Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010"

Transkript

1 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V Navn: Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Adresse: Rømøvej 8A, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Lejre Vand A/S Dato for besigtigelse: Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: m 3 /år. Udløber d Indvinding i m 3 Vandforbrug ca m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 4 m 3 /t. Maks timeforbrug: 28 m 3 /t Vandspild Forbrugere antal og type Ingen data 770 stk (primært private husholdninger Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d Marts 2011 Side 1

2 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet Kapacitet Forsyningssikkerhed Administration og økonomi Boringerne er afsluttet i tørbrønde der generelt er velholdt, dog mangler tilstrækkelig kant over terræn på den ene boring som står placeret i en lavning. Boringernes ydelse er god. Råvandet er i begge boringer svagt reduceret med forhøjet sulfat og forvitringsgrad, hvilket tyder på et relativt sårbart grundvandsmagasin. I overensstemmelse hermed er der påvist spor af BAM i boring DGU nr Der er udarbejdet indsatsplan for grundvandsbeskyttelse med anbefalinger vedr. grundvandsbeskyttende tiltag for vandværket. Indvindingsboringerne ligger bynært. Den resterende del af oplandet udgøres af landbrug Nyere bygning, der er velholdt indvendigt og udvendigt Nyere anlæg, der er velholdt og fungerer tilfredsstillende Generelt lave stabile indhold Nyere velholdte installationer Fra 1955 og fremefter i PVC, PE og PEL. Der foreligger digitale ledningsplaner. Vandværket har en timekapacitet, der overstiger forbruget. Indvindings- og udpumpningskapacitet er meget stor. Større indvinding fra eksisterende kildeplads vil dog øge risikoen for forurening af grundvandet. Vandværket og boringer er aflåste, og der findes alarmer på flere af installationerne. Vandværket har parallelle proceslinier på indvindingen og behandlingen, dog er der kun en rentvandsbeholder. Der er hverken nødstrømsanlæg eller forbindelse til andre vandværker, bort sat fra Torkilstrup Vandværk. Et professionelt drevet vandværk Lerje Vand Kirke Såby Vandværk er generelt et velfungerende vandværk. Dele af indvindingsanlægget er såbart overfor indtrængende overfladevand hvormed der er risiko for forurening. Anbefalinger Vandværket bør overveje etablering af alternativ indvindingsboring med henblik på at øge forsyningssikkerheden og sikre vandkvaliteten. Det kan anbefales at udjævne indvindingen fra begge boringer så meget, som det er praktisk muligt og naturligvis udvise skærpet opmærksomhed overfor råvandets indhold af BAM. Der bør etableres forbindelse til Skullerup Vandværk, Skullerupholm Vandværk og Vester Såby Vandværk. Marts 2011 Side 2

3 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr VV nr. 1 2 Status I drift I drift Placering Rømøvej Alsvej Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) , , Terrænkote (DVR90) 56,4 56,3 Boredybde (m) 39,2 40 Filterinterval (m.u.t.) 29,65-39,15 / 37,63-39,2 31,5-37,5 / 37,5-39,5 Diameter forerør / filter (mm) 200mm 116mm Vandførende lag Glacial smeltevandsgrus/sand Glacial smeltevandsgrus/sand Rovandspejl (m u. terræn) 18,3 18,3 Råvandspumpe SP30-4 SP30-4 Pumpeydelse (m³/t) 30 m3/t 25 m3/t Sænkning ved drift (m) 2,5 m 0,75 m Specifik kapacitet (m³/t/m) 16,7 13,8 Afslutning i terræn Betonbrøn (aflåst) Betonbrøn (aflåst) Beskyttelseszone Indvindingsstrategi Arealanvendelse i nærområde Forureningskilder i nærområde Indhegnet med ca. 10 m fredningsbælte. Marts 2011 Side 3 Ingen indhegning eller fredningsbælte. Ligger på kommunalt græsareal med mere end 10 m til vej og parcelhus. Boringen er placeret i en lavning og brønden har ikke tilstrækkelig kant over terræn 3 timer af gangen pr boring. Kører når niveauet i tanken er for lavt Landbrugsområde og byområde Landbrugsområde og byområde Datakilder JUPITER, Besigtigelse d og Kommunalt tilsyn d

4 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Stabilt niveau af hovedparametre, men svagt forhøjede indhold af sulfat og klorid Mikrobiologi Ingen overskridelser Metaller Ingen overskridelser Miljøfremmede stoffer Ingen overskridelser, men der er i perioden påvist spor af BAM i boring Udvalgte tidsserier Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Besigtigelse d og Kommunalt tilsyn d Marts 2011 Side 4

5 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Teknisk anlæg Iltningsmetode Kompressor Filtrering Enkelt Antal filtre og type 4 Trykfiltre (sand) Filterareal/-kapacitet (total) 20 m 3 /t Filterskyl metode / hyppighed Luft og Vand / Automatisk styret pr. 900 m 3 Skyllevandsmængde/-kapacitet 315 m 3 /år Skyllevandsafledning Kloak uden bundfældning Rentvandsbeholder 250 m 3. Beholderen ligger under vandværksbygningen Tilsætningsanlæg Intet Rentvandspumper 4 stk a 20 m 3 /t + 1 stk a 10 m 3 /t Pumpestyring Frekvensregulering Afgangstryk 3-3,5 bar Foto af filter Foto af rentvandspumper Datakilder Besigtigelse d Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Lavt stabilt niveau af hovedparametre Generelt et lavt stabil niveau, dog er der i et tilfælde oplevet en coliform bakterie ved forbrugers tabphane Ingen overskridelser Ingen overskridelser, men der er i perioden påvist spor af BAM i råvandet Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Vandværket d Kapacitetsberegning Indvinding Behandling 55 m³/t 20 m³/t Beholder 250 m³ Udpumpning 90 m³/t Datakilder Vandværket d Marts 2011 Side 5

6 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger 30,4 km Fra af PVC, PE, PEL (alder og materiale fremgår af ledningsplanerne Ja - digitalt (mapinfo) Ingen Datakilder Vandværket d Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen? Ja på flere tekniske installationer på værket Ja Ja, til Torkilstrup Vandværk, som dog ikke kan forsyne Kirke Såby Ja (filtreringen) Devist. Boringen på Alsvej er ikke indhegnet Datakilder Vandværket d Administration og økonomi Bestyrelse Kommunalt ejet alment vandværk Formue Takst politik Ens takst for alle forbrugere (der betales ens afgift + varierende forbrug) Datakilder Vandværket d Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Stabilt Vandværkets planer Planer om en ekstra boring for at forbedre forsyningssikkerheden Problemer for den videre drift Ingen Datakilder Vandværket d Marts 2011 Side 6

7 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Råvand tidsserier Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk. DGU nr Koncentration (mg/l) , Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk. DGU nr Koncentration (mg/l) Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat Marts 2011 Side 7

8 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Rentvand tidsserier Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Koncentration (mg/l) 0,20 0,16 0,12 0,21 0,08 0,04 Under detektionsgrænsen 0, Ammonium Jern Mangan Nitrit Grænseværdier Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Antal/ml (100ml) Kim 37 Kim 22 Fækale Coliforme Grænseværdier For Fækale- og Coliforme bakterier er grænsen 0 Marts 2011 Side 8

9 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Rentvand tidsserier Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk 1,2 Værdi (FTU) 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Under detektionsgrænsen Turbiditet Grænseværdi Marts 2011 Side 9

10 Skullerup Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V Navn: Skullerup Vandværk Adresse: Stenbækvej 1, 4330 Hvalsø Kontaktperson: Jan Holmgaard Christensen Dato for besigtigelse: Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: Ingen tilladelse. Indvinding i m 3 Vandforbrug Ingen data Vandspild Ingen data Forbrugere antal og type 7 hustande Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d Marts 2011 Side 1

11 Skullerup Vandværk Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet En ældre boring med fin ydelse afsluttet i en tørbrønd, som trænger til renovering. Brønden er placeret i en gårdsplads med utæt dæksel i niveau med terræn, og uden net for lufthullerne. Der er ingen pakning omkring selve boringen. Ingen data Kortlægningen er endnu ikke afsluttet fra Miljøcenter Roskildes side og der er dermed ikke vedtaget grundvandsbeskyttende tiltag i en indsatsplan. Dette punkt vurderes derfor ikke nærmere pt. Indvindingsboringen ligger på en gårdsplads i et område med landbrugsarealer Velholdt bygning. Mindre anlæg, som fungerer Forenklet kontrol fra 2010 ok. Installationer trænger til vedligeholdelse. En utæthed i toppen af rentvandbeholderen omkring tilslutningen giver fri afgang til beholderen for insekter. Fra Udgøres af plastrør Kapacitet Ikke vurderet for vandværker med oppumpning under m3/år på grund af for stor usikkerhed om vandforbrugets variation over døgnet. Forsyningssikkerhed Værket har parallel filtrering. Der er ingen indhegning eller alarmer på boringen og værket. Boringen er uaflåst. Der er hverken nødstrømsanlæg, forbindelse til andre vandværker eller en beredskabsplan. Administration og økonomi Et lille vandværk som fungerer fint, men hvor indvindingen er sårbar overfor overfladeforurening og behandlingssystemet trænger til mindre renovering. Anbefalinger Der anbefales en renovering af boringen med en tætsluttende pakning, samt en forhøjning af tørbrønden med et tætsluttende dæksel, hvor kanten kommer over det omkringliggende terræn. På længere sigt bør overvejes en ny kildeplads med beskyttelseszone eller muligheden for forbindelse til andre vandværker, eller til anden boring. Værket bør efterses for evt. manglende insektnet og utætheden til rentvandsbeholderen bør repareres. Marts 2011 Side 2

12 Skullerup Vandværk Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr VV nr. Status Boring I drift Placering Østenbjerghøj 1 Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) , Terrænkote (DVR90) 48 Boredybde (m) 65,7 Filterinterval (m.u.t.) 62-65,7 Diameter forerør / filter (mm) Vandførende lag 76mm Selandien sand, palæocæn grønsand Rovandspejl (m u. terræn) 11,6 Råvandspumpe CPE 3-80 Pumpeydelse (m³/t) 3 Sænkning ved drift (m) Ingen data Specifik kapacitet (m³/t/m) 23 Betonbrønd placeret på gårdsplads. Brønden er afsluttet Afslutning i terræn i terræn med utæt dæksel. Ingen net for lufthullerne. Ingen pakning omkring boringsrøret. Beskyttelseszone Indvindingsstrategi Arealanvendelse i nærområde Forureningskilder i nærområde Marts 2011 Side 3. Automatisk styret af niveau i beholderen Landbrugsareal og gårdsplads Landbrugsareal og gårdsplads Datakilder JUPITER, Besigtigelse d

13 Skullerup Vandværk Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Ingen data Mikrobiologi Ingen data Metaller Ingen data Miljøfremmede stoffer Ingen data Udvalgte tidsserier Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Besigtigelse d Marts 2011 Side 4

14 Skullerup Vandværk Teknisk anlæg Iltningsmetode Kompressor Filtrering Enkelt Antal filtre og type 2 parallelt forbundne sandfiltre (trykfiltre) Filterareal/-kapacitet (total) 5 m 3 /t Filterskyl metode / hyppighed Luft og Vand / pr. 17 m 3 Skyllevandsmængde/-kapacitet ca. 1 m 3 Skyllevandsafledning Udledes i faskine Rentvandsbeholder Overjordisk tank på 1,5 m 3 placeret i vandværksbygning. Tilsætningsanlæg Intet Rentvandspumper CR 3-10 Pumpestyring Styret af tryk i hydrofor Afgangstryk 3,5 bar Foto af filter Foto af rentvandspumper Styret af tryk i Hydrofor Datakilder Besigtigelse d Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Ingen data Ingen overskridelser Ingen data Ingen data Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Vandværket d Kapacitetsberegning Indvinding Behandling 3 m³/t 5 m³/t Beholder 1,5 m³ Udpumpning 3 m³/t Datakilder Vandværket d Marts 2011 Side 5

15 Skullerup Vandværk Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger Under 1 km samlet (anslået) Fra Plast-rør Ingen Datakilder Vandværket d Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen? Delvis. Der findes 2 parallelle filtre (filtrene kører samtidigt, men kan formentlig indstilles til at køre et ad gangen). Datakilder Vandværket d Administration og økonomi Bestyrelse Privat ejet ikke - alment vandværk. Velfungerende bestyrelse med god opbakning hos forbrugerne Formue ca Takst politik Fast ens takst for alle forbrugere Datakilder Vandværket d Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Vandværkets planer Problemer for den videre drift Stabilt forbrug Ingen Ingen Datakilder Vandværket d Marts 2011 Side 6

16 Skullerup Vandværk Råvand tidsserier Ingen data Marts 2011 Side 7

17 Skullerup Vandværk Rentvand tidsserier Skullerup Vandværk 0,20 Koncentration (mg/l) 0,16 0,12 0,08 0,04 Under detektionsgrænsen 0, Ammonium Jern Mangan Nitrit Grænseværdier Skullerup Vandværk Antal/ml (100ml) Kim 37 Kim 22 Fækale Coliforme Grænseværdier For Fækale- og Coliforme bakterier er grænsen 0 Marts 2011 Side 8

18 Skullerup Vandværk Rentvand tidsserier Skullerup Vandværk 1,2 Værdi (FTU) 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Under detektionsgrænsen Turbiditet Grænseværdi Marts 2011 Side 9

19 Skullerupholm Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V Navn: Skullerupholm Vandværk Adresse: Skullerupvej 36 Kontaktperson: Ledreborg Godskontor Dato for besigtigelse: Lejre Kommune uge Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: Indvinding i m 3 Vandforbrug Vandspild Forbrugere antal og type Ingen indvindingstilladelse Ingen data. Ingen data 6 husholdninger, 1 institution, 1 landbrug uden dyrehold Datakilder JUPITER, Lejre Kommune uge Marts 2011 Side 1

20 Skullerupholm Vandværk Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet Der er ingen indvindingstilladelse. Underjordisk råvandsstation i relativ fin stand med undtagelse af pumpesump, der ikke er støbt. Dette afspejler sig ved rustaftegninger på indersiden af tørbrønden helt op over installationer, hvilket er uacceptabelt Kun 1 analyse. Råvandet er reduceret og bortset fra et højt indhold af opløst jern, som muligvis kan være vanskeligt at nedbringe tilfredsstillende ved normal vandbehandling, af en ret ukompliceret sammensætning. Der er ikke fundet miljøfremmede stoffer i grundvandet, og grundvandsmagasinet er sandsynligvis velbeskyttet imod forurening. Kortlægningen er endnu ikke afsluttet fra Miljøcenter Roskildes side og der er dermed ikke vedtaget grundvandsbeskyttende tiltag i en indsatsplan. Dette punkt vurderes derfor ikke nærmere pt. Bebyggelse og landbrug Bygning trænger til indvendig vedligehold og rengøring Vandbehandlingen består af iltning med kompressor og efterfølgende trykfiltrering. Vurdering ikke mulig da analyser er for gamle. Ingen analyser siden Dengang overskridelse på behandlingsparametre Filtre bærer bræg af meget rust. Der er opsat affugter Fra 1988 eller nyere Kapacitet Ikke vurderet for vandværker med oppumpning under m3/år på grund af for stor usikkerhed om vandforbrugets variation over døgnet. Forsyningssikkerhed Kun 1 boring og ingen forbindelse til andre vandværker Administration og økonomi Ingen data Skullerupholm Vandværk er ejet af Ledreborg Gods og leverer vand til 8 forbrugere. Der er kun få vandanalyser til vurdering af vandkvaliteten. Anbefalinger Pumpesump skal tilstøbes, ånderør lukkes med kugleventil og pejlerør bør forlænges. Bygning skal vedligeholdes og rengøres bedre indvendigt. Der bør ske vedligehold/renovering af filtre, der er meget rustne. Der bør lægges gummiliste i kant i tørbrønd. Der bør laves forbedring/ændring af afledning af filterskyllevand. Der bør udtages en rentvandsprøve til analyse snarest muligt. Der bør etableres forbindelse til Kirke Såby vandværk og Skullerup Vandværk Marts 2011 Side 2

21 Skullerupholm Vandværk Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr VV nr. Status Placering I drift Bag bygninger Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) ,5, ,61 Terrænkote (DVR90) 47,5 Boredybde (m) 75 Filterinterval (m.u.t.) 68,4-75 Diameter forerør / filter (mm) 152mm Vandførende lag Selandien kalk, palæocæn grønsandskalk Rovandspejl (m u. terræn) 55,93 Råvandspumpe SP8-10 Pumpeydelse (m³/t) 4-11 Sænkning ved drift (m)? Specifik kapacitet (m³/t/m) 120 Afslutning i terræn Beskyttelseszone Indvindingsstrategi Arealanvendelse i nærområde Forureningskilder i nærområde Underjordisk råvandsstation Efter behov JA Bebyggelse og landbrug Bebyggelse og landbrug Datakilder JUPITER, Lejre Kommune uge Marts 2011 Side 3

22 Skullerupholm Vandværk Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Kun 1 analyse. Klorid, sulfat og nitrat lavt/normalt Mikrobiologi - Metaller - Miljøfremmede stoffer Ingen detektioner Udvalgte tidsserier Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER. Marts 2011 Side 4

23 Skullerupholm Vandværk Teknisk anlæg Iltningsmetode Kompressor Filtrering Parallel Antal filtre og type 2 lukkede filtre KEMIC 602 Filterareal/-kapacitet (total)? Filterskyl metode / hyppighed Vand og luft / 1 gang i døgnet Skyllevandsmængde/-kapacitet? Skyllevandsafledning Ud på møddingsplads/markvej Rentvandsbeholder Tilsætningsanlæg Rentvandspumper (trykbeholder Grundfos 325 L) Pumpestyring Forbrugsstyret Afgangstryk 2 bar Foto af filter Foto af trykbeholder Datakilder Lejre Kommune uge Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller - Miljøfremmede stoffer - Udvalgte tidsserier Datakilder Ingen analyser siden Dengang overskridelse på behandlingsparametre Overskridelse tilbage i Ikke relevant Tidsserier ses bagerst i datablad JUPITER. Marts 2011 Side 5

24 Skullerupholm Vandværk Kapacitetsberegning Indvinding Behandling 4-11 m³/t? m³/t Beholder 0 m³ Udpumpning? m³/t Datakilder Lejre Kommune uge Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger Ca. 500 m Fra 1988 eller nyere På godskontoret Ingen Datakilder Lejre Kommune uge Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen?, der er slå til døren for vandværket. Yderdør dog låst Ingen forbindelse til Kirke Såby eller Skullerup Vandværk. Datakilder Lejre Kommune uge Administration og økonomi Bestyrelse Privat ikke - alment vandværk, der ejes af Ledreborg Gods Formue? Takst politik Prisen for vand indgår i husleje Datakilder Lejre Kommune uge Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Stabilt Vandværkets planer Ingen Problemer for den videre drift Affugter er sat op. Datakilder Lejre Kommune uge Marts 2011 Side 6

25 Skullerupholm Vandværk Råvand tidsserier Skullerupholm Vandværk. DGU nr Koncentration (mg/l) Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat Marts 2011 Side 7

26 Skullerupholm Vandværk Rentvand tidsserier Koncentration (mg/l) 0,20 0,16 0,12 0,50 0,55 0,40 Skullerupholm Vandværk 0,08 0,04 Under detektionsgrænsen 0, Ammonium Jern Mangan Nitrit Grænseværdier Skullerupholm Vandværk Antal/ml (100ml) Kim 37 Kim 22 Fækale Coliforme Grænseværdier For Fækale- og Coliforme bakterier er grænsen 0 Marts 2011 Side 8

27 Torkilstrup Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 350-V Dato for besigtigelse: Torkilstrup Vandværk Heimdalsvænget 1, Torkilstrup, 4060 Kirke Såby Formand: Bjarne Hansen Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: m 3 /år. Udløber d Indvinding i m 3 Vandforbrug Sommer: 32 m3/døgn Vinter: 28 m 3 /døgn. Natforbrug: Ingen data. Maks timeforbrug: 6-8 m3/t Vandspild Mindre end 10 % 101 husholdning Forbrugere antal og type 4 landbrug uden dyr 1 fritidhus Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d September 2010 Side 1

28 Torkilstrup Vandværk Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet Kapacitet Forsyningssikkerhed Administration og økonomi Gammel boring bekymring for gennemtæring af forerør Generelt forhøjet jern, men indholdet af jern er ikke højere, end at det skulle kunne nedbringes i tilfredsstillende grad ved normal vandbehandling (luftning og filtrering). Råvandet er ret stærkt reduceret og bør analyseres for både methan og sulfid (svovlbrinte), men er ellers af en ret ukompliceret sammensætning. Der bør dog holdes øje med indholdet af NVOC (ikke-flygtigt opløst organisk stof), som med 3,8 mg/l ligger tæt på drikkevandskravet (4 mg/l). Grundvandsmagasinet er med stor sandsynlighed velbeskyttet imod forurening. Kortlægningen er endnu ikke afsluttet fra Miljøcenter Roskildes side og der er dermed ikke vedtaget grundvandsbeskyttende tiltag i en indsatsplan. Dette punkt vurderes derfor ikke nærmere pt. Indvindingsboringen ligger i kanten af landsbyområde. Den resterende del af oplandet består af landbrugsarealer. Ældre men velholdt bygning Velholdt anlæg, der fungerer tilfredsstillende. Siden 2008 overholder alle parametre kravværdierne, men indhold af især jern, nitrit og ammonium har været noget ustabilt. Ældre anlæg, der er velholdt og fungerer tilfredsstillende Ledninger af er af ukendt alder. Primært PEM, resten i eternit, jern og støbejern. Samlet timekapacitet er acceptabel, dog er beholderkapaciteten for lille isoleret set. God sikring af vandværk og boringer med låse og indbrudsalarm. Der er mulighed for forsyning fra Lejre Vand A/S - Kirke- Såby Vandværk. Veldrevet vandværk. Torkilstrup Vandværk er et mindre velfungerende vandværk, der primært forsyner husholdninger. Der er særdeles god forsyningssikkerhed. Vandværket overvejer at fusionere med Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk. Anbefalinger Der bør foretages en undersøgelse af boringen, da vandværket er bekymret for gennemtæring af forerøret. Boringen er over 50 år gammel. Det bør overvejes at udvide beholderkapaciteten for på den måde at kunne foretage en mere skånsom behandling af råvandet. Råvandet bør fremover analyseres for methan og svovlbrinte, samt bør der holdes øje med indholdet af NVOC. September 2010 Side 2

29 Torkilstrup Vandværk Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr VV nr. Status Placering I drift Vandværks bygning Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) , Terrænkote (DVR90) 36 Boredybde (m) 72 Filterinterval (m.u.t.) Diameter forerør / filter (mm) 6 tommer Selandien ler, palæocæn Vandførende lag ler, kerteminde og kalk, kridt kalksten Rovandspejl (m u. terræn) 13,6 Råvandspumpe Pumpeydelse (m³/t) Sænkning ved drift (m) Specifik kapacitet (m³/t/m) Afslutning i terræn Beskyttelseszone Indvindingsstrategi Arealanvendelse i nærområde Forureningskilder i nærområde SP5A-12 5 m3 1,49 m v 1,8 m3/t 1,21 (beregnet udfra ovenstående information) Inde i vandværksbygning Boring ligger i vandværk Stop-start afhængig af niveau i rentvandsbeholder. Råvandspumpe er frekvesstyret Landsbyområde og landbrug Landsbyområde og landbrug Datakilder JUPITER, Besigtigelse d September 2010 Side 3

30 Torkilstrup Vandværk Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Stabilt lavt indhold af klorid, nitrat og sulfat Mikrobiologi - Metaller - Miljøfremmede stoffer Ingen detektioner Udvalgte tidsserier Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Besigtigelse d September 2010 Side 4

31 Torkilstrup Vandværk Teknisk anlæg Iltningsmetode Luftning før trykfilter Filtrering Trykfilter Antal filtre og type 1 stk - Dahlgaard 1977 Filterareal/-kapacitet (total) 0,4 m 3 filtermaterial/ ukendt 2,5 m 3 /t Filterskyl metode / hyppighed Vand/vand / 1 gang pr. uge. Ca. 224 m 3 pr. år Skyllevandsmængde/-kapacitet 78 m 3 pr. år Skyllevandsafledning Offentlig regnvandsledning efter bundfældning i sandfang Rentvandsbeholder 20 m 3 Tilsætningsanlæg Intet Rentvandspumper 2 x CR 8 (8m 3 ) Pumpestyring Frekvensstyret Afgangstryk 3,8 bar Foto af filter Foto af rentvandspumper Datakilder Besigtigelse d , suppl. opl Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Ingen overskridelser siden 2005 Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Tidligere overskridelser for ammonium og nitrit, men de sidste analyser viser stabilt lavt indhold Ingen overskridelser Ingen overskridelser Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Vandværket d Kapacitetsberegning Indvinding Behandling 5 m³/t 2,5 m³/t Beholder 20 m³ Udpumpning 16 m³/t Datakilder Vandværket d September 2010 Side 5

32 Torkilstrup Vandværk Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger Ikke oplyst 85 % PEM og de resterende 15 % er af jernrør, eteritrør og støbejern Ja - på papir Ingen Datakilder Vandværket d Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen? Råvand, rentvand, iltning, strømsvigt - SMS modem Ja til Kirke-Såby Vandværk Ingen - men boringen er inde i vandværket Datakilder Vandværket d Administration og økonomi Bestyrelse Formue Takst politik 5 personer kr. Datakilder Vandværket d Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Lægger sig tæt op ad Lejre Vand A/S - Kirke-Såby Vandværk. Stabilt Vandværkets planer Fusion med Lejre Vand A/S - Kirke-Såby Vandværk. Problemer for den videre drift Vandværksbygning for lille, omkostningsfuldt at ændre dette. Desuden bekymring vedr. gennemtæring af foringsrøret i boringen, som er over 50 år gammel Datakilder Vandværket d September 2010 Side 6

33 Torkilstrup Vandværk Råvand tidsserier Torkilstrup Vandværk. DGU nr Koncentration (mg/l) Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat September 2010 Side 7

34 Torkilstrup Vandværk Rentvand tidsserier 0,20 0,24 0,27 Torkilstrup Vandværk 0,37 0,53 0,30 0,26 0,49 0,41 0,41 0,56 0,29 0,25 0,34 0,27 Koncentration (mg/l) 0,16 0,12 0,08 0,04 Under detektionsgrænsen 0, Ammonium Jern Mangan Nitrit Grænseværdier Torkilstrup Vandværk Antal/ml (100ml) Kim 37 Kim 22 Fækale Coliforme Grænseværdier For Fækale- og Coliforme bakterier er grænsen 0 September 2010 Side 8

35 Torkilstrup Vandværk Rentvand tidsserier Torkilstrup Vandværk 1,4 Værdi (FTU) 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Under detektionsgrænsen Turbiditet Grænseværdi September 2010 Side 9

36 Vester Såby Vandværk I/S Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 350-V Dato for besigtigelse: Vester Såby Vandværk I/S Nellikevej 13, 4330 Hvalsø Formand: Preben O. Nielsen Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: m 3 /år. Udløber d Indvinding i m 3 Vandforbrug ca m 3 /døgn. Natforbrug: 1-2 m 3 /t Maks. timeforbrug: 20 m 3 /t Vandspild Under 10% Forbrugere antal og type 2 store dyrehold, derudover 200 husholdninger, 7 mindre landbrug (uden dyrehold) og 1 institution Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d Marts 2011 Side 1

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

Gennemgang og vurdering

Gennemgang og vurdering Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 439.V81.00.0111.00 Rynkebyvej 243, 5350 Rynkeby Vandværkspasser Ib Hansen Dato for besigtigelse: 28. november 2011 og 19. september 2013

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Lejre Vand A/S - Bramsnæs Forsyningsnet

Lejre Vand A/S - Bramsnæs Forsyningsnet Lejre Vand A/S - Bramsnæs Forsyningsnet Forsyningsområde Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 350-V05-0001 Lejre Vand A/S - Bramsnæs Forsyningsnet Lejre Forsyning, Højbyvej 19, 4320

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0015 / 118053 Navn: Adresse: Lovrupvej 8 Kontaktperson: Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson: Vandværket Generelle data Lokalitet: 607.V02.20.0017 Navn: Adresse: Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson: Vandværksbestyrer:

Læs mere

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17.

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0008 / 116925 Navn: Adresse: Arrild Ferieby 21 Kontaktperson: Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse:

Læs mere

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0003 / 116354 Navn: Adresse: Kontaktperson: Østerbyvej 19A Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2,

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 30-09-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 30-09-2010 Bognæsgården Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V03-0171 Navn: Bognæsgården Adresse: Bognæsvej 33, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Skovrider Anders H. Petersen Dato for besigtigelse: 30-09-2010 Indvinding

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

Åsvejen 4, 4330 Hvalsø Formand: Claus Petersen (formand), Jesper Petersen (bestyrer) Dato for besigtigelse:

Åsvejen 4, 4330 Hvalsø Formand: Claus Petersen (formand), Jesper Petersen (bestyrer) Dato for besigtigelse: Hvalsø Vandværk AMBA Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0018-02 Navn: Hvalsø Vandværk AMBA Adresse: Åsvejen 4, 4330 Hvalsø Kontaktperson: Formand: Claus Petersen (formand), Jesper Petersen (bestyrer)

Læs mere

Vandværket. Generelle data

Vandværket. Generelle data Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: 607.V02.20.0025 DONG Energy Power A/S. Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Kontaktperson: Steen Lyngvig, tlf. nr.: 99556680 Dato for besigtigelse: 19.08.2009.

Læs mere

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21.

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-20-0004 / 119126 Navn: Adresse: Søndervej 10 Kontaktperson: Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandspild 5-6 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Samlet for Rørkær Jejsing Parcelhuse 430 Ca Etageboliger Landhusholdninger Fritidshuse

Vandspild 5-6 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Samlet for Rørkær Jejsing Parcelhuse 430 Ca Etageboliger Landhusholdninger Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-01-0007 / 119131 Navn: Rørkær - Jejsing vandværk (Jejsing) Adresse: Kærvej 27 Kontaktperson: Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing,

Læs mere

Adresse: Branderupvej 38 Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse: Den 22.

Adresse: Branderupvej 38 Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse: Den 22. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0004 / 116921 Navn: Adresse: Branderupvej 38 Kontaktperson: Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 505-V02-20-0004 / 115760 Navn: Adresse: Parkvej 19 Kontaktperson: Formand: Michael Paulsen, Høybergvej 77, Visby, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse: Kipkærvej 12 Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011

Adresse: Kipkærvej 12 Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-02-0007 / 119130 Navn: Adresse: Kipkærvej 12 Kontaktperson: Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse:

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d Glim Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0025-00 Navn: Glim Vandværk Adresse: Helvigmaglevej 3, 4000 Roskilde Kontaktperson: Formand: Per Stallknecht Dato for besigtigelse: 07-10-2010

Læs mere

Vandværket. Generelle data. Gelballe Vandværk

Vandværket. Generelle data. Gelballe Vandværk et Generelle data Lokalitet: 623.V02.20.0015 Navn: Adresse: Gelballevej 55. 6640 Lunderskov Kontaktperson: Formand: Thomas Refslund. Gelballevej 44. 6640 Lunderskov Tlf.: 75585542 Dato for besigtigelse

Læs mere

Vandværket. Generelle data. Allerslev Vandværk I/S. Hulegårdsvej 1A, 4320 Lejre. Dato for besigtigelse:

Vandværket. Generelle data. Allerslev Vandværk I/S. Hulegårdsvej 1A, 4320 Lejre. Dato for besigtigelse: Allerslev Vandværk I/S Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0021-00 Navn: Allerslev Vandværk I/S Adresse: Hulegårdsvej 1A, 4320 Lejre Kontaktperson: Formand: Knud Nielsen Dato for besigtigelse:

Læs mere

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009.

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009. Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 605.V02.10.0173 Dato for besigtigelse: 09.07.2009. Vorkvej 41, Egtved Forsyningschef Lars Skjerning Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse:

Læs mere

Adresse: Murervej 1 Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse: 17. november 2011

Adresse: Murervej 1 Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse: 17. november 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V01-10-0001 / 119121 Navn: Adresse: Murervej 1 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse:

Læs mere

Kolding Vand A/S - Christiansfeld Vandværk

Kolding Vand A/S - Christiansfeld Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 509.V01.10.0001 Navn: Adresse: Toftegårdsvej 34, 6070 Christiansfeld. Kontaktperson: Direktør. Gunnar Hansen, Kolding Vand A/S, Kolding Åpark 1, st. 6000 Kolding. Tlf.

Læs mere

Vandværket. Generelle data. Grundejerforeningen Teglgården

Vandværket. Generelle data. Grundejerforeningen Teglgården Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: 509.V02.20.0012 Overbakken 20, Hejlsminde, 6094 Hejls Kontaktperson: Driftsansvarlig: Leo Schmidt, Markvej 3, 6094 Hejls, 40 97 21 80 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Hjarup Vandværk Hjarup Byvej 22A Hjarup, 6580 Vamdrup Kontaktperson:

Hjarup Vandværk Hjarup Byvej 22A Hjarup, 6580 Vamdrup Kontaktperson: Hjarup. et Generelle data Lokalitet: 629.V02.20.0004.00 Navn: Hjarup Adresse: Hjarup Byvej 22A Hjarup, 6580 Vamdrup Kontaktperson: Formand: Flemming Andreassen. Østergårdsvej 3 Hjarup. 6580 Vamdrup Tlf.:

Læs mere

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009 og maj 2010.

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009 og maj 2010. Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 607.V02.10.0022 Dato for besigtigelse: 09.07.2009. Kongsted Engvej 41, 7000 Fredericia Vandforsyningschef Lars Skjerning Indvinding og

Læs mere

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009 og maj 2010.

Samlet for hele TRE-FOR s forsyning i Fredericia Kommune Datakilder GEUS borearkiv, Miljøportalen, Vandværket september 2009 og maj 2010. Gennemgang og vurdering Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 607.V02.10.0008 Dato for besigtigelse: 09.07.2009. Follerup Møllevej 24, 7000 Fredericia Vandforsyningschef Lars

Læs mere

Frørupvej 33. Frørup 6070 Christiansfeld Kontaktperson:

Frørupvej 33. Frørup 6070 Christiansfeld Kontaktperson: Vandværket Generelle data Lokalitet: 509.V02.20.0017 Navn: Adresse: Frørupvej 33. Frørup 6070 Christiansfeld Kontaktperson: Formand: Poul Richard Jørgensen. Frørupvej 19. Frørup. 6070 Christiansfeld. 74568333

Læs mere

3 /døgn. Sommer ca. 360 m 3 /døgn.

3 /døgn. Sommer ca. 360 m 3 /døgn. Hejls et Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: 509.V02.20.0008 Hejls Overbyvej 4, 6094 Hejls Kontaktperson: Formand og driftsansvarlig: Peter Krag, Højvejen 57, 6094 Hejls, 21 26 34 44 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Løgervej 9, 6091 Bjert Administrator: Frode Lund Jensen. Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Dato for besigtigelse 8.9.2008

Løgervej 9, 6091 Bjert Administrator: Frode Lund Jensen. Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Dato for besigtigelse 8.9.2008 et Generelle data Lokalitet: 621.V02.20.0008 Navn: Adresse: Løgervej 9, 6091 Bjert Kontaktperson: Administrator: Frode Lund Jensen. Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Dato for besigtigelse 8.9.2008 Indvinding og

Læs mere

Vandværket. Generelle data. Martofte Vandværk

Vandværket. Generelle data. Martofte Vandværk Gennemgang og vurdering Martofte Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 439.V02.00.0058.00 Martofte Vandværk Fynshovedvej 561, 5390 Martofte Formand: Jørgen Braad Jørgensen

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Frederiksgade Vandværk C

Frederiksgade Vandværk C 193. 1289 193. 26C 193. 26D 193. 26E 193. 1428 193. 448 193. 1353 Kort med angivelse af vandværks- og boringsplacering 0 0.1 0.2 kilometer 0 1.5 3 kilometer Kort med angivelse af forsyningszone og ledningsnet

Læs mere

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk . Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Thisted Vand A/S, Silstrupvej 12, 7700 Thisted, www.thistedvand.dk Indvindingstilladelse:

Thisted Vand A/S, Silstrupvej 12, 7700 Thisted, www.thistedvand.dk Indvindingstilladelse: Vang Vandværk Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM Ingen vandbehandling

Læs mere

Vandværket. Generelle data

Vandværket. Generelle data Gennemgang og vurdering Kerteminde Forsyning Bogensø Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 439.V02.0060.00 Bogensø Vandværk Bogensøvej 329, 5390 Martofte Driftschef:

Læs mere

Gettrup Vandværk I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41, 7760 Hurup m³/år

Gettrup Vandværk I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41, 7760 Hurup m³/år GENERELLE DATA Ejerforhold: Beliggenhed: Henvendelse: Indvindingstilladelse: Tilladelsesdato: Udløbsdato: Ajourføringsdato: September 2016 I/S Helligsøvej 33, 7760 Hurup Formand: Poul Jensen, Ydbyvej 41,

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Klitmøller Vandværk. 3 øverste: Vandværksbygningens. port til en større hal. filterrum med 10 af de 20 små filtre. Fotos: 2010 og 2014.

Klitmøller Vandværk. 3 øverste: Vandværksbygningens. port til en større hal. filterrum med 10 af de 20 små filtre. Fotos: 2010 og 2014. Klitmøller Vandværk 3 øverste: Vandværksbygningens facade, med port til en større hal. filterrum med 10 af de 20 små filtre. Fotos: 2010 og 2014. Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger,

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 58 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 58 forbrugere med rent vand. Tambohus Vandværk Indvindingstilladelse Tambohus Vandværk ligger Tambogade 23, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 8.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale handleplaner.

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand. Bremdal Vandværk Indvindingstilladelse Bremdal Vandværk er beliggende på Fjordvejen 28b, 7600 Struer og har en pr. februar 2000 samt tillæg af november 2010 en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år. Denne

Læs mere

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser Venø Vandværk Indvindingstilladelse Venø Vandværk ligger Lønningen 20, Venø. Vandværket har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til november 2014. Organisationsform Vandværket er et A.m.b.a.

Læs mere

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2 Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk

Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Hadsten Vandværk Ravngårdsvej 16A, 8370 Hadsten Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Bjarne

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Hadsten Vandværk Granvej 12, 8370 Hadsten Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Bjarne Dybdal

Læs mere

Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand

Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand Bøgesø-Flintemose vandværk V/ Jørn Erik Hansen Flintemosevej 36 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Vand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato 24-9-2015 Sagsnr.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 11 Korinth Vandværk Andelsselskab 2 2 Korinth Vandværk Korinth Vandværk Hjemmeside: http://www.korinth-kva.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk

Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Tårup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Tårup Vandværk Tilstandsrapport og status Tårup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Vitten Vandværk A.M.B.A. Toftkærvej 2 A, 8382 Hinnerup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail

Læs mere

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk Tilstandsrapport og status Glatved Strandvej Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 1. Indledning Denne tilstandsrapport er udarbejdet som en delrapport til Vandforsyningsplan for Norddjurs Kommune. Der

Læs mere

Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk

Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk

Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Aptrup Vandværk (JUP 78411) Stenhøjvej 15 A, 8450 Hammel Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail

Læs mere

Vandværket. Generelle data

Vandværket. Generelle data Knubøl. et Generelle data Lokalitet: 623.V02.20.0046.00 Navn: Knubøl Adresse: Knubølvej 47A, 6064 Jordrup Kontaktperson: Næstformand: Carl Erik Michaelsen. Knubølvej 43. 6064 Jordrup Tlf.: 75556630 Dato

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Vandværket. Generelle data

Vandværket. Generelle data Jordrup. et Generelle data Lokalitet: 623.V02.20.0001.00 Navn: Jordrup Adresse: Skovvejen 5, 6064 Jordrup Kontaktperson: Formand: Jens Jensen. Hovedgaden 6. 6064 Jordrup Tlf.: 40276015 Dato for besigtigelse

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk Tilstandsrapport og status Vivild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 2 Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Hjemmeside: http://www.assensvejensvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 22. september 2008 Udløbsdato: 1.

Læs mere

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.2 BYGNINGSFOTO PRINCIPSKITSE 7. Vinding Vandværk Side 7.3 INSTALLATIONSFOTOS Filter Rentvandpumper 7. Vinding Vandværk Side 7.4 REGISTRERINGSSKEMA

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

Tilstandsrapport og status Skamstrup Vandværk

Tilstandsrapport og status Skamstrup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Skamstrup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Anholt Vandværk. Vandværk

Tilstandsrapport og status. Anholt Vandværk. Vandværk Tilstandsrapport og status Anholt Vandværk 2010 Vandværk Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Søbjerg Vandværk

Tilstandsrapport og status Søbjerg Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Søbjerg Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Laurbjerg Vandværk Nørregade 34b, 8870 Langå Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Tage Jensen

Læs mere

BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver

BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver BØSØRE VANDVÆRK Anders Skriver 2333 5545 Deltagere: Anders Skriver (formand), btyrelsmedlem Karsten B. Jensen samt driftsansvarlige Knud Erik Nielsen, Revsøre Smedie samt Jakob Nørby fra Svendborg Kommune

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Skanderup Landevej 24a. 6640 Lunderskov Kontaktperson:

Skanderup Landevej 24a. 6640 Lunderskov Kontaktperson: et Generelle data Lokalitet: 623.V02.20.0003 Navn: Adresse: Skanderup Landevej 24a. 6640 Lunderskov Kontaktperson: Formand: Henning Christiansen. Smedegyden 9. Skanderup. 6640 Lunderskov Tlf.: 7559 4008

Læs mere

Beskrivelse af Sømarke Vandværk

Beskrivelse af Sømarke Vandværk Beskrivelse af Sømarke Vandværk Beskrivelse og historie Sømarke vandværk er et privatejet vandværk, organiseret som en forening. Vandværket er opført i 1976/1977 og er beliggende på Liselundvej 26, 4791

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Fremviser navn Tilsynsførende Tilsynsdato 01-06-2015 Dato for tilsyn registreret i Struktura Ledningsregistreringer

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Fremviser navn Tilsynsførende Tilsynsdato 25.02.2016 Dato for tilsyn registreret i Struktura Ledningsregistreringer

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Søby Vandværk

Tilstandsrapport og status. Søby Vandværk Tilstandsrapport og status Søby Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Sølvsten Vandværk Adresse Bundgårdsvej 80, Skjød, 8450 Hammel Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Grundfør Vandværk Hovvej 11, 8382 Hinnerup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Arne Loft Byvænget

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Thorsø Vandværk Elmevej 2, 8881 Thorsø Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Jens Nygaard Thorsølundvej

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Vandforsyningsplan 2012-2022 Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Arnum Vandværk Poppelvej 1, 6510 Gram (116026 JUP) Indvindingstilladelse 110.000 m 3 /år Indvinding 100.688 m 3 /år

Læs mere