V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen"

Transkript

1 V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune. Formål 2 Foreningens formål er gennem et samarbejde mellem foreningens medlemmer som frivillige aktører og Skanderborg Kommune og andre offentlige og private aktører at etablere et social-økonomisk projekt, der udvikler og styrker fællesskabet i Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup, Svejstrup og omegn og forbedrer livskvaliteten for udsatte borgere ved at skabe meningsfulde arbejdspladser og aktiviteter til glæde for såvel lokalbefolkningen som de udsatte borgere. Det er ikke foreningens formål, at foreningens projekter skal give medlemmerne økonomiske fordele.

2 Foreningens formål er almennyttigt og almenvelgørende. Foreningen kan erhverve fast ejendom. Medlemmer Som medlem af foreningen kan optages alle, der kan tilslutte sig foreningens formål. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens sekretær, som indskriver den pågældende på medlemslisten. Medmindre andet er fastsat, betales kontingent forud for et kalenderår ad gangen. Indmeldelse kan nægtes, hvis særlige grunde taler herfor, og hvis 4/5, 5/6 eller 5/7 af bestyrelsens medlemmer (afhængig af bestyrelsens størrelse på henholdsvis fem, seks eller syv medlemmer) stemmer for nægtelsen. Ønsker den afviste stadig indmeldelse, skal nægtelsen prøves ved førstkommende generalforsamling, som træffer beslutning herom med almindelig stemmeflerhed. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse eventuelt i form af til sekretæren. 3 Medlemmernes rettigheder og pligter Medlemmerne forpligter sig til at overholde foreningens vedtægter, herunder formålsbestemmelse, andre regler og beslutninger samt eventuelle vedtagne adfærdskodeks. Medlemmer har ret til at udtale sig og stemme på generalforsamlingen. 4 Kontingent 5 Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse for det følgende år. Kontingentet kan fastsættes til kr. 0. 2

3 Ordinær generalforsamling 6 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Indkaldelse skal ske skriftligt med tre ugers varsel. Indkaldelse kan ske ved opsættelse af opslag i udhængsskabe i Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup, hvis der er udhængsskabe, på alken.dk, på foreningens hjemmeside og/eller ved brev eller mail til medlemmerne eller på anden lignende måde. Ethvert medlem, der er optaget på medlemslisten, og som har betalt kontingent (medmindre dette er fastsat til kr. 0) er møde- og stemmeberettiget på generalforsamlingen. Alle medlemmer har én stemme. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal indeholde dagsorden med minimum følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Beretning fra eventuelle nedsatte arbejdsgrupper 5. Regnskab 6. Budget 7. Fastsættelse af kontingent 8. Indkomne forslag 9. Eventuelt Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt. Generalforsamlingen ledes af en dirigent. På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen som udgangspunkt ved formanden - beretning om foreningens virksomhed. Medlemmer, som ønsker at stille forslag uden for den udsendte dagsorden, skal indsende deres forslag senest 14 dage inden generalforsamlingen til formanden. Modtagne forslag offentliggøres senest syv dage inden generalforsamlingen. 3

4 Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot ét af de fremmødte medlemmer ytrer ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling Såfremt mindst 15 % af foreningens medlemmer eller mindst to bestyrelsesmedlemmer eller revisor ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 7 Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og udsende mødeindkaldelse med dagsorden. Indkaldelsen sker på samme måde som ved en ordinær generalforsamling, jf. 6. En enig bestyrelse kan i hastesager indkalde til ekstraordinær generalforsamling med et kortere varsel. Varslet skal dog mindst være fem dage. Valg til bestyrelsen 8 Foreningens bestyrelse består af fem-syv medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg er muligt. Det skal tilstræbes, at der i bestyrelsen er repræsenteret uddannelsesmæssige og/eller erhvervsmæssige kompetencer og/eller særlig interesse for socialøkonomisk virksomhed og uddannelsesmæssig og/eller erhvervsmæssige kompetencer indenfor virksomhedsdrift, økonomi, ledelse eller bestyrelsesarbejde i øvrigt. Generalforsamlingen vælger også en eller flere suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen fra den 1. april til den 30. marts. De ovennævnte valg gennemføres dog således, at der altid vælges tre-fire medlemmer til bestyrelsen i de ulige år, første gang efter stiftelsen med virkning fra den 1. april 2015, og to-tre medlemmer til bestyrelsen i lige år. Første gang med virkning fra den 1. april Bestyrelsesmedlemmerne skal således være valgt inden udgangen af marts måned. 4

5 Afgår et eller flere bestyrelsesmedlemmer i valgperioden, indtræder en suppleant i stedet for den udtrædende, eller hvis dette ikke er muligt, og antallet af bestyrelsesmedlemmer er under fem, vælges et nyt bestyrelsesmedlem snarest muligt på en ekstraordinær generalforsamling, således at bestyrelsen så vidt muligt altid består af mindst fem medlemmer. De nye bestyrelsesmedlemmer vælges/suppleanterne indtræder for den resterende del af valgperioden for den, de træder i stedet for. Såfremt der er mindre end to måneder til den næste generalforsamling, kan bestyrelsen dog vælge at fortsætte indtil da med kun fire medlemmer. Bestyrelsens konstituering 9 Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Dette skal ske på det første bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen er beslutningsdygtig efter valget i henhold til 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der offentliggøres overfor medlemmerne. Møder og stemmeregler for bestyrelsen 10 Bestyrelsen holder møde så ofte, et medlem eller revisor ønsker dette, dog mindst fire gange årligt. Bestyrelsesformanden og i dennes fravær næstformanden indkalder til og leder bestyrelsesmøderne. Møderne indkaldes skriftligt med otte dages varsel med angivelse af dagsorden. I ekstraordinære situationer kan der indkaldes med kortere varsel. Bestyrelsesformanden eller i dennes fravær næstformanden kan beslutte, at et bestyrelsesmøde skal afholdes elektronisk for eksempel på Skype, ligesom vedkommende kan beslutte at behandle et punkt skriftligt, telefonisk, pr. mail mv.. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen er også beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse, uanset evt. misligholdelse af ovennævnte tidsfrist for indkaldelse og krav om dagsorden. 5

6 Afgørelser i bestyrelsen besluttes ved simpelt flertal, medmindre andet fremgår af denne vedtægt, jf. 16. Ved stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende. Over forhandlinger i bestyrelsen føres protokol, hvori alle beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer senest ved næste møde. Bestyrelsens opgaver 11 Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige overordnede ledelse af foreningens drift. Bestyrelsen skal virke for, at foreningens formål i videst muligt omfang fremmes. Bestyrelsen er ansvarlig for, at driften af foreningen og foreningens aktiviteter er i overensstemmelse med nærværende vedtægter, gældende lovgivning samt eventuelle meddelte godkendelser. Bestyrelsen overvåger foreningens drift og påser, at der udarbejdes budget og føres et nøjagtigt regnskab, alt i overensstemmelse med lovgivningens regler herom. Bestyrelsen kan ansætte en administrator til varetagelse af den daglige drift af foreningen. Administrator ansætter i samarbejde med bestyrelsen eventuelt yderligere personale. En eventuel administrator kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Behandles sager om personlige forhold for bestyrelsesmedlemmerne eller administrator, herunder ansættelsesforhold for administrator, kan han/hun ikke deltage i denne del af mødet. Den øvrige bestyrelse (det vil sige uden det medlem, som eventuelt er inhabilt) afgør ved uenighed spørgsmål om inhabilitet. Bestyrelsen kan nedsætte en eller flere arbejdsgrupper til at forestå den daglige drift og - ledelse af foreningens projekter. Bestyrelsen kan til en arbejdsgruppe uddelegere 6

7 ansvaret for udarbejdelse af budget og førelse af regnskab for det konkrete projekt, som arbejdsgruppen forestår den daglige drift og ledelse af. Arbejdsgrupperne må ikke stifte gæld ud over, hvad der for driften af foreningens projekter er aftalt med bestyrelsen. Regnskabsår og revision 12 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges hvert år på generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger en revisor. Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Bestyrelsen kan dog beslutte, at revisor ikke skal være registreret eller statsautoriseret, såfremt dette er ubetænkeligt de konkrete omstændigheder taget i betragtning. Tegningsregel 13 Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og en eventuel administrator i forening, af bestyrelsesformanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening. Bestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til de personer, som forestår administrationen, og som bestyrelsen er berettiget til at meddele prokura til. Bestyrelsen kan på nærmere aftalte vilkår give fuldmagt til aktører i foreningens projekter til at foretage indkøb til den daglige drift af projekterne. Foreningens midler, hæftelse og gaver 14 7

8 Foreningens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til privat formål, ligesom et eventuelt driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf. Medlemmer, der udtræder af foreningen, har intet krav på foreningens midler. Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser på foreningens vegne. For foreningens forpligtelser hæfter kun dens formue. Klausuler på gaver til foreningen skal respekteres. Stridigheder 15 Det påhviler bestyrelsen at søge opståede stridigheder i foreningen løst i mindelighed. Er dette ikke muligt, skal uenighederne søges løst ved mediation/konfliktmægling med bistand fra en uddannet mediator. Eksklusion 16 Et medlem, som ikke respekterer foreningens vedtægter eller beslutninger, der er vedtaget af bestyrelsen eller af generalforsamlingen, eller som på anden måde handler til skade for foreningen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Minimum 4/5, 5/6 eller 5/7 af bestyrelsens medlemmer (afhængig af bestyrelsens størrelse) skal stemme for eksklusion. Det ekskluderede medlem alternativt de bestyrelsesmedlemmer, der kom i mindretal ved ovennævnte afgørelse, kan appellere bestyrelsens afgørelse til generalforsamlingen, der træffer den endelige beslutning. Appel til generalforsamlingen har ikke opsættende virkning. Hvis der er et flertal blandt de afgivne stemmer på generalforsamlingen for eksklusion, står eksklusionen ved magt eller bliver iværksat. Appellen behandles på den førstkommende generalforsamling. Hvis betingelserne for afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling er til stede, jf. 7, kan der indkaldes til en sådan med eksklusionen som punkt på dagsordenen. 8

9 Vedtægtsændring 17 Ændringer i nærværende vedtægter kan besluttes af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Dog kræver en ændring af formålsbestemmelsen i 2, at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages og højest to måneders mellemrum. Opløsning 18 Beslutning om opløsning af foreningen kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages og højest to måneders mellemrum. I tilfælde af foreningens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede formål efter generalforsamlingens beslutning med almindelig stemmeflerhed. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. april 2012: Dirigent Tove Nyholm Referent Estrid Bek Tiltrådt af bestyrelsen: 9

10 Jens Andersen Tove Nyholm Estrid Bek Peter Gregersen Jacob Gewitz Birgitte Brøbech 10

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS. Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass.

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS. Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass. ADVOKAT JØRGEN IVERSEN MARKEDSPLADSEN 25 6800 VARDE Tlf. 75212121 J.NR. 555.037/DLA/jiv VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS 1 Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere