TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S"

Transkript

1 FONDSBØRSMEDDELELSE NR april af 6 TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes pkt. 7.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S til afholdelse Torsdag den 30. april 2015, kl hos Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse. 3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør, statsautoriseret ejendomsmægler Peter Winther, advokat Sebastian Christmas Poulsen, direktør Lars Thylander, Bendt lensgreve Wedell og direktør Lars Johansen. 5. Valg af revision. Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Strandvejen 44, 2900 Hellerup. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne (kapitalejerne): Der foreligger 2 forslag til behandling på generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens honorar 2. Bemyndigelse til dirigenten

2 FONDSBØRSMEDDELELSE NR april af 6 De fuldstændige forslag er som følger: 6.1 Bestyrelsens honorar: For 2015 foreslås uændrede honorarer, der er baseret på et grundhonorar på DKK og DKK til formanden. Der ydes ikke særskilt honorar for deltagelse i udvalg. 6.2 Bemyndigelse til dirigenten: Dirigenten bemyndiges til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen, og foretage de ændringer heri, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering eller godkendelse. ***** Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret: Selskabskapitalen udgør DKK fordelt på aktier á DKK 10 eller multipla heraf. Hver aktie på nominelt DKK 10 giver én stemme. Deltagelse i generalforsamlingen: Registreringsdato: Registreringsdatoen er torsdag den 23. april Kun aktionærer, der besidder aktier på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt, senest mandag den 27. april 2015 kl jf. nedenfor har tilmeldt sig og indløst adgangskort, jf. vedtægtens pkt Bestilling af adgangskort: Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal bestille adgangskort hos Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, pr. post eller mail til Bestillingen skal være Bech-Bruun i hænde senest mandag den 27. april 2015 kl Udfyldte tilmeldings-, fuldmagts- og brevstemmeblanketter kan returneres til Bech-Bruun pr. post eller mail til Fuldmagt og brevstemme: Der er mulighed for at afgive fuldmagt til stemmeafgivelse, enten til selskabets bestyrelse eller til tredjemand, ligesom der er mulighed for at afgive brevstemme. Fuldmagts- og brevstemmeblanketten til afgivelse af fuldmagt er vedlagt denne indkaldelse og kan desuden findes på selskabets hjemmeside. Såfremt fuldmagts- og brevstemmeblanketten anvendes, skal den i udfyldt og underskreven form sendes til

3 FONDSBØRSMEDDELELSE NR april af 6 Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, pr. post eller mail til således at den er Bech-Bruun i hænde senest mandag den 27. april 2015 kl For at sikre identifikation af den enkelte aktionær, der udnytter sin ret til at afgive fuldmagt eller brevstemme, skal fuldmagten eller brevstemmen være underskrevet af aktionæren samt med blokbogstaver eller trykte bogstaver angive aktionærens fulde navn og adresse. Såfremt aktionæren er en juridisk person, skal dennes CVR-nr. eller anden tilsvarende identifikation være tydeligt anført i fuldmagten og/eller i brevstemmen. Spørgsmål fra aktionærerne: Aktionærerne kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsorden eller dokumenterne mv. ved skriftlig henvendelse til selskabet. Yderligere oplysninger om generalforsamlingen: Selskabet offentliggør senest den 8. april 2015 på selskabets hjemmeside, følgende oplysninger og dokumenter: 1) indkaldelsen, 2) det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, 3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den senest reviderede årsrapport 4) dagsorden for generalforsamlingen og 5) fuldmagts- og brevstemmeblanketten. Fra den 8. april 2015 vil oplysningerne tillige være fremlagt til gennemsyn for aktionærerne på selskabets kontor Victoria Properties A/S, Bredgade 30, 1260 København K. København den 8. april 2015 Victoria Properties A/S Bestyrelsen

4 TILMELDING Victoria Properties A/S ordinære generalforsamling torsdag den 30. april 2015 kl hos Bech- Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø Bestilling af adgangskort: ønsker at deltage på den ordinære generalforsamling og bestiller hermed adgangskort med stemmesedler anmoder tillige om at få tilsendt et adgangskort til en ledsager/rådgiver: Ledsagers/rådgivers navn (benyt venligst BLOKBOGSTAVER) Victoria Properties A/S og Bech-Bruun Advokatfirma er ikke ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller fejl ved fremsendelse af adgangskort og stemmesedler Dato Underskrift Hvis du ønsker at afgive fuldmagt, bedes du udfylde vedlagte fuldmagt. Husk at datere og underskrive fuldmagten. Tilmeldingen skal sendes til Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, pr. post eller mail til således at den er Bech-Bruun i hænde senest mandag den 27. april 2015 kl

5 BREVSTEMME til Victoria Properties A/S ordinære generalforsamling torsdag den 30. april 2015 kl Undertegnede afgiver hermed følgende brevstemme: Dagsorden FOR IMOD UNDLAD Bestyrelsens (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen) anbefaling 1) Bestyrelsens beretning (er ikke til afstemning) - 2) Godkendelse af årsrapporten 2014 FOR 3) Anvendelse af overskud/underskud FOR 4) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer a) Peter Winther FOR b) Lars Thylander FOR c) Bendt Wedell FOR d) Sebastian Christmas Poulsen FOR e) Lars Johansen FOR 5) Valg af revisor a) Genvalg af PwC FOR 6) Forslag fra bestyrelsen 1) Godkendelse af bestyrelsens honorar FOR 2) Bemyndigelse til dirigenten FOR Såfremt brevstemmen alene dateres og underskrives eller kun udfyldes delvist, betragtes den som en fuldmagt afgivet til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor. Brevstemmen vil blive taget i betragtning, hvis et nyt eller ændret forslag efter bestyrelsens rimelige skøn i al væsentlighed er det samme som det oprindelige forslag. Brevstemmen gælder det antal aktier, som undertegnede besidder pr. registreringsdatoen. Aktiebesiddelsen opgøres på baggrund af notering i selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Navnenotering skal foretages senest pr. registreringsdatoen mandag den 27. april 2015 kl Når selskabet har modtaget ovennævnte brevstemme, kan stemmen ikke tilbagekaldes. Dato: Aktionærens navn: Adresse: Postnr. og by: VP-referencenr.: Underskrift: Brevstemmen skal sendes til Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, pr. post eller mail til således at den er Bech-Bruun i hænde senest mandag den 27. april 2015 kl

6 FULDMAGT til Victoria Properties A/S ordinære generalforsamling torsdag den 30. april 2015 kl Undertegnede afgiver hermed følgende fuldmagt: Sæt venligst kryds i rubrik A), B) eller C): A) Fuldmagt gives til navngiven tredjemand (fuldmagten kan til enhver tid tilbagekaldes): eller Fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER) B) Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at møde og stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, som anført i skemaet neden for. Fuldmagten kan til enhver tid tilbagekaldes. eller C) Afkrydsningsfuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at møde og stemme i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne FOR, IMOD eller UNDLAD. Fuldmagten kan til enhver tid tilbagekaldes. Dagsorden FOR IMOD UNDLAD Bestyrelsens (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen) anbefaling 1) Bestyrelsens beretning (er ikke til afstemning) - 2) Godkendelse af årsrapporten 2014 FOR 3) Anvendelse af overskud/underskud FOR 4) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer a) Peter Winther FOR b) Lars Thylander FOR c) Bendt Wedell FOR d) Sebastian Christmas Poulsen FOR e) Lars Johansen FOR 5) Valg af revisor a) Genvalg af PwC FOR 6) Forslag fra bestyrelsen 1) Godkendelse af bestyrelsens honorar FOR 2) Bemyndigelse til dirigenten FOR Såfremt fuldmagten alene dateres og underskrives eller kun udfyldes delvist, betragtes den som en fuldmagt afgivet til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor. Fuldmagten vil blive taget i betragtning, hvis et nyt eller ændret forslag efter bestyrelsens rimelige skøn i al væsentlighed er det samme som det oprindelige forslag. Fuldmagt gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller forslag til valg til bestyrelse eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren på fuldmagtgivers vegne stemme efter sin overbevisning. Fuldmagten gælder det antal aktier, som undertegnede besidder pr. registreringsdatoen mandag, den 27. april 2015, kl Aktiebesiddelsen opgøres på baggrund af notering i selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men som endnu ikke er indført i ejerbogen Dato Underskrift Fuldmagten skal sendes til Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, pr. post eller mail til således at den er Bech-Bruun i hænde senest mandag den 27. april 2015 kl

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Sortedammen ApS Øster Søgade 32 4. tv. 1357 København K

Sortedammen ApS Øster Søgade 32 4. tv. 1357 København K Sortedammen ApS 24. februar 2015 Kære aktionærer Vedlagt findes indkaldelse og tilmeldings- og brevstemme-/fuldmagtsblanketter til selskabets generalforsamling den 17. marts 2015 kl. 15:00. Vores årsregnskab

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling i IT InterGroup A/S

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling i IT InterGroup A/S FIRST NORTH MEDDELELSE NR 9/2008 Lyngby, den 6. november 2008 Til IT InterGroup A/S aktionærer Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at indkalde til Ekstraordinær Generalforsamling i IT InterGroup A/S torsdag,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 3. februar 2015 GENERALFORSAMLING I FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST A/S Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S torsdag den 12. marts 2015 2 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere