TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. marts 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) Carsten Fuhr, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin)

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Genafsættelse af skel langs kanal ved Hilversumvej og Elborg Allé Manglende økonomi i Kastruplundgadeprojektet Status for energikonsulentens indsats Ændring af stilling på Kulturzonen Budgetnotat af 5. marts Budget Thyges Gård,omlægning af lån Nedrivning af bygning - Brønderslev Allé Deltagelse i Hegnsynsforeningens årsmøde LUKKET SAG Besvarelse af henvendelse fra Undervisningsministeriet - LUKKET SAG KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum maj LUKKET SAG Opsigelse til efterretning - LUKKET SAG Salg af ejendom - LUKKET SAG Udlejning af ejendom - LUKKET SAG Udlejning af ejendom - LUKKET SAG Ændring af sammensætning af direktion og bestyrelse i Meyers Køkken - LUKKET SAG Konference Designing Today, Destination Tomorrow LUKKET SAG...25 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/1308 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt, herunder optagelse af nyt punkt vedrørende deltagelse i konference. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/1308 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Genafsættelse af skel langs kanal ved Hilversumvej og Elborg Allé. Åben sag Sagsnr.: 15/4161 Sagsansvarlig: cra.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning har foretaget registrering af det kommunale areal beliggende mellem vandkanalen og ejendommene på strækningen Hilversumvej 48 - Elborg Allé 52, og har konstateret, at der er behov for en genafsættelse af skel. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har, efter aftale med Kommunalbestyrelsens Sekretariat, foretaget en delvis summarisk registrering af det kommunale areal. Nabogrundejere har tidligere i et brev fra Tårnby Kommune af d. 27. juni 1995 har fået tilladelse til at passe det kommunale areal, beliggende mellem deres ejendom og vandkanalen. Der er derfor etableret private hegn, terrasser, skure, beplantning og andet på det kommunale areal, der vanskeliggør Teknisk Forvaltnings mulighed for adgang til og pleje og vedligehold af lokaliteten. De private grundejeres benyttelse af det kommunale areal kan på sigt skabe tvivl om ejerskabsforhold af arealet og tvister omkring fremtidig benyttelse og vedligehold af kanal, jordvold og beplantning samt i relation til byggesagsbehandling og køb/salg af ejendomme, hvorfor det anses nødvendigt at genafsætte skellene mellem kommunens areal matr. nr. 1b, Koklapperne og de private grundejere på omtalte strækning i foråret LOVGRUNDLAG Tårnby kommune er ejer af arealet matrikel 1b, Koklapperne, og for at sikre denne ret til omtalte areal, som i mere eller mindre grad bruges og passes af naboer, er det nødvendigt, at foretage en genafsættelse af skellet. Genafsætning af skel skal foretages af landinspektørfirma. Ifølge Danske lov kan man vinde hævd, hvis gods eller ejendom nogle haver haft i hånd og hævd i 20 år. Ulast og ukært til tinge, det beholder han, uden anden adkomst at fremvise, angerløst og uafvundet, med mindre det bevises, at han havde det enten i pant, eller i forlening, eller i forsvar. I praksis betyder det, at den ret, man har erhvervet ved hævd, enten kan være en ejendomsret eller en mere begrænset ret, en brugsret. Har man således i 20 år (som er det, man kalder hævdstiden) rådet over et grundstykke, som var det ens eget og under de betingelser, der i øvrigt gælder for hævdserhvervelse (bl.a. at man har været i en vis god tro), er man på den måde blevet ejer af arealet, og man kan få sin adkomst (ejendomsret) tinglyst. 4

6 I nærværende tilfælde blev der juni 1995 sendt et brev til grundejerforeningsformanden af foreningen Strandgården, der gav mulighed for, i vid forstand, at de nærmeste grundejere kunne låne, bruge og passe arealet mellem deres ejendom og kanalen. Det er ikke oplyst, om informationerne i dette brev blev delt til alle grundejere i begge grundejerforeninger langs kanalen. Endvidere kan ejendommene have været solgt til nye ejere, som måske ikke er blevet oplyst om, at arealet tilhører kommunen. Dette gør, at der for nogle naboer til kommunens areal måske kan være tvivl om, hvor skellinjerne mellem kommunalt og privat areal er placeret og/eller uvidenhed om, at arealet tilhører kommunen. Med hensyn til at imødegå eventuelle påstande om hævdvinding er det vigtigt at Tårnby Kommune stadfæster ejendomskravet inden 27. juni ØKONOMI Teknisk Forvaltning har indhentet tilbud fra Landinspektørfirmaet Henrik Hjort. Tilbuddet lyder på kr. eksklusiv moms. Da arealet flere steder er helt tilgroet er det fysisk ikke muligt at komme til arealet i sin helhed fra kanalsiden, derfor anbefales det at Landinspektørfirmaet udarbejder en mere detaljeret fotoregistrering af forholdende ud for de 27 ejendomme i forbindelse med skelafsætningen. Dette er vurderet til at koste ca kr. eksklusiv moms. Beløbet søges som tillægsbevilling eftersom budgettet på Landmålerkontoen art: , omkostningssted: er afsat til landmåleropgaver i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner mv. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der meddeles en tillægsbevilling på kr. til stedfæstelse af matrikelskel imellem det kommunalt ejede areal og private grundejere samt til at foretage en fotoregistrering af omhandlede strækning af Skaftet ved vandkanalen. 2. at genafsætning af skel foretages senest maj 2015, såfremt der kan afsættes økonomiske midler dertil. /BGR BILAG Bilag består af: - Teknisk Forvaltnings registrering af areal med overordnet luftfoto. - Brev af d. 27. juni 1995 fra Teknisk Forvaltning til Grundejerforeningen Strandgården. - Tilbud på afsætning af skel fra Landinspektørfirma. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Skelafsætning ved Koklapperne 37309/15 2 Åben Skelafsætning ved Koklapperne _0001 Oversigtskort.pdf 37303/15 3 Åben Registrering langs vandkanal februar 2015.jpg 29101/15 4 Åben Registrering februar /15 5 Åben [ ,1]Brev fra 1995 sendt fra TF til Elborg Alle 46.pdf 29090/15 5

7 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt herunder tillægsbevilling på kr. 6

8 4. Manglende økonomi i Kastruplundgadeprojektet Åben sag Sagsnr.: 13/17891 Sagsansvarlig: asa.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning har sammen med Forvaltningens rådgiver gennemgået budgettet for Kastruplundgade og er kommet frem til, at projektets fulde gennemførelse kan komme til at koste i alt 15,5 mio. kr. Der er således en manglende finansiering på 1 mio. kr. i forhold til det afsatte beløb i 2015 budgettet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kastruplundgade etape 1, som omfatter renovering af fortov og kørebane, forventes at blive færdig i uge 11. Arbejdet på etape 2 som omfatter Bredager Torv og den hævede flade ved Rådhusvænget er netop igangsat og forventes at blive færdig maj Teknisk Forvaltning har sammen med rådgiveren gennemgået budgettet og er kommet frem til at projektet kommer til at koster 15,5 mio. kr. totalt, såfremt det gennemføres i sin helhed. I projektet har der været ekstra udgifter til fjernelse af større mængder og mere forurenet jord (klasse 4) end, der var indregnet i udbuddet. Der har derudover været ekstraudgifter til håndgravning omkring ledninger på grund af ledningsejernes upræcise udpegning af deres ledninger. Det krævede, at entreprenøren skulle fortage håndgravning i stedet for maskingravning, som ellers var planlagt. Nogle af ekstraudgifterne er allerede afholdt over projektets afsatte midler til uforudsete udgifter. Såfremt projektet skal udføres inden for det bevilgede beløb, kan forvaltningen pege på følgende, der kan udføres anderledes eller helt kan undlades: Den hævede hastighedsdæmpende flade ud for Bredager Torv udføres i asfalt i stedet for klinker (klinker er købt og betalt i 2014) Plinterne, som ellers var planlagt at skulle opsættes på Bredager Torv kan undlades Fjernelse af de gamle gitter(belysnings)master kan undlades eller finansieres over en driftskonto. Det endelige slidlagsarbejde kan vente til 2016 eller evt. finansieres af driftsmidler i Teknisk Forvaltning vurderer, at såfremt nogle af de ovennævnte punkter ikke udføres, vil det give et æstetisk udtryk af, at projektet ikke er færdiggjort. Det vil dog stadig kunne fungere som en sivegadeløsning. 7

9 ØKONOMI I 2014 har Teknisk Forvaltning brugt 11 mio. kr., og i 2015 er der afsat 3,5 mio. kr. dvs. et total sum på 14,5 mio. kr. Projektets budget var oprindelig 13 mio. kr. i 2014 og 3,5 mio. kr. i dvs. i alt 16,5 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede i 2014 at lægge 2 mio. kr. tilbage i Kommunekassen, dels som følge af et gunstigt licitationsresultat og dels som følge af TÅRNBYFORSYNING s ønske om at få afkoblet regnvand fra kloaksystemet, der rykkede opstart af projektet, der medførte, at entreprenøren ikke kunne nå at udføre det planlagte arbejde for 13 mio. kr. i Hævede flade udføres i asfalt i stedet for klinker, besparelse på ca ,- kr. Plinterne på Bredager Torv undlades, besparelse på ca ,- kr. Fjernelse af de gamle gittermaster undlades eller finansieres over en driftskonto, besparelse på ,- kr. Det endelige slidlags venter til 2016 eller finansieres af driftsmidler i 2015, besparelse på ,- kr.. Indtægt fra salg af brosten fra Amager Standevej og Kastruplundgade, indtægt på ,- kr. Når indtægtsstørrelsen er fastlagt, vil Teknisk Forvaltning indstille til Økonomiudvalget, at der meddeles en indtægtsbevililng. Der er herefter to muligheder: 1. At meddele en tillægsbevilling på til den hævede flade i klinker og plinte eller 2. At lade den hævede flade udføre i asfalt og undlade etablering af plinte på torvet Ved begge løsninger bliver slidlag og fjernelse af gittermaster finansieret af driftkonti. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, hvorvidt 1. der bevilges og frigives en tillægsbevilling på ,- kr. kr. til anlægskonto renovering af Kastruplundgade i 2015, for at udføre projektet som planlagt eller 2. at den hævede flade skal udføres i asfalt og at der undlades etablering af plinte på torvet. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kastruplundgade oversigtstegning 47898/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Punkt 1 godkendt. 8

10 5. Status for energikonsulentens indsats 2014 Åben sag Sagsnr.: 15/5848 Sagsansvarlig: cbi.tf RESUMÉ Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Budget 2014 at ansætte en energikonsulent i Teknisk Forvaltning i 2014 og 2015, hvor ansættelsen ophører med udgangen af Som en del af opgaven skal der udarbejdes et statusnotat med oplistning af udført arbejde og hvilke resultater, der er opnået. Denne indstilling er således en beskrivelse af energikonsulentens udførte arbejde og resultaterne heraf for år UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Energikonsulentens statusnotat 2014 er vedlagt som bilag 1, hvori beskrives årets udførte opgaver med følgende punkter i tabelform: Kort beskrivelse af opgaven Resultatet af den udførte opgave Vurdering og eventuel opgørelse af energi- og vandbesparelsen ved den udførte opgave Udfordringer i 2016 og frem Afslutningsvis i bilag 1 er der kort i punktform oplistet energikonsulentens opgaver i 2015 og desuden forventede opgaver til udførsel i 2016 og frem. Fra bilag 1 kan det særlig fremhæves, at de udførte energiprojekter i Energipuljen og Energirenoveringspuljen i 2014 med energikonsulenten som tovholder og økonomisk ansvarlig samlet set har givet en besparelse på driften (forbrug af el, vand og varme) på 1,21 mio. kr. svarende til en tilbagebetalingstid på 11,0 år eller en forrentning på 9,1 % pa. For Energipuljen alene gav energiprojekterne i 2014 en tilbagebetalingstid på 6,5 år eller en forrentning på 15,4 % pa. Samtidig er der opnået energisparetilskud som følge af energiprojekterne i 2014 på kr., der er tilført Energipuljen 2014 til en forrentning på 15,4 % pa. Der henvises desuden til Klimakommune Handlingsplan , som beskriver handlinger og tiltag i Tårnby Kommunes arbejder på klimaområdet i perioden En handlingsplan, der er udarbejdet med Energikonsulenten som tovholder, og som bl.a. i høj grad beskriver opgaver med relation til energikonsulentens arbejdsfelt, se bilag 2. Inden ophør af energikonsulentens ansættelse udarbejdes et statusnotat for

11 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller Økonomiudvalget, 1. at Energikonsulentens statusnotat for 2015 tages til efterretning. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Klimakommune-handlingsplan pdf 39627/15 2 Åben Energikonsulent - status /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. Oversendes til orientering for Teknisk Udvalg. 10

12 6. Ændring af stilling på Kulturzonen Åben sag Sagsnr.: 15/5360 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk RESUMÉ I forbindelse med at den tidligere kommunikationsmedarbejder på Kulturzonen har opsagt sin stilling pr ønskes stillingen, der historisk (se uddybende bemærkninger) har været normeret som en klubassistent-stilling på 37 timer/uge, ændret til HK-stilling på 37 timer/uge idet der på den fusionerede institution Kulturzonen er et stort behov for en medarbejder som kan arbejde med pr, kommunikation, koordinering, projektarbejde, mødeafvikling m.v. Den merudgift som en ændring af stillingen vil medføre kan finansieres indenfor Kulturzonens lønbudget. Der skal henvises til Økonomiudvalgets behandling af en opnormering af den samme stilling til en AC-stilling på mødet den sag nr.14/ Her blev indstillingen ikke tiltrådt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kulturzonen blev fra sæson 2011/2012 dannet som et resultat af en fusion mellem Tårnby Musikskole og det tidligere klubtilbud med fokus på de unge. Den nye integrerede Kulturzonen er, jf. de politiske målsætninger, en samlet institution med et musikskoletilbud og et kulturhustilbud der fungerer med kulturelle arrangementer og som et åbent mødested for mennesker i alle aldre. Driften af et sådant åbent kulturhus i samspil med en musikskole kræver også andre kompetencer end pædagogiske. Da normeringen og personalesammensætningen ikke blev justeret i forbindelse med dannelsen af den nye institution sker dette over tid, når passende lejlighed byder sig. ØKONOMI Omnormeringen fra klubassistent til HK-stilling vil ifølge beregning fra O og P, koste pr. måned hvis pågældende ansættes på starttrin. Meromkostningen til løn afholdes indenfor kulturzonens lønbudget profitcenter , artskonto PÅTEGNING Den 3. marts 2015 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at forskellen på en klubassistent og en HK-kontorassistent årligt vil udgøre omkring kr. 11

13 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget: 1. At klubassistentstillingen ændres til en HK-stilling 2. At merudgiften på ca pr. måned finansieres indenfor Kulturzonens lønramme. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Jobprofil, ledig stilling på Kulturzonen.docx 35077/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 12

14 7. Budgetnotat af 5. marts Budget 2016 Åben sag Sagsnr.: 14/40338 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Notat om Budget af 5. marts INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at jse 1. notatet med tilhørende bilag drøftes samt 2. forbedringen vedrørende tjenestemandspensioner samt korrektionen vedrørende el, vand og varmekonti indarbejdes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til Investeringsoversigt - Budget /15 2 Åben Budgetnotat primo marts Budget /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 8. Thyges Gård,omlægning af lån Åben sag Sagsnr.: 15/6566 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ KAB har ansøgt kommunen om tilladelse til omlægning af et lån i afdeling Thyges Gård. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er tale om et lån på oprindelig kr., der ønskes omlagt til nyt lån på kr. Der vil kunne opnås en besparelse på kr. årligt. Der er 157 lejemål i afdelingen. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 29 ØKONOMI Der stilles ikke krav om kommunal garanti. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, jse 1) at godkende at KAB på vegne af Tårnby Kastrup Boligselskab, afdeling Thyges Gård, omlægger lån stort kr. til nyt lån stort kr. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben lånetilbud 47699/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 9. Nedrivning af bygning - Brønderslev Allé 28 Åben sag Sagsnr.: 14/6816 Sagsansvarlig: cni.of RESUMÉ Økonomiudvalget besluttede på mødet den , at acceptere et tilbud fra TÅRNBYFORSYNING Vand A/S, om omkostningsfri overdragelse af bygningen beliggende Brønderslev Allé 28/Bjørnbaksvej 31, til Tårnby Kommune, med overtagelsesdag den Der er tale om en tidligere vandværksbygning, som er taget ud af drift for mange år siden, og som Vandforsyningen ikke længere anvender. Bygningen fremstår meget nedslidt og misvedligeholdt, og den bør derfor nedrives hurtigst muligt. Teknisk Forvaltning har udarbejdet prisoverslag for nedrivningen og afledte el-arbejder m.v. Arbejdet anslås at kunne udføres for kr. Hertil kommer en udgift til DONG Energy for flytning af en transformerstation der nu er placeret i bygningen. Denne udgift udgør kr. Da en del af de nævnte el-arbejder m.v. vedrører flytning af teknisk udstyr som tilhører TÅRNBYFORSYNING Vand A/S, forventes en medfinansiering fra Vandforsyningen, forventeligt i omegnen af kr. Tårnby Kommunes samlede udgifter vil herefter udgøre ca kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Bygningens areal udgør 132 m2. Hertil kommer et areal med tekniske anlæg, placeret under jorden og indbygget i en jordvold ved siden af bygningen. En del af bygningen benyttes p.t. af Tårnbygårdskolen som lagerrum. Et mindre rum benyttes af Dong Energy til transformatoranlæg. Endvidere er der i bygningen placeret en større kompressor til søen i Skolebotanisk Have. På bygningen er monteret et antal el-tavler til brug for Vandforsyningens vandboring på grunden og elforsyning til den kommunale institution der også ligger på matriklen. Teknisk Forvaltning har udarbejdet følgende prisoverslag for nedrivning m.v. af bygningen: Udførelse af rapport (PCB, asbest og bly) kr. Nedrivning af bygning, vandbeholder og cisterne kr. Etablering af nyt skur til el-tavler kompressor til søen kr. El-arbejde, flytning af el-tavler, målere m.v kr. Gravearbejde i forbindelse med el-arbejde kr. Omlægning af signalkabler for vandboring kr. Uforudseelige arbejder, ca. 15% kr. I alt kr. Da en del af ovennævnte udgifter kan henføres til arbejder vedrørende Tårnby Forsynings tekniske udstyr på/ved bygningen, har Tårnby Forsyning givet tilsagn om at 15

17 betale den del af udgiften der vedrører Tårnby Forsynings udstyr. Det anslås at Tårnby Forsynings udgift udgør ca kr. DONG Energy har p.t. et større transformeranlæg placeret i selve bygningen. I stedet for at flytte transformeranlægget til en ny bygning på grunden, har DONG Energy planlagt at omlægge elforsyningen i området, således at en eksisterende transformer på den anden side af Englandsvej opgraderes og der derved kun skal opstilles et lille teknikskab ved grunden på Brønderslev Allé (udenfor hegnet). Denne løsning tilbyder DONG Energy at udføre mod et kommunalt tilskud på kr. Tårnby Kommunes samlede udgifter til nedrivningsprojektet beløber sig således til ca kr. ekskl. moms. Da der ikke er budgetteret med udgifter til omhandlede nedrivningsprojekt, vil det i givet fald være nødvendigt med en tillægsbevilling (anlæg). Såfremt bygningen ikke nedrives nu, vil det være nødvendigt at sikre bygningen ved demontering af løse bygningsdele og afspærring m.v. Teknisk Forvaltning kan ikke på forhånd fastsætte størrelsen af denne udgift. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, jse 1. at den tidligere vandværksbygning, beliggende Brønderslev Allé 28/Bjørnbaksvej 31, snarest muligt nedrives og de nødvendige afledte el-arbejder m.v. udføres, 2. at der til kommunens andel af udgifterne meddeles en tillægsbevilling på kr. til Budget 2015, til nyoprettet anlægskonto, og 3. at anlægsbevillingen frigives. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 16

18 10. Deltagelse i Hegnsynsforeningens årsmøde LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1227 Sagsansvarlig: lno.tf 17

19 11. Besvarelse af henvendelse fra Undervisningsministeriet - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/4062 Sagsansvarlig: SMJ.UK 18

20 12. KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum maj LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/73 Sagsansvarlig: cel.of 19

21 13. Opsigelse til efterretning - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/27763 Sagsansvarlig: mes.of 20

22 14. Salg af ejendom - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/39134 Sagsansvarlig: cni.of 21

23 15. Udlejning af ejendom - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 04/976 Sagsansvarlig: cni.of 22

24 16. Udlejning af ejendom - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/693 Sagsansvarlig: cni.of 23

25 17. Ændring af sammensætning af direktion og bestyrelse i Meyers Køkken - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/8090 Sagsansvarlig: cel.of 24

26 18. Konference Designing Today, Destination Tomorrow LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/73 Sagsansvarlig: cel.of 25

27 Bilagsoversigt 3. Genafsættelse af skel langs kanal ved Hilversumvej og Elborg Allé. 1. Skelafsætning ved Koklapperne (37309/15) 2. Skelafsætning ved Koklapperne _0001 Oversigtskort.pdf (37303/15) 3. Registrering langs vandkanal februar 2015.jpg (29101/15) 4. Registrering februar (26015/15) 5. [ ,1]Brev fra 1995 sendt fra TF til Elborg Alle 46.pdf (29090/15) 4. Manglende økonomi i Kastruplundgadeprojektet 1. Kastruplundgade oversigtstegning (47898/15) 5. Status for energikonsulentens indsats Klimakommune-handlingsplan pdf (39627/15) 2. Energikonsulent - status 2014 (46403/15) 6. Ændring af stilling på Kulturzonen 1. Jobprofil, ledig stilling på Kulturzonen.docx (35077/15) 7. Budgetnotat af 5. marts Budget Forslag til Investeringsoversigt - Budget (48857/15) 2. Budgetnotat primo marts Budget 2016 (47841/15) 8. Thyges Gård,omlægning af lån 1. lånetilbud (47699/15) 26

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. december 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Refer mandag den 22. juni 2009, kl. 18:00 i s mødesal Åbent møde Eventuelle skriftlige spørgsmål til, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Tilstede Ove E.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004 Referat Møde i Kommunalbestyrelsen Mødested: Multisalen, Skolevej 5, Hvalsø Tidspunkt: Kl. 18.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden 2. Årsregnskab 2003 Skattecenter 3. Regnskabspraksis for

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere