Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010"

Transkript

1 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato for besigtigelse: Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: 4200 m 3 /år. Udløber d Indvinding i m 3 Vandforbrug Vandspild Forbrugere antal og type Ukendt Ikke udregnet 26 sommerhuse, få helårshuse Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d Marts 2011 Side 1

2 Englerup Indelukke Vandværk Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet Ældre boring inde i vandværks bygning (som er en stor brønd) Råvandet er reduceret og grundvandsmagasinet er sandsynligvis velbeskyttet imod forurening. Seneste råvandsanalyser er fra Der er her fundet et indhold af opløst jern på 21 mg/l, hvilket er ekstremt højt og nærmest umuligt at nedbringe tilfredsstillende. Ved tidligere analyser blev der fundet jernindhold på omkring 4 mg/l, så det er sandsynligt, at nævnte analyseresultat er en fejl. Kortlægningen er endnu ikke afsluttet fra Miljøcenter Roskildes side og der er dermed ikke vedtaget grundvandsbeskyttende tiltag i en indsatsplan. Dette punkt vurderes derfor ikke nærmere pt. Sommerhus- og landbrugsområde Under jorden Ok Nyere anlæg, der fungerer tilfredsstillende Uproblematisk og stabilt niveau af alle parametre. Ok Ukendt Kapacitet Ikke vurderet for vandværker med oppumpning under m3/år på grund af for stor usikkerhed om vandforbrugets variation over døgnet. Forsyningssikkerhed Ingen alarm ingen forsyningsledning til andet vandværk Administration og økonomi Englerup Indelukke Vandværk er et velfungerende vandværk. Velfungerende bestyrelse Anbefalinger Boring og vandværket bør sikres mod hærværk o.lign. med alarm og pumpestop i tilfælde af indbrud. Det anbefales, at der etableres forbindelse til andet vandværk, eller etablering af en supplerende boring. Marts 2011 Side 2

3 Englerup Indelukke Vandværk Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr VV nr. 1 Status I drift Placering Vandværks bygning Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) , Terrænkote (DVR90) 5 Boredybde (m) 50,5 Filterinterval (m.u.t.) 32,5 Diameter forerør / filter (mm) 152mm Vandførende lag Ukendt lag, oplysninger mangler Rovandspejl (m u. terræn) Ukendt Råvandspumpe Ukendt Pumpeydelse (m³/t) Ukendt Sænkning ved drift (m) Ukendt Specifik kapacitet (m³/t/m) 1,14 Afslutning i terræn Indendørs Beskyttelseszone Ingen Indvindingsstrategi Kører efter behov Arealanvendelse i nærområde Sommerhus- og landbrugsområde Forureningskilder i nærområde Sommerhus- og landbrugsområde Datakilder JUPITER, Besigtigelse d Marts 2011 Side 3

4 Englerup Indelukke Vandværk Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Der er ikke udtaget prøver af råvandet siden 2003 Indtil da er der stabilt niveau på sulfat og klorid indhold Mikrobiologi Ingen Metaller Ok Miljøfremmede stoffer Ingen Udvalgte tidsserier Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Besigtigelse d Marts 2011 Side 4

5 Englerup Indelukke Vandværk Teknisk anlæg Iltningsmetode Filtrering Antal filtre og type Filterareal/-kapacitet (total) Filterskyl metode / hyppighed Skyllevandsmængde/-kapacitet Skyllevandsafledning Rentvandsbeholder Tilsætningsanlæg Rentvandspumper Pumpestyring Afgangstryk Foto af filter Luft i trykfilter vha. kompressor Lukket dobbelt filtrering 2 trykfiltre Ukendt Luft og vand / forfilter 1 gang pr. mdr. 85m3 og efterfilter 2 gange pr. mdr. 230m3 Ukendt, skylles indtil vandet er klart Offentlig kloak Ingen (hydrofor) Ingen Hydrofor Ingen ca. 3 bar Foto af rentvandspumper Ingen rentvandspumpe (Hydrofor) Datakilder Besigtigelse d Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Ingen overskridelser Ingen overskridelser Ingen overskridelser Ingen detektioner Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Vandværket d Kapacitetsberegning Indvinding Behandling? m³/t? m³/t Beholder Ingen Udpumpning Ingen Datakilder Vandværket d Marts 2011 Side 5

6 Englerup Indelukke Vandværk Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger Findes på LER ca. 1960'erne Ja - på papir Ingen Datakilder Vandværket d Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen? Datakilder Vandværket d Administration og økonomi Bestyrelse 7 personer Formue Ikke oplyst Takst politik Ikke oplyst Datakilder Vandværket d Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Forbruget er svagt stigende Vandværkets planer Forbindelsesledning til andet vandværk Problemer for den videre drift Vinter: størmsvigt Datakilder Vandværket d Marts 2011 Side 6

7 Englerup Indelukke Vandværk Råvand tidsserier Englerup Indelukke Vandværk. DGU nr Koncentration (mg/l) Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat Marts 2011 Side 7

8 Englerup Indelukke Vandværk Rentvand tidsserier Englerup Indelukke Vandværk 0,20 0,46 3,600,42 3,70 0,24 0,43 0,93 3,10 0,24 0,44 0,51 1,10 Koncentration (mg/l) 0,16 0,12 0,08 0,04 Under detektionsgrænsen 0, Ammonium Jern Mangan Nitrit Grænseværdier Englerup Indelukke Vandværk Antal/ml (100ml) Kim 37 Kim 22 Fækale Coliforme Grænseværdier For Fækale- og Coliforme bakterier er grænsen 0 Marts 2011 Side 8

9 Englerup Indelukke Vandværk Rentvand tidsserier Englerup Indelukke Vandværk 1,6 Værdi (FTU) 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Under detektionsgrænsen Turbiditet Grænseværdi Marts 2011 Side 9

10 Gennemgang og vurdering Englerup Vandværk Amba Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V Navn: Adresse: Kontaktperson: Dato for besigtigelse: Englerup Vandværk Amba Vibekæret 8, 4060 Kirke-Såby Formand: Henrik Bendsen Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: Indvinding i 2009 Vandforbrug Vandspild Forbrugere antal og type Datakilder December 2012 side m3/år. Udløber d m3/år ca m3/døgn. Natforbrug: Ingen Maks. timeforbrug: Ukendt Sidste år stort vandspild, men intet nu 191 husholdninger 1 erhverv 2 Landbrug med dyr og 2 uden dyr JUPITER, Miljøportal Vandværket d

11 Englerup Vandværk Amba Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet Kapacitet Forsyningssikkerhed Administration og økonomi Ældre boring i tørbrønd med god ydelse. Lavt stabilt indhold af hovedparametre. Råvandet er ret stærkt reduceret men er ellers af en ret ukompliceret sammensætning. Grundvandsmagasinet er med stor sandsynlighed velbeskyttet imod forurening. Kortlægningen er endnu ikke afsluttet fra Miljøcenter Roskildes side og der er dermed ikke vedtaget grundvandsbeskyttende tiltag i en indsatsplan. Dette punkt vurderes derfor ikke nærmere pt. Boligområde Velholdt bygning Ældre anlæg, der er velholdt og fungerer tilfredsstillende Uproblematisk og stabilt niveau af alle parametre med få overskridelser Ældre velholdte installationer. Ukendt Vandværket har en kapacitet, der er langt større end forbruget. Specielt indvindingskapaciteten er meget stor. Har kun alarm på rentvandstanken, og ingen forbindelsesledning til andet vandværk Velfungere bestyrelse Englerup Vandværk er et velfungerende vandværk. Indvindingen foregår dog kun fra den ene af deres indvindingsboringer. Dette medfører at den nuværende indvinding, fra én boring, giver en sænkning af grundvandet lokalt omkring boringen, hvilket øger risikoen for forurening af grundvandet. Anbefalinger Det anbefales at neddrosle pumperne på boringerne, da kapaciteten er meget stor her. Indvindingen bør spredes over hele døgnet. Der bør analyseres for både methan og sulfid (svovlbrinte) i råvandsprøve. Der bør etableres forbindelse til andre vandværker: Møllegårdens Vandværk, Sonnerup Vandværk og Englerup Indelukke Vandværk. December 2012 side 2

12 Englerup Vandværk Amba Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr VV nr. 2 1 Status I drift Reserve Placering Vandværksgrund Vandværksgrund Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) , , Terrænkote (DVR90) Boredybde (m) 35,3 73,5 Filterinterval (m.u.t.) 31,8-35, ,5 Diameter forerør / filter (mm) Ukendt 3 tommer Vandførende lag Glacial smeltevandsgrus Kalk, kridt kalksten Rovandspejl (m u. terræn) 3,8 10,3 Råvandspumpe SP17-4 SP17-4 Pumpeydelse (m³/t) Sænkning ved drift (m) Ukendt 0,6 m Specifik kapacitet (m³/t/m) 3,6 35 Afslutning i terræn Tørbrønd Tørbrønd Beskyttelseszone Indvindingsstrategi Kun boring er i drift: Start / stop styret af hydrofor Arealanvendelse i nærområde Boliger og Landbrug Forureningskilder i nærområde Autoværksted - Landbrugs- og boligområde Datakilder JUPITER, Besigtigelse d December 2012 side 3

13 Gennemgang og vurdering Englerup Vandværk Amba Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Svagt stigende på klorid og faldende på sulfat for Begge dog langt under vandkvalitetskravene. Ingen Ok Ingen Tidsserier ses bagerst i datablad JUPITER, Besigtigelse d Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Datakilder December 2012 side 4

14 Englerup Vandværk Amba Teknisk anlæg Iltningsmetode Iltning i trykfilter vha. kompressor Filtrering Lukket enkelt filtrering Antal filtre og type 2 stk trykfiltre Filterareal/-kapacitet (total) 6 m3 / t x 2 Filterskyl metode / hyppighed Luft / vand / Ukendt Skyllevandsmængde/-kapacitet Skyllevandsafledning Rentvandsbeholder Tilsætningsanlæg Rentvandspumper Pumpestyring Afgangstryk Foto af filter Ukendt Offenligt kloak Ca. 50 og 30 m3, der er i forbindelse med hinanden Intet 2 stk. Grundfos: 10 m3 /t og 8 m3/t Kører på skift 3,9 bar Foto af rentvandspumper Intet foto Datakilder Besigtigelse d Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Stabilt Ingen overskridelser Ingen overskridelser Ingen overskridelser Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Vandværket d Kapacitetsberegning Indvinding Behandling 34 m³/t 12 m³/t Beholder Ca. 80 m³ Udpumpning 18 m³/t Datakilder Vandværket d December 2012 side 5

15 Englerup Vandværk Amba Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger 2-3 km Ukendt Ja - på papir Ingen Datakilder Vandværket d Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen? I rentvandstanken Ja - På filtre Datakilder Vandværket d Administration og økonomi Bestyrelse 5 personer Formue Ukendt Takst politik Ukendt Datakilder Vandværket d Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Stabilt Vandværkets planer Forny ledningsnettet og forbindelse til andre vandværker Problemer for den videre drift Ingen Datakilder Vandværket d December 2012 side 6

16 Englerup Vandværk Amba Råvand tidsserier Englerup Vandværk. DGU nr Koncentration (mg/l) Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat Englerup Vandværk. DGU nr Koncentration (mg/l) Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat December 2012 side 7

17 Englerup Vandværk Amba Rentvand tidsserier Englerup Vandværk 1,10 0,23 Koncentration (mg/l) 0,20 0,16 0,12 0,08 0,04 Under detektionsgrænsen 0, Ammonium Jern Mangan Nitrit Grænseværdier Englerup Vandværk Antal/ml (100ml) Kim 37 Kim 22 Fækale Coliforme Grænseværdier For Fækale- og Coliforme bakterier er grænsen 0 December 2012 side 8

18 Englerup Vandværk Amba Rentvand tidsserier Englerup Vandværk 1,6 Værdi (FTU) 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Under detektionsgrænsen Turbiditet Grænseværdi December 2012 side 9

19 Gennemgang og vurdering Møllegårdens Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V Navn: Adresse: Kontaktperson: Dato for besigtigelse: Møllegårdens Vandværk Rugvangen 7, 4060 Kirke-Såby Grundejerforeningen Møllegården v. Bjarne Hørlykke Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: Indvinding i 2009 Vandforbrug Vandspild Forbrugere antal og type Datakilder m3/år. Udløber d m3 Ca. 115 m3/døgn. Natforbrug: Ingen data. Maks timeforbrug: Ingen data Ingen data 354 husholdninger og 3 instistuationer JUPITER, Miljøportal Vandværket d Juli 2013 Side 1

20 Møllegårdens Vandværk Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet Kapacitet Forsyningssikkerhed Administration og økonomi Ældre boringer i tørbrønde. Råvandet har i begge boringer et lidt forhøjet kloridindhold samt forhøjet calcium og sulfat. Dette tyder på en vis påvirkning med yngre grundvand og dermed også sårbarhed overfor forurening. Der er imidlertid ikke fundet miljøfremmede stoffer i råvandet, og grundvandstypen er i øvrigt ret ukompliceret. Frekvensstyret pumper i boringerne Boliger Velholdt bygning Velholdt anlæg, der fungerer tilfredsstillende. Mange overskridelser for turbiditet og store udsving i jernindhold (primært under kvalitetskravet), ellers uproblematisk og stabilt niveau af alle parametre Helt nyt SRO anlæg Ledninger er primært af PVC og PE. Vandværket har samlet en kapacitet, der svarer til det nuværende forbrug med en sikkerhedsmargen på 50 %. Indvindingskapaciteten er meget stor. Der er SRO og alarm på manglende strømforsyning. Vandværket har ikke forbindelsesledning til andre vandværker. Velfungerende bestyrelse Møllegårdens Vandværk er generelt et velfungerende vandværk. Indvindingen foregår dog fra indvindingsboringer, der ligger bynært og derved er mere sårbar overfor forurening. Anbefalinger Boringerne bør sikres mod hærværk o.lign. med alarm og pumpestop ved indbrud. Indvindingen bør lægges om til en mere skånsom indvinding, hvor indvindingen foregår fra begge boringer over længere tid, men med mindre ydelse. Herved mindskes sænkningen af vandspejlet i grundvandsmagasinet, hvorved risikoen for at trække forurening ned til grundvandsmagasinet bliver mindre. Der bør kigges på årsagen til turbiditetsoverskridelserne og de store udsving i jernindholdet. Evt. bør det undersøges om filtermaterialet trænger til udskiftning eller der skal foretages hyppigere skylning. Der bør etableres forbindelse til Englerup - og Sonnerup Vandværk. Juli 2013 Side 2

21 Møllegårdens Vandværk Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr (erstatningsboring for ) VV nr. 1 2 Status I drift I drift Placering Vandværkets grund Separat grund Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) , , Terrænkote (DVR90) 30 42,5 Boredybde (m) Filterinterval (m.u.t.) 15,5-18,5 / 18,5-27, Diameter forerør / filter (mm) 225mm 102mm Vandførende lag Glacial smeltevandssand/grus Glacial smeltevandsgrus Rovandspejl (m u. terræn) 5 Råvandspumpe Ukendt Ukendt Pumpeydelse (m³/t) 23,7 m 3 /t 20 m 3 /t Sænkning ved drift (m) Ukendt Ukendt Specifik kapacitet (m³/t/m) 37,5 15,38 Afslutning i terræn Tørbrønd Tørbrønd Beskyttelseszone 1m hegn Indvindingsstrategi Arealanvendelse i nærområde Forureningskilder i nærområde Stop/start på pumper Boligområde Boligområde Datakilder JUPITER, Besigtigelse d Juli 2013 Side 3

22 Møllegårdens Vandværk Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Svagt stigende sulfat og kloridindhold Mikrobiologi Ok Metaller Ok Miljøfremmede stoffer Ingen Udvalgte tidsserier Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Besigtigelse d Juli 2013 Side 4

23 Møllegårdens Vandværk Teknisk anlæg Iltningsmetode Iltningstårn (nyt iltningstårn i 2012) Filtrering Åben dobbelt filtrering Antal filtre og type 2 stk sandfiltre Filterareal/-kapacitet (total) 10 m 3 /t Filterskyl metode / hyppighed Luft og vand / hyppighed af skylning er baseret på m 3 behandlet vand Skyllevandsmængde/-kapacitet Skyllevandsafledning Ukendt Bundfældningstank, der tømmes af slamsuger Rentvandsbeholder 100 m 3 Tilsætningsanlæg Ingen - overvejer blødgøringsanlæg pga høj ph Rentvandspumper 2 stk 8 m 3 /t og 2 stk 16 m 3 /t Pumpestyring Frekvensstyret Afgangstryk 3,5 bar Foto af filter Foto af rentvandspumper Datakilder Besigtigelse d Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Ok Mikrobiologi En enkel overskridelse af coliforme bakterier i 2007 Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Ok Ingen Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder GEUS borearkiv. Vandværket d Kapacitetsberegning Indvinding Behandling 42 m³/t 10 m³/t Beholder 100 m³ Udpumpning 48 m³/t Datakilder Vandværket d Juli 2013 Side 5

24 Møllegårdens Vandværk Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger Ukendt PVC det hele Ja - på papir Ingen Datakilder Vandværket d Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen? SRO UPS på styringsstystem, sender en SMS til ansvarlig. Datakilder Vandværket d Administration og økonomi Bestyrelse 5 personer Formue Takst politik Takstblad godkendes årligt af Lejre Kommune Datakilder Vandværket d Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Faldene vandforbrug Vandværkets planer Der er ny renoveret styresystem. Ingen Problemer for den videre drift Ingen Datakilder Vandværket d Juli 2013 Side 6

25 Møllegårdens Vandværk Råvand tidsserier Koncentration (mg/l) Møllegårdens Vandværk. DGU nr ,00 83,00 105,00 77, Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat Koncentration (mg/l) Møllegårdens Vandværk. DGU nr ,00 100,00 82,00 91, Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat Juli 2013 Side 7

26 Møllegårdens Vandværk Rentvand tidsserier Koncentration (mg/l) 0,20 0,16 0,12 Møllegårdens Vandværk 0,73 0,08 0,04 Under detektionsgrænsen 0, Ammonium Jern Mangan Nitrit Grænseværdier Møllegårdens Vandværk Antal/ml (100ml) Kim 37 Kim 22 Fækale Coliforme Grænseværdier For Fækale- og Coliforme bakterier er grænsen 0 Juli 2013 Side 8

27 Møllegårdens Vandværk Rentvand tidsserier Møllegårdens Vandværk 2 Værdi (FTU) 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Under detektionsgrænsen Turbiditet Grænseværdi Juli 2013 Side 9

28 Gennemgang og vurdering Sonnerup Vandværk I/S Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V Navn: Adresse: Kontaktperson: Dato for besigtigelse: Sonnerup Vandværk I/S Sonnerup Gade 2, 4060 Kirke-Såby Formand: Kåre Madsen Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: Indvinding i 2009 Vandforbrug Vandspild Forbrugere antal og type Datakilder Marts m3/år. Udløber d m3 Ukendt 200 m3/ halv år 48 husholdninger 2 landbrug med dyr 1 landbrug uden dyr JUPITER, Miljøportal Vandværket d Side 1

29 Sonnerup Vandværk I/S Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet Kapacitet Forsyningssikkerhed Administration og økonomi Nyere boring med velholdt afslutning i tørbrønd. Boringens ydelse er rimelig. Lavt stabilt indhold af hovedparametre svagt stigende klorid og sulfat indhold. Seneste analyse indikerer en oxideret vandtype, men der mangler nitrat i prøven, og da grundvandet ved to tidligere analyser har været svagt reduceret, anses det for mest sandsynligt, at seneste prøve er forurenet med ilt i forbindelse med prøveudtagning og/eller analyse. Råvandet bedømmes således som svagt reduceret, idet forhøjet sulfat og forvitringsgrad tyder på et relativt sårbart grundvandsmagasin. Der er ikke fundet miljøfremmede stoffer i råvandet, men det må dog anbefales, at oppumpningen fra boringen så vidt muligt søges udjævnet. Kortlægningen er endnu ikke afsluttet fra Miljøcenter Roskildes side og der er dermed ikke vedtaget grundvandsbeskyttende tiltag i en indsatsplan. Dette punkt vurderes derfor ikke nærmere pt. Indvindingsboringen ligger i kanten af landsbyområdet. Den resterende del af oplandet består af landbrugsarealer. Velholdt bygning Velholdt anlæg, der dog ikke fungerer helt tilfredsstillende. Problemer med nitrit Relativt nye installationer. Ledninger op til 40 år gamle primært af PVC og PE. Den samlede timekapacitet er ukendt, men sandsynligvis tilstrækkelig. Ingen alarmer på bygning og boring, eller forbindelsesledninger til andre vandværker. Veldrevet vandværk, men med en takst politik der er så billigt vand som muligt. Sonnerup Vandværk er generelt et velfungerende vandværk. Indvindingen foregår dog kun fra én indvindingsboring, der er på en kildeplads, der ligger landsbynært og derved er mere sårbar overfor forurening. Anbefalinger Det anbefales, at vandværket omlægger indvindingen således at sænkningen af grundvandet reduceres, hvilket mindsker risikoen for at indvindingen trækker forurening ned til grundvandet. Samtidigt forbedres vandbehandlingen, da opholdstiden i filtrene bliver større. Derudover bør vandværket øge forsyningssikkerheden i form af forbindelsesledninger til andet vandværk (Englerup Vandværk og Møllegårdens Vandværk). Marts 2011 Side 2

30 Sonnerup Vandværk I/S Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr VV nr. Status I drift Placering Separat grund Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) , Terrænkote (DVR90) 44 Boredybde (m) 23 Filterinterval (m.u.t.) Diameter forerør / filter (mm) 165mm Vandførende lag Glacial smeltevandsgrus Rovandspejl (m u. terræn) 8,7 Råvandspumpe Ukendt Pumpeydelse (m³/t) Ukendt Sænkning ved drift (m) 9,25 m Specifik kapacitet (m³/t/m) 2,17 Afslutning i terræn Tørbrønd Beskyttelseszone Hegn ca. 10 m Indvindingsstrategi Start / stop efter vandstand i rentvandsbeholder Arealanvendelse i nærområde Landsby og landbrug Forureningskilder i nærområde Landsby og landbrug Datakilder JUPITER, Besigtigelse d Marts 2011 Side 3

31 Gennemgang og vurdering Sonnerup Vandværk I/S Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Datakilder Marts 2011 Klorid og sulfat er svagt stigende Ok Ok Ingen detektioner Tidsserier ses bagerst i datablad JUPITER, Besigtigelse d Side 4

32 Sonnerup Vandværk I/S Teknisk anlæg Iltningsmetode Kompressor Filtrering Trykfilter Antal filtre og type 1 stk Filterareal/-kapacitet (total) Ukendt Filterskyl metode / hyppighed Vand Skyllevandsmængde/-kapacitet Ukendt Skyllevandsafledning Via slambassin og videre til offentlig kloak Rentvandsbeholder 20 m 3 Tilsætningsanlæg Ingen Rentvandspumper 3 stk Grundfos: 6 m 3 /t Pumpestyring Hver pumpe giver vand til forskellige områder Afgangstryk Ca. 3 bar Foto af filter Foto af rentvandspumper Datakilder Besigtigelse d Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Flere overskridelser af nitritindholdet - der er lavet recirkulation af rentvand. Derudover overholder iltniveauet kun lige vandkvalitetskravet. Ingen overskridelser Ingen overskridelser Ingen overskridelser Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Vandværket d Kapacitetsberegning Indvinding Behandling? m³/t? m³/t Beholder 20 m³ Udpumpning 18 m³/t Datakilder Vandværket d Marts 2011 Side 5

33 Sonnerup Vandværk I/S Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger ca. 3 km erne - pvc Ja - på papir Ingen Datakilder Vandværket d Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen? Datakilder Vandværket d Administration og økonomi Bestyrelse 5 personer Formue kr Takst politik Kun lige det nødvendige Datakilder Vandværket d Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Konstant Vandværkets planer Målerbrønde Problemer for den videre drift Nitrit udgør et problem. Datakilder Vandværket d Marts 2011 Side 6

34 Sonnerup Vandværk I/S Råvand tidsserier Sonnerup Vandværk I/S. DGU nr ,60 Koncentration (mg/l) Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat Marts 2011 Side 7

35 Sonnerup Vandværk I/S Rentvand tidsserier Sonnerup Vandværk I/S 0,20 Koncentration (mg/l) 0,16 0,12 0,08 0,04 Under detektionsgrænsen 0, Ammonium Jern Mangan Nitrit Grænseværdier Sonnerup Vandværk I/S Antal/ml (100ml) Kim 37 Kim 22 Fækale Coliforme Grænseværdier For Fækale- og Coliforme bakterier er grænsen 0 Marts 2011 Side 8

36 Sonnerup Vandværk I/S Rentvand tidsserier Sonnerup Vandværk I/S 7 Koncentration (mg/l) Under detektionsgrænsen Oxygen indhold Grænseværdi Marts 2011 Side 9

Lejre Vand A/S - Bramsnæs Forsyningsnet

Lejre Vand A/S - Bramsnæs Forsyningsnet Lejre Vand A/S - Bramsnæs Forsyningsnet Forsyningsområde Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 350-V05-0001 Lejre Vand A/S - Bramsnæs Forsyningsnet Lejre Forsyning, Højbyvej 19, 4320

Læs mere

Gennemgang og vurdering

Gennemgang og vurdering Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 439.V81.00.0111.00 Rynkebyvej 243, 5350 Rynkeby Vandværkspasser Ib Hansen Dato for besigtigelse: 28. november 2011 og 19. september 2013

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0015 / 118053 Navn: Adresse: Lovrupvej 8 Kontaktperson: Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17.

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0008 / 116925 Navn: Adresse: Arrild Ferieby 21 Kontaktperson: Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21.

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-20-0004 / 119126 Navn: Adresse: Søndervej 10 Kontaktperson: Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0003 / 116354 Navn: Adresse: Kontaktperson: Østerbyvej 19A Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2,

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V01-003 Navn: Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Adresse: Rømøvej 8A, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Lejre Vand A/S Dato for

Læs mere

Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson: Vandværket Generelle data Lokalitet: 607.V02.20.0017 Navn: Adresse: Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson: Vandværksbestyrer:

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 30-09-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 30-09-2010 Bognæsgården Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V03-0171 Navn: Bognæsgården Adresse: Bognæsvej 33, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Skovrider Anders H. Petersen Dato for besigtigelse: 30-09-2010 Indvinding

Læs mere

Vandværket. Generelle data

Vandværket. Generelle data Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: 607.V02.20.0025 DONG Energy Power A/S. Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Kontaktperson: Steen Lyngvig, tlf. nr.: 99556680 Dato for besigtigelse: 19.08.2009.

Læs mere

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse: Branderupvej 38 Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse: Den 22.

Adresse: Branderupvej 38 Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse: Den 22. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0004 / 116921 Navn: Adresse: Branderupvej 38 Kontaktperson: Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandspild 5-6 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Samlet for Rørkær Jejsing Parcelhuse 430 Ca Etageboliger Landhusholdninger Fritidshuse

Vandspild 5-6 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Samlet for Rørkær Jejsing Parcelhuse 430 Ca Etageboliger Landhusholdninger Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-01-0007 / 119131 Navn: Rørkær - Jejsing vandværk (Jejsing) Adresse: Kærvej 27 Kontaktperson: Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing,

Læs mere

Adresse: Kipkærvej 12 Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011

Adresse: Kipkærvej 12 Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-02-0007 / 119130 Navn: Adresse: Kipkærvej 12 Kontaktperson: Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 505-V02-20-0004 / 115760 Navn: Adresse: Parkvej 19 Kontaktperson: Formand: Michael Paulsen, Høybergvej 77, Visby, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse:

Læs mere

Åsvejen 4, 4330 Hvalsø Formand: Claus Petersen (formand), Jesper Petersen (bestyrer) Dato for besigtigelse:

Åsvejen 4, 4330 Hvalsø Formand: Claus Petersen (formand), Jesper Petersen (bestyrer) Dato for besigtigelse: Hvalsø Vandværk AMBA Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0018-02 Navn: Hvalsø Vandværk AMBA Adresse: Åsvejen 4, 4330 Hvalsø Kontaktperson: Formand: Claus Petersen (formand), Jesper Petersen (bestyrer)

Læs mere

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009.

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009. Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 605.V02.10.0173 Dato for besigtigelse: 09.07.2009. Vorkvej 41, Egtved Forsyningschef Lars Skjerning Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse:

Læs mere

Vandværket. Generelle data. Gelballe Vandværk

Vandværket. Generelle data. Gelballe Vandværk et Generelle data Lokalitet: 623.V02.20.0015 Navn: Adresse: Gelballevej 55. 6640 Lunderskov Kontaktperson: Formand: Thomas Refslund. Gelballevej 44. 6640 Lunderskov Tlf.: 75585542 Dato for besigtigelse

Læs mere

Vandværket. Generelle data. Grundejerforeningen Teglgården

Vandværket. Generelle data. Grundejerforeningen Teglgården Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: 509.V02.20.0012 Overbakken 20, Hejlsminde, 6094 Hejls Kontaktperson: Driftsansvarlig: Leo Schmidt, Markvej 3, 6094 Hejls, 40 97 21 80 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d Glim Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0025-00 Navn: Glim Vandværk Adresse: Helvigmaglevej 3, 4000 Roskilde Kontaktperson: Formand: Per Stallknecht Dato for besigtigelse: 07-10-2010

Læs mere

Vandværket. Generelle data. Allerslev Vandværk I/S. Hulegårdsvej 1A, 4320 Lejre. Dato for besigtigelse:

Vandværket. Generelle data. Allerslev Vandværk I/S. Hulegårdsvej 1A, 4320 Lejre. Dato for besigtigelse: Allerslev Vandværk I/S Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0021-00 Navn: Allerslev Vandværk I/S Adresse: Hulegårdsvej 1A, 4320 Lejre Kontaktperson: Formand: Knud Nielsen Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse: Murervej 1 Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse: 17. november 2011

Adresse: Murervej 1 Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse: 17. november 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V01-10-0001 / 119121 Navn: Adresse: Murervej 1 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse:

Læs mere

Kolding Vand A/S - Christiansfeld Vandværk

Kolding Vand A/S - Christiansfeld Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 509.V01.10.0001 Navn: Adresse: Toftegårdsvej 34, 6070 Christiansfeld. Kontaktperson: Direktør. Gunnar Hansen, Kolding Vand A/S, Kolding Åpark 1, st. 6000 Kolding. Tlf.

Læs mere

Hjarup Vandværk Hjarup Byvej 22A Hjarup, 6580 Vamdrup Kontaktperson:

Hjarup Vandværk Hjarup Byvej 22A Hjarup, 6580 Vamdrup Kontaktperson: Hjarup. et Generelle data Lokalitet: 629.V02.20.0004.00 Navn: Hjarup Adresse: Hjarup Byvej 22A Hjarup, 6580 Vamdrup Kontaktperson: Formand: Flemming Andreassen. Østergårdsvej 3 Hjarup. 6580 Vamdrup Tlf.:

Læs mere

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009 og maj 2010.

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009 og maj 2010. Gennemgang og vurdering Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 607.V02.10.0008 Dato for besigtigelse: 09.07.2009. Follerup Møllevej 24, 7000 Fredericia Vandforsyningschef Lars

Læs mere

Frørupvej 33. Frørup 6070 Christiansfeld Kontaktperson:

Frørupvej 33. Frørup 6070 Christiansfeld Kontaktperson: Vandværket Generelle data Lokalitet: 509.V02.20.0017 Navn: Adresse: Frørupvej 33. Frørup 6070 Christiansfeld Kontaktperson: Formand: Poul Richard Jørgensen. Frørupvej 19. Frørup. 6070 Christiansfeld. 74568333

Læs mere

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009 og maj 2010.

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009 og maj 2010. Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 607.V02.10.0022 Dato for besigtigelse: 09.07.2009. Kongsted Engvej 41, 7000 Fredericia Vandforsyningschef Lars Skjerning Indvinding og

Læs mere

Løgervej 9, 6091 Bjert Administrator: Frode Lund Jensen. Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Dato for besigtigelse 8.9.2008

Løgervej 9, 6091 Bjert Administrator: Frode Lund Jensen. Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Dato for besigtigelse 8.9.2008 et Generelle data Lokalitet: 621.V02.20.0008 Navn: Adresse: Løgervej 9, 6091 Bjert Kontaktperson: Administrator: Frode Lund Jensen. Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Dato for besigtigelse 8.9.2008 Indvinding og

Læs mere

3 /døgn. Sommer ca. 360 m 3 /døgn.

3 /døgn. Sommer ca. 360 m 3 /døgn. Hejls et Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: 509.V02.20.0008 Hejls Overbyvej 4, 6094 Hejls Kontaktperson: Formand og driftsansvarlig: Peter Krag, Højvejen 57, 6094 Hejls, 21 26 34 44 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Vandværket. Generelle data. Martofte Vandværk

Vandværket. Generelle data. Martofte Vandværk Gennemgang og vurdering Martofte Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 439.V02.00.0058.00 Martofte Vandværk Fynshovedvej 561, 5390 Martofte Formand: Jørgen Braad Jørgensen

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Gettrup Vandværk I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41, 7760 Hurup m³/år

Gettrup Vandværk I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41, 7760 Hurup m³/år GENERELLE DATA Ejerforhold: Beliggenhed: Henvendelse: Indvindingstilladelse: Tilladelsesdato: Udløbsdato: Ajourføringsdato: September 2016 I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41,

Læs mere

Frederiksgade Vandværk C

Frederiksgade Vandværk C 193. 1289 193. 26C 193. 26D 193. 26E 193. 1428 193. 448 193. 1353 Kort med angivelse af vandværks- og boringsplacering 0 0.1 0.2 kilometer 0 1.5 3 kilometer Kort med angivelse af forsyningszone og ledningsnet

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Vandværket. Generelle data

Vandværket. Generelle data Gennemgang og vurdering Kerteminde Forsyning Bogensø Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 439.V02.0060.00 Bogensø Vandværk Bogensøvej 329, 5390 Martofte Driftschef:

Læs mere

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Klitmøller Vandværk. 3 øverste: Vandværksbygningens. port til en større hal. filterrum med 10 af de 20 små filtre. Fotos: 2010 og 2014.

Klitmøller Vandværk. 3 øverste: Vandværksbygningens. port til en større hal. filterrum med 10 af de 20 små filtre. Fotos: 2010 og 2014. Klitmøller Vandværk 3 øverste: Vandværksbygningens facade, med port til en større hal. filterrum med 10 af de 20 små filtre. Fotos: 2010 og 2014. Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger,

Læs mere

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk . Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2 Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Thisted Vand A/S, Silstrupvej 12, 7700 Thisted, www.thistedvand.dk Indvindingstilladelse:

Thisted Vand A/S, Silstrupvej 12, 7700 Thisted, www.thistedvand.dk Indvindingstilladelse: Vang Vandværk Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM Ingen vandbehandling

Læs mere

Skanderup Landevej 24a. 6640 Lunderskov Kontaktperson:

Skanderup Landevej 24a. 6640 Lunderskov Kontaktperson: et Generelle data Lokalitet: 623.V02.20.0003 Navn: Adresse: Skanderup Landevej 24a. 6640 Lunderskov Kontaktperson: Formand: Henning Christiansen. Smedegyden 9. Skanderup. 6640 Lunderskov Tlf.: 7559 4008

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4.

Læs mere

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser Venø Vandværk Indvindingstilladelse Venø Vandværk ligger Lønningen 20, Venø. Vandværket har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til november 2014. Organisationsform Vandværket er et A.m.b.a.

Læs mere

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.2 BYGNINGSFOTO PRINCIPSKITSE 7. Vinding Vandværk Side 7.3 INSTALLATIONSFOTOS Filter Rentvandpumper 7. Vinding Vandværk Side 7.4 REGISTRERINGSSKEMA

Læs mere

Vandværket. Generelle data

Vandværket. Generelle data Jordrup. et Generelle data Lokalitet: 623.V02.20.0001.00 Navn: Jordrup Adresse: Skovvejen 5, 6064 Jordrup Kontaktperson: Formand: Jens Jensen. Hovedgaden 6. 6064 Jordrup Tlf.: 40276015 Dato for besigtigelse

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand. Bremdal Vandværk Indvindingstilladelse Bremdal Vandværk er beliggende på Fjordvejen 28b, 7600 Struer og har en pr. februar 2000 samt tillæg af november 2010 en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år. Denne

Læs mere

Beskrivelse af Grumløse Vandværk

Beskrivelse af Grumløse Vandværk Beskrivelse af Grumløse Vandværk Beskrivelse og historie Grumløse vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening og beliggende Grumløsevej 147, 4750 Lundby på matrikel nr. 30bf Grumløse By,

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Tårup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Tårup Vandværk Tilstandsrapport og status Tårup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk

Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 58 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 58 forbrugere med rent vand. Tambohus Vandværk Indvindingstilladelse Tambohus Vandværk ligger Tambogade 23, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 8.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale handleplaner.

Læs mere

Vandværket. Generelle data

Vandværket. Generelle data Knubøl. et Generelle data Lokalitet: 623.V02.20.0046.00 Navn: Knubøl Adresse: Knubølvej 47A, 6064 Jordrup Kontaktperson: Næstformand: Carl Erik Michaelsen. Knubølvej 43. 6064 Jordrup Tlf.: 75556630 Dato

Læs mere

Ulvshale Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Ulvshale Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Ulvshale Vandværk Beskrivelse og historie Ulvshale vandværk er et privat vandværk, organiseret som et a.m.b.a. og beliggende på Ulvshalevej 92, 4780 Stege, matrikel nr. 17ae Udby, Stege Jorder. Vandværket

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk Tilstandsrapport og status Glatved Strandvej Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 1. Indledning Denne tilstandsrapport er udarbejdet som en delrapport til Vandforsyningsplan for Norddjurs Kommune. Der

Læs mere

Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk

Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk

Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Gammelsø Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Gammelsø Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Gammelsø Vandværk Beskrivelse og historie Gammelsø Vandværk er et privat ejet A.M.B.A. beliggende Æbelnæsvej 12a, matrikelnr. 2x Æbelnæs By, Damsholte. Vandværket er opført i 1979, men ombygget og renoveret

Læs mere

Beskrivelse af Udby Sjælland Vandværk

Beskrivelse af Udby Sjælland Vandværk Beskrivelse af Udby Sjælland Vandværk Beskrivelse og historie Udby Vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening og beliggende på Mertehøjvej 4 750 Lundby på matrikel nr. 17c Udby By, Udby.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk

Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Beskrivelse af Jungshoved Vandværk

Beskrivelse af Jungshoved Vandværk Beskrivelse af Jungshoved Vandværk Beskrivelse og historie Jungshoved Vandværk er et privat vandværk organiseret, som en forening og beliggende på Jungshovedvej 40A, 4720 Præstø på matrikel nr. 2l Jungshoved

Læs mere

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse og historie Svinø ved Mosen Vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende på Dybsøvejen 24, 4750 Lundby på matrikel nr.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Anholt Vandværk. Vandværk

Tilstandsrapport og status. Anholt Vandværk. Vandværk Tilstandsrapport og status Anholt Vandværk 2010 Vandværk Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Hastrup Vandværks indvindingstilladelsen udløber den 15. november 2025.

Hastrup Vandværks indvindingstilladelsen udløber den 15. november 2025. Hastrup Vandværk Beskrivelse og historie Hastrup Vandværk er et privat ejet I/S, og beliggende på Skovgårdsvej 3A, 4720 Præstø. Vandværket er opført i 1964. Vandværket har i 1995 fået indvindingstilladelse

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Søby Vandværk

Tilstandsrapport og status. Søby Vandværk Tilstandsrapport og status Søby Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Beskrivelse af Sandvig Vandværk

Beskrivelse af Sandvig Vandværk Beskrivelse af Sandvig Vandværk Beskrivelse og historie Sandvig vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende Tangvej 8, 4735 Mern på matrikel nr. 24g Sandvig By, Mern.

Læs mere

Beskrivelse af Sømarke Vandværk

Beskrivelse af Sømarke Vandværk Beskrivelse af Sømarke Vandværk Beskrivelse og historie Sømarke vandværk er et privatejet vandværk, organiseret som en forening. Vandværket er opført i 1976/1977 og er beliggende på Liselundvej 26, 4791

Læs mere

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Beskrivelse af Roneklint By Vandværk

Beskrivelse af Roneklint By Vandværk Beskrivelse af Roneklint By Vandværk Beskrivelse og historie Roneklint By Vandværk er et privat vandværk og organiseret som en forening. Vandværket er beliggende på Kohavevej 2B, 4720 Præstø på matrikel

Læs mere

Tilstandsrapport og status Skamstrup Vandværk

Tilstandsrapport og status Skamstrup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Skamstrup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. TRUSTRUP-Lyngby Vandværk

Tilstandsrapport og status. TRUSTRUP-Lyngby Vandværk Tilstandsrapport og status TRUSTRUP-Lyngby Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk

Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk Beskrivelse og historie Neble og omegns vandværk er et privat ejet vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende Tjørnemarkvej 31 4780 Stege, matrikelnr.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Beskrivelse af Stenstrup Vandværk

Beskrivelse af Stenstrup Vandværk Beskrivelse af Stenstrup Vandværk Beskrivelse og historie Stenstrup Vandværk er et privat vandværk organiseret som en andelsforening A.m.b.A. beliggende på Smidstrupvej 36 4720 Præstø på matrikel nr. 9c

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Kasser. Lloyd Steengaard Drenderupvej 14, Vamdrup Tlf.: Dato for besigtigelse

Kasser. Lloyd Steengaard Drenderupvej 14, Vamdrup Tlf.: Dato for besigtigelse Vandværket (Foto opdateres i 2011) Generelle data Lokalitet: 629.V02.20.0053.00 Navn: AMBA Adresse: Vamdrupvej 27A, 6580 Vamdrup Kontaktperson: Kasser. Lloyd Steengaard (lloyd_steengaard@live.dk), Drenderupvej

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 11 Korinth Vandværk Andelsselskab 2 2 Korinth Vandværk Korinth Vandværk Hjemmeside: http://www.korinth-kva.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Beskrivelse af Hestehave Vandværk

Beskrivelse af Hestehave Vandværk Beskrivelse af Hestehave Vandværk Beskrivelse og historie Hestehave Vandværk er et privat vandværk organiseret, som en andelsforening A.m.b.a. og beliggende på Næbvej 34, 4720 Præstø på matrikel nr. 21az,

Læs mere

Beskrivelse af Staureby Vandværk

Beskrivelse af Staureby Vandværk Beskrivelse af Staureby Vandværk Beskrivelse og historie Staureby vandværk er et privat vandværk organiseret som et a.m.b.a og beliggende Staureby Strandvej 24B, 4720 Præstø på matrikel nr. 6b Staureby

Læs mere

Beskrivelse af Røddinge Vandværk

Beskrivelse af Røddinge Vandværk Beskrivelse af Røddinge Vandværk Beskrivelse og historie Røddinge Vandværk (tidligere Røddinge-Sprove vandværk) er et privat vandværk som er organiseret under Damme Vandværk som et I/S. Røddinge Vandværk

Læs mere