Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010"

Transkript

1 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V Navn: Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Adresse: Rømøvej 8A, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Lejre Vand A/S Dato for besigtigelse: Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: m 3 /år. Udløber d Indvinding i m 3 Vandforbrug ca m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 4 m 3 /t. Maks timeforbrug: 28 m 3 /t Vandspild Forbrugere antal og type Ingen data 770 stk (primært private husholdninger Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d Marts 2011 Side 1

2 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet Kapacitet Forsyningssikkerhed Administration og økonomi Boringerne er afsluttet i tørbrønde der generelt er velholdt, dog mangler tilstrækkelig kant over terræn på den ene boring som står placeret i en lavning. Boringernes ydelse er god. Råvandet er i begge boringer svagt reduceret med forhøjet sulfat og forvitringsgrad, hvilket tyder på et relativt sårbart grundvandsmagasin. I overensstemmelse hermed er der påvist spor af BAM i boring DGU nr Der er udarbejdet indsatsplan for grundvandsbeskyttelse med anbefalinger vedr. grundvandsbeskyttende tiltag for vandværket. Indvindingsboringerne ligger bynært. Den resterende del af oplandet udgøres af landbrug Nyere bygning, der er velholdt indvendigt og udvendigt Nyere anlæg, der er velholdt og fungerer tilfredsstillende Generelt lave stabile indhold Nyere velholdte installationer Fra 1955 og fremefter i PVC, PE og PEL. Der foreligger digitale ledningsplaner. Vandværket har en timekapacitet, der overstiger forbruget. Indvindings- og udpumpningskapacitet er meget stor. Større indvinding fra eksisterende kildeplads vil dog øge risikoen for forurening af grundvandet. Vandværket og boringer er aflåste, og der findes alarmer på flere af installationerne. Vandværket har parallelle proceslinier på indvindingen og behandlingen, dog er der kun en rentvandsbeholder. Der er hverken nødstrømsanlæg eller forbindelse til andre vandværker, bort sat fra Torkilstrup Vandværk. Et professionelt drevet vandværk Lerje Vand Kirke Såby Vandværk er generelt et velfungerende vandværk. Dele af indvindingsanlægget er såbart overfor indtrængende overfladevand hvormed der er risiko for forurening. Anbefalinger Vandværket bør overveje etablering af alternativ indvindingsboring med henblik på at øge forsyningssikkerheden og sikre vandkvaliteten. Det kan anbefales at udjævne indvindingen fra begge boringer så meget, som det er praktisk muligt og naturligvis udvise skærpet opmærksomhed overfor råvandets indhold af BAM. Der bør etableres forbindelse til Skullerup Vandværk, Skullerupholm Vandværk og Vester Såby Vandværk. Marts 2011 Side 2

3 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr VV nr. 1 2 Status I drift I drift Placering Rømøvej Alsvej Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) , , Terrænkote (DVR90) 56,4 56,3 Boredybde (m) 39,2 40 Filterinterval (m.u.t.) 29,65-39,15 / 37,63-39,2 31,5-37,5 / 37,5-39,5 Diameter forerør / filter (mm) 200mm 116mm Vandførende lag Glacial smeltevandsgrus/sand Glacial smeltevandsgrus/sand Rovandspejl (m u. terræn) 18,3 18,3 Råvandspumpe SP30-4 SP30-4 Pumpeydelse (m³/t) 30 m3/t 25 m3/t Sænkning ved drift (m) 2,5 m 0,75 m Specifik kapacitet (m³/t/m) 16,7 13,8 Afslutning i terræn Betonbrøn (aflåst) Betonbrøn (aflåst) Beskyttelseszone Indvindingsstrategi Arealanvendelse i nærområde Forureningskilder i nærområde Indhegnet med ca. 10 m fredningsbælte. Marts 2011 Side 3 Ingen indhegning eller fredningsbælte. Ligger på kommunalt græsareal med mere end 10 m til vej og parcelhus. Boringen er placeret i en lavning og brønden har ikke tilstrækkelig kant over terræn 3 timer af gangen pr boring. Kører når niveauet i tanken er for lavt Landbrugsområde og byområde Landbrugsområde og byområde Datakilder JUPITER, Besigtigelse d og Kommunalt tilsyn d

4 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Stabilt niveau af hovedparametre, men svagt forhøjede indhold af sulfat og klorid Mikrobiologi Ingen overskridelser Metaller Ingen overskridelser Miljøfremmede stoffer Ingen overskridelser, men der er i perioden påvist spor af BAM i boring Udvalgte tidsserier Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Besigtigelse d og Kommunalt tilsyn d Marts 2011 Side 4

5 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Teknisk anlæg Iltningsmetode Kompressor Filtrering Enkelt Antal filtre og type 4 Trykfiltre (sand) Filterareal/-kapacitet (total) 20 m 3 /t Filterskyl metode / hyppighed Luft og Vand / Automatisk styret pr. 900 m 3 Skyllevandsmængde/-kapacitet 315 m 3 /år Skyllevandsafledning Kloak uden bundfældning Rentvandsbeholder 250 m 3. Beholderen ligger under vandværksbygningen Tilsætningsanlæg Intet Rentvandspumper 4 stk a 20 m 3 /t + 1 stk a 10 m 3 /t Pumpestyring Frekvensregulering Afgangstryk 3-3,5 bar Foto af filter Foto af rentvandspumper Datakilder Besigtigelse d Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Lavt stabilt niveau af hovedparametre Generelt et lavt stabil niveau, dog er der i et tilfælde oplevet en coliform bakterie ved forbrugers tabphane Ingen overskridelser Ingen overskridelser, men der er i perioden påvist spor af BAM i råvandet Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Vandværket d Kapacitetsberegning Indvinding Behandling 55 m³/t 20 m³/t Beholder 250 m³ Udpumpning 90 m³/t Datakilder Vandværket d Marts 2011 Side 5

6 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger 30,4 km Fra af PVC, PE, PEL (alder og materiale fremgår af ledningsplanerne Ja - digitalt (mapinfo) Ingen Datakilder Vandværket d Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen? Ja på flere tekniske installationer på værket Ja Ja, til Torkilstrup Vandværk, som dog ikke kan forsyne Kirke Såby Ja (filtreringen) Devist. Boringen på Alsvej er ikke indhegnet Datakilder Vandværket d Administration og økonomi Bestyrelse Kommunalt ejet alment vandværk Formue Takst politik Ens takst for alle forbrugere (der betales ens afgift + varierende forbrug) Datakilder Vandværket d Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Stabilt Vandværkets planer Planer om en ekstra boring for at forbedre forsyningssikkerheden Problemer for den videre drift Ingen Datakilder Vandværket d Marts 2011 Side 6

7 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Råvand tidsserier Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk. DGU nr Koncentration (mg/l) , Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk. DGU nr Koncentration (mg/l) Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat Marts 2011 Side 7

8 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Rentvand tidsserier Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Koncentration (mg/l) 0,20 0,16 0,12 0,21 0,08 0,04 Under detektionsgrænsen 0, Ammonium Jern Mangan Nitrit Grænseværdier Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Antal/ml (100ml) Kim 37 Kim 22 Fækale Coliforme Grænseværdier For Fækale- og Coliforme bakterier er grænsen 0 Marts 2011 Side 8

9 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Rentvand tidsserier Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk 1,2 Værdi (FTU) 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Under detektionsgrænsen Turbiditet Grænseværdi Marts 2011 Side 9

10 Skullerup Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V Navn: Skullerup Vandværk Adresse: Stenbækvej 1, 4330 Hvalsø Kontaktperson: Jan Holmgaard Christensen Dato for besigtigelse: Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: Ingen tilladelse. Indvinding i m 3 Vandforbrug Ingen data Vandspild Ingen data Forbrugere antal og type 7 hustande Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d Marts 2011 Side 1

11 Skullerup Vandværk Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet En ældre boring med fin ydelse afsluttet i en tørbrønd, som trænger til renovering. Brønden er placeret i en gårdsplads med utæt dæksel i niveau med terræn, og uden net for lufthullerne. Der er ingen pakning omkring selve boringen. Ingen data Kortlægningen er endnu ikke afsluttet fra Miljøcenter Roskildes side og der er dermed ikke vedtaget grundvandsbeskyttende tiltag i en indsatsplan. Dette punkt vurderes derfor ikke nærmere pt. Indvindingsboringen ligger på en gårdsplads i et område med landbrugsarealer Velholdt bygning. Mindre anlæg, som fungerer Forenklet kontrol fra 2010 ok. Installationer trænger til vedligeholdelse. En utæthed i toppen af rentvandbeholderen omkring tilslutningen giver fri afgang til beholderen for insekter. Fra Udgøres af plastrør Kapacitet Ikke vurderet for vandværker med oppumpning under m3/år på grund af for stor usikkerhed om vandforbrugets variation over døgnet. Forsyningssikkerhed Værket har parallel filtrering. Der er ingen indhegning eller alarmer på boringen og værket. Boringen er uaflåst. Der er hverken nødstrømsanlæg, forbindelse til andre vandværker eller en beredskabsplan. Administration og økonomi Et lille vandværk som fungerer fint, men hvor indvindingen er sårbar overfor overfladeforurening og behandlingssystemet trænger til mindre renovering. Anbefalinger Der anbefales en renovering af boringen med en tætsluttende pakning, samt en forhøjning af tørbrønden med et tætsluttende dæksel, hvor kanten kommer over det omkringliggende terræn. På længere sigt bør overvejes en ny kildeplads med beskyttelseszone eller muligheden for forbindelse til andre vandværker, eller til anden boring. Værket bør efterses for evt. manglende insektnet og utætheden til rentvandsbeholderen bør repareres. Marts 2011 Side 2

12 Skullerup Vandværk Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr VV nr. Status Boring I drift Placering Østenbjerghøj 1 Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) , Terrænkote (DVR90) 48 Boredybde (m) 65,7 Filterinterval (m.u.t.) 62-65,7 Diameter forerør / filter (mm) Vandførende lag 76mm Selandien sand, palæocæn grønsand Rovandspejl (m u. terræn) 11,6 Råvandspumpe CPE 3-80 Pumpeydelse (m³/t) 3 Sænkning ved drift (m) Ingen data Specifik kapacitet (m³/t/m) 23 Betonbrønd placeret på gårdsplads. Brønden er afsluttet Afslutning i terræn i terræn med utæt dæksel. Ingen net for lufthullerne. Ingen pakning omkring boringsrøret. Beskyttelseszone Indvindingsstrategi Arealanvendelse i nærområde Forureningskilder i nærområde Marts 2011 Side 3. Automatisk styret af niveau i beholderen Landbrugsareal og gårdsplads Landbrugsareal og gårdsplads Datakilder JUPITER, Besigtigelse d

13 Skullerup Vandværk Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Ingen data Mikrobiologi Ingen data Metaller Ingen data Miljøfremmede stoffer Ingen data Udvalgte tidsserier Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Besigtigelse d Marts 2011 Side 4

14 Skullerup Vandværk Teknisk anlæg Iltningsmetode Kompressor Filtrering Enkelt Antal filtre og type 2 parallelt forbundne sandfiltre (trykfiltre) Filterareal/-kapacitet (total) 5 m 3 /t Filterskyl metode / hyppighed Luft og Vand / pr. 17 m 3 Skyllevandsmængde/-kapacitet ca. 1 m 3 Skyllevandsafledning Udledes i faskine Rentvandsbeholder Overjordisk tank på 1,5 m 3 placeret i vandværksbygning. Tilsætningsanlæg Intet Rentvandspumper CR 3-10 Pumpestyring Styret af tryk i hydrofor Afgangstryk 3,5 bar Foto af filter Foto af rentvandspumper Styret af tryk i Hydrofor Datakilder Besigtigelse d Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Ingen data Ingen overskridelser Ingen data Ingen data Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Vandværket d Kapacitetsberegning Indvinding Behandling 3 m³/t 5 m³/t Beholder 1,5 m³ Udpumpning 3 m³/t Datakilder Vandværket d Marts 2011 Side 5

15 Skullerup Vandværk Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger Under 1 km samlet (anslået) Fra Plast-rør Ingen Datakilder Vandværket d Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen? Delvis. Der findes 2 parallelle filtre (filtrene kører samtidigt, men kan formentlig indstilles til at køre et ad gangen). Datakilder Vandværket d Administration og økonomi Bestyrelse Privat ejet ikke - alment vandværk. Velfungerende bestyrelse med god opbakning hos forbrugerne Formue ca Takst politik Fast ens takst for alle forbrugere Datakilder Vandværket d Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Vandværkets planer Problemer for den videre drift Stabilt forbrug Ingen Ingen Datakilder Vandværket d Marts 2011 Side 6

16 Skullerup Vandværk Råvand tidsserier Ingen data Marts 2011 Side 7

17 Skullerup Vandværk Rentvand tidsserier Skullerup Vandværk 0,20 Koncentration (mg/l) 0,16 0,12 0,08 0,04 Under detektionsgrænsen 0, Ammonium Jern Mangan Nitrit Grænseværdier Skullerup Vandværk Antal/ml (100ml) Kim 37 Kim 22 Fækale Coliforme Grænseværdier For Fækale- og Coliforme bakterier er grænsen 0 Marts 2011 Side 8

18 Skullerup Vandværk Rentvand tidsserier Skullerup Vandværk 1,2 Værdi (FTU) 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Under detektionsgrænsen Turbiditet Grænseværdi Marts 2011 Side 9

19 Skullerupholm Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V Navn: Skullerupholm Vandværk Adresse: Skullerupvej 36 Kontaktperson: Ledreborg Godskontor Dato for besigtigelse: Lejre Kommune uge Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: Indvinding i m 3 Vandforbrug Vandspild Forbrugere antal og type Ingen indvindingstilladelse Ingen data. Ingen data 6 husholdninger, 1 institution, 1 landbrug uden dyrehold Datakilder JUPITER, Lejre Kommune uge Marts 2011 Side 1

20 Skullerupholm Vandværk Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet Der er ingen indvindingstilladelse. Underjordisk råvandsstation i relativ fin stand med undtagelse af pumpesump, der ikke er støbt. Dette afspejler sig ved rustaftegninger på indersiden af tørbrønden helt op over installationer, hvilket er uacceptabelt Kun 1 analyse. Råvandet er reduceret og bortset fra et højt indhold af opløst jern, som muligvis kan være vanskeligt at nedbringe tilfredsstillende ved normal vandbehandling, af en ret ukompliceret sammensætning. Der er ikke fundet miljøfremmede stoffer i grundvandet, og grundvandsmagasinet er sandsynligvis velbeskyttet imod forurening. Kortlægningen er endnu ikke afsluttet fra Miljøcenter Roskildes side og der er dermed ikke vedtaget grundvandsbeskyttende tiltag i en indsatsplan. Dette punkt vurderes derfor ikke nærmere pt. Bebyggelse og landbrug Bygning trænger til indvendig vedligehold og rengøring Vandbehandlingen består af iltning med kompressor og efterfølgende trykfiltrering. Vurdering ikke mulig da analyser er for gamle. Ingen analyser siden Dengang overskridelse på behandlingsparametre Filtre bærer bræg af meget rust. Der er opsat affugter Fra 1988 eller nyere Kapacitet Ikke vurderet for vandværker med oppumpning under m3/år på grund af for stor usikkerhed om vandforbrugets variation over døgnet. Forsyningssikkerhed Kun 1 boring og ingen forbindelse til andre vandværker Administration og økonomi Ingen data Skullerupholm Vandværk er ejet af Ledreborg Gods og leverer vand til 8 forbrugere. Der er kun få vandanalyser til vurdering af vandkvaliteten. Anbefalinger Pumpesump skal tilstøbes, ånderør lukkes med kugleventil og pejlerør bør forlænges. Bygning skal vedligeholdes og rengøres bedre indvendigt. Der bør ske vedligehold/renovering af filtre, der er meget rustne. Der bør lægges gummiliste i kant i tørbrønd. Der bør laves forbedring/ændring af afledning af filterskyllevand. Der bør udtages en rentvandsprøve til analyse snarest muligt. Der bør etableres forbindelse til Kirke Såby vandværk og Skullerup Vandværk Marts 2011 Side 2

21 Skullerupholm Vandværk Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr VV nr. Status Placering I drift Bag bygninger Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) ,5, ,61 Terrænkote (DVR90) 47,5 Boredybde (m) 75 Filterinterval (m.u.t.) 68,4-75 Diameter forerør / filter (mm) 152mm Vandførende lag Selandien kalk, palæocæn grønsandskalk Rovandspejl (m u. terræn) 55,93 Råvandspumpe SP8-10 Pumpeydelse (m³/t) 4-11 Sænkning ved drift (m)? Specifik kapacitet (m³/t/m) 120 Afslutning i terræn Beskyttelseszone Indvindingsstrategi Arealanvendelse i nærområde Forureningskilder i nærområde Underjordisk råvandsstation Efter behov JA Bebyggelse og landbrug Bebyggelse og landbrug Datakilder JUPITER, Lejre Kommune uge Marts 2011 Side 3

22 Skullerupholm Vandværk Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Kun 1 analyse. Klorid, sulfat og nitrat lavt/normalt Mikrobiologi - Metaller - Miljøfremmede stoffer Ingen detektioner Udvalgte tidsserier Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER. Marts 2011 Side 4

23 Skullerupholm Vandværk Teknisk anlæg Iltningsmetode Kompressor Filtrering Parallel Antal filtre og type 2 lukkede filtre KEMIC 602 Filterareal/-kapacitet (total)? Filterskyl metode / hyppighed Vand og luft / 1 gang i døgnet Skyllevandsmængde/-kapacitet? Skyllevandsafledning Ud på møddingsplads/markvej Rentvandsbeholder Tilsætningsanlæg Rentvandspumper (trykbeholder Grundfos 325 L) Pumpestyring Forbrugsstyret Afgangstryk 2 bar Foto af filter Foto af trykbeholder Datakilder Lejre Kommune uge Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller - Miljøfremmede stoffer - Udvalgte tidsserier Datakilder Ingen analyser siden Dengang overskridelse på behandlingsparametre Overskridelse tilbage i Ikke relevant Tidsserier ses bagerst i datablad JUPITER. Marts 2011 Side 5

24 Skullerupholm Vandværk Kapacitetsberegning Indvinding Behandling 4-11 m³/t? m³/t Beholder 0 m³ Udpumpning? m³/t Datakilder Lejre Kommune uge Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger Ca. 500 m Fra 1988 eller nyere På godskontoret Ingen Datakilder Lejre Kommune uge Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen?, der er slå til døren for vandværket. Yderdør dog låst Ingen forbindelse til Kirke Såby eller Skullerup Vandværk. Datakilder Lejre Kommune uge Administration og økonomi Bestyrelse Privat ikke - alment vandværk, der ejes af Ledreborg Gods Formue? Takst politik Prisen for vand indgår i husleje Datakilder Lejre Kommune uge Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Stabilt Vandværkets planer Ingen Problemer for den videre drift Affugter er sat op. Datakilder Lejre Kommune uge Marts 2011 Side 6

25 Skullerupholm Vandværk Råvand tidsserier Skullerupholm Vandværk. DGU nr Koncentration (mg/l) Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat Marts 2011 Side 7

26 Skullerupholm Vandværk Rentvand tidsserier Koncentration (mg/l) 0,20 0,16 0,12 0,50 0,55 0,40 Skullerupholm Vandværk 0,08 0,04 Under detektionsgrænsen 0, Ammonium Jern Mangan Nitrit Grænseværdier Skullerupholm Vandværk Antal/ml (100ml) Kim 37 Kim 22 Fækale Coliforme Grænseværdier For Fækale- og Coliforme bakterier er grænsen 0 Marts 2011 Side 8

27 Torkilstrup Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 350-V Dato for besigtigelse: Torkilstrup Vandværk Heimdalsvænget 1, Torkilstrup, 4060 Kirke Såby Formand: Bjarne Hansen Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: m 3 /år. Udløber d Indvinding i m 3 Vandforbrug Sommer: 32 m3/døgn Vinter: 28 m 3 /døgn. Natforbrug: Ingen data. Maks timeforbrug: 6-8 m3/t Vandspild Mindre end 10 % 101 husholdning Forbrugere antal og type 4 landbrug uden dyr 1 fritidhus Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d September 2010 Side 1

28 Torkilstrup Vandværk Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet Kapacitet Forsyningssikkerhed Administration og økonomi Gammel boring bekymring for gennemtæring af forerør Generelt forhøjet jern, men indholdet af jern er ikke højere, end at det skulle kunne nedbringes i tilfredsstillende grad ved normal vandbehandling (luftning og filtrering). Råvandet er ret stærkt reduceret og bør analyseres for både methan og sulfid (svovlbrinte), men er ellers af en ret ukompliceret sammensætning. Der bør dog holdes øje med indholdet af NVOC (ikke-flygtigt opløst organisk stof), som med 3,8 mg/l ligger tæt på drikkevandskravet (4 mg/l). Grundvandsmagasinet er med stor sandsynlighed velbeskyttet imod forurening. Kortlægningen er endnu ikke afsluttet fra Miljøcenter Roskildes side og der er dermed ikke vedtaget grundvandsbeskyttende tiltag i en indsatsplan. Dette punkt vurderes derfor ikke nærmere pt. Indvindingsboringen ligger i kanten af landsbyområde. Den resterende del af oplandet består af landbrugsarealer. Ældre men velholdt bygning Velholdt anlæg, der fungerer tilfredsstillende. Siden 2008 overholder alle parametre kravværdierne, men indhold af især jern, nitrit og ammonium har været noget ustabilt. Ældre anlæg, der er velholdt og fungerer tilfredsstillende Ledninger af er af ukendt alder. Primært PEM, resten i eternit, jern og støbejern. Samlet timekapacitet er acceptabel, dog er beholderkapaciteten for lille isoleret set. God sikring af vandværk og boringer med låse og indbrudsalarm. Der er mulighed for forsyning fra Lejre Vand A/S - Kirke- Såby Vandværk. Veldrevet vandværk. Torkilstrup Vandværk er et mindre velfungerende vandværk, der primært forsyner husholdninger. Der er særdeles god forsyningssikkerhed. Vandværket overvejer at fusionere med Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk. Anbefalinger Der bør foretages en undersøgelse af boringen, da vandværket er bekymret for gennemtæring af forerøret. Boringen er over 50 år gammel. Det bør overvejes at udvide beholderkapaciteten for på den måde at kunne foretage en mere skånsom behandling af råvandet. Råvandet bør fremover analyseres for methan og svovlbrinte, samt bør der holdes øje med indholdet af NVOC. September 2010 Side 2

29 Torkilstrup Vandværk Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr VV nr. Status Placering I drift Vandværks bygning Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) , Terrænkote (DVR90) 36 Boredybde (m) 72 Filterinterval (m.u.t.) Diameter forerør / filter (mm) 6 tommer Selandien ler, palæocæn Vandførende lag ler, kerteminde og kalk, kridt kalksten Rovandspejl (m u. terræn) 13,6 Råvandspumpe Pumpeydelse (m³/t) Sænkning ved drift (m) Specifik kapacitet (m³/t/m) Afslutning i terræn Beskyttelseszone Indvindingsstrategi Arealanvendelse i nærområde Forureningskilder i nærområde SP5A-12 5 m3 1,49 m v 1,8 m3/t 1,21 (beregnet udfra ovenstående information) Inde i vandværksbygning Boring ligger i vandværk Stop-start afhængig af niveau i rentvandsbeholder. Råvandspumpe er frekvesstyret Landsbyområde og landbrug Landsbyområde og landbrug Datakilder JUPITER, Besigtigelse d September 2010 Side 3

30 Torkilstrup Vandværk Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Stabilt lavt indhold af klorid, nitrat og sulfat Mikrobiologi - Metaller - Miljøfremmede stoffer Ingen detektioner Udvalgte tidsserier Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Besigtigelse d September 2010 Side 4

31 Torkilstrup Vandværk Teknisk anlæg Iltningsmetode Luftning før trykfilter Filtrering Trykfilter Antal filtre og type 1 stk - Dahlgaard 1977 Filterareal/-kapacitet (total) 0,4 m 3 filtermaterial/ ukendt 2,5 m 3 /t Filterskyl metode / hyppighed Vand/vand / 1 gang pr. uge. Ca. 224 m 3 pr. år Skyllevandsmængde/-kapacitet 78 m 3 pr. år Skyllevandsafledning Offentlig regnvandsledning efter bundfældning i sandfang Rentvandsbeholder 20 m 3 Tilsætningsanlæg Intet Rentvandspumper 2 x CR 8 (8m 3 ) Pumpestyring Frekvensstyret Afgangstryk 3,8 bar Foto af filter Foto af rentvandspumper Datakilder Besigtigelse d , suppl. opl Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Ingen overskridelser siden 2005 Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Tidligere overskridelser for ammonium og nitrit, men de sidste analyser viser stabilt lavt indhold Ingen overskridelser Ingen overskridelser Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Vandværket d Kapacitetsberegning Indvinding Behandling 5 m³/t 2,5 m³/t Beholder 20 m³ Udpumpning 16 m³/t Datakilder Vandværket d September 2010 Side 5

32 Torkilstrup Vandværk Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger Ikke oplyst 85 % PEM og de resterende 15 % er af jernrør, eteritrør og støbejern Ja - på papir Ingen Datakilder Vandværket d Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen? Råvand, rentvand, iltning, strømsvigt - SMS modem Ja til Kirke-Såby Vandværk Ingen - men boringen er inde i vandværket Datakilder Vandværket d Administration og økonomi Bestyrelse Formue Takst politik 5 personer kr. Datakilder Vandværket d Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Lægger sig tæt op ad Lejre Vand A/S - Kirke-Såby Vandværk. Stabilt Vandværkets planer Fusion med Lejre Vand A/S - Kirke-Såby Vandværk. Problemer for den videre drift Vandværksbygning for lille, omkostningsfuldt at ændre dette. Desuden bekymring vedr. gennemtæring af foringsrøret i boringen, som er over 50 år gammel Datakilder Vandværket d September 2010 Side 6

33 Torkilstrup Vandværk Råvand tidsserier Torkilstrup Vandværk. DGU nr Koncentration (mg/l) Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat September 2010 Side 7

34 Torkilstrup Vandværk Rentvand tidsserier 0,20 0,24 0,27 Torkilstrup Vandværk 0,37 0,53 0,30 0,26 0,49 0,41 0,41 0,56 0,29 0,25 0,34 0,27 Koncentration (mg/l) 0,16 0,12 0,08 0,04 Under detektionsgrænsen 0, Ammonium Jern Mangan Nitrit Grænseværdier Torkilstrup Vandværk Antal/ml (100ml) Kim 37 Kim 22 Fækale Coliforme Grænseværdier For Fækale- og Coliforme bakterier er grænsen 0 September 2010 Side 8

35 Torkilstrup Vandværk Rentvand tidsserier Torkilstrup Vandværk 1,4 Værdi (FTU) 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Under detektionsgrænsen Turbiditet Grænseværdi September 2010 Side 9

36 Vester Såby Vandværk I/S Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 350-V Dato for besigtigelse: Vester Såby Vandværk I/S Nellikevej 13, 4330 Hvalsø Formand: Preben O. Nielsen Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: m 3 /år. Udløber d Indvinding i m 3 Vandforbrug ca m 3 /døgn. Natforbrug: 1-2 m 3 /t Maks. timeforbrug: 20 m 3 /t Vandspild Under 10% Forbrugere antal og type 2 store dyrehold, derudover 200 husholdninger, 7 mindre landbrug (uden dyrehold) og 1 institution Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d Marts 2011 Side 1

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Store Sjørup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse 14 18 Notat og handlingsplan er

Læs mere

Vandforsyningsplan 2014-2017. Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk

Vandforsyningsplan 2014-2017. Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Vandforsyningsplan 2014-2017 Vandforsyningsplan 2014-2017 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Redaktion: Land og Miljø, Vordingborg Kommune Forsidebillede: Oliemaleri

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse og historie Svinø ved Mosen Vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende på Dybsøvejen 24, 4750 Lundby på matrikel nr.

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse og historie Kostræde Ny vandværk er et privat vandværk, som er organiseret som et A.m.b.a. og beliggende på Højdevej 18, 4750 Lundby, matrikel nr. 25cu Kostræde

Læs mere

I/S Kristrup Vandværk

I/S Kristrup Vandværk I/S Kristrup Vandværk Tilstandsvurdering Januar 2005 Ref 0440954 F00026-1-JANR Udg. 02 Dato 2004-01-28 Godk. Kontrol HIB Udarb. JANR Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Tlf: 8944 7700 www.ramboll.dk

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere