Administrationsgrundlag. for godkendelser. efter almenboligloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationsgrundlag. for godkendelser. efter almenboligloven"

Transkript

1 Administrationsgrundlag for godkendelser efter almenboligloven Vedtaget af Sorø Byråd den 17. december 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 Almenboliglovens formål og kommunalbestyrelsens tilsyn Tilrettelæggelse af kommunalbestyrelsens tilsyn Bemyndigelser Konvertering af lån Politisk behandling Godkendelse af lån uden kommunal garanti Politisk behandling Kritisk gennemgang af årsregnskaber uden kritiske bemærkninger mv Politisk behandling Godkendelse af lejeforhøjelse på mindre end 10 % Politisk behandling Gennemgang af vedtægter eller vedtægtsændringer Politisk behandling Udpegning af afdelingsbestyrelsesmedlemmer til ældre Politisk behandling Afgørelse af regnskabs- og budgettvister Politisk behandling Behandling af klager inden for Tilsynets område Politisk behandling Opfølgning og revision Bilag

3 1 Almenboliglovens formål og kommunalbestyrelsens tilsyn Lov om almene mv., se lovbekendtgørelse nr af 21. august 2013 med senere ændringer, almenboligloven, regulerer de økonomiske og juridiske forhold i den almene boligsektor. Undtaget herfra er reguleringen af lejeforholdene, der varetages af lov om leje af almene, se lovbekendtgørelse nr. 961 af 11. august 2010 med senere ændringer, almenlejeloven. Efter sin ordlyd har almenboligloven følgende formål beskrevet i 5b og 6 gennem formålet med de almene boligorganisationer: 5 b. Almene boligorganisationer har som formål at stille passende til rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje samt at give beboerne indflydelse på egne boforhold. 6. En almen boligorganisations kerneaktiviteter er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere almene med tilhørende fællesfaciliteter og andre med tilhørende fællesfaciliteter, hvortil der ydes eller er ydet offentlig støtte efter denne lov, efter tidligere love om boligbyggeri, efter den tidligere lov om for ældre og personer med handicap samt efter byggestøtte- og kollegiestøttelovgivningen, eller som er omfattet af disse love. Til kerneaktiviteterne regnes endvidere salg af familie efter kapitel 5 a. Stk. 2. Boligorganisationen kan herudover udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til ne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, boligorganisationen har oparbejdet gennem sin virksomhed. Efter 6f i almenboligloven skal boligorganisationen og kommunalbestyrelsen gennem samarbejde og aftaler sikre realisering af lovens formål og målsætninger. Sidstnævnte omfatter forsvarlig og effektiv drift, afdelinger, der er velfungerende og konkurrencedygtige, value for money invested, god kvalitet, udlejning til en rimelig husleje, en bred beboersammensætning samt en god ledelsesskik og et velfungerende beboerdemokrati, jf. 6a-e i almenboligloven. Det juridiske og økonomiske ansvar for, at formålet og målsætninger opfyldes for en almen boligorganisation ligger hos den beboervalgte organisationsbestyrelse, jf. almenboliglovens 33 og 12 i driftsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr af 16. december Kommunalbestyrelsen fører efter 164 i almenboligloven tilsyn (herefter kaldet Tilsynet) med de almene boligorganisationer og deres afdelinger. Formålet med Tilsynet er at sikre, at lejerne har en rimelig husleje, og at de offentlige midler, som er bundet i byggerierne under den enkelte boligorganisation, forvaltes på betryggende vis. Omfattet er de boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen og deres afdelinger. Tilsynet består af et styringsdialogmøde med hjemstedorganisationer, en kritisk regnskabsgennemgang og konkrete godkendelser (på grundlag af ansøgning fra den enkelte boligorganisation). For afdelinger med i kommunen tilhørende en boligorganisation med hjemsted i en anden kommune gælder, at belig- 3

4 genhedskommunen også fører tilsyn, men som udgangspunkt ikke styringsdialog, med disse. For oplysninger om boligorganisationer, afdelinger og med hjemsted og/eller beliggende i Sorø Kommune, og som er omfattet af kommunalbestyrelsens tilsyn, henvises til bilag 1. 2 Tilrettelæggelse af kommunalbestyrelsens tilsyn Kommunalbestyrelsens tilsyn består af tre elementer: 1. Kritisk regnskabsgennemgang efter driftsbekendtgørelsens Årligt styringsdialogmøde med hjemstedsorganisationer efter almenboliglovens 164 og driftsbekendtgørelsens Konkrete godkendelser efter driftsbekendtgørelsens 116. Dette administrationsgrundlag vedrører de konkrete godkendelser, nr. 3. Almenboliglovens udgangspunkt er, at beslutninger som led i tilsynet træffes af kommunalbestyrelsen. Derimod forholder almenboligloven sig ikke til kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af tilsynet, herunder ved delegation af kompetence (bemyndigelser). Dette forhold er behandlet i den kommunale styrelseslov, og den giver kommunalbestyrelsen adgang til at delegere sin beslutningskompetence til udvalg og administration. Undtaget herfra er dog beslutninger vedrørende lån og garantier, hvor kommunen forpligtes økonomisk. Der er udgangspunktet et forbud mod delegation til administrationen, men tilladt til fx Økonomiudvalget med eller uden en økonomisk ramme. Muligheden for delegation til Økonomiudvalget, men primært til administrationen, skal ses i sammenhæng med, at forelæggelse for kommunalbestyrelsen er tids- og ressourcekævende for såvel politikerne og medarbejderne som for beboerne og boligorganisationerne mfl. Formålet med bemyndigelser er således at opnå en forenklet og hurtigere sagsbehandling med ensartede afgørelser i sager af samme type. Kommunalbestyrelsen vil altid kunne tilbagekalde sin delegation konkret og generelt. På samme vis vil administrationen altid kunne forelægge en sag for Byrådet eller Økonomiudvalget og Økonomiudvalget for Byrådet. Sager, der indeholder elementer, der falder uden for rammene af administrationsgrundlaget, forelægges Byrådet. 3 Bemyndigelser I det følgende vil de enkelte bemyndigelser blive præsenteret. Og administrationsgrundlaget for hver enkelt bemyndigelse er beskrevet. Administrations- 4

5 grundlaget omfatter de retningslinier, Sorø Byråd har ønsket, administrationen af bemyndigelserne skal ske efter. Afgørelserne foretages på baggrund af en konkret vurdering i hver enkelt sag, og der skal altid tages hensyn til de almindelige forvaltningsretlige krav om notatpligt, proportionalitet, lighed og saglighed mv. Afslag skal således altid sagligt begrundes. Kriterierne for bemyndigelse til Økonomiudvalget og ikke til administrationen har overordnet set været, at sagerne indeholdt principielle og/eller generelle forhold. Klager over afgørelser truffet efter bemyndigelse vil som udgangspunkt blive henvist til Tilsynet med kommunerne v/ Statsforvaltningen. Byrådet bemyndiger herefter administrationen i Sorø Kommune eller Sorø Kommunes Økonomiudvalg til følgende: 1. Administrationen bemyndiges til at godkende konvertering af lån efter konverteringsbekendtgørelsen, herunder vedståelse af garantier og regarantier, jf. afsnit 3.1. Sagerne forelægges Økonomiudvalget til godkendelse i henhold til afsnit Administrationen bemyndiges til at godkende lånoptagelse uden kommunal garanti efter 29 i almenboligloven, jf. afsnit 3.2. Sagerne forelægges Økonomiudvalget til godkendelse i henhold til afsnit Administrationen bemyndiges til at gennemgå årsregnskaber fra boligorganisationerne. Indeholder revisionsprotokollatet ikke kritiske bemærkninger eller andre forhold, som kræver en reaktion fra Tilsynets side, bemyndiges administrationen til at tage regnskabet til efterretning, jf. afsnit 3.3. Forekommer kritiske bemærkninger, lejetab uden dækning fra henlagte midler eller væsentlig lejeledighed, forelægges årsregnskaberne Økonomiudvalget til vurdering, jf. afsnit Administrationen bemyndiges til at godkende lejeforhøjelser på mindre end 10 % af årslejen efter 76, stk. 4 i driftsbekendtgørelsen og/eller 10, stk. 3 i almenlejeloven, jf. afsnit 3.4. Forelægges en sag som en budgettvist efter 42 i almenboligloven, jf. afsnit 3.7, bemyndiges administrationen tilsvarende til at behandle denne tvist såfremt, lejeforhøjelsen er på mindre end 10 % af årslejen. Sagerne forelægges Økonomiudvalget til godkendelse i henhold til afsnit

6 5. Administrationen bemyndiges til at gennemgå vedtægter eller vedtægtsændringer, jf. afsnit 3.5. Forekommer bestemmelser, der fraviger Normalvedtægten, forelægges vedtægterne Økonomiudvalget til vurdering, jf. afsnit Administrationen bemyndiges til at udpege afdelingsbestyrelsesmedlemmer i ældre efter indstilling på grundlag af almenboliglovens 34, stk. 3, jf. afsnit 3.6. Sagerne forelægges Økonomiudvalget til godkendelse i henhold til afsnit Administrationen bemyndiges til at afgøre tvister om regnskab og budget mellem en boligorganisations bestyrelse og en afdelingsbestyrelse eller et afdelingsmøde forudsat, at lejestigningen ikke overstiger 10 % af årslejen og ikke rummer generelle eller principielle spørgsmål, jf. afsnit 3.7. Sagerne forelægges Økonomiudvalget til afgørelse i henhold til afsnit Administrationen bemyndiges til at afgøre klager inden for Tilsynets kompetence, som ikke indeholder principielle eller generelle spørgsmål, jf. afsnit 3.8. Sagerne forelægges Økonomiudvalget til afgørelse i henhold til afsnit Konvertering af lån Lån optaget uden støtte af en afdeling under en boligorganisation kan efter ansøgning konverteres (omlægges) til et andet lån, jf. almenboliglovens 179, stk. 9. Det kaldes en frivillig konvertering eller konvertering på låntagers initiativ og reguleres af bekendtgørelse nr. 253 af 11. april 2000, konverteringsbekendtgørelsen. Til konvertering kræves kommunalbestyrelsens godkendelse af den nye lånoptagelse. Det fremgår af konverteringsbekendtgørelsens 5, hvoraf også fremgår, at konvertering kun kan godkendes, såfremt 1) låneprovenuet ikke overstiger indfrielsesbeløbet på det indfriede lån med tillæg af konverteringsomkostninger, 2) bruttoydelsen inkl. bidrag er lavere på det nye lån end på det indfriede, og 3) løbetiden på det nye lån må ikke være kortere end restløbetiden på det indfriede. Boligorganisationen fremsender ved sit realkreditinstitut til kommunen et lånetilbud, der skal indeholde en omlægningsberegning, hvoraf långiver indestår for, at de ovennævnte tre betingelser er overholdt, samt indeholde en oplysning om, at 5 i konverteringsbekendtgørelsen overholdes ved konverteringen. Efter at have påset, at denne oplysning fremgår og er korrekt, bemyndiges administrationen til at godkende konverteringen. 6

7 Idet bruttoydelsen inkl. bidrag vil være lavere på det nye lån end på det indfriede, følger det af 8 i konverteringsbekendtgørelsen, at denne reduktion kan anvendes til lejenedsættelse, hvilket sammen med godkendelsen meddeles boligorganisationen ved realkreditinstituttet. Hvis der er ydet en kommunal garanti eller regaranti på det lån, som konverteres efter disse regler, ændres der ikke på (re)garantien, og der skal ikke underskrives en ny garantierklæring. Den allerede ydede (re)garanti overføres således på uændrede vilkår til det nye lån. Er der stillet kommunal garanti eller regaranti for lån, der står efter det lån, der ønskes konverteret, og kan konverteringen godkendes, følger det af 12, stk. 4 i konverteringsbekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen skal vedstå de meddelte garantier og regarantier. Det samme gør sig gældende i forhold til anmodning om at rykke kommunale lån for det nye lån. Meddelelse af vedståelse og rykning gives sammen med godkendelsen boligorganisationen ved realkreditinstituttet. Begrundelserne for bemyndigelse er, at der ikke vurderes at være økonomisk risiko i ansøgningerne, da der er tale om konvertering af lån, der medfører besparelser for boligorganisationerne; og der er tale om vedståelser af (re)garantier, som allerede tidligere er afgivet af kommunalbestyrelsen. Derudover er der hensyn at tage til, at tilbuddet om lånekonvertering til den nye lavere rente kun gælder i en given periode, hvorfor sagsbehandlingstiden også spiller en rolle. Dertil kommer, at der reelt ikke kan ses en saglig grund til afslå en sådan ansøgning. Det bemærkes, at det ikke er Tilsynets opgave at rådgive om lånoptagelse og valg af låntype. Dette ansvar ligger hos boligorganisationens bestyrelse Politisk behandling Såfremt der ansøges om konverterting af lån, hvor konvertering efter konverteringsbekendtgørelsen ikke kan godkendes, eller hvor konverteringsbekendtgørelsen ikke finder anvendelse, bemyndiges Økonomiudvalget til at tage stilling til sagen. 3.2 Godkendelse af lån uden kommunal garanti I henhold til 29 i almenboligloven skal kommunalbestyrelsen godkende enhver udstedelse af pantebreve i en ejendom tilhørende en almen boligorganisation. Det betyder, at en almen boligorganisation eller afdeling heraf ikke kan optage lån i afdelingens faste ejendom uden kommunalbestyrelsens godkendelse af lånoptagelsen. Dette gælder uanset formålet med lånoptagelsen forstået således, at lånoptagelsen altid forudsættes anvendt til et for den almene bolig- 7

8 sektor sagligt formål. Der kan som udgangspunkt ikke optages lån uden egentlige formål, fx til dækning af underskud. Dette skyldes, at boligorganisationen i denne anledning forudsættes at gøre brug af Landsbyggefondens støtteordninger. Boligorganisationen skal således forelægge anmodning om godkendelse af lånoptagelse for kommunalbestyrelsen i forlængelse af, at et afdelingsmøde eller boligorganisationens bestyrelse har godkendt igangsættelse af arbejder på afdelingens ejendom og besluttet finansieringen heraf. Det er boligorganisationens ansvar at sørge for indhentelse af kommunalbestyrelsens godkendelse. Med ansøgningen skal følge oplysning om lånet samt oplysninger om huslejestigninger og, at der er indhentet flere lånetilbud. I de sager, hvor der ikke ansøges om hel eller delvis kommunal garantistillelse for lånet, bemyndiges administrationen til at godkende lånoptagelsen. I forhold til sager med kommunal garanti ligger kompetencen til at påtage sig en sådan i Byrådet alternativt Økonomiudvalget, idet garantistillelse indebærer en økonomisk forpligtelse for kommunen. På det tidspunkt, hvor den endelige lånoptagelse skal godkendes, og lånoptagelsen holder sig inden for de økonomiske rammer af forhåndsgodkendelsen, bemyndiges administrationen også til at godkende den endelige lånoptagelse og dermed udstedelsen af pantebrevet Politisk behandling Kommunalbestyrelsens ret til at godkende en lånoptagelse indebærer også en ret til at meddele afslag herpå. Et afslag skal opfylde de forvaltningsretlige regler herfor, blandt andet være sagligt begrundet. I alene to forhold vil en godkendelse ikke kunne meddeles: 1) hvis lånoptagelsen forudses at medføre tab for boligorganisationen eller en afdeling, herunder bringe samme i økonomiske vanskeligheder, og 2) hvis lånoptagelsen vedrører finansiering af forbedringsarbejder uden støtte til byggerier, hvor forbedringsarbejderne ligger under fire år efter byggeriets ibrugtagelse, jf. 115, stk. 11 i almenboligloven. Såfremt et af disse forhold af administrationen vurderes at foreligge, eller den endelige lånoptagelse ikke holder sig inden for rammerne af forhåndsgodkendelsen, bemyndiges Økonomiudvalget til at tage stilling til sagen. 3.3 Kritisk gennemgang af årsregnskaber uden kritiske bemærkninger mv. 8

9 Boligorganisationerne og de selvejende boliginstitutioner er alle forpligtede til at udarbejde et årsregnskab, lade det revidere og efterfølgende indsende det sammen med bestyrelsens årsberetning og revisionsprotokollatet inden seks måneder efter regnskabsårets afslutning til hjemsteds-/og beliggenhedskommunen, jf. 71 i driftsbekendtgørelsen. Efter 113 i samme bekendtgørelse er det herefter kommunalbestyrelsens opgave at foretage en kritisk gennemgang af årsregnskabet. Dette indebærer ikke en godkendelse af regnskabet, men en gennemgang med henblik på at forholde sig til, om der forekommer forhold, der bør drøftes med boligorganisationen. Den kritiske gennemgang omfatter dels en gennemgang af nøgletal trukket fra Landsbyggefondens regnskabsdatabase og dels en gennemgang af bestyrelsens årsberetning og revisionsprotokollatet. Arten og omfanget af nøgletal kan som udgangspunkt findes i afsnit i Håndbog om tilsyn med drift af støttet boligbyggeri. Nøgletallene sammenlignes med revisors bemærkninger og årsberetningen. Således gennemgås revisionsprotokollatet med henblik på at undersøge for forbehold og kritiske bemærkninger fra boligorganisationens revisor. Forbehold retter sig typisk mod den fortsatte drift af boligorganisationen eller en afdeling heraf. Tager revisor forbehold, bør kommunen som udgangspunkt reagere på regnskabet, idet der kan være risiko for, at den kommunale garanti helt eller delvist udløses. Kritiske bemærkninger fremsættes i forbindelse med, at boligorganisationens revisor i sin beretning konstaterer, at gældende regler for det almene byggeri ikke er overholdt. Det er fx tilfældet, hvis underskud ikke afvikles over maksimalt ti år, henlæggelser ikke følger vedligeholdelsesplanen eller ved manglende vedligeholdelsesplaner mv. Forekommer kritiske bemærkninger, kan kommunen ikke tage regnskabet til efterretning medmindre, bestyrelsen i årsberetningen har forholdt sig til bemærkningerne og taget initiativ til håndtering heraf. I modsat fald kan regnskabet ikke tages til efterretning, men må ledsages af et forbehold med bemærkninger til boligorganisationen om at rette op på forholdene. Administrationen bemyndiges til at kvittere for og tage årsregnskabet til efterretning såfremt, boligorganisationens revisor hverken har udtrykt forbehold eller kritiske bemærkninger, og nøgletallene ikke har givet anledning til nærmere undersøgelser/bemærkninger, som revisor eller bestyrelse ikke har forholdt sig til. 9

10 3.3.0 Politisk behandling Såfremt boligorganisationens revisor har udtrykt forbehold eller kritiske bemærkninger, eller nøgletallene har givet anledning til nærmere undersøgelser/bemærkninger, som revisor eller bestyrelse ikke har forholdt sig til, bemyndiges Økonomiudvalget til at tage stilling til årsregnskabet. Tilsvarende gælder, såfremt der i en afdeling optræder lejetab uden dækning fra henlagte midler eller væsentlig lejeledighed, idet disse forhold kan være udtryk for en afdeling eller en boligorganisation i økonomiske vanskeligheder med risiko for hel eller delvis udløsning af den kommunale garanti til følge. 3.4 Godkendelse af lejeforhøjelse på mindre end 10 % Efter driftsbekendtgørelsens 76, stk. 4 og 10, stk. 3 i almenlejeloven skal huslejeforhøjelser på årligt 5 % af årslejen godkendes af kommunalbestyrelsen såfremt, stigningen skyldes rimelige moderniserings- og forbedringsarbejder eller ekstraordinære renoveringsarbejder mv. på afdelingens faste ejendom. Denne godkendelse omfatter således kun arbejder, som særligt er godkendt på et afdelingsmøde efter almenboliglovens 37, og ikke de arbejder, som finansieres af henlæggelser (fra konto 401, jf. kontoplanen for almene boligafdelinger) eller arbejder, som udføres uplanlagt og finansieres af midler fra konto 115, jf. nævnte kontoplan. Huslejeforhøjelser som følge af prisstigninger og skatter og afgifter skal som udgangspunkt ikke godkendes af kommunalbestyrelsen. Det samme gælder forhøjelser udløst af afvikling af underskud. På grund af hensyn til proportionalitet mellem anvendelse af ressourcer til politisk behandling af sager om lejeforhøjelse og lejeforhøjelsernes størrelse bemyndiges administrationen til at godkende huslejeforhøjelser i en afdeling på mellem 5 og 10 % årligt. Arbejder, som omtalt til modernisering, forbedring og renovering, og finansieringen heraf kan som nævnt ikke gennemføres uden afdelingsmødets godkendelse. Det betyder, at boligorganisationen ved ansøgningen om kommunal godkendelse af lejeforhøjelsen skal kunne dokumentere, at arbejdet og finansieringen heraf er godkendt på et afdelingsmøde. Da alle referater fra afdelingsmøder skal være offentligt tilgængelige, vil de fleste opfylde dette krav ved at offentliggøre referatet på boligorganisationens eller afdelingens hjemmeside, og det vil i så fald være tilstrækkeligt at henvise til, hvor referatet kan findes. Anvendes andre metoder til at gøre referaterne offentligt tilgængelige, kan det være nødvendigt at fremsende en kopi. Med ansøgningen skal følge oplysning om 10

11 lån med pant i afdelingens ejendom samt ved større lån oplysning om, at der er indhentet flere lånetilbud. Finansieres arbejdet af egne midler, oplyses dette. Med ansøgningen om godkendelse af huslejeforhøjelse følger endvidere en beskrivelse af de arbejder, der ønskes finansieret over huslejen. Det betyder arbejder, der ikke finansieres af til formålet henlagte midler, træk på dispositionsfonden, eller egen trækningsret i Landsbyggefonden. Til bemyndigelsen hører således, at administrationen foretager en vurdering af arbejdernes karakter og godkender den valgte finansieringsform herfor. Til støtte for denne vurdering kan henvises til afsnit i Håndbog om tilsyn med drift af støttet boligbyggeri. Fx betyder arbejder vurderet som ekstraordinær renovering, at der ved lånefinansiering af arbejdet kan kræves kommunal garantistillelse, jf. 98 i almenboligloven, og såfremt en sådan kræves, skal sagen behandles af Byrådet. Det skal bemærkes, at uanset en sag indbringes for kommunalbestyrelsen som en budgettvist efter 42 i almenboligloven og dermed som udgangspunkt skal behandles af Byrådet, gælder bemyndigelsen også disse sager, hvis huslejeforhøjelsen er på mindre end 10 % i årlig leje, jf. nærmere herom i afsnit Politisk behandling Ansøger boligorganisationen om huslejeforhøjelse på mere end 10 % i årlig leje eller ved ansøgninger om forhøjelser på mindre end 10 % i årsleje, hvor der samtidig indgår principielle forhold, bemyndiges Økonomiudvalget til at godkende huslejeforhøjelsen. Principielle forhold kunne være afgrænsning af arbejdernes karakter, fx problemer i forhold til lokalplanen. 3.5 Gennemgang af vedtægter eller vedtægtsændringer I henhold til 12, stk. 1 i almenboligloven skal en boligorganisation udarbejde et sæt vedtægter for sin virksomhed med det indhold, der også fremgår af stk. 1. Til brug herfor har ministeren for by, bolig og landdistrikter udarbejdet Normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene afdelinger, der fremgår af bekendtgørelse nr af 15. december 2009, normalvedtægtsbekendtgørelsen. En boligorganisations vedtægter skal overholde regler om boligorganisationen fastsat i almenboligloven eller i forskrifter fastsat i medfør heraf. Såfremt ikke andet er bestemt i en vedtægt, finder Normalvedtægten anvendelse. Kommunalbestyrelsen har efter 12, stk. 5 i almenboligloven og 111 i driftsbekendtgørelsen til opgave at påse (undersøge), om en boligorganisations vedtægter overholder de ovenfor nævnte krav. Opgaven omfatter både nye vedtægter og ændringer i eksisterende vedtægter. Kommunalbestyrelsen skal ikke godkende, men gennemgå vedtægterne med henblik på at vurdere, om bestemmel- 11

12 serne er i overensstemmelse med gældende regler. Vurderes en bestemmelse ikke at være i overensstemmelse med gældende regler, er den ugyldig, og beslutninger truffet i medfør af bestemmelsen ligeså. Derfor må bestemmelsen ændres, hvilket er organisationsbestyrelsens ansvar. Såfremt bestemmelserne i en boligorganisations vedtægter eller ændringerne heri holder sig inden for Normalvedtægten eller krav i almenboligloven, herunder regler udstedt i medfør heraf, bemyndiges administrationen til at vurdere vedtægterne/vedtægtsændringerne. En udvidelse af beboernes medindflydelse vil som udgangspunkt være gyldigt, da beboernes rettigheder efter almenboligloven er minimumsrettigheder. Forekommer vedtægterne/vedtægtsændringerne ikke ugyldige, meddeles boligorganisationen, at de nye vedtægter er taget til efterretning. Når vurderingen af vedtægerne eller ændringer heri er tilendebragt, skal kommunen sikre offentliggørelse af de nye vedtægter. Det vil typisk kunne ske på boligorganisationens hjemmeside Politisk behandling I den situation, at der i vedtægterne eller i vedtægtsændringerne optræder bestemmelser, der fraviger Normalvedtægten eller krav i almenboligloven, herunder regler udstedt i medfør heraf, bemyndiges Økonomiudvalget til at vurdere vedtægterne/vedtægtsændringerne. Det kunne fx være tilfældet, hvor en boligorganisation ønsker særlige regler, der ikke er i overensstemmelse med almenboliglovgivningen. 3.6 Udpegning af afdelingsbestyrelsesmedlemmer til ældre I henhold til 34, stk. 3 i almenboligloven kan kommunalbestyrelsen godkende, at der i afdelinger (i almene boligorganisationer), der udelukkende består af almene ældre, hvor beboerne alle er plejekrævende eller svage, udpeges en afdelingsbestyrelse, såfremt det ikke har været muligt for et afdelingsmøde at vælge en bestyrelse. En sådan udpegning af en afdelingsbestyrelse forudsætter normalt en indstilling fra administrationen for boligorganisationen. Den udpegede bestyrelse kan bestå af beboere, pårørende eller andre, der kan varetage beboernes interesser. Inden kommunalbestyrelsen kan udpege, skal der være indkaldt/afholdt afdelingsmøde, og beboerne skal her have haft mulighed for selv at vælge en bestyrelse. Herefter kan administrationen for boligorganisationen anmode kommu- 12

13 nalbestyrelsen om at udpege en afdelingsbestyrelse. I den forbindelse forventes forretningsføreren at foreslå medlemmerne til afdelingsbestyrelsen og i sammenhæng hermed også forslag til suppleanter. Der skal forsøges valgt en afdelingsbestyrelse hvert år for, at den af kommunalbestyrelsen udpegede afdelingsbestyrelse kan fortsætte. Uanset mandat til at fortsætte bør der sættes en grænse for, hvor længe den udpegede bestyrelse kan sidde før, der udpeges en ny. Det kunne være fire år, men beror på en konkret vurdering. Henset til, at der sker indgriben i beboerdemokratiet ved udpegning af en afdelingsbestyrelse, vil anmodningen om udpegning som udgangspunkt skulle forelægges det politiske system til godkendelse. Administrationen bemyndiges imidlertid til at udpege afdelingsbestyrelsen såfremt, der er tale om genudpegninger det vil sige, de samme personer udpeges for en ny vedtægtsbestemt periode på typisk to år (suppleanter et år) Politisk behandling Økonomiudvalget bemyndiges til at udpege afdelingsbestyrelsesmedlemmer når, der er tale om udskiftninger blandt de udpegede medlemmer og når, der skal udpeges en ny afdelingsbestyrelse samt når, der er tvivl om et eller flere medlemmers habilitet. Økonomiudvalget fastsætter, hvor længe en (gen)udpeget afdelingsbestyrelse maksimalt kan fungere, og hvor længe en afdelingsbestyrelse kan fungere inden, genudpegning kan finde sted, jf. om perioderne lige ovenfor. 3.7 Afgørelse af regnskabs- og budgettvister Efter 42 i almenboligloven træffer kommunalbestyrelsen den endelige administrative afgørelse i tvister mellem på den ene side afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet og på den anden boligorganisationens bestyrelse. Tvisterne til afgørelse er om godkendelse af budgettet eller regnskabet for en afdeling. Afviser en afdelingsbestyrelse eller afdelingsmøde at godkende et budget eller et regnskab uden eller efter dialog med boligorganisationens bestyrelse, indsender boligorganisationen budgettet eller regnskabet til godkendelse (afgørelse) hos kommunalbestyrelsen. Er der tale om en budgettvist, skal referatet fra afdelingsmødet, der afviste budgettet, medsendes ved oversendelse af tvisten til kommunen, hvis det ikke i forvejen offentliggøres på boligorganisationens eller afdelingens hjemmeside. Tilsvarende gælder i forhold til en regnskabstvist, hvis det er afdelingsmødet, der har afvist regnskabet. 13

14 Da der er tale om en forvaltningsretlig afgørelse, skal forvaltningslovens krav om partshøring, udtalelsesret, begrundelse mv. overholdes. Derfor partshøres begge parter efter behov og indtil, sagen findes tilstrækkeligt oplyst til, at en afgørelse kan træffes. Der er også i sagsbehandlingen mulighed for at rekvirere oplysninger/dokumenter, der skønnes nødvendige for sagens afgørelse. Hvis det er afdelingsmødet, der har afvist et budget eller regnskab mod afdelingsbestyrelsens anbefaling, vil afdelingsbestyrelsen optræde som partsrepræsentant for afdelingsmødet. Når sagen er klar til afgørelse, forelægges den for Byrådet medmindre, administrationen eller Økonomiudvalget er bemyndiget til at træffe afgørelsen. Afgørelse af budget- og regnskabstvister kan være præget af helt konkrete indsigelser, som vurderes konkret i den enkelte sag. Det er væsentligt at få efterprøvet de indsigelser, der fremkommer og herunder at sikre, at den budget- og regnskabsansvarlige organisationsbestyrelse har behandlet sagen. Hvis afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet ønsker godkendt fx et andet budget, bør der fremlægges konkrete forslag til ændringer af det budget, som er udarbejdet af administrationen for boligorganisationen. En kommunal godkendelse indebærer, at kommunen forholder sig til, om der kan opretholdes en balanceleje. I øvrigt kan der hentes inspiration til vurderingen af tvister om budgetter og regnskaber i afsnit i Håndbog om tilsyn med drift af støttet boligbyggeri, hvor eksempler på den kommunale håndtering heraf fremgår. Administrationen bemyndiges til at afgøre tvister om budget mellem en boligorganisations bestyrelse og en afdelingsbestyrelse eller et afdelingsmøde såfremt, den lejeforhøjelse, der indgår i budgettet, ikke er på mere end 10 % af årslejen og ikke rummer generelle eller principielle spørgsmål, sml. afsnit 3.4. Administrationen bemyndiges også til at afgøre tvister om regnskab mellem en boligorganisations bestyrelse og en afdelingsbestyrelse eller et afdelingsmøde såfremt, tvisten ikke rummer generelle eller principielle spørgsmål. Ved regnskabstvister er der tale om manglende godkendelse af reviderede regnskaber. Det betyder, at det aflagte regnskab kun kan ændres, hvis der klart er oplagte fejl i regnskabsaflæggelsen. Dette forekommer sjældent i praksis, og derfor vil de forhold, som kommunen vil kunne påpege højst kunne medføre en korrektion i et kommende regnskab. Disse regnskabstvister vil således ofte bli- 14

15 ve løst ved kommunal godkendelse af regnskabet uden, at der derved ændres i regnskabet. Det er også sager, hvor der direkte eller indirekte rejses problemstillinger i forhold til ledelsen af boligorganisationen eller håndteringen af beboerdemokratiet, eller hvor der vurderes forhold af tværgående karakter mellem afdelingerne i boligorganisationen. I sager med samarbejdsproblemer vil der ofte være behov for politiske tilkendegivelser. Hvis der ikke kan redegøres for, at problemet kan løses, kan der være behov for en politisk behandling af sådanne sager Politisk behandling Økonomiudvalget bemyndiges til at afgøre tvister om budget mellem en boligorganisations bestyrelse og en afdelingsbestyrelse eller et afdelingsmøde såfremt, lejestigningen i årets budget udgør mere end 10 % eller rummer generelle eller principielle spørgsmål, jf. lige ovenfor. For regnskabstvister bemyndiges Økonomiudvalget til at afgøre disse forudsat, sagen indeholder indsigelser om manglende overholdelse af gældende regler eller principielle spørgsmål, jf. lige ovenfor. 3.8 Behandling af klager inden for Tilsynets område Som tilsynsmyndighed er kommunen ikke per se klagemyndighed i forhold til alle aspekter i almenboligloven og almenlejeloven. I en række tilfælde kan klager fra beboere og andre med retlig interesse i sagen henvises til at indbringe deres sag for Beboerklagenævnet eller Boligretten. I sager, som vedrører lejeforholdet, det vil sige forholdet mellem lejer og udlejer, kan sagen af parterne fx indbringes for Beboerklagenævnet. Kommunens funktion som klagemyndighed indtræder først, hvis klagefristen til Beboerklagenævnet er overskredet eller, hvis der er tale om overordnede tilsynsaspekter. Sager vedrørende lejens størrelse, lejens sammensætning eller huslejefordelingen ligger uden for Beboerklagenævnets kompetence. De fleste af sagerne vedrørende lejen vil kommunen modtage som budgettvistsager (efter almenboliglovens 42), men det vil også være muligt for en enkelt lejer at indbringe en sag for det kommunale tilsyn. Når en klage vurderes at falde inden for Tilsynets kompetence, følges forretningsgangen som beskrevet i afsnit 3.7, da der er tale om en forvaltningsretlig afgørelse, hvor kompetencen til at træffe den endelige administrative afgørelse i sagen som udgangspunkt ligger i Byrådet. Imidlertid bemyndiges administrationen såvel til at afvise/viderehenvise sagen, hvis den vurderes at falde uden for Tilsynets kompetence, som til at afgøre den såfremt, den ikke rummer generelle eller principielle spørgsmål. 15

16 Sidstnævnte er fx forhold i sager, hvor der direkte eller indirekte rejses problemstillinger i forhold til ledelsen af boligorganisationen eller håndteringen af beboerdemokratiet, eller hvor der vurderes forhold af tværgående karakter mellem beboerne i afdelingen eller i boligorganisationen. I sager med samarbejdsproblemer vil der ofte være behov for politiske tilkendegivelser. Hvis der ikke kan redegøres for, at problemet kan løses, kan der være behov for en politisk behandling af sådanne sager Politisk behandling Økonomiudvalget bemyndiges til at afgøre klager, der vurderes at falde inden for Tilsynets kompetence og, som rummer generelle eller principielle spørgsmål, jf. lige ovenfor. Det vurderes, at hovedparten af klagesagerne vil blive forelagt Økonomiudvalget til afgørelse på grund af kravet til sagens karakter for at falde inden for Tilsynets kompetence. 4 Opfølgning og revision Administrationsgrundlaget afrapporteres og opdateres som udgangspunkt hvert andet år dog første gang primo Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer i administrationsgrundlaget i forbindelse med den årlige afrapportering uden, at disse ændringer skal forelægges Byrådet. Ved redaktionel ændring forstås en opdatering, ændring eller tilføjelse, der hverken ændrer på den hidtidige praksis eller på kompetencefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau. 16

17 Bilag 1 Oversigt over boligorganisationer, afdelinger og med hjemsted og/eller beliggende i Sorø Kommune og, som er omfattet af kommunalbestyrelsens tilsyn: Nedenfor vises de boligorganisationer og boliginstitutioner, som efter Landsbyggefondens data findes i Sorø Kommune (kilde: Landsbyggefonden november 2014). Der er tale om almene. På listen er ikke medtaget fripleje, idet disse omfattes af en anden lovgivning. 1. Boligorganisationer med hjemsted 1.1 Sorø Boligselskab Afdelingsoversigt for Sorø Boligselskab Boliger i drift Familie Ældre Ungdoms I alt 001-4, Frederiksberg gl. afdeling , Sunesvej/Lillemarksvej/Østervang , Asser Riigsvej/Molbechs Allé , Møllevænget , Sorø gl. afdeling , Østervang , Gårdhavehusene , Smedeparken , Elmelunden , Falkevænget/Glentevænget , Søndergade , Stillevang , Rylevænget , Anemonehaven , Tømrerparken , Thyrasvej , Filippavej , Trianglen (Seniorbofællesskab) , Midtbyen , Udsigten

18 030-21, Rosenhaven , Aldersly/Vedelsgade/Søvænget , Frederiksbergvej , Grønnebakken , Grønnebakken /Bofællesskab , Tulipanhaven , Dagmarsvej , Liselund , Brommeparken Boligforeningen Dianalund Afdelingsoversigt for Boligforeningen Dianalund Boliger i drift Familie Ældre Ungdoms I alt , Fælleshuset , Bendtsens Gård , Falkegårdsvej 1A-15B , Ventemølleparken , Varmecentral Boligselskabet Ankerhus Afdelingsoversigt for Boligselskabet Ankerhus Boliger i drift 18

19 Familie Ældre Ungdoms I alt 001-1, Kollegierne Abildvej , Sorø Kollegiet , Kongebro Kollegiet , Sorø Kollegiet (ombygning) Boligorganisationer med afdelinger 2.1 Lejerbo Lejerbo, Holbæk , Møllegårdsparken Vestsjællands Almene Boligselskab Vestsjællands Almene Boligselskab Aftalt tilsyn med få , Stenlille 1/Risagervej , Stenlille 2/Syrenvej , Stenlille 3/Fuglevænget , Stenlille 4/Skovglimt/Kirkevej , Nyrup 1/Marienlunden , Vedde 1/Bakketorvet/Søvang , Stenlille 5/Æblehaven , Stenlille 6/Sneppevej , Nyrup 2/Solvænget Boligselskabet Munkesøparken: Afd Vest (to - Frederiksbergvej 55 og Søvang 3, begge Sorø) 3. Almene boliginstitutioner Sorø Kommune Røde Kors Hjemmet, Sorø 6118 Røde Kors Husene 19

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Almenbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ballerup Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB.

1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels-Boligforening i daglig tale benævnt AAB. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og 2015 Dato: 3. januar 2017 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

Vedtægter for Vivabolig

Vedtægter for Vivabolig Vedtægter for Vivabolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Vivabolig a.m.b.a. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION

EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Vedtægter Bo42 CVR-nr.: 38428411 EN SELVEJENDE ALMEN BOLIGORGANISATION Oprindeligt: Knudsker Boligselskab, Svaneke Boligforening og Boligselskabet af 1942 i Rønne vedtaget 31. maj 2016 Kapitel 1 Navn,

Læs mere

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter

Vallensbæk Boligselskab. Vedtægter Vallensbæk Boligselskab Vedtægter 2010 Vedtægter for Vallensbæk Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Vallensbæk Boligselskab. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Selskabets vedtægter Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Hvidovre almennyttige Boligselskab Administrator: DAB 55 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Hvidovre almennyttige

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby Vedtægter for Boligselskabet Domea Låsby Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Domea Låsby. Boligorganisationen er en datterorganisation af Domea s.m.b.a. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Fjerritslev Boligforening

Vedtægter for Fjerritslev Boligforening Vedtægter for Fjerritslev Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Fjerritslev Boligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Jammerbugt kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

A/B GUDENÅ. Vedtægter

A/B GUDENÅ. Vedtægter A/B GUDENÅ Vedtægter Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er A/B Gudenå, Randers. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Randers kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

Vedtægter for AL2bolig

Vedtægter for AL2bolig Vedtægter for AL2bolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er AL2bolig Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Fjordblink 2010

Vedtægter for Boligforeningen Fjordblink 2010 Vedtægter for Boligforeningen Fjordblink 2010 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Fjordblink Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Ringbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Glostrup Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening

Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Vedtægter for Arbejdernes Byggeforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Byggeforening. Stk. 2. Organisationen har

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter.indd 1 21/05/

VEDTÆGTER. Vedtægter.indd 1 21/05/ VEDTÆGTER 2008 2012 Vedtægter.indd 1 21/05/12 10.42 Vedtægter For Arbejdernes Andels Boligforening: Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Andels Boligforening A.M.B.A.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro

Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Vedtægter for Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Holstebro Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Vivabolig

Vedtægter for Vivabolig Vedtægter for Vivabolig Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vedtægter for Vivabolig Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter VEDTÆGTER 2010 Vedtægter for administrationsorganisationen BOVIA Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Bovia. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Kolding Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab

Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Vedtægter for Det selvejende Boligselskab Frederiksberg almennyttige Boligselskab Forretningsfører: DAB Frederiksberg almennyttige Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for. BoVendia. Forslag til. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for. BoVendia. Forslag til. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 21. november 2016 Forslag til Vedtægter for BoVendia Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport COK Kursus i Vejle Den 1. september 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLSTRUP BOLIGFORENING

VEDTÆGTER FOR KOLSTRUP BOLIGFORENING VEDTÆGTER FOR KOLSTRUP BOLIGFORENING Maj 2014 Rigtigheden bekræftes herved Aabenraa, den / 2014 Ove Stahl Schmidt Kaj Matthiesen Jimmy Povlsen bestyrelsesformand bestyrelsesmedlem direktør/forretningsfører

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: 01-03- 2007 De har ved brev af 7. september 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland, Tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening Dato: 27. november 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Eigil Hansen Forretningsfører

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening

Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening Vedtægter for Ringkøbing-Skjern Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Ringkøbing- Skjern Boligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger Kapitel 1. Navn, Hjemsted og formål 1. Den selvejende institutions navn er Den Selvejende almene Plejeboliginstitution

Læs mere

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER

SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER SKRIV DOKUMENTETS TITEL HER EVT. UNDEROVERSKRIFT HER Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Himmerland Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe.

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Ve dt ægt er FÆLLES ORGAN IS ATIONE NS BOLIGFORE NING SLA GE LSE STIFTET 3. FEBR U AR1942

Ve dt ægt er FÆLLES ORGAN IS ATIONE NS BOLIGFORE NING SLA GE LSE STIFTET 3. FEBR U AR1942 Ve dt ægt er FÆLLES ORGAN IS ATIONE NS BOLIGFORE NING SLA GE LSE STIFTET 3. FEBR U AR1942 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Fællesorganisationens Boligforening. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011

Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011 Vedtægter Samvirkende Boligselskaber 2011 Vedtægter for Samvirkende Boligselskaber Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1 Boligorganisationens navn er Samvirkende Boligselskaber, herefter kaldet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Stk. 2 Den selvejende institution har hjemsted i Høje-Taastrup kommune.

V E D T Æ G T E R. for. Stk. 2 Den selvejende institution har hjemsted i Høje-Taastrup kommune. V E D T Æ G T E R for Den selvejende almene ældreboliginstitution Birthe Marie Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Den selvejende almene boliginstitutions navn er Birthe Marie. Den selvejende institution

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger og indbetalt garantikapital

Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger og indbetalt garantikapital BEK nr 719 af 13/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2016-374 Senere

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Blåbjerg. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Boligselskabet Blåbjerg. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Side 1 Vedtægter for Boligselskabet Blåbjerg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Blåbjerg. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Varde Kommune. Stk. 3.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Oversigt. 4 Medlemsskab og kapitalforhold

Oversigt. 4 Medlemsskab og kapitalforhold Vedtægter for 2011 Oversigt 1 3 Navn, hjemsted og formål 4 Medlemsskab og kapitalforhold 5 9 Repræsentantskabet 10 12 Bestyrelsen 13 15 Afdelingsmødet 16 17 Afdelingsbestyrelsen 18 Valg af revisor 19 21

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

3. at sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til drøftelse og stillingtagen til hvorvidt man vil gennemføre tidligere afgivne påbud,

3. at sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til drøftelse og stillingtagen til hvorvidt man vil gennemføre tidligere afgivne påbud, Pkt.nr. 13 Lejerbo, Hvidovre Harmonisering af huslejen. 299913 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, Enten (revurdering) 1.. at sagen forelægges Økonomiudvalg

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune.

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere