Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010"

Transkript

1 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V Navn: Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Adresse: Rømøvej 8A, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Lejre Vand A/S Dato for besigtigelse: Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: m 3 /år. Udløber d Indvinding i m 3 Vandforbrug ca m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 4 m 3 /t. Maks timeforbrug: 28 m 3 /t Vandspild Forbrugere antal og type Ingen data 770 stk (primært private husholdninger Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d Marts 2011 Side 1

2 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet Kapacitet Forsyningssikkerhed Administration og økonomi Boringerne er afsluttet i tørbrønde der generelt er velholdt, dog mangler tilstrækkelig kant over terræn på den ene boring som står placeret i en lavning. Boringernes ydelse er god. Råvandet er i begge boringer svagt reduceret med forhøjet sulfat og forvitringsgrad, hvilket tyder på et relativt sårbart grundvandsmagasin. I overensstemmelse hermed er der påvist spor af BAM i boring DGU nr Der er udarbejdet indsatsplan for grundvandsbeskyttelse med anbefalinger vedr. grundvandsbeskyttende tiltag for vandværket. Indvindingsboringerne ligger bynært. Den resterende del af oplandet udgøres af landbrug Nyere bygning, der er velholdt indvendigt og udvendigt Nyere anlæg, der er velholdt og fungerer tilfredsstillende Generelt lave stabile indhold Nyere velholdte installationer Fra 1955 og fremefter i PVC, PE og PEL. Der foreligger digitale ledningsplaner. Vandværket har en timekapacitet, der overstiger forbruget. Indvindings- og udpumpningskapacitet er meget stor. Større indvinding fra eksisterende kildeplads vil dog øge risikoen for forurening af grundvandet. Vandværket og boringer er aflåste, og der findes alarmer på flere af installationerne. Vandværket har parallelle proceslinier på indvindingen og behandlingen, dog er der kun en rentvandsbeholder. Der er hverken nødstrømsanlæg eller forbindelse til andre vandværker, bort sat fra Torkilstrup Vandværk. Et professionelt drevet vandværk Lerje Vand Kirke Såby Vandværk er generelt et velfungerende vandværk. Dele af indvindingsanlægget er såbart overfor indtrængende overfladevand hvormed der er risiko for forurening. Anbefalinger Vandværket bør overveje etablering af alternativ indvindingsboring med henblik på at øge forsyningssikkerheden og sikre vandkvaliteten. Det kan anbefales at udjævne indvindingen fra begge boringer så meget, som det er praktisk muligt og naturligvis udvise skærpet opmærksomhed overfor råvandets indhold af BAM. Der bør etableres forbindelse til Skullerup Vandværk, Skullerupholm Vandværk og Vester Såby Vandværk. Marts 2011 Side 2

3 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr VV nr. 1 2 Status I drift I drift Placering Rømøvej Alsvej Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) , , Terrænkote (DVR90) 56,4 56,3 Boredybde (m) 39,2 40 Filterinterval (m.u.t.) 29,65-39,15 / 37,63-39,2 31,5-37,5 / 37,5-39,5 Diameter forerør / filter (mm) 200mm 116mm Vandførende lag Glacial smeltevandsgrus/sand Glacial smeltevandsgrus/sand Rovandspejl (m u. terræn) 18,3 18,3 Råvandspumpe SP30-4 SP30-4 Pumpeydelse (m³/t) 30 m3/t 25 m3/t Sænkning ved drift (m) 2,5 m 0,75 m Specifik kapacitet (m³/t/m) 16,7 13,8 Afslutning i terræn Betonbrøn (aflåst) Betonbrøn (aflåst) Beskyttelseszone Indvindingsstrategi Arealanvendelse i nærområde Forureningskilder i nærområde Indhegnet med ca. 10 m fredningsbælte. Marts 2011 Side 3 Ingen indhegning eller fredningsbælte. Ligger på kommunalt græsareal med mere end 10 m til vej og parcelhus. Boringen er placeret i en lavning og brønden har ikke tilstrækkelig kant over terræn 3 timer af gangen pr boring. Kører når niveauet i tanken er for lavt Landbrugsområde og byområde Landbrugsområde og byområde Datakilder JUPITER, Besigtigelse d og Kommunalt tilsyn d

4 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Stabilt niveau af hovedparametre, men svagt forhøjede indhold af sulfat og klorid Mikrobiologi Ingen overskridelser Metaller Ingen overskridelser Miljøfremmede stoffer Ingen overskridelser, men der er i perioden påvist spor af BAM i boring Udvalgte tidsserier Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Besigtigelse d og Kommunalt tilsyn d Marts 2011 Side 4

5 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Teknisk anlæg Iltningsmetode Kompressor Filtrering Enkelt Antal filtre og type 4 Trykfiltre (sand) Filterareal/-kapacitet (total) 20 m 3 /t Filterskyl metode / hyppighed Luft og Vand / Automatisk styret pr. 900 m 3 Skyllevandsmængde/-kapacitet 315 m 3 /år Skyllevandsafledning Kloak uden bundfældning Rentvandsbeholder 250 m 3. Beholderen ligger under vandværksbygningen Tilsætningsanlæg Intet Rentvandspumper 4 stk a 20 m 3 /t + 1 stk a 10 m 3 /t Pumpestyring Frekvensregulering Afgangstryk 3-3,5 bar Foto af filter Foto af rentvandspumper Datakilder Besigtigelse d Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Lavt stabilt niveau af hovedparametre Generelt et lavt stabil niveau, dog er der i et tilfælde oplevet en coliform bakterie ved forbrugers tabphane Ingen overskridelser Ingen overskridelser, men der er i perioden påvist spor af BAM i råvandet Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Vandværket d Kapacitetsberegning Indvinding Behandling 55 m³/t 20 m³/t Beholder 250 m³ Udpumpning 90 m³/t Datakilder Vandværket d Marts 2011 Side 5

6 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger 30,4 km Fra af PVC, PE, PEL (alder og materiale fremgår af ledningsplanerne Ja - digitalt (mapinfo) Ingen Datakilder Vandværket d Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen? Ja på flere tekniske installationer på værket Ja Ja, til Torkilstrup Vandværk, som dog ikke kan forsyne Kirke Såby Ja (filtreringen) Devist. Boringen på Alsvej er ikke indhegnet Datakilder Vandværket d Administration og økonomi Bestyrelse Kommunalt ejet alment vandværk Formue Takst politik Ens takst for alle forbrugere (der betales ens afgift + varierende forbrug) Datakilder Vandværket d Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Stabilt Vandværkets planer Planer om en ekstra boring for at forbedre forsyningssikkerheden Problemer for den videre drift Ingen Datakilder Vandværket d Marts 2011 Side 6

7 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Råvand tidsserier Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk. DGU nr Koncentration (mg/l) , Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk. DGU nr Koncentration (mg/l) Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat Marts 2011 Side 7

8 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Rentvand tidsserier Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Koncentration (mg/l) 0,20 0,16 0,12 0,21 0,08 0,04 Under detektionsgrænsen 0, Ammonium Jern Mangan Nitrit Grænseværdier Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Antal/ml (100ml) Kim 37 Kim 22 Fækale Coliforme Grænseværdier For Fækale- og Coliforme bakterier er grænsen 0 Marts 2011 Side 8

9 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Rentvand tidsserier Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk 1,2 Værdi (FTU) 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Under detektionsgrænsen Turbiditet Grænseværdi Marts 2011 Side 9

10 Skullerup Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V Navn: Skullerup Vandværk Adresse: Stenbækvej 1, 4330 Hvalsø Kontaktperson: Jan Holmgaard Christensen Dato for besigtigelse: Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: Ingen tilladelse. Indvinding i m 3 Vandforbrug Ingen data Vandspild Ingen data Forbrugere antal og type 7 hustande Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d Marts 2011 Side 1

11 Skullerup Vandværk Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet En ældre boring med fin ydelse afsluttet i en tørbrønd, som trænger til renovering. Brønden er placeret i en gårdsplads med utæt dæksel i niveau med terræn, og uden net for lufthullerne. Der er ingen pakning omkring selve boringen. Ingen data Kortlægningen er endnu ikke afsluttet fra Miljøcenter Roskildes side og der er dermed ikke vedtaget grundvandsbeskyttende tiltag i en indsatsplan. Dette punkt vurderes derfor ikke nærmere pt. Indvindingsboringen ligger på en gårdsplads i et område med landbrugsarealer Velholdt bygning. Mindre anlæg, som fungerer Forenklet kontrol fra 2010 ok. Installationer trænger til vedligeholdelse. En utæthed i toppen af rentvandbeholderen omkring tilslutningen giver fri afgang til beholderen for insekter. Fra Udgøres af plastrør Kapacitet Ikke vurderet for vandværker med oppumpning under m3/år på grund af for stor usikkerhed om vandforbrugets variation over døgnet. Forsyningssikkerhed Værket har parallel filtrering. Der er ingen indhegning eller alarmer på boringen og værket. Boringen er uaflåst. Der er hverken nødstrømsanlæg, forbindelse til andre vandværker eller en beredskabsplan. Administration og økonomi Et lille vandværk som fungerer fint, men hvor indvindingen er sårbar overfor overfladeforurening og behandlingssystemet trænger til mindre renovering. Anbefalinger Der anbefales en renovering af boringen med en tætsluttende pakning, samt en forhøjning af tørbrønden med et tætsluttende dæksel, hvor kanten kommer over det omkringliggende terræn. På længere sigt bør overvejes en ny kildeplads med beskyttelseszone eller muligheden for forbindelse til andre vandværker, eller til anden boring. Værket bør efterses for evt. manglende insektnet og utætheden til rentvandsbeholderen bør repareres. Marts 2011 Side 2

12 Skullerup Vandværk Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr VV nr. Status Boring I drift Placering Østenbjerghøj 1 Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) , Terrænkote (DVR90) 48 Boredybde (m) 65,7 Filterinterval (m.u.t.) 62-65,7 Diameter forerør / filter (mm) Vandførende lag 76mm Selandien sand, palæocæn grønsand Rovandspejl (m u. terræn) 11,6 Råvandspumpe CPE 3-80 Pumpeydelse (m³/t) 3 Sænkning ved drift (m) Ingen data Specifik kapacitet (m³/t/m) 23 Betonbrønd placeret på gårdsplads. Brønden er afsluttet Afslutning i terræn i terræn med utæt dæksel. Ingen net for lufthullerne. Ingen pakning omkring boringsrøret. Beskyttelseszone Indvindingsstrategi Arealanvendelse i nærområde Forureningskilder i nærområde Marts 2011 Side 3. Automatisk styret af niveau i beholderen Landbrugsareal og gårdsplads Landbrugsareal og gårdsplads Datakilder JUPITER, Besigtigelse d

13 Skullerup Vandværk Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Ingen data Mikrobiologi Ingen data Metaller Ingen data Miljøfremmede stoffer Ingen data Udvalgte tidsserier Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Besigtigelse d Marts 2011 Side 4

14 Skullerup Vandværk Teknisk anlæg Iltningsmetode Kompressor Filtrering Enkelt Antal filtre og type 2 parallelt forbundne sandfiltre (trykfiltre) Filterareal/-kapacitet (total) 5 m 3 /t Filterskyl metode / hyppighed Luft og Vand / pr. 17 m 3 Skyllevandsmængde/-kapacitet ca. 1 m 3 Skyllevandsafledning Udledes i faskine Rentvandsbeholder Overjordisk tank på 1,5 m 3 placeret i vandværksbygning. Tilsætningsanlæg Intet Rentvandspumper CR 3-10 Pumpestyring Styret af tryk i hydrofor Afgangstryk 3,5 bar Foto af filter Foto af rentvandspumper Styret af tryk i Hydrofor Datakilder Besigtigelse d Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Ingen data Ingen overskridelser Ingen data Ingen data Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Vandværket d Kapacitetsberegning Indvinding Behandling 3 m³/t 5 m³/t Beholder 1,5 m³ Udpumpning 3 m³/t Datakilder Vandværket d Marts 2011 Side 5

15 Skullerup Vandværk Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger Under 1 km samlet (anslået) Fra Plast-rør Ingen Datakilder Vandværket d Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen? Delvis. Der findes 2 parallelle filtre (filtrene kører samtidigt, men kan formentlig indstilles til at køre et ad gangen). Datakilder Vandværket d Administration og økonomi Bestyrelse Privat ejet ikke - alment vandværk. Velfungerende bestyrelse med god opbakning hos forbrugerne Formue ca Takst politik Fast ens takst for alle forbrugere Datakilder Vandværket d Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Vandværkets planer Problemer for den videre drift Stabilt forbrug Ingen Ingen Datakilder Vandværket d Marts 2011 Side 6

16 Skullerup Vandværk Råvand tidsserier Ingen data Marts 2011 Side 7

17 Skullerup Vandværk Rentvand tidsserier Skullerup Vandværk 0,20 Koncentration (mg/l) 0,16 0,12 0,08 0,04 Under detektionsgrænsen 0, Ammonium Jern Mangan Nitrit Grænseværdier Skullerup Vandværk Antal/ml (100ml) Kim 37 Kim 22 Fækale Coliforme Grænseværdier For Fækale- og Coliforme bakterier er grænsen 0 Marts 2011 Side 8

18 Skullerup Vandværk Rentvand tidsserier Skullerup Vandværk 1,2 Værdi (FTU) 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Under detektionsgrænsen Turbiditet Grænseværdi Marts 2011 Side 9

19 Skullerupholm Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V Navn: Skullerupholm Vandværk Adresse: Skullerupvej 36 Kontaktperson: Ledreborg Godskontor Dato for besigtigelse: Lejre Kommune uge Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: Indvinding i m 3 Vandforbrug Vandspild Forbrugere antal og type Ingen indvindingstilladelse Ingen data. Ingen data 6 husholdninger, 1 institution, 1 landbrug uden dyrehold Datakilder JUPITER, Lejre Kommune uge Marts 2011 Side 1

20 Skullerupholm Vandværk Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet Der er ingen indvindingstilladelse. Underjordisk råvandsstation i relativ fin stand med undtagelse af pumpesump, der ikke er støbt. Dette afspejler sig ved rustaftegninger på indersiden af tørbrønden helt op over installationer, hvilket er uacceptabelt Kun 1 analyse. Råvandet er reduceret og bortset fra et højt indhold af opløst jern, som muligvis kan være vanskeligt at nedbringe tilfredsstillende ved normal vandbehandling, af en ret ukompliceret sammensætning. Der er ikke fundet miljøfremmede stoffer i grundvandet, og grundvandsmagasinet er sandsynligvis velbeskyttet imod forurening. Kortlægningen er endnu ikke afsluttet fra Miljøcenter Roskildes side og der er dermed ikke vedtaget grundvandsbeskyttende tiltag i en indsatsplan. Dette punkt vurderes derfor ikke nærmere pt. Bebyggelse og landbrug Bygning trænger til indvendig vedligehold og rengøring Vandbehandlingen består af iltning med kompressor og efterfølgende trykfiltrering. Vurdering ikke mulig da analyser er for gamle. Ingen analyser siden Dengang overskridelse på behandlingsparametre Filtre bærer bræg af meget rust. Der er opsat affugter Fra 1988 eller nyere Kapacitet Ikke vurderet for vandværker med oppumpning under m3/år på grund af for stor usikkerhed om vandforbrugets variation over døgnet. Forsyningssikkerhed Kun 1 boring og ingen forbindelse til andre vandværker Administration og økonomi Ingen data Skullerupholm Vandværk er ejet af Ledreborg Gods og leverer vand til 8 forbrugere. Der er kun få vandanalyser til vurdering af vandkvaliteten. Anbefalinger Pumpesump skal tilstøbes, ånderør lukkes med kugleventil og pejlerør bør forlænges. Bygning skal vedligeholdes og rengøres bedre indvendigt. Der bør ske vedligehold/renovering af filtre, der er meget rustne. Der bør lægges gummiliste i kant i tørbrønd. Der bør laves forbedring/ændring af afledning af filterskyllevand. Der bør udtages en rentvandsprøve til analyse snarest muligt. Der bør etableres forbindelse til Kirke Såby vandværk og Skullerup Vandværk Marts 2011 Side 2

21 Skullerupholm Vandværk Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr VV nr. Status Placering I drift Bag bygninger Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) ,5, ,61 Terrænkote (DVR90) 47,5 Boredybde (m) 75 Filterinterval (m.u.t.) 68,4-75 Diameter forerør / filter (mm) 152mm Vandførende lag Selandien kalk, palæocæn grønsandskalk Rovandspejl (m u. terræn) 55,93 Råvandspumpe SP8-10 Pumpeydelse (m³/t) 4-11 Sænkning ved drift (m)? Specifik kapacitet (m³/t/m) 120 Afslutning i terræn Beskyttelseszone Indvindingsstrategi Arealanvendelse i nærområde Forureningskilder i nærområde Underjordisk råvandsstation Efter behov JA Bebyggelse og landbrug Bebyggelse og landbrug Datakilder JUPITER, Lejre Kommune uge Marts 2011 Side 3

22 Skullerupholm Vandværk Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Kun 1 analyse. Klorid, sulfat og nitrat lavt/normalt Mikrobiologi - Metaller - Miljøfremmede stoffer Ingen detektioner Udvalgte tidsserier Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER. Marts 2011 Side 4

23 Skullerupholm Vandværk Teknisk anlæg Iltningsmetode Kompressor Filtrering Parallel Antal filtre og type 2 lukkede filtre KEMIC 602 Filterareal/-kapacitet (total)? Filterskyl metode / hyppighed Vand og luft / 1 gang i døgnet Skyllevandsmængde/-kapacitet? Skyllevandsafledning Ud på møddingsplads/markvej Rentvandsbeholder Tilsætningsanlæg Rentvandspumper (trykbeholder Grundfos 325 L) Pumpestyring Forbrugsstyret Afgangstryk 2 bar Foto af filter Foto af trykbeholder Datakilder Lejre Kommune uge Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Metaller - Miljøfremmede stoffer - Udvalgte tidsserier Datakilder Ingen analyser siden Dengang overskridelse på behandlingsparametre Overskridelse tilbage i Ikke relevant Tidsserier ses bagerst i datablad JUPITER. Marts 2011 Side 5

24 Skullerupholm Vandværk Kapacitetsberegning Indvinding Behandling 4-11 m³/t? m³/t Beholder 0 m³ Udpumpning? m³/t Datakilder Lejre Kommune uge Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger Ca. 500 m Fra 1988 eller nyere På godskontoret Ingen Datakilder Lejre Kommune uge Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen?, der er slå til døren for vandværket. Yderdør dog låst Ingen forbindelse til Kirke Såby eller Skullerup Vandværk. Datakilder Lejre Kommune uge Administration og økonomi Bestyrelse Privat ikke - alment vandværk, der ejes af Ledreborg Gods Formue? Takst politik Prisen for vand indgår i husleje Datakilder Lejre Kommune uge Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Stabilt Vandværkets planer Ingen Problemer for den videre drift Affugter er sat op. Datakilder Lejre Kommune uge Marts 2011 Side 6

25 Skullerupholm Vandværk Råvand tidsserier Skullerupholm Vandværk. DGU nr Koncentration (mg/l) Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat Marts 2011 Side 7

26 Skullerupholm Vandværk Rentvand tidsserier Koncentration (mg/l) 0,20 0,16 0,12 0,50 0,55 0,40 Skullerupholm Vandværk 0,08 0,04 Under detektionsgrænsen 0, Ammonium Jern Mangan Nitrit Grænseværdier Skullerupholm Vandværk Antal/ml (100ml) Kim 37 Kim 22 Fækale Coliforme Grænseværdier For Fækale- og Coliforme bakterier er grænsen 0 Marts 2011 Side 8

27 Torkilstrup Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 350-V Dato for besigtigelse: Torkilstrup Vandværk Heimdalsvænget 1, Torkilstrup, 4060 Kirke Såby Formand: Bjarne Hansen Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: m 3 /år. Udløber d Indvinding i m 3 Vandforbrug Sommer: 32 m3/døgn Vinter: 28 m 3 /døgn. Natforbrug: Ingen data. Maks timeforbrug: 6-8 m3/t Vandspild Mindre end 10 % 101 husholdning Forbrugere antal og type 4 landbrug uden dyr 1 fritidhus Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d September 2010 Side 1

28 Torkilstrup Vandværk Samlet vurdering Emne Særdeles god God Acceptabel Uacceptabel Begrundelse Indvindingsanlæg Råvandskvalitet Grundvandsbeskyttende tiltag Arealanvendelse Bygningerne Vandbehandlingen Rentvandskvalitet Tekniske installationer Ledningsnet Kapacitet Forsyningssikkerhed Administration og økonomi Gammel boring bekymring for gennemtæring af forerør Generelt forhøjet jern, men indholdet af jern er ikke højere, end at det skulle kunne nedbringes i tilfredsstillende grad ved normal vandbehandling (luftning og filtrering). Råvandet er ret stærkt reduceret og bør analyseres for både methan og sulfid (svovlbrinte), men er ellers af en ret ukompliceret sammensætning. Der bør dog holdes øje med indholdet af NVOC (ikke-flygtigt opløst organisk stof), som med 3,8 mg/l ligger tæt på drikkevandskravet (4 mg/l). Grundvandsmagasinet er med stor sandsynlighed velbeskyttet imod forurening. Kortlægningen er endnu ikke afsluttet fra Miljøcenter Roskildes side og der er dermed ikke vedtaget grundvandsbeskyttende tiltag i en indsatsplan. Dette punkt vurderes derfor ikke nærmere pt. Indvindingsboringen ligger i kanten af landsbyområde. Den resterende del af oplandet består af landbrugsarealer. Ældre men velholdt bygning Velholdt anlæg, der fungerer tilfredsstillende. Siden 2008 overholder alle parametre kravværdierne, men indhold af især jern, nitrit og ammonium har været noget ustabilt. Ældre anlæg, der er velholdt og fungerer tilfredsstillende Ledninger af er af ukendt alder. Primært PEM, resten i eternit, jern og støbejern. Samlet timekapacitet er acceptabel, dog er beholderkapaciteten for lille isoleret set. God sikring af vandværk og boringer med låse og indbrudsalarm. Der er mulighed for forsyning fra Lejre Vand A/S - Kirke- Såby Vandværk. Veldrevet vandværk. Torkilstrup Vandværk er et mindre velfungerende vandværk, der primært forsyner husholdninger. Der er særdeles god forsyningssikkerhed. Vandværket overvejer at fusionere med Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk. Anbefalinger Der bør foretages en undersøgelse af boringen, da vandværket er bekymret for gennemtæring af forerøret. Boringen er over 50 år gammel. Det bør overvejes at udvide beholderkapaciteten for på den måde at kunne foretage en mere skånsom behandling af råvandet. Råvandet bør fremover analyseres for methan og svovlbrinte, samt bør der holdes øje med indholdet af NVOC. September 2010 Side 2

29 Torkilstrup Vandværk Indvindingsanlæg* Boringer DGU nr VV nr. Status Placering I drift Vandværks bygning Udførelsesår Koordinater x, y (Utm32E89) , Terrænkote (DVR90) 36 Boredybde (m) 72 Filterinterval (m.u.t.) Diameter forerør / filter (mm) 6 tommer Selandien ler, palæocæn Vandførende lag ler, kerteminde og kalk, kridt kalksten Rovandspejl (m u. terræn) 13,6 Råvandspumpe Pumpeydelse (m³/t) Sænkning ved drift (m) Specifik kapacitet (m³/t/m) Afslutning i terræn Beskyttelseszone Indvindingsstrategi Arealanvendelse i nærområde Forureningskilder i nærområde SP5A-12 5 m3 1,49 m v 1,8 m3/t 1,21 (beregnet udfra ovenstående information) Inde i vandværksbygning Boring ligger i vandværk Stop-start afhængig af niveau i rentvandsbeholder. Råvandspumpe er frekvesstyret Landsbyområde og landbrug Landsbyområde og landbrug Datakilder JUPITER, Besigtigelse d September 2010 Side 3

30 Torkilstrup Vandværk Fotos af boringer og kildeplads Boring DGU nr Kildeplads Udvikling i indvinding Råvandskvalitet Hovedkomponenter Stabilt lavt indhold af klorid, nitrat og sulfat Mikrobiologi - Metaller - Miljøfremmede stoffer Ingen detektioner Udvalgte tidsserier Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Besigtigelse d September 2010 Side 4

31 Torkilstrup Vandværk Teknisk anlæg Iltningsmetode Luftning før trykfilter Filtrering Trykfilter Antal filtre og type 1 stk - Dahlgaard 1977 Filterareal/-kapacitet (total) 0,4 m 3 filtermaterial/ ukendt 2,5 m 3 /t Filterskyl metode / hyppighed Vand/vand / 1 gang pr. uge. Ca. 224 m 3 pr. år Skyllevandsmængde/-kapacitet 78 m 3 pr. år Skyllevandsafledning Offentlig regnvandsledning efter bundfældning i sandfang Rentvandsbeholder 20 m 3 Tilsætningsanlæg Intet Rentvandspumper 2 x CR 8 (8m 3 ) Pumpestyring Frekvensstyret Afgangstryk 3,8 bar Foto af filter Foto af rentvandspumper Datakilder Besigtigelse d , suppl. opl Rentvandskvalitet Hovedkomponenter Mikrobiologi Ingen overskridelser siden 2005 Metaller Miljøfremmede stoffer Udvalgte tidsserier Tidligere overskridelser for ammonium og nitrit, men de sidste analyser viser stabilt lavt indhold Ingen overskridelser Ingen overskridelser Tidsserier ses bagerst i datablad Datakilder JUPITER, Vandværket d Kapacitetsberegning Indvinding Behandling 5 m³/t 2,5 m³/t Beholder 20 m³ Udpumpning 16 m³/t Datakilder Vandværket d September 2010 Side 5

32 Torkilstrup Vandværk Ledningsnet Længde Alder og materialer Ledningsplaner Trykforøger Ikke oplyst 85 % PEM og de resterende 15 % er af jernrør, eteritrør og støbejern Ja - på papir Ingen Datakilder Vandværket d Forsyningssikkerhed Har vandværket alarmer? Har vandværket indbrudsalarm? Har vandværket nødstrømsforsyning? Har vandværket forbindelsesledning til anden vandforsyning (hvilken)? Har vandværket en beredskabsplan? Har vandværket parallelle proceslinier, således at driften kan opretholdes under visse reparationer? Er vandværket sikret mod forurening af kildepladsen? Råvand, rentvand, iltning, strømsvigt - SMS modem Ja til Kirke-Såby Vandværk Ingen - men boringen er inde i vandværket Datakilder Vandværket d Administration og økonomi Bestyrelse Formue Takst politik 5 personer kr. Datakilder Vandværket d Fremtidig udvikling Udvikling i vandforbrug Lægger sig tæt op ad Lejre Vand A/S - Kirke-Såby Vandværk. Stabilt Vandværkets planer Fusion med Lejre Vand A/S - Kirke-Såby Vandværk. Problemer for den videre drift Vandværksbygning for lille, omkostningsfuldt at ændre dette. Desuden bekymring vedr. gennemtæring af foringsrøret i boringen, som er over 50 år gammel Datakilder Vandværket d September 2010 Side 6

33 Torkilstrup Vandværk Råvand tidsserier Torkilstrup Vandværk. DGU nr Koncentration (mg/l) Under detektionsgrænsen datasæt før 1980 Klorid Nitrat Sulfat September 2010 Side 7

34 Torkilstrup Vandværk Rentvand tidsserier 0,20 0,24 0,27 Torkilstrup Vandværk 0,37 0,53 0,30 0,26 0,49 0,41 0,41 0,56 0,29 0,25 0,34 0,27 Koncentration (mg/l) 0,16 0,12 0,08 0,04 Under detektionsgrænsen 0, Ammonium Jern Mangan Nitrit Grænseværdier Torkilstrup Vandværk Antal/ml (100ml) Kim 37 Kim 22 Fækale Coliforme Grænseværdier For Fækale- og Coliforme bakterier er grænsen 0 September 2010 Side 8

35 Torkilstrup Vandværk Rentvand tidsserier Torkilstrup Vandværk 1,4 Værdi (FTU) 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Under detektionsgrænsen Turbiditet Grænseværdi September 2010 Side 9

36 Vester Såby Vandværk I/S Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 350-V Dato for besigtigelse: Vester Såby Vandværk I/S Nellikevej 13, 4330 Hvalsø Formand: Preben O. Nielsen Indvinding og vandforbrug Indvindingstilladelse: m 3 /år. Udløber d Indvinding i m 3 Vandforbrug ca m 3 /døgn. Natforbrug: 1-2 m 3 /t Maks. timeforbrug: 20 m 3 /t Vandspild Under 10% Forbrugere antal og type 2 store dyrehold, derudover 200 husholdninger, 7 mindre landbrug (uden dyrehold) og 1 institution Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d Marts 2011 Side 1

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk Tilstandsrapport og status Vivild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse og historie Svinø ved Mosen Vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende på Dybsøvejen 24, 4750 Lundby på matrikel nr.

Læs mere

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse 14 18 Notat og handlingsplan er

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Varde Vandråd d. 9. oktober 2012 Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Indledning Formål Værktøj til optimal drift af vandværket Gøre bestyrelse og vandværks-passer vidende Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Kastrup Nedervindinge Vandværk

Kastrup Nedervindinge Vandværk Kastrup Nedervindinge Vandværk Beskrivelse og historie Kastrup Nedervindinge Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Engvej 13, 4760 Vordingborg, matrikel nr. 9i Neder Vindinge By, Kastrup. Vandværket

Læs mere

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk

Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse af Kindvig Sageby Vandværk Beskrivelse og historie Kindvig Sageby Vandværk er et privat vandværk organiseret som en forening. Vandværket er beliggende på Kindvigvej 4, 4735 Mern på matrikel

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Store Sjørup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1

UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS. 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 UTÆTTE BORINGER PÅ EKSISTERENDE KILDEPLADSER. Mikael Jørgensen, NIRAS 07/11/2012 NIRAS Utætte boringer på eksisterende kildepladser 1 Disposition Indvendig udforing Overboring Overboring, optagning af

Læs mere

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse og historie Kostræde Ny vandværk er et privat vandværk, som er organiseret som et A.m.b.a. og beliggende på Højdevej 18, 4750 Lundby, matrikel nr. 25cu Kostræde

Læs mere

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport T!LSYNSRAPPORT Sagsnr.:12150243 Sagsnavn: Salvig Vandværk Kommune: Holbæk Dato:30.10.2012 Kontaktoplysninger på tilslmsføren- Dato for sidste tilsyn: de: Navn; Christina

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009 Storring Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag til opgaver/handlingsplan.

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010 Assensvejens Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 005021-2007 Sagsnavn: Sjælsø Vandværk - myndighedstilsyn Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Liselotte Ludvigsen og Winnie Remtoft (ref.) Email: lkl@gentofte.dk,

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Beredskabsplan for. Korinth Vandværk Skovvej 15 5600 Faaborg. E-mail : via18@mail.dk. Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613

Beredskabsplan for. Korinth Vandværk Skovvej 15 5600 Faaborg. E-mail : via18@mail.dk. Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613 Beredskabsplan for Korinth Vandværk Skovvej 15 Jr. nr. 13.02.00-I04-12-14 E-mail : via18@mail.dk Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613 Jupiter ID: 00081298 Senest opdateret: 13. juli 2015 Nyborg

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015.

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Den 25 februar 2015 blev Aarestrup Vandværk gennemgået af undertegnede, hvilket danner grundlag for følgende kommentarer. Side 1 af 8 Generelt. Aarestrup

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 4.1 Råvand

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL Kursus om Indsatsplanlægning I samarbejde med VfL 1 Indsatsplanlægning, BNBO med fokus på indvindingsboringernes og anlæggets kvalitet. Kort præsentation, se udleverede noter og dias. Hvordan påvirker

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012 Åbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk Bakterie forurening Handlingsplan 2007 Ø. Svenstrup Vandværk Rapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk assistent,

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Marts 2014 Homå Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan, opdateret Tilstandsrapport er udarbejdet af: Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN -

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere pr.

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Emne 4. Indvindingsområde

Emne 4. Indvindingsområde Slåenvej 2 4. Indvindingsområde 4.1 Forureningstrusler Ingen kendte. Afventer oplysninger fra kommunen om forsyningsområder. 4.2 Forureningskilder i området 4.3 Kildepladsvurdering og indsatsplaner 4.4

Læs mere

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014.

I bilag 2 er tabel med produktions- og forbrugsdata for 2013 og 2014. BLOVSTRØD VANDVÆRK I/S Blovstrød Allé 13, 3450 Allerød Telefoner: Vandværk 4817 0136, Formand 4814 1260, Kasserer 4817 1419 e-post: bvv@mail.dk, hjemmeside: www.blvv.dk Bestyrelsens beretning for året

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Bilag 3 - Komponentliste

Bilag 3 - Komponentliste bilag 3 komponentliste Bilag 3 - liste Introduktion til liste Formålet med en komponentliste (se de følgende sider) og komponent-ringbind er, at alt information, vedrørende alle vandværkets både store

Læs mere

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 Hovedrapport/PLAN November 2006 NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015. Formandens beretningen

Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015. Formandens beretningen Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015 Formandens beretningen Bestyrelsens sammensætning Formand Arne Lhjungmann Pedersen Kasserer Poul Erik Johnsen Sekretær Ejvind

Læs mere

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31.

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31. NYHEDSBREV Kvalitetssikring på vandværker De små & mindre vandværker Ledelses kvalitetssikring BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra Miljøministeriet Skal være indført senest 31. december 2014 [Indsæt billedtekst

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand - 1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1024

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a.

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a. Grønt regnskab 2013 for Kristrup Vandværk a.m.b.a. CVR. nr. 34 744 726 10. marts 2014 Udarbejdet til Generalforsamlingen onsdag den 19. marts 2014 af Michael Mose vandværksbestyrer 1 1. Indledende oplysninger...

Læs mere

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015 Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Maj 2015 Titel: Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København

Læs mere

Ord forklaring af analyse rapporter

Ord forklaring af analyse rapporter Ord forklaring af analyse rapporter Den kemiske analyse Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt. Denne gulfarvning skyldes som regel et højt

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Indhold: 1.1 Formål og baggrund... 1 1.2 Definitioner... 2 1.3 Hvilke anlæg skal underkastes et regelmæssigt teknisk tilsyn?... 3 1.4 Hvor

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Lobbæk Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Lobbæk Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Lobbæk Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Lobbæk Vandværk Udgiver Bornholms Regionskommune (BRK), Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge Udgivelsesår

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand -1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480.

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480. Bilag 4.13 Ordliste Alment vandværk (almene forsyningsanlæg) Vandværk som forsyner mindst 10 ejendomme. Arsen Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010.

Bestyrelsens beretning for 2010. Bestyrelsens beretning for 2010. 2010 har været et tilfredsstillende år for Vemmelev Forlev Vandværk (VFV). Produktion: VFV har i 2010 produceret 167.000 m³ (163 000 m³) drikkevand, af god kvalitet, til

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Hvad fortæller en drikkevandsanalyse?

Hvad fortæller en drikkevandsanalyse? Hvad fortæller en drikkevandsanalyse? Den bakteriologiske vandanalyse Kimtal, 22 C Dette kimtal giver et udtryk for antallet af "kuldeelskende" bakterier, der kan være naturligt forekommende i naturen,

Læs mere

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn,

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand Kvalitetskrav til drikkevand Kravene til drikkevand fremgår af Drikkevandsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. dec. 2007). Bekendtgørelsen indeholder mindste og/eller højst

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker Rettelser efter høringsperiode Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Indvindingsanlæg på enkeltejendomme

Indvindingsanlæg på enkeltejendomme Indvindingsanlæg på enkeltejendomme Information fra Lejre Kommune om drikkevandsanalyse, forurening af drikkevand og indretning af boringer og brønde på enkeltejendomme. LEJRE KOMMUNE Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S Marts 2012 Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2012 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, der

Læs mere

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan. Delrapport 3 Generel vejledning til Tilstandsrapport & Handlingsplan Version 2012 Her findes generel information, som kan læses helt eller delvis i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan. Her

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

enterokokker, pr. 100 ml. i.m. DS/EN7899/2 Kimtal v. 37, pr.100 ml. 5 DS/EN6222 2254 Farvetal Pt mg/l 5 DS/EN7887 5%

enterokokker, pr. 100 ml. i.m. DS/EN7899/2 Kimtal v. 37, pr.100 ml. 5 DS/EN6222 2254 Farvetal Pt mg/l 5 DS/EN7887 5% Direkte undersøgelse * Temperatur Lugt Smag Farve Prøvested Prøvedato Prøvetager Modtaget på Lab Udseende MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE Resultat Vandkvalitetskrav Analysemetode Coliforme bakterier, pr. 100

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay ATV Mødenr. 58 om Grundvandskvalitet H.C. Andersen Hotel, Odense 19. maj 2010 VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET:

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Beretning for 2011. Følgende emner vil indgå i beretningen for 2011:

Beretning for 2011. Følgende emner vil indgå i beretningen for 2011: Beretning for 2011 (Det talte ord gælder) Indledning 2011 har vi lagt bag os for snart et par måneder siden, og det er nu tid til at foretage den årlige status på året der er gået. Det har i lighed med

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere