Vedtægter for Blovstrød Løverne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Blovstrød Løverne"

Transkript

1 Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980

2 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål er: at fremme kendskabet til og interesse for løb og andre konditionsudviklende idræts aktiviteter, at sørge for træningsmuligheder for medlemmer på alle niveauer, at varetage medlemmernes interesser ved at medvirke til at fremskaffe de bedst mulige betingelser for udøvelse heraf at tilbyde medlemsaktiviteter ud fra en målsætning om, at det altid skal være seriøst, sjovt og socialt. 3 Medlemskab af organisationer Foreningen er en selvstændig afdeling af Blovstrød Idrætsforening (BIF). Foreningen er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og DGI Frederiksborg Amt. Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og som sådan undergivet disses love. 4 Medlemskab Som medlem kan optages enhver der tilslutter sig foreningens formål jf. 2. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter samt at følge de rettigheder og pligter som følger af foreningens medlemskab af de i 3 nævnte organisationer. 5 Indmeldelse Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside, hvor både oprettelse, tilmelding til hold og betaling af kontingent foregår. 6 Udmeldelse Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens kasserer til den 1. i en måned. Allerede indbetalt kontingent refunderes ikke. 7 Udelukkelse og eksklusion Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller ekskluderes permanent såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt pågældende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer beslutning om udelukkelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særskilt punkt. En generalforsamlingsbeslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens vedtægter.

3 8 Kontingent Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den årlige ordinære generalforsamling og oplyses på foreningens hjemmeside. Kontingentet betales helårligt og bestyrelsen fastsætter indbetalingsterminer og opkrævningsform. 9 Restance Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Bestyrelsen kan slette et medlem, hvis kontingentrestancen er på flere end tre måneder. Ved genindmeldelse skal skyldigt kontingent betales. 10 Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes med 6 ugers varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Forslag skal være kommet frem til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen. Regnskab, budget, kontingentforslag og eventuelle indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside (medlemsdelen) senest 1 uge før generalforsamlingen. Beslutning træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Vedtagelse af vedtægtsændringer træffes med et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmers afgivne stemmer og stemmer iht. fuldmagt. Afstemninger foregår skriftligt, såfremt det forlanges af 1/3 af de tilstedeværende medlemmer. Der foretages altid skriftlig afstemning ved personvalg, når der er flere kandidater, end der er ledige poster. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år og har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, dog højest 1 pr. fremmødt. 11 Dagsorden Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det kommende år. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af formand (i lige år) 7. Valg af kasserer (i ulige år) 8. Valg af 2-3bestyrelsesmedlemmer (i lige år), valg af 1-2 bestyrelsesmedlemmer (i ulige år) 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 11. Eventuelt

4 12 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen og samtidig opgiver forhandlingsemnet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget og skal indkaldes senest 2 uger før afholdelse. 13 Bestyrelse - Valg Bestyrelsen består af en formand og kasserer og 3-5 øvrige medlemmer. Medlemmer af bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen og kan genvælges. Formanden og 2-3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens kassereren og 1-2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Valgbare er alle medlemmer, der er myndige og har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder. Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter hvert år på den ordinære generalforsamling. 14 Bestyrelse - opgaver Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen, med næstformand, og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. 15 Tegnings- og dispositionsregler Enkeltdispositioner over kroner kræver generalforsamlingsbeslutning. Til at forpligte foreningen kræves underskrift af formanden i forening med ét af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele kassereren almindelig bankfuldmagt til at forestå løbende ind- og udbetalinger. Bestyrelsen må ikke stifte gæld uden generalforsamlingens godkendelse.

5 16 Hæftelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse. Dog hæfter bestyrelsesmedlemmer personligt for tilbagebetaling af offentlige tilskud, såfremt tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. 17 Regnskab og Revision. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fører klubbens daglige regnskab og forestår alle ind- og udbetalinger. Senest 3 uger før generalforsamlingen skal regnskab med bilag forelægges revisorerne til gennemsyn og kontrol. Det reviderede og underskrevne regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. 18 Foreningens opløsning Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/velgørende formål, foreningens formue, herunder evt. fast ejendom og løsøre skal tilgå. Ovennævnte vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 15. december 1980 med senere ændringer. Senest på den ordinære generalforsamling d. 28. februar 2013.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til det holdfællesskab,

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere