Mørkøv Varmeværk A.M.B.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mørkøv Varmeværk A.M.B.A."

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR MØRKØV VARMEVÆRK Paragraf 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Mørkøv Varmeværk a. m. b. a. 1.2 Selskabets hjemsted er Tornved kommune. Paragraf 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Mørkøv by. indenfor grænserne af den overordnede energi og varmeplanlægning. 2.2 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til såvel tekniske som økonomiske forhold. Ved fastsættelse af forsyningsområdet skal den til enhver tid gældende kommuneplan og varmeplan respekteres. 2.3 Selskabet er forpligtiget til efter bedste evne at opretholde en uforstyrret normal forsyning såvel dag som nat og til at afhjælpe eventuelle fejl på sine anlæg hurtigst muligt, men påtager sig intet ansvar for eventuelle driftsforstyrrelser. Paragraf 3 Andelshaverne 3. l Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er: 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom. 2. Ejer af en lejlighed, når denne har egen hovedmåler tilhørende selskabet. 3. Ejer af bygning på lejet grund. 4. En ejerlejlighed/andelsboligforening, der som fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet 3.2 Enhver, der opfylder de i 3. l anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme. Andelshaverne skal respektere selskabets gældende vedtægter og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige og tekniske leveringsbestemmelser - der fastsætter vilkår for levering af fjernvarme. Vedtægter Side 1 af 9

2 3.3 Levering til ikke-andelshavere kan ske på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende. 3.4 Når særlige forhold gør sig gældende, f. eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering. 3.5 Hvis et medlem ønsker sin varmemåler justeret, skal dette foretages af varmeværket. Såfremt fejlen viser sig at være mindre end 5 % skal omkostningerne ved justeringen betales af medlemmet. Er fejlen større, foretages regulering af varmeafgiften. Tilslutning til værkets målere skal udføres efter værkets anvisning og diagram. Værkets plomber på ventiler og målere må under ingen omstændigheder brydes uden selskabets tilladelse. Paragraf 4 Andelshavernes hæftelse og økonomisk ansvar 4. 1 I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt. 4.2 Selskabets årlige omkostninger beregnes og fordeles efter en af bestyrelsen udarbejdet tarif. 4.3 På grundlag af selskabets budget for vedkommende regnskabsår opkræves a conto beløb efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, indtil endelig opgørelse og fordeling af udgifterne finder sted ved regnskabsårets slutning. I tilfælde af ikke rettidig betaling (inden 30 dage efter at regningen er præsenteret) kan forbindelsen med fjernvarmeanlægget efter bestyrelsens beslutning straks afbrydes. Fornyet tilslutning til anlægget kan først finde sted, efter at alle i henhold til herværende vedtægter eller andre bestemmelser forefaldne ydelser med påløbne renter, samt de med afbrydelsen og tilslutningen forbundne udgifter, er betalt. 4.4 De enkelte medlemmer afholder selv samtlige udgifter ved fremføring af stikledninger til de enkelte ejendommes husmur. Bestyrelsen kan dog fastsætte en fast pris for tilslutning pr. ejendom. Ejeren skal holde værkets apparatur i ejendommen forsikret mod brand, vandskade og lignende for et af varmeværket fastsat beløb. Ejeren skal stille den fornødne plads til rådighed til anbringelse af målere og ventiler ved rørledningernes indførelse i ejendommen. Ejeren skal sørge for renholdelse og belysning af rummet, og værkets personale skal have uhindret adgang til målere og stopventiler. Sker der ændringer i det opvarmede areal eller rumfang, skal ejeren straks underrette selskabet om sådanne ændringer og er pligtig at betale fast afgift i forhold til det således ændrede beregningsgrundlag. Vedtægter Side 2 af 9

3 Paragraf 5 Udtrædelsesvilkår 5.1 Efter at den periode, i hvilken en andelshaver har forpligtiget sig til at aftage fjernvarme eller være tilsluttet det pågældende fjernvarmeværk, er udløbet, kan udtrædelse af selskabet finde sted med 12 måneders varsel til et regnskabsårs udløb. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger. Tornved kommunes varmeplan angiver et område, energidistrikt nr. 7 ( omfatter størstedelen af Mørkøv by), som fjernvarmeforsynet af Mørkøv Varmeværk a. m. b. a. Endvidere har kommunalbestyrelsen primo 1989 vedtaget tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen i energidistrikt nr. 7, og ejendomme inden for området er således forpligtiget medlemskab efter energiministeriets bekendtgørelse nr.98 af 19. marts På udtrædelsestidspunktet forpligtiger andelshaveren sig til at betale: a. Afgifter i henhold til årsopgørelse. b. Eventuelt skyldige afgifter. c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet. d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de af selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning. e. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen - tidligere end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på udtrædelsestidspunkt med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. f. Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter beregnes på grundlag af forholdet mellem andelshavernes og selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskab år for udtrædelsen. 5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue. Vedtægter Side 3 af 9

4 5.4 Ledninger, der forsyner naboejendomme med varme, fjernes ikke, og den udtrædende er forpligtiget til, efter forlangende fra selskabet, at lade selskabet tinglyse sædvanlig deklaration om sådanne ledningers fortsatte beliggenhed, eftersyn og reparation. Paragraf 6 Deklarationer 6. 1 En andelshaver er forpligtiget til på bestyrelsens forlangende at lade tinglyse: deklaration om fjernvarmelevering i overensstemmelse med selskabets vedtægter eller leveringsbestemmelser. deklaration om ledninger, der føres gennem andelshaverens ejendom til forsyning af andre ejendomme. Deklarationerne tinglyses servitutstiftende på den tilsluttede ejendom efter de regler som bestyrelsen til enhver tid måtte fastsætte. Tinglysningen bekostes af selskabet. Selskabets bestyrelse er påtaleberettiget. Paragraf 7 Generalforsamling 7. l Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. 7.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. 7.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden. 7.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning af det forløbne regnskabsår. 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. 4. Budget for indeværende/kommende drifts år fremlægges. 5. Forslag fra bestyrelsen. 6. Indkomne forslag fra andelshaverne. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8 Valg af suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisorer. 10. Valg af l revisorsuppleant. 11. Eventuelt. Vedtægter Side 4 af 9

5 7.5 På generalforsamlinger har hver andelshaver en stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i paragraf 3, stk Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive flere end to stemmer yderligere ved fuldmagt. 7.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren på dagen for generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb. 7.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal uden hensyn til de mødtes antal. 7.9 Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling og forslag kan da vedtages alene med simpel stemmeflertal, uden hensyn til de repræsenterede antal andelshavere Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld. godkendes af kommunalbestyrelsen Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav. uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning Det reviderede årsregnskab, samt eventuelle forslag, skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen. Vedtægter Side 5 af 9

6 7.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent. eller når mindst 1/3 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom. Paragraf 8 Bestyrelse 8. l Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer. 8.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. Kommunalbestyrelsen kan udpege l observatør i bestyrelsen såfremt kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Den af kommunalbestyrelsen udpegede observatør kan. når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen. 8.3 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for l år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, herunder såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed. indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det nuværende medlem, indtil den næste følgende generalforsamling. Hvis pågældende bestyrelsesplads ikke er på valg afholdes ekstraordinært valg for l år. Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt. 8.4 Valgbar, som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem, suppleant og kritiske revisorer, er enhver andelshaver, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere og har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed. Paragraf 9 Selskabets ledelse 9. l Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og eventuelt kasserer. Vedtægter Side 6 af 9

7 9.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når - mindst 4 af dens medlemmer eller - mindst 3 af dens medlemmer plus 1 suppleant med en fuldmagt er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Vedrørende brug af fuldmagt: Et bestyrelsesmedlem kan vælge at videregive sin stemmeret til en suppleant via en fuldmagt hvis bestyrelsesmedlemmet ikke kan møde til et indvarslet bestyrelsesmøde. Fuldmagten skal være suppleant og bestyrelsesformand i hænde senest 1 time før bestyrelsesmøde og kan fremsendes som . Der kan kun være én gældende fuldmagt på et bestyrelsesmøde. Hvis 2 bestyrelsesmedlemmer indleverer fuldmagt, er kun den først fremsendte gyldig. 9.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol. 9.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale samt træffer aftaler om ansættelsesforhold, vederlag m.v. 9.5 Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet. 9.6 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget. 9.7 Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden. 9.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv. Vedtægter Side 7 af 9

8 Paragraf l 0 Regnskab og revision 10. l Selskabets regnskabsår er fra 1/7 til 30/6. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik Selskabets regnskab føres af en forretningsfører Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor som bestyrelsen vælger. Revisionen har adgang til alle regnskabs registreringer og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som den finder af betydning for sit hverv. Revisionen fører en revisionsprotokol efter gældende skik. Hver gang indførelse i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indholdet. Det reviderede regnskab tilsendes medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen De valgte kritiske revisorer foretager alene kritisk revision af de i selskabet foretagne økonomiske dispositioner. Selskabets regnskaber forsynes med en påtegning herom. Endvidere skal det af de kritiske revisorers regnskabspåtegning fremgå, at de har fået forelagt regnskabet, men ikke udført revision i henhold til fonds- og foreningslovgivningen. Paragraf 11 Selskabets opløsning 11.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen. Vedtægter Side 8 af 9

9 11.3 Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes andele af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan fa udbetalt et større beløb end den pågældendes indskudskapital. Eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens ønske. Paragraf 12 Forhold til kommunen 12.1 Selskabet er forpligtiget til at give Tornved kommune l. prioritets panteret i selskabets bygninger og øvrige anlæg til sikkerhed for skadesløs betaling af ethvert beløb, som kommunen måtte komme til at udrede som garant for selskabets lån. Så længe kommunen står som garant for noget til selskabet ydet lån. kan selskabet ikke optage yderligere lån uden godkendelse af Tornved kommunalbestyrelse, og selskabets årlige budget og regnskab skal indsendes til Tornved kommunalbestyrelse senest 14 dage efter behandlingen på generalforsamlingen. Underskud bør kun undtagelsesvis overføres fra et regnskabsår til et andet. Der kan ingensinde udbetales udbytte til medlemmerne. Såfremt kommunens garantiforpligtigelse bliver aktuel på grund af selskabets konkurs eller andet tvangsmæssigt ophør, skal kommunen være berettiget til at overtage varmeværket til ejendom ved overtagelse af selskabets samtlige aktiver og passiver, men uden nogen tilsvar af nogen art over for selskabets medlemmer. Vedtægter Side 9 af 9

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a.

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. VEDTÆGTER FOR VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål og forsyningsområde...3 3 Andelshavere...3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar...3 5 Udtrædelsesvilkår...3

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 VEDTÆGTER Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 Indholdsfortegnelse Mail: tivarme@tivv.dk 1. Navn og hjemsted.. 4 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Haarby, Assens kommune. 2

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er - Selskabets hjemsted er Ebeltoft. Formål 2. Selskabets formål er at anlægge og drive fjernvarmeværket i Ebeltoft

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Forsyningsområde og medlemskreds

1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Forsyningsområde og medlemskreds 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rødbyhavn Fjernvarme a.m.b.a. Dets hjemsted er Rødby kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at anlægge og drive et varmeværk til forsyning af medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV Vedtægter for Løgstør Kabel-TV 1. Navn Foreningens navn er Løgstør Kabel-TV. 2. Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske og udenlandske

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere