Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010"

Transkript

1 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato for besigtigelse: Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: 4200 m 3 /år. Udløber d Indvinding i m 3 Vandforbrug Vandspild Forbrugere antal og type Ukendt Ikke udregnet 26 sommerhuse, få helårshuse Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d Marts 2011 Side 1

2 Englerup Indelukke Vandværk Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet Ældre boring inde i vandværks bygning (som er en stor brønd) Råvandet er reduceret og grundvandsmagasinet er sandsynligvis velbeskyttet imod forurening. Seneste råvandsanalyser er fra Der er her fundet et indhold af opløst jern på 21 mg/l, hvilket er ekstremt højt og nærmest umuligt at nedbringe tilfredsstillende. Ved tidligere analyser blev der fundet jernindhold på omkring 4 mg/l, så det er sandsynligt, at nævnte analyseresultat er en fejl. Kortlægningen er endnu ikke afsluttet fra Miljøcenter Roskildes side og der er dermed ikke vedtaget grundvandsbeskyttende tiltag i en indsatsplan. Dette punkt vurderes derfor ikke nærmere pt. Sommerhus- og landbrugsområde Under jorden Ok Nyere anlæg, der fungerer tilfredsstillende Uproblematisk og stabilt niveau af alle parametre. Ok Ukendt Kapacitet Ikke vurderet for vandværker med oppumpning under m3/år på grund af for stor usikkerhed om vandforbrugets variation over døgnet. Forsyningssikkerhed Ingen alarm ingen forsyningsledning til andet vandværk Administration og økonomi Englerup Indelukke Vandværk er et velfungerende vandværk. Velfungerende bestyrelse Anbefalinger Boring og vandværket bør sikres mod hærværk o.lign. med alarm og pumpestop i tilfælde af indbrud. Det anbefales, at der etableres forbindelse til andet vandværk, eller etablering af en supplerende boring. Marts 2011 Side 2

3 Englerup Indelukke Vandværk Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr VV nr. 1 Status I drift Placering Vandværks bygning Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) , Terrænkote (DVR90) 5 Boredybde (m) 50,5 Filterinterval (m.u.t.) 32,5 Diameter forerør / filter (mm) 152mm Vandførende lag Ukendt lag, oplysninger mangler Rovandspejl (m u. terræn) Ukendt Råvandspumpe Ukendt Pumpeydelse (m³/t) Ukendt Sænkning ved drift (m) Ukendt Specifik kapacitet (m³/t/m) 1,14 Afslutning i terræn Indendørs Beskyttelseszone Ingen Indvindingsstrategi Kører efter behov Arealanvendelse i nærområde Sommerhus- og landbrugsområde Forureningskilder i nærområde Sommerhus- og landbrugsområde Datakilder JUPITER, Besigtigelse d Marts 2011 Side 3

4 Englerup Indelukke Vandværk Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Der er ikke udtaget prøver af råvandet siden 2003 Indtil da er der stabilt niveau på sulfat og klorid indhold Mikrobiologi Ingen Metaller Ok Miljøfremmede stoffer Ingen Udvalgte tidsserier Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Besigtigelse d Marts 2011 Side 4

5 Englerup Indelukke Vandværk Teknisk anlæg Iltningsmetode Filtrering Antal filtre og type Filterareal/-kapacitet (total) Filterskyl metode / hyppighed Skyllevandsmængde/-kapacitet Skyllevandsafledning Rentvandsbeholder Tilsætningsanlæg Rentvandspumper Pumpestyring Afgangstryk Foto af filter Luft i trykfilter vha. kompressor Lukket dobbelt filtrering 2 trykfiltre Ukendt Luft og vand / forfilter 1 gang pr. mdr. 85m3 og efterfilter 2 gange pr. mdr. 230m3 Ukendt, skylles indtil vandet er klart Offentlig kloak Ingen (hydrofor) Ingen Hydrofor Ingen ca. 3 bar Foto af rentvandspumper Ingen rentvandspumpe (Hydrofor) Datakilder Besigtigelse d Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Ingen overskridelser Ingen overskridelser Ingen overskridelser Ingen detektioner Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Vandværket d Kapacitetsberegning Indvinding Behandling? m³/t? m³/t Beholder Ingen Udpumpning Ingen Datakilder Vandværket d Marts 2011 Side 5

6 Englerup Indelukke Vandværk Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger Findes på LER ca. 1960'erne Ja - på papir Ingen Datakilder Vandværket d Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen? Datakilder Vandværket d Administration og økonomi Bestyrelse 7 personer Formue Ikke oplyst Takst politik Ikke oplyst Datakilder Vandværket d Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Forbruget er svagt stigende Vandværkets planer Forbindelsesledning til andet vandværk Problemer for den videre drift Vinter: størmsvigt Datakilder Vandværket d Marts 2011 Side 6

7 Englerup Indelukke Vandværk Råvand tidsserier Englerup Indelukke Vandværk. DGU nr Koncentration (mg/l) Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat Marts 2011 Side 7

8 Englerup Indelukke Vandværk Rentvand tidsserier Englerup Indelukke Vandværk 0,20 0,46 3,600,42 3,70 0,24 0,43 0,93 3,10 0,24 0,44 0,51 1,10 Koncentration (mg/l) 0,16 0,12 0,08 0,04 Under detektionsgrænsen 0, Ammonium Jern Mangan Nitrit Grænseværdier Englerup Indelukke Vandværk Antal/ml (100ml) Kim 37 Kim 22 Fækale Coliforme Grænseværdier For Fækale- og Coliforme bakterier er grænsen 0 Marts 2011 Side 8

9 Englerup Indelukke Vandværk Rentvand tidsserier Englerup Indelukke Vandværk 1,6 Værdi (FTU) 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Under detektionsgrænsen Turbiditet Grænseværdi Marts 2011 Side 9

10 Gennemgang og vurdering Englerup Vandværk Amba Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V Navn: Adresse: Kontaktperson: Dato for besigtigelse: Englerup Vandværk Amba Vibekæret 8, 4060 Kirke-Såby Formand: Henrik Bendsen Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: Indvinding i 2009 Vandforbrug Vandspild Forbrugere antal og type Datakilder December 2012 side m3/år. Udløber d m3/år ca m3/døgn. Natforbrug: Ingen Maks. timeforbrug: Ukendt Sidste år stort vandspild, men intet nu 191 husholdninger 1 erhverv 2 Landbrug med dyr og 2 uden dyr JUPITER, Miljøportal Vandværket d

11 Englerup Vandværk Amba Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet Kapacitet Forsyningssikkerhed Administration og økonomi Ældre boring i tørbrønd med god ydelse. Lavt stabilt indhold af hovedparametre. Råvandet er ret stærkt reduceret men er ellers af en ret ukompliceret sammensætning. Grundvandsmagasinet er med stor sandsynlighed velbeskyttet imod forurening. Kortlægningen er endnu ikke afsluttet fra Miljøcenter Roskildes side og der er dermed ikke vedtaget grundvandsbeskyttende tiltag i en indsatsplan. Dette punkt vurderes derfor ikke nærmere pt. Boligområde Velholdt bygning Ældre anlæg, der er velholdt og fungerer tilfredsstillende Uproblematisk og stabilt niveau af alle parametre med få overskridelser Ældre velholdte installationer. Ukendt Vandværket har en kapacitet, der er langt større end forbruget. Specielt indvindingskapaciteten er meget stor. Har kun alarm på rentvandstanken, og ingen forbindelsesledning til andet vandværk Velfungere bestyrelse Englerup Vandværk er et velfungerende vandværk. Indvindingen foregår dog kun fra den ene af deres indvindingsboringer. Dette medfører at den nuværende indvinding, fra én boring, giver en sænkning af grundvandet lokalt omkring boringen, hvilket øger risikoen for forurening af grundvandet. Anbefalinger Det anbefales at neddrosle pumperne på boringerne, da kapaciteten er meget stor her. Indvindingen bør spredes over hele døgnet. Der bør analyseres for både methan og sulfid (svovlbrinte) i råvandsprøve. Der bør etableres forbindelse til andre vandværker: Møllegårdens Vandværk, Sonnerup Vandværk og Englerup Indelukke Vandværk. December 2012 side 2

12 Englerup Vandværk Amba Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr VV nr. 2 1 Status I drift Reserve Placering Vandværksgrund Vandværksgrund Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) , , Terrænkote (DVR90) Boredybde (m) 35,3 73,5 Filterinterval (m.u.t.) 31,8-35, ,5 Diameter forerør / filter (mm) Ukendt 3 tommer Vandførende lag Glacial smeltevandsgrus Kalk, kridt kalksten Rovandspejl (m u. terræn) 3,8 10,3 Råvandspumpe SP17-4 SP17-4 Pumpeydelse (m³/t) Sænkning ved drift (m) Ukendt 0,6 m Specifik kapacitet (m³/t/m) 3,6 35 Afslutning i terræn Tørbrønd Tørbrønd Beskyttelseszone Indvindingsstrategi Kun boring er i drift: Start / stop styret af hydrofor Arealanvendelse i nærområde Boliger og Landbrug Forureningskilder i nærområde Autoværksted - Landbrugs- og boligområde Datakilder JUPITER, Besigtigelse d December 2012 side 3

13 Gennemgang og vurdering Englerup Vandværk Amba Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Svagt stigende på klorid og faldende på sulfat for Begge dog langt under vandkvalitetskravene. Ingen Ok Ingen Tidsserier ses bagerst i datablad JUPITER, Besigtigelse d Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Datakilder December 2012 side 4

14 Englerup Vandværk Amba Teknisk anlæg Iltningsmetode Iltning i trykfilter vha. kompressor Filtrering Lukket enkelt filtrering Antal filtre og type 2 stk trykfiltre Filterareal/-kapacitet (total) 6 m3 / t x 2 Filterskyl metode / hyppighed Luft / vand / Ukendt Skyllevandsmængde/-kapacitet Skyllevandsafledning Rentvandsbeholder Tilsætningsanlæg Rentvandspumper Pumpestyring Afgangstryk Foto af filter Ukendt Offenligt kloak Ca. 50 og 30 m3, der er i forbindelse med hinanden Intet 2 stk. Grundfos: 10 m3 /t og 8 m3/t Kører på skift 3,9 bar Foto af rentvandspumper Intet foto Datakilder Besigtigelse d Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Stabilt Ingen overskridelser Ingen overskridelser Ingen overskridelser Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Vandværket d Kapacitetsberegning Indvinding Behandling 34 m³/t 12 m³/t Beholder Ca. 80 m³ Udpumpning 18 m³/t Datakilder Vandværket d December 2012 side 5

15 Englerup Vandværk Amba Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger 2-3 km Ukendt Ja - på papir Ingen Datakilder Vandværket d Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen? I rentvandstanken Ja - På filtre Datakilder Vandværket d Administration og økonomi Bestyrelse 5 personer Formue Ukendt Takst politik Ukendt Datakilder Vandværket d Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Stabilt Vandværkets planer Forny ledningsnettet og forbindelse til andre vandværker Problemer for den videre drift Ingen Datakilder Vandværket d December 2012 side 6

16 Englerup Vandværk Amba Råvand tidsserier Englerup Vandværk. DGU nr Koncentration (mg/l) Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat Englerup Vandværk. DGU nr Koncentration (mg/l) Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat December 2012 side 7

17 Englerup Vandværk Amba Rentvand tidsserier Englerup Vandværk 1,10 0,23 Koncentration (mg/l) 0,20 0,16 0,12 0,08 0,04 Under detektionsgrænsen 0, Ammonium Jern Mangan Nitrit Grænseværdier Englerup Vandværk Antal/ml (100ml) Kim 37 Kim 22 Fækale Coliforme Grænseværdier For Fækale- og Coliforme bakterier er grænsen 0 December 2012 side 8

18 Englerup Vandværk Amba Rentvand tidsserier Englerup Vandværk 1,6 Værdi (FTU) 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Under detektionsgrænsen Turbiditet Grænseværdi December 2012 side 9

19 Gennemgang og vurdering Møllegårdens Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V Navn: Adresse: Kontaktperson: Dato for besigtigelse: Møllegårdens Vandværk Rugvangen 7, 4060 Kirke-Såby Grundejerforeningen Møllegården v. Bjarne Hørlykke Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: Indvinding i 2009 Vandforbrug Vandspild Forbrugere antal og type Datakilder m3/år. Udløber d m3 Ca. 115 m3/døgn. Natforbrug: Ingen data. Maks timeforbrug: Ingen data Ingen data 354 husholdninger og 3 instistuationer JUPITER, Miljøportal Vandværket d Juli 2013 Side 1

20 Møllegårdens Vandværk Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet Kapacitet Forsyningssikkerhed Administration og økonomi Ældre boringer i tørbrønde. Råvandet har i begge boringer et lidt forhøjet kloridindhold samt forhøjet calcium og sulfat. Dette tyder på en vis påvirkning med yngre grundvand og dermed også sårbarhed overfor forurening. Der er imidlertid ikke fundet miljøfremmede stoffer i råvandet, og grundvandstypen er i øvrigt ret ukompliceret. Frekvensstyret pumper i boringerne Boliger Velholdt bygning Velholdt anlæg, der fungerer tilfredsstillende. Mange overskridelser for turbiditet og store udsving i jernindhold (primært under kvalitetskravet), ellers uproblematisk og stabilt niveau af alle parametre Helt nyt SRO anlæg Ledninger er primært af PVC og PE. Vandværket har samlet en kapacitet, der svarer til det nuværende forbrug med en sikkerhedsmargen på 50 %. Indvindingskapaciteten er meget stor. Der er SRO og alarm på manglende strømforsyning. Vandværket har ikke forbindelsesledning til andre vandværker. Velfungerende bestyrelse Møllegårdens Vandværk er generelt et velfungerende vandværk. Indvindingen foregår dog fra indvindingsboringer, der ligger bynært og derved er mere sårbar overfor forurening. Anbefalinger Boringerne bør sikres mod hærværk o.lign. med alarm og pumpestop ved indbrud. Indvindingen bør lægges om til en mere skånsom indvinding, hvor indvindingen foregår fra begge boringer over længere tid, men med mindre ydelse. Herved mindskes sænkningen af vandspejlet i grundvandsmagasinet, hvorved risikoen for at trække forurening ned til grundvandsmagasinet bliver mindre. Der bør kigges på årsagen til turbiditetsoverskridelserne og de store udsving i jernindholdet. Evt. bør det undersøges om filtermaterialet trænger til udskiftning eller der skal foretages hyppigere skylning. Der bør etableres forbindelse til Englerup - og Sonnerup Vandværk. Juli 2013 Side 2

21 Møllegårdens Vandværk Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr (erstatningsboring for ) VV nr. 1 2 Status I drift I drift Placering Vandværkets grund Separat grund Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) , , Terrænkote (DVR90) 30 42,5 Boredybde (m) Filterinterval (m.u.t.) 15,5-18,5 / 18,5-27, Diameter forerør / filter (mm) 225mm 102mm Vandførende lag Glacial smeltevandssand/grus Glacial smeltevandsgrus Rovandspejl (m u. terræn) 5 Råvandspumpe Ukendt Ukendt Pumpeydelse (m³/t) 23,7 m 3 /t 20 m 3 /t Sænkning ved drift (m) Ukendt Ukendt Specifik kapacitet (m³/t/m) 37,5 15,38 Afslutning i terræn Tørbrønd Tørbrønd Beskyttelseszone 1m hegn Indvindingsstrategi Arealanvendelse i nærområde Forureningskilder i nærområde Stop/start på pumper Boligområde Boligområde Datakilder JUPITER, Besigtigelse d Juli 2013 Side 3

22 Møllegårdens Vandværk Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Svagt stigende sulfat og kloridindhold Mikrobiologi Ok Metaller Ok Miljøfremmede stoffer Ingen Udvalgte tidsserier Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Besigtigelse d Juli 2013 Side 4

23 Møllegårdens Vandværk Teknisk anlæg Iltningsmetode Iltningstårn (nyt iltningstårn i 2012) Filtrering Åben dobbelt filtrering Antal filtre og type 2 stk sandfiltre Filterareal/-kapacitet (total) 10 m 3 /t Filterskyl metode / hyppighed Luft og vand / hyppighed af skylning er baseret på m 3 behandlet vand Skyllevandsmængde/-kapacitet Skyllevandsafledning Ukendt Bundfældningstank, der tømmes af slamsuger Rentvandsbeholder 100 m 3 Tilsætningsanlæg Ingen - overvejer blødgøringsanlæg pga høj ph Rentvandspumper 2 stk 8 m 3 /t og 2 stk 16 m 3 /t Pumpestyring Frekvensstyret Afgangstryk 3,5 bar Foto af filter Foto af rentvandspumper Datakilder Besigtigelse d Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Ok Mikrobiologi En enkel overskridelse af coliforme bakterier i 2007 Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Ok Ingen Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder GEUS borearkiv. Vandværket d Kapacitetsberegning Indvinding Behandling 42 m³/t 10 m³/t Beholder 100 m³ Udpumpning 48 m³/t Datakilder Vandværket d Juli 2013 Side 5

24 Møllegårdens Vandværk Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger Ukendt PVC det hele Ja - på papir Ingen Datakilder Vandværket d Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen? SRO UPS på styringsstystem, sender en SMS til ansvarlig. Datakilder Vandværket d Administration og økonomi Bestyrelse 5 personer Formue Takst politik Takstblad godkendes årligt af Lejre Kommune Datakilder Vandværket d Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Faldene vandforbrug Vandværkets planer Der er ny renoveret styresystem. Ingen Problemer for den videre drift Ingen Datakilder Vandværket d Juli 2013 Side 6

25 Møllegårdens Vandværk Råvand tidsserier Koncentration (mg/l) Møllegårdens Vandværk. DGU nr ,00 83,00 105,00 77, Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat Koncentration (mg/l) Møllegårdens Vandværk. DGU nr ,00 100,00 82,00 91, Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat Juli 2013 Side 7

26 Møllegårdens Vandværk Rentvand tidsserier Koncentration (mg/l) 0,20 0,16 0,12 Møllegårdens Vandværk 0,73 0,08 0,04 Under detektionsgrænsen 0, Ammonium Jern Mangan Nitrit Grænseværdier Møllegårdens Vandværk Antal/ml (100ml) Kim 37 Kim 22 Fækale Coliforme Grænseværdier For Fækale- og Coliforme bakterier er grænsen 0 Juli 2013 Side 8

27 Møllegårdens Vandværk Rentvand tidsserier Møllegårdens Vandværk 2 Værdi (FTU) 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Under detektionsgrænsen Turbiditet Grænseværdi Juli 2013 Side 9

28 Gennemgang og vurdering Sonnerup Vandværk I/S Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V Navn: Adresse: Kontaktperson: Dato for besigtigelse: Sonnerup Vandværk I/S Sonnerup Gade 2, 4060 Kirke-Såby Formand: Kåre Madsen Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: Indvinding i 2009 Vandforbrug Vandspild Forbrugere antal og type Datakilder Marts m3/år. Udløber d m3 Ukendt 200 m3/ halv år 48 husholdninger 2 landbrug med dyr 1 landbrug uden dyr JUPITER, Miljøportal Vandværket d Side 1

29 Sonnerup Vandværk I/S Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet Kapacitet Forsyningssikkerhed Administration og økonomi Nyere boring med velholdt afslutning i tørbrønd. Boringens ydelse er rimelig. Lavt stabilt indhold af hovedparametre svagt stigende klorid og sulfat indhold. Seneste analyse indikerer en oxideret vandtype, men der mangler nitrat i prøven, og da grundvandet ved to tidligere analyser har været svagt reduceret, anses det for mest sandsynligt, at seneste prøve er forurenet med ilt i forbindelse med prøveudtagning og/eller analyse. Råvandet bedømmes således som svagt reduceret, idet forhøjet sulfat og forvitringsgrad tyder på et relativt sårbart grundvandsmagasin. Der er ikke fundet miljøfremmede stoffer i råvandet, men det må dog anbefales, at oppumpningen fra boringen så vidt muligt søges udjævnet. Kortlægningen er endnu ikke afsluttet fra Miljøcenter Roskildes side og der er dermed ikke vedtaget grundvandsbeskyttende tiltag i en indsatsplan. Dette punkt vurderes derfor ikke nærmere pt. Indvindingsboringen ligger i kanten af landsbyområdet. Den resterende del af oplandet består af landbrugsarealer. Velholdt bygning Velholdt anlæg, der dog ikke fungerer helt tilfredsstillende. Problemer med nitrit Relativt nye installationer. Ledninger op til 40 år gamle primært af PVC og PE. Den samlede timekapacitet er ukendt, men sandsynligvis tilstrækkelig. Ingen alarmer på bygning og boring, eller forbindelsesledninger til andre vandværker. Veldrevet vandværk, men med en takst politik der er så billigt vand som muligt. Sonnerup Vandværk er generelt et velfungerende vandværk. Indvindingen foregår dog kun fra én indvindingsboring, der er på en kildeplads, der ligger landsbynært og derved er mere sårbar overfor forurening. Anbefalinger Det anbefales, at vandværket omlægger indvindingen således at sænkningen af grundvandet reduceres, hvilket mindsker risikoen for at indvindingen trækker forurening ned til grundvandet. Samtidigt forbedres vandbehandlingen, da opholdstiden i filtrene bliver større. Derudover bør vandværket øge forsyningssikkerheden i form af forbindelsesledninger til andet vandværk (Englerup Vandværk og Møllegårdens Vandværk). Marts 2011 Side 2

30 Sonnerup Vandværk I/S Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr VV nr. Status I drift Placering Separat grund Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) , Terrænkote (DVR90) 44 Boredybde (m) 23 Filterinterval (m.u.t.) Diameter forerør / filter (mm) 165mm Vandførende lag Glacial smeltevandsgrus Rovandspejl (m u. terræn) 8,7 Råvandspumpe Ukendt Pumpeydelse (m³/t) Ukendt Sænkning ved drift (m) 9,25 m Specifik kapacitet (m³/t/m) 2,17 Afslutning i terræn Tørbrønd Beskyttelseszone Hegn ca. 10 m Indvindingsstrategi Start / stop efter vandstand i rentvandsbeholder Arealanvendelse i nærområde Landsby og landbrug Forureningskilder i nærområde Landsby og landbrug Datakilder JUPITER, Besigtigelse d Marts 2011 Side 3

31 Gennemgang og vurdering Sonnerup Vandværk I/S Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Datakilder Marts 2011 Klorid og sulfat er svagt stigende Ok Ok Ingen detektioner Tidsserier ses bagerst i datablad JUPITER, Besigtigelse d Side 4

32 Sonnerup Vandværk I/S Teknisk anlæg Iltningsmetode Kompressor Filtrering Trykfilter Antal filtre og type 1 stk Filterareal/-kapacitet (total) Ukendt Filterskyl metode / hyppighed Vand Skyllevandsmængde/-kapacitet Ukendt Skyllevandsafledning Via slambassin og videre til offentlig kloak Rentvandsbeholder 20 m 3 Tilsætningsanlæg Ingen Rentvandspumper 3 stk Grundfos: 6 m 3 /t Pumpestyring Hver pumpe giver vand til forskellige områder Afgangstryk Ca. 3 bar Foto af filter Foto af rentvandspumper Datakilder Besigtigelse d Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Flere overskridelser af nitritindholdet - der er lavet recirkulation af rentvand. Derudover overholder iltniveauet kun lige vandkvalitetskravet. Ingen overskridelser Ingen overskridelser Ingen overskridelser Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Vandværket d Kapacitetsberegning Indvinding Behandling? m³/t? m³/t Beholder 20 m³ Udpumpning 18 m³/t Datakilder Vandværket d Marts 2011 Side 5

33 Sonnerup Vandværk I/S Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger ca. 3 km erne - pvc Ja - på papir Ingen Datakilder Vandværket d Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen? Datakilder Vandværket d Administration og økonomi Bestyrelse 5 personer Formue kr Takst politik Kun lige det nødvendige Datakilder Vandværket d Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Konstant Vandværkets planer Målerbrønde Problemer for den videre drift Nitrit udgør et problem. Datakilder Vandværket d Marts 2011 Side 6

34 Sonnerup Vandværk I/S Råvand tidsserier Sonnerup Vandværk I/S. DGU nr ,60 Koncentration (mg/l) Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat Marts 2011 Side 7

35 Sonnerup Vandværk I/S Rentvand tidsserier Sonnerup Vandværk I/S 0,20 Koncentration (mg/l) 0,16 0,12 0,08 0,04 Under detektionsgrænsen 0, Ammonium Jern Mangan Nitrit Grænseværdier Sonnerup Vandværk I/S Antal/ml (100ml) Kim 37 Kim 22 Fækale Coliforme Grænseværdier For Fækale- og Coliforme bakterier er grænsen 0 Marts 2011 Side 8

36 Sonnerup Vandværk I/S Rentvand tidsserier Sonnerup Vandværk I/S 7 Koncentration (mg/l) Under detektionsgrænsen Oxygen indhold Grænseværdi Marts 2011 Side 9

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Store Sjørup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse og historie Svinø ved Mosen Vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende på Dybsøvejen 24, 4750 Lundby på matrikel nr.

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort

Læs mere

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse og historie Kostræde Ny vandværk er et privat vandværk, som er organiseret som et A.m.b.a. og beliggende på Højdevej 18, 4750 Lundby, matrikel nr. 25cu Kostræde

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

I/S Kristrup Vandværk

I/S Kristrup Vandværk I/S Kristrup Vandværk Tilstandsvurdering Januar 2005 Ref 0440954 F00026-1-JANR Udg. 02 Dato 2004-01-28 Godk. Kontrol HIB Udarb. JANR Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Tlf: 8944 7700 www.ramboll.dk

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT. Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge FOR

TILSTANDSRAPPORT. Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge FOR TILSTANDSRAPPORT FOR Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Udarbejdet af Per Bøgelund-Hansen Bygningskonstruktør Indholdsfortegnelse Side 01. Historik... 6 01.01.

Læs mere

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Indsatsplan Thyholm 2015

Indsatsplan Thyholm 2015 Indsatsplan Thyholm 2015 En dynamisk plan til beskyttelse af den fremtidige drikkevandsforsyning fra Jegindø Vandværk, Lyngs Vandværk, Oddesund Nord Vandværk, Søndbjerg Vandværk, Tambohus Vandværk, Thyholm

Læs mere

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015.

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Den 25 februar 2015 blev Aarestrup Vandværk gennemgået af undertegnede, hvilket danner grundlag for følgende kommentarer. Side 1 af 8 Generelt. Aarestrup

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere