7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT"

Transkript

1 7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT

2 7. Vinding Vandværk Side 7.2 BYGNINGSFOTO PRINCIPSKITSE

3 7. Vinding Vandværk Side 7.3 INSTALLATIONSFOTOS Filter Rentvandpumper

4 7. Vinding Vandværk Side 7.4 REGISTRERINGSSKEMA Registreringsdato: 23. februar 2001 Anlægsnr.: Opførelsesår: 1934 Ombygget / renoveret: 1993 Indvinding 2000: m 3 Vandindvindingsret: m 3 /år meddelt: 6. oktober 1999 Indvindingsanlægget (boringer) DGU-nr Vandværksnummer 3 4 Terrænkote (aflæst på 4 cm kort) 53,0 72,3 0,0 Målepunktskote Udførelsesår Boredybde m ut. 79, ,5 Forerørsdiameter mm Filterdiameter mm Indstrømningsinterval m ut ,0-47,5 Specifik kapacitet m 3 /t/ms 20/13 12/ 17/4,2 Rovandspejl m u.mp 4 36,2 Pejledato 1997 Pumpetype Pumpeindtag m ut. Pumpeydelse m 3 /t 7,5 7,5 7,5 Samlet indvindingskapacitet m 3 /t 22,5

5 7. Vinding Vandværk Side 7.5 REGISTRERINGSSKEMA: Behandlingsanlægget: Værkets terrænkote Beluftningsmetode Kalktilsætning Kompressor (direkte på råvandstilgang) Magnodol Reaktionsbassin m 2 - Filtrering (enkelt/dobbelt) Filtertype (åben/lukket) Enkelt Lukket Filterareal m 2 Filterkapacitet m 3 /t 2 á 25 Skyllemetode Luft og vand Skyllehyppighed Forfilter: <400 m 3 : hver 14. dag Efterfilter: >400 m 3 : hver uge Afledning af filterskyllevand Afledning til kloak Beholder- og udpumpningsanlægget: Rentvandsbeholder m 3 35 Højdebeholder - Hydrofor - Udgangstrykkote Rentvandspumper 3,5 bar 3 stk. Ydelse m 3 /t I alt 12

6 7. Vinding Vandværk Side 7.6 BESKRIVELSE Vinding Vandværk er opført i 1934 og ombygget til det nuværende i Vandværket er beliggende på matr. nr. 23i Vinding By, Vinding. Vandværkets tilladelse til indvinding af grundvand blev givet den 18. december Den 6. oktober 1999 blev indvindingstilladelsen nedsat fra m 3 til m 3 efter ansøgning fra vandværket. Vinding Vandværk er et interessentskab, og havde den 1. januar interessenter. Indvinding Vandværket indvinder grundvandet fra 3 vandforsyningsboringer med DGU nr , og Boreprofilerne viser vekslende lag af sand og ler i den første boring, mens der er er lerlag på meters tykkelse over vandførende sandlag i de to andre boringer. Boringerne er placeret som angivet herunder: DGUnr. Matrikel Bemærkning i Vinding By, Vinding Ved vandværk i Vinding By, Vinding Foran vandværk el Vinding By, Vinding På mark bag vandværket Boringerne til Vinding Vandværk ligger i et område med både industri og boliger. Der kan således være mange forureningskilder i vandværkets indvindingsopland som feks. autoværksteder, fotografisk industri, nedgravede olietanke og kloakledninger. Råvand Råvandet har et indhold af jern og mangan på hhv. 2,5-3,5 og ca. 0,2 mg/l samt ammonium på ca. 0,1 mg/l. Permanganattal og organisk kulstof er på lavt niveau, men der er indhold af aggressiv kulsyre på op til 16 mg/l. Vandkvaliteten kræver normal vandbehandling suppleret med neutralisering af aggressiv kulsyre. Råvandet er reduceret grundvandstype (jern- og sulfatzonen). Vinding Vandværk har siden 1999 udført udvidede boringskontroller, der omfatter pesticider og andre miljøfremmede stoffer. Miljøstyrelsens grænseværdier overholdes på alle punkter. Vandbehandling Vandet ledes fra boringerne ind på vandværket, hvor der foretages simpel vandbehandling, som består i en luftning af vandet direkte på råvandsledningen og filtrering i trykfiltre. Ved denne behandling fjernes jern og mangan samt agg. kuldioxid. Efter filtreringen ledes vandet via frekvensstyrede pumper ud i ledningsnettet. Filtrene skylles med luft og vand. Skyllevandet ledes uden forudgående bundfældning til offentlig kloak. Drikkevand Drikkevandsanalyserne viser i flere tilfælde et indhold af aggressivt kuldioxid. Vandværket er begyndt at tilsætte Magnodol til filtrene, hvilket har løst problemet. Vandværket afventer resultater af den seneste prøvetagning. Vandværket er nu ved at indkøre hyppigheden af genopfyldning. Vurdering Vinding Vandværk er i teknisk god stand, men vandværkets boringer er placeret uhensigtsmæssigt i byområde med mulige forureningskilder, og indvindingen er dermed af Vejle Amt sat under kategorien ikkebevaringsværdig kildeplads. Dog viser vandtypen en vis alder og dermed beskyttet ressource. Bestyrelsen for Vinding Vandværk er indforstået med, at det kan være nødvendigt at flytte indvindingen til en ny kildeplads, såfremt der konstateres indhold af miljøfremmede stoffer i de udvidede boringskontroller.

7 7. Vinding Vandværk Side 7.7 Vurderingerne heraf omfatter stoftype, koncentration og hyppigheden af de miljøfremmede stoffer. Økonomien vil være afgørende for, om vandværket ønsker at etablere en ny kildeplads eller overtages af et andet vandværk. FORSYNINGSOMRÅDET Antal trykzoner 1 Antal forbrugervandmålere 157 Maks. døgnforbrug m 3 Middel døgnforbrug m 3 Hovedledninger, samlet længde 4,5 km Ledningsnet År Materiale Længde Støbejern 560 m PVC m PL 340 m PE 895 m I alt m Vinding vandværk er ringforbundet til TRE-FORs ledningsnet i Sønderdalen (se kortbilag). Vandleverance 2000 Vandleverancer i alt m 3 - fordeling på forsyningsområder Vandværkets eget m 3 Eksport m 3

8 7. Vinding Vandværk Side 7.8 VANDFORBRUGSSTATISTIK Forbrugskategorier Forbrug m³/år Forbrug m³/år Forbrug m³/år Forbrug m³/år Husholdning Industri/erhverv Landbrug/gartnerier Fritidshuse Eget forbrug på vv Totalt målt forbrug Umålt forbrug Vandforbrug i alt m 3 /år heraf eksport m 3 /år Vandindvinding og tilladelse m³ m³ m³ m³ Indvinding Tilladelse m³ m³ 0 m³

9 7. Vinding Vandværk Side 7.9 KAPACITETSFORHOLD Krav Evne Døgnfaktor 2,0 Timefaktor 2,5 Årsproduktion m 3 /år Råvandskapacitet m 3 /t 5 23 Filterkapacitet m 3 /t 5 50 Pumpekapacitet m 3 /t Beholderkapacitet m Leveringskapacitet m 3 /d Leveringskapacitet m 3 /t Forsyningssikkerhed (evne/krav) - maks. døgn 2,4 - maks. time 1,0 TILSYN Undersøgelseshyppighed ( m 3 pr. år), /19/: Normal kontrol: Udvidet kontrol: Kontrol med sporstoffer (metaller): Kontrol med organiske mikroforureninger (pesticider, klorerede opløsningsmidler, aromater, phenoler mfl.): Boringskontrol: Begrænset kontrol (ledningsnettet): 1 prøve hvert 2. år 1 prøve hvert 2. år 1 prøve hvert 2. år 1 prøve hvert 2. år 1 prøve i hver indvindingsboring hvert 5. år 1 prøve pr. år

10 7. Vinding Vandværk Side 7.10 RÅVANDSANALYSER DGU-nr Vandværksnummer Parameter Dato Temperatur ºC 8,3 8,3 9,6 8,9 8,9 ph 7,5 7,5 7,2 7,2 Ledningsevne ms/m 59, Permanganattal mg/l 3,0 2,5 3 1,9 Inddampningsrest mg/l Calcium mg/l Magnesium mg/l 8,5 8,8 8,4 8,8 Natrium mg/l Kalium mg/l 2,4 3,7 2,4 2,8 Ammonium mg/l 0,12 0,15 Jern mg/l 2,5 3,37 2,56 2,3 Mangan mg/l 0,18 0,21 0,17 0,18 Hydrogencarbonat mg/l Klorid mg/l 30,0 31,5 32,5 29 Sulfat mg/l Nitrat mg/l < 0,05 0,05 0,05 0,1 Nitrit mg/l < 0,01 0,01 0,02 0,01 Fosfor mg/l 0,087 0,089 0,1 0,08 Fluorid mg/l < 0,10 0,21 0,24 0,2 Kuldioxid mg/l Nikkel µg/l 6 2 1,5 Organisk kulstof (NVOC) mg/l 0,9 1,8 1,2 < 2 Oxygen mg/l 1,4 Agg. kuldioxid mg/l < 2 Detergenter, anioniske µg/l 3,8 7,1 Aluminium mg/l Arsen µg/l 2,5 2,7 Barium mg/l 0, Bly µg/l < 1,0 < 0,05 Bor mg/l 0,062 0,065 Bromid µg/l 100 0,092 Cadmium µg/l < 0,3 < 0,005 Zink µg/l < 5,0 0,0061 MTBE µg/l < 0,10 < 0,10 Aromatiske kulbrinter µg/l < 0,02-0,04 < 0,02-0,04 Chlorerede kulbrinter µg/l < 0,02-0,05 < 0,02-0,05 Chlorphenoler µg/l < 0,01-0,02 Pesticider µg/l < 0,01-0,02 3) < 0,01-0,02 2) < 0,01-0,05 1) 1) 21 pesticider 2) 22 pesticider 3) 20 pesticider

11 7. Vinding Vandværk Side 7.11 RENTVANDSANALYSER Parameter Dato Afgang fra vandværk* Vandkvalitetskrav Vejledende værdi Højst till. værdi Temperatur C 8,1 9,5 8,9 8,3 7,9 12 Lugt Ingen Ingen Ingen Ingen Smag Normal Normal Normal Farvetal mg/l 3 2 <5 Turbiditet FTU 0,18 <0,1 0,1 0,3 0,5 Permanganattal mg/l <2 3 2, Inddampningsrest mg/l Ledningsevne ms/m 61, ,5 >30 >30 ph 7,5 7,7 7,4 6,9 6,98 7,5-8,5 7,0-8,0 8,5 Calcium mg/l ,2 <200 Magnesium mg/l 9,6 9,3 8, Hårdhed ºdH 17 17,7 15, Natrium mg/l , Kalium mg/l 3 2,5 2, Ammonium mg/l <0,005 0,005 0,02 <0,01 <0,02 0,05 0,05 0,5 Jern mg/l 0,012 0,018 0,010 0,040 <0,01 0,1 0,05 0,2 Mangan mg/l <0,005 0,002 <0,005 <0,005 <0,01 0,02 0,02 0,05 Hydrogencarbonat mg/l >100 >100 Klorid mg/l 32,1 29, Sulfat mg/l Nitrat mg/l 0,34 0,34 0,3 0,4 <0, Nitrit mg/l <0,010 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 u.d. 0,1 Fosfor mg/l <0,005 0,005 <0,01 <0,01 <0,01 0,15 u.d. 0,15 Nikkel µg/l <2 <1,0 < Fluorid mg/l 0,23 0,21 0,2 0,2 <0,1 1,5 1,5 Oxygen mg/l 4,7 4,2 4,9 Agg. kuldioxid mg/l <2 i.m. Kimtal, 21 C antal/ml <1 <1 <1 <1 < (200) Kimtal, 37 C antal/ml <1 <1 <1 < (20) Coliforme bakt. antal/100 ml <1 <1 <1 <1 <1 i.m. i.m. NVOC mg/l 0,9 1,8 1,0 4 Chlorerede opløsn.midler µg/l 1 Pesticider µg/l 0,1 Phenoler Olieprodukter, BTXN µg/l µg/l Større end værdi for afgang vandværk xxxx Større end vejledende værdi * Fremtidigt kvalitetskrav iht. ny bekendtgørelse xxxx Større end højst tilladelige værdi

Vandforsyningsplan 2007 2016 Registreringsrapport

Vandforsyningsplan 2007 2016 Registreringsrapport Vandforsyningsplan 2007 2016 Registreringsrapport Hørsholm Kommune Vandforsyningsplan 2007-2016 Registreringsrapport Udgiver: Hørsholm Kommune Redaktion: Forslag afsluttet maj 2007 Tekst og layout: Rambøll

Læs mere

Kastrup Nedervindinge Vandværk

Kastrup Nedervindinge Vandværk Kastrup Nedervindinge Vandværk Beskrivelse og historie Kastrup Nedervindinge Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Engvej 13, 4760 Vordingborg, matrikel nr. 9i Neder Vindinge By, Kastrup. Vandværket

Læs mere

Beskrivelse af Rosenfeldt Gods Vandværk

Beskrivelse af Rosenfeldt Gods Vandværk Beskrivelse af Rosenfeldt Gods Vandværk Beskrivelse og historie Rosenfeldt Gods Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Rosenfeldt Gods, Rosenfeldt 2, 4760 Vordingborg, matrikel nr. 1a Rosenfeldt

Læs mere

Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk

Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk Beskrivelse og historie Neble og omegns vandværk er et privat ejet vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende Tjørnemarkvej 31 4780 Stege, matrikelnr.

Læs mere

Beskrivelse af Udby Sjælland Vandværk

Beskrivelse af Udby Sjælland Vandværk Beskrivelse af Udby Sjælland Vandværk Beskrivelse og historie Udby Vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening og beliggende på Mertehøjvej 4 750 Lundby på matrikel nr. 17c Udby By, Udby.

Læs mere

Beskrivelse af Sømarke Vandværk

Beskrivelse af Sømarke Vandværk Beskrivelse af Sømarke Vandværk Beskrivelse og historie Sømarke vandværk er et privatejet vandværk, organiseret som en forening. Vandværket er opført i 1976/1977 og er beliggende på Liselundvej 26, 4791

Læs mere

Beskrivelse af Køng Vandværk

Beskrivelse af Køng Vandværk Beskrivelse af Køng Vandværk Beskrivelse og historie Køng Vandværk er et privat vandværk organiseret, som et I/S og beliggende på Vandværksvej, 4750 Lundby på matrikel nr. 8c Køng By, Køng. Køng Vandværk

Læs mere

Gammelsø Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Gammelsø Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Gammelsø Vandværk Beskrivelse og historie Gammelsø Vandværk er et privat ejet A.M.B.A. beliggende Æbelnæsvej 12a, matrikelnr. 2x Æbelnæs By, Damsholte. Vandværket er opført i 1979, men ombygget og renoveret

Læs mere

Beskrivelse af Grumløse Vandværk

Beskrivelse af Grumløse Vandværk Beskrivelse af Grumløse Vandværk Beskrivelse og historie Grumløse vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening og beliggende Grumløsevej 147, 4750 Lundby på matrikel nr. 30bf Grumløse By,

Læs mere

Beskrivelse af Klarskov Vandværk

Beskrivelse af Klarskov Vandværk Beskrivelse af Klarskov Vandværk Beskrivelse og historie Klarskov Vandværk er et privat vandværk organiseret, som et A.m.b.a og beliggende på Dalkærvej 5, 4760 Vordingborg på matrikel nr. 5q Overvindinge

Læs mere

Beskrivelse af Roneklint By Vandværk

Beskrivelse af Roneklint By Vandværk Beskrivelse af Roneklint By Vandværk Beskrivelse og historie Roneklint By Vandværk er et privat vandværk og organiseret som en forening. Vandværket er beliggende på Kohavevej 2B, 4720 Præstø på matrikel

Læs mere

Beskrivelse af Stenstrup Vandværk

Beskrivelse af Stenstrup Vandværk Beskrivelse af Stenstrup Vandværk Beskrivelse og historie Stenstrup Vandværk er et privat vandværk organiseret som en andelsforening A.m.b.A. beliggende på Smidstrupvej 36 4720 Præstø på matrikel nr. 9c

Læs mere

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse og historie Kostræde Ny vandværk er et privat vandværk, som er organiseret som et A.m.b.a. og beliggende på Højdevej 18, 4750 Lundby, matrikel nr. 25cu Kostræde

Læs mere

Beskrivelse af Staureby Vandværk

Beskrivelse af Staureby Vandværk Beskrivelse af Staureby Vandværk Beskrivelse og historie Staureby vandværk er et privat vandværk organiseret som et a.m.b.a og beliggende Staureby Strandvej 24B, 4720 Præstø på matrikel nr. 6b Staureby

Læs mere

Nyråd Vandværk ejes og drives af Vordingborg Vand A/S, som er et kommunalt ejet vandselskab.

Nyråd Vandværk ejes og drives af Vordingborg Vand A/S, som er et kommunalt ejet vandselskab. Nyråd Vandværk Beskrivelse og historie Nyråd Vandværk ejes og drives af Vordingborg Vand A/S, som er et kommunalt ejet vandselskab. Vandværket ligger på adressen Dalstrøget 15, 4760 Vordingborg, matrikel

Læs mere

Næs Skaverup Vandværk

Næs Skaverup Vandværk Næs Skaverup Vandværk Beskrivelse og historie Næs Skaverup Vandværk er et privat vandværk ejet af Grundejerforeningen Næs Skaverup Strand. Vandværket er beliggende på Næsbyvej 25, 4760 Vordingborg på matr.nr.

Læs mere

Beskrivelse af Dyrlev vandværk

Beskrivelse af Dyrlev vandværk Beskrivelse af Dyrlev vandværk Beskrivelse og historie Dyrlev vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening og beliggende på Dyrlevvej 1A 4720 Præstø på matrikel nr. 23b Dyrlev By, Beldringe.

Læs mere

Mern sandværks indvindingstilladelse udløber et år efter vedtagelsen af den kommunale vandhandleplan.

Mern sandværks indvindingstilladelse udløber et år efter vedtagelsen af den kommunale vandhandleplan. Mern Vandværk Beskrivelse og historie Mern Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Gl. Præstøvej 36B, 4735 Mern, matrikel nr. 4d Nr. Mern By, Mern. Vandværket er opført i 1988 og erstattede dengang

Læs mere

Beskrivelse af Kohaven Roneklint Vandværk

Beskrivelse af Kohaven Roneklint Vandværk Beskrivelse af Kohaven Roneklint Vandværk Beskrivelse og historie Kohaven Roneklint Vandværk er et privat vandværk, organiseret som en forening og beliggende på Klintestien 26A, 4720 Præstø på matrikel

Læs mere

Beskrivelse af Røddinge Vandværk

Beskrivelse af Røddinge Vandværk Beskrivelse af Røddinge Vandværk Beskrivelse og historie Røddinge Vandværk (tidligere Røddinge-Sprove vandværk) er et privat vandværk som er organiseret under Damme Vandværk som et I/S. Røddinge Vandværk

Læs mere

Beskrivelse af Svinø Strand Vandværk

Beskrivelse af Svinø Strand Vandværk Beskrivelse af Svinø Strand Vandværk Beskrivelse og historie Svinø Strand Vandværk er et privat vandværk organiseret som et A.m.b.A. Vandværket er beliggende på Dybsøvejen 40,4750 Lundby på matrikel nr.

Læs mere

Ulvshale Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Ulvshale Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Ulvshale Vandværk Beskrivelse og historie Ulvshale vandværk er et privat vandværk, organiseret som et a.m.b.a. og beliggende på Ulvshalevej 92, 4780 Stege, matrikel nr. 17ae Udby, Stege Jorder. Vandværket

Læs mere

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse og historie Svinø ved Mosen Vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende på Dybsøvejen 24, 4750 Lundby på matrikel nr.

Læs mere

Beskrivelse af Sandvig Vandværk

Beskrivelse af Sandvig Vandværk Beskrivelse af Sandvig Vandværk Beskrivelse og historie Sandvig vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende Tangvej 8, 4735 Mern på matrikel nr. 24g Sandvig By, Mern.

Læs mere

Beskrivelse af Snertinge Vandværk

Beskrivelse af Snertinge Vandværk Beskrivelse af Snertinge Vandværk Beskrivelse og historie Snertinge Vandværk er et privat vandværk organiseret, som et I/S og beliggende på Neblevej 11, 4760 Vordingborg på matrikel nr. 3q Svinninge By,

Læs mere

Beskrivelse af Lundegård Vandværk

Beskrivelse af Lundegård Vandværk Beskrivelse af Lundegård Vandværk Beskrivelse og historie Lundegård Vandværk er et privat vandværk, organiseret som en forening og beliggende på Lundegaardsvej 16A, 4720 Præstø på matrikel nr. 3av, Egebjerg

Læs mere

Hastrup Vandværks indvindingstilladelsen udløber den 15. november 2025.

Hastrup Vandværks indvindingstilladelsen udløber den 15. november 2025. Hastrup Vandværk Beskrivelse og historie Hastrup Vandværk er et privat ejet I/S, og beliggende på Skovgårdsvej 3A, 4720 Præstø. Vandværket er opført i 1964. Vandværket har i 1995 fået indvindingstilladelse

Læs mere

Beskrivelse af Svinø By s Vandværk

Beskrivelse af Svinø By s Vandværk Beskrivelse af Svinø By s Vandværk Beskrivelse og historie Svinø Bys Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Svinøvej 101, 4750 Lundby på matrikel nr. 3f Svinø By, Køng. Svinø Bys Vandværk er opført

Læs mere

Beskrivelse af Balle Vandværk

Beskrivelse af Balle Vandværk Beskrivelse af Balle Vandværk Beskrivelse og historie Balle Vandværk er et privat vandværk. Vandværket er beliggende på Kohavevej 2B 4720 Præstø på matrikel nr. 2b Balle By, Kalvehave. Vandværket er opført

Læs mere

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse og historie Kindvig Sageby Vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening. Vandværket er beliggende på Kindvigvej 4, 4735 Mern på matrikel

Læs mere

Beskrivelse af Lendemarke Vandværk

Beskrivelse af Lendemarke Vandværk Beskrivelse af Lendemarke Vandværk Beskrivelse og historie Lendemarke vandværk er et privat vandværk og organiseret som et andelsselskab. Vandværket ligger på adressen Grønsundvej 32 4780 Stege, matrikelnr.

Læs mere

Beskrivelse af Hårbølle Strand Vandværk

Beskrivelse af Hårbølle Strand Vandværk Beskrivelse af Hårbølle Strand Vandværk Beskrivelse og historie Hårbølle Strand Vandværk er et privat vandværk, som er organiseret som et andelsselskab Amba. og ligger på Fanefjord Kirkevej 59, 4792 Askeby,

Læs mere

Beskrivelse af Klintholm Havn Vandværk

Beskrivelse af Klintholm Havn Vandværk Beskrivelse af Klintholm Havn Vandværk Beskrivelse og historie Klintholm Vandværk er et privat ejet vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende Margrethevej 1 4791 Borre, matrikel nr. 18bo

Læs mere

Beskrivelse af Bissinge Vandværk

Beskrivelse af Bissinge Vandværk Beskrivelse af Bissinge Vandværk Beskrivelse og historie Bissinge vandværk er et privat vandværk og organiseret som et I/S. Vandværket ligger på adressen Søndersognsvej 27, 4780 Stege, matrikel nr. 1g

Læs mere

Beskrivelse af Skibinge Vandværk

Beskrivelse af Skibinge Vandværk Beskrivelse af Skibinge Vandværk Beskrivelse og historie Skibinge Vandværk er et privat andelsselskab og beliggende på Mønvej 78A, 4720 Præstø på matrikel nr. 26b Skibinge By, Skibinge. Vandværket er opført

Læs mere

Beskrivelse af Jungshoved Vandværk

Beskrivelse af Jungshoved Vandværk Beskrivelse af Jungshoved Vandværk Beskrivelse og historie Jungshoved Vandværk er et privat vandværk organiseret, som en forening og beliggende på Jungshovedvej 40A, 4720 Præstø på matrikel nr. 2l Jungshoved

Læs mere

Beskrivelse af Bakkebølle Strand Vandværk

Beskrivelse af Bakkebølle Strand Vandværk Beskrivelse af Bakkebølle Strand Vandværk Beskrivelse og historie Bakkebølle Strand vandværk er et privat vandværk og organiseret som et andelsselskab. Vandværket ligger på adressen Abrikosvej 16, 4760

Læs mere

Ørslev Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Ørslev Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Ørslev Vandværk Beskrivelse og historie Ørslev vandværk er et privat vandværk organiseret som et I/S og beliggende Ørslevvej 165, 4760 Vordingborg på matrikel nr. 10f Ørslev By, Ørslev. Ørslev vandværk

Læs mere

Beskrivelse af Hårbølle Vindebæk Vandværk

Beskrivelse af Hårbølle Vindebæk Vandværk Beskrivelse af Hårbølle Vindebæk Vandværk Beskrivelse og historie Hårbølle Vindebæk Vandværk er et privat vandværk som ligger på adressen Brøndegårdsvej 2A, 4792 Askeby, matrikelnr. 10h Hårbølle By, Fanefjord.

Læs mere

Lundby Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Lundby Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Lundby Vandværk Beskrivelse og historie Lundby Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Sværdborgvej 1B, 4760 Vordingborg, matrikel nr. 8q Lundby By, Lundby. Vandværket er opført i 1975. Vandværket

Læs mere

Beskrivelse af Langebæk Vandværk

Beskrivelse af Langebæk Vandværk Beskrivelse af Langebæk Vandværk Beskrivelse og historie Langebæk vandværk er et privat vandværk beliggende på Langebækgade 9, 4772 Langebæk, matrikelnr. 1l Langebæk By, Kalvehave. Vandværket er opført

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4.

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Bårse Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Bårse Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Bårse Vandværk Beskrivelse og historie Bårse Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Næstvedvej 45A, Bårse, 4720 Præstø, matrikel nr. 24g Bårse By, Bårse. Vandværket er opført i 1941. Vandværket

Læs mere

Beskrivelse af Udby Møn Vandværk

Beskrivelse af Udby Møn Vandværk Beskrivelse af Udby Møn Vandværk Beskrivelse og historie Udby Vandværk er et privat ejet vandværk organiseret i en A.M.B.A. forening og beliggende Udbygade 18 4780 Stege, matrikel nr. 36c Udby, Stege Jorder.

Læs mere

1 Indledning. Status og registrering

1 Indledning. Status og registrering 1 Indledning Som et led i udarbejdelsen af den nye vandforsyningsplan for Hillerød Kommune, er der udarbejdet denne status- og registreringsdel, som omhandler samtlige almene vandværker i kommunen. Status-

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 17 Nr. Søby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Søby Vandværk Nr. Søby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrsoebyvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk

Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Frenderup Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Frenderup Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Frenderup Vandværk Beskrivelse og historie Frenderup Vandværk ejes og drives af Vordingborg Vand A/S, som er et kommunalt ejet vandselskab. Vandværket er beliggende på Frenderupgade 12b, 4780 Stege, matrikel

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Beskrivelse af Allerslev-Ammendrup Vandværk

Beskrivelse af Allerslev-Ammendrup Vandværk Beskrivelse af -Ammendrup Vandværk Beskrivelse og historie -Ammendrup Vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening og beliggende på Mønvej 61B, 4720 Præstø på matrikel nr. 2k Ammendrup By,.

Læs mere

Beskrivelse af Hestehave Vandværk

Beskrivelse af Hestehave Vandværk Beskrivelse af Hestehave Vandværk Beskrivelse og historie Hestehave Vandværk er et privat vandværk organiseret, som en andelsforening A.m.b.a. og beliggende på Næbvej 34, 4720 Præstø på matrikel nr. 21az,

Læs mere

Beskrivelse af Langebæk Stationsby Vandværk

Beskrivelse af Langebæk Stationsby Vandværk Beskrivelse af Langebæk Stationsby Vandværk Beskrivelse og historie Langebæk Stationsby vandværk er et privat vandværk beliggende på Langebæk Stationsvej 17, 4772 Langebæk, matr.nr. 22 Viemose Overdrev,

Læs mere

Stensved Vandværk. Vandværkets indvindingstilladelse udløber 20. november 2027.

Stensved Vandværk. Vandværkets indvindingstilladelse udløber 20. november 2027. Vandværk Beskrivelse og historie vandværk er et privat vandværk som er organiseret som et A.M.B.A. og beliggende på Skovhusevej 9, 4773, matrikel nr. 1gl Skyttemarken,. Vandværket er opført i 1968 og ombygget

Læs mere

Undersøgelser enhed Grænseværdier Steins Steins Steins Steins

Undersøgelser enhed Grænseværdier Steins Steins Steins Steins enhed Grænseværdier Texaco Vandværk Texaco Kontrolpr Undersøgelser 30-11-04 10-05-05 10-05-05 30-05-05 Vandtemperatur 9,50 10,40 11,80 10,60 Klarhed klar klar klar Smag normal normal normal Lugt ingen

Læs mere

Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk

Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

VANDFORSYNINGSPLAN 2017 REGISTRERINGSRAPPORT HØRSHOLM KOMMUNE

VANDFORSYNINGSPLAN 2017 REGISTRERINGSRAPPORT HØRSHOLM KOMMUNE Til Hørsholm Kommune Dokumenttype Rapport Dato Marts 2017 VANDFORSYNINGSPLAN 2017 REGISTRERINGSRAPPORT HØRSHOLM KOMMUNE REGISTRERINGSRAPPORT HØRSHOLM KOMMUNE Revision 0 Dato 2017-03-01 Udarbejdet af LSC

Læs mere

Hjertebjerg Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Hjertebjerg Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse . Hjertebjerg Vandværk Beskrivelse og historie Hjertebjerg Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Klintevej 39A, 4780 Stege, matrikel nr. 35l Pollerup By, Keldby. Vandværket er opført i 1979.

Læs mere

Beskrivelse af Borre Vandværk

Beskrivelse af Borre Vandværk Beskrivelse af Borre Vandværk Beskrivelse og historie Borre Vandværk er et privat ejet vandværk organiseret som et I/S, interessentskab og beliggende Nørrebyvej 25, 4791 Borre, matrikel nr. 15h Nørreby

Læs mere

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk

Bønsvig Stavreby Vandværk Bønsvig Stavreby Vandværk Beskrivelse og historie Bønsvig Stavreby Vandværk er et privat alment vandværk og beliggende på Søparkvej 2, 4720 Præstø, matrikel nr. 14ad Stavreby By, Jungshoved. Vandværket

Læs mere

Beskrivelse af Faksinge-Gishale Vandværk

Beskrivelse af Faksinge-Gishale Vandværk Beskrivelse af Faksinge-Gishale Vandværk Beskrivelse og historie Faksinge Gishale Vandværk er et privat vandværk organiseret, som en forening (I/S) og beliggende på Beldringevej 4B, 4720 Præstø på matrikel

Læs mere

Beskrivelse af Stensby Vandværk

Beskrivelse af Stensby Vandværk Beskrivelse af Stensby Vandværk Beskrivelse og historie Stensby vandværk er et privat vandværk og organiseret som et andelsselskab. Vandværket ligger på adressen Stensbyvej 19, 4772 Langebæk, matrikelnr.

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Beskrivelse og historie

Beskrivelse og historie . Råbylille Vandværk Beskrivelse og historie Råbylille Vandværk er et privat vandværk beliggende på Møllevej 4, 4780 Stege, matrikel nr. 26d, Pollerup By, Keldby. Vandværket er et såkaldt sommerhusvandværk

Læs mere

Beskrivelse af Damme Vandværk

Beskrivelse af Damme Vandværk Beskrivelse af Damme Vandværk Damme Vandværk 2012 Beskrivelse og historie Damme Vandværk er et privat vandværk, organiseret som et I/S, og ligger på adressen Hjørnet 8B 4792 Askeby, matrikel nr. 23k St.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk

Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Stege Vandværk modtager vand fra Frenderup Vandværk, som i blev opført, som produktionsvandværk til Stege Vandværk.

Stege Vandværk modtager vand fra Frenderup Vandværk, som i blev opført, som produktionsvandværk til Stege Vandværk. Stege Vandværk Beskrivelse og historie Stege Vandværk ejes og drives af Vordingborg Vand A/S, som er et kommunalt ejet vandselskab. Det første vandværk i Stege blev opført på Vandværksbakken øst for Stege

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Skamstrup Vandværk

Tilstandsrapport og status Skamstrup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Skamstrup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Gl. Tølløse Vandværk

Tilstandsrapport og status Gl. Tølløse Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Gl. Tølløse Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Magleby Vandværks indvindingstilladelse udløber den 11. september 2021.

Magleby Vandværks indvindingstilladelse udløber den 11. september 2021. Magleby Vandværk Beskrivelse og historie Magleby Vandværk er et privat vandværk og beliggende Klintholm Havnevej 26, matrikel nr. 4e Magleby By, Magleby. Magleby Vandværk blev opført i 1939 på Klintevej

Læs mere

Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk

Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk Dok.nr.: 2018-025071-4 Revideret den 24-04-2018 Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk Jupiter ID: 70206 Næste inspektion af rentvandstank: Ikke relevant Produceret/distribueret i 2017: 64.940/66.709

Læs mere

Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk

Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 10 Horne Vandværk Andelsselskab 2 2 Horne Vandværk Horne Vandværk Hjemmeside: http://hornevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato:

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jyderup Stationsby Vandværk

Tilstandsrapport og status Jyderup Stationsby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jyderup Stationsby Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Nr. Eskilstrup Vandværk

Tilstandsrapport og status Nr. Eskilstrup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Nr. Eskilstrup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Holmstrup Vandværk

Tilstandsrapport og status Holmstrup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Holmstrup Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Knabstrup Vandværk

Tilstandsrapport og status Knabstrup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Knabstrup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE 123032/12 Udtaget: 12122012 9.30 Modtaget: 12122012 Påbegyndt: 12122012 Rynkebjerggårds Forsyningsnet, Ældrecentret, Bispegårdsvej 1,, Lejre Køkken RESULTATER FOR PRØVE 123032/12 Parameter Grænseværdi

Læs mere

Vandværkets indvindingstilladelse udløber den 2. december 2012 men er ved lov forlænget til 1 år efter vedtagelsen af den kommunale vandhandleplan.

Vandværkets indvindingstilladelse udløber den 2. december 2012 men er ved lov forlænget til 1 år efter vedtagelsen af den kommunale vandhandleplan. Bakkebølle Vandværk Beskrivelse og historie Bakkebølle Vandværk ejes og drives af Vordingborg Vand A/S, som er et kommunalt ejet vandselskab. Vandværket ligger på adressen Toftegårdsvej 17, Bakkebølle,

Læs mere

Pjedstedvej 70, Pjedsted, 7000 Fredericia Chris Hansen / Niels Ladegaard Jensen

Pjedstedvej 70, Pjedsted, 7000 Fredericia Chris Hansen / Niels Ladegaard Jensen Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 607.V02.20.0002 Dato for besigtigelse: 12.11.2010. Pjedstedvej 70, Pjedsted, 7000 Fredericia Chris Hansen / Niels Ladegaard Jensen Indvinding

Læs mere

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Smidstrup Vandværk

Tilstandsrapport og status Smidstrup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Smidstrup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan 2017 Fredensborg Kommune. Registreringsbilag for de almene vandværker

Vandforsyningsplan 2017 Fredensborg Kommune. Registreringsbilag for de almene vandværker Vandforsyningsplan 2017 Fredensborg Kommune Registreringsbilag for de almene vandværker Fredensborg Vandforsyningsplan Registreringsbilag 2016 Endrup Vandværk Kort der viser placering af vandværk og boringer

Læs mere

Tilstandsrapport og status Knabstrup Hovedgård Vandværk

Tilstandsrapport og status Knabstrup Hovedgård Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Knabstrup Hovedgård Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere