Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010"

Transkript

1 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato for besigtigelse: Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: 4200 m 3 /år. Udløber d Indvinding i m 3 Vandforbrug Vandspild Forbrugere antal og type Ukendt Ikke udregnet 26 sommerhuse, få helårshuse Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d Marts 2011 Side 1

2 Englerup Indelukke Vandværk Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet Ældre boring inde i vandværks bygning (som er en stor brønd) Råvandet er reduceret og grundvandsmagasinet er sandsynligvis velbeskyttet imod forurening. Seneste råvandsanalyser er fra Der er her fundet et indhold af opløst jern på 21 mg/l, hvilket er ekstremt højt og nærmest umuligt at nedbringe tilfredsstillende. Ved tidligere analyser blev der fundet jernindhold på omkring 4 mg/l, så det er sandsynligt, at nævnte analyseresultat er en fejl. Kortlægningen er endnu ikke afsluttet fra Miljøcenter Roskildes side og der er dermed ikke vedtaget grundvandsbeskyttende tiltag i en indsatsplan. Dette punkt vurderes derfor ikke nærmere pt. Sommerhus- og landbrugsområde Under jorden Ok Nyere anlæg, der fungerer tilfredsstillende Uproblematisk og stabilt niveau af alle parametre. Ok Ukendt Kapacitet Ikke vurderet for vandværker med oppumpning under m3/år på grund af for stor usikkerhed om vandforbrugets variation over døgnet. Forsyningssikkerhed Ingen alarm ingen forsyningsledning til andet vandværk Administration og økonomi Englerup Indelukke Vandværk er et velfungerende vandværk. Velfungerende bestyrelse Anbefalinger Boring og vandværket bør sikres mod hærværk o.lign. med alarm og pumpestop i tilfælde af indbrud. Det anbefales, at der etableres forbindelse til andet vandværk, eller etablering af en supplerende boring. Marts 2011 Side 2

3 Englerup Indelukke Vandværk Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr VV nr. 1 Status I drift Placering Vandværks bygning Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) , Terrænkote (DVR90) 5 Boredybde (m) 50,5 Filterinterval (m.u.t.) 32,5 Diameter forerør / filter (mm) 152mm Vandførende lag Ukendt lag, oplysninger mangler Rovandspejl (m u. terræn) Ukendt Råvandspumpe Ukendt Pumpeydelse (m³/t) Ukendt Sænkning ved drift (m) Ukendt Specifik kapacitet (m³/t/m) 1,14 Afslutning i terræn Indendørs Beskyttelseszone Ingen Indvindingsstrategi Kører efter behov Arealanvendelse i nærområde Sommerhus- og landbrugsområde Forureningskilder i nærområde Sommerhus- og landbrugsområde Datakilder JUPITER, Besigtigelse d Marts 2011 Side 3

4 Englerup Indelukke Vandværk Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Der er ikke udtaget prøver af råvandet siden 2003 Indtil da er der stabilt niveau på sulfat og klorid indhold Mikrobiologi Ingen Metaller Ok Miljøfremmede stoffer Ingen Udvalgte tidsserier Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Besigtigelse d Marts 2011 Side 4

5 Englerup Indelukke Vandværk Teknisk anlæg Iltningsmetode Filtrering Antal filtre og type Filterareal/-kapacitet (total) Filterskyl metode / hyppighed Skyllevandsmængde/-kapacitet Skyllevandsafledning Rentvandsbeholder Tilsætningsanlæg Rentvandspumper Pumpestyring Afgangstryk Foto af filter Luft i trykfilter vha. kompressor Lukket dobbelt filtrering 2 trykfiltre Ukendt Luft og vand / forfilter 1 gang pr. mdr. 85m3 og efterfilter 2 gange pr. mdr. 230m3 Ukendt, skylles indtil vandet er klart Offentlig kloak Ingen (hydrofor) Ingen Hydrofor Ingen ca. 3 bar Foto af rentvandspumper Ingen rentvandspumpe (Hydrofor) Datakilder Besigtigelse d Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Ingen overskridelser Ingen overskridelser Ingen overskridelser Ingen detektioner Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Vandværket d Kapacitetsberegning Indvinding Behandling? m³/t? m³/t Beholder Ingen Udpumpning Ingen Datakilder Vandværket d Marts 2011 Side 5

6 Englerup Indelukke Vandværk Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger Findes på LER ca. 1960'erne Ja - på papir Ingen Datakilder Vandværket d Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen? Datakilder Vandværket d Administration og økonomi Bestyrelse 7 personer Formue Ikke oplyst Takst politik Ikke oplyst Datakilder Vandværket d Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Forbruget er svagt stigende Vandværkets planer Forbindelsesledning til andet vandværk Problemer for den videre drift Vinter: størmsvigt Datakilder Vandværket d Marts 2011 Side 6

7 Englerup Indelukke Vandværk Råvand tidsserier Englerup Indelukke Vandværk. DGU nr Koncentration (mg/l) Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat Marts 2011 Side 7

8 Englerup Indelukke Vandværk Rentvand tidsserier Englerup Indelukke Vandværk 0,20 0,46 3,600,42 3,70 0,24 0,43 0,93 3,10 0,24 0,44 0,51 1,10 Koncentration (mg/l) 0,16 0,12 0,08 0,04 Under detektionsgrænsen 0, Ammonium Jern Mangan Nitrit Grænseværdier Englerup Indelukke Vandværk Antal/ml (100ml) Kim 37 Kim 22 Fækale Coliforme Grænseværdier For Fækale- og Coliforme bakterier er grænsen 0 Marts 2011 Side 8

9 Englerup Indelukke Vandværk Rentvand tidsserier Englerup Indelukke Vandværk 1,6 Værdi (FTU) 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Under detektionsgrænsen Turbiditet Grænseværdi Marts 2011 Side 9

10 Gennemgang og vurdering Englerup Vandværk Amba Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V Navn: Adresse: Kontaktperson: Dato for besigtigelse: Englerup Vandværk Amba Vibekæret 8, 4060 Kirke-Såby Formand: Henrik Bendsen Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: Indvinding i 2009 Vandforbrug Vandspild Forbrugere antal og type Datakilder December 2012 side m3/år. Udløber d m3/år ca m3/døgn. Natforbrug: Ingen Maks. timeforbrug: Ukendt Sidste år stort vandspild, men intet nu 191 husholdninger 1 erhverv 2 Landbrug med dyr og 2 uden dyr JUPITER, Miljøportal Vandværket d

11 Englerup Vandværk Amba Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet Kapacitet Forsyningssikkerhed Administration og økonomi Ældre boring i tørbrønd med god ydelse. Lavt stabilt indhold af hovedparametre. Råvandet er ret stærkt reduceret men er ellers af en ret ukompliceret sammensætning. Grundvandsmagasinet er med stor sandsynlighed velbeskyttet imod forurening. Kortlægningen er endnu ikke afsluttet fra Miljøcenter Roskildes side og der er dermed ikke vedtaget grundvandsbeskyttende tiltag i en indsatsplan. Dette punkt vurderes derfor ikke nærmere pt. Boligområde Velholdt bygning Ældre anlæg, der er velholdt og fungerer tilfredsstillende Uproblematisk og stabilt niveau af alle parametre med få overskridelser Ældre velholdte installationer. Ukendt Vandværket har en kapacitet, der er langt større end forbruget. Specielt indvindingskapaciteten er meget stor. Har kun alarm på rentvandstanken, og ingen forbindelsesledning til andet vandværk Velfungere bestyrelse Englerup Vandværk er et velfungerende vandværk. Indvindingen foregår dog kun fra den ene af deres indvindingsboringer. Dette medfører at den nuværende indvinding, fra én boring, giver en sænkning af grundvandet lokalt omkring boringen, hvilket øger risikoen for forurening af grundvandet. Anbefalinger Det anbefales at neddrosle pumperne på boringerne, da kapaciteten er meget stor her. Indvindingen bør spredes over hele døgnet. Der bør analyseres for både methan og sulfid (svovlbrinte) i råvandsprøve. Der bør etableres forbindelse til andre vandværker: Møllegårdens Vandværk, Sonnerup Vandværk og Englerup Indelukke Vandværk. December 2012 side 2

12 Englerup Vandværk Amba Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr VV nr. 2 1 Status I drift Reserve Placering Vandværksgrund Vandværksgrund Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) , , Terrænkote (DVR90) Boredybde (m) 35,3 73,5 Filterinterval (m.u.t.) 31,8-35, ,5 Diameter forerør / filter (mm) Ukendt 3 tommer Vandførende lag Glacial smeltevandsgrus Kalk, kridt kalksten Rovandspejl (m u. terræn) 3,8 10,3 Råvandspumpe SP17-4 SP17-4 Pumpeydelse (m³/t) Sænkning ved drift (m) Ukendt 0,6 m Specifik kapacitet (m³/t/m) 3,6 35 Afslutning i terræn Tørbrønd Tørbrønd Beskyttelseszone Indvindingsstrategi Kun boring er i drift: Start / stop styret af hydrofor Arealanvendelse i nærområde Boliger og Landbrug Forureningskilder i nærområde Autoværksted - Landbrugs- og boligområde Datakilder JUPITER, Besigtigelse d December 2012 side 3

13 Gennemgang og vurdering Englerup Vandværk Amba Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Svagt stigende på klorid og faldende på sulfat for Begge dog langt under vandkvalitetskravene. Ingen Ok Ingen Tidsserier ses bagerst i datablad JUPITER, Besigtigelse d Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Datakilder December 2012 side 4

14 Englerup Vandværk Amba Teknisk anlæg Iltningsmetode Iltning i trykfilter vha. kompressor Filtrering Lukket enkelt filtrering Antal filtre og type 2 stk trykfiltre Filterareal/-kapacitet (total) 6 m3 / t x 2 Filterskyl metode / hyppighed Luft / vand / Ukendt Skyllevandsmængde/-kapacitet Skyllevandsafledning Rentvandsbeholder Tilsætningsanlæg Rentvandspumper Pumpestyring Afgangstryk Foto af filter Ukendt Offenligt kloak Ca. 50 og 30 m3, der er i forbindelse med hinanden Intet 2 stk. Grundfos: 10 m3 /t og 8 m3/t Kører på skift 3,9 bar Foto af rentvandspumper Intet foto Datakilder Besigtigelse d Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Stabilt Ingen overskridelser Ingen overskridelser Ingen overskridelser Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Vandværket d Kapacitetsberegning Indvinding Behandling 34 m³/t 12 m³/t Beholder Ca. 80 m³ Udpumpning 18 m³/t Datakilder Vandværket d December 2012 side 5

15 Englerup Vandværk Amba Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger 2-3 km Ukendt Ja - på papir Ingen Datakilder Vandværket d Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen? I rentvandstanken Ja - På filtre Datakilder Vandværket d Administration og økonomi Bestyrelse 5 personer Formue Ukendt Takst politik Ukendt Datakilder Vandværket d Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Stabilt Vandværkets planer Forny ledningsnettet og forbindelse til andre vandværker Problemer for den videre drift Ingen Datakilder Vandværket d December 2012 side 6

16 Englerup Vandværk Amba Råvand tidsserier Englerup Vandværk. DGU nr Koncentration (mg/l) Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat Englerup Vandværk. DGU nr Koncentration (mg/l) Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat December 2012 side 7

17 Englerup Vandværk Amba Rentvand tidsserier Englerup Vandværk 1,10 0,23 Koncentration (mg/l) 0,20 0,16 0,12 0,08 0,04 Under detektionsgrænsen 0, Ammonium Jern Mangan Nitrit Grænseværdier Englerup Vandværk Antal/ml (100ml) Kim 37 Kim 22 Fækale Coliforme Grænseværdier For Fækale- og Coliforme bakterier er grænsen 0 December 2012 side 8

18 Englerup Vandværk Amba Rentvand tidsserier Englerup Vandværk 1,6 Værdi (FTU) 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Under detektionsgrænsen Turbiditet Grænseværdi December 2012 side 9

19 Gennemgang og vurdering Møllegårdens Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V Navn: Adresse: Kontaktperson: Dato for besigtigelse: Møllegårdens Vandværk Rugvangen 7, 4060 Kirke-Såby Grundejerforeningen Møllegården v. Bjarne Hørlykke Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: Indvinding i 2009 Vandforbrug Vandspild Forbrugere antal og type Datakilder m3/år. Udløber d m3 Ca. 115 m3/døgn. Natforbrug: Ingen data. Maks timeforbrug: Ingen data Ingen data 354 husholdninger og 3 instistuationer JUPITER, Miljøportal Vandværket d Juli 2013 Side 1

20 Møllegårdens Vandværk Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet Kapacitet Forsyningssikkerhed Administration og økonomi Ældre boringer i tørbrønde. Råvandet har i begge boringer et lidt forhøjet kloridindhold samt forhøjet calcium og sulfat. Dette tyder på en vis påvirkning med yngre grundvand og dermed også sårbarhed overfor forurening. Der er imidlertid ikke fundet miljøfremmede stoffer i råvandet, og grundvandstypen er i øvrigt ret ukompliceret. Frekvensstyret pumper i boringerne Boliger Velholdt bygning Velholdt anlæg, der fungerer tilfredsstillende. Mange overskridelser for turbiditet og store udsving i jernindhold (primært under kvalitetskravet), ellers uproblematisk og stabilt niveau af alle parametre Helt nyt SRO anlæg Ledninger er primært af PVC og PE. Vandværket har samlet en kapacitet, der svarer til det nuværende forbrug med en sikkerhedsmargen på 50 %. Indvindingskapaciteten er meget stor. Der er SRO og alarm på manglende strømforsyning. Vandværket har ikke forbindelsesledning til andre vandværker. Velfungerende bestyrelse Møllegårdens Vandværk er generelt et velfungerende vandværk. Indvindingen foregår dog fra indvindingsboringer, der ligger bynært og derved er mere sårbar overfor forurening. Anbefalinger Boringerne bør sikres mod hærværk o.lign. med alarm og pumpestop ved indbrud. Indvindingen bør lægges om til en mere skånsom indvinding, hvor indvindingen foregår fra begge boringer over længere tid, men med mindre ydelse. Herved mindskes sænkningen af vandspejlet i grundvandsmagasinet, hvorved risikoen for at trække forurening ned til grundvandsmagasinet bliver mindre. Der bør kigges på årsagen til turbiditetsoverskridelserne og de store udsving i jernindholdet. Evt. bør det undersøges om filtermaterialet trænger til udskiftning eller der skal foretages hyppigere skylning. Der bør etableres forbindelse til Englerup - og Sonnerup Vandværk. Juli 2013 Side 2

21 Møllegårdens Vandværk Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr (erstatningsboring for ) VV nr. 1 2 Status I drift I drift Placering Vandværkets grund Separat grund Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) , , Terrænkote (DVR90) 30 42,5 Boredybde (m) Filterinterval (m.u.t.) 15,5-18,5 / 18,5-27, Diameter forerør / filter (mm) 225mm 102mm Vandførende lag Glacial smeltevandssand/grus Glacial smeltevandsgrus Rovandspejl (m u. terræn) 5 Råvandspumpe Ukendt Ukendt Pumpeydelse (m³/t) 23,7 m 3 /t 20 m 3 /t Sænkning ved drift (m) Ukendt Ukendt Specifik kapacitet (m³/t/m) 37,5 15,38 Afslutning i terræn Tørbrønd Tørbrønd Beskyttelseszone 1m hegn Indvindingsstrategi Arealanvendelse i nærområde Forureningskilder i nærområde Stop/start på pumper Boligområde Boligområde Datakilder JUPITER, Besigtigelse d Juli 2013 Side 3

22 Møllegårdens Vandværk Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Svagt stigende sulfat og kloridindhold Mikrobiologi Ok Metaller Ok Miljøfremmede stoffer Ingen Udvalgte tidsserier Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Besigtigelse d Juli 2013 Side 4

23 Møllegårdens Vandværk Teknisk anlæg Iltningsmetode Iltningstårn (nyt iltningstårn i 2012) Filtrering Åben dobbelt filtrering Antal filtre og type 2 stk sandfiltre Filterareal/-kapacitet (total) 10 m 3 /t Filterskyl metode / hyppighed Luft og vand / hyppighed af skylning er baseret på m 3 behandlet vand Skyllevandsmængde/-kapacitet Skyllevandsafledning Ukendt Bundfældningstank, der tømmes af slamsuger Rentvandsbeholder 100 m 3 Tilsætningsanlæg Ingen - overvejer blødgøringsanlæg pga høj ph Rentvandspumper 2 stk 8 m 3 /t og 2 stk 16 m 3 /t Pumpestyring Frekvensstyret Afgangstryk 3,5 bar Foto af filter Foto af rentvandspumper Datakilder Besigtigelse d Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Ok Mikrobiologi En enkel overskridelse af coliforme bakterier i 2007 Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Ok Ingen Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder GEUS borearkiv. Vandværket d Kapacitetsberegning Indvinding Behandling 42 m³/t 10 m³/t Beholder 100 m³ Udpumpning 48 m³/t Datakilder Vandværket d Juli 2013 Side 5

24 Møllegårdens Vandværk Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger Ukendt PVC det hele Ja - på papir Ingen Datakilder Vandværket d Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen? SRO UPS på styringsstystem, sender en SMS til ansvarlig. Datakilder Vandværket d Administration og økonomi Bestyrelse 5 personer Formue Takst politik Takstblad godkendes årligt af Lejre Kommune Datakilder Vandværket d Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Faldene vandforbrug Vandværkets planer Der er ny renoveret styresystem. Ingen Problemer for den videre drift Ingen Datakilder Vandværket d Juli 2013 Side 6

25 Møllegårdens Vandværk Råvand tidsserier Koncentration (mg/l) Møllegårdens Vandværk. DGU nr ,00 83,00 105,00 77, Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat Koncentration (mg/l) Møllegårdens Vandværk. DGU nr ,00 100,00 82,00 91, Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat Juli 2013 Side 7

26 Møllegårdens Vandværk Rentvand tidsserier Koncentration (mg/l) 0,20 0,16 0,12 Møllegårdens Vandværk 0,73 0,08 0,04 Under detektionsgrænsen 0, Ammonium Jern Mangan Nitrit Grænseværdier Møllegårdens Vandværk Antal/ml (100ml) Kim 37 Kim 22 Fækale Coliforme Grænseværdier For Fækale- og Coliforme bakterier er grænsen 0 Juli 2013 Side 8

27 Møllegårdens Vandværk Rentvand tidsserier Møllegårdens Vandværk 2 Værdi (FTU) 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Under detektionsgrænsen Turbiditet Grænseværdi Juli 2013 Side 9

28 Gennemgang og vurdering Sonnerup Vandværk I/S Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V Navn: Adresse: Kontaktperson: Dato for besigtigelse: Sonnerup Vandværk I/S Sonnerup Gade 2, 4060 Kirke-Såby Formand: Kåre Madsen Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: Indvinding i 2009 Vandforbrug Vandspild Forbrugere antal og type Datakilder Marts m3/år. Udløber d m3 Ukendt 200 m3/ halv år 48 husholdninger 2 landbrug med dyr 1 landbrug uden dyr JUPITER, Miljøportal Vandværket d Side 1

29 Sonnerup Vandværk I/S Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet Kapacitet Forsyningssikkerhed Administration og økonomi Nyere boring med velholdt afslutning i tørbrønd. Boringens ydelse er rimelig. Lavt stabilt indhold af hovedparametre svagt stigende klorid og sulfat indhold. Seneste analyse indikerer en oxideret vandtype, men der mangler nitrat i prøven, og da grundvandet ved to tidligere analyser har været svagt reduceret, anses det for mest sandsynligt, at seneste prøve er forurenet med ilt i forbindelse med prøveudtagning og/eller analyse. Råvandet bedømmes således som svagt reduceret, idet forhøjet sulfat og forvitringsgrad tyder på et relativt sårbart grundvandsmagasin. Der er ikke fundet miljøfremmede stoffer i råvandet, men det må dog anbefales, at oppumpningen fra boringen så vidt muligt søges udjævnet. Kortlægningen er endnu ikke afsluttet fra Miljøcenter Roskildes side og der er dermed ikke vedtaget grundvandsbeskyttende tiltag i en indsatsplan. Dette punkt vurderes derfor ikke nærmere pt. Indvindingsboringen ligger i kanten af landsbyområdet. Den resterende del af oplandet består af landbrugsarealer. Velholdt bygning Velholdt anlæg, der dog ikke fungerer helt tilfredsstillende. Problemer med nitrit Relativt nye installationer. Ledninger op til 40 år gamle primært af PVC og PE. Den samlede timekapacitet er ukendt, men sandsynligvis tilstrækkelig. Ingen alarmer på bygning og boring, eller forbindelsesledninger til andre vandværker. Veldrevet vandværk, men med en takst politik der er så billigt vand som muligt. Sonnerup Vandværk er generelt et velfungerende vandværk. Indvindingen foregår dog kun fra én indvindingsboring, der er på en kildeplads, der ligger landsbynært og derved er mere sårbar overfor forurening. Anbefalinger Det anbefales, at vandværket omlægger indvindingen således at sænkningen af grundvandet reduceres, hvilket mindsker risikoen for at indvindingen trækker forurening ned til grundvandet. Samtidigt forbedres vandbehandlingen, da opholdstiden i filtrene bliver større. Derudover bør vandværket øge forsyningssikkerheden i form af forbindelsesledninger til andet vandværk (Englerup Vandværk og Møllegårdens Vandværk). Marts 2011 Side 2

30 Sonnerup Vandværk I/S Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr VV nr. Status I drift Placering Separat grund Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) , Terrænkote (DVR90) 44 Boredybde (m) 23 Filterinterval (m.u.t.) Diameter forerør / filter (mm) 165mm Vandførende lag Glacial smeltevandsgrus Rovandspejl (m u. terræn) 8,7 Råvandspumpe Ukendt Pumpeydelse (m³/t) Ukendt Sænkning ved drift (m) 9,25 m Specifik kapacitet (m³/t/m) 2,17 Afslutning i terræn Tørbrønd Beskyttelseszone Hegn ca. 10 m Indvindingsstrategi Start / stop efter vandstand i rentvandsbeholder Arealanvendelse i nærområde Landsby og landbrug Forureningskilder i nærområde Landsby og landbrug Datakilder JUPITER, Besigtigelse d Marts 2011 Side 3

31 Gennemgang og vurdering Sonnerup Vandværk I/S Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Datakilder Marts 2011 Klorid og sulfat er svagt stigende Ok Ok Ingen detektioner Tidsserier ses bagerst i datablad JUPITER, Besigtigelse d Side 4

32 Sonnerup Vandværk I/S Teknisk anlæg Iltningsmetode Kompressor Filtrering Trykfilter Antal filtre og type 1 stk Filterareal/-kapacitet (total) Ukendt Filterskyl metode / hyppighed Vand Skyllevandsmængde/-kapacitet Ukendt Skyllevandsafledning Via slambassin og videre til offentlig kloak Rentvandsbeholder 20 m 3 Tilsætningsanlæg Ingen Rentvandspumper 3 stk Grundfos: 6 m 3 /t Pumpestyring Hver pumpe giver vand til forskellige områder Afgangstryk Ca. 3 bar Foto af filter Foto af rentvandspumper Datakilder Besigtigelse d Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Flere overskridelser af nitritindholdet - der er lavet recirkulation af rentvand. Derudover overholder iltniveauet kun lige vandkvalitetskravet. Ingen overskridelser Ingen overskridelser Ingen overskridelser Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Vandværket d Kapacitetsberegning Indvinding Behandling? m³/t? m³/t Beholder 20 m³ Udpumpning 18 m³/t Datakilder Vandværket d Marts 2011 Side 5

33 Sonnerup Vandværk I/S Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger ca. 3 km erne - pvc Ja - på papir Ingen Datakilder Vandværket d Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen? Datakilder Vandværket d Administration og økonomi Bestyrelse 5 personer Formue kr Takst politik Kun lige det nødvendige Datakilder Vandværket d Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Konstant Vandværkets planer Målerbrønde Problemer for den videre drift Nitrit udgør et problem. Datakilder Vandværket d Marts 2011 Side 6

34 Sonnerup Vandværk I/S Råvand tidsserier Sonnerup Vandværk I/S. DGU nr ,60 Koncentration (mg/l) Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat Marts 2011 Side 7

35 Sonnerup Vandværk I/S Rentvand tidsserier Sonnerup Vandværk I/S 0,20 Koncentration (mg/l) 0,16 0,12 0,08 0,04 Under detektionsgrænsen 0, Ammonium Jern Mangan Nitrit Grænseværdier Sonnerup Vandværk I/S Antal/ml (100ml) Kim 37 Kim 22 Fækale Coliforme Grænseværdier For Fækale- og Coliforme bakterier er grænsen 0 Marts 2011 Side 8

36 Sonnerup Vandværk I/S Rentvand tidsserier Sonnerup Vandværk I/S 7 Koncentration (mg/l) Under detektionsgrænsen Oxygen indhold Grænseværdi Marts 2011 Side 9

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V01-003 Navn: Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Adresse: Rømøvej 8A, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Lejre Vand A/S Dato for

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse og historie Svinø ved Mosen Vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende på Dybsøvejen 24, 4750 Lundby på matrikel nr.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk Tilstandsrapport og status Vivild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Kastrup Nedervindinge Vandværk

Kastrup Nedervindinge Vandværk Kastrup Nedervindinge Vandværk Beskrivelse og historie Kastrup Nedervindinge Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Engvej 13, 4760 Vordingborg, matrikel nr. 9i Neder Vindinge By, Kastrup. Vandværket

Læs mere

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse og historie Kindvig Sageby Vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening. Vandværket er beliggende på Kindvigvej 4, 4735 Mern på matrikel

Læs mere

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse og historie Kostræde Ny vandværk er et privat vandværk, som er organiseret som et A.m.b.a. og beliggende på Højdevej 18, 4750 Lundby, matrikel nr. 25cu Kostræde

Læs mere

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse 14 18 Notat og handlingsplan er

Læs mere

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Varde Vandråd d. 9. oktober 2012 Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Indledning Formål Værktøj til optimal drift af vandværket Gøre bestyrelse og vandværks-passer vidende Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Store Sjørup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009 Storring Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag til opgaver/handlingsplan.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 4.1 Råvand

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010 Assensvejens Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 Disposition Indvendig udforing Overboring Overboring, optagning af

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

Beredskabsplan for. Korinth Vandværk Skovvej 15 5600 Faaborg. E-mail : via18@mail.dk. Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613

Beredskabsplan for. Korinth Vandværk Skovvej 15 5600 Faaborg. E-mail : via18@mail.dk. Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613 Beredskabsplan for Korinth Vandværk Skovvej 15 Jr. nr. 13.02.00-I04-12-14 E-mail : via18@mail.dk Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613 Jupiter ID: 00081298 Senest opdateret: 13. juli 2015 Nyborg

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport T!LSYNSRAPPORT Sagsnr.:12150243 Sagsnavn: Salvig Vandværk Kommune: Holbæk Dato:30.10.2012 Kontaktoplysninger på tilslmsføren- Dato for sidste tilsyn: de: Navn; Christina

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Marts 2014 Homå Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan, opdateret Tilstandsrapport er udarbejdet af: Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN -

Læs mere

Ord forklaring af analyse rapporter

Ord forklaring af analyse rapporter Ord forklaring af analyse rapporter Den kemiske analyse Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt. Denne gulfarvning skyldes som regel et højt

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere pr.

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

Bilag 3 - Komponentliste

Bilag 3 - Komponentliste bilag 3 komponentliste Bilag 3 - liste Introduktion til liste Formålet med en komponentliste (se de følgende sider) og komponent-ringbind er, at alt information, vedrørende alle vandværkets både store

Læs mere

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 005021-2007 Sagsnavn: Sjælsø Vandværk - myndighedstilsyn Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Liselotte Ludvigsen og Winnie Remtoft (ref.) Email: lkl@gentofte.dk,

Læs mere

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015.

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Den 25 februar 2015 blev Aarestrup Vandværk gennemgået af undertegnede, hvilket danner grundlag for følgende kommentarer. Side 1 af 8 Generelt. Aarestrup

Læs mere

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL Kursus om Indsatsplanlægning I samarbejde med VfL 1 Indsatsplanlægning, BNBO med fokus på indvindingsboringernes og anlæggets kvalitet. Kort præsentation, se udleverede noter og dias. Hvordan påvirker

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012 Åbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand Kvalitetskrav til drikkevand Kravene til drikkevand fremgår af Drikkevandsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. dec. 2007). Bekendtgørelsen indeholder mindste og/eller højst

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

enterokokker, pr. 100 ml. i.m. DS/EN7899/2 Kimtal v. 37, pr.100 ml. 5 DS/EN6222 2254 Farvetal Pt mg/l 5 DS/EN7887 5%

enterokokker, pr. 100 ml. i.m. DS/EN7899/2 Kimtal v. 37, pr.100 ml. 5 DS/EN6222 2254 Farvetal Pt mg/l 5 DS/EN7887 5% Direkte undersøgelse * Temperatur Lugt Smag Farve Prøvested Prøvedato Prøvetager Modtaget på Lab Udseende MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE Resultat Vandkvalitetskrav Analysemetode Coliforme bakterier, pr. 100

Læs mere

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a.

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a. Grønt regnskab 2013 for Kristrup Vandværk a.m.b.a. CVR. nr. 34 744 726 10. marts 2014 Udarbejdet til Generalforsamlingen onsdag den 19. marts 2014 af Michael Mose vandværksbestyrer 1 1. Indledende oplysninger...

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand -1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand - 1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1024

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480.

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480. Bilag 4.13 Ordliste Alment vandværk (almene forsyningsanlæg) Vandværk som forsyner mindst 10 ejendomme. Arsen Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand.

Læs mere

Emne 4. Indvindingsområde

Emne 4. Indvindingsområde Slåenvej 2 4. Indvindingsområde 4.1 Forureningstrusler Ingen kendte. Afventer oplysninger fra kommunen om forsyningsområder. 4.2 Forureningskilder i området 4.3 Kildepladsvurdering og indsatsplaner 4.4

Læs mere

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk Bakterie forurening Handlingsplan 2007 Ø. Svenstrup Vandværk Rapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk assistent,

Læs mere

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31.

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31. NYHEDSBREV Kvalitetssikring på vandværker De små & mindre vandværker Ledelses kvalitetssikring BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra Miljøministeriet Skal være indført senest 31. december 2014 [Indsæt billedtekst

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Hvad fortæller en drikkevandsanalyse?

Hvad fortæller en drikkevandsanalyse? Hvad fortæller en drikkevandsanalyse? Den bakteriologiske vandanalyse Kimtal, 22 C Dette kimtal giver et udtryk for antallet af "kuldeelskende" bakterier, der kan være naturligt forekommende i naturen,

Læs mere

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014.

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014. BLOVSTRØD VANDVÆRK I/S Blovstrød Allé 13, 3450 Allerød Telefoner: Vandværk 4817 0136, Formand 4814 1260, Kasserer 4817 1419 e-post: bvv@mail.dk, hjemmeside: www.blvv.dk Bestyrelsens beretning for året

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 Hovedrapport/PLAN November 2006 NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

Havnsø Vandværk a.m.b.a.

Havnsø Vandværk a.m.b.a. Beredskabsplan for Havnsø Vandværk a.m.b.a. Senest revideret Marts 2014 side 1 af 24 Indhold BEREDSKABSPLAN 3 1.1. Generel ansvarsfordeling 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer 3 2. BEREDSKABSSITUATIONEN

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn,

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay ATV Mødenr. 58 om Grundvandskvalitet H.C. Andersen Hotel, Odense 19. maj 2010 VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET:

Læs mere

Indvindingsanlæg på enkeltejendomme

Indvindingsanlæg på enkeltejendomme Indvindingsanlæg på enkeltejendomme Information fra Lejre Kommune om drikkevandsanalyse, forurening af drikkevand og indretning af boringer og brønde på enkeltejendomme. LEJRE KOMMUNE Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

LEDELSESSYSTEM. Boring nr. 2 Pejling af vandstand. V Rovandstand 30 m. Driftsvandstand 25 m. Hovedmålere, vand/el. Aflæsning.

LEDELSESSYSTEM. Boring nr. 2 Pejling af vandstand. V Rovandstand 30 m. Driftsvandstand 25 m. Hovedmålere, vand/el. Aflæsning. SCADA- tegning NATFORBRUG LEDELSESSYSTEM LEDELSESSYSTEM VANDBY VANDFORSYNING mandag den 2. april 2013 Komponent/Aktivitet Handling Udført Udsat Bemærkninger Ny aktivitet. Boring nr. 2 Pejling af vandstand.

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Maj 2011 Center for Teknik og Miljø Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Plandel GREVE KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Opbygning af vandforsyningsplanen 2 1.2 Offentlig høring 2 2. Vandforsyningen

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker Rettelser efter høringsperiode Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Lobbæk Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Lobbæk Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Lobbæk Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Lobbæk Vandværk Udgiver Bornholms Regionskommune (BRK), Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge Udgivelsesår

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer.

Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Søbjerg Vandværk generalforsamling 24. april 2014. Kære andelshavere, velkommen til generalforsamlingen. 2013 har været et år som så mange andre i vandværket og dog er der sket ændringer. Jeg vil gerne

Læs mere

Erfaringer med rensning af drikkevandet i små vandforsyningsanlæg

Erfaringer med rensning af drikkevandet i små vandforsyningsanlæg Erfaringer med rensning af drikkevandet i små vandforsyningsanlæg Bente Villumsen, Jan Jul Christensen & Alan Jacobsen COWI A/S Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015. Formandens beretningen

Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015. Formandens beretningen Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015 Formandens beretningen Bestyrelsens sammensætning Formand Arne Lhjungmann Pedersen Kasserer Poul Erik Johnsen Sekretær Ejvind

Læs mere

Vandforsyningsplan 2014-2017. Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk

Vandforsyningsplan 2014-2017. Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Vandforsyningsplan 2014-2017 Vandforsyningsplan 2014-2017 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Redaktion: Land og Miljø, Vordingborg Kommune Forsidebillede: Oliemaleri

Læs mere

Tilladelserne meddeles i medfør af vandforsyningslovens 21 (LBK nr. 1199 af 30. september 2013).

Tilladelserne meddeles i medfør af vandforsyningslovens 21 (LBK nr. 1199 af 30. september 2013). Esbjerg Vand A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Sendt via e-mail post@esbjergforsyning.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 1. september 2014 Journal nr. 14/2625 Sagsbehandler Jakob Top Jørgensen Telefon direkte

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen.

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen. Dato: 09-07-2015 Sagsnr.: 15/19015 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Rødding Vandforsyning Vestermarksvej 1 6630 Rødding Sendt pr. mail til: rvcentral@mail.tele.dk Og lcs@dge.dk Tilladelse

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S Marts 2012 Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2012 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, der

Læs mere

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan. Delrapport 3 Generel vejledning til Tilstandsrapport & Handlingsplan Version 2012 Her findes generel information, som kan læses helt eller delvis i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan. Her

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere