Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbjerg Byhistoriske Arkiv"

Transkript

1 Esbjerg Byhistoriske Arkiv Erindringer fortalt af Sigurd Stelsberg Rasmussen *1905 Kendes ikke Renskrift af erindringer, skrevet efter afslutningen af 2. Verdenskrig. Anledning: Turen med dansk og svensk Røde Kors, fra 3. April til 5. Maj Turen med dansk og svensk Røde Kors Tirsdag den 3 og Onsdag 4 Aril 1945 stillede vi fra Landsforeningen Danske Bilruter ca. 50 Busser, heraf 2 fra Esbjerg Darum Ribe (med H. Rode og Carl Erik Schmidt kaldet(calle Bøv))paa Røde Kors Karantænestation i Padborg for at afhente danske fra Koncentrationslejrene i Tyskland. Esbjerg-bus med nummeret Z 1614 fra Frikkes Auto-Service. Nummer to fra venstre er Sigurd Rasmussen. Sigurd Rasmussen kørte i april 1945 med Røde Kors-busser til Neuengamme for at hente danske fanger hjem. Han kørte sammen med Mads Møller Sørensen (omtales sidst i erindringen) i bussen Z 1615 fra Esbjerg Omni-busser. (Billede og tekst indsat af Esbjerg Byhistoriske Arkiv)

2 Der var blandt mange af Førerne opstaaet Tvivl om Rigtigheden af Formaalet med vores Tur, vi kunde ikke rigtig tro, at det var Tyskernes mening at give Slip paa deres Fanger paa daværende Tidspunkt, vi troede meget snarere at vi skulle hente tyske Flygtninge til Danmark, og det var vi jo ikke saa glade ved. Vi blev altsaa samlede i Løbet af Tirsdag den 3 og om Natten blev vi indkvarterede i Karantænestationen for Dagen efter at faa udleveret Proviant og Tæpper for Turen sydpaa, heller ikke den Dag kom vi af sted, om Aftenen samledes vi alle med Lederne af Transporterne i Lejrens store Spisesal, her blev der budt velkommen af Dr. Lorenzen Bov som derefter gav Ordet til Lederne af Karantænestationen Baronesse Vedel til Vedelsborg, som takkede alle der havde meldt sig til det ikke ufarlige Arbejde, derefter talte Inspektrice for Malmø Lens Røde Kors Dr. Marta Person en Søster til Grev Folke Bernadotte. Søster Marta Bensoum kaldtes udtalte sin Glæde over at vi danske vilde arbejde sammen med de svenske Røde Kors Soldater og udtalte ønsket om, at vi snart maatte mødes i et frit Danmark og udbragte til Slut et Leve for gamle Danmark, vi sang: Der er et yndig Land Du gamle du frie og Ja vi elsker dette Landet. Fuldmægtig Finn Nielsen, Socialministeriet gav derefter en Oversigt over Turene der skulde køres. Torsdag den 5 kom der Ordre til Afgang sydpaa, og det var med lidt blandede Følelser, at vi overskred den tyske Grænse. Da vi naaede Wassersleben blev der blæst Luftalarm og vi maatte holde i Skoven i ca. 1½ Time inden vi kunde fortsætte. Vi var alle spændt paa hvad vi nu vilde faa at se i omkring Byerne. Flensborg blev passeret, der var ikke noget nævneværdig at se udover de mægtige Barikader i Gaderne og det pudsige ved dem var, alle var sendt mod Nord altsaa Invasionen har været ventet Nordfra. I Slesvig gentog det samme sig, men der var Militær overalt. Turen gik videre over Rendsburg til Neumünster, her havde umiddelbart før vi kom været et Bombeangreb og to Huse et paa hvert Side af Landevejen ved Indkørselen til Byen var jævnet med Jorden, en af Bomberne var trængt saa langt ned i Gaden at Vandrørene var sprængt og Vandet fossede ud over gaden, da vi kom længere ind i Byen maatte vi stoppe, da Ruiner og Bombekrater fuldstændig spærrede Gaden. Hovedbanegaarden, et af Nordtysklands største Jernbaneknudepunkter og en stor Maskinfabrik (Lokomotivfabrik)var ramt med Fuldtræffere, vi maatte vende konvojen og tage en stor Omkørsel for at komme videre frem. Neumünster er paa Størrelse med Esbjerg ca og ligesom denne spredt over et stort Areal, da der ikke er nogen særlig høj Bebyggelse, fra Neumünster gik Turen videre over Bad Bramsled til Hamborg. Det var sidst paa Eftermiddagen inden vi var naaet igennem Hamborg. Turen herigennem var for os danske, der ikke havde været syd for Grænsen siden 1939 en uforglemmelig Oplevelse, vi havde hørt flere Tale om at man kunde køre flere km i Hamborg uden at finde et ubeskadiget Hus, men troede ærlig talt at dette var mildt overdrevet, men det var langt fra overdrevet, vi

3 kørte tværs gennem hele Hamborg og videre gennem Bergedorf. Selve Hamborg og Altona var slemt medtaget og der fandtes langs Ruten faktisk ikke mange beboelige Huse. Da vi var naaet Bergedorf, maatte vi slukke den smule Lys vi havde og køre videre i begsort Mørke, idet der var Forvarsel for Luftalarm, vi naaede til en lille Kro øst for Bergedorf hvor en Bivej drejede fra mod Frederiksruhe Skov, hvor vort Hovedkvarter skulde være i den nærmeste Tid, vi gjorde Holdt her og fik Tilladelse til at benytte Kroens Lokaler som Spisestue og vi gik løs paa Madpakken, Kromutter og Fatter serverede varm Kaffe The imod en klækkelig Betaling, men vi mærkede jo nok at Kromanden var mægtig nervøs og det varede da heller ikke længe før han slukkede alt Lyset, idet der blev blæst Alarm. Vi søgte alle udenfor og placerede os i Grøften langs Vejen medens man hørte de engelske Maskiner brumme oven over, det varede ikke længe inden englænderne hængte Faldskærmslys ud og alt blev lyst som Dagen og saa begyndte Bomberne at falde over Hamborgs Benzin Havn, Hamborg Harborg, til Trods for Afstanden i Luftlinie var ca. 15 km varede det ikke længe inden den tykke sorte Røg fra den brændende olie og Benzin drev ind over os. Da dette uhyggelige Skuespil var slut kørte vi det sidste stykke Vej og indrettede vort Kvarter, vi sov i Vognene, der var placerede langs begge Sider af en Skovvej. Det svenske Røde Kors havde i Skoven indrettet en stor Standlejer med Køkkentelte, Provianttelte og Marketenderitelte samt et transportabel Autoværksted, der var anbragt ca. 500 m fra det øvrige. Benzin og Motyl Depotet var ogsaa anbragt i Skoven. Motyl var et syntetisk Brandstof til Erstatning for Benzin fremstillet i Sverrig, dette Brændstof var for øvrigt noget nederdrægtigt Stads at arbejde med saafremt Tanke og Benzinpumper ikke var indrettet efter det, dette fik vi senere Lejlighed til at erfare. Fredag den 6 April startede vi fra Frederiksruh til Neuengamme for at afhente danske Politibetjente, vi kom denne gang ikke til selve Lejren, men blev ledet ind paa et gammelt Teglværk i Nærheden, det var et sørgmunter Billede, der her oprullede sig for os, de danske Betjente stod opmarcheret som Soldater, men i alle mulige og umulige Paaklædninger, trætte og udmattede efter at have staaet paa Pladsen og ventet det meste af Dagen, nogle havde allerede saa smaat opgivet Haabet om, at vi i det hele taget kom, og for at gøre det sværere for de stakkels Mennesker havde man anbragt maskingeværbevæbnede S.S. Vagtposter, der saa snart en af Mændene kom udenfor Rækkerne brølede som vilde Dyr og saafremt dette ikke hørtes skød de langs Rækkerne. Det var arbejdet og strabadserne værd, at se de Ansigter, da Vognene med de danske og svenske Flag rullede op foran kolonnen, man kunne se, at der tændes nyt Haab i de hærgede Ansigter. Ved Aftenstid startede vi fra Lejren, men kom ikke langt i første Omgang, da der var noget vrøvl med Kommandanten for at faa udleveret Mandskab til de sidste Busser, men vi benyttede Lejligheden til at give Betjentene noget at spise og en god dansk Carlsberg Pilsner til, samt faa opsøgt om der var bekendte Kammerater imellem, her fra Esbjerg var der nuværende Politiasst. Bendix og Pb. Brammer, sidstnævnte var

4 ansat i København, samt mange andre kendte Kammerater fra Silkeborg Politi. Endelig fik vi lov til at køre Nord paa og naaede i Løbet af Natten Frøslev Lejeren, der skulle være Mellemstation paa vej til Sverige. Lørdag den 7 og Søndag den 8 Provianterede vi for ny Tur og startede søndag den 8 om Morgenen atter paa samme Rute, men Turen til Lejren var denne Gang betydelig sværere. Da vi naaede Slesvig begyndte Luftværnet at skyde og ikke langt syd for Byen, hvor vi passerede gemmen en Flyveplads kom en Engelsk Tiefflinger, som Tyskerne kaldte dem ganske lavt tværs over Landevejen og gav os ved at vippe med Vingerne Signal til at stoppe, hvad vi selvfølgelig hurtigst muligt gjorde, hvorefter vi forsvandt i Dækning i Grøften langs Vejens højre Side, det var ganske umuligt at styre sin Nysgerrighed, vi var nogle Stykker, der vovede os saa langt paa at vi kunne se ind over Pladsen, de engelske Flyvere beskød Barakkerne og Luftskytsbatterierne med 20 mm automatisk Vaaben, Tagene paa Barakkerne blev bogstavligt talt pløjet op og Batterierne tav et efter et, alt imens angreb en anden Eskadrille Byen Husum med 250 kg. Bomber, vi kunne tydelig se Udløsningen af Bomberne og senere høre og se Eksplosionerne. Det hele tog vel knap 10 Minutter, saa kunde vi fortsætte, men ikke ret langt, idet vi i vor Radio havde opfanget at der var Luftangreb over Neumünster, vi holdt derfor i en Plantage, men ikke ret længe for vi opdagede, at Plantagen myldrede med tyske Soldater, der skjulte sig for Flyverne, saa vi søgte længere Syd paa og afventede Afblæsning af Alarmen. Da vi naaede Byen brændte det flere Steder, og da der Dagen før havde været 5 Angreb i Løbet af 3 Kvarter, saa saa der ikke godt ud, vi maatte køre store Omveje for at komme igennem, vi passerede bl. a. en stor Kaserne, som lige var ramt og et stort Transporttog eller resterne af det, vi var heldige at naa gennem Hamborg og tilbage til Lejren i Frederiksruhe, men da vi havde sovet i et Par Timer, maatte vi ud af Køjen, idet der blev Luftalarm og Bomberne faldt betænkelig nær. Vi holdt nu det meste af Ugen i Frederiksruhe og ventede paa at faa næste Transport, idet Himler lige pludselig var kommet i Tanker om, at der ikke skulde flere hjem og der fandtes paa daværende Tidspunkt endnu ca danske og norske Mænd foruden Kvinder og Børn i Lejren Ravensbrück. Fredag den 13 afgik vi til Hamborg for at hente Fanger, der var beskæftiget med Rydningsarbejde i Hamborgs Industriomraade Bilhorner, de skulde transporteres til Neuengamme for næste Dag igen at blive udleveret til os for Hjemrejse, det var ikke alle der havde Kræfter til at staa dette igennem bl. a. afdøde Bankdirektør Hansen, som vi fik med herfra, han døde om natten i Neuengamme, hans gode Ven Løjtnant Gabriel Jensen derimod modstod ved kærlig Sygeplejerskes og Læges Hjælp Strabadserne og naaede hjem, hvor han blev indlagt paa Hospital. Lørdag den 14 Kl. 14,00 afgik vi fra vores Lejr til Neuengamme og derfra Kl. 19,30 mod Padborg, midt i Neumünster kørte vi som sædvanlig

5 fast, alt lys var slukket ogsaa vore Lygter, da der var forvarsel, Førervognen, en Personvogn ført af Civilingeniør Conradi, der ellers var ansat ved Færdselspolitiet var skredet i et Bombekrater midt i Gaden, bedst som vi arbejdede for at komme fri blev der blæst fuld Alarm, det var en kilden Situation, da vi holdt lige midt i Byen og en del af konvojen holdt under en Jernbanebro, vi fik med Møje og besvær Vognene ledet ind paa en Gangsti, der paa den ene Side var afgrænset af Kirkegaardsmuren og paa den anden Side af mægtige Træer, der var lige akkurat Plads til de store Vogne, heller ikke mere, samtidig havde vi Besvær med den tyske Civilbefolkning, de kravlede op paa Tagene af Busserne, vi slap imidlertidig ud af Byen, nogen af os var kommen ud paa en smal Markvej, her var Flygtninge langs begge Sider, paa Grøftekanterne laa Smaabørn indviklede i Tæpper og sov. Søndag den 15 Vi naaede Padborg Kl. 4,30 Søndag Morgen og startede igen Syd paa Kl. 13,00 vi ankom til Lejren Kl. 19,30 Søndag Aften. Mandag den 16 og Tirsdag en 17, Mandag d. 16 holdt vi i Lejren. Tirsdag d. 17 blev der fra Konvojen rekvireret en Bus til at evakuere den Svenske Legation i Berlin, det blev en Bus fra Viborg, men denne kom desværre ikke langt fra Lejren før den blev angrebet af Flyvere, Vognen blev ødelagt og Chaufføren blev alvorlig saaret i det ene Ben. Der skulde nu sendes en anden, det blev Z 1615 bemandet med Mads Møller Sørensen, Sigurd Rasmussen og Læge Volkmer fra Statens Seruminstitut, vi kørte sidst paa Eftermiddagen og naaede i Nærheden af Ludvigslust, da vi ikke længere kunde se at køre, vi søgte da ind i en Skov i Nærheden af Vejen, men havde ikke holdt længe før en Tysk Kolonne ogsaa søgte Ly samme Sted, det var vi ikke glade for, men ved Forhandling med Officererne fik vi dem til at søge længere ind i Skoven, senere kom Officererne tilbage og spurgte om de maatte høre vor Radio Kl. 24,00, for da skulde Føreren tale til Folket, de fik lov til det, men aldrig har nogen set mere skuffede og ulykkelige Mennesker end disse Officerer, da de forlod Vognen efter at have hørt denne Tale, hvor Hitler opfordrede sit Folk til at kæmpe til sidste Patron og sidste Blodsdraabe. Onsdag den 18 Onsdag Morgen da Solen brød frem startede vi videre. Søvn havde man ikke faaet, vi var kun faa km fra Fronten og det svære amk. Artilleri drønede hele Natten saa Bussen stod og rokkede som en æggesyg Høne. Vi naaede Berlin op paa Formiddagen, men her var næsten ustandselig Luftangreb af de forskellige allierede Flyvere, vi fandt langt om længe den svenske Kirke, hvor de forskellige vi skulde afhente var forsamlede med Undtagelse af Kontor personalet fra Legationen, ca. Middag startede vi Nord paa for at naa Lybæk. Det var noget af et Puslespil at finde ud af Berlin til trods for at en Personvogn fra Legationen skulde vise os vej, det var af og til vi løb ind i en Blindgade og maatte vende mellem Murbrokkerne, efter at være naaet ud af Berlin begyndte vi et Krydstogt

6 af Biveje mod Lybæk, da alle blot nogenlunde Veje var optaget af Militær, og vi skulde samtidig passe paa ikke at komme ind i den russiske Linie, Russerne anerkendte ikke Røde Kors. Vi naaede Lybæk om Aftenen og afleverede her ved den svenske Kirke, om Natten holdt vi i Lybæk efter forgæves at have forsøgt at køre igennem til Hamborg. Torsdag den 19 og Fredag den20 Torsdag Morgen afgik vi herfra til Hamburg og videre til Lejren. Torsdag Nat i Lejren var meget urolig, vi blev ustandselig angrebet af Flyvere i Lejren. (Her skifter skribenten, skrivemaskine og herfra bliver aa til å). Vi måtte søge skjul i en stor Restaurationsbygning som Gestappo havde brugt som Hovedkvarter for de styrker der fulgte med Konvojen frem og tilbage som kontrollører, den styrke var samme Nat som sunket i Jorden. Søvn eller Ro blev der ikke meget af, vi måtte flere gange ud af Tæpperne i mulm og mørke for at flytte Vognene og slukke Ilden i Skoven idet Flyverne havde skudt Skoven i brand, og da der her opbevaredes store Depoter af Motyl og Benzin måtte der arbejdes hårdt for at ikke alt skulle gå til. Det var et sørgeligt syn der mødte os da det begyndte at blive lyst, flere af Busserne(19)var ødelagte af Skud fra 20 mm maskinskyts som Englænderne brugte disse Vogne måtte af CB tjenesten slæbes hjem til Danmark. Resten af Konvojen startede op på Dagen og Kørte til Neuengamme hvor vi skulle have læs af Fanger, denne gang kom vi helt ind i Lejren, her var et frygteligt virvar. Fangerne var på Gårdtur og Tyskerne var meget nervøse da Amerikanerne lå rundt om hele Lejren, vi måtte ikke stå ud af Vognene, men gjorde det selvfølgelig alligevel. Vi blev her vidne til hvorledes den rødhårede (Thumann) Næstkommanderende gik fuldstændig amok fordi en Fange var kommen i vejen for ham, da han ville cykle gennem gården, han slog det arme Menneske oven i Hovedet med et tykt egespir og til trods for at han løb for at komme af vejen forfulgte den røde ham på Cykel samtidig med at han skreg som et vildt Dyr. Det varede temmeligt længe inden vi fik udleveret de Mennesker vi skulle have med hjem, da Lederen af Lejren, i sidste øjeblik var kommet i tanker om at der var visse Mennesker han ikke ville slippe, men det lykkede efter mange forhandlinger mellem Bernadotte og Lederen at få resten udleveret, dog manglede stadig en men ham købte Bernadotte for en ½ Ålborg, som vi havde til overs i Vogn nr.23, så turen nu kunne gå hjemad. Men det var besværligt, vi måtte køre store omveje da de allierede allerede var rykket ind i Hamburg og der kæmpedes i Gaderne, en af vore Busser blev skudt i Brand ikke mere end 2 km fra Lejren og måtte efterlades på Vejen. Passagerene fordeltes i de øvrige Vogne og så gik Turen ad krogede veje først nord på efter Lübæk senere mod vest over Kiel og Plön men besværligt var det jo for vi skulle lige meget hvilken Vej vi kørte passere Fronten, på vejen hjemad mødte vi en del ca. 75 danske Busser der var rekvireret til at tømme Lejren i Neuengamme. Der var Rekvireret 200 ekstra Busser fra hele Landet, da man havde fået ordre til at tømme Neuengamme Lejren totalt senest d. 20 April. Det var nu hovedsalig

7 allierede Fanger der var tilbage foruden en del Nordmænd, da vores Vogn var slutningen i Konvojen blev vi af Prins Georg beordret til at være ansvarlig for at Konvojen kom hjem, da han som han udtrykte sig ikke ville være en time mere end højest nødvendig i dette forbandede Land, og så så vi ikke ham mere førend vi næsten et Døgn senere nåede hjem til Padborg. Vi begyndte allerede 30 km fra Neuengamme at få vrøvl med Motoren på grund af det svenske Motyl, vi måtte for hver km stoppe og rense vores Karburator og skille Benzinpumpen, foruden ved at vi havde Nordmand som havde siddet i Tugthus og havde taget skade på forstanden ville stikke af fra os. Jeg måtte to gange ud på ekspedition for at fange ham, vi indestod med vort eget Liv for at vi afleverede samme antal i Frøslev, som vi havde modtaget i Lejren Manden havde fået den ide at han skulle samle Hønseæg, og havde begge gange fået fyldt sin Hue, men han måtte selvfølgelig aflevere igen. Inden vi nåede Kiel kom vi til en stor Tankspærring som SS Pansertropperne lige var færdig med, det var meget uheldigt for os da vi, hvis vi skulle udenom først skulle køre baglæns ca. 1 km, da der var stejle Skovskrænter til begge sider og ellers for øvrigt køre en omvej på ca. 50 km. Spærringen bestod af svære Granstammer tværs over Vejen i en højde af ca. 5 m og ca. 3 m tykkelse, vi fik ved hjælp af 50 pk Torry Cigaretter og ½ Ålborg Officeren overtalt til af fjerne Spærringen så meget at vi kunne passere, jeg tror aldrig at jeg hverken før eller siden har set nogle mennesker sådan slide det var rent ud fantastisk så hurtigt det blev fjernet og sat på Plads igen. Vi sneglede os op gennem Landet og måtte stadig for hver km reparere. I Kiel kørte vi i stå lige ved siden af en stor 10 tons Bombe, der ikke var eksploderet, vi var ikke fri for at være betænkelig ved situationen, da rystelsen eventuelt kunne få Fyren til at Springe, og vi havde derfra vor vi holdt en mægtig udsigt, idet der ikke i en omkreds af ca. 1 km var et eneste opretstående Hus alt var jævnet med Jorden, mod SØ havde vi udsigt over Havnen, det var et sørgelig syn, der faldet en lufttorpedo i Havnebassenet og den havde løftet en Damper på størrelse med vore Englandsbåde op af vandet og placeret den ned oven i et stort Pakhus, og her stod den som om den var på Bedding. Vi fortsatte efter at have renset Karburatoren igen nord på, og nåede hen på aftenen til en Landsby syd for Eckernförde, der gik Motoren i stå, det var dejligt måneskin og så gik vi i gang med at reparere, vi var så heldige at vi holdt ved en stor Gård, så medens jeg reparerede fik Mads vores Mælkejunge fyldt op med Drikkevand til vores Passagerer. Vi var så heldige at der medens vi holdt her kom der en Fiskebil fra Esbjerg, der også var på vej hjem, han havde fået skudt sin Anhænger ned nogle km længere syd på, hvor vi var passeret så han tog os på Krogen hjemad, men da træktovet ikke var stort mere end 2 m. langt, var det en blandet fornøjelse især da Månen var forsvundet og det øsregnede og ingen lys på Vognene ud over de smalle striber. Vi havde kun Fiskebilens hvide bagende at navigere efter, så man måtte hele tiden være parat med Bremserne og med 30 Mand i Vognen var det jo ret enerverende, og Mads frabad sig bestemt at sidde ved Rattet, så da vi nåede Grænsen, havde vi ikke meget Bremser tilbage, så jeg foretrak at

8 vi klarede os selv resten af Vejen, vi kørte op til Bov Mejeri hvor D K B serverede varm dansk Mad til os alle i vognene og vi kørte herfra til Karantænelejren ved Padborg, hvor vor Passagerer blev ført over i en anden Vogn. Mads Møller Sørensen ved en hvidmalet bus. Mads Møller og Sigurd Rasmussen, begge fra Esbjerg, kørte i april 1945 med Røde Kors Hvide Busser til Tyskland for at hente danske KZ-fanger hjem. Der var fortrinsvis tale om betjente, der sad i koncentrationslejren Neuengamme ved Hamborg. (Tekst og billede indsat af Esbjerg Byhistorriske Arkiv) Lørdag den 21 og Søndag den 22 var vi på Værksted i Bov og den 22/4 kørte vi til Esbjerg hvor vi ankom Søndag Eftermiddag, hvorefter vi sov et par Døgn. Lørdag den 28 blev jeg arresteret af Gestappo sammen med Henning Jensen og Overbetjent Torbensen. Fredag 4 Vi blev løsladt Kl samtidig med at der blev erklæret undtagelsestilstand. Lørdag den 5 stillede til tjeneste 3 Komp. Stab(Politikamp)på Stormegade Skole med Politiets store Bus som Mek. Ove Klint og jeg delte

9 tjeneste de første Dage indtil Skafsgaard og Bendix var kommet så meget til hægterne at de selv kunne køre. Renskrevet den 8. August 2013 af Niels-Jørgen Skov, frivillig medarbejder ved Esbjerg Byhistoriske Arkiv Esbjerg Byhistorisk Arkivs Journalnr.: Arkibas nr. A2581

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943.

Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943. Dette brev er skrevet af Frits Johan Blichfeldt Møller til hans søster Johanne Kirstine (Tulle) Møller. Brevet er skrevet den 14. september 1943. Brevet er renskrevet efter det originale brev af Irja M.

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013.

Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013. Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013. I september 2013 besluttede vi (Arnold og Bodil) at følge med et par venner på deres tur mod Alsace, så vi pakkede vores Cabby 620+, og kørte afsted d. 18.

Læs mere

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Sygeplejerskerne og de hvide busser

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13702 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 14 80 87 01 Euromaster Danmark A/S Sletten 11 7500 Holstebro Klagen vedrører: Reparation af bil Ikke-medlemsvirksomhed

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september Grisejagt i Sverige 19. 22. september 2012 Onsdag den 19. september For cirka en måned siden blev jeg af et par gode jagtkammerater, Anette og Kim, spurgt om jeg ville med dem til Sverige på jagt. Det

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Danmarks største FAI trekant - på VSK s 75 års jubilæumsdag!

Danmarks største FAI trekant - på VSK s 75 års jubilæumsdag! Danmarks største FAI trekant - på VSK s 75 års jubilæumsdag! Hvordan kan det blive mere perfekt? Her kommer historien - for dem der har lidt tid. Jeg har i mange år forsøgt at slå rekorden for den største

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

En begivenhedsrig uforglemmelig og ikke mindst udfordrende tur rundt på Sjælland.

En begivenhedsrig uforglemmelig og ikke mindst udfordrende tur rundt på Sjælland. Sjælland Rundt d. 2. juli 2011. En begivenhedsrig uforglemmelig og ikke mindst udfordrende tur rundt på Sjælland. Det var noget af en prøvelse ca. 700 ryttere blev sat på til dette års udgave af Sjælland

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Tilff Bastogne Tilff 14 /15 2005

Tilff Bastogne Tilff 14 /15 2005 Tilff Bastogne Tilff 14 /15 2005 34th. udgave. Vores klubtur blev arrangeret af Sune Boelskifte i år og hans forslag lød på Tilff Bastogne Tilff. Et løb som bliver afholdt i Belgien og som har været kørt

Læs mere

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden.

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden. Vores sidste rejse startede den 8. sept. 2016. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi gerne ville undgå komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer)

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer) Gemte Stemmer - http://gemtestemmer.dk/ Vi var opfordret til at deltage i projekt Gemte Stemmer af Sidsel Overgaard (Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

September 2011. September 2011

September 2011. September 2011 September 2011 September 2011 Velkommen tilbage til en ny gildesæson efter en lang sommer! Jeg tror, at sommeren 2011 vil blive husket på mange måder, jeg er lige gået ind ude fra haven, hvor jeg sad under

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Tekster: Sl 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15

Tekster: Sl 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15 Tekster: Sl 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15 Salmer: 180 Hører til, I høje Himle 456 Vor Herre Jesus 179 Herren god (mel. Bøj, o Helligånd) 457 Du som gik foran os (Asger Pedersen) 438 Hellig 192.7 Du,

Læs mere

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus.

Side 1. De tre tønder. historien om Sankt Nicolaus. Side 1 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus Side 2 Personer: Nicolaus Side 3 De tre tønder historien om Sankt Nicolaus 1 Nicolaus 4 2 Naboen 6 3 Tre poser guld 8 4 Mere guld 10 5 Gaden er tom 12 6

Læs mere

Velkommen tilbage til skolen!

Velkommen tilbage til skolen! ildeskolenyt! - f jo O Velkommen tilbage til skolen! Godt Nytår! En dejlig juleferie er overstået og vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret 2007-2008. Januar 2008 8. årgang nummer 1 Kildeskolen

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

747 Lysets engel 678 Guds fred er glæden (mel. Görlitz) 164 Øjne I var lykkelige (mel. Egmose til 675) 522 Nåden er din dagligdag (mel.

747 Lysets engel 678 Guds fred er glæden (mel. Görlitz) 164 Øjne I var lykkelige (mel. Egmose til 675) 522 Nåden er din dagligdag (mel. Tekster: Gal 2,16-21, Luk 10,23-37 Salmer: 8 kl 9.00 i Lihme 747 Lysets engel 678 Guds fred er glæden (mel. Görlitz) 164 Øjne I var lykkelige (mel. Egmose til 675) 522 Nåden er din dagligdag (mel. Elmquist)

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Turen til Berlin 13. juni 2012-24. juni 2012

Turen til Berlin 13. juni 2012-24. juni 2012 Turen til Berlin 13. juni 2012-24. juni 2012 Punkt... Side Onsdag den 13. juni 2012...3 Torsdag den 14. juni 2012...3 Fredag den 15. juni 2012...4 Lørdag den 16. juni 2012...6 Søndag den 17. juni 2012...7

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

4. klasses avis 17. 21. maj 2010

4. klasses avis 17. 21. maj 2010 4. klasses avis 17. 21. maj 2010 Den fede overraskelse Mandag morgen klokken tidlig tog 4 og 5 til tyskland med tog I toget fik de at vide hvad de skulle alle dagene. Mandag med tog, tirsdag kanotur, onsdag

Læs mere

FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS

FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS Tekst og billeder: Preben Eriksen Lidt tilfældigt kom jeg i kontakt med én i Odense. Jeg spurgte, om han havde Frihedskæmperarmbind, hvortil han svarede:

Læs mere

125 kg Stør hos Lystfiskergården.

125 kg Stør hos Lystfiskergården. 125 kg Stør hos Lystfiskergården. Det hele startede som det plejer at gøre. En aftale med min gode kammerat og fiskemakker, Henrik. Vi snakkede om, hvor turen skulle gå hen denne gang. Nu hvor vi har været

Læs mere

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km.

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km. 1. Etape Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. / 1 km. / Parti fra Esrum Sø Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Fra Helsingør Station

Læs mere

Tur til Hallandsåsen 31. maj

Tur til Hallandsåsen 31. maj Tur til Hallandsåsen 31. maj Maj måned 2015 har ikke været en af de lune og tørre, og forventningerne til vejrliget den 31. maj var derfor ikke de mest positive, men DMI lovede tørvejr det meste af dagen,

Læs mere

ER DENNE HISTORIE SAND?

ER DENNE HISTORIE SAND? ER DENNE HISTORIE SAND? Dette er en bog om h å b. Men set i lyset af det postyr, der tidligere er opstået i forbindelse med udgivelsen af erindringer, der har indeholdt tvivlsomme fakta, er det rimeligt

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 58 Mørket havde for længst sænket sig over Paravalis. Inde i byens mange huse var lysene pustet ud og de fleste af beboerne hvilede i halmsenge. De mange kroer og

Læs mere

Mandag d. 1. oktober.

Mandag d. 1. oktober. Mandag d. 1. oktober. Dette var dagen, vi havde set frem til meget længe. Kl. 9.30 var vi mere end klar til at tage af sted på vores lejrskole til Friedrichstadt i Tyskland. Med to busser pakket med kufferter

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har

Det er svært at nå halvvejs rundt om et springvand på de 10 sek. selvudløseren har Efter en meget spændende og programfyldt uge i sidste uge, har vi fået skruet tempoet lidt ned denne her uge. Vi havde set så meget frem til den berømte sommerlejr, at det blev helt tomt bagefter. Der

Læs mere

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Af Lene Marie Seitzberg Som led i samarbejdet med andre udenlandske Beagle Klubber, har Kristian Paulsen, René Jensen og Brian Seitzberg fra

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren.

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Lørdag den 26. april 2008 startede to af Hjemmeværnsdistrikt Himmerland Thy `s minibusser på en forud planlagt tur til Hjemmeværnets museum i Frøslevlejren. Turen

Læs mere

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?)

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?) Hej GCK Det hele startede i maj måned, hvor en kollega kom og spurgte, om jeg ville med en tur til Italien for at køre MTB - det tilbud kunne jeg ikke sige nej til. Vi skulle bo i byen Bormio, der ligger

Læs mere

lave. Men i dag har jeg ikke rigtig lyst til noget som helst. Sådan har jeg det sommetider, men som regel varer det ikke så længe.

lave. Men i dag har jeg ikke rigtig lyst til noget som helst. Sådan har jeg det sommetider, men som regel varer det ikke så længe. Vi kører blade Jeg er lige kommet hjem fra skole, har klædt om, og ved ikke rigtig hvad jeg skal lave. Jeg går op på mit værelse og tager kassen med mit legetøj. I kassen ligger alt mit Tekno ingeniørsæt,

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

MED HØJSKOLEN I TYRKIET JANUAR 2008

MED HØJSKOLEN I TYRKIET JANUAR 2008 MED HØJSKOLEN I TYRKIET JANUAR 2008 Dagbog fra Tyrkiet Søndag d. 13. jan. mandag d. 14. jan. 2008 Vi mødtes oppe på Limfjordsskolen kl. 18 og gjorde os klar til at tage med svømmebussen, som kørte os til

Læs mere

HISTORISKE BILER UNDER HAMMEREN

HISTORISKE BILER UNDER HAMMEREN HISTORISKE BILER UNDER HAMMEREN Tekst og foto: Poul Christensen Om morgenen d. 27. maj 1942 rullede SS- & Politigeneral og fungerende statholder for protektoratet Böhmen og Mähren Reinhard Heydrich i sin

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Moses kunne høre ambulancen komme op gennem skoven. Han skulle bare lige se ud i køkkenet en sidste gang. Mærkeligt at han igen skulle væk, og at han

Moses kunne høre ambulancen komme op gennem skoven. Han skulle bare lige se ud i køkkenet en sidste gang. Mærkeligt at han igen skulle væk, og at han 1 Moses kunne høre ambulancen komme op gennem skoven. Han skulle bare lige se ud i køkkenet en sidste gang. Mærkeligt at han igen skulle væk, og at han selv havde taget beslutningen. Nu skulle det være.

Læs mere

De gode gamle dage, eller?

De gode gamle dage, eller? De gode gamle dage, eller? Måden verden og samfundet ser ud på i dag, ligger meget langt væk fra den måde verden og samfundet så ud på i gamle dage. Nu er gamle dage jo et enormt vidt begreb, så jeg vil

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

Se her hvordan vores hytte ser ud:

Se her hvordan vores hytte ser ud: Velkommen til Storagergaard Fritidshjem Efterårskoloni 2008 Sig nærmer efteråret sig, og 0. Klassebørnene får derfor tilbuddet om en dejlig koloni, i en rummelig hytte ude i skoven med en dejlig natur

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning StilladsInformation nr. 68 - juni 2003 Side 9 manden Claus Swing, Aalborg Navn: Claus Swing Bopæl: Aalborg Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning Tillidshverv:

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Julen nærmer sig! Klik her

Julen nærmer sig! Klik her Julen nærmer sig! Klik her < Mit navn er Jack Stump. Jeg er blevet ringet op af skoleleder Boris Loftager. Han vil igen have mig til at kigge på en gammel sag. Nej, nu må han da snart holde op. Jeg fandt

Læs mere

Figur 1 Volleyball konkurrencen

Figur 1 Volleyball konkurrencen Jätte bra Rix 12 Rix er Sveriges årlige landslejr, hvor der i år deltog ca. 200, deriblandt mig, fordelt på forskellige camps. Hver lejr svarede til Sveriges regioner, og så var der en international lejr,

Læs mere

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet 9. juni 2015 Pressemeddelelse Forskning og Formidling Formidling 41 20 60 16 Henrik.Schilling@natmus.dk Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet Nationalmuseet åbner 19. juni sin store

Læs mere

Sæsonens første træningsdag

Sæsonens første træningsdag Sæsonens første træningsdag Vækkeuret ringede kl.6.00 her til morgen. Jeg var spændt men også lidt nervøs for hvordan dagen i dag kom til at forløbe. Mest nervøs var jeg nok fordi jeg selv skulle gå på

Læs mere

DEL 3. Tirsdag den 31. juli 2012 Tour de Mont Ventoux

DEL 3. Tirsdag den 31. juli 2012 Tour de Mont Ventoux DEL 3 Tirsdag den 31. juli 2012 Tour de Mont Ventoux I dag skulle Qashqai en vise, hvad den duede til. Der havde ikke været megen bjergkørsel indtil nu, så i dag skulle vi besejre Mont Ventoux. Toppen

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Hilsen til Helene. Sabotør-slottet, 2

Jørgen Hartung Nielsen. Hilsen til Helene. Sabotør-slottet, 2 Jørgen Hartung Nielsen Hilsen til Helene Sabotør-slottet, 2 Hilsen til Helene Sabotør-slottet, 2 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB

Læs mere

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole.

GRIBBEN VI TRODSEDE REGNEN! Mandag d. 19. August, blev der holdt Stor ipad dag på Gribskov efterskole. GRIBBEN August 2013 NR. 1 VI TRODSEDE REGNEN! VI CYKLEDE CA. 40 KM PÅ 3 DAGE. hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl hdjfksadbfksbfwvcbnsvmhjsgfkjwedl Selvom det regnede på

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Transport nr. 11 til Rumænien.

Transport nr. 11 til Rumænien. Transport nr. 11 til Rumænien. Cluj Simleu Silvaniel, Salaj amt Hirlau Mich.Kogalianu. Lastbilen blev læsset i Sønderborg torsdag den 24. maj 2001, og startede fredag den 25. maj. Lastbilen kører ned i

Læs mere

At finde sætningsled, side 19. munding i Hudsonbugten. alle fire for at finde rødder i jorden.

At finde sætningsled, side 19. munding i Hudsonbugten. alle fire for at finde rødder i jorden. FACITLISTE At sætte tegn, side 17 A. Det regner(,) så jeg går hjem nu. B. Jeg går hjem nu(,) fordi det regner. C. Fordi det regnede, gad vi ikke mere. D. Vi løb(,) da regnen begyndte. E. Vil du ringe(,)

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Men han banede sig vej imellem dem og gik. Jesus lod sig ikke påvirke af, hvad andre mente, af, at det han gjorde og sagde faktisk

Læs mere

Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne?

Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne? Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne? Til pædagoger og børn, der gæster Digehytten. Da Ribe diget blev opført i 1911 14, var det både skovarbejdere fra Polen og enkelte lokale arbejdere, der var

Læs mere

en drøm om udviklingssamarbejde

en drøm om udviklingssamarbejde udvikling OG en drøm om udviklingssamarbejde EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DE 116 MAJ 2003 OG en drøm om udviklingssamarbejde Denne lille bog indeholder en historie som dem jeg selv plejede at fortælle mine

Læs mere

Jeg fik livet tilbage

Jeg fik livet tilbage Jeg fik livet tilbage Onsdag d.13. maj 2015 en dag jeg vil huske, hvor min svigerinde kontaktede mig. Hun havde fundet en der gerne ville hjælpe mig. Omkring middag blev jeg kontaktet af Berit Pedersen

Læs mere

Hvad skunken gemte. en krigshistorie

Hvad skunken gemte. en krigshistorie Hvad skunken gemte en krigshistorie En vadsæk fra 2. Verdenskrig så dagens lys efter 42 års glemsel i skunken under taget på Sct. Hans Skole, da nysgerrige elever søgte locations til en gyserfilm. 1/24

Læs mere

Guldhvalpen. Dorte Marcussen

Guldhvalpen. Dorte Marcussen Guldhvalpen Dorte Marcussen GULDHVALPEN Tekst og tegning Dorte Marcussen Udgivet i ét eksemplar i 1981 Til Frida og Karla 2013 Forlaget Muffin Der var uro i hundekennelen Hundens Fryd. Freja havde været

Læs mere

Kan det betale sig? Hvad får vi ud af det? Giver det overskud? Hvad koster det?

Kan det betale sig? Hvad får vi ud af det? Giver det overskud? Hvad koster det? 1 28. dec. kl. 16.30 Julesøndag 118 Julen har englelyd 123 Her kommer Jesus dine små 117 En rose så jeg skyde 125 - Mit hjerte altid vanker 111 - Hør hvor englesangen toner Der er en ting, jeg mangler

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Siden sidst. Lørdag d. 26/9/09 var Lokalhistorisk Forening på udflugt til Hjelholts Uldspinderi, Langå Vi blev guidet rundt af indehaveren og fik fortalt

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Salmer: Indgangssalme: DDS 749: I østen stiger solen op Salme før prædikenen: DDS 70: Du kom til vor runde jord Salme efter prædikenen: DDS 478: Vi kommer

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com 1 Copyright: Eventyrligvis Spillepladen ligger her: www.eventyrligvis.dk Man kan gå ind på min facebook side og der printe eller downloade spillepladen via

Læs mere

Et styks påkrævet rejsebrev.

Et styks påkrævet rejsebrev. Et styks påkrævet rejsebrev. Beordret fra Andreas, Buster og Jørgen. Det er ikke med min gode vilje at jeg skriver dette rejsebrev, men alle i der hjemme skal have lov til at læse, hvad jeg render og laver

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Juleharen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Dagbog Tanzania 2009 2.del

Dagbog Tanzania 2009 2.del Dagbog Tanzania 2009 2.del Aften Ruaha National Park den 21-sep- 2009. Transport dag - i dag har vi kørt turen fra Mikumi som vi forlod kl. 8 15 og til Ruaha NP. hvortil vi ankom kl. 15 00. En stille og

Læs mere

De 12 ord den fra hvis man ved sagde hver der lige

De 12 ord den fra hvis man ved sagde hver der lige Den gamle mand Baldur fortalte børnene fortællinger fra tidernes morgen. Hvert 10énde år vender dragerne tilbage fortalte Baldur. Børnene gispede. Hvert drageæg rummer magiske kræfter fortsatte Baldur.

Læs mere

Mennesker på flugt. Ask Holmsgaard, Mennesker på flugt, 2002. Ask Holmsgaard og Clio Online.

Mennesker på flugt. Ask Holmsgaard, Mennesker på flugt, 2002. Ask Holmsgaard og Clio Online. Mennesker på flugt Skrevet af Ask Holmsgaard Så er vi fremme. Det er en iskold fredag efterårsaften. Vi stiger ud på den lille station og går ned på pladsen, hvor vi skal mødes. Det er ikke helt mørkt.

Læs mere