VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede kendskabet til historien om Brejning institutionerne og de mennesker der har arbejdet, levet og været anbragt her. 2: at bevare og vedligeholde museets effekter. 3. at fremme interessen for Kellers Minde, og yde økonomisk støtte til driften. Ved at afholde arrangementer og evt. søge fonde 4. at udbrede kendskab til Kellers Minde via støtteforeningens frivillige at udbrede kendskab til Kellers Minde gennem rundvisninger og formidling. Medlemmer 3 Som medlemmer kan optages alle, der har en interesse i at udbrede kendskabet til Brejningområdets historiske betydning for arbejdet med udviklingshæmmede, i samarbejde med Kellers Mindes ejer og driftsherre Voksenservice i Vejle Kommune. Støtteforeningen kan optage enkeltpersoner 4 Indmeldelse kan nægtes, hvis særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for nægtelsen. Ønsker den afviste stadig indmeldelse, skal nægtelsen prøves på førstkommende generalforsamling. 5 Medlemmer kan ikke stemme med fuldmagt. 5a Kun personer på 18 og derover har stemmeret. 6 Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til formanden eller kassereren.

2 Medlemmers rettigheder og pligter 7 Medlemmerne er forpligtigede til at overholde foreningens love, regler, formålsbestemmelse og adfærdskodeks. 8 Medlemmerne modtager 2 årlige nyhedsbreve fra Støtteforeningen for Kellers Minde. Entre til Kellers Minde for medlemmer er gratis, mod forevisning af gyldigt medlemskort. Kontingent 9 Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse, unge under 18 år og uddannelsessøgende betaler halvt kontingent. 10 Kontingentet betales forud for et år ad gangen senest inden generalforsamlingen. Medlemmer, der efter 1 skriftlig rykker ikke har betalt kontingent, slettes automatisk af medlemslisten. 10a For at være stemmeberettiget skal man være fuldgyldigt medlem 2 mdr. forud for generalforsamlinger, en person er lig en stemme. Bestyrelsen 11 Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af foreningens drift. Foreningens bestyrelse har bemyndigelse til at bevilge støtte til Kellers Minde efter konkret ansøgning fra Kellers Mindes ejer Voksenservice i Vejle Kommune. 12 Bestyrelsen skal være på 5 medlemmer + en repræsentant fra Voksenservice v/vejle Kommune uden stemmeret. Bestyrelsen konstituere sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, med følgende opgaver: formand, næstformand, kasser, sekretær mm. 12a Bestyrelsesmøderne afholdes i overensstemmelse med bestyrelsens forretningsorden.

3 13 Bestyrelsen bør søge at løse sine opgaver i enighed. Hvis dette ikke er muligt kan et flertal af bestyrelsen træffe beslutningen. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 3 af de stemmeberettigede medlemmer deltager i mødet. 13a Måtte et bestyrelsesmedlem i valgperioden ønske, at udtræde af bestyrelsen indtræder suppleanten som fuldgyldigt medlem indtil næste generalforsamling. 13b Måtte formanden udtræde af bestyrelsen i valgperioden indtræder næstformanden i formandens stilling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med ny næstformand. Der indkaldes suppleant. Måtte kassereren udtræde i valgperioden konstituerer bestyrelsen indtil næste generalforsamling ud fra sin midte en midlertidig kasserer. Der indkaldes suppleant. Ordinær generalforsamling 14 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 15 Bestyrelsen indkalder til årlig generalforsamling i slutningen af årets første kvartal og med mindst 2 ugers varsel ved opslag i dagspressen eller skriftlig indkaldelse til medlemmerne. Første gang i første kvartal Regnskabsåret er kalenderåret, det første år dog fra stiftelsen og indtil 31/ Dagsordenen skal indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent. 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning v/formanden. 5. Aflæggelse af bestyrelsens regnskab v/kassereren. 6. Fastsættelse af kontingent 7. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget v/kassereren. 8. Bestyrelsens forslag. 9. Indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest en uger før generalforsamlingen. 10. Valg: i ulige år er kasserer og 1 bestyrelsesmedlem på valg i lige år er formand og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. 11. Valg af 2 suppleanter 12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 13. Eventuelt.

4 17 Alle aktive og myndige medlemmer, som har betalt kontingent, og som har været medlem mindst 2 måneder før generalforsamlingen er berettiget til at stemme ved generalforsamlingen. Alle aktive medlemmer har én stemme. 18 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. 19 På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen ved formanden beretning om foreningens virksomhed. 20 Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.. Valgperioden er 2 år. Ved første valg vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode - kasserer og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. Herefter vælges kassereren og 1 bestyrelsesmedlem i ulige år, og formand og 2 bestyrelsesmedlem i lige år. 21 Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning udenfor den udsendte dagsorden, skal indsende deres forslag 8 dage inden generalforsamlingen til formanden. Modtagne forslag offentliggøres inden generalforsamlingen. Forslagene offentliggøres på hjemmesiden. 21a Bestyrelsens eventuelle forslag til generalforsamlingen skal være udsendt samtidig med udsendelsen af dagsordenen. 22 Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot ét af de fremmødte medlemmer ytrer ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling 23 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter ønske af 3/5 bestyrelsens medlemmer eller hvis 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt, og med underskrift, overfor bestyrelsen forlanger dette. 24 Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og udsende mødeindkaldelse. Bestyrelsen skal endvidere berette om årsagen til den ekstraordinære indkaldelse. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1. måned efter begæring herom og indkaldelse skal udsendes senest 14 dage forud og under samme betingelser jf. 15.

5 Regnskab og formue 25 Foreningens regnskab går fra 1. januar til 31. december. 26 På hvert års generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen jf. dagsorden til generalforsamling. 27 Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og betale de af bestyrelsen godkendte udgifter. Indtægter og udgifter føres i kassebog. For så vidt angår løbende orientering henvises til forretningsorden for bestyrelsen. 28 Før den ordinære generalforsamling skal 2 revisorer have revideret regnskabet. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabets afslutning. 29 Regnskab og status skal, forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisorer. 30 Foreningens formue skal, hvis den overstiger, hvad der er nødvendigt for afholdelse af løbende udgifter, anbringes på en bankkonto, således at foreningen er dækket af bankgarantien. Tegning og hæftelse 31 Foreningen forpligtes ved underskrift af formand og kasserer eller næstformand og kasserer(ved formandens fravær). Hvis kassereren ikke kan underskrive, forpligtes foreningen af formand eller næstformand og et bestyrelsesmedlem i forening. 32 Det påhviler ikke nogen af foreningens medlemmer at hæfte personligt for påtagede forpligtelser. Dog finder de almindelige erstatnings- og foreningsretlige principper anvendelse.

6 Eksklusion 33 Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter, eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, eller som på anden måde (jvf.: 4 og 7) handler til skade for foreningen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Minimum 3/5 af bestyrelsens medlemmer skal stemme for eksklusionen. Forinden bestyrelsen kan træffe beslutning skal medlemmet have kendskab til sagens behandling på bestyrelsesmødet og have mulighed for skriftligt at tilkendegive egen holdning til sagen. Vedtægtsændringer 34 Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling med minimum 2/3 af de afgivne stemmer. Opløsning 35 Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte aktive medlemmer stemmer for opløsning. Beslutningen bekræftes på en ekstra ordinær generalforsamling senest 2 måneder efter den ordinære generalforsamling ved simpelt flertal. 36 Foreningens eventuelle nettoformue, samt eventuelle rettigheder, skal ved opløsning tilfalde Kellers Minde. Hvis dette ikke er muligt skal nettoformuen udloddes til almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål, men som besluttes af den opløsende generalforsamling. Vedtægterne revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 13. marts 2013.

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere