Chapter 12 - Reporting earnings

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chapter 12 - Reporting earnings"

Transkript

1 Chapter 12 - Reporting earnings 1. Forstå formålet med resultatopgørelsen og at forskellige former for indkomst præsenteres forskelligt i årsregnskabet (selvstudium) 2. Skelne mellem kapitalbevægelser (posteringer direkte på egenkapitalen) og posteringer der føres via resultatopgørelsen, herunder comprehensive income 3. Lære om opdeling af selskabskapitalen i forskellige aktieklasser og deraf følgende differentiering af rettigheder (selvstudium) 4. Grundlæggende om egenkapitalens sammensætning, herunder den regnskabsmæssige behandling 5. Egne aktier (treasury stocks) 6. Overført resultat og udlodning af udbytte (delvist selvstudium)

2 Figur 12.1 Overskudskilder Tilbagevendende Ikke tilbagevendende aktivitet aktivitet Primær aktivitet Resultat af af fortsættende driftsaktivitet Resultat af af ophørt/ ophørende ordinær driftsaktivitet Sekundær aktivitet Resultater af af speciel aktivitet, fx fx store salg af af anlægsaktiver. (kan specificeres) Ekstraordinære gevinster/tab, fx fx tab tab i i forbindelse ved naturkatastrofe

3 Årets resultat Resultatopgørelsen har til formål at specificere årets resultat, således at regnskabslæser kan udarbejde estimater på fremtidige resultater

4 Urealiseret fortjeneste/tab som følge af ændringer i markedsværdien IAS har (inspireret af FAS erne) i stigende grad krævet, at finansielle aktiver og forpligtelser optages til markedsværdi Årsregnskabsloven fra 2001 kræver værdiansættelse af afledte finansielle instrumenter og de fleste finansielle aktiver og handelsbeholdninger af forpligtelser værdisat til markedspris

5 Urealiseret fortjeneste/tab som følge af ændringer i markedsværdien Når et aktiv (/passiv) ønskes værdiansat til markedsværdien, og denne er forskellig fra den bogførte værdi, vil den tilsvarende modpostering være udtryk for en urealiseret fortjeneste/tab Ved urealiseret forstås altså ændringer i markedsværdien, der endnu ikke har udmøntet sig i en økonomisk transaktion Fx fin. oms.aktiv urealiseret fortj. xxx xxx Hvor skal urealiseret fortj./tab bogføres? (i resultatopgørelsen eller direkte på egenkapitalen)

6 Urealiseret fortjeneste/tab som følge af ændringer i markedsværdien Den regnskabsmæssige behandling af urealiseret fortjene-ste/tab afhænger af regnskabsreglerne for det pågældende aktiv/passiv I Danmark er hovedreglen, at urealiserede gevinster ikke må indtægtsføres og at urealiserede tab føres via resultatopgørel-sen, undtagen: urealiserede tab på omregning af udenlandske dattervirksomheder fra fremmed valuta til DKK (via EK) Ejendomsinvesteringsvirk. s værdireguleringer af ejendomme (resultatføres, men øger ikke udlodningsmulighed pga. krav om E.K.- reserve på linje med equity-indtægt, jf. equity-metoden, som behandles senere) ændring i regnskabspraksis (skal via EK)

7 Finansielle handelsbeholdninger ÅRL kræver finansielle handelsbeholdninger værdireguleret til markedspris, og at værdireguleringerne indgår i resultatopgørelsen uden reservation på egen-kapitalen (dvs. uden udlodningsbegrænsning) De fleste finansielle aktiver skal værdiansættes til markedsværdi, men lidt uklart, hvilke finansielle aktiver/forpligtelser, der præcist er omfattet af kravet omfatter ikke obligationer/obligationsgæld og driftsgenerede fordringer/forpligtelser, der beholdes til udløb.

8 Comprehensive income FASB er i stigende grad blevet opmærksomme på, at regnskabslæser kan overse ændringer i egenkapitalen, der ikke har passeret resultatopgørelsen Mange regnskabsfolk støtter nu totalmodellen ( the allinclusive view), hvor alle ændringer i egenkapitalen, undtagen udlodning af udbytte og udstedelse af aktier, føres via resultatopgørelsen GAAP kræver nu, at visse urealiserede fortjeneste/tab, der tra-ditionelt har været ført uden om resultatopgørelsen, medtages i resultatopgørelsen under overskriften other comprehensive income

9 Egenkapital iflg. bekendtgørelse I Selskabskapital II Overkurs ved emmission III Opskrivningshenlæggelser IV Reserver 1. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode (omtales senere når vi kommer til equity-metoden) 2. Reserve for egne aktier/anparter 3. Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver* 4. Reserve for dagsværdi for biologiske aktiver* 5. Øvrige lovpligtige henlæggelser (yderst sjælden) 6. Vedtægtsmæssige henlæggelser (yderst sjælden) 7. Øvrige reserver V Overført overskud eller tab (foreslået udbytte) * Sjældent forekommende

10 Egenkapital versus fremmedkapital Jf. balanceligningen har aktiver to finansieringskilder, nemlig kreditorer (passiver) og ejere (egenkapital) Kendetegnede for kreditorer henholdsvis egenkapital: Forpligtelser over for kreditorer er typisk et fast beløb i kr. Endvidere går kreditorernes krav forud for ejernes. Forpligtelsen over for ejerne derimod er et residual, svarende til, hvad der er til overs efter, at kreditorerne har fået deres krav opfyldt. Der er ingen øvre grænse for residualet, derimod er ejernes risiko begrænset til det indskudte beløb. Det er vigtigt at forstå, at egenkapitalen blot er en difference og IKKE noget, der kan betales med!!

11 Notekrav til egenkapitalen i DK I DK er der krav om en egenkapitalforklaring, idet alle virksomheders årsregnskaber iflg. ÅRL skal indeholde en opgørelse over bevægelserne i egenkapitalen. Der er ingen skemakrav til egenkapitalforklaringen, men en opgørelse, der angiver alle egenkapitalreserver og alle årsager til ændringer (resultat, udbyttebetaling, opskrivninger osv.) med specificeret angivelse af beløbspåvirkningen på de enkelte egenkapitalposter vil nok blive det typiske. Endvidere noteoplysningskrav i aktie- og anpartsselskaber, hvis der er forskellige rettigheder for forskellige aktie-/anpartsklasser (antal aktier/anparter og deres pålydende for hver klasse). Aktieselskaber skal altid oplyse om antal aktier og deres pålydende.

12 Udstedelse af selskabskapital En mulig finansieringskilde er udstedelse af nye aktier, hvor virksomheden modtager kontanter og investoren aktier Stigningen i egenkapitalen som følge af aktieudstedelse er opdelt i to poster, selskabskapital og overkurs ved emission Likvider (1000 aktier a kurs 100) 100,000 Selskabskapital 10,000 (1000 aktier med en stykstørrelse på 10 kr.) Overkurs ved emission 90,000

13 Opskrivningshenlæggelser Muligt at opskrive varebeholdninger, omsætningsværdipapirer, materielle anlægsaktiver og kapitalandele ( aktier ) i undervirksomheder BETINGELSER: Opskrivningsbeløbet skal overføres direkte til opskrivningsreserve under egenkapitalen (=>må aldrig føres i resultatopgørelsen!) Opskrivningsreserven er stærkt bunden (må ikke udloddes eller anvendes til underskudsdækning), men skal opløses/reduceres, hvis det opskrevne aktiv realiseres eller udgår af driften, eller hvis forudsætningerne for opskrivningen ikke længere er tilstede Opskrivningsbeløb må aldrig føres til indtægt, så opløsningen ved et salg af et opskrevet aktiv består i en direkte overflytning til en anden egenkapitalpost.

14 Egne aktier Egne aktier er aktier opkøbt af virksomheden selv Egne aktier er ikke aktiver/investeringer (USA) I stedet er de en tilbageførsel af selskabskapitalen. Dvs. egenkapitalsregulering DK: 2 muligheder 1: EK-regulering, 2: aktivering 35 Virksomheden kan indregne egne kapitalandele. I så fald skal et beløb svarende til kostprisen for kapitalandelene omklassificeres fra posten»overført overskud«- eller en anden udbytte-disponibel post under egenkapitalen - til posten»reserve for egne kapitalandele«. Reserven er stærkt bunden (kan ikke anvendes til udlodning eller underskudsdækning).

15 Egne aktier Ved senere salg af egne aktier: Hvis aktierne ikke var aktiveret: Ingen resultatførsel af tab/gevinst ved salg (i stedet vil salgsprisen øge EK, nok oftest posten overført overskud ). Hvis aktierne var aktiveret: Tab/gevinst ved salg kan resultatføres. Der er endvidere omfattende notekrav til besiddelse samt køb og salg af egne aktier. Et kontroversielt emne er, om medarbejdernes fordel ved erhvervelse virks. s aktier til favørkurs skal føres som lønomkostning af virksomheden

16 Specielle reserver Reserve for dagsværdi på investeringsaktiver - skal benyttes af de yderst få investeringsvirksomheder, som værdiansætter ejendomme til dagsværdier Reserve for dagsværdi for biologiske aktiver - skal benyttes af de yderst få investeringsvirksomheder, som værdiansætter biologiske aktiver til dagsværdier (I begge tilfælde skal reserven indeholde det beløb, som aktiverne er opvurderet med i forhold til kostværdi) Øvrige lovpligtige reserver og Vedtægtsmæssige reserver benyttes ikke/sjældent i praksis Øvrige reserver er en opsamlingspost

17 Overført resultat Overført resultat øges/reduceres hvert år med periodens resultat iflg. resultatopgørelsen minus udloddet udbytte (når udbyttet deklareres), jf. Resultatdisponeringen Danmark: Der må kun udloddes, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til selskabets økonomiske stilling, jf. Aktieselskabslovens 110, 2.

18 Resultatpost eller egenkapitalregulering Korrektion af tidligere skøn skal ske over resultatopgørelsen - rettelse af rigtigt store fejl skal dog ske som EK-regulering. Ændrínger i regnskabspraksis. Værdiændring skal føres som direkte egenkapital-regulering.

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold

Udarbejdelse af halvårsrapport. Koncernregnskab samt regnskab for fusion m.v. Pligt til at aflægge koncernregnskab Koncernregnskabets indhold Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Afsnit I Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) 1) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) LBK nr 196 af 23/03/2004 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser

40 Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser Rekonstruktion og akkord skattemæssige konsekvenser I krisetider mødes mange selskaber med overvejelser om rekonstruktion. Rekonstruktion kan ske ved at tilføre selskabet midler eller ved at frigøre selskabet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T

Indholdsfortegnelse. Formålet Å R S R A P P O R T Indholdsfortegnelse Formålet...1 Grundlæggende principper...2 Årsrapportens opbygning...3 Byggeklodsmodel...4 Virksomheder i klasse A...5 Virksomheder i klasse B...6 Virksomheder i klasse C og D...7 Målinger...8

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Den nye årsregnskabslov

Den nye årsregnskabslov vedrørende Den nye årsregnskabslov - nyheder og væsentlige ændringer Forord Folketinget har vedtaget den nye årsregnskabslov. Ændringerne i forhold til det oprindeligt fremsatte lovforslag var få og relativt

Læs mere

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014

Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014 Illustration af ændringer til IFRS-årsrapporten 2014 Dette hæfte giver dig et overblik over de nye forhold, der potentielt skal indarbejdes i din IFRSårsrapport 2014 i forhold til årsrapporten 2013 Velkommen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS

IAS PLUS. Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS IAS PLUS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IAS August 2002 Regnskab Our mission: To help our clients and our people excel Denne publikation er en af mange publikationer, som er udarbejdet

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven i høring

Ændring af årsregnskabsloven i høring November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger.

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger. Bodilsen Holding A/S Arsrapport for 2006 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåteg ning Den uafhængige revisors påtegning Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Koncernregnskab 1. januar

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007. Resume: Tilfredsstillende resultat for ejer og driver via selskaber udlejningsvirksomhed med en svensk ejendomsportefølje

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Godkendt på generalforsamlingen den 28. maj 2015 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Alternative Investments K/S. Cvr. nr. 32 29 98 06. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Alternative Investments K/S Cvr. nr. 32 29 98 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder Afhandling HD-R Udarbejdet af: Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Kapitalandele i dattervirksomheder - den regnskabsmæssige behandling Erhvervsøkonomisk Institut 30. november 2011 Side 1 af 80 Table of

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag Dette dokument indeholder en oversigt og en omtale af nye og ændrede

Læs mere