Administrationsgrundlag. for godkendelser. efter almenboligloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationsgrundlag. for godkendelser. efter almenboligloven"

Transkript

1 Administrationsgrundlag for godkendelser efter almenboligloven Vedtaget af Sorø Byråd den 17. december 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 Almenboliglovens formål og kommunalbestyrelsens tilsyn Tilrettelæggelse af kommunalbestyrelsens tilsyn Bemyndigelser Konvertering af lån Politisk behandling Godkendelse af lån uden kommunal garanti Politisk behandling Kritisk gennemgang af årsregnskaber uden kritiske bemærkninger mv Politisk behandling Godkendelse af lejeforhøjelse på mindre end 10 % Politisk behandling Gennemgang af vedtægter eller vedtægtsændringer Politisk behandling Udpegning af afdelingsbestyrelsesmedlemmer til ældre Politisk behandling Afgørelse af regnskabs- og budgettvister Politisk behandling Behandling af klager inden for Tilsynets område Politisk behandling Opfølgning og revision Bilag

3 1 Almenboliglovens formål og kommunalbestyrelsens tilsyn Lov om almene mv., se lovbekendtgørelse nr af 21. august 2013 med senere ændringer, almenboligloven, regulerer de økonomiske og juridiske forhold i den almene boligsektor. Undtaget herfra er reguleringen af lejeforholdene, der varetages af lov om leje af almene, se lovbekendtgørelse nr. 961 af 11. august 2010 med senere ændringer, almenlejeloven. Efter sin ordlyd har almenboligloven følgende formål beskrevet i 5b og 6 gennem formålet med de almene boligorganisationer: 5 b. Almene boligorganisationer har som formål at stille passende til rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje samt at give beboerne indflydelse på egne boforhold. 6. En almen boligorganisations kerneaktiviteter er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere almene med tilhørende fællesfaciliteter og andre med tilhørende fællesfaciliteter, hvortil der ydes eller er ydet offentlig støtte efter denne lov, efter tidligere love om boligbyggeri, efter den tidligere lov om for ældre og personer med handicap samt efter byggestøtte- og kollegiestøttelovgivningen, eller som er omfattet af disse love. Til kerneaktiviteterne regnes endvidere salg af familie efter kapitel 5 a. Stk. 2. Boligorganisationen kan herudover udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til ne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, boligorganisationen har oparbejdet gennem sin virksomhed. Efter 6f i almenboligloven skal boligorganisationen og kommunalbestyrelsen gennem samarbejde og aftaler sikre realisering af lovens formål og målsætninger. Sidstnævnte omfatter forsvarlig og effektiv drift, afdelinger, der er velfungerende og konkurrencedygtige, value for money invested, god kvalitet, udlejning til en rimelig husleje, en bred beboersammensætning samt en god ledelsesskik og et velfungerende beboerdemokrati, jf. 6a-e i almenboligloven. Det juridiske og økonomiske ansvar for, at formålet og målsætninger opfyldes for en almen boligorganisation ligger hos den beboervalgte organisationsbestyrelse, jf. almenboliglovens 33 og 12 i driftsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr af 16. december Kommunalbestyrelsen fører efter 164 i almenboligloven tilsyn (herefter kaldet Tilsynet) med de almene boligorganisationer og deres afdelinger. Formålet med Tilsynet er at sikre, at lejerne har en rimelig husleje, og at de offentlige midler, som er bundet i byggerierne under den enkelte boligorganisation, forvaltes på betryggende vis. Omfattet er de boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen og deres afdelinger. Tilsynet består af et styringsdialogmøde med hjemstedorganisationer, en kritisk regnskabsgennemgang og konkrete godkendelser (på grundlag af ansøgning fra den enkelte boligorganisation). For afdelinger med i kommunen tilhørende en boligorganisation med hjemsted i en anden kommune gælder, at belig- 3

4 genhedskommunen også fører tilsyn, men som udgangspunkt ikke styringsdialog, med disse. For oplysninger om boligorganisationer, afdelinger og med hjemsted og/eller beliggende i Sorø Kommune, og som er omfattet af kommunalbestyrelsens tilsyn, henvises til bilag 1. 2 Tilrettelæggelse af kommunalbestyrelsens tilsyn Kommunalbestyrelsens tilsyn består af tre elementer: 1. Kritisk regnskabsgennemgang efter driftsbekendtgørelsens Årligt styringsdialogmøde med hjemstedsorganisationer efter almenboliglovens 164 og driftsbekendtgørelsens Konkrete godkendelser efter driftsbekendtgørelsens 116. Dette administrationsgrundlag vedrører de konkrete godkendelser, nr. 3. Almenboliglovens udgangspunkt er, at beslutninger som led i tilsynet træffes af kommunalbestyrelsen. Derimod forholder almenboligloven sig ikke til kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af tilsynet, herunder ved delegation af kompetence (bemyndigelser). Dette forhold er behandlet i den kommunale styrelseslov, og den giver kommunalbestyrelsen adgang til at delegere sin beslutningskompetence til udvalg og administration. Undtaget herfra er dog beslutninger vedrørende lån og garantier, hvor kommunen forpligtes økonomisk. Der er udgangspunktet et forbud mod delegation til administrationen, men tilladt til fx Økonomiudvalget med eller uden en økonomisk ramme. Muligheden for delegation til Økonomiudvalget, men primært til administrationen, skal ses i sammenhæng med, at forelæggelse for kommunalbestyrelsen er tids- og ressourcekævende for såvel politikerne og medarbejderne som for beboerne og boligorganisationerne mfl. Formålet med bemyndigelser er således at opnå en forenklet og hurtigere sagsbehandling med ensartede afgørelser i sager af samme type. Kommunalbestyrelsen vil altid kunne tilbagekalde sin delegation konkret og generelt. På samme vis vil administrationen altid kunne forelægge en sag for Byrådet eller Økonomiudvalget og Økonomiudvalget for Byrådet. Sager, der indeholder elementer, der falder uden for rammene af administrationsgrundlaget, forelægges Byrådet. 3 Bemyndigelser I det følgende vil de enkelte bemyndigelser blive præsenteret. Og administrationsgrundlaget for hver enkelt bemyndigelse er beskrevet. Administrations- 4

5 grundlaget omfatter de retningslinier, Sorø Byråd har ønsket, administrationen af bemyndigelserne skal ske efter. Afgørelserne foretages på baggrund af en konkret vurdering i hver enkelt sag, og der skal altid tages hensyn til de almindelige forvaltningsretlige krav om notatpligt, proportionalitet, lighed og saglighed mv. Afslag skal således altid sagligt begrundes. Kriterierne for bemyndigelse til Økonomiudvalget og ikke til administrationen har overordnet set været, at sagerne indeholdt principielle og/eller generelle forhold. Klager over afgørelser truffet efter bemyndigelse vil som udgangspunkt blive henvist til Tilsynet med kommunerne v/ Statsforvaltningen. Byrådet bemyndiger herefter administrationen i Sorø Kommune eller Sorø Kommunes Økonomiudvalg til følgende: 1. Administrationen bemyndiges til at godkende konvertering af lån efter konverteringsbekendtgørelsen, herunder vedståelse af garantier og regarantier, jf. afsnit 3.1. Sagerne forelægges Økonomiudvalget til godkendelse i henhold til afsnit Administrationen bemyndiges til at godkende lånoptagelse uden kommunal garanti efter 29 i almenboligloven, jf. afsnit 3.2. Sagerne forelægges Økonomiudvalget til godkendelse i henhold til afsnit Administrationen bemyndiges til at gennemgå årsregnskaber fra boligorganisationerne. Indeholder revisionsprotokollatet ikke kritiske bemærkninger eller andre forhold, som kræver en reaktion fra Tilsynets side, bemyndiges administrationen til at tage regnskabet til efterretning, jf. afsnit 3.3. Forekommer kritiske bemærkninger, lejetab uden dækning fra henlagte midler eller væsentlig lejeledighed, forelægges årsregnskaberne Økonomiudvalget til vurdering, jf. afsnit Administrationen bemyndiges til at godkende lejeforhøjelser på mindre end 10 % af årslejen efter 76, stk. 4 i driftsbekendtgørelsen og/eller 10, stk. 3 i almenlejeloven, jf. afsnit 3.4. Forelægges en sag som en budgettvist efter 42 i almenboligloven, jf. afsnit 3.7, bemyndiges administrationen tilsvarende til at behandle denne tvist såfremt, lejeforhøjelsen er på mindre end 10 % af årslejen. Sagerne forelægges Økonomiudvalget til godkendelse i henhold til afsnit

6 5. Administrationen bemyndiges til at gennemgå vedtægter eller vedtægtsændringer, jf. afsnit 3.5. Forekommer bestemmelser, der fraviger Normalvedtægten, forelægges vedtægterne Økonomiudvalget til vurdering, jf. afsnit Administrationen bemyndiges til at udpege afdelingsbestyrelsesmedlemmer i ældre efter indstilling på grundlag af almenboliglovens 34, stk. 3, jf. afsnit 3.6. Sagerne forelægges Økonomiudvalget til godkendelse i henhold til afsnit Administrationen bemyndiges til at afgøre tvister om regnskab og budget mellem en boligorganisations bestyrelse og en afdelingsbestyrelse eller et afdelingsmøde forudsat, at lejestigningen ikke overstiger 10 % af årslejen og ikke rummer generelle eller principielle spørgsmål, jf. afsnit 3.7. Sagerne forelægges Økonomiudvalget til afgørelse i henhold til afsnit Administrationen bemyndiges til at afgøre klager inden for Tilsynets kompetence, som ikke indeholder principielle eller generelle spørgsmål, jf. afsnit 3.8. Sagerne forelægges Økonomiudvalget til afgørelse i henhold til afsnit Konvertering af lån Lån optaget uden støtte af en afdeling under en boligorganisation kan efter ansøgning konverteres (omlægges) til et andet lån, jf. almenboliglovens 179, stk. 9. Det kaldes en frivillig konvertering eller konvertering på låntagers initiativ og reguleres af bekendtgørelse nr. 253 af 11. april 2000, konverteringsbekendtgørelsen. Til konvertering kræves kommunalbestyrelsens godkendelse af den nye lånoptagelse. Det fremgår af konverteringsbekendtgørelsens 5, hvoraf også fremgår, at konvertering kun kan godkendes, såfremt 1) låneprovenuet ikke overstiger indfrielsesbeløbet på det indfriede lån med tillæg af konverteringsomkostninger, 2) bruttoydelsen inkl. bidrag er lavere på det nye lån end på det indfriede, og 3) løbetiden på det nye lån må ikke være kortere end restløbetiden på det indfriede. Boligorganisationen fremsender ved sit realkreditinstitut til kommunen et lånetilbud, der skal indeholde en omlægningsberegning, hvoraf långiver indestår for, at de ovennævnte tre betingelser er overholdt, samt indeholde en oplysning om, at 5 i konverteringsbekendtgørelsen overholdes ved konverteringen. Efter at have påset, at denne oplysning fremgår og er korrekt, bemyndiges administrationen til at godkende konverteringen. 6

7 Idet bruttoydelsen inkl. bidrag vil være lavere på det nye lån end på det indfriede, følger det af 8 i konverteringsbekendtgørelsen, at denne reduktion kan anvendes til lejenedsættelse, hvilket sammen med godkendelsen meddeles boligorganisationen ved realkreditinstituttet. Hvis der er ydet en kommunal garanti eller regaranti på det lån, som konverteres efter disse regler, ændres der ikke på (re)garantien, og der skal ikke underskrives en ny garantierklæring. Den allerede ydede (re)garanti overføres således på uændrede vilkår til det nye lån. Er der stillet kommunal garanti eller regaranti for lån, der står efter det lån, der ønskes konverteret, og kan konverteringen godkendes, følger det af 12, stk. 4 i konverteringsbekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen skal vedstå de meddelte garantier og regarantier. Det samme gør sig gældende i forhold til anmodning om at rykke kommunale lån for det nye lån. Meddelelse af vedståelse og rykning gives sammen med godkendelsen boligorganisationen ved realkreditinstituttet. Begrundelserne for bemyndigelse er, at der ikke vurderes at være økonomisk risiko i ansøgningerne, da der er tale om konvertering af lån, der medfører besparelser for boligorganisationerne; og der er tale om vedståelser af (re)garantier, som allerede tidligere er afgivet af kommunalbestyrelsen. Derudover er der hensyn at tage til, at tilbuddet om lånekonvertering til den nye lavere rente kun gælder i en given periode, hvorfor sagsbehandlingstiden også spiller en rolle. Dertil kommer, at der reelt ikke kan ses en saglig grund til afslå en sådan ansøgning. Det bemærkes, at det ikke er Tilsynets opgave at rådgive om lånoptagelse og valg af låntype. Dette ansvar ligger hos boligorganisationens bestyrelse Politisk behandling Såfremt der ansøges om konverterting af lån, hvor konvertering efter konverteringsbekendtgørelsen ikke kan godkendes, eller hvor konverteringsbekendtgørelsen ikke finder anvendelse, bemyndiges Økonomiudvalget til at tage stilling til sagen. 3.2 Godkendelse af lån uden kommunal garanti I henhold til 29 i almenboligloven skal kommunalbestyrelsen godkende enhver udstedelse af pantebreve i en ejendom tilhørende en almen boligorganisation. Det betyder, at en almen boligorganisation eller afdeling heraf ikke kan optage lån i afdelingens faste ejendom uden kommunalbestyrelsens godkendelse af lånoptagelsen. Dette gælder uanset formålet med lånoptagelsen forstået således, at lånoptagelsen altid forudsættes anvendt til et for den almene bolig- 7

8 sektor sagligt formål. Der kan som udgangspunkt ikke optages lån uden egentlige formål, fx til dækning af underskud. Dette skyldes, at boligorganisationen i denne anledning forudsættes at gøre brug af Landsbyggefondens støtteordninger. Boligorganisationen skal således forelægge anmodning om godkendelse af lånoptagelse for kommunalbestyrelsen i forlængelse af, at et afdelingsmøde eller boligorganisationens bestyrelse har godkendt igangsættelse af arbejder på afdelingens ejendom og besluttet finansieringen heraf. Det er boligorganisationens ansvar at sørge for indhentelse af kommunalbestyrelsens godkendelse. Med ansøgningen skal følge oplysning om lånet samt oplysninger om huslejestigninger og, at der er indhentet flere lånetilbud. I de sager, hvor der ikke ansøges om hel eller delvis kommunal garantistillelse for lånet, bemyndiges administrationen til at godkende lånoptagelsen. I forhold til sager med kommunal garanti ligger kompetencen til at påtage sig en sådan i Byrådet alternativt Økonomiudvalget, idet garantistillelse indebærer en økonomisk forpligtelse for kommunen. På det tidspunkt, hvor den endelige lånoptagelse skal godkendes, og lånoptagelsen holder sig inden for de økonomiske rammer af forhåndsgodkendelsen, bemyndiges administrationen også til at godkende den endelige lånoptagelse og dermed udstedelsen af pantebrevet Politisk behandling Kommunalbestyrelsens ret til at godkende en lånoptagelse indebærer også en ret til at meddele afslag herpå. Et afslag skal opfylde de forvaltningsretlige regler herfor, blandt andet være sagligt begrundet. I alene to forhold vil en godkendelse ikke kunne meddeles: 1) hvis lånoptagelsen forudses at medføre tab for boligorganisationen eller en afdeling, herunder bringe samme i økonomiske vanskeligheder, og 2) hvis lånoptagelsen vedrører finansiering af forbedringsarbejder uden støtte til byggerier, hvor forbedringsarbejderne ligger under fire år efter byggeriets ibrugtagelse, jf. 115, stk. 11 i almenboligloven. Såfremt et af disse forhold af administrationen vurderes at foreligge, eller den endelige lånoptagelse ikke holder sig inden for rammerne af forhåndsgodkendelsen, bemyndiges Økonomiudvalget til at tage stilling til sagen. 3.3 Kritisk gennemgang af årsregnskaber uden kritiske bemærkninger mv. 8

9 Boligorganisationerne og de selvejende boliginstitutioner er alle forpligtede til at udarbejde et årsregnskab, lade det revidere og efterfølgende indsende det sammen med bestyrelsens årsberetning og revisionsprotokollatet inden seks måneder efter regnskabsårets afslutning til hjemsteds-/og beliggenhedskommunen, jf. 71 i driftsbekendtgørelsen. Efter 113 i samme bekendtgørelse er det herefter kommunalbestyrelsens opgave at foretage en kritisk gennemgang af årsregnskabet. Dette indebærer ikke en godkendelse af regnskabet, men en gennemgang med henblik på at forholde sig til, om der forekommer forhold, der bør drøftes med boligorganisationen. Den kritiske gennemgang omfatter dels en gennemgang af nøgletal trukket fra Landsbyggefondens regnskabsdatabase og dels en gennemgang af bestyrelsens årsberetning og revisionsprotokollatet. Arten og omfanget af nøgletal kan som udgangspunkt findes i afsnit i Håndbog om tilsyn med drift af støttet boligbyggeri. Nøgletallene sammenlignes med revisors bemærkninger og årsberetningen. Således gennemgås revisionsprotokollatet med henblik på at undersøge for forbehold og kritiske bemærkninger fra boligorganisationens revisor. Forbehold retter sig typisk mod den fortsatte drift af boligorganisationen eller en afdeling heraf. Tager revisor forbehold, bør kommunen som udgangspunkt reagere på regnskabet, idet der kan være risiko for, at den kommunale garanti helt eller delvist udløses. Kritiske bemærkninger fremsættes i forbindelse med, at boligorganisationens revisor i sin beretning konstaterer, at gældende regler for det almene byggeri ikke er overholdt. Det er fx tilfældet, hvis underskud ikke afvikles over maksimalt ti år, henlæggelser ikke følger vedligeholdelsesplanen eller ved manglende vedligeholdelsesplaner mv. Forekommer kritiske bemærkninger, kan kommunen ikke tage regnskabet til efterretning medmindre, bestyrelsen i årsberetningen har forholdt sig til bemærkningerne og taget initiativ til håndtering heraf. I modsat fald kan regnskabet ikke tages til efterretning, men må ledsages af et forbehold med bemærkninger til boligorganisationen om at rette op på forholdene. Administrationen bemyndiges til at kvittere for og tage årsregnskabet til efterretning såfremt, boligorganisationens revisor hverken har udtrykt forbehold eller kritiske bemærkninger, og nøgletallene ikke har givet anledning til nærmere undersøgelser/bemærkninger, som revisor eller bestyrelse ikke har forholdt sig til. 9

10 3.3.0 Politisk behandling Såfremt boligorganisationens revisor har udtrykt forbehold eller kritiske bemærkninger, eller nøgletallene har givet anledning til nærmere undersøgelser/bemærkninger, som revisor eller bestyrelse ikke har forholdt sig til, bemyndiges Økonomiudvalget til at tage stilling til årsregnskabet. Tilsvarende gælder, såfremt der i en afdeling optræder lejetab uden dækning fra henlagte midler eller væsentlig lejeledighed, idet disse forhold kan være udtryk for en afdeling eller en boligorganisation i økonomiske vanskeligheder med risiko for hel eller delvis udløsning af den kommunale garanti til følge. 3.4 Godkendelse af lejeforhøjelse på mindre end 10 % Efter driftsbekendtgørelsens 76, stk. 4 og 10, stk. 3 i almenlejeloven skal huslejeforhøjelser på årligt 5 % af årslejen godkendes af kommunalbestyrelsen såfremt, stigningen skyldes rimelige moderniserings- og forbedringsarbejder eller ekstraordinære renoveringsarbejder mv. på afdelingens faste ejendom. Denne godkendelse omfatter således kun arbejder, som særligt er godkendt på et afdelingsmøde efter almenboliglovens 37, og ikke de arbejder, som finansieres af henlæggelser (fra konto 401, jf. kontoplanen for almene boligafdelinger) eller arbejder, som udføres uplanlagt og finansieres af midler fra konto 115, jf. nævnte kontoplan. Huslejeforhøjelser som følge af prisstigninger og skatter og afgifter skal som udgangspunkt ikke godkendes af kommunalbestyrelsen. Det samme gælder forhøjelser udløst af afvikling af underskud. På grund af hensyn til proportionalitet mellem anvendelse af ressourcer til politisk behandling af sager om lejeforhøjelse og lejeforhøjelsernes størrelse bemyndiges administrationen til at godkende huslejeforhøjelser i en afdeling på mellem 5 og 10 % årligt. Arbejder, som omtalt til modernisering, forbedring og renovering, og finansieringen heraf kan som nævnt ikke gennemføres uden afdelingsmødets godkendelse. Det betyder, at boligorganisationen ved ansøgningen om kommunal godkendelse af lejeforhøjelsen skal kunne dokumentere, at arbejdet og finansieringen heraf er godkendt på et afdelingsmøde. Da alle referater fra afdelingsmøder skal være offentligt tilgængelige, vil de fleste opfylde dette krav ved at offentliggøre referatet på boligorganisationens eller afdelingens hjemmeside, og det vil i så fald være tilstrækkeligt at henvise til, hvor referatet kan findes. Anvendes andre metoder til at gøre referaterne offentligt tilgængelige, kan det være nødvendigt at fremsende en kopi. Med ansøgningen skal følge oplysning om 10

11 lån med pant i afdelingens ejendom samt ved større lån oplysning om, at der er indhentet flere lånetilbud. Finansieres arbejdet af egne midler, oplyses dette. Med ansøgningen om godkendelse af huslejeforhøjelse følger endvidere en beskrivelse af de arbejder, der ønskes finansieret over huslejen. Det betyder arbejder, der ikke finansieres af til formålet henlagte midler, træk på dispositionsfonden, eller egen trækningsret i Landsbyggefonden. Til bemyndigelsen hører således, at administrationen foretager en vurdering af arbejdernes karakter og godkender den valgte finansieringsform herfor. Til støtte for denne vurdering kan henvises til afsnit i Håndbog om tilsyn med drift af støttet boligbyggeri. Fx betyder arbejder vurderet som ekstraordinær renovering, at der ved lånefinansiering af arbejdet kan kræves kommunal garantistillelse, jf. 98 i almenboligloven, og såfremt en sådan kræves, skal sagen behandles af Byrådet. Det skal bemærkes, at uanset en sag indbringes for kommunalbestyrelsen som en budgettvist efter 42 i almenboligloven og dermed som udgangspunkt skal behandles af Byrådet, gælder bemyndigelsen også disse sager, hvis huslejeforhøjelsen er på mindre end 10 % i årlig leje, jf. nærmere herom i afsnit Politisk behandling Ansøger boligorganisationen om huslejeforhøjelse på mere end 10 % i årlig leje eller ved ansøgninger om forhøjelser på mindre end 10 % i årsleje, hvor der samtidig indgår principielle forhold, bemyndiges Økonomiudvalget til at godkende huslejeforhøjelsen. Principielle forhold kunne være afgrænsning af arbejdernes karakter, fx problemer i forhold til lokalplanen. 3.5 Gennemgang af vedtægter eller vedtægtsændringer I henhold til 12, stk. 1 i almenboligloven skal en boligorganisation udarbejde et sæt vedtægter for sin virksomhed med det indhold, der også fremgår af stk. 1. Til brug herfor har ministeren for by, bolig og landdistrikter udarbejdet Normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene afdelinger, der fremgår af bekendtgørelse nr af 15. december 2009, normalvedtægtsbekendtgørelsen. En boligorganisations vedtægter skal overholde regler om boligorganisationen fastsat i almenboligloven eller i forskrifter fastsat i medfør heraf. Såfremt ikke andet er bestemt i en vedtægt, finder Normalvedtægten anvendelse. Kommunalbestyrelsen har efter 12, stk. 5 i almenboligloven og 111 i driftsbekendtgørelsen til opgave at påse (undersøge), om en boligorganisations vedtægter overholder de ovenfor nævnte krav. Opgaven omfatter både nye vedtægter og ændringer i eksisterende vedtægter. Kommunalbestyrelsen skal ikke godkende, men gennemgå vedtægterne med henblik på at vurdere, om bestemmel- 11

12 serne er i overensstemmelse med gældende regler. Vurderes en bestemmelse ikke at være i overensstemmelse med gældende regler, er den ugyldig, og beslutninger truffet i medfør af bestemmelsen ligeså. Derfor må bestemmelsen ændres, hvilket er organisationsbestyrelsens ansvar. Såfremt bestemmelserne i en boligorganisations vedtægter eller ændringerne heri holder sig inden for Normalvedtægten eller krav i almenboligloven, herunder regler udstedt i medfør heraf, bemyndiges administrationen til at vurdere vedtægterne/vedtægtsændringerne. En udvidelse af beboernes medindflydelse vil som udgangspunkt være gyldigt, da beboernes rettigheder efter almenboligloven er minimumsrettigheder. Forekommer vedtægterne/vedtægtsændringerne ikke ugyldige, meddeles boligorganisationen, at de nye vedtægter er taget til efterretning. Når vurderingen af vedtægerne eller ændringer heri er tilendebragt, skal kommunen sikre offentliggørelse af de nye vedtægter. Det vil typisk kunne ske på boligorganisationens hjemmeside Politisk behandling I den situation, at der i vedtægterne eller i vedtægtsændringerne optræder bestemmelser, der fraviger Normalvedtægten eller krav i almenboligloven, herunder regler udstedt i medfør heraf, bemyndiges Økonomiudvalget til at vurdere vedtægterne/vedtægtsændringerne. Det kunne fx være tilfældet, hvor en boligorganisation ønsker særlige regler, der ikke er i overensstemmelse med almenboliglovgivningen. 3.6 Udpegning af afdelingsbestyrelsesmedlemmer til ældre I henhold til 34, stk. 3 i almenboligloven kan kommunalbestyrelsen godkende, at der i afdelinger (i almene boligorganisationer), der udelukkende består af almene ældre, hvor beboerne alle er plejekrævende eller svage, udpeges en afdelingsbestyrelse, såfremt det ikke har været muligt for et afdelingsmøde at vælge en bestyrelse. En sådan udpegning af en afdelingsbestyrelse forudsætter normalt en indstilling fra administrationen for boligorganisationen. Den udpegede bestyrelse kan bestå af beboere, pårørende eller andre, der kan varetage beboernes interesser. Inden kommunalbestyrelsen kan udpege, skal der være indkaldt/afholdt afdelingsmøde, og beboerne skal her have haft mulighed for selv at vælge en bestyrelse. Herefter kan administrationen for boligorganisationen anmode kommu- 12

13 nalbestyrelsen om at udpege en afdelingsbestyrelse. I den forbindelse forventes forretningsføreren at foreslå medlemmerne til afdelingsbestyrelsen og i sammenhæng hermed også forslag til suppleanter. Der skal forsøges valgt en afdelingsbestyrelse hvert år for, at den af kommunalbestyrelsen udpegede afdelingsbestyrelse kan fortsætte. Uanset mandat til at fortsætte bør der sættes en grænse for, hvor længe den udpegede bestyrelse kan sidde før, der udpeges en ny. Det kunne være fire år, men beror på en konkret vurdering. Henset til, at der sker indgriben i beboerdemokratiet ved udpegning af en afdelingsbestyrelse, vil anmodningen om udpegning som udgangspunkt skulle forelægges det politiske system til godkendelse. Administrationen bemyndiges imidlertid til at udpege afdelingsbestyrelsen såfremt, der er tale om genudpegninger det vil sige, de samme personer udpeges for en ny vedtægtsbestemt periode på typisk to år (suppleanter et år) Politisk behandling Økonomiudvalget bemyndiges til at udpege afdelingsbestyrelsesmedlemmer når, der er tale om udskiftninger blandt de udpegede medlemmer og når, der skal udpeges en ny afdelingsbestyrelse samt når, der er tvivl om et eller flere medlemmers habilitet. Økonomiudvalget fastsætter, hvor længe en (gen)udpeget afdelingsbestyrelse maksimalt kan fungere, og hvor længe en afdelingsbestyrelse kan fungere inden, genudpegning kan finde sted, jf. om perioderne lige ovenfor. 3.7 Afgørelse af regnskabs- og budgettvister Efter 42 i almenboligloven træffer kommunalbestyrelsen den endelige administrative afgørelse i tvister mellem på den ene side afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet og på den anden boligorganisationens bestyrelse. Tvisterne til afgørelse er om godkendelse af budgettet eller regnskabet for en afdeling. Afviser en afdelingsbestyrelse eller afdelingsmøde at godkende et budget eller et regnskab uden eller efter dialog med boligorganisationens bestyrelse, indsender boligorganisationen budgettet eller regnskabet til godkendelse (afgørelse) hos kommunalbestyrelsen. Er der tale om en budgettvist, skal referatet fra afdelingsmødet, der afviste budgettet, medsendes ved oversendelse af tvisten til kommunen, hvis det ikke i forvejen offentliggøres på boligorganisationens eller afdelingens hjemmeside. Tilsvarende gælder i forhold til en regnskabstvist, hvis det er afdelingsmødet, der har afvist regnskabet. 13

14 Da der er tale om en forvaltningsretlig afgørelse, skal forvaltningslovens krav om partshøring, udtalelsesret, begrundelse mv. overholdes. Derfor partshøres begge parter efter behov og indtil, sagen findes tilstrækkeligt oplyst til, at en afgørelse kan træffes. Der er også i sagsbehandlingen mulighed for at rekvirere oplysninger/dokumenter, der skønnes nødvendige for sagens afgørelse. Hvis det er afdelingsmødet, der har afvist et budget eller regnskab mod afdelingsbestyrelsens anbefaling, vil afdelingsbestyrelsen optræde som partsrepræsentant for afdelingsmødet. Når sagen er klar til afgørelse, forelægges den for Byrådet medmindre, administrationen eller Økonomiudvalget er bemyndiget til at træffe afgørelsen. Afgørelse af budget- og regnskabstvister kan være præget af helt konkrete indsigelser, som vurderes konkret i den enkelte sag. Det er væsentligt at få efterprøvet de indsigelser, der fremkommer og herunder at sikre, at den budget- og regnskabsansvarlige organisationsbestyrelse har behandlet sagen. Hvis afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet ønsker godkendt fx et andet budget, bør der fremlægges konkrete forslag til ændringer af det budget, som er udarbejdet af administrationen for boligorganisationen. En kommunal godkendelse indebærer, at kommunen forholder sig til, om der kan opretholdes en balanceleje. I øvrigt kan der hentes inspiration til vurderingen af tvister om budgetter og regnskaber i afsnit i Håndbog om tilsyn med drift af støttet boligbyggeri, hvor eksempler på den kommunale håndtering heraf fremgår. Administrationen bemyndiges til at afgøre tvister om budget mellem en boligorganisations bestyrelse og en afdelingsbestyrelse eller et afdelingsmøde såfremt, den lejeforhøjelse, der indgår i budgettet, ikke er på mere end 10 % af årslejen og ikke rummer generelle eller principielle spørgsmål, sml. afsnit 3.4. Administrationen bemyndiges også til at afgøre tvister om regnskab mellem en boligorganisations bestyrelse og en afdelingsbestyrelse eller et afdelingsmøde såfremt, tvisten ikke rummer generelle eller principielle spørgsmål. Ved regnskabstvister er der tale om manglende godkendelse af reviderede regnskaber. Det betyder, at det aflagte regnskab kun kan ændres, hvis der klart er oplagte fejl i regnskabsaflæggelsen. Dette forekommer sjældent i praksis, og derfor vil de forhold, som kommunen vil kunne påpege højst kunne medføre en korrektion i et kommende regnskab. Disse regnskabstvister vil således ofte bli- 14

15 ve løst ved kommunal godkendelse af regnskabet uden, at der derved ændres i regnskabet. Det er også sager, hvor der direkte eller indirekte rejses problemstillinger i forhold til ledelsen af boligorganisationen eller håndteringen af beboerdemokratiet, eller hvor der vurderes forhold af tværgående karakter mellem afdelingerne i boligorganisationen. I sager med samarbejdsproblemer vil der ofte være behov for politiske tilkendegivelser. Hvis der ikke kan redegøres for, at problemet kan løses, kan der være behov for en politisk behandling af sådanne sager Politisk behandling Økonomiudvalget bemyndiges til at afgøre tvister om budget mellem en boligorganisations bestyrelse og en afdelingsbestyrelse eller et afdelingsmøde såfremt, lejestigningen i årets budget udgør mere end 10 % eller rummer generelle eller principielle spørgsmål, jf. lige ovenfor. For regnskabstvister bemyndiges Økonomiudvalget til at afgøre disse forudsat, sagen indeholder indsigelser om manglende overholdelse af gældende regler eller principielle spørgsmål, jf. lige ovenfor. 3.8 Behandling af klager inden for Tilsynets område Som tilsynsmyndighed er kommunen ikke per se klagemyndighed i forhold til alle aspekter i almenboligloven og almenlejeloven. I en række tilfælde kan klager fra beboere og andre med retlig interesse i sagen henvises til at indbringe deres sag for Beboerklagenævnet eller Boligretten. I sager, som vedrører lejeforholdet, det vil sige forholdet mellem lejer og udlejer, kan sagen af parterne fx indbringes for Beboerklagenævnet. Kommunens funktion som klagemyndighed indtræder først, hvis klagefristen til Beboerklagenævnet er overskredet eller, hvis der er tale om overordnede tilsynsaspekter. Sager vedrørende lejens størrelse, lejens sammensætning eller huslejefordelingen ligger uden for Beboerklagenævnets kompetence. De fleste af sagerne vedrørende lejen vil kommunen modtage som budgettvistsager (efter almenboliglovens 42), men det vil også være muligt for en enkelt lejer at indbringe en sag for det kommunale tilsyn. Når en klage vurderes at falde inden for Tilsynets kompetence, følges forretningsgangen som beskrevet i afsnit 3.7, da der er tale om en forvaltningsretlig afgørelse, hvor kompetencen til at træffe den endelige administrative afgørelse i sagen som udgangspunkt ligger i Byrådet. Imidlertid bemyndiges administrationen såvel til at afvise/viderehenvise sagen, hvis den vurderes at falde uden for Tilsynets kompetence, som til at afgøre den såfremt, den ikke rummer generelle eller principielle spørgsmål. 15

16 Sidstnævnte er fx forhold i sager, hvor der direkte eller indirekte rejses problemstillinger i forhold til ledelsen af boligorganisationen eller håndteringen af beboerdemokratiet, eller hvor der vurderes forhold af tværgående karakter mellem beboerne i afdelingen eller i boligorganisationen. I sager med samarbejdsproblemer vil der ofte være behov for politiske tilkendegivelser. Hvis der ikke kan redegøres for, at problemet kan løses, kan der være behov for en politisk behandling af sådanne sager Politisk behandling Økonomiudvalget bemyndiges til at afgøre klager, der vurderes at falde inden for Tilsynets kompetence og, som rummer generelle eller principielle spørgsmål, jf. lige ovenfor. Det vurderes, at hovedparten af klagesagerne vil blive forelagt Økonomiudvalget til afgørelse på grund af kravet til sagens karakter for at falde inden for Tilsynets kompetence. 4 Opfølgning og revision Administrationsgrundlaget afrapporteres og opdateres som udgangspunkt hvert andet år dog første gang primo Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer i administrationsgrundlaget i forbindelse med den årlige afrapportering uden, at disse ændringer skal forelægges Byrådet. Ved redaktionel ændring forstås en opdatering, ændring eller tilføjelse, der hverken ændrer på den hidtidige praksis eller på kompetencefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau. 16

17 Bilag 1 Oversigt over boligorganisationer, afdelinger og med hjemsted og/eller beliggende i Sorø Kommune og, som er omfattet af kommunalbestyrelsens tilsyn: Nedenfor vises de boligorganisationer og boliginstitutioner, som efter Landsbyggefondens data findes i Sorø Kommune (kilde: Landsbyggefonden november 2014). Der er tale om almene. På listen er ikke medtaget fripleje, idet disse omfattes af en anden lovgivning. 1. Boligorganisationer med hjemsted 1.1 Sorø Boligselskab Afdelingsoversigt for Sorø Boligselskab Boliger i drift Familie Ældre Ungdoms I alt 001-4, Frederiksberg gl. afdeling , Sunesvej/Lillemarksvej/Østervang , Asser Riigsvej/Molbechs Allé , Møllevænget , Sorø gl. afdeling , Østervang , Gårdhavehusene , Smedeparken , Elmelunden , Falkevænget/Glentevænget , Søndergade , Stillevang , Rylevænget , Anemonehaven , Tømrerparken , Thyrasvej , Filippavej , Trianglen (Seniorbofællesskab) , Midtbyen , Udsigten

18 030-21, Rosenhaven , Aldersly/Vedelsgade/Søvænget , Frederiksbergvej , Grønnebakken , Grønnebakken /Bofællesskab , Tulipanhaven , Dagmarsvej , Liselund , Brommeparken Boligforeningen Dianalund Afdelingsoversigt for Boligforeningen Dianalund Boliger i drift Familie Ældre Ungdoms I alt , Fælleshuset , Bendtsens Gård , Falkegårdsvej 1A-15B , Ventemølleparken , Varmecentral Boligselskabet Ankerhus Afdelingsoversigt for Boligselskabet Ankerhus Boliger i drift 18

19 Familie Ældre Ungdoms I alt 001-1, Kollegierne Abildvej , Sorø Kollegiet , Kongebro Kollegiet , Sorø Kollegiet (ombygning) Boligorganisationer med afdelinger 2.1 Lejerbo Lejerbo, Holbæk , Møllegårdsparken Vestsjællands Almene Boligselskab Vestsjællands Almene Boligselskab Aftalt tilsyn med få , Stenlille 1/Risagervej , Stenlille 2/Syrenvej , Stenlille 3/Fuglevænget , Stenlille 4/Skovglimt/Kirkevej , Nyrup 1/Marienlunden , Vedde 1/Bakketorvet/Søvang , Stenlille 5/Æblehaven , Stenlille 6/Sneppevej , Nyrup 2/Solvænget Boligselskabet Munkesøparken: Afd Vest (to - Frederiksbergvej 55 og Søvang 3, begge Sorø) 3. Almene boliginstitutioner Sorø Kommune Røde Kors Hjemmet, Sorø 6118 Røde Kors Husene 19

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger

Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger Kokkedal Den 26. maj 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 4. januar 2010 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Acadresagsnr: 09/42857 Sagsresume...2 Tilsynets

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7

Domea, Boligcenter Haderslev, den 17. juni 2013. Side 1 af 7 Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 29. maj 2013 kl. 18.30 Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, Fredericia. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Boligselskabet af 1945 Referat fra dialogmøde den 2. december 2013, kl. 10.00 Forretningsfører Jens Gielsgaard, Boligselskabet af 1945 Formand Erling

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

KAB kan udover den i stk. 1 nævnte virksomhed udføre aktiviteter, af disse, eller som er baseret på den viden, der er oparbejdet.

KAB kan udover den i stk. 1 nævnte virksomhed udføre aktiviteter, af disse, eller som er baseret på den viden, der er oparbejdet. cat Kontaktoplysninger Calle Tresselt Sekretariatschef Vedtægter for KAB T 33 63 10 56 F 33 63 10 11 cat@kab bolig.dk Kapitel 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Administrationsorganisationens navn er KAB s.m.b.a.

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO

Vedtægter. for. Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtægter for Den almennyttige andelsboligforening VIBO Vedtaget af repræsentantskabet Endeligt vedtaget af repræsentantskabet den 29. november 2007 den 19. december 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere