Referat. til møde i Klyngestyregruppemøde RRA 20. juni 2019 kl. 14:00 i Mødelokale 3, Indgang F, Skovlyvej 17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. til møde i Klyngestyregruppemøde RRA 20. juni 2019 kl. 14:00 i Mødelokale 3, Indgang F, Skovlyvej 17"

Transkript

1 Region Midtjylland Ledelsessekretariet, Randers 2. juli 2019 /SOLGRA Refer til møde i Klyngestyregruppemøde RRA 20. juni 2019 kl. 14:00 i Mødelokale 3, Indgang F, Skovlyvej 17 Mødeleder Marianne Jensen Deltagere: Ingelise Juhl, Jørgen Andersen, Lene Jensen, Marianne Jensen, Lene Gravgaard, Poul Kraghede, Søs Fuglsang, Christina Breddam, Agnete Lund, Steinar Eggen Kristensen, Pia Ravnsbæk Bjærge, Birgitte Holm Andersen, Karina Kreutzfeldt Gæster: Tine Horn Afbud: Carsten Wulf Hansen, Kenneth Koed Nielsen, Jonas Dahl, Lone Winther Jensen, Claus Graversen, Hanne Nielsen, Lars Præcius, Thomas Clausen, Else Pedersen, Christina Kaae Simonsen, Ke Bøgh, Peter Mikkelsen, Bodil Petersen, Jes Svenninggaard

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Velkommen og prioritering af punkter 1 2 Input til regionens sundheds-og hospitalsplan 1 3 Fælles Sundhedsvisitioner i Regions Midtjylland 4 4 Forankring af klyngens fælles udviklingsinitiiver på psykiriområdet 6 5 Den nære psykiri 6 6 Orientering om indss vedr. influenzavaccinion 10 7 Orientering om ACT-team - med fokus på hjemløshed 11 8 Opfølgning på samarbejdsaftalen vedr. rygestopindssen 12 9 Samlerapportering af Utilsigtede Hændelser (UTH) sammen eller hver for sig? Implementering af sundhedsaftale Rehabilitering og genoptræning på specialiseret niveau EVT. 17

3 1 1. Velkommen og prioritering af punkter dagsorden prioriteres og der fremkommer punkter til eventuelt Ingen punkter til eventuelt 2. Input til regionens sundheds-og hospitalsplan der gives input til regionens sundheds-og hospitalsplan Klyngestyregrupperne opfordres til give input til Region Midtjyllands sundheds- og hospitalsplan. Sundhedstyregruppen har haft en indledende drøftelse af, hvordan det tværsektorielle samarbejde bedst kan inddrages og give input til Region Midtjyllands sundheds- og hospitalsplan. Sundhedsstyregruppen anbefaler, input til sundheds- og hospitalsplan drøftes i klyngesamarbejdet, og klyngens drøftelser efterfølgende videreformidles til Sundhedsstyregruppen og Sundhedskoordinionsudvalget. Den politiske rammesætning præsenteres på klyngestyregruppens møde og ledsages af eksempler på spørgsmål som, sammen med ovenstående, kan danne udgangspunkt for drøftelse af klyngens input til planen. Af hensyn til muligheden for komme i dybden, opfordres klyngestyregruppen til udvælge 1-2 af emnerne i den politiske rammesætning, som de vil tage op til særlig drøftelse.

4 2 Der er ikke kommet tilbagemelding på hvilke emner der ønskes drøftet, der tages udgangspunkt i emne 1.: Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen med fokus på fælles tværsektoriel populionsansvar og emne 3.:Sundhedshuse og psykirihuse som ét af omdrejningspunkterne for øget opgavevaretagelse og samarbejde med den primære sektor. I input til sundheds- og hospitalsplanen bedes klyngestyregruppen overveje følgende: Hvad er vigtigt for klyngen få udfoldet eller itales i forhold til de overskrifter, der indgår i regionens politiske rammesætning? Giver den politiske rammesætning anledning til overvejelser om nuværende opgavedeling mellem sektorerne? Hvordan kan der skabes yderligere sammenhæng mellem rammesætningen og sundhedsaftalen (høringsudkast)? Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med budget 2019 udarbejde en ny sundheds- og hospitalsplan for regionen. Det fremgår af budgetaftalen, sundheds- og hospitalsplanen skal: Danne grundlag for de nuværende præmisser for sundhedsvæsenet, Understøtte det sammenhængende sundhedsvæsen, hvor vi både udvikler det specialiserede behandling og det nære sundhedsvæsen Fastholde regionens position som førende i den sundhedsfaglige udvikling til gavn og glæde for pienterne i regionen og i resten af landet Fastlægge profiler og udviklingsspor for regionens hospitaler Sætte retning for samarbejdet mellem region, kommuner og praksissektor, herunder også samarbejdet om sundhedsda. Det er en central sigtelinje i planen, alle borgere i regionen skal modtage samme høje kvalitet i såvel akut som planlagt behandling. Sundheds- og hospitalsplanen tager udgangspunkt i regionsrådets sigtelinjer. På møde den 27. marts 2019 besluttede regionsrådet, sundheds- og hospitalsplanen, med udgangspunkt i ovenstående, udarbejdes ud fra en politisk ramme med syv overskrifter. Denne ramme danner udgangspunkt for drøftelserne og input til sundheds- og hospitalsplanen ved borgermøder og i samarbejdsfora. Klyngestyregruppen havde særligt fokus på emnerne "Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen med fokus på fælles tværsektoriel populionsansvar" og "Sundhedshuse og psykirihuse som ét af omdrejningspunkterne for øget opgavevaretagelse og samarbejde med den primære sektor". Styregruppen bakker op om intensionerne og har følgende input til de to emner:

5 3 Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen med fokus på fælles tværsektoriel populionsansvar og emne Der er gode intentioner i oplægget, men primær sektoren har oplevet noget andet, som fx centralisering af blodprøvetagning til hospitalsniveau. Det vil være interessant i en fremtidig plan, hvis da ikke kun følger den enkelte borger, men opgøres på et mere aggregeret niveau. De praktiserende læger har bl.a. mange da tilgængelige, som sammen med øvrige da i sundhedsvæsenet kunne være relevante i forhold til vurdere, hvor vi som et sammenhængende sundhedsvæsen bruger vores ressourcer bedst, og hvor vi kan gøre mere. Gerne mere ambitiøst end "en god overlevering". Der ønskes fokus på sammenhæng i pientforløbet og ikke kun i overgange mellem sektorer. Vi skal sikre, vi ikke gør det samme flere gange. Der ligges op til mere flydende overgange, hvor opgaven ikke er placeret et sted. Der peges derfor på gensidig forpligtigelse til inddrage hinanden tidligt i processen, så vi kommer til supplere hinanden. Opfodring til tænke bredt kan vi bruge ressourcerne mere konstruktivt på tværs. Vi uddanner APN sygeplejersker uden aftaler om, hvor deres kompetencer anvendes bedst. Sundhedshuse og psykirihuse som ét af omdrejningspunkterne for øget opgavevaretagelse og samarbejde med den primære sektor Opbakning til sundheds- og psykirihuse. Det ville give god mening, anvende erfaringerne fra Psykiriens Hus i Silkeborg det er tidligere efterspurgt. Forslag om fælles sundhedshuse for somik og psykiri de borgere, som har behov for et sundhedshus fejler alle noget, bare ikke det samme. Der er allerede en del sundhedshuse i forskellige udgaver, og vi skal derfor tage udgangspunkt i det vi har, og hvordan vi kan bygge videre herpå. Der er sandsynligvis ikke et svar, da der er forskel på kommuner og deres behov. Der er behov for en fælles målsætning med mulighed for lokal tilpasning. Forslag om anvendelse af et borgerpanel til få afdækket, hvad et sundhedshus er i et borgerperspektiv og til udvikling af tilbud i sundhedshuse. Der kunne være godt med en overordnet rammebeskrivelse af, hvad et sundhedshus indeholder, og det er væsentligt inddrage almen praksis i processen. Styregruppen havde overvejelser om, der nødvendigvis er behov for en bygning, som rummer de sundhedsfaglige tilbud, eller om en organisorisk sætting er tilstrækkeligt. Bygningen har betydning, men der kan også arbejdes på digitale løsninger.

6 4 Klyngestyregruppen i Randers havde der ud over følgende bemærkninger Akuthospital: Det er væsentligt, der er et akuthospital i klyngen. Det har betydning for kommunerne, hvis der ændres på "åbningstiden" for visse specialer. Lighed i sundhed: Der skal også indtænkes handicappede og udste borgere. Randersklyngen har gode erfaringer med planlægge og kompetenceudvikle i fællesskab det giver viden om hinandens praksis, og binder sektorerne tættere sammen. Der opfordres derfor til lave kompetenceudvikling i fællesskab. Det er væsentligt også tænke psykirien ind idet sammenhængende sundhedsvæsen. Sammenhæng mellem hospitaler hvordan tænker man det ind i den kommende hospitals- og sundhedsplan? Procesmæssigt opfordres der til yderligere inddragelse af kommunerne i den videre proces, fx via høring. Bilag Politisk rammesætning.pdf Planchesæt - oplæg til drøftelse af sundheds- og hospitalsplan.pdf Tids- og procesplan.pdf 3. Fælles Sundhedsvisitioner i Regions Midtjylland klyngerne drøfter vedlagte not, herunder især afsnittene "Fælles sundhedsvisitioner kerneopgaver", "Vision for de Fælles sundhedsvisitioner", "Kerneelementer i de Fælles sundhedsvisitrioner", og "Hvordan får vi succes med Fælles sundhedsvisitioner", med henblik på skriftlig tilbagemelding til arbejdsgruppen snarest muligt efter afholdelse af klyngestyregruppemødet

7 5 Der er i regi af Sundhedsstyregruppen neds en tværsektoriel arbejdsgruppe, der skal udarbejde en fælles model for fælles sundhedsvisitioner i de fem klynger. Arbejdsgruppen har til opgave: beskrive opgaver og kerne i én fælles model for fælles visitionsenhed i hver af de fem klynger beskrive hvilke implikioner dette vil have for organision og økonomi på tværs af sektorer beskrive udviklingspotentiale med udgangspunkt i den fælles visitionsenhed Merialet skal danne grundlag for en samarbejdsaftale om etablering af fælles visitionsenheder i alle fem klynger. Kommissorium for den tværsektoriel arbejdsgruppe er vedlagt til orientering. For kvalificere arbejdsgruppens arbejde og sikre en bredere inddragelse i processen, er det aftalt, et not med gruppens foreløbige overvejelser om en fælles model for Fælles sundhedsvisitioner sendes til drøftelse og kommentering i klyngerne i foråret. Arbejdsgruppen vil derfor gerne have I i klyngerne drøfter vedlagte første udkast til beskrivelse af en fælles model for Sundhedsvisitioner, med henblik på skriftlige kommentarer til brug for gruppens videre arbejde. Særlig vigtigt er det få tilbagemeldinger omkring afsnittene "Fælles sundhedsvisitioner kerneopgaver", "Vision for de Fælles sundhedsvisitioner", "Kerneelementer i de Fælles sundhedsvisitrioner", og "Hvordan får vi succes med Fælles sundhedsvisitioner". Men alle kommentarer er velkomne. Den tværsektorielle arbejdsgruppe vil efter indsamling af kommentarer holde et sidste møde i uge 26, med henblik på udarbejdelse af endelig rapport og udkast til samarbejdsaftale. Endelig rapport vil blive forelagt Sundhedsstyregruppe og Sundhedskoordinionsudvalg umiddelbart efter sommerferien. Klyngestyregruppen i Randers havde følgende input til det gode not: Der udestår beslutning om, hvem der har det lægefaglige ansvar, når vagtlægen har visiteret en pient til en kommunal akutplads. Vagtlægerne ønsker opgaven overdrages til hospitalet, når hospitalsvisitionen kontaktes. Det arbejdes der videre med. Det er vigtig have viden om hinandens tilbud og arbejdsgange. Stregisk Sundhedsledelsesforum i Randersklyngen har meget gode erfaring med fælles læring om hinandens hverdag. Opmærksomhed på dobbeltdokumention. Hospitalsvisitionen dokumenterer, mens de taler med vagtlægen og stiller derfor vagtlægen en række spørgsmål. Vagtlægen har imidlertid allerede skrevet dokumentionen ned i henvisningen, så hospitalsvisitionen har allerede oplysningerne. Der kan være behov for kende hinandens arbejdsgange og skærmbilleder. Opmærksomhed på forskellige systemer: Hvordan ser tingenen ud "i den anden ende". Hvad er der for nogle visningsbilleder, vi hver især ser på? Der er også behov for have blik for udskrivninger (og ikke kun indskrivninger).

8 6 Bilag Kompetenceprofil hospitalsvistorer.pdf Kommissorium - model for fællesvisitioner..pdf Fælles sundhedsvisitioner i Region Midtjylland.pdf 4. Forankring af klyngens fælles udviklingsinitiiver på psykiriområdet det drøftes hvor klyngens fælles udviklingsinitiiver på psykiriområdet skal forankres Steinar Eggen Kristensen fremlægger punktet Psykirien sidder ikke med i Sundhedsstregisk ledelse. Kan kredsen udvides? Eller skal beslutningen tages i Klyngestyregruppemødet. Den nære psykiri er formelt forankret i Klyngestyregruppen. Ved labororier der omhandler psykiri er der inddraget deltager fra psykirien. Randersklyngen ønsker både afdelingsledelsen og hospitalsledelsen fra pskykirien er en del af klyngestyregruppen. Jørgen Andersen og Steinar Eggen Kristensen drøfter dette med psykiri-ledelsen. 5. Den nære psykiri der udarbejdes stus for initiiverne - alliancen om den nære psykiri

9 7 Til klyngesekretarierne fra Mark Brix Christensen, AC-fuldmægtig, Sundhedsplanlægningen: D. 25. april kunne styregruppen for alliancen om den nære psykiri informere om, der fra klyngerne er budt ind på videreudvikle størstedelen af initiiverne, som vi er fælles om i alliancen om den nære psykiri. Vi er glade for kunne fortælle, samtlige initiiver nu er forankret i enten klynger eller kommuner, hvilket fremgår af følgende tabel: Initiiv 1. Fælles forpligtende forløb og handleplan (opstart forår 2019) Forankring Randers klyngen (faciliterer udviklingsfællesskab), Midt klyngen, Aarhus klyngen og Horsens klyngen Kontaktperson er: Anne Cecilie Greve 2. Den gode overgang mellem folkeskole og ungdomsuddannelse (opstart forår 2019) 3. Oplysning om social (mis)forståelse: Jeg er helt normal 4. Trivselsvejledere på ungdomsuddannelser og folkeskoler (opstart efterår 2019) 6. Én borger én fælles løsning (opstart forår 2019) Randers Klyngen, Randers kommune iværksættter initiiv Aarhus Kommune Vest Klyngen Randers Klyngen og Aarhus klyngen Labororium 14: Psykiri- Forebyggelse af akutte indlæggelser Rapport.pdf Leverancen er tre initiiver: Speciallæge telefon: Praktiserende læge kan kontakte psykirisk speciallæge. Desuden er der udarbejdet en oversigt over alle tilbud på psykiriområdet i Syddjurs, Norddjurs Randers og Favrskov kommuner. Der er også udarbejdet telefontavle med to telefonnumre i hver kommune samt et i regionen til forebygge indlæggelser. Nummeret i dag tid og nummeret i aften/n

10 8 Sociale forandringspakker: Målgruppen er borgere, som kommer på akutafdelingen, og som udskrives igen uden komme omkring psykirisk afdeling. Målet er lave sociale forandringspakker så indlæggelse 2 og 3 forebygges. Hospitalet kontakter kommunen ved vurdering af væsentlige sociale problemer. Pienten er involveret i første samtale. Netværksmøder: Ved pienter med mange indlæggelser inden for kort tid er der mulighed for indkalde til netværksmøder i samarbejde med pienten. Afprøvning er februar oktober 2019 Kontaktperson er: Oversygeplerske Bente Birgitte Fogh 8. Initiiver for de mest udste borgere/pienter (opstart forår 2019) Midt klyngen, Vest klyngen og Randers klyngen Labororium 15: Psykiri-den gode udskrivelse med fokus på rehabilitering den-gode-udskrivelse-med-fokus-pa- rehabilitering-psykiri/filer-til-labororium- 15/labororium den-gode-udskrivelse-medfokus-pa-rehabilitering-psykiri Leverancen er tre initiiver: Screeningsredskab: Til identifikion af psykisk sårbarhed, som skal afprøves i akutafdelingen på Regionshospitalet Randers, på arbejdsmarkedsområdet samt i en almen praksis. Formålet med screeningsredskabet er tidligt identificere borgere/pienter, som er psykisk sårbare, der har et ønske om forandring og som dermed vil kunne have gavn af en forebyggende og rehabiliterende indss. Afprøves juli september 2019 Motion på recept: Et tværsektorielt samarbejde med fokus på en målrettet støttet motionsindss som rehabilitering for psykisk sårbare Prøveperiode oktober januar 2019 Borgerundersøgelse der skal afdække behov for rehabiliterende indsser borgerens/pientens perspektiv Prøveperiode maj- september 2019 KOntaktperson er Jeanette Blicher Alting Som det også blev nævnt i den foregående mail d. 25. april vil der løbende blive skabt en sammenhæng mellem de klynger, der arbejder med de samme initiiver i form af nogle proces-/læringsseminarer.

11 9 Der vil d. 12. november i Viborg (eftermiddag) blive afholdt en fælles workshop med alle klyngerne, styregruppen for alliancen om den nære psykiri og øvrige relevante parter, hvor de foreløbige resulter fremlægges. Der vil ligeledes blive afholdt en politisk konference om den nære psykiri i januar 2020, hvor politikerne informeres om, hvor langt vi er, og det vil blive drøftet, hvad næste skridt i arbejdet med den nære psykiri er. Stus for det nuværende arbejde Ved forankringen af initiiverne er der lagt vægt på, I i klyngerne har frihed til udvikle og teste på de enkelte initiiver. For have et samlet overblik over forløbet i det kommende halve års tid, vil styregruppen bede jer i klyngerne om indsende en kort mail, hvor følgende punkter bliver berørt: Kontaktperson for hver af de initiiver, klyngen arbejder med (jf. tabellen ovenfor) Hvad og hvordan der arbejdes videre med det enkelte initiiv Tidsperspektivet for klyngens arbejde med udvikle og evt. afprøve initiivet Bemærk der for initiiv 1 om Fælles forpligtende forløb og handleplan igangsættes et særskilt udviklingsforløb mellem de 4 klynger i form af et fælles labororium. De berørte klynger vil få særskilt informion fra Randers Klyngen om, hvordan dette fælles udviklingsarbejde organiseres. Vi vil meget gerne bede om denne stus senest tirsdag d. 11. juni. Der er lavet en rapport på genindlæggelser for psykiske syge, derfor foreslås der iværksættes et arbejde omkring de alvorligt psykiske syge, som genindlægges. Det besluttes iværksætte dette. Randersklyngens stus er inds i tabel under sagsfremstilling. Styregruppen aftalte det under initiiv 8 i den nære psykiri kunne være interessant arbejde videre med anbefaling 4 i rapporten Analyse af genindlæggelser i psykirien og tværsektorielt samarbejde. Jørgen Andersen og Steinar Eggen Kristensen drøfter dette videre med psykiri-ledelsen. 6. Orientering om indss vedr. influenzavaccinion

12 10 der orienteres om fælles indss for influenzavaccinioner Der skal igangsættes en fælles indss, der skal sikre, flere ældre og flere kronikere vaccineres mod influenza. Til formålet nedsættes en midlertidig tværsektoriel arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen vedr. influenzavaccinioner arbejder på sammensætte en merialepakke, der kan være klar til august 2019 bestående af: En dapakke, hvor der er muligt følge antallet af ældre, der vaccineres mod influenza Et idékalog med inspirion til handlinger, kampagner mv: o Der udarbejdes inspirionsmeriale målrettet henholdsvis borgere og personale i kommunerne, på hospitalerne, almen praksis bl.a.: Postkort og badges (der afstemmes med den kampagne, der kommer fra Sundhedsstyrelsen) PowerPoint plancher der kan benyttes i forbindelse med personalemøder Inspirionsmeriale der understøtter, sundhedspersonalet husker minde borgere og pienter om vaccinion (målrettet kommuner, hospitaler og almen praksis) o Det afsøges, om der er mulighed for, almen praksis afholder vaccinionsdage eller vaccinionsuge, hvor aktiviteten fokuseres på vaccinion af pienter. Den videre proces Arbejdsgruppens meriale sendes til skriftlig godkendelse i Sundhedsstyregruppen (SSG) i løbet af maj Arbejdsgruppens meriale drøftes i Praksisplanudvalget (PPU) 27/5 Arbejdsgruppens meriale sendes til godkendelse i Sundhedskoordinionsudvalget (SKU) 7/6 Merialepakken sendes til klyngerne til drøftelse og anvendelse medio juni Kampagne start 1/ / /punkt_1_bilag_6_a5_postkort_til_personale..pdf 9/punkt_1_bilag_8_oplaeg_til_hjemmeplejen_om_vaccinion..pdf Influenza vaccinionen begynder senere i år. Er fra 1. november til 1. januar så vaccinionen varer længere.

13 11 7. Orientering om ACT-team - med fokus på hjemløshed der orienteres om ACT-team i Randers kommune med fokus på hjemløshed Leder af Center for Socialt Udste Tine Horn fremlægger punktet. I december 2018 modtog Randers Kommune tilsagn om kr. fra sspuljemidlerne til en omlægning af indssen over for borgere i langvarig hjemløshed. Indeværende not (bilag)beskriver omlægningen samt hvilke metoder, der arbejdes med i forbindelse hermed. ACT står for Assertive Community og på dansk oversættes det til "Udgående og opsøgende behandling i nærmiljø". Teamet kan yde en fleksibel, systemisk og helhedsorienteret indss i samarbejdet med og omkring borgere baseret på stærke tværfaglige ekspertiser. Der er visiteret 5 borgere. Der arbejdes med indiviuelle løsninger tæt med psykirien. Indssen foregår tæt ved borgeren og psykieren kommer til borgeren. Der er meget læring i projektet. Det er god erfaring med arbejde med borgerne, når de bor individuelt. Orientering tages til efterretning Bilag Not vedr ACT-indssen.docx Metodebeskrivelse ACT 8. Opfølgning på samarbejdsaftalen vedr. rygestopindssen

14 12 der gives tilbagemelding på antal henviste til rygestop På baggrund af da fra første opfølgning bedes klyngerne give en tilbagemelding på følgende: 1) Overvejelser om, hvilke handlinger det giver anledning til i den enkelte klynge 2) Overvejelser om, hvad årsagen til det lave antal henvisninger kan være, samt hvordan man kan øge validiteten af de indrapporterede da Opsummering af 1. opfølgning på samarbejdsaftalen vedr. rygestop Opfølgning på henvisningerne 1. kvartal 2019 Første opfølgning viser, der er sendt 338 henvisninger fra regionens hospitaler til kommunale rygestoptilbud. De 338 henvisninger er markant færre end de 750, der var ops som måltal på baggrund af erfaringerne fra Vestklyngen. Tabellen herunder viser fordelingen af de 338 indrapporterede henvisninger på klyngeniveau. Tabel 1: Antal henvisninger til rygestopforløb fra hospitalerne til kommunerne Aarhus klyngen Randers Horsens Midt klyngen Vest klyngen I alt klyngen klyngen Sekretariet har været i dialog med enkelte kommuner og hospitaler for få en uddybning af det lave antal henvisninger. Fra kommunal side peges der på, en forklaring kan være, de indrapporterede henvisninger alene dækker over rene rygestopforløb. De henvisninger til rygestop, der indgår som et element i en samlet genoptræningsplan, indgår muligvis ikke opgørelsen. Foruden denne mulige problemstilling er der også lokale forhold, der kan medvirke til forklare det relive lave antal henvisninger. I Aarhusklyngen har Aarhus Universitetshospital på grund af flytning valgt først implementere, når alle afdelinger er samlet og er kommet i gang med hverdagen i de nye omgivelser. Der er derfor ikke udarbejdet en rapport for Aarhusklyngen fra rygestopdabasen (se opfølgningen på indikorerne i rygestopdabasen herunder og i vedhæftede rapporter). Opfølgning på udvalgte indikorer fra rygestopdabasen Af alle dem der gennemfører et rygestopforløb, er der 80 % røgfrie ved kursusafslutning (207/259) I Region Midt gennemførte 69 % af deltagerne deres rygestopkursus. Størstedelen af deltagerne (57 %) var 55 år eller ældre. Blot 5 % af deltagerne var unge (under 25 år). Fordelingen af mænd og kvinder på kurserne var meget lige med 51 % kvinder. Der er endnu ikke foretaget en 6 måneders opfølgning på deltagere, der har påbegyndt et rygestopforløb i 2019.

15 13 På hospitalet arbejdes der forts med VBA-metoden og der udleveres lommekort til alle nyanste. Der sendes opgørelse ud på antal henviste hver 3. måned. Bilag Rygestopaktiviteter i Region Midt, første halvår 2019.pdf Rygestopaktiviteter i Region Midt for Randersklyngen, Rygestophenvisninger Randersklyngens kommuner pdf 9. Samlerapportering af Utilsigtede Hændelser (UTH) sammen eller hver for sig? tilslutning til samlerapportering drøftes Søs Fuglsang fremlægger punktet Sammen med 10 af landets kommuner har Styrelsen for pientsikkerhed gennemført et pilotprojekt med samlerapportering af 2 former for utilsigtede hændelser - Medicin ikke givet med mild eller ingen konsekvens for borgeren - Fald med mild eller ingen konsekvens for borgeren Evalueringen af projektet har ført til, alle kommuner nu får mulighed for samlerapportere. Den 15. maj afholdt Styrelsen for Pientsikkerhed informionsmøde i Horsens for kommunerne i Regions Midt. Her deltog der bl.a. repræsentanter fra Randersklyngens kommuner. Styrelsen for Pientsikkerhed tilbyder konsulentbistand, undervisning og undervisningsmeriale i forbindelse med implementeringen i kommunerne, hvis de tilslutter sig ét af 3 implementeringsforløb i implementeringsperioden september 2019 til maj o Runde 1 (oktober 2019) - Workshop: 5. september 2019

16 14 o Runde 2 (februar 2020) - Workshop: 14. januar 2020 o Runde 3 (april 2020) - Workshop: 5. marts 2020 Styrelsen for pientsikkerhed forventer i forbindelse med revidering af Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v., samlerapportering vil blive et lovkrav. Yderligere informion om emnet kan findes via nedenstående link: Der er i Randers klyngen allerede etableret en erfagruppe i forhold til UTH. Erfagruppen har møde den 18. juni. Norddjurs Kommune er indstillet på tilmelde sig et af de to sidste forløb. o Er der interesse for klyngekommunerne udveksler erfaringer i forbindelse med implementeringen og driften af denne form for indrapportering af UTH? o Er der interesse for klyngekommunerne tilmelder sig til det samme implementeringsforløb? Er der interesse for anvende app løsning, (Kvalicare) i samabejde med Norddjurs Kommune? Randers Kommune, Favrskov Kommune og Syddjurs Kommune er interesseret i et samarbejde med Norddjurs kommune. Norddjurs Kommune sender invition til kommunernes risikomanager. 10. Implementering af sundhedsaftale implementeringen af sundhedsaftalen drøftes

17 15 Sundhedskoordinionsudvalget i Region Midtjylland har den 30. april 2019 godkendt Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen sendes derfor nu til endelig godkendelse i Regionsrådet og de 19 kommuner i Region Midtjylland med henblik på ikrafttrædelse den 1. juli Sundhedsaftalen er som bekendt en overordnet politisk aftale med fælles visioner, indssområder, målsætninger og bærende principper for sundhedssamarbejdet i regionen. Sundhedsaftalen bygger på fire visioner for det fælles sundhedsvæsen i Midtjylland: Mere lighed i sundhed socialt og geografisk På borgerens præmisser Sundhedsløsninger tæt på borgeren Mere sundhed for pengene. Med Sundhedsaftalen prioriteres i første omgang følgende tre indssområder: Fælles investering i forebyggelse, først med fokus på rygning Samarbejdet om den ældre borger, først med fokus på akutområdet Udvikling af den nære psykiri, først med fokus på mental sundhed hos børn og unge samt voksne borgere med svær psykisk sygdom. Sundhedsaftalens indssområder vil blive udmøntet i aftaleperioden via konkrete handlingsorienterede samarbejdsaftaler og prøvehandlinger. Der er i arbejdet med tilblivelsen af sundhedsaftalen lagt op til, implementeringen i høj grad skal være forankret i de enkelte klynger. Ønsket er en indledende drøftelse af, hvornår og hvordan, vi tager f på opgaven. Sundhedsaftalens punkter gennemgås på kommende klyngestyregruppemøde og der igangsættes initiiver herefter. 11. Rehabilitering og genoptræning på specialiseret niveau situionen og herunder kommende besparelse på neurourehabiliteringsområdet drøftes

18 16 I Norddjurs Kommune har vi en konkret oplevelse af stigende kompleksitet og omfang i forhold til borgere med svære erhvervede hjerneskader. Det er oplevelsen, borgere udskrives meget hurtigt fra Hammel, og en meget større del af genoptrænings- og rehabiliteringsopgaven end forventet er flyttet til kommunalt regi. Samtidig oplever vi, borgere udskrives fra sygehuset til kommunen, mens de venter på komme på Hammel. Vi er i den forbindelse blevet gjort opmærksomme på, andre kommuner får refunderet dele af den kommunale medfinansiering, når dette sker. Emnet er særligt relevant i lyset af den varslede høring af forslag til: en faglig og kapacitetsmæssig gennemgang af neurologien og neurorehabiliteringsområdet med henblik på finde en arbejdsdeling på området, der i højere grad understøtter effektiv drift, gode pientforløb og et godt pientflow og som styrker de faglige miljøer, så det bliver nemmere tiltrække og fastholde læger på området. Gennemgangen skal samlet set give en besparelse på 10 mio. kr. fra 2020 og frem. Høringsmerialet forventes meldt ud den 17. juni, og vil så foreligge til dette møde. Der lægges op til en drøftelse af, om situionen opleves ens i hele klyngen konsekvenser af de varslede spareforslag ensartet procedure og takst, hvis borgere venter i kommunen Der er flere der har en senhjerneskade end tidligere. Der er borgere, der får en spontan remission. De har hidtil været indlagt på Hammel til højt specialiseret niveau, men der arbejdes på de skal visiteres til rette niveau. Der arbejdes på samle neurologien på hovedfunktionsniveau i Viborg. Sundhedsplanlægningen oplyser: Vedr. oplevelsen af borgere udskrives fra sygehuset til kommunen, mens de venter på komme til Hammel, så har det været en helt klar og grundlæggende præmis for arbejdet i gennemgangen af neurologien og neurorehabiliteringsområdet pienter med behov for hospitalsbaseret neurorehabilitering ikke udskrives til kommunen og ventetiden til specialiseret neurorehabilitering generelt skal ned. Der er derfor frems forslag om Hammel kommer til indgå i det akutte flow og den nuværende fællesvisition udbygges, så den får mulighed for anvende den samlede kapacitet til hospitalsbaseret genoptræning fleksibelt og mere optimalt. Givet vigtigheden af pientflowet forbedres så hurtigt som muligt, er der allerede s gang i en udredning af, hvordan fællesvisitionen kan og bør udbygges. Der er lagt op til vi følger udviklingen tæt og herunder også vurderer om der er brug for yderligere tiltag.

19 EVT. Ingen punkter

Skriftlig orientering

Skriftlig orientering Region Midtjylland Sundhed 29. maj 2019 /SUSSOR Skriftlig orientering til Sundhedsstyregruppen 29. maj 2019 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Skriftlig orientering til Sundhedsstyregruppen 1 1 1-01-72-30-17

Læs mere

Referat. fra møde i Klyngestyregruppemøde RRA 6. juni 2018 kl. 14:00 i Mødelokale M4, Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 17, 8930 Randers NØ

Referat. fra møde i Klyngestyregruppemøde RRA 6. juni 2018 kl. 14:00 i Mødelokale M4, Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 17, 8930 Randers NØ Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, Randers 8. juni 2018 /SOLGRA Referat fra møde i Klyngestyregruppemøde RRA 6. juni 2018 kl. 14:00 i Mødelokale M4, Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 17, 8930

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Referat. fra møde i Klyngestyregruppemøde RRA 1. marts 2018 kl. 14:00 i Mødelokale M3, Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 17, 8930 Randers NØ

Referat. fra møde i Klyngestyregruppemøde RRA 1. marts 2018 kl. 14:00 i Mødelokale M3, Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 17, 8930 Randers NØ Region Midtjylland Ledelsessekretariatet, Randers 19. marts 2018 /SOLGRA Referat fra møde i Klyngestyregruppemøde RRA 1. marts 2018 kl. 14:00 i Mødelokale M3, Regionshospitalet Randers, Skovlyvej 17, 8930

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 24. juni 2014 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 1 1. Sundhedsaftale - første

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. december 2013 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Input til Region Midtjyllands sundheds- og hospitalsplan

Input til Region Midtjyllands sundheds- og hospitalsplan Input til Region Midtjyllands sundheds- og hospitalsplan Oplæg til drøftelser i samarbejdsfora April juni 2019 www.regionmidtjylland.dk Baggrund: Regionsrådets budgetaftale 2019 Sundheds- og hospitalsplanen

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. oktober 2013 /MAJNIK Refer til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl.

1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14: Orientering - Udspil til indhold i Sundhedsaftalen - kl. Dagsorden Handicapråd Mødedato: 20. september 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 4, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Dialogmøde med Kultur og Civilsamfundsudvalget - kl. 14:00-14:45 2 2 Orientering

Læs mere

Sundhedsaftalen 2019-2023 Danske Ældreråds konference Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 15.11.2018 Henrik Fjeldgaard, regionsrådsmedlem og formand for Sundhedskoordinationsudvalget, Region Midtjylland

Læs mere

Region Midtjylland. Dagsorden. til Sundhedsstyregruppen 20. september 2019 Skriftlig orientering. Sundhed. 20. september 2019 /SUSSOR

Region Midtjylland. Dagsorden. til Sundhedsstyregruppen 20. september 2019 Skriftlig orientering. Sundhed. 20. september 2019 /SUSSOR Region Midtjylland Sundhed 20. september 2019 /SUSSOR Dagsorden til Sundhedsstyregruppen 20. september 2019 Skriftlig orientering Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Samarbejdsaftale om palliion 1 2

Læs mere

Scrum-master Dorthe Høgh Hansen præsenterer leverancerne fra laboratorium 15.

Scrum-master Dorthe Høgh Hansen præsenterer leverancerne fra laboratorium 15. Mødereferat Mødetid: Tirsdag den 23. april 2019 kl. 12.00-14.30 Mødested: RH Randers, Skovlyvej 15, Indgang A, mødelokale 7 Mødedeltagere: Jonas Dahl, Regionshospitalet Randers Marianne Jensen, Regionshospitalet

Læs mere

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Deltagere:

Læs mere

Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen

Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 1 Viborg, den 28. februar 2014 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 2 1-01-72-57-08 1. Grænsekrydsende lederskab

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 2. december 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Koordinionsgruppen AUH 25. november

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 19. januar 2011 /KRILOR Dagsorden til mødet i Kontaktforum, Psykiriområdet 24. januar 2011 kl. 13.00 i mødelokale F3, Regionshuset Viborg, Skottenborg

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Region Midtjylland Sundhed 1922. juni 2015 /ANBROE Referat til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 29. august 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Indholdsfortegnelse Mødedeltagere

Læs mere

Den politiske rammesætning for sundheds- og hospitalsplan

Den politiske rammesætning for sundheds- og hospitalsplan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Den politiske rammesætning for sundheds- og hospitalsplan Regionsrådet i Region

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3. Region Midtjylland Planlægning, AUH 28. oktober 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.91 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef,

Læs mere

Til Sundhedskoordinationsudvalget

Til Sundhedskoordinationsudvalget Patientinddragelsesudvalget Region Midtjylland -, Til Sundhedskoordinationsudvalget Region Midtjylland 20. februar 2019 Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2019 2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste

Til Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste Regionshuset Viborg Til Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 11. juni

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Klyngeseminar Skarrildhus 7. marts 2019

Klyngeseminar Skarrildhus 7. marts 2019 Klyngeseminar Skarrildhus 7. marts 2019 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat

Læs mere

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen for voksenpsykiatri DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Tid:

Læs mere

Baggrundsnotat: Sundhedsaftalen operationalisering af målsætningerne

Baggrundsnotat: Sundhedsaftalen operationalisering af målsætningerne Baggrundsnotat: Sundhedsaftalen 2019-2023 operationalisering af målsætningerne I nedenstående er udarbejdet en nærmere beskrivelse af, hvordan der lægges op til, at vi vil følge op på sundhedsaftalen igennem

Læs mere

Referat fra møde den 7. december 2017 i Hjerneskadesamrådet for børn og unge

Referat fra møde den 7. december 2017 i Hjerneskadesamrådet for børn og unge Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 7. december 2017 i Hjerneskadesamrådet for børn og unge

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet - status på arbejdet i klyngerne Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Side 1 af 5 Mødedeltagere: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (Afbud) Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen

Et sammenhængende sundhedsvæsen Et sammenhængende sundhedsvæsen Oplæg på DSR s fagdag om faglig forsvarlighed ved sundhedschef Birgitte Holm Andersen 27. november 2012 Et sammenhængende sundhedsvæsen Hvordan kan et sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Dagsorden

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Dagsorden Region Midtjylland Psykiri og Social Viborg, den 7. november 2010 /GITBUN Dagsorden til mødet i Udvalg vedrørende samarbejde mellem psykiri og kl. 13:00 i Regionshuset Horsens, Emil Møllers Gade 41, 8700

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 19. marts 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg. 27. marts 2015 /ANBROE

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 19. marts 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg. 27. marts 2015 /ANBROE Region Midtjylland Sundhed 27. marts 2015 /ANBROE Refer til møde i Akutprogramstyregruppe 19. marts 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af refer

Læs mere

forhold i primærsektoren, fx manglende kapacitet eller kompetence i hjemmeplejen

forhold i primærsektoren, fx manglende kapacitet eller kompetence i hjemmeplejen Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6102 Direkte 24798168 Mail cch@regionh.dk Dato: 6. august 2015 Driftsmålsstyring Genindlæggelser Akutte

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutstyregruppen 17. september 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg. 2. november 2015 /ANBROE

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutstyregruppen 17. september 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg. 2. november 2015 /ANBROE Region Midtjylland Sundhed 2. november 2015 /ANBROE Refer til møde i Akutstyregruppen 17. september 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af refer

Læs mere

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der

Læs mere

Den nære psykiatri i Midtjylland

Den nære psykiatri i Midtjylland Den nære psykiatri i Midtjylland Udspil til vision, målgrupper og handlingsrum Alliancen om den nære psykiatri Juni 2018 godkendt af Kontaktudvalget d. 31. august 2018 Patient- og pårørendeforeninger Praktiserende

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER KEU

FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER KEU FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER KEU REGION: Midt DATO: 30.06.2017 LØBENR.: (udfyldes af regionen) STAMOPLYSNINGER ANSØGERS NAVN, MAIL,TLF mm. Styregruppen for Sundhedsstrategisk

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner

Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner 9. oktober 2017 Principper for udgående funktioner i Region Midtjylland og tilbud om telefonrådgivning fra hospitaler til almen praksis og kommuner Baggrund Alle borgere har ret til udredning og behandling

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

Mødereferat. Referat fra styregruppemøde 9. november 2017

Mødereferat. Referat fra styregruppemøde 9. november 2017 Mødereferat Deltagere: Jonas Dahl, Regionshospitalet Randers Marianne Jensen, Regionshospitalet Randers Lone Winther Jensen, Regionshospitalet Randers Søs Fuglsang, Norddjurs Kommune Lene Jensen, Randers

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste.

Hjerneskadesamrådet. Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts /. Deltagere: Se vedlagte deltagerliste. Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hjerneskadesamrådets møde den 18. marts 2013./.

Læs mere

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2022 Den 24. april 2018 afholdte Sundhedskoordinationsudvalget et politisk opstartsmøde

Læs mere

Kommissorium for tema 2: Planlagte forløb spareplan

Kommissorium for tema 2: Planlagte forløb spareplan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 2: Planlagte forløb spareplan 2015-2019 Styregruppen har

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok.

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2013 /KRIDRE Refer fra møde i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok. F3 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Referat fra møde i. Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland. Onsdag den 26. september 2012 kl. 16.00-18.00

Referat fra møde i. Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland. Onsdag den 26. september 2012 kl. 16.00-18.00 Hospitalsenheden Vest Strategi og Plan Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat fra møde i Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland Onsdag den 26. september

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Referat fra Klyngestyregruppemøde på Regionshospitalet Randers.

Referat fra Klyngestyregruppemøde på Regionshospitalet Randers. Referat fra Klyngestyregruppemøde 22.06.17 på Regionshospitalet Randers. Mødeleder: Marianne Jensen Referent: Hanne Mark Dagsorden: 1. Folkesundhed i Midten ved Jørgen Andersen og Lene Jensen 2. Opslag

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Region Midtjylland. Dagsorden. til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7.

Region Midtjylland. Dagsorden. til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7. Region Midtjylland Sundhed 24. november 2017 /SUSSOR Dagsorden til møde i Sundhedsstyregruppen 24. november 2017 kl. 11:00 i Regionshuset i Viborg, mødelokale F 7 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1

Læs mere

Forslag til rammer og proces for udarbejdelse af ny fødeplan

Forslag til rammer og proces for udarbejdelse af ny fødeplan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til rammer og proces for udarbejdelse af ny fødeplan Den gældende fødeplan

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutstyregruppen 26. november 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg. 20. januar 2016 /ANBROE

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutstyregruppen 26. november 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg. 20. januar 2016 /ANBROE Region Midtjylland Sundhed 20. januar 2016 /ANBROE Refer til møde i Akutstyregruppen 26. november 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forskningsprojekt om Fleksible

Læs mere

KONKLUSIONER SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 26. november Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

KONKLUSIONER SUNDHEDSKOORDINATIONSUDVALGET. Tirsdag den 26. november Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. KONKLUSIONER Tirsdag den 26. november 2013 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 5 Medlemmer: Charlotte Fischer, Region Hovedstaden Julie Herdal Molbech, Region Hovedstaden (Afbud)

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Forretningsudvalget (Direktørforum) 21. juni 2017 08.30-10.30 Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby, Palle Juul Jensens Boulevard, mødelokale 1A, indgang G9, G213, Plan 2 Side 1 af 5 Mødedeltagere:

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. maj 2014 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok 15

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. maj 2014 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok 15 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 2. juni 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 23. maj 2014 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok 15 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Temagruppen Børn og Unge Somatik. Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik

Temagruppen Børn og Unge Somatik. Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen Børn og Unge Somatik DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Temagruppen om børn og unge somatik

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok.

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 10. marts 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Referat fra møde den 8. december 2016 i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet

Referat fra møde den 8. december 2016 i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 8. december 2016 i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Afdeling: Faaborg Midtfyn kommune Udarbejdet af: Ulrik Christensen Journal nr.: E mail: uschr@rfmk.dk Dato: 7. februar 2017 Telefon: 7353 6087 Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt:

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 Punkt 6. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 2019-001411 Sundheds- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019. Møde den

Læs mere

Temagruppen for børn og unge, somatik

Temagruppen for børn og unge, somatik Temagruppen for børn og unge, somatik 7. Oktober 2015 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Sundhedsaftalen og organisering af sundhedssamarbejdet 2. Temagruppens arbejde og organisering 3. Status Hvor

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen

Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen ved Marianne Jensen, Sygeplejefaglig direktør og Peter Mikkelsen, Ældrechef Sundhedskoordinationsudvalget Region Sjælland 1. november 2016 Hvordan startede det?

Læs mere

Lene orienterede kort der er desværre ikke meget der tyder på at LÆ-blanketter i nærmeste fremtid kan

Lene orienterede kort der er desværre ikke meget der tyder på at LÆ-blanketter i nærmeste fremtid kan Til medlemmerne af Implementeringsgruppen Sundheds-IT og Digitale arbejdsgange Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Kommissorium for tema 4: Psykiatrien spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for psykiatrien.

Kommissorium for tema 4: Psykiatrien spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for psykiatrien. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 4: Psykiatrien spareplan 2015-2019 Styregruppen har til

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum

Sundhedspolitisk Dialogforum Sundhedspolitisk Dialogforum D. 22. oktober 2015 Oplæg om Det psykiatriske område (kommunale og regionale snitflader) Sundhed og psykisk sygdom Mennesker, der har en alvorlig psykisk sygdom som f.eks.

Læs mere

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen Agenda Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet Visioner og mål i Sundhedsaftalen 2015-2018 Status på implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 De næste skridt Sundhedsaftalen 2019-2022 Udfordringer

Læs mere

INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET

INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET 16-03-2015 INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET UDFORDRINGER OG MILEPÆLE Et inspirationsoplæg til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse 27. marts 2015 om akutområdet 1. Indledning Dette notat skal ses som inspirationsoplæg

Læs mere

Region Midtjylland. Referat. til møde i Akutstyregruppen 18. august 2016 kl. 08:00 i B107. Regionshuset i Viborg. Sundhed. 23. august 2016 /ANBROE

Region Midtjylland. Referat. til møde i Akutstyregruppen 18. august 2016 kl. 08:00 i B107. Regionshuset i Viborg. Sundhed. 23. august 2016 /ANBROE Region Midtjylland Sundhed 23. august 2016 /ANBROE Refer til møde i Akutstyregruppen 18. august 2016 kl. 08:00 i B107. Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Kliniske kvalitetsindikorer

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov

Tag udgangspunkt i patientens drømme, ønsker og behov Opsamling på workshoppen den 30. januar 2018 vedr. Det gode borgerforløb På baggrund af den afholdte workshop den 30. januar 2018 vedrørende Det gode borgerforløb i overgangen mellem social- og behandlingspsykiatrien,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Planlægning af udskrivelse starter ved indlæggelsen.

Planlægning af udskrivelse starter ved indlæggelsen. Planlægning af udskrivelse starter ved indlæggelsen. "Vi vil se de mennesker vi ellers ikke ser" 01.10.17. Udarbejdet af: Jeanette Rokbøl Bente Fogh Hanne Mark Projektet er en iterativ proces, hvor indsatsen

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere