VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD Navn 1 Organisationens navn er Danske Studerendes Fællesråd (DSF). Stk. 2 DSF har hjemsted i København. Formål 2 DSF har til formål at fremme de studerende ved videregående uddannelsesinstitutioner i Danmarks interesser. I DSF koordineres medlemsorganisationernes studenterpolitiske samarbejde på nationalt og internationalt niveau. Arbejdet er primært med fokus på studerende under 30 år. 3 DSF er uafhængig af partipolitiske interesser. 4 I DSF accepteres ingen former for diskrimination. Dette gælder, men er ikke begrænset til, diskrimination på baggrund af køn, seksualitet, handicap, alder, religiøs eller politisk overbevisning eller etnisk tilhørsforhold Medlemmer 5 Som medlemmer af DSF kan optages studenterpolitiske organisationer ved videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark, der anerkender DSF s formål og er uafhængig af partipolitiske interesser. Stk. 2 Optagelse i DSF sker ved ansøgning stilet til Forretningsudvalget, der indstiller ansøgeren til optagelse eller afvisning i Landsforum. Beslutning om optagelse træffes senest to måneder efter ansøgningens modtagelse. Nye medlemmer har demokratiske rettigheder, når de har betalt første kontingentopkrævning. Stk. 3 Medlemsorganisationers udtræden af DSF skal varsles med tre måneder til udgangen af en måned. I denne periode har medlemmerne fulde demokratiske rettigheder og økonomiske forpligtigelser over for DSF. Stk. 4 Medlemmer er ikke bundet af DSF s beslutninger. Interne organer 6 DSF's interne organer er i hierarkisk rækkefølge: Generalforsamling Politikkonference Landsforum Forretningsudvalget Direktionen

2 Generalforsamling 7 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i forbindelse med afholdelse af en Politikkonference i første halvår, jf. 12, stk. 1. Stk. 2 Den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Eventuelt Stk. 3 På generalforsamlingen optages kun forslag på dagsordnen, hvis (i) revisor, (ii) Landsforum, (iii) Forretningsudvalget (iv) mere end ¼ medlemsorganisationer eller (v) medlemsorganisationer repræsenterende minimum ¼ af det maksimale stemmetal ved Generalforsamlingen dog med deltagelse af mindst 3 medlemsorganisationer begærer det. Begæring med konkrete beslutningsforslag skal være Forretningsudvalget i hænde senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Stk. 4 På generalforsamlingen optages godkendelse af regnskabet på dagsordnen, hvis (i) revisor, (ii) et medlem af Landsforum, (iii) et medlem af Forretningsudvalget eller mere end ¼ medlemsorganisationer eller medlemsorganisationer repræsenterende minimum ¼ af det maksimale stemmetal ved Generalforsamlingen dog med deltagelse af mindst 3 medlemsorganisationer begærer det. Stk. 5 Indkaldelse til ordinær generalforsamling følger reglerne for indkaldelse til Politikkonferencen, jf. 14, stk Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, såfremt mere end 1/4 medlemsorganisationer eller medlemsorganisationer repræsenterende minimum ¼ af det maksimale stemmetal ved Generalforsamlingen dog med deltagelse af mindst 3 medlemsorganisationer, Forretningsudvalget, revisor eller et flertal af Landsforum anmoder om det. Stk. 2 En begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal indeholde en motiveret dagsorden og konkrete beslutningsforslag. Stk. 3 Forretningsudvalget indkalder til ekstraordinær generalforsamling med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen sendes med brev til medlemsorganisationerne. Med samme varsel sendes bilag og en oversigt over den til generalforsamlingen gældende stemmefordeling til medlemsorganisationerne. Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, så den finder sted i forbindelse med førstkommende Politikkonference, dog senest 5 uger efter, at begæringen er modtaget af sekretariatet, hvis dette fremgår af begæringen.

3 Stk. 5 De anmodende medlemsorganisationer står for de praktiske foranstaltninger i forbindelse med afholdelse. Sekretariatet yder bistand. Stk. 6 På den ekstraordinære generalforsamling er dagsordnen minimum følgende: 1. Valg af dirigent og referent 2. Eventuelt Stk. 7 På generalforsamlingen optages kun forslag på dagsordnen, hvis (i) revisor, (ii) Landsforum, (iii) Forretningsudvalget (iv) mere end ¼ medlemsorganisationer eller (v) medlemsorganisationer repræsenterende minimum ¼ af det maksimale stemmetal ved Generalforsamlingen dog med deltagelse af mindst 3 medlemsorganisationer begærer det. Begæring med konkrete beslutningsforslag skal være Forretningsudvalget i hænde senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen 9 Generalforsamlingen er øverste besluttende myndighed inden for organisatoriske og økonomiske forhold. En generalforsamling er kun beslutningsdygtig inden for følgende områder: 1. Forslag om ændring af vedtægter 2. Forslag om godkendelse af regnskabet 3. Forslag om vedtagelse af budget 4. Forslag om eksklusion af medlemsorganisation 5. Forslag om opløsning 6. Antagelse og afskedigelse af revisor Stk. 2 De i stk 1 nævnte ændringsforslag til vedtægterne, skal være medlemsorganisationerne i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Stk. 3 På generalforsamlingen kan der stilles ændringsforslag til de ændringsforslag, der stilles i henhold til stk. 2. Stk. 4 Generalforsamlingens beslutninger binder organisationens øvrige organer. Stk. 5 Generalforsamlingens kompetence er eksklusiv. Beslutning om forslag som kan optages på generalforsamlingens dagsorden, kan ikke træffes af andre organer i organisationen, med mindre det følger eksplicit af denne vedtægt. 10 Landsforum kan indstille en eller flere revisorer til valg på generalforsamlingen. 11 Afstemninger på generalforsamlingen følger proceduren i vedtægtens 29. Politikkonference 12 Der skal afholdes minimum 2 årlige Politikkonferencer; en i første halvår og en i andet halvår. Politikkonferencen er øverste politiske myndighed.

4 Stk. 2 Formålet med Politikkonferencerne er at: 1. Gøre medlemsorganisationerne stærkere 2. Definere de overordnede politiske fokusområder for DSF 3. Opkvalificere og motivere de deltagende aktive 4. Skabe debat om studenterpolitiske emner 5. Fungere som platform for rekruttering og skabelsen af en mere involverende debat 6. Skabe en fælles politisk forståelse hos DSF s medlemsorganisationer 7. Vælge Forretningsudvalget og øvrige politisk valgte for DSF. 8. At udvikle politik Stk. 3 Forretningsudvalget fastsætter programmet for Politikkonferencen i samarbejde med de politiske udvalg og Landsforum. 13 Dagsordnen for Politikkonferencen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigenter og referenter 2. Afstemning om forretningsorden for Politikkonferencen 3. Afstemning om fjernelse af punkter fra dagsordnen eller ændring af rækkefølgen i dagsordnen 4. Behandling af indkomne forslag 5. Eventuel oprettelse af og valg til næstformandsposter 6. Eventuel oprettelse af og valg til politiske poster 7. Eventuelt Stk. 2 På en Politikkonference i andet halvår skal dagsordnen derudover indeholde valg til: 1. Formand 2. Næstformand Uddannelsespolitisk ordfører 3. Næstformand Levevilkårspolitisk ordfører 4. Organisationsansvarlig 5. Et menigt medlem af Forretningsudvalget 6. Tre menige medlemmer til Landsforum 14 Forretningsudvalget indkalder til Politikkonference med mindst 5 ugers varsel med angivelse af dagsorden og forretningsorden for Politikkonferencen. Indkaldelsen sendes til medlemsorganisationerne. Med samme varsel udsendes et forslag til forretningsorden og program samt den til Politikkonferencen foreløbige stemmefordeling til medlemsorganisationerne jf. 29. Stk. 2 Forslag til oprettelse af næstformandsposter og øvrige politiske poster samt øvrige beslutningsforslag, herunder forslag politikpapirer, arbejdsplan og ændringer i Holdningspapiret, skal være Forretningsudvalget i hænde senest 4 uger før Politikkonferencen. Disse udsendes via til medlemsorganisationerne senest førstkommende hverdag. Stk. 3 Inden Politikkonferencen skal forslag til politikpapir være præsenteret i

5 Landsforum som kan godkende eller forkaste en behandling på Politikkonferencen. Stk. 4 Anmeldelse af kandidaturer, herunder opstillingsgrundlag, skal være sekretariatet i hænde senest 2 uger før Politikkonferencen, hvorefter de udsendes til medlemsorganisationerne senest førstkommende hverdag. Stk. 5 På Politikkonferencen kan der stilles og behandles ændringsforslag samt ændringsforslag til ændringsforslag, der er stillet i henhold til 8, stk. 2. Undtaget herfra er Holdningspapiret, hvor der på Politikkonferencen kun kan stilles ændringsforslag til de tidligere udsendte ændringsforslag. 15 Holdningspapiret kan revideres på forårets politikkonference. Politikpapirer vedtages på Politikkonferencen. Politikbeslutninger vedtages i Landsforum Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Holdningspapiret har forrang for politikpapirer. Politikpapirer har forrang for politikbeslutninger. Holdningspapiret er et stående papir, der udgør grundlaget for DSF s politiske arbejde. Et politikpapir er DSF s konkrete politik fire år frem, hvorefter det er udløbet. Politikpapiret kan tages op i Landsforum og evt. genfremsættes på politikkonferencen eller vedtages som politikbeslutning i Landsforum. Stk. 5 Forretningsudvalget opbevarer politikpapirer i et elektronisk kartotek. 16 Afstemninger på politikkonferencen følger den i 29 beskrevne procedure. 17 Ved personvalg, hvor antallet af kandidater overstiger antallet af poster, foretages valget som forholdstalsvalg, således at kandidaterne vælges efter faldende stemmetal. Stk. 2 Ved personvalg, hvor antallet af kandidater svarer til eller er mindre end antallet af ledige poster, foretages der afstemning om den enkelte kandidat. Hvis et flertal af de tilstedeværende stemmer viser mistillid, er personen ikke valgt. Stk. 3 Ved valg til kun een post med mere end to kandidater afholdes to valgrunder. De to kandidater, der i første runde opnår flest stemmer, fortsætter til runde to. I runde to vælges den, der får flest stemmer. Får en kandidat mere end halvdelen af de tilstedeværende stemmer i første runde, bortfalder anden runde. Stk. 4 Ved valg til kun een post gennemføres altid tillidsafstemning, inden valget er endeligt. Hvis et flertal af de tilstedeværende stemmer viser mistillid, er personen ikke valgt.

6 Landsforum 18 Landsforum er DSF s højeste myndighed mellem Politikkonferencer. Landsforum leder DSF inden for de af Politikkonferencen og Generalforsamlingen udstukne rammer. Stk. 2: Landsforum har ansvaret for forvaltningen af DSF s midler og godkender regnskabet, hvis ikke regnskabet er på dagsordenen på den førstkommende generalforsamling efter regnskabet ligger færdig jf. 7 stk. 4. Stk. 3: Landsforum kan træffe politiske beslutninger og er ansvarlige for at indstille politikpapir til vedtagelse af Politikkonferencen Stk. 4: Landsforum har kompetence til udpegning af repræsentanter til eksterne råd, udvalg og lignende 19 Landsforum medlemmer er otte personer valgt af politikkonferencen samt én person fra hver medlemsorganisation udpeget på politikkonferencen. Stk. 2 Stk. 3 Medlemmerne af Forretningsudvalget indtræder i Landsforum som valgt på politikkonferencen. Herudover vælges et antal personer på politikkonferencen således, at politikonferencen i alt har valgt otte personer. Medlemsorganisationerne lader på Politikkonferencen registrere hvem de har udpeget som medlem af Landsforum. Ved varigt forfald kan medlemsorganisationen indsupplere et nyt medlem. Stk. 4 Ordinært valg til Landsforum foretages på efterårets politikkonference hvert år. Ordinært valgte medlemmerne af Landsforum tiltræder deres poster 1. februar i kalenderåret. Stk. 5 Formanden for DSF er formand for Landsforum 20 Forretningsudvalget koordinerer arbejdet i Landsforum. Landsforum fastsætter i forretningsordenen arbejdsfordelingen mellem Landsforum og Forretningsudvalg. 21 Landsforum ansætter og afskediger sekretariatslederen. 22 Landsforum kan lukke punkter for offentligheden, i forbindelse med personfølsomme spørgsmål og andre spørgsmål hvor det vurderes at være nødvendigt 23 Landsforum kan nedsætte underudvalg og uddelegere sin kompetence. Landsforum udstikker retningslinjer for underudvalg gennem kommissorier. Landsforum har følgende stående underudvalg: Levevilkårspolitisk udvalg Uddannelsespolitisk udvalg

7 Organisatorisk udvalg Internationalt udvalg. Forretningsudvalget 24 Formanden, næstformændene, den organisationsansvarlige og det mednige medlem, udgør tilsammen Forretningsudvalget Stk. 2. Forretningsudvalget er den politiske og organisatoriske ledelse Stk. 3 Forretningsudvalget har til opgave at koordinere DSF s politiske og organisatoriske aktiviteter, har den politiske udmeldelseskompetence og kan delegere kompetencen såvel til enkeltmedlemmer af Forretningsudvalget som til andre. Stk. 4 Forretningsudvalget er ansvarlig for udførelsen af DSF s politik, som den defineres i Landsforum jf. 18 stk. 3. Stk. 5 Forretningsudvalget er ansvarlig for, at der afholdes møder i udvalgene. 25 Forretningsudvalget vælges for en periode af 12 måneder fra 1. februar i det på Politikkonferencen følgende kalenderår. 26 Ved forfald af et medlem af forretningsudvalget, kan der foretages suppleringsvalg. Stk. 2 Valg afholdes efter følgende procedure: 1. Der annonceres efter kandidater ved meddelelse til medlemsorganisationerne, med mindst 4 ugers varsel. 2. Medlemsorganisationerne anmodes om at udpege en repræsentant hver, som indgår i et valgudvalg. 3. I valgudvalget bærer repræsentanten alle de stemmer som medlemsorganisationen maksimalt ville være berettiget til på en Politikkonference. 4. Valgudvalget udpeger det nye medlem af forretningsudvalget efter følgende regler: a. Ved valg med mere end to kandidater afholdes to valgrunder. De to kandidater, der i første runde opnår flest stemmer, fortsætter til runde to. I runde to vælges den, der får flest stemmer. Får en kandidat mere end halvdelen af de tilstedeværende stemmer i første runde, bortfalder anden runde. b. Der gennemføres altid tillidsafstemning, inden valget er endeligt. Hvis et flertal af de tilstedeværende stemmer udviser mistillid, er personen ikke valgt. 27 Formanden er ansvarlig for, at forretningsudvalget afholder møder.

8 Stk. 2 Formanden skal sikre, at der sker en samling og koordinering af arbejdet mellem forretningsudvalgets medlemmer samt sikre et højt informationsniveau til medlemsorganisationerne. Stk. 3 Formandens forpligtelser og kompetencer påhviler Forretningsudvalget kollektivt, såfremt foreningen er uden formand. Direktion 28 DSF s daglige drift og koordinering af samarbejdet mellem Forretningsudvalget og sekretariatet varetages af en direktion, som består af sekretariatets leder, DSF s formand og den organisationsansvarlige. Stk. 2 Direktionen sikrer, at Landsforum løbende får de oplysninger, som skønnes nødvendige for, at Landsforum har et forsvarligt beslutningsgrundlag. Stk. 3 Direktionen skal inddrage Landsforum i vidtrækkende eller principielle sager, der må antages at få betydning for DSF. Afstemninger 29 Ved afstemninger efter denne paragraf tildeles medlemsorganisationer stemmer efter antal studerende indskrevet ved den(de) uddannelsesinstitution(er), som de repræsenterer. Stemmetallet ansættes i henhold til Danmarks Statistiks seneste opgørelse. Stk. 2 Der gives stemmer i henhold til den i bilaget vedtagne model. Ingen medlemsorganisation kan have mere end 2/5 af samtlige mulige stemmer Stk. 3 Er der flere medlemsorganisationer fra samme uddannelsesinstitution, fordeles antallet af stemmer efter andelen af afgivne stemmer ved valg til institutionens øverste organ eller tilsvarende. I tvivlstilfælde afgøres det ved afstemning efter denne paragraf, hvordan mandaterne fordeles. Berørte medlemsorganisationer er inhabile i denne afstemning. Stk. 4 En person, som er delegeret for en medlemsorganisation, kan højst have 3 stemmer. Stk. 5 Hvor der skal foretages afstemning efter denne paragraf, er mødet beslutningsdygtigt, når mødet er indkaldt senest 5 uger før mødets afholdelse og mindst 1/4 af samtlige medlemsorganisationer er til stede ved mødets start. Hvor intet andet er anført, træffes beslutninger med simpelt stemmeflertal.

9 Stk 6 Et forslag er kun gyldigt vedtaget såfremt 33 %, rundet ned til nærmeste hele tal, af de fremmødte stemmer for forslaget, hvilket er tydeliggjort i nedenstående tabel: Antal fremmødte < Stk. 7 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Antal MO er bag et forslag Mistillid 30 Der indkaldes til mistillidsmøde, såfremt over 1/4 af medlemsorganisationerne anmoder om det. Der indkaldes ligeledes til mistillidsmøde, hvis medlemsorganisationer repræsenterende et flertal af de stemmer, som maksimalt kan være til stede på en Politikkonference, anmoder om det, idet mindst 3 medlemsorganisationer skal indgå i den tredjedel, der ønsker indkaldelse.. Stk. 2 En begæring om mistillidsmøde skal indeholde en angivelse af hvilke(n) person(er) og hvilke(t) hverv mistilliden vedrører. Mistillid til Landsforum stilles kollektivt og udløser nyvalg til alle poster. Stk. 3 Sekretariatets leder indkalder til et mistillidsmøde med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen sendes med brev til medlemsorganisationerne. Med samme varsel sendes eventuelle bilag og en oversigt over den til mistillidsmødet gældende stemmefordeling til medlemsorganisationerne. 31 Mistillidsmøde afholdes efter følgende procedure: 1. Medlemsorganisationerne anmodes om hver at udpege en repræsentant, som deltager i mistillidsmødet. 2. På mistillidsmødet har repræsentanten alle de stemmer, som medlemsorganisationen maksimalt ville være berettiget til på en Politikkonference. 3. Der gennemføres en tillidsafstemning. Hvis et flertal af de tilstedeværende stemmer udviser mistillid, er personen afsat. 32 Mistillidsmødet er beslutningsdygtigt, når mødet er indkaldt senest 4 uger før mødets afholdelse og mindst 1/4 af samtlige medlemsorganisationer er til stede ved mødets start. Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal, idet delegerede fra mindst 3 medlemsorganisationer skal indgå i flertallet for, at beslutningen er gyldig.

10 Stk. 2 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 33 De(n) berørte person(er) fortsætter med at bestride sit hverv på sædvanlig vis indtil mistillidsmødet har udtalt sin eventuelle mistillid, idet vedkommende dog kun må foretage sig, hvad der er fornødent af hensyn til hvervets uforstyrrede førelse. Økonomi, hæftelse, revisor og tegningsregel 34 DSF's regnskabsår følger kalenderåret. 35 Medlemsorganisationerne hæfter alene med det indbetalte kontingent samt forfaldent kontingent ved gældens stiftelse. Stk. 2 Politikkonferencen har kompetence til at fastsætte kontingentets størrelse. Kontingentet betales kvartalsvis forud. En medlemsorganisations gæld til DSF må normalt ikke overstige et kvartals kontingent. En overskridelse behandles på førstkommende bestyrelsesmøde, der efter indstilling fra Forretningsudvalget og sekretariatets leder, kan fratage medlemsorganisationens demokratiske rettigheder, indtil gælden er afviklet. Stk. 3 Hvis betingelserne for at fratage demokratiske rettigheder er opfyldt, kan Landsforum alternativt træffe beslutning om eksklusion af medlemsorganisationen. Stk. 4 Medlemsorganisationerne kan efter aftale blive opkrævet kontingent for længere perioder af gangen, dog således at der fortsat betales forud. 36 Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. 37 Revisor kan kun afskediges af en generalforsamling, jf DSF tegnes af det samlede Landsforum Stk. 2 Landsforum kan fastsætte generelle regler om fuldmagt i sin forretningsorden. Landsforum kan ligeledes træffe beslutning om konkret udstedelse af fuldmagt. Vedtægtsændringer 39 Ændringer i disse vedtægter skal vedtages af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal af de delegeredes stemmer. I flertallet skal indgå et flertal af de delegerede af 1/3 af samtlige medlemsorganisationer, jf. stk. 2 og 3. Stk. 2 Ændringer i 2, 3, 37 og 39 kan kun vedtages med 4/5 flertal, hvor mindst halvdelen af medlemsorganisationerne deltager i stemmeflertallet. Stk. 3 Sekretariatslederen og generalforsamlingens dirigent sørger for at indarbejde vedtagne vedtægtsændringer i vedtægterne.

11 Opløsning 40 Opløsning af organisationen skal vedtages på to hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger med 2/3 flertal, og minimum halvdelen af medlemsorganisationerne skal deltage i flertallet. Der skal minimum gå 1 måned mellem afholdelse af de to generalforsamlinger. Stk. 2 DSF s medlemsorganisationer hæfter ikke for eventuel gæld. I tilfælde af DSF s opløsning skal et eventuelt kapitalindestående fordeles efter samme forhold, som kontingenter er indbetalt gennem de to seneste år. Således vedtaget på Danske Studerendes Fællesråds ekstraordinære generalforsamling d. 14. november 2014, Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD Navn 1 Organisationens navn er Danske Studerendes Fællesråd (DSF). DSF har hjemsted i København. Formål 2 DSF har til formål at fremme de studerende ved videregående

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD 1: NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Den selvejende institutions navn er ROSA Dansk Rock Samråd, dannet 23. august 1981, herefter kaldet ROSA. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark VEDTÆGTER Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet, som blev stiftet den 14. marts 1945, er en selvejende institution.

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

Foreningens internationale navn er Association of Danish Management Consulting Firms (ADMCF). Foreningens hjemsted er København.

Foreningens internationale navn er Association of Danish Management Consulting Firms (ADMCF). Foreningens hjemsted er København. VEDTÆGTER - MANAGEMENTRÅDGIVERNE (medlem af DI) 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er MANAGEMENTRÅDGIVERNE. Foreningens navn forkortes til MR. Foreningens internationale navn er Association of Danish

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015

Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 Forretningsorden for IMCC Generalforsamling 2015 GF 2015 1. FLERTAL, GRAMMATIK OG NUMMERERING. 1. Jf. bestemmelse for selskabslovens 105 er simpelt flertal ved for/imod afgørelser (binære valg), at der

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn. Selskabets hjemsted er

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Danske Vandværker Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen er en selvstændig

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - BILAG A Gældende vedtægt 1 Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. Hjemstedet er København, Danmark. 2 Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd

Læs mere

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening.

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Vedtægter for Dansk Træforening NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Dansk Træforening. 1 Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Foreningens

Læs mere

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Navn og Hjemsted: 1 Foreningens navn er Radio MS. Formål: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er drift af netradioen og domænet RadioMS.dk. Netradioen skal virke som nyhedsformidler

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokater

Vedtægter for Danske Advokater Vedtægter for Danske Advokater 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Advokater. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 - Formål Danske Advokaters formål er at varetage advokatbranchens

Læs mere

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København.

Enhedslisten-København skal facilitere samarbejde på tværs af Enhedslistens afdelinger i København. Rettelser foretaget: Ændret = blåt Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter Bemærkninger 1 Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Ingen ændringer Foreningens navn er Enhedslisten - De Rød-Grønne - København.

Læs mere

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) 1 Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Børnenes Gokart Klub (BGK). Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Stk. 2. Medlemmer af landsforbundet organiseres lokalt i kommuneforeninger, hvis område følger kommunen.

Stk. 2. Medlemmer af landsforbundet organiseres lokalt i kommuneforeninger, hvis område følger kommunen. RADIKALE VENSTRES VEDTÆGTER 1 LANDSFORBUNDETS FORMÅL Medlemmerne af Radikale Venstre (Danmarks social-liberale parti) udgør landsforbundet, hvis formål er: at samle radikale vælgere i en landsdækkende

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer

Læs mere

Minimumsvedtægter for afdelinger i LLO 2015

Minimumsvedtægter for afdelinger i LLO 2015 Minimumsvedtægter for afdelinger i LLO 2015 Minimumsvedtægter for afdelinger af Lejernes Landsorganisation Vedtaget på Lejernes Landsorganisations kongres 2015 I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Afdelingens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Søren Lund advokat (H) V E D T Æ G T E R F O R 06.05.2009 SL-06175 / c 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er: Lodsejerforeningen Mols Bjerge Fredning. Foreningens hjemsted er: Syddjurs Kommune. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Navn, formål og hjemsted... 3 2. Medlemsforhold.... 3 3. Kontingent... 4 4. Foreningens ledelse... 4 5. Generalforsamling...

Læs mere

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014

Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Den danske Landinspektørforening - pr. 27. august 2014 Lov for Den danske Landinspektørforening Foreningens første lov blev vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. august 1875. Foreningens navn

Læs mere

2.1: DGS er landsdækkende og er hjemhørende i Københavns Kommune.

2.1: DGS er landsdækkende og er hjemhørende i Københavns Kommune. DGS Vedtægter Senest revideret på DGS' Landsmøde den 24-26.april 2015 Kapitel 1: Navn, formål og medlemskab 1.1: Foreningens navn er Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, forkortet DGS. 1.2: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for IMCC Aalborg International Medical Cooperation Committee

Vedtægter for IMCC Aalborg International Medical Cooperation Committee Vedtægter for IMCC Aalborg International Medical Cooperation Committee Kapitel 1: Navn og relationer 1 Navn Lokalafdelingens navn er International Medical Cooperation Committee Aalborg, forkortet og betegnet

Læs mere

Love for DANSK FOLKEHJÆLP

Love for DANSK FOLKEHJÆLP Love for DANSK FOLKEHJÆLP INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 ÅRSMØDE... 3 4 ORGANISATIONSBESTYRELSEN... 4 5 DAGLIG LEDELSE... 5 6 ORGANISATIONENS REGNSKAB... 6 7 NEDLÆGGELSE... 6 8 AFDELINGER...

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

Vedtægt for LOF s landsorganisation

Vedtægt for LOF s landsorganisation Vedtægt for LOF s landsorganisation Navn Forbundets navn er: LOF s landsorganisation, Liberalt Oplysnings Forbund. I daglig tale: LOF. Formål LOF har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklub Nordsjælland, normalt forkortet til KkN. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne. Organisationens hjemsted er København. 2 Formål

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til et mødested for kultur-, natur- & fritidsaktiviteter i Stevns kommune.

2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til et mødested for kultur-, natur- & fritidsaktiviteter i Stevns kommune. Vedtægter Vedtægter for Foreningen Boesdal. 1 Navn og hjemsted 1.01 Foreningens navn er: Foreningen Boesdal. 1.02 Foreningens hjemsted er Stevns Kommune. 2 Formål 2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til

Læs mere

Vedtægter for brancheforeningen Dansk Luftfart. Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. maj 2010

Vedtægter for brancheforeningen Dansk Luftfart. Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. maj 2010 Vedtægter for brancheforeningen Dansk Luftfart Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. maj 2010 1 Navn og hjemsted Brancheforeningens navn er Dansk Luftfart (BDL). Foreningens engelske

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning Vedtægt for x forening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh. Danske Forlag. Vedtægter

8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh. Danske Forlag. Vedtægter 8. maj 2015 j.nr. ADB-031/cbh Danske Forlag Vedtægter Gyldige fra 8. maj 2015 I. Foreningens navn, hjemsted og formål Navn 1. Foreningens navn er Danske Forlag. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er København.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Han Herred Havbåde

VEDTÆGTER for foreningen Han Herred Havbåde VEDTÆGTER for foreningen Han Herred Havbåde I. Navn, hjemsted og formål. 1 Han Herred Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Jammerbugt Kommune. 2 Foreningen Han Herred Havbåde har til formål

Læs mere

Vedtægter. for. foreningen. Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle

Vedtægter. for. foreningen. Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle Vedtægter for foreningen Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: Solbjerg Gruppen Naboforening til påtænkt Kæmpevindmølle, i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. Vedtaget på generalforsamligen 07.05.2013 Psykiatriforeningernes Fællesråd er oprettet den 26. april 2006 under navnet: Fællesrådet

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15

VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab. Dets

Læs mere

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune.

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at dyrke og

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015

Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015 Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF s ordinære generalforsamling den 20. marts 2015 Aarhus, den 12. marts 2015 J.nr. 5771/903U/MHL/lhm Styrelsen fremsætter forslag til ændring af vedtægterne. Den understregede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG.

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. Senest ændret 18.11.2014 1. Navn Foreningens navn er Forenede Danske Antenneanlæg, forkortet FDA. 2. Formål FDA er interesse-, branche- og forbrugerorganisation

Læs mere

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde Vedtægter for Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards jorde i daglig tale FMK. Stk. 2: Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEBØLLE STRAND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEBØLLE STRAND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEBØLLE STRAND 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Bakkebølle Strand. Hjemsted Bakkebølle Strand, 4760 Vordingborg. 2 Medlemmer af foreningen er ejere af de fra

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave 1 Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er Mølleløkkens private Børnehave, Mølleløkken 50, 5300 Kerteminde.

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret september 2013) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Vedtægter Bo42 CVR-nr.: 38428411 EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Oprindeligt: Knudsker Boligselskab, Svaneke Boligforening og Boligselskabet af 1942 i Rønne vedtaget 31. maj 2016 Kapitel 1 Navn,

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

Vedtægter for Campingrådet (CVR-nr. 13 72 92 04)

Vedtægter for Campingrådet (CVR-nr. 13 72 92 04) Vedtægter for Campingrådet (CVR-nr. 13 72 92 04) 1 Navn og Hjemsted Campingrådet er en forening med hjemsted i København. 2 Formål - at virke for en ansvarlig, effektiv og positiv udvikling af campinglivet

Læs mere

Vedtægter for Optikerforeningen

Vedtægter for Optikerforeningen D.O. I \ Maj 2016 1.1 Vedtægter for Optikerforeningen 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Optikerforeningen". Foreningens hjemsted er administrationskontorets adresse. 2 FORMÅL Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Djøf Studerende

Vedtægter for Djøf Studerende DJØF STUDERENDE Djøf Studerendes vedtægter Vedtægter for Djøf Studerende Vedtægterne er godkendt af Djøf Studerendes bestyrelsen d. 29. august 2010 og efterfølgende godkendt af Hovedbestyrelsen den 1.

Læs mere

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT 1. AFDELING OG KOMMUNEKREDS 1. Afdelingen er en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat. 2. Er der flere afdelinger inden for en kommune, kan afdelingerne

Læs mere

Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune

Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune 05. februar 2015 Vedtægter for kunstforeningen i Roskilde Kommune 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Foreningens medlemmer 4. Ind- og udmeldelse af foreningen 5. Kontingent 6. Regnskabsåret 7.

Læs mere

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune.

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. 2 Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden Vedtægter for Grundejerforeningen Præstelodden 1. Navn Grundejerforeningens navn er Præstelodden, dens hjemsted er Melby, og dens område er de grunde der

Læs mere

Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv

Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv Udkast til: Vedtægter for Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv Stk.1 1 Navn, hjemsted og ejerforhold Foreningens navn er: Foreningen Nørre Djurs Egnsarkiv. Stk.2 Foreningens hjemsted er: Stokkebro 85, Gjerrild,

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

Vedtægter for Ex-Table Danmark

Vedtægter for Ex-Table Danmark 1. Navn og hjemsted. Landsforeningens navn er EX-TABLE DANMARK, og dens hjemsted er den til enhver tid siddende landsformands bopæl. 2. Motto. Landsforeningens motto er: UNITE, MAINTAIN, PROMOTE. (forene,

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster CVR-nr. 21 63 41 90 Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JP-11856-36 Advokat (H), partner Jacob Ploug jp@drachmann.com

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41

VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41 VEDTÆGTER FOR CVR. 14 69 93 41 KAP. 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL M.V. 1 Foreningens navn er: DANSK MODE & TEXTIL. Foreningen er en videreførelse af Dansk Textil & Beklædning og Textil- og Beklædningsindustrien.

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Spejdernes Kanoklub

Vedtægter for Rudersdal Spejdernes Kanoklub Vedtægter for Rudersdal Spejdernes Kanoklub 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Rudersdal Spejdernes Kanoklub (RuSK) og en er videreførelse af Søllerødspejdernes Kanoklub. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Sex & Samfund

Vedtægter for foreningen Sex & Samfund Vedtægter for foreningen Sex & Samfund Vedtaget på Sex & Samfunds generalforsamlingen den 30. april 2015 1 Grundlag og navn Foreningens navn er Sex & Samfund (herefter Sex & Samfund). Foreningen er stiftet

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012. Masaibarn c/o Kasper Birch Fredensgade 14,st,1 8000 Aarhus C Vedtægter gældende per 8. november 2015 info@masaibarn.dk www.masaibarn.dk MobilePay/Swipp 93 40 60 60 Registreringsnr. 5479 Kontonr. 2939077

Læs mere

Love for Ledernes Hovedorganisation

Love for Ledernes Hovedorganisation Love for Ledernes Hovedorganisation 1. Navn 1.1 Organisationens navn er Ledernes Hovedorganisation med hjemsted i København. 2. Formål 2.1 Ledernes Hovedorganisation skal som en selvstændig og partipolitisk

Læs mere

Vedtægter. for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB

Vedtægter. for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB Vedtægter for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB STIFTET DEN 22. MARTS 1987 Vedtægter for NYSKOVENS SPORTSRIDEKLUB Stk.1 1. Klubbens navn er NYSKOVENS SPORTSRIDEKLUB, NSRK, og dens hjemsted er Solrød Kommune. Klubbens

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 1. Foreningens navn er Svendborg Svømme Klub i daglig tale SSK. Klubbens hjemsted er Svendborg kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for AOF Center Hovedstaden

Vedtægter for AOF Center Hovedstaden Vedtægter for AOF Center Hovedstaden 1: NAVN OG HJEMSTED Centrets navn er AOF Center Hovedstaden Centret er hjemmehørende i Københavns kommune Centret er stiftet af AOF Hovedstadsregionen 2: FORMÅL. Centret

Læs mere

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet Vedtægter Side 1 af 6 Vedtægter for den private institution S/I Klatretræet 1. Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Svendborg Kommune Institutionen

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 1. Navn Foreningens navn er: Gentofte Konservative Ungdom. Foreningen er hjemmehørende i Gentofte

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite.

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite. Vedtægter for Farsø Tri & Trim Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 12. april 2015. 1. Foreningen navn og hjemsted: Stk. 1: Foreningens navn er FARSØ TRI & TRIM. Foreningen er stiftet 21. marts

Læs mere

VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING

VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING 1 Foreningens navn er Vojens Håndboldforening. Foreningens hjemsted er Vojens. Foreningen er tilsluttet Jydsk Håndboldforbund (JHF) under Dansk Håndboldforbund (DHF)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen 1 Foreningens navn er: Teleforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 3 Foreningens formål er efter ansøgning til bestyrelsen at: Støtte

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BUILDINGCONTROL DANMARK, efterfølgende kaldet Foreningen. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål Foreningen har det formål at udbrede

Læs mere

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH)

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) 1. Navn Foreningens navn er F.C Hacilaro, forkortet FCH. 2. Hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Ishøj kommune 3. Formål Klubbens formål er, at drive en fodboldklub og skabe

Læs mere

Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger

Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI [landsdel]. Stk. 2. DGI [landsdel] er en

Læs mere

LOVE FOR ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS

LOVE FOR ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS LOVE FOR ODONTOLOGISK FORENING, ÅRHUS 1. NAVN Foreningens navn er ODONTOLOGISK FORENING ÅRHUS (OF). Dens hjemsted er Århus Tandlægeskole og den dertil knyttede SKOLE FOR KLINIKASSISTENTER og TANDPLEJERE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Hedensted Valgmenighed

Vedtægter for Hedensted Valgmenighed Vedtægter for Hedensted Valgmenighed 1 Oprettelse og hjemsted Hedensted Valgmenighed er oprettet 10. september 2009 i henhold til lov nr. 204 af 24. maj 1972 og hører som sådan under Den danske Folkekirke.

Læs mere

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklubben Aapakaaq. Dens hjemsted er Nuuk, Kommuneqarfik

Læs mere

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE 1. Unionens navn er Østdanmarks BordTennis Union (ØBTU). Unionen er medlem af Dansk BordTennis Union (DBTU) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er underlagt disses

Læs mere

Vedtægter for Lyngby Delebil

Vedtægter for Lyngby Delebil Vedtægter for Lyngby Delebil 1 Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Lyngby Delebil FMBA. 1.2. Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2 Formål 2.1. Foreningens formål er at indkøbe, lease

Læs mere

1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C.

1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C. 1. Navn og formål: Stk. 1 Foreningens navn er Netværkstedet Thorvaldsen med hjemsted Thorvaldsensvej 60, st. tv. 1871 Frederiksberg C. Stk.2 Foreningens formål er at stå for driften og vedligeholdelsen

Læs mere

Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C.

Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C. Vedtægter for den private daginstitution Stenurten Vodroffs Tværgade 5C, 1909 Frederiksberg C. 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Institutionens navn er Stenurten. Stk. 2. Institutionens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter. for. Faglig Puls

Vedtægter. for. Faglig Puls Vedtægter for Faglig Puls 2014 VEDTÆGTER FOR AFDELINGEN Navn Afdelingens navn er: Faglig Puls under Faglig Puls landssammenslutning og tilsluttet Serviceforbundet. Faglig Puls har hjemsted i Hovedstadsområdet.

Læs mere