FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan Hans Møller Olsen Borgmester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester"

Transkript

1 FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen. Spildevandsplanen belyser både de miljømæssige aspekter heraf og de økonomiske konsekvenser for kommunens Kloakforsyning, som forestår anlæg, drift og vedligeholdelse af det offentlige spildevandsanlæg (renseanlæg og kloakker). Spildevandsplanen fastlægger således rammerne for den fremtidige udvikling i vandafledningsbidraget, som betales af borgere, virksomheder m.v., der er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg. Et forslag til revideret spildevandsplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 11. juni 2002 til d. 5. august Efter bearbejdning af de indkomne bemærkninger og kommentarer samt relativt omfattende supplerende undersøgelser har kommunalbestyrelsen d. 4. oktober 2004 vedtaget denne reviderede spildevandsplan for Trundholm Kommune benævnt Spildevandsplan Vedtagelsen af sket i henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v., og det endelige indhold af den reviderede spildevandsplan kan herefter ikke ankes til anden administrativ myndighed. Forslaget til den reviderede spildevandsplan for Trundholm Kommune omfatter planperioden Selve spildevandsplanen består af tekst, skemaer og kortbilag. Teksten beskriver den fremtidige indsats på spildevandsområdet, herunder tidsplan og økonomi, samt rettigheder og forpligtelser for såvel Kloakforsyningen som dens medlemmer. Skemaer og kortbilag udgør dokumentationen og Kloakforsyningens grundlag for administration af spildevandsplanen. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan Hans Møller Olsen Borgmester Leif Egholm Kommunaldirektør

2 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side i Indholdsfortegnelse Efter TU-møde I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE 0. SAMMENFATNING INDLEDNING Spildevandsplanens opbygning Procedure og tidsplan for planens vedtagelse Fremtidige revisioner PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Lovgrundlag Regionplan Kommuneplan Planer for vandindvinding og vandforsyning Gældende spildevandsplan RECIPIENTERS MÅLSÆTNING OG KVALITET Status for målsætninger og vandkvalitet Planlagte indsatsområder SPILDEVANDSRENSNING Status for den offentlige spildevandsrensning Planlagte indsatsområder SLAMBEHANDLING Status for den offentlige slambehanding Planlagte indsatsområder TRANSPORT AF SPILDEVAND Status for det afskærende ledningssystem Planlagte indsatsområder

3 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side ii Indholdsfortegnelse Efter TU-møde KLOAKEREDE BYOMRÅDER Status for det kloakerede opland Planlagt sanering af kloaksystemet Separatkloakering af fælleskloakerede områder Hel eller delvis udtræden af Kloakforsyningen Udbygning af detailkloaksystemet Placering af offentlige kloakledninger på private arealer OMRÅDER UDEN FOR KLOAKERET OPLAND Rensning af spildevand til et bestemt niveau Nedsivning Tømningsordning Enkeltudledere TIDS- OG ØKONOMIPLAN Investeringsplan for kloakforsyning Værdien af det offentlige spildevandsanlæg Forhold til betalingsvedtægten ADMINISTRATION Ejerforhold Tilslutningsforhold Påbud om separatkloakering på egen grund Hel eller delvis udtræden af Kloakforsyningen Drift af eksisterende spildevandsanlæg Etablering af nye spildevandsanlæg Rådighedsindskrænkninger Betalingsforhold Påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land KOMMENTARER VEDR. DE ENKELTE KLOAKOPLANDE Havnebyen og opland (opland 1) Havnebyen Gniben (Artilleriskolen) Odden Færgehavn Yderby Lyng Overby Lyng/Ebbeløkke Overby Yderby Højby og opland (opland 2) Stårup Højby

4 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side iii Indholdsfortegnelse Efter TU-møde Lumsås Lumsås Nordstrand/Møllebakken Gudmindrup Stenstrup Tengslemark Nyrup Martinuscentret/Klintsøgård Klint Svinninge/Nr. Asmindrup og opland (opland 3) Svinninge/Nr. Asmindrup Kildehuse/Hunstrup Strandhuse Svenstrup Hestehave Annebjerg Vig og opland (opland 4) Vig Lille Egebjerg Hønsinge Jyderup og Kelstrup Sidinge Eskilstrup Egebjerg og opland (opland 5) Glostrup/Egebjerg Abildøre Bråde-Hølkerup Gelstrup Strand og Bøsserup Strand Unnerud Lestrup Abildøre Strand/Sommerhusomr. og ejendomme langs Egebjergvej Kongsøre Torpedostation Sommerhusområderne (opland 6 og 7) Nyrup Bugt (opland 6) Sejerø Bugt (opland 7) RENSEANLÆG REGNBETINGEDE UDLØB FORKLARING TIL SKEMAER SAMT BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER

5 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side iv Indholdsfortegnelse Efter TU-møde B I L A G S F O R T E G N E L S E Bilag nr. Emne 1.1 KRAV TIL INDHOLD AF SPILDEVANDSPLANER 3.1 VANDKVALITETSBEDØMMELSER 3.2 VLQ-SAMARBEJDET MED VESTSJÆLLANDS AMT 8.1 BESLUTNINGSDIAGRAM FOR DET ÅBNE LAND T E G N I N G S O V E R S I G T Tegn. nr. Emne Målestok 0 Oversigtskort Kloakeret opland 1: Havnebyen 1: Gniben 1: Odden Færgehavn 1: Overby 1: Yderby 1: Søgården 1: Højby, Stårup og Helenehøj 1: Lumsås 1: Gudmindrup 1: Stenstrup 1: Tengslemark 1: Nyrup 1: Klintsøgård 1: Annebjerg 1: Svinninge og Nørre Asmindrup 1: Strandhuse, Kildehuse og Hunstrup 1: Svenstrup Hestehave 1: Vig og Lille Egebjerg 1: Hønsinge 1: Jyderup og Kelstrup 1: Sidinge 1: Eskilstrup 1: Ulstrup 1:4.000

6 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side v Indholdsfortegnelse Efter TU-møde T E G N I N G S O V E R S I G T (F O R T S A T) Tegn. nr. Emne Målestok 5.1 Glostrup og Egebjerg 1: Abildøre, Bråde, Oldhøj og Hølkerup 1: Gelstrup Strand 1: Bøsserup Strand 1: Unnerud og Lestrup 1: Abildøre Strand 1: Kongsøre 1:4.000 X Oversigtskort Det åbne land 1:30.000

7 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 0.1 Sammenfatning Efter TU-møde SAMMENFATNING Nærværende reviderede spildevandsplan for Trundholm Kommune er gældende for perioden og erstatter den hidtil gældende spildevandsplan for perioden Spildevandsplanens indhold og planlægningsgrundlag er gennemgået i kapitel 1 og 2. Status og den planlagte indsats inden for det offentlige spildevandsområde i Trundholm Kommune er nærmere beskrevet i kapitlerne 3 til 8. Tidsfølgen for projekternes planlagte gennemførelse og den for Kloakforsyningen økonomiske udgift forbundet hermed fremgår af investeringsplanen i kapitel 9. Kapitlerne 10-14, herunder skemaer og kortbilag, udgør spildevandsplanens dokumentation og har primært betydning for Kloakforsyningens daglige administration af det offentlige spildevandsanlæg. Dispositioner på spildevandsområdet en i Trundholm Kommune er overvejende baseret på en decentral rensestruktur. De tidligere planer om små, lavteknologiske renseanlæg ved mindre bysamfund er dog gennem de seneste år ændret, så spildevand herfra i stedet transporteres til rensning på større og mere driftssikre renseanlæg via afskærende ledninger og pumpestationer. Indsatsen på spildevandsområdet har de senere år været koncentreret om dels en udbygning af renseanlæggene i forhold til skærpede udledningskrav til Isefjord, dels kloakering af flere mindre bysamfund med afskæring af spildevand til rensning på de udbyggede renseanlæg. Inden for spildevandsplanens planperiode ( ) ligger den væsentligste indsats omkring fortsat kloakering af mindre bysamfund, hvor den nuværende bortskaffelse af spildevandet er utilstrækkelig i forhold til at opfylde målsætningen for de lokale vandområder. Samtidig sættes den efterhånden tiltrængte sanering af de ældre fælleskloaksystemer i kommunen i mere faste rammer. Der skal udarbejdes en samlet plan for sanering af kommunens kloaksystem, så der opnås den største nytte af de kommende års store investeringer på kloakområdet.

8 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 0.2 Sammenfatning Efter TU-møde Herudover er der i denne spildevandsplan sat fokus på, at udledninger af spildevand fra enkeltbeliggende ejendomme i det åbne land skal renses bedre, så regionplanens målsætninger for vandområderne kan opfyldes. Spildevandsplanen angiver det krav til renseniveau, der som minimum vil være gældende for tilladelser til udledninger samt i forbindelse med påbud om forbedret spildevandsrensning ved enkeltejendomme; sidstnævnte dog kun i det omfang, at målsætningen for det pågældende vandområde ikke er opfyldt, jf. Vestsjællands Amts gældende recipientvurdering. Den væsentligste indsats inden for sanering af det offentlige kloaksystem samt forbedret spildevandsrensning i det åbne land påregnes først udført i spildevandsplanens perspektivperiode ( ) og specielt for kloaksaneringens vedkommende også i de efterfølgende år. Kloakforsyningens økonomi I planperioden ( ) disponeres ca. 20 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig årlig investering på 5 mio. kr. I den efterfølgende 8-års periode (perspektivperioden) er der planlagt disponeret ca. 23,5 mio. kr. til anlægsaktiviteter, der ikke er omfattet af driftsbudgettet. Kloakforsyningens drift og administration af det offentlige spildevandsanlæg er budgetteret til ca. 6,0 mio. kr. i årene fremover. I driftsudgiften indgår ud over forbrug af el, kemikalier m.v. også akutte renoveringer af kloakker, bygværker og renseanlæg. Nyværdien af det samlede offentlige spildevandsanlæg i kommunen blev i 2001 opgjort til ca. 360 mio. kr. (svarende til ca. 380 mio. kr. i prisniveau 2004). Restværdien af det eksisterende spildevandsanlæg er dog væsentlig mindre som følge af slitage. For at sikre værdibevarelse af det offentlige spildevandsanlæg skal der i det langsigtede perspektiv påregnes foretaget en årlig investering til renovering/udskiftning på af størrelsesorden 4,4 mio. kr. Værdien af det offentlige spildevandsanlæg vil stige i takt med investeringerne i nye kloakanlæg i blandt andet fremtidige udstykninger, kloakering af de mindre bysamfund med tilhørende afskærende ledninger samt etablering af eventuelle offentlige renseløsninger i det åbne land. Ovennævnte økonomiske forhold koordineres via betalingsvedtægten (takster), som er Kloakforsyningens grundlag for at dække udgifterne til drift, vedligeholdelse og udbygning af det offentlige spildevandsanlæg. Alle økonomiske overslag angivet i spildevandsplanens investeringsplan m.v. er ekskl. moms og i prisniveau 2004.

9 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 1.1 Indledning Efter TU-møde INDLEDNING I denne reviderede spildevandsplan, "Trundholm Kommune, Spildevandsplan ", redegøres for den nuværende og planlagte bortskaffelse af spildevand i kommunen, dels fra de kloakerede byområder til kommunens renseanlæg, dels fra enkeltbeliggende ejendomme i det åbne land. Nærværende spildevandsplan erstatter den gældende spildevandsplan godkendt af kommunalbestyrelsen for perioden samt efterfølgende tillæg. Spildevandsplanen er opdelt i en planlægningsperiode på 4 år ( ) og en efterfølgende perspektivperiode på 8 år ( ). Planen beskriver endvidere enkelte tiltag med en tidsplan ud over perspektivperioden. Trundholm Kommunes kommunalbestyrelse vedtager spildevandsplanen, som herefter udgør det juridiske grundlag for administration af spildevandsområdet i kommunen, herunder: at indhente Amtsrådets tilladelse til udledning af regn- og spildevand til vandløb, søer og kystvande, at udbygge og vedligeholde spildevandsanlægget i henhold til lovkrav, kommune- og regionplan samt borgernes afledningssikkerhed inden for de økonomiske rammer, der er gældende for Kloakforsyningen, at grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til det offentlige kloaksystem samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag i henhold til betalingsvedtægten for Kloakforsyningen, at ejere af ejendomme i det åbne land kan meddeles påbud om forbedret rensning af husspildevand, at kommunalbestyrelsen i Trundholm kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg. Spildevandsplanen er udarbejdet af Teknisk forvaltning, Trundholm Kommune med bistand fra NIRAS Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S.

10 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 1.2 Indledning Efter TU-møde Spildevandsplanens opbygning Spildevandsplanen består af en generel beskrivelse af planens hovedlinier suppleret med detaljerede administrative bilag (kort samt oversigter og skemaer). Kortbilagene omfatter: Oversigtskort for hele kommunen Kloakeret opland, kloakeringsprincip, det offentlige spildevandsanlæg samt udledninger til vandløb for hvert enkelt bysamfund (status og plan) Områder uden for kloakeret opland med krav om forbedret rensning af spildevand fra enkeltbeliggende ejendomme (det åbne land) Skemadelen omfatter blandt andet status og plan for: Alle udledninger af overfladevand samt opspædt eller renset spildevand fra de kloakerede områder til vandløb Belastning af renseanlæg fra de kloakerede områder 1.2 Procedure og tidsplan for planens vedtagelse Et forslag til spildevandsplan har været forelagt kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune, i det følgende kaldet kommunalbestyrelsen, og herefter offentligt fremlagt i,mere end 8 uger. Offentlighedsfasen har været annonceret i de lokale medier, og der har været afholdt offentligt møde om indholdet af den reviderede spildevandsplan. Indtil offentlighedsfasens udløb har der været adgang til at fremkomme med indsigelser og kommentarer til forslaget over for kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har på baggrund af de indkomne kommentarer vedtaget det endelige indhold af spildevandsplan Vedtagelsen er ligeledes annonceret i de lokale medier. Bestemmelserne i denne spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 1.3 Fremtidige revisioner Da den reviderede spildevandsplan foreligger på digital form, vil det generelt være relativt enkelt at foretage ajourføringer. De enkelte kapitler, bilag og kort er påført individuelt nummer og dato for revision, så den seneste revision af den pågældende del af spildevandsplanen tydeligt fremgår.

11 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 1.3 Indledning Efter TU-møde Spildevandsplanen skal ajourføres i sin helhed ved udløbet af planlægningsperioden (2007), eller når væsentlige forudsætninger for planen ændres. Hvis der viser sig uoverensstemmelser af administrativ karakter mellem planen og de faktiske forhold, foretager Kloakforsyningen løbende berigtigelser.

12 Trundholm Kommune, Spildevandsplan (Forslag) Side 2.1 Planlægningsgrundlag Efter TU-møde PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Planlægningsgrundlaget for spildevandsplan er gennemgået nedenfor af hensyn til sammenhængen med lovgivningen og den øvrige planlægning. 2.1 Lovgrundlag Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 samt Vejledning fra Miljøstyrelsen til samme bekendtgørelse (nr. 5, 1999). De mere detaljerede krav til indhold af spildevandsplanen er anført i bilag Regionplan I Regionplan for Vestsjællands Amt (godkendt 17. december 2001) er der angivet målsætninger for kvaliteten af vandløb, søer og kystvande samt de kvalitetskrav, som skal være opfyldt, for at målsætningen kan anses for at være opnået for det konkrete vandområde. For alle oplande, der afvander til vandløb og søer, er der angivet en minimums renseklasse, som rensningen af spildevand i det åbne land skal leve op til, hvis målsætningen for det pågældende vandløb eller søområde ikke er opfyldt. Rensekravene vil kun gælde for de ejendomme inden for oplandet, der dokumenteret bidrager til forureningen. Ved udarbejdelsen af spildevandsplanen er der taget hensyn til, at regionplanens målsætninger for vandløb, søer og kystvande kan opfyldes i den udstrækning, forureningen skyldes udledninger fra det offentlige spildevandsanlæg. Forbedret spildevandsrensning i det åbne land er i denne spildevandsplan kun overordnet beskrevet, men uddybes senere blandt andet på baggrund af statusrapporten fra Vestsjællands Amt, juni 2002 (bilag 3.2) med senere tilføjelser. For at sikre den fremtidige drikkevandsforsyning har amtet i Regionplanen for perioden forelagt en samlet plan for tilrettelæggelse af indsatsen mod grundvandsforurening. Amtet påregner at igangsætte indsatsplanlægningen i Trundholm Kommune i perioden , herunder fastlægges de konkrete begrænsninger vedrørende nedsivning af husspildevand som følge af drikkevandsinteresser m.v. Dette forhold kan få betydning for den forbedrede rensning af spildevand fra ejendommene i det åbne land.

13 Trundholm Kommune, Spildevandsplan (Forslag) Side 2.2 Planlægningsgrundlag Efter TU-møde Kommuneplan Kommuneplan for Trundholm Kommune har været offentligt fremlagt (11. februar-20. april 1998), men den formelle, tekniske færdiggørelse er endnu ikke foretaget. Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med hovedstrukturen for kommunen og rammerne for lokalplanernes indhold, der er defineret i ovennævnte udgave af kommuneplanen. I spildevandsplanen er angivet, hvilke områder der allerede er kloakeret, samt hvor der planlægges udført ny kloakering inden for de rammer, der er udstukket i kommuneplanen og godkendte lokalplaner. I enkelte tilfælde er grænser for det kloakerede opland ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Dette gælder for landområder, hvor tilslutningsretten for landbrugsejendomme begrænses til afledning af sanitært husspildevand fra bygninger til det offentlige kloaksystem. Enkeltejendomme beliggende uden for kommuneplanens rammer kan være tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg, hvor dette har vist sig hensigtsmæssigt. Der skal være overensstemmelse mellem spildevandsplanen og lokalplaner og særligt bestemmelser heri, der vedrører spildevandsafledning. I lokalplaner er der typisk fastsat begrænsninger i bebyggelsens karakter og udstrækning og dermed spildevandsafledningen. I forbindelse med vedtagelse af nye lokalplaner vil det ofte være nødvendigt også at foretage en mindre revision af spildevandsplanen for at sikre overensstemmelse mellem for eksempel byggemodning og etablering af spildevandsanlæg. Opgørelsen af arealer m.v. for de kloakerede områder i spildevandsplanens skemadel er foretaget i overensstemmelse med kommuneplanens opdeling på boligområder, erhvervsområder etc. 2.4 Planer for vandindvinding og vandforsyning De regionale vandindvindingsinteresser er fastlagt i Regionplan for Vestsjælland Amt, herunder områder hvor der skal udarbejdes indsatsplaner for at sikre grundvandsressourcen til drikkevandsforsyning. Der foreligger p.t. ingen indsatsplaner for vandindvindingsområder i Trundholm Kommune. Planlægning af nedsivningsanlæg som renseløsning ved de enkeltbeliggende ejendomme i det åbne land foretages i et tæt samarbejde med den kommunale vandforsyningsplanlægning af hensyn til de lovmæssige afstandskrav til vandindvindingsanlæg. 2.5 Gældende spildevandsplan Med kommunalbestyrelsens vedtagelse af "Trundholm Kommune, Spildevandsplan " ophæves den gældende spildevandsplan for Trundholm Kommune ( ) samt de tillæg hertil, der efterfølgende er udarbejdet.

14 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 3.1 Recipienters målsætning og kvalitet Efter TU-møde RECIPIENTERS MÅLSÆTNING OG KVALITET 3.1 Status for målsætninger og vandkvalitet Det er Vestsjællands Amt, som både fastlægger målsætningen for de ferske og marine recipienter (vandløb, søer og kystvande) samt kontrollerer, om vandkvaliteten kan opfylde den konkrete målsætning. Amtets målsætninger for vandløb, søer og kystvande i kommunen fremgår af regionplanens kortbilag. Vandløb De konkrete målsætninger for vandløb fremgår sammen med resultatet af Vestsjællands Amts vandkvalitetsbedømmelser i Trundholm Kommune af følgende skema (tabel 3.1). I bilag 3.1 er de anvendte betegnelser for forureningsgrader m.v. samt forhold omkring de enkelte vandområder uddybende forklaret. Tabel 3.1 Målsætninger og kvalitet for vandløb i Trundholm Kommune. Forureningstilstand Vandløb Målsætning Krav Fuglebæks Å B3 4 Opfyldt Ikke opfyldt, øvre dele Gudmindrup Mose Løbet B3 4 Opfyldt Ikke opfyldt Gærde Å B3 4 Opfyldt Ikke stabilt opfyldt Stenstrupløbet B0 5 Opfyldt Ikke opfyldt Møllerenden B0 4 Opfyldt Ikke opfyldt Ålerenden B0 4 Opfyldt Ikke opfyldt Klintsø Landkanal C 4 Ikke opfyldt Ikke opfyldt Højby Sørende B0 4 Opfyldt Ikke opfyldt Nygårds Moseløbet B3 4 Opfyldt Ikke opfyldt Pajesørenden B0 4 Opfyldt Ikke opfyldt Sidinge Fjords Sydkanal B3 4 Ikke opfyldt Ikke opfyldt Sidinge Fjords Nordkanal C 4 Ikke opfyldt Ikke opfyldt Annebjerg Sørende B0 5 Opfyldt Ikke opfyldt Vandløb nr (Privat) A 5 - Ikke stabilt opfyldt

15 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 3.2 Recipienters målsætning og kvalitet Efter TU-møde Ifølge amtets tilsyn med forureningstilstanden i kommunens vandløb i perioden var der sket en væsentlig forringelse af vandkvaliteten i forhold til perioden , jf. tabel 3.1. Vestsjællands Amt følger løbende udviklingen i vandløbenes forureningstilstand, så eventuelle ændringer kan dokumenteres med større statistisk sikkerhed. Søer Højby Sø er i Regionplan angivet med skærpet målsætning. Det vil sige, at der ikke må tilledes spildevand til Højby Sø af hensyn til søens gendannelse. Målsætningen for Højby Sø er opfyldt, jf. Regionplan Højby Sø var oprindeligt ikke nævnt i Søplan I henhold til Søplan har mindre søer og vandhuller basismålsætning, hvilket normalt er ensbetydende med, at der heller ikke må tilledes spildevand til disse småsøer. Vestsjællands Amt forventer ikke at revidere Søplan , før EU s Vandrammedirektiv påbegyndes implementeret (amtets basisanalyse skal foreligge ultimo 2004). Kystvande Der er badestrande med varierende fysiske forhold ved kyststrækninger langs hele Trundholm Kommune, og der er oprettet målestationer til overvågning af badevandskvaliteten som følger: Sejerøbugten: Yderby Lyng v/hyldebo Strandvej, v/østervang på Sjællands Odde Burvænget, Lumsås Søndre Strand, Gudmindrup Lyng, Hønsinge Lyng samt v/mogens Heerings Vej på Vig Lyng. Isefjord: Abildøre Strand Syd, Abildøre Strand Øst, Kongsøre Skov v/sandskredet, Unnerød Huse og Strandhuse. Kattegat: Klintsø Udløbet, Klintsø Stranden, Sonnerup Skov, v/restaurant Kattegat og v/strandvej på Yderby Lyng. De danske krav og EU s badevandskrav er på det seneste overholdt, men tidligere har analyseresultaterne fra Klintsø Landkanals udløb samt Abildøre Strand ligget tæt på maksimumsgrænserne. Ved de øvrige badestrande konstateres der normalt ikke problemer.

16 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 3.3 Recipienters målsætning og kvalitet Efter TU-møde Planlagte indsatsområder Det er Trundholm Kommunes overordnede politik, at udledning af regn- og spildevand fra kloakerede områder og enkeltbeliggende ejendomme ikke må være til hinder for, at målsætningen for vandkvaliteten i kommunens recipienter kan opfyldes. Kommunens muligheder for at reducere effekten af udledninger fra de kloakerede områder samt enkeltbeliggende ejendomme på de pågældende vandområder er beskrevet i det følgende. Vestsjællands Amt forventes også at medvirke konstruktivt i en recipientforbedrende indsats. Alle tiltag nævnt i det efterfølgende koordineres og prioriteres i samråd med Vestsjællands Amt og vil generelt blive udført først i de højest målsatte vandløb. Vestsjællands Amt har udarbejdet et dokument (VLQ), hvori den aftalte indsats kommunen og amtet imellem dokumenteres. Desuden er der angivet, hvordan kontrollen af vandløbenes tilstand som resultat af indsatsen skal foregå. VLQsamarbejdet med Vestsjællands Amt fremgår af bilag 3.2. I de kommunalt administrerede vandløb er målsætningen primært at sikre den fornødne fysiske vandløbsvedligeholdelse med en variabel grødeskæring og bevaring af bredbeplantning. Renseanlæg Alle offentlige renseanlæg er udbygget, så de overholder de respektive udledningskrav i relation til vandområdet, hvortil det rensede spildevand udledes. Der er ud fra denne betragtning ikke behov for yderligere tiltag på dette område. Udbygningen af Højby Renseanlæg, dels som følge nedslidning, dels en øget fremtidig belastning, har medført en forbedret rensning af det spildevand, der udledes til Gudmindrup Mose Løbet. De samlede udledninger fra Højby er endvidere planlagt afskåret uden om selve Gudmindrup Mose. Renseanlægget i Svenstrup Hestehave med udledning til (Annebjerg Sørende) er planlagt nedlagt og erstattet af en pumpestation med transportledning til det kommunale renseanlæg i Vig. Overløbsbygværker og bassiner Samtlige overløbsbygværker lever op til amtets retningslinier for renseforanstaltninger til beskyttelse af recipienten mod synlig (æstetisk) forurening, papir, bind osv. i forbindelse med overløbshændelser. En yderligere forbedring af stoftilbageholdelsen i forbindelse med overløb skal vurderes i sammenhæng med andre tiltag som etablering af bassin, hel eller delvis separatkloakering af kloakoplandet, lokal nedsivning af regnvand m.v.

17 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 3.4 Recipienters målsætning og kvalitet Efter TU-møde Vestsjællands Amt har via en rapport udarbejdet af Hedeselskabet udmeldt krav om betragtelige bassinstørrelser i forbindelse med regnbetingede udledninger samt nødoverløb fra pumpestationer. Da det ikke er Trundholm Kommunes indtryk, at de store bassiner konsekvent har medført den ønskede effekt, vurderes det særskilt i hvert enkelt tilfælde, hvilket bassinvolumen der er behov for af hensyn til de fysiske, hydrauliske og faunamæssige forhold i vandløbet. Eksisterende overløbsbygværker samt eksisterende og planlagte bassiner fremgår af spildevandsplanens kortbilag. For de eksisterende bassiner er typen endvidere angivet (åben, lukket eller rørbassin). Typen af de planlagte bassiner fastlægges først endeligt i forbindelse med den konkrete projektering. Separatkloakering Ved sanering af de ældre fællessystemer sigtes der generelt mod omkloakering til separatsystem (se i øvrigt kapitel 7). Fremtidige kloakoplande udbygges enten som separate kloaksystemer eller som én-strenget spildevandskloakerede. Eksisterende fælleskloakerede områder, der planlægges omkloakeret til et separatsystem, samt de nye områder, der er planlagt separatkloakeret, fremgår af spildevandsplanens kortbilag med en særskilt signatur (lodret grøn skravering). Fejlkoblinger Trundholm Kommune opsporer og udbedrer eventuelle fejlkoblinger i den takt, de registreres. Specielt i sommerhusområderne, vurderes problemet at være så udtalt, at opsporing er medtaget i investeringsplanen. Forbedret rensning af spildevand i det åbne land Vestsjællands Amt har i statusrapporten (bilag 3.2; juni 2002) og efterfølgende korrespondance foretaget en mere konkret udmelding af de vandløbsoplande, hvor der som følge af manglende opfyldelse af målsætningen for vandområdet skal udstedes påbud om forbedret rensning af spildevand ved de ejendomme, der bidrager til forureningen: 1. Sidinge Fjords Nordkanal 2. Sidinge Fjords Sydkanal 3. Anneberg Sørende 4. Fuglebæks Å 5. Gudmindrup Moseløbet 6. Gærde Å 7. Stenstrupløbet 8. Klintsø Landkanal 9. Højby Sørende 10. Nygårdsmoseløbet 11. Pajesørenden

18 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 3.5 Recipienters målsætning og kvalitet Efter TU-møde Da spildevandsrensning, udbygning af bassiner m.v. i vid udstrækning allerede lever op til krav fra Vestsjællands Amt, forventes en manglende opfyldelse af målsætningen for et vandområde i udstrakt grad at skyldes udledninger af utilstrækkelig renset spildevand i det åbne land. Det åbne land er uddybende behandlet i kapitel 8.1. Den i forrige spildevandsplan og tillægget for udbygning af Højby Renseanlæg planlagte kloakering af flere mindre bysamfund (Gudmindrup og Stenstrup med flere) fastholdes (med undtagelse af Tengslemark), men i stedet for lokal, lavteknologisk rensning afskæres spildevandet til rensning på et af kommunens større eksisterende renseanlæg. Forureningen fra den nuværende diffuse afledning af spildevand til lokale recipienter som Gudmindrup Mose Løbet, Storesø m.fl. ophører herved. Badevandskvalitet Problemerne med de to målestationer vil også blive taget op i forbindelse med spildevandsafledningen i det åbne land og større enkeltudledere, se afsnit 8. Der er sammenfald mellem de to målestationer med problematiske badevandsprøver og vandløbenes manglende overholdelse af målsætninger. For Klintsø Landkanal udgør afledning af spildevand fra sommerhusområderne en særlig problemstilling på grund af mulige fejlkoblinger og udledninger til drænsystemer.

19 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 4.1 Efter TU-møde SPILDEVANDSRENSNING 4.1 Status for den offentlige spildevandsrensning Spildevand fra byområderne i Trundholm Kommune behandles via en decentral rensestruktur på 8 egentlige renseanlæg beliggende på følgende lokaliteter i Trundholm Kommune, jf. tabel 4.1. Tabel 4.1 Kommunale renseanlæg i Trundholm Kommune (status). Renseanlæg Anlægstype Kapacitet (PE) 1) + 2) Recipient Vig Højby Abildøre Strandhuse Havnebyen Mekanisk, biologisk med kvælstof- og fosforfjernelse Mekanisk-biologisk med kvælstof- og fosforfjernelse Mekanisk, biologisk med kvælstof- og fosforfjernelse Mekanisk, biologisk med kvælstof- og fosforfjernelse Mekanisk med fosforfjernelse Sidinge Fjords Nordkanal (Isefjord) Gudmindrup Moseløbet og Gærde Å (Sejerøbugten) Sidinge Fjords Nordkanal (Isefjord) Isefjorden, Nykøbing Bugt (via 350 m havledning) Kattegat (via 155 m havledning) Lumsås Rodzoneanlæg 330 Kattegat (via 250 m havledning) Nyrup Mekanisk-biologisk 100 Klintsø Landkanal (Kattegat) Svenstrup Hestehave (Hønsinge) Mekanisk 80 Anneberg Sørende (Isefjord) Klaringsbassin (moseområde) - Fuglebæks Å (Sejerøbugten) 1) Godkendt kapacitet, jf. amtets gældende udledningstilladelse 2) PE = Personækvivalent (beregningsmæssigt 60 g organisk stof målt som BOD 5 pr. døgn).

20 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 4.2 Efter TU-møde De i tabel 4.1 nævnte renseanlæg ejes og drives af Kloakforsyningen i Trundholm Kommune. Placeringen af de pågældende renseanlæg fremgår dels af oversigtsplanen (tegn. nr. 0), dels af temaplanerne for de kloakerede byområder, hvor renseanlæggene er beliggende. Alle offentlige renseanlæg er udbygget til overholdelse af de gældende udledningskrav, og ifølge Vestsjællands Amts tilsynsrapporter er alle egentlige rensekrav til anlæggene overholdt. Det nye Højby Renseanlæg er indviet i 2004 med en udvidet kapacitet på PE (personækvivalenter) Spildevand fra bebyggelsen omkring Annebjerg Gods transporteres til Nykøbing Renseanlæg i nabokommunen Nykøbing-Rørvig. Ved Gniben (artilleriskole), Odden Færgehavn, Klintsøgård og Kongsøre (torpedostation) renses spildevand mekanisk i mindre private renseanlæg, inden spildevandet udledes til recipient. 4.2 Planlagte indsatsområder I det følgende er redegjort for de tiltag, der planlægges gennemført både på kort og længere sigt, hvad angår struktur for og kapacitet af spildevandsrensningen i Trundholm Kommune. Overordnet rensestruktur Den nuværende decentrale rensestruktur er blandt andet betinget af det meget spredte bymønster i kommunen. Erfaringer på landsplan har vist, at en decentral rensestruktur er driftsmæssigt dyrere end en central struktur. Endvidere er mindre renseanlæg mere følsomme over for belastningsvariationer samt skærpede krav til spildevandsrensningen end større, robuste renseanlæg. Ved kloakering af landsbyer, sommerhusområder m.v. i de seneste år har Trundholm Kommune derfor fraveget den gældende spildevandsplan, der lagde op til en udpræget decentral rensestruktur, og i stedet afskåret spildevand til rensning på et af de eksisterende renseanlæg. Denne praksis fortsættes i denne reviderede spildevandsplan. I forbindelse med planlægningen af udbygningen af Højby Renseanlæg har der været overvejet en central renseløsning, hvor spildevand fra oplandene til Højby Renseanlæg, Lumsås Renseanlæg samt eventuelt også på længere sigt Nyrup Renseanlæg og Havnebyen Renseanlæg blev afledt til rensning på et centralt renseanlæg ved Lumsås, hvor det rensede spildevand ville blive udledt til den mest robuste recipient. Dette tiltag er ikke indarbejdet i spildevandsplanen, da der ikke på nuværende tidspunkt kan realiseres den fornødne økonomi i Kloakforsyningen til så store anlægsmæssige investeringer.

Bilag 2 - Udledningsskemaer fra Renseanlæg

Bilag 2 - Udledningsskemaer fra Renseanlæg KLOAKOPLANDE - STATUS By/opland Sommerhuse Kloak- Spildevandsbelastning Total Spilde- Separat Fællessytem Renseanlæg Afskærende Tillæg Bemærkninger princip Sommerhuse Byområder Qt Qt Qi areal vand ledningssystem

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2018

Spildevandsplan 2014-2018 Spildevandsplan 2014-2018 Udgivelse: 15. september 2014 Fagcenter: Natur, Miljø og Trafik Dok.nr.: 306-2014-3575 1 1 VELKOMMEN TIL ODSHERRED KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2014-2018 5 1.1 FORORD... 5 1.2 INDLEDNING...

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal.

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. Punkt 4. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. 2011-54501. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring DANVA - Dansk Vandkonference 2010 12. og 13. oktober i Århus Henrik Frier, Århus Vand A/S Indledning og baggrund 90.000 enkeltejendomme skal

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur Spildevandsplan 2008 Ny spildevandsplan til Allerød - færre oversvømmelser og bedre natur Allerød Kommune 1 Spildevandsplan 2008 vedtaget af Allerød Kommunes Byråd på møde den 19. november 2008. Spildevandsplan

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg Side 21 Spildevandsbekendtgørelsen definerer et offentlig spildevandsanlæg som et anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtagen fra

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Vordingborg Kommune SPILDEVANDSPLAN 2013 2024

Vordingborg Kommune SPILDEVANDSPLAN 2013 2024 Vordingborg Kommune SPILDEVANDSPLAN 2013 2024 Vordingborg Kommune Side i Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING... 1-1 1.1 Vandrecipienterne og prioritering af disse... 1-1 1.2 Rensestrukturen...

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009-2014 0 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 1.1 Mål 4 2. Offentlighed 5 2.1 Klageadgang 5 3 Sammendrag 6 3.1 Eksisterende forhold status 6 3.2 Fremtidige

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Spildevandsplan. Ishøj Kommune. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3

Spildevandsplan. Ishøj Kommune. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3 Side: 1/34 Indhold: Spildevandsplan. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3 1. Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning... 5 1.1 Lovgrundlag... 5 1.2

Læs mere

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Rensning af dit spildevand Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Indhold Hvorfor skal dit spildevand renses?.......................... 3 Hvordan? Du har 3 muligheder.............................. 4 Hvad koster

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling. Erhverv, Bolig og Natur. Ramsherred 5, 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Fornyet tilladelse

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 2011 Tillæg nr. 2 Tillægget omfatter: Ny gravitationsledning mellem Billund og Grindsted Nedlæggelse af Billund Renseanlæg Nyt sparebassin ved Billund Renseanlæg

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2018

Spildevandsplan 2010-2018 Holbæk Kommune Spildevandsplan 2010-2018 2018 November 2011 Holbæk Kommunes byråd har den 9. november 2011 vedtaget spildevandsplanen. Planforslaget har været fremlagt fra den 13. juli 2011 til den 7.

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Revideret Forslag 13. maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Grundlag for tillægget... 3 Indhold i tillægget...

Læs mere

Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax 87 38 61 99

Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax 87 38 61 99 Spildevandsplan 2001-2008 Rekvirent Rådgiver Odder Kommune Hedeselskabet Teknisk Forvaltning Miljø og Energi as Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax

Læs mere

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November 2012 Vedtaget af Billund Kommunes Byråd d 13 november 2012 Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L.

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen Tårnby Spildevandsplan 2010-2018 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde Møde Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde 2. Tid 24-11-2011, kl. 15 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune NOTAT Projekt : Spildevandsplan Kundenavn : Faxe Kommune Emne : Notat vedrørende økonomi i det åbne land Til : Faxe Kommune / Poul Jensen Fra : Orbicon Leif Hansen Projektleder : HLAR Kvalitetssikring

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune - Spildevandsplan 2010-2020 Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2020 Tekst og

Læs mere

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Grænseflader til private kloakker m.v. 1 Der

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013.

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013. Notat Behandling af høringssvar til Spildevandsplan 2013 Indledning Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2015

Spildevandsplan 2009-2015 Spildevandsplan 2009-2015 April 2009 1 Thisted Kommunes Spildevandsplan 2009-2015 Udgiver: Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Udgivelsesår: 2009 Titel: Spildevandsplan 2009-2015 Tekst og layout: Thisted

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere