OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184"

Transkript

1 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Alslev Å Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 Kvl. nr. A 1 Alslev Å ESBJERG KOMMUNE

2 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 0. Bilagsfortegnelse Grundlaget for regulativet Betegnelse af vandløbene Vandløbenes skikkelse, dimensioner m.v Stationering og opland Plankort Dimensioner Alslev Å Generelle bestemmelser Administrative bestemmelser Sejlads Bredejerforhold Vedligeholdelse Oprensning Grødeskæring Bredvegetation Tilsyn Revision Regulativets ikrafttræden BILAGSFORTEGNELSE OG PLANKORT Bilag nr. 1: Planredegørelse Bilag nr. 2: Oversigtskort og plankort... 21

3 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Vandløbet Alslev Å er optaget som offentligt vandløb i Esbjerg, Varde og Helle kommuner, der i h.t. vandløbslovens 7, stk. 2 er vandløbsmyndighed. St grænse til Varde Kommune og st grænse til Helle Kommune. Dato for beslutning om optagelse som offentligt vandløb er ukendt. Regulativet er udarbejdet på grundlag af: 1. Ribe amtsråds forslag til recipientkvalitetsplan, Hidtidige regulativer og kendelser mv. Alslev Å Regulativ stadfæstet af amtsrådet den Midlertidigt tillæg til regulativer og tillægsregulativer for kommunevandløb i Esbjerg kommune af , for samtlige Esbjerg kommunes vandløb, excl. grænsevandløløbene, stadfæstet af Miljøstyrelsen den Midlertidigt tillæg til regulativer og tillægsregulativer for kommunevandløb i Varde Kommune, vedtaget af Teknisk Udvalg d Midlertidigt tillægsregulativ for kommunevandløb i Helle kommune, godkendt af kommunalbestyrelsen Øvrige regionale planer jf. planredegørelsen, bilag De ved opmåling konstaterede forhold, Opmålingen er foretaget af Hedeselskabet. Opmålingen er korrigeret med hensyn til de etablerede stryg, desuden er plankebro i st indlagt udfra projektmateriale. Foreliggende kendelser, overenskomster o.l. langs vandløbene fremgår af side 18 i planredegørelsen. Såfremt der er bestemmelser i dette regulativ, hvor der er uoverensstemmelse med tidligere afsagte kendelser o.l., har bestemmelserne i dette regulativ højeste prioritet.

4 BETEGNELSE AF VANDLØBET I forbindelse med regulativrevisionen har Esbjerg byråd ønsket at ændre vandløbenes numre og navne. Kvl.nr. 39 Alslev Å betegnes fremtidigt kvl.nr. A 1 Alslev Å. Varde kommune anvender betegnelsen kvl. nr. 5 Alslev - Forum Å, og Helle kommune betegnelsen kvl. nr. 50 Roust Møllebæk. Ovenstående navneændring er gennemført i resten af regulativet med bilag. Regulativet er udarbejdet i h.t. lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb, samt bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb. Alslev Å, kvl. nr. A 1 begynder som offentligt vandløb i Esbjerg Kommune, i kommunegrænsen, mellem matr. nr. 11 Lifstrup by, Vester Nebel, Esbjerg Kommune, og matr. nr. 2e Rovst Mølle, Grimstrup, Helle Kommune. Forløber herfra i vestlig retning til udløbet i Varde Å. St. 0 i nærværende regulativ er beliggende i kommunegrænsen mellem matr. nr. 1b Forum-lund, Bryndum, Esbjerg Kommune og matr. nr. 1c Alslev Mølle, Alslev, Varde Kommune. Vandløbets længde er 8150 m. Vandløbets begyndelses- og slutpunkter har følgende UTM-kortreferencer: Alslev Å Udløb - kommunegrænse St. 0 UTM E N Udspring - kommunegrænse UTM E N Med hensyn til vandløbenes nærmere beliggenhed henvises til omstående oversigtskort, hvoraf vandløbets UTM-koordinater og topografiske opland fremgår.

5 - 5 - Oplandsgrænse Vandløb UTM - KORT Kortmateriale gengivet efter tilladelse fra Kort- & Matrikelstyrelsen

6 VANDLØBENES SKIKKELSE, DIMENSIONER, BYGVÆRKER MV Stationering og opland Stationeringen er fra udløbet og op mod udspringet. Højre og venstre side af vandløbet er set med strømretningen. Det topografiske opland til Alslev Å, st. 0 er ca. 100 km Plankort Plankortene er opfotograferede "4 cm kort", der er forsynet med aktuelle vandløbsinformationer. Med hensyn til signaturforklaringer, henvises til de originale "4 cm kort". Åbne vandløbsstrækninger er optegnet med dobbelte linier, markeringerne mellem disse linier er "100 m mærker." 3.3. Dimensioner Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbsvedligeholdelsen skal ske på basis af krav til vandløbenes fastlagte geometriske skikkelse. Vandløbenes dimensioner, bygværker mv. fremgår af skemaerne på de efterfølgende sider. Skråningsanlæg 1,5 gælder for hele vandløbsstrækningen. Det mindste tilladte afstrømningsareal er de aktuelle regulativmæssige dimensioner med 0,10 m aflejring i bunden. For nærmere beskrivelse se vandløbsplanen. Længdemåling, bundbredder, vandslug og dimensioner mv. er angivet i meter. De anførte koter er tilknyttet Dansk Normal Nul. Følgende GI-fikspunkter er beliggende i området: , Universalkalot, Hovedvej A 12, ca. 450 m NNØ for broen over Alslev Å, punkt i skel langs sydside af have. kote 11,000 DNN , Plade, Ølufvad Hovedvej 74, N gavl kote 18,857 DNN Bolt, Gl. Lifstrupvej 42, NV gavl, stuehus kote 19,513 DNN og Bolt, Gl. Lifstrupvej 31, SØ gavl, lade kote 19,084 DNN

7 Alslev Å Stationering Bundbredde Fald Bygværker Tilløb Bemærkninger o/oo Art Vandslug m Ejerforhold Vandløbsside Dimension 0 3,66 x x H 3,23 Grøft Kommunegrænse 280 3,71 Grødeopsamlingspl ads 294 3,71 3,17 Skalapæl ,72 H 3,64 Grøft 837 3,80 V 3,17 Grøft ,86 H 4,38 Grøft ,91 V 4,46 Grøft ,92 7,0 0,2 V 4,46 Grøft ,93 V 4,63 Grøft ,01 H 4,42 Grøft ,04 H 4,44 Grøft ,05 V 4,29 Grøft ,05 4,00 Amtsskala, direkte DNN ,06 H Grødeopsamlingspl ads ,06 3,97 Skalapæl ,06 Bro 10,90 A Forum Hovedvej

8 Alslev Å Stationering Bundbredde Fald Bygværker Tilløb Bemærkninger o/oo Art Vandslug m Ejer forhold Vandløbsside Dimension , ,06 Bro 10,90 A Forum Hovedvej ,07 H 4,60 Grøft ,07 Plankebr o ,07 P ,13 V 4,43 Grøft ,14 7,0 0,2 V 4,88 Grøft ,17 V 4,45 Grøft ,17 V 4,45 Grøft ,19 V 4,53 Grøft ,21 V 4,43 Kvl. Astrup Bæk ,25 V 4,71 ø 0, ,27 V 5,27 Grøft ,28 V 5,15 Grøft ,28 x x H 4,46 Kvl. Fuglbæk ,40 5,5 0,7 V 4,92 Grøft

9 Alslev Å Stationering Bundbredde Fald Bygværker Tilløb Bemærkninger o/oo Art Vandslug m Ejer forhold Vandløbsside Dimension ,40 V 4,92 Grøft ,50 5,5 0,7 H 5,14 ø 0, ,51 V 4,61 ø 0, ,67 x x ,85 H 4,80 Grøft ,86 V 5,17 ø 0, ,98 4,5 0,5 4,73 Skalapæl ,98 V 4,98 Grøft ,08 V 4,78 Kvl. Stokbro Bæk ,15 x x ,19 4,0 0,4 V 5,84 Grøft ,22 x 2,0 x 4,0 x x 50,0 x Stryg ,65 5,65 K ,83 V 5,64 Kvl. Nebel Bæk ,88 3,5 0,9 5,31 Skalapæl ,05 V 5,88 Grøft "Betonhammer", kote = gl. styrt

10 Alslev Å Stationering Bundbredde Fald Bygværker Tilløb Bemærkninger o/oo Art Vandslug m Ejer forhold Vandløbsside Dimension ,98 V 5,88 Grøft ,05 V 6,15 Grøft ,08 V 6,12 ø 0, ,14 3,5 0,9 V 6,28 ø 0, ,17 H 6,27 Grøft ,23 V 6,29 ø 0,47 Ølufvad Bæk ,35 V 7,05 ø 0, ,47 x 1,75 x x 26,7 x Stryg ,79 6,79 "Betonhammer", kote = gl. styrt ,85 H 7,25 Grøft ,01 3,5 0,8 H 7,06 Grøft ,01 6,56 Skalapæl 5 K ,09 x 1,75 x x 35,4 x Stryg ,94 7,94 K "Betonhammer", kote = gl. styrt ,02 3,5 0,8 V 8,84 ø 0, ,02 H 8,47 Grøft

11 Alslev Å Stationering Bundbredde Fald Bygværker Tilløb Bemærkninger o/oo Art Vandslug m Ejer forhold Vandløbsside Dimension ,02 H 8,47 Grøft ,31 V 8,43 ø 0, ,31 7,76 Skalapæl ,32 3,5 V 8,84 ø 0, , ,33 Bro 5,00 A Ølufvad Hovedvej ,33 V 8,54 ø 0, ,57 V 8,12 Kvl. Skærbæk ,61 x 0, ,69 V 9,39 Grøft ,73 H 8,83 Grøft ,84 H 8,89 Grøft ,95 2,5 x Styrt 9,25 x 9,15 K "Betonhammer", kote = styrt ,33 H 10,20 Grøft 0, ,37 V 9,92 Grøft

12 Alslev Å Stationering Bundbredde Fald Bygværker Tilløb Bemærkninger o/oo Art Vandslug m Ejer forhold Vandløbsside Dimension ,37 V 9,92 Grøft ,39 2,5 0,7 H 10,18 Grøft ,47 9,21 Skalapæl ,47 x x Kommunegrænse

13 GENERELLE BESTEMMELSER 4.1 Administrative bestemmelser De administrative bestemmelser følger vedtagelserne i vandløbsplanen. 4.2 Bestemmelser om sejlads Vandløbet må besejles med ikke-motordrevne småfartøjer fra kommunegrænsen, st. 0 og frem til ca. st. 2300, grødeopsamlingspladsen umiddelbart nedstrøms Forum Hovedvej, i perioden 1. juli marts. På alle øvrige strækninger er sejlads forbudt, herfra er dog undtaget vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med grødeskæring, tilsyn og kontrol. 4.3 Bredejerforhold Følger bestemmelserne i vandløbsplanens generelle del. I en afstand af 150 m fra Alslev Å, må der jf. Naturbeskyttelseslovens 16, ikke opstilles skurvogne/master mv., foretages beplantning, eller etableres bygninger, uden tilladelse fra Ribe amt, da den regulativmæssige bundbredde overalt er mere end 2 m.

14 VEDLIGEHOLDELSE 5.1 Oprensning. Vedligeholdelsen af Alslev Å følger bestemmelserne i vandløbsplanen med hensyn til oprensning. Dimensionerne er angivet i skemaerne i afsnit 3. Kontrolkoterne er henholdsvis 0,5 og 1,0 m over regulativmæssig bund. 5.2 Grødeskæring Grødeskæring vil blive foretaget jf. nedenstående skema, dog således at terminerne har et spillerum på +/- 14 dage. Såfremt grødeskæring foretages efter behov nedstrøms st eller med mere end én uges afvigelse fra den angivne termin, skal Alslev Mølle Fiskeri gives skriftlig besked om grødeskæringen med mindst én uges varsel jf. vandløbslovens bestemmelser. Dette kan dog undlades, såfremt grødeskæringen er annonceret med samme varsel i et dag- eller ugeblad. Alslev Å station 1. termin Strømrendebredde m 2. termin Strømrendebredde m Maskin / Håndskær ,5-4,5 behov 3,5-5,0 Maskin /båd ,0-4,0 behov 3,0-4,5 Maskin /båd ,5-2,5 behov 1,5-3,0 Maskin/ Båd/ Håndskær ,0-2,5 behov 1,0-3,0 Håndskær behov 1,0-2,5 behov 1,0-3,0 Håndskær behov 1,0-2,0 behov 1,0-2,5 Håndskær. Ved maskinel grødeskæring udvides strømrenden til en bredde indenfor det angivne interval efter vandløbsmyndighedens skøn. Ved grødeskæring efter behov udvides strømrenden til mindst den nederste angivne værdi. Ved behovsskæring kan skæring evt. helt undlades. Der skal dog foretages mindst én grødeskæring.

15 Grøden optages ved pladserne ca. st. 280 på venstre vandløbsside, og ca. st på højre vandløbsside, umiddelbart nedstrøms broen ved Forum Hovedvej. Flydespærringen må tidligst opsættes 3 dage før grødeskæringen påbegyndes og skal indtil den nedtages jævnligt kontrolleres, så sammendrevet grøde mv. bliver fjernet. I det tidsrum flydespærringen er opsat, skal sejlende have mulighed for at passere over land. Grøden skal fjernes senest 1-2 dage efter den er lagt i stak, for at undgå at ensilagesaft tilløber vandløbet. 5.3 Bredvegetation Der skønnes ikke at være strækninger, hvor skæring af bredvegetation er nødvendig.

16 TILSYN Der føres tilsyn jf. vandløbsplanens bestemmelser. 7. REVISION Regulativet skal revideres senest 10 år fra endelig godkendelsesdato. 8. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN Regulativet træder i kraft ved udløbet af ankefristen, dvs. ca. 4 uger fra nedenstående godkendelsesdato. Regulativet har været bekendtgjort, og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive evt. indsigelser inden den 19. Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet indsigelser/bemærkninger. Esbjerg kommunes behandling heraf er omtalt i vedlagte redegørelse - bilag. Regulativet er herefter endelig vedtaget af byrådet for Esbjerg Kommune, den / Varde Kommune, den / Helle Kommune, den / - 19.

17 PLANREDEGØRELSE til regulativ for Alslev Å Hovedopland 3100 omfattende tilløb til Varde Å Afstrømningsområde 3180, 3182 og 3184 Kvl. nr. A 1 Alslev Å Indhold Side Foreliggende regulativer og kendelser mv. 18 Forhold til regionplan mv. 18 Afvandingsmæssige konsekvenser: 19 Bemærkninger til eksisterende forhold og regulativmæssige dimensioner Kvl. nr. A 1 Alslev Å 19 ESBJERG KOMMUNE

18 Foreliggende regulativer og kendelser mv. Alslev Å Dato: Landvæsenskommisionsafgørelse, opstemning vedr. Alslev Mølle Regulativ stadfæstet af amtet Regulativ stadfæstet af amtet Kendelse vedr. opstemningsret, Alslev Mølle / Dambrug Kendelse vedr. anke af ovenstående Kendelse vedr. godkendelse af dambrug, herunder flodemål Landvindingsskrivelse af Regulativ stadfæstet af amtet Godkendelse af reguleringssag, herunder ændring af flodemål ved Alslev Mølle, flodemål fremtidigt 4,25 m DNN Projekt vedr. svellebro Aug.1993 Forhold til regionplan mv. Med hensyn til det planmæssige grundlag for nærværende regulativ, henvises til Esbjerg kommunes vandløbsplan, hvor de overordnede forhold til regionplan, fredningsplan, vandindvindingsplan mv. er gennemgået. Specielt skal nævnes, at jf. Naturbeskyttelseslovens 16 må der ikke i en afstand af 150 m fra Alslev Å, hvor den regulativmæssige bundbredde er mere end 2 m, opstilles skurvogne/master mv., foretages beplantning, eller etableres bygninger, uden tilladelse fra Ribe amt. Hele Alslev Å er omfattet af vandløbslovens 69 vedr. 2 m dyrkningsfri bræmmer langs vandløbet.

19 Afvandingsmæssige konsekvenser For at vurdere konsekvenserne af de nye regulativmæssige dimensioner, er der foretaget vandspejlsberegninger med en meget kraftig afstrømning. Afstrømningen, der anvendes, er 75 l/sek/km 2, der skønnes at svare til 10-årsmaksimum, dvs. den højeste afstrømning i 10 år, der er sket over et døgn, betragtet over en årrække. Vandspejlsberegningerne er foretaget på 6 udvalgte stationer (St. 0, 3737, 4219, 5105, 5516 og 7534) i Alslev Å. Beregningerne er foretaget på nye regulativmæssige dimensioner, der generelt er lig tidligere regulativmæssige dimensioner og de faktiske forhold. Vandspejlsberegningerne viser for st. 0, 3737, 4219 og 5105 generelt så højt niveau, at omkringliggende arealer vil blive oversvømmet. Vandspejlsberegningerne viser for st og 7534 henholdsvis ca. 30 og 10 cm lavere niveau beregnet på de faktiske forhold, end på regulativmæssige dimensioner. Dette skyldes erosion på de pågældende strækninger. Vandspejlet er for begge stationer under terrænhøjde. Sammenholdes vandspejlsberegningerne med længdeprofilet, skønnes at der på den nederste del er betydelig risiko for oversvømmelse af de tilgrænsende arealer. Oversvømmelsesrisikoen skønnes at være mest udpræget frem til st. ca Alslev Å gennemløber her arealer, hvor de afvandingsmæssige interesser er begrænsede. Flodemålet ved Alslev Mølle Fiskeri er i kote 4,25 m DNN, hvilket kun er 10 cm under terræn ved st. 0. Overholdelse af flodemålet vil derfor have betydning på den nederste strækning af Alslev Å i Esbjerg kommune. En dybere bundkote i regulativforslaget, vil have begrænset betydning pga. opstemningen ved Alslev Mølle Fiskeri. De nye dimensioner er nedenstående sammenlignet med tidligere regulativmæssige dimensioner og eksisterende forhold. Kun væsentlige forskelle er nævnt. A 1 Alslev Å St. 0 - st Nye regulativmæssige dimensioner i forhold til tidligere dimensioner De regulativmæssige dimensioner er overført fra det tidligere regulativ fra 1970 uden væsentlige ændringer. Flodemålet ved Alslev Mølle Fiskeri, ca. 800 m nedstrøms st. 0, er i kote 4,25 DNN. Nye regulativmæssige dimensioner i forhold til eksisterende forhold På denne strækning er vandløbet betydeligt dybere, og lokalt lidt smallere, end foreskrevet i regulativet.

20 St Nye regulativmæssige dimensioner i forhold til tidligere dimensioner De regulativmæssige dimensioner er overført fra det tidligere regulativ fra 1970 uden væsentlige ændringer. Nye regulativmæssige dimensioner i forhold til eksisterende forhold Regulativmæssige dimensioner og vandløbets dybde svarer til hinanden, opstrøms Kvl. nr. A 4 Fuglbæk er den faktiske bredde vel stor, ellers passer de regulativmæssige dimensioner og de eksisterende forhold godt sammen. St Nye regulativmæssige dimensioner i forhold til tidligere dimensioner De regulativmæssige dimensioner er overført fra det tidligere regulativ fra 1970 uden væsentlige ændringer, bortset fra at styrtene er ændret til stryg. Opmålingen, og det tidligere regulativ, har en afvigelse på ca. 100 m ved stryget st Styrtet i eksisterende regulativ ligger længere opstrøms. Regulativet er tilpasset de faktiske forhold vedrørende dette. Regulativmæssige dimensioner i forhold til eksisterende forhold Bundbredden er passende, men vandløbet er dybere end regulativet foreskriver. St Nye regulativmæssige dimensioner i forhold til tidligere dimensioner De regulativmæssige dimensioner er overført fra det tidligere regulativ fra 1970 uden væsentlige ændringer. Nye regulativmæssige dimensioner i forhold til eksisterende forhold Bundbredden er passende, men vandløbet er dybere end regulativet foreskriver.

21 Oversigtskort, plankortinddeling. Alslev Å Plankort 1 st st st st Kortmateriale gengivet med tilladelse fra Kort- & Matrikelstyrelsen.

22 Kvl. A 1 Alslev Å Esbjerg Kommune Alslev Å Esbjerg Kommune Kvl. A 1 Alslev Å Esbjerg Kommune

REGULATIV RIBE KOMMUNE FOR RIBE VESTERÅSYSTEM SYD. Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsytem Afstrømningsområderne 3813 (Syd for Ribe å) 3815

REGULATIV RIBE KOMMUNE FOR RIBE VESTERÅSYSTEM SYD. Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsytem Afstrømningsområderne 3813 (Syd for Ribe å) 3815 DECEMBER 1997 REGULATIV FOR RIBE VESTERÅSYSTEM SYD I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsytem Afstrømningsområderne 3813 (Syd for Ribe å) 3815 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Astrup Bæk og Fuglbæk. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Astrup Bæk og Fuglbæk. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Astrup Bæk og Fuglbæk Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområde 3184 vl. nr. A 3 Astrup Bæk vl. nr. A 4 Fuglbæk ESBJERG OMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.""."""".""""""""""""""".""""""""""".. ""."".. ""."".. "... "... ""...

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet"... "".".. ""... """.. "".. ".".. """... ".... """.. "".. "... ""."...

Læs mere

Trend å til Røjbæk. Tillægsregulativ 2007

Trend å til Røjbæk. Tillægsregulativ 2007 Trend å til Røjbæk Tillægsregulativ 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Side 3 2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET - 3 3.0 DIMENSIONER OG GRØDESKÆRING - 4 4.0 BYGVÆRKER - 4 5.0 VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Fovrfelt Bæk vandløbssystem

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Fovrfelt Bæk vandløbssystem OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Fovrfelt Bæk vandløbssystem Hovedopland 3000 omfattende de mindre tilløb til Vesterhavet og Ho bugt Afstrømningsområde 3029, 3030 og 3031 Kvl. nr. G 1 Fovrfelt Bæk - -

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Krogsgård Møllebæk vandløbssystem

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Krogsgård Møllebæk vandløbssystem OJ-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Krogsgård Møllebæk vandløbssystem Hovedopland 3000 omfattende de mindre tilløb til Vesterhavet og Ho bugt Afstrømningsområde 3036 Kvl. nr. K 1 Krogsgård Møllebæk - - K

Læs mere

REGULATIV. Rejsby Åsystem

REGULATIV. Rejsby Åsystem OKTOBER 1997 11 REGULATIV FOR Rejsby Åsystem I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3900 omfattende Tilløb til Vadehavet Afstrømningsområde 3908 3909 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 79

Læs mere

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften By & Miljø - Miljøafdelingen Regulativ for kommunevandløb nr. 4.43 August 2003 Råkildegrøften FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om - vandløbets fysiske

Læs mere

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Lemming å systemet, der omfatter: Lemming å ( nr. 25 ) Skægkær bæk ( nr. 29 ) Sinding bæk ( nr. 28 ) Sejling

Læs mere

REGULATIV RIBE VESTERÅSYSTEM NORD

REGULATIV RIBE VESTERÅSYSTEM NORD NOVEMBER 1997 REGULATIV FOR RIBE VESTERÅSYSTEM NORD I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsystem Afstrømningsområderne 3813 (Nord for Ribe å) 3814 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé

Læs mere

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online.

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. Notat Bemærk venligst Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. For yderligere oplysninger om dette vandløb kontakt venligst Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland

Læs mere

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU Vandløb nr. 817 2.0 St. 1835 St. 2049 m Juli 2006 Tillægsregulativ for Renden i Hou, 2006 1 Forord Dette tillægsregulativ og regulativ af 15.9.2006

Læs mere

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE Regulativ for kommunevandløbene Nr. 108 Rytlebæk Nr. 110 Lerbæk Regulativ 1999 FORORD Et vandløbsregulativ er populært

Læs mere

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 136 Kanal fra Lundergårds mose Nr. 138 Vandengsvandløbet Nr. 153 Lundergårds bæk

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 R E G U L A T I V for Vandmose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 Regulativ, Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring

Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring Holstebro Kommune har opklassificeret vandløbet Stampestrømmen og har jf. vandløbslovens kapitel 5 udarbejdet et regulativ for dette vandløb. Regulativet

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 R E G U L A T I V for Stokkeruprenden m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 Regulativ, Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.

Læs mere

Side 1 Københavns Amt Revideret 2000 Regulativ for St. Vejleå R E G U L A T I V. For. St. Vejle å. Københavns Amt

Side 1 Københavns Amt Revideret 2000 Regulativ for St. Vejleå R E G U L A T I V. For. St. Vejle å. Københavns Amt Side 1 R E G U L A T I V For St. Vejle å Københavns Amt Side 2 REGULATIVETS VIGTIGSTE BESTEMMELSER I FORHOLD TIL LODSEJERNE 1. Københavns Amt er vandløbsmyndighed for den del af St. Vejleå. ser omhandles

Læs mere

Regulativ for kommunevandløbet. Værngrøften. Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd. Ringkøbing-Skjern Kommune

Regulativ for kommunevandløbet. Værngrøften. Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd. Ringkøbing-Skjern Kommune Regulativ for kommunevandløbet Værngrøften Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd Ringkøbing-Skjern Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Side Forord 1. Grundlaget for regulativet 2. Betegnelse af vandløbet

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK

NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 139 Kvorupkærvandløbet Nr. 140 Kærsiggrøften Nr. 145 Ilsig Regulativ 1999 FORORD

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE FJERRITSLEV KOMMUNE Teknisk forvaltning Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE Nr. 14 Sønderkærgrøften Nr. 21 Mejlhedegrøften Nr. 25 Gøttrup bæk Nr. 60 Skivergrøftens nedre del

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL RY Å

NEDRE TILLØB TIL RY Å PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 117 Skødsholmsvandløbet (nedklas. privat) Nr. 118 Voldkærsvandløbet Nr. 119 Holmsgårdsvandløbet

Læs mere

FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE

FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Indledning 1 2. Historie 1 3. Beskrivelse af projektet 1 4. Grundlag for projektering 2 5. Projektering af faunapassage 2 6. Krydsning af ledninger

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 57.1 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... ".................... 3 2. Betegnelse af vandløbet"........ "....

Læs mere

Forslag til tillægsregulativ for offentlige vandløbsstrækninger i vådområdeprojekter under Vandmiljøplan II i Faaborg- Midtfyn Kommune

Forslag til tillægsregulativ for offentlige vandløbsstrækninger i vådområdeprojekter under Vandmiljøplan II i Faaborg- Midtfyn Kommune Forslag til tillægsregulativ for offentlige vandløbsstrækninger i vådområdeprojekter under Vandmiljøplan II i Faaborg- Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune December 2008 j.nr. 06.02.00-P24-5-08 Forslag

Læs mere

ØVRE TILLØB TIL RY Å. PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej Pandrup. Regulativ for kommunevandløbene

ØVRE TILLØB TIL RY Å. PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej Pandrup. Regulativ for kommunevandløbene PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup ØVRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 102 Banegrøften Nr. 105 Munkholtvandløbet Nr. 107 Ilbækken Regulativ 1999 FORORD Et

Læs mere

Regulativ for Langstrup Mosevandløb

Regulativ for Langstrup Mosevandløb April 2014 Regulativ for Langstrup Mosevandløb INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Regulativ for Langstrup Mosevandløb 3 1.1 Vandløbet 3 1.2 Klassifikation 3 1.3 Lovgrundlag 3 1.4 Grundlaget for regulativet 4 1.5 Regulativet

Læs mere

Åbning af rørlagt strækning af Bjerregård grøft

Åbning af rørlagt strækning af Bjerregård grøft TEKNIK OG MILJØ Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 06.02.03-P20-4-15 Kontaktperson: Annika Sundberg Lauridsen

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Vandløb mellem Havbro og Grårup Regulativ 2005 Kommunevandløbet VANDLØB MELLEM HAVBRO OG GRÅRUP Vandløb nr. 861-6.1 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR ( KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet..".".. "... "."... ".""".. "."."."... "".. "..... "... ".... "..

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 2. HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af NDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "".""... ".""... ""... """."".. "... """."".. """.. ""."".. ""... "...

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Til Fra Vokslev Samråd Aalborg Kommune Vandmiljøafdelingen 16-04-2008 Sagsnr.: 2008-8960 Dok.nr.: 2008-77873 Init.: KBF Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Indeværende projektforslag

Læs mere

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende:

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende: Alle lodsejere og interessenter 26-06-2015 Sags id.: 13/181 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Høring af forslag til vandløbsrestaurering, Studsdal Bæk Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Danske Vandløb Att. Knud Erik Bang Pr. e-mail: bang@fibermail.dk 16. november 2015 Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Som aftalt skal jeg i det følgende kommentere Silkeborg Kommunes

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 33. 1 Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 33 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

Regulativ for Usserød Å

Regulativ for Usserød Å Regulativ for Usserød Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR USSERØD Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet... 5

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af bro over Gels Å i st. 4590, ca. 300 m vest for Kaltoftvej 1

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af bro over Gels Å i st. 4590, ca. 300 m vest for Kaltoftvej 1 Ribe Sportsfiskerforening Att.: Morten Isaksen (mv.isaksen@gmail.com) Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Dato 11. oktober 2013 Sags id 2013-22945 Sagsbehandler Tomas Jensen E-mail tojen@esbjergkommune.dk Godkendelse

Læs mere

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.

Kontrolopmåling 2012. Rekvirent. Rådgiver. Faxe Kommune Att. Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon. Rekvirent Faxe Kommune Att. Rådgiver Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail sgsc@orbicon.dk Sag 3691200053-03 Projektleder SGSC Kvalitetssikring SGSC Revisionsnr. 1.0 Godkendt

Læs mere

Nordic Design Village A/S Barsmark Bygade 163 6200 Aabenraa

Nordic Design Village A/S Barsmark Bygade 163 6200 Aabenraa Nordic Design Village A/S Barsmark Bygade 163 6200 Aabenraa By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk

Læs mere

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 10 I Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 10 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune Vandløbsregulativ for Stenstrup-Lumsåsløbet Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for regulativet... 3 2. Betegnelse af vandløbet... 3 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner... 4 4. Tilløb...

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Vandteam VANDLØBSREGULATIVER

Vandteam VANDLØBSREGULATIVER natur, NATUR, miljø MILJØ og OG trafik TRAFIK Vandteam VANDLØBSREGULATIVER overskrift LÆS MERE OM VANDLØBSREGULATIVER ET VANDLØBSREGULATIV BESKRIVER HVORDAN TILSTANDEN I OFFENTLIGE VANDLØB OPRETHOLDES.

Læs mere

Regulativet er det vigtigste redskab i kampen for at få vedligeholdt et vandløb korrekt.

Regulativet er det vigtigste redskab i kampen for at få vedligeholdt et vandløb korrekt. Lær at læse og bruge et regulativ Regulativet er det vigtigste redskab i kampen for at få vedligeholdt et vandløb korrekt. Der er en masse bløde værdier i regulativet, men der er også faste holdepunkter,

Læs mere

RØDBY. Vandløbsregulativ. Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) for. Vandløbsregulativ. 9. april 200 I. Rødby Ko mmune. Tlf S Fax S I SJSJ

RØDBY. Vandløbsregulativ. Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) for. Vandløbsregulativ. 9. april 200 I. Rødby Ko mmune. Tlf S Fax S I SJSJ RØDBY for Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) R dby Kommune Fruegade7 4970 RIHlby Tlf S4 67 01 00 Fax S4 67 0 I SJSJ Rødby Ko mmune 9. april 200 I Indholdsfortegnelse Vandløb nr. 34.5 ( 15 TSV) I. Grundlag for

Læs mere

Simested Å - midt. Teknisk forundersøgelse af vådområde. vådområde

Simested Å - midt. Teknisk forundersøgelse af vådområde. vådområde Simested Å - midt Teknisk forundersøgelse af vådområde Bill vådområde af Simested Å - midt Indhold BILAGSFORTEGNELSE... 5 INDLEDNING OG BAGGRUND... 8 BAGGRUND... 9 PROJEKTFORSLAGENE...11 LOKALITETSBESKRIVELSE...

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af vandløb (Gammelgrøft) med kreaturbro på matrikel 311, Gl. Ladegård, Hammelev ejerlav

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af vandløb (Gammelgrøft) med kreaturbro på matrikel 311, Gl. Ladegård, Hammelev ejerlav Naturstyrelsen Sønderjylland Felstedvej 14 6300 Gråsten att. Martin Reimers mre@nst.dk Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 E-mail: teknikmiljoe@haderslev.dk

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsingeniørens Kontor September 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDLIGEHOLDELSESBESTEMMELSER 1.1 Udførelse og omkostninger

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

tre nye rørunderføringer ved Fredskilde bæk og tilløb til Fredskilde bæk, beliggende på matr. 3am og 66b, Stenbjerg By, Nørhå.

tre nye rørunderføringer ved Fredskilde bæk og tilløb til Fredskilde bæk, beliggende på matr. 3am og 66b, Stenbjerg By, Nørhå. Afsender: Thisted Kommune Mathilde Boesen Team Natur Plan- og Miljøafdelingen Thisted kommune Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 2. marts 2015 BrevID.: 1867514 CPR/CVR: #*24563 Medarbejder: KKN Tilladelse

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) Rusrenden omfatter en strækning på m, hvoraf 143 m er rørlagt. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Rusrenden 28.

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 35.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.... "...... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "...... 3 3. Vandløbets

Læs mere

Høring af vandløbsregulering af Søndre afløb Sønderås, tilløb til Sunds Nørreå

Høring af vandløbsregulering af Søndre afløb Sønderås, tilløb til Sunds Nørreå TEKNIK OG MILJØ Se nedenstående liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 06.02.03-P20-22-15 Høring af vandløbsregulering

Læs mere

FUNDER Å, 0RNS0 og LYSÅ

FUNDER Å, 0RNS0 og LYSÅ FUNDER Å, 0RNS0 og LYSÅ regulativ Amtsvandløb nr. 50, 77 og 69, beliggende i Silkeborg og Them kommuner, Århus Amt samt kast Kommune, Ringkøbing Amt ARHUS AMT Forord Dette regulativer retsgrundlagetfor

Læs mere

REGULATIV FOR NORDLIGE TILLØB TIL KONGEÅEN

REGULATIV FOR NORDLIGE TILLØB TIL KONGEÅEN REGULATIV FOR NORDLIGE TILLØB TIL KONGEÅEN Regulativ nr. 2 VANDLØBSNAVN VANDLØBS NR. KLEBÆK 4 ØSTER VAMDRUP BÆK 9 NAGBØL Å 3 SØGÅRD BÆK 8 HJARUP BÆK 24 VAMDRUP Å 25 BØNSTRUP Å 26 Vamdrup kommune Side 2

Læs mere

RØDBY. Vandløbsr egulativ. Vandløb nr.: ( 19 TSV) for. 9. apr il 200 I. Fruegade7 4970R9dby. Rødby Kommune. Tlf S Fax

RØDBY. Vandløbsr egulativ. Vandløb nr.: ( 19 TSV) for. 9. apr il 200 I. Fruegade7 4970R9dby. Rødby Kommune. Tlf S Fax RØDBY for Vandløb nr.: 34.1. 1.2 ( 19 TSV) R dby Kommune Fruegade7 4970R9dby Tlf S4 67 01 00 Fax 146701 99 Vandløbsr egulativ 9. apr il 200 I Indholdsfortegnelse Vandløb nr. 34. 1.1.2 ( 19 TSV) I. Grundlag

Læs mere

Maglemose projekt 2014

Maglemose projekt 2014 Teknik og Miljø Naturafdelingen Dahlvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Maglemose projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere

Læs mere

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FREMME AF REGULERING AF VANDLØB

FREMME AF REGULERING AF VANDLØB Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing 24. JULI 2015 REMME A REGULERING A VANDLØB TINGSTED Å, VANDLØB 88, ST. 13315-14064 & ST. 14960-15226 ormål Reguleringsprojektet har til formål at bringe Tingsted

Læs mere

Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB

Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug TEKNIK OG MILJØ Se liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-10-15 Høring af reguleringsprojekt

Læs mere

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. 27 Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM 1. Grundlaget for regulativet 2 Vandløbet er optaget som kommunevandløb i Ravnsborg kommune i henhold til beslutning

Læs mere

Hvad er ændret? Begrundelse Konsekvens. Almindeligt med bestemmelser om

Hvad er ændret? Begrundelse Konsekvens. Almindeligt med bestemmelser om Bilag 4. Ændringer, begrundelser og uddybning af konsekvenser ved fællesregulativet Hvad er ændret? Begrundelse Konsekvens Grødeskæringsmetoder Fremgår af specifikt regulativ Grødeskæringsterminer + 14

Læs mere

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN Kolding Kommune Dokumenttype Dimensioneringsnotat Dato Juni 2015 KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN INDHOLD 0. Generelt 1 0.1 Alment 1 1. Vandløb og tilløb 2 1.1 Eksisterende vandløb og tilløb

Læs mere

Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner. November 2015 FORSLAG TIL REGULATIV FOR USSERØD Å

Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner. November 2015 FORSLAG TIL REGULATIV FOR USSERØD Å November 2015 FORSLAG TIL REGULATIV FOR USSERØD Å Forslag til regulativ for Usserød Å INDHOLD 1 Introduktion... 1 2... 1 2.1 Grundlaget for regulativet... 1 2.1.1 Planmæssige forhold... 2 2.2 Betegnelse

Læs mere

Vandløbsopmåling 2014

Vandløbsopmåling 2014 Næstved Kommune Vandløbsopmåling 2014 KONTROLRAPPORT FOR MAGLEMOSRENDEN Rekvirent Rådgiver Næstved Kommune Att. Palle Myssen Natur og Miljø Rådmandshaven 20 4700 Næstved Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE 3 INDHOLD 1 Indledning 6 2 Grundlaget for regulativet 7 2.1

Læs mere

AARS KOMMUNE. Mosbækken. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Mosbækken. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Mosbækken Regulativ 2005 Kommunevandløbet MOSBÆKKEN Vandløb nr. 861-2.0 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Side 3 2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET

Læs mere

Kontrolrapport Greve Kommune KONTROLRAPPORT FOR MØLLEBÆKKEN. Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen Greve

Kontrolrapport Greve Kommune KONTROLRAPPORT FOR MØLLEBÆKKEN. Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen Greve Greve Kommune Kontrolrapport 2016 KONTROLRAPPORT FOR MØLLEBÆKKEN Rekvirent Rådgiver Greve Kommune Att. Michael Tranekjær Jensen Center for Teknik og Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Vandløbsopmåling 2015

Vandløbsopmåling 2015 Næstved Kommune Vandløbsopmåling 2015 KONTROLRAPPORT MAGLEMOSERENDEN Rekvirent Rådgiver Næstved Kommune Att. Palle P. Myssen Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 4700 Næstved Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

Hesselbækken. Projekt vedrørende åbning af rørlagt strækning. Det område hvor den frilagte bæk skal løbe.

Hesselbækken. Projekt vedrørende åbning af rørlagt strækning. Det område hvor den frilagte bæk skal løbe. Hesselbækken Projekt vedrørende åbning af rørlagt strækning Det område hvor den frilagte bæk skal løbe. Det eksisterende udløb af det rørlagte vandløb i den åbne kanal der leder ud i Furesøen. Placeringen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. september 2013 J.nr.: NMK-510-00210 Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet

Læs mere

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å Fokus på fysiske forhold Restaurering 2003 Restaurering 2004 Restaurering 2005 Skovsø-Gudum Å Slagelse Kommune har sat fokus på vandløbenes

Læs mere

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006 AARS KOMMUNE Herredsbækken Gislum bæk Regulativ 2006 Kommunevandløbene HERREDSBÆKKEN Vandløb nr. 861 1.0 GISLUM BÆK Vandløb nr. 861 1.4 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven Der meddeles hermed tilladelse til etablering af de ovennævnte 3 bådebroer.

Tilladelse efter vandløbsloven Der meddeles hermed tilladelse til etablering af de ovennævnte 3 bådebroer. Fonden Harteværket Alpedalsvej 107 6000 Kolding Att.: Cecilie Røner (Projektchef) Tilladelse og dispensation til opførelse af bådebroer langs Harte Kanal og Stallerup Sø NIRAS har på vegne af Fonden Harteværket

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby Bilag 1 Redegørelse for vandløbsregulativ for Afløb fra Overby Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Planmateriale...3 2.1 Vandplan... 3 2.2 Anden regionplanlægning m.m.... 3 3. Oplandets

Læs mere

- ' -+i-, 8'L, IL CJ~ lo L Ryde A, Amtsvandløb STORSTRØMS AMT. Regulativ. ar. 7, 8, 9 og 10 på Lollantl ... .. ". :". .. ~ ... .. " '... . ". ... "".

- ' -+i-, 8'L, IL CJ~ lo L Ryde A, Amtsvandløb STORSTRØMS AMT. Regulativ. ar. 7, 8, 9 og 10 på Lollantl ... .. . :. .. ~ ... ..  '... . . ... . STORSTRØMS AMT p.... "... ". :"... ".... "... " '...,.. ".......... ~........ "". - ' Regulativ -+i-, 8'L, IL CJ~ lo L 0 Ryde A, Atsvandløb ar. 7, 8, 9 og 10 på Lollantl INDHOLD: Side A. REGULATIVDEL 1.

Læs mere

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B.

: Peter Giversen Eskildsen (kontrol: Anders Lund Jensen) 2 REGULATIVFORSKRIFTER VEDR. VEDLIGEHOLD. Dimensioner fremgår af regulativet, afsnit B. Notat Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T 72 20 72 07 E info@swecodanmark.dk www.sweco.dk CVR-nr. 483511 Vurdering af regulativopfyldelse og evt. behov for oprensning i Lyngbækken 28.

Læs mere

Amtsvandløb nr. 104 Viborg Amt

Amtsvandløb nr. 104 Viborg Amt REGULATIV FOR NØRREÅ (Non Mølleå, Vedsø med Spangsund og Nørreå) Amtsvandløb nr. 104 Viborg Amt Amtsvandløb nr. 1 Århus Amt Side 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 FORORD...3 2 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4

Læs mere

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Kultur, Miljø og Erhverv Juni 2013 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 09/48279 Dokument

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE Sektionsleder Anne Steensen Blicher Orbicon A/S Geofysiker Charlotte Beiter Bomme Geolog Kurt Møller Miljøcenter Roskilde ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere

Vordingborg Kommune. Præstegårdsgrøften og Askeby Landkanal Reguleringsprojekt. Februar 2009

Vordingborg Kommune. Præstegårdsgrøften og Askeby Landkanal Reguleringsprojekt. Februar 2009 Vordingborg Kommune Præstegårdsgrøften og Askeby Landkanal Reguleringsprojekt Februar 2009 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk Web www.niras.dk

Læs mere

Kolding Spildevand as Kolding Åpark 1, st.tv 6000 Kolding

Kolding Spildevand as Kolding Åpark 1, st.tv 6000 Kolding Kolding Spildevand as Kolding Åpark 1, st.tv 6000 Kolding By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af anlæg

Læs mere

Vandløbsopmåling 2016

Vandløbsopmåling 2016 Næstved Kommune Vandløbsopmåling 2016 KONTROLRAPPORT FOR VANDLØB FRA BONDERUP JORDER Rekvirent Rådgiver Næstved Kommune Att. Palle P. Myssen Center for Miljø og Natur Rådmandshaven 20 4700 Næstved Orbicon

Læs mere

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014

Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 Over Isen Bæk Restaureringsprojekt Forlægning og etablering af faunapassage i Over Isen Bæk September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 Afstrømningsmæssige forhold...

Læs mere