bæk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg DATO: 25-06-2015 JOURNALNUMMER 06.02.16-P19-6-15

Læs mere

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / )

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / ) Pixi-udgave af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Side 1 af 33 Indhold Bilag nr. Indhold Bilag nr. Indhold 3 Vandløbenes dimension og/eller vandføringsevne. Oversigt

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Forslag til. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020

Forslag til. Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020 Forslag til Indsatsplan til bekæmpelse af Kæmpe- Bjørneklo i Assens Kommune - 2011-2020 Baggrund Kæmpe-Bjørneklo ses i dag ofte i store sammenhængende bestande langs vandløb og veje, ved søer og moser

Læs mere

Dispensation til oprensning og slåning

Dispensation til oprensning og slåning Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574928043 Mail: mom1@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P25-11-15 Ks: LSc 26. august 2015 Dispensation til oprensning og slåning

Læs mere

Forslag til tillægsregulativ for offentlige vandløbsstrækninger i vådområdeprojekter under Vandmiljøplan II i Faaborg- Midtfyn Kommune

Forslag til tillægsregulativ for offentlige vandløbsstrækninger i vådområdeprojekter under Vandmiljøplan II i Faaborg- Midtfyn Kommune Forslag til tillægsregulativ for offentlige vandløbsstrækninger i vådområdeprojekter under Vandmiljøplan II i Faaborg- Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune December 2008 j.nr. 06.02.00-P24-5-08 Forslag

Læs mere

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT.

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Linå ( nr. 5 ) og Linå Grøft ( nr. 13 ). Regulativet indeholder bestemmelser om vandløbenes vedligeholdelse

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou Aalborg Kommune, Park og Natur Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Marianne Hegelund Thomsen Gadekærsvej 2 9280 Storvorde 07-09-2015 Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr.

Læs mere

Landzonetilladelse til anlæg af sø på ejendommen Jerslevvej 289, 9700 Brønderslev, matr. nr. 2c Ålstrup By, Jerslev.

Landzonetilladelse til anlæg af sø på ejendommen Jerslevvej 289, 9700 Brønderslev, matr. nr. 2c Ålstrup By, Jerslev. Morten Als Jerslevvej 289 9700 Brønderslev Byggeri, Planer, Trafik & Veje. Dato: 12-04-2013 J. nr.: 13-63773 Sagsbeh.: Annemarie S Pedersen Lokaltlf.: 99 45 55 14 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

5. Midlertidig omlægning af Møllebækken på en ca. 20-25 meter strækning i forbindelse med etableringen af den midlertidige bro (øst for motorvejen).

5. Midlertidig omlægning af Møllebækken på en ca. 20-25 meter strækning i forbindelse med etableringen af den midlertidige bro (øst for motorvejen). Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet Gladsaxe Ringvej 51 2730 Herlev Att.: Michael Kenneth Quist vd@vd.dk, ptp@vd.dk; mq@vd.dk; umj@vd.dk; bjer@vd.dk; Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3

Læs mere

Høring af vandløbsregulering af Søndre afløb Sønderås, tilløb til Sunds Nørreå

Høring af vandløbsregulering af Søndre afløb Sønderås, tilløb til Sunds Nørreå TEKNIK OG MILJØ Se nedenstående liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 06.02.03-P20-22-15 Høring af vandløbsregulering

Læs mere

FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE

FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Indledning 1 2. Historie 1 3. Beskrivelse af projektet 1 4. Grundlag for projektering 2 5. Projektering af faunapassage 2 6. Krydsning af ledninger

Læs mere

Michael Vammen Bisgaard Furvej 31. 7800 Skive. 9. marts 2016. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk

Michael Vammen Bisgaard Furvej 31. 7800 Skive. 9. marts 2016. Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Michael Vammen Bisgaard Furvej 31 9. marts 2016 Vandløbstilladelse til etablering af bro over Hagensmølle Bæk Michael Vammen Bisgård har den 2. februar 2016 søgt om tilladelse til at etablere en bro over

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK

NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 139 Kvorupkærvandløbet Nr. 140 Kærsiggrøften Nr. 145 Ilsig Regulativ 1999 FORORD

Læs mere

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug TEKNIK OG MILJØ Se liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-10-15 Høring af reguleringsprojekt

Læs mere

IISilkeborg Kommune REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE

IISilkeborg Kommune REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE IISilkeborg Kommune ~ Teknisk forvaltning ~ Søve 1, 8600 Silkeborg - Tlf. 86822000 - Giro 2 0091 10 ~,. _ Eksp.tid: Mandag-fredag kl. 10-14 - Torsdag

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger. LILLEÅ NR 19 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen incl. grænsevandløbene.

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

FREMME AF REGULERING AF VANDLØB

FREMME AF REGULERING AF VANDLØB Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing 24. JULI 2015 REMME A REGULERING A VANDLØB TINGSTED Å, VANDLØB 88, ST. 13315-14064 & ST. 14960-15226 ormål Reguleringsprojektet har til formål at bringe Tingsted

Læs mere

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger. SMEDEGÅRD GRØFT NR. 14 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen

Læs mere

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN Kolding Kommune Dokumenttype Dimensioneringsnotat Dato Juni 2015 KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN INDHOLD 0. Generelt 1 0.1 Alment 1 1. Vandløb og tilløb 2 1.1 Eksisterende vandløb og tilløb

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven Der meddeles hermed tilladelse til etablering af de ovennævnte 3 bådebroer.

Tilladelse efter vandløbsloven Der meddeles hermed tilladelse til etablering af de ovennævnte 3 bådebroer. Fonden Harteværket Alpedalsvej 107 6000 Kolding Att.: Cecilie Røner (Projektchef) Tilladelse og dispensation til opførelse af bådebroer langs Harte Kanal og Stallerup Sø NIRAS har på vegne af Fonden Harteværket

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige.

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige. LiebhaverSkovfogeden I/S Skibetvej 40 7100 Vejle Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Birgitte Mogensen Dir: +4579755675 Mob: 21130536 e-mail: Birgitte.Mogensen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-153-15

Læs mere

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale.

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Denne vejledning viser med kortksempler hvorledes man undersøger konkrete elementer i vandplanforslagene (f.eks. forslag til restaurering

Læs mere

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af en kunstig sø

Landzonetilladelse til etablering af en kunstig sø Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Dorte Ringgaard Direkte 7257 7893 dor@jammerbugt.dk 03-12-2007 Sagsnr.: 1849-23372 Landzonetilladelse til

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen SØDRINGKÆR

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen SØDRINGKÆR FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen SØDRINGKÆR SKYdETERRÆN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Sødringkær Skydeterræn, Natura 2000-resumé

Læs mere

Åbning af rørlagt strækning af Bjerregård grøft

Åbning af rørlagt strækning af Bjerregård grøft TEKNIK OG MILJØ Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 06.02.03-P20-4-15 Kontaktperson: Annika Sundberg Lauridsen

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsen Vejledning om grødeskæring i vandløb. Rekvirent. Rådgiver

By- og Landskabsstyrelsen Vejledning om grødeskæring i vandløb. Rekvirent. Rådgiver Vejledning Grødeskæring i vandløb - juli 2008 4 GRUNDVANDSKORTLÆGNING - KORTLÆGNINGSGRUNDLAG FOR KOMMUNAL INDSATSPLAN Rekvirent Haraldsgade 53 2100 København Ø Telefon 72 54 47 00 E-mail blst@blst.dk Rådgiver

Læs mere

Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer

Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag for Bade- og bådebroer Dokumentnr.: 727-2010-110666 side 1 1. Indledning Formålet med dette administrationsgrundlag er at varetage offentlighedens interesser i forhold til stranden

Læs mere

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 27. juni 2016 Tilladelse

Læs mere

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

Restaurering af gydebanker i Seerdrup Å og Tude Å

Restaurering af gydebanker i Seerdrup Å og Tude Å Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 thhil@slagelse.dk www.slagelse.dk Restaurering af gydebanker i Seerdrup Å og Tude Å - et grønt samarbejde mellem Slagelse Kommune og de lokale sportsfiskerforeninger

Læs mere

Erik Due-Hansen Jagerweg 23 24941 Flensborg. Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet, Midtskov-Frydenborg Bæk

Erik Due-Hansen Jagerweg 23 24941 Flensborg. Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet, Midtskov-Frydenborg Bæk Erik Due-Hansen Jagerweg 23 24941 Flensborg By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af 2 søer på hhv. matr. nr. 894 Stubbæk, Ensted, 680 og 41 Sdr. Hostrup Ensted.

Landzonetilladelse til etablering af 2 søer på hhv. matr. nr. 894 Stubbæk, Ensted, 680 og 41 Sdr. Hostrup Ensted. Erik Faudel Sdr Hostr Østergade 34 6200 Aabenraa Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 19-11-2015 Sagsnr.: 15/31597 Dok.løbenr.: 317083/15 Kontakt: Torben Hansen Direkte tlf.: 73767358

Læs mere