FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan Hans Møller Olsen Borgmester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester"

Transkript

1 FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen. Spildevandsplanen belyser både de miljømæssige aspekter heraf og de økonomiske konsekvenser for kommunens Kloakforsyning, som forestår anlæg, drift og vedligeholdelse af det offentlige spildevandsanlæg (renseanlæg og kloakker). Spildevandsplanen fastlægger således rammerne for den fremtidige udvikling i vandafledningsbidraget, som betales af borgere, virksomheder m.v., der er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg. Et forslag til revideret spildevandsplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 11. juni 2002 til d. 5. august Efter bearbejdning af de indkomne bemærkninger og kommentarer samt relativt omfattende supplerende undersøgelser har kommunalbestyrelsen d. 4. oktober 2004 vedtaget denne reviderede spildevandsplan for Trundholm Kommune benævnt Spildevandsplan Vedtagelsen af sket i henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v., og det endelige indhold af den reviderede spildevandsplan kan herefter ikke ankes til anden administrativ myndighed. Forslaget til den reviderede spildevandsplan for Trundholm Kommune omfatter planperioden Selve spildevandsplanen består af tekst, skemaer og kortbilag. Teksten beskriver den fremtidige indsats på spildevandsområdet, herunder tidsplan og økonomi, samt rettigheder og forpligtelser for såvel Kloakforsyningen som dens medlemmer. Skemaer og kortbilag udgør dokumentationen og Kloakforsyningens grundlag for administration af spildevandsplanen. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan Hans Møller Olsen Borgmester Leif Egholm Kommunaldirektør

2 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side i Indholdsfortegnelse Efter TU-møde I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE 0. SAMMENFATNING INDLEDNING Spildevandsplanens opbygning Procedure og tidsplan for planens vedtagelse Fremtidige revisioner PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Lovgrundlag Regionplan Kommuneplan Planer for vandindvinding og vandforsyning Gældende spildevandsplan RECIPIENTERS MÅLSÆTNING OG KVALITET Status for målsætninger og vandkvalitet Planlagte indsatsområder SPILDEVANDSRENSNING Status for den offentlige spildevandsrensning Planlagte indsatsområder SLAMBEHANDLING Status for den offentlige slambehanding Planlagte indsatsområder TRANSPORT AF SPILDEVAND Status for det afskærende ledningssystem Planlagte indsatsområder

3 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side ii Indholdsfortegnelse Efter TU-møde KLOAKEREDE BYOMRÅDER Status for det kloakerede opland Planlagt sanering af kloaksystemet Separatkloakering af fælleskloakerede områder Hel eller delvis udtræden af Kloakforsyningen Udbygning af detailkloaksystemet Placering af offentlige kloakledninger på private arealer OMRÅDER UDEN FOR KLOAKERET OPLAND Rensning af spildevand til et bestemt niveau Nedsivning Tømningsordning Enkeltudledere TIDS- OG ØKONOMIPLAN Investeringsplan for kloakforsyning Værdien af det offentlige spildevandsanlæg Forhold til betalingsvedtægten ADMINISTRATION Ejerforhold Tilslutningsforhold Påbud om separatkloakering på egen grund Hel eller delvis udtræden af Kloakforsyningen Drift af eksisterende spildevandsanlæg Etablering af nye spildevandsanlæg Rådighedsindskrænkninger Betalingsforhold Påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land KOMMENTARER VEDR. DE ENKELTE KLOAKOPLANDE Havnebyen og opland (opland 1) Havnebyen Gniben (Artilleriskolen) Odden Færgehavn Yderby Lyng Overby Lyng/Ebbeløkke Overby Yderby Højby og opland (opland 2) Stårup Højby

4 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side iii Indholdsfortegnelse Efter TU-møde Lumsås Lumsås Nordstrand/Møllebakken Gudmindrup Stenstrup Tengslemark Nyrup Martinuscentret/Klintsøgård Klint Svinninge/Nr. Asmindrup og opland (opland 3) Svinninge/Nr. Asmindrup Kildehuse/Hunstrup Strandhuse Svenstrup Hestehave Annebjerg Vig og opland (opland 4) Vig Lille Egebjerg Hønsinge Jyderup og Kelstrup Sidinge Eskilstrup Egebjerg og opland (opland 5) Glostrup/Egebjerg Abildøre Bråde-Hølkerup Gelstrup Strand og Bøsserup Strand Unnerud Lestrup Abildøre Strand/Sommerhusomr. og ejendomme langs Egebjergvej Kongsøre Torpedostation Sommerhusområderne (opland 6 og 7) Nyrup Bugt (opland 6) Sejerø Bugt (opland 7) RENSEANLÆG REGNBETINGEDE UDLØB FORKLARING TIL SKEMAER SAMT BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER

5 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side iv Indholdsfortegnelse Efter TU-møde B I L A G S F O R T E G N E L S E Bilag nr. Emne 1.1 KRAV TIL INDHOLD AF SPILDEVANDSPLANER 3.1 VANDKVALITETSBEDØMMELSER 3.2 VLQ-SAMARBEJDET MED VESTSJÆLLANDS AMT 8.1 BESLUTNINGSDIAGRAM FOR DET ÅBNE LAND T E G N I N G S O V E R S I G T Tegn. nr. Emne Målestok 0 Oversigtskort Kloakeret opland 1: Havnebyen 1: Gniben 1: Odden Færgehavn 1: Overby 1: Yderby 1: Søgården 1: Højby, Stårup og Helenehøj 1: Lumsås 1: Gudmindrup 1: Stenstrup 1: Tengslemark 1: Nyrup 1: Klintsøgård 1: Annebjerg 1: Svinninge og Nørre Asmindrup 1: Strandhuse, Kildehuse og Hunstrup 1: Svenstrup Hestehave 1: Vig og Lille Egebjerg 1: Hønsinge 1: Jyderup og Kelstrup 1: Sidinge 1: Eskilstrup 1: Ulstrup 1:4.000

6 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side v Indholdsfortegnelse Efter TU-møde T E G N I N G S O V E R S I G T (F O R T S A T) Tegn. nr. Emne Målestok 5.1 Glostrup og Egebjerg 1: Abildøre, Bråde, Oldhøj og Hølkerup 1: Gelstrup Strand 1: Bøsserup Strand 1: Unnerud og Lestrup 1: Abildøre Strand 1: Kongsøre 1:4.000 X Oversigtskort Det åbne land 1:30.000

7 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 0.1 Sammenfatning Efter TU-møde SAMMENFATNING Nærværende reviderede spildevandsplan for Trundholm Kommune er gældende for perioden og erstatter den hidtil gældende spildevandsplan for perioden Spildevandsplanens indhold og planlægningsgrundlag er gennemgået i kapitel 1 og 2. Status og den planlagte indsats inden for det offentlige spildevandsområde i Trundholm Kommune er nærmere beskrevet i kapitlerne 3 til 8. Tidsfølgen for projekternes planlagte gennemførelse og den for Kloakforsyningen økonomiske udgift forbundet hermed fremgår af investeringsplanen i kapitel 9. Kapitlerne 10-14, herunder skemaer og kortbilag, udgør spildevandsplanens dokumentation og har primært betydning for Kloakforsyningens daglige administration af det offentlige spildevandsanlæg. Dispositioner på spildevandsområdet en i Trundholm Kommune er overvejende baseret på en decentral rensestruktur. De tidligere planer om små, lavteknologiske renseanlæg ved mindre bysamfund er dog gennem de seneste år ændret, så spildevand herfra i stedet transporteres til rensning på større og mere driftssikre renseanlæg via afskærende ledninger og pumpestationer. Indsatsen på spildevandsområdet har de senere år været koncentreret om dels en udbygning af renseanlæggene i forhold til skærpede udledningskrav til Isefjord, dels kloakering af flere mindre bysamfund med afskæring af spildevand til rensning på de udbyggede renseanlæg. Inden for spildevandsplanens planperiode ( ) ligger den væsentligste indsats omkring fortsat kloakering af mindre bysamfund, hvor den nuværende bortskaffelse af spildevandet er utilstrækkelig i forhold til at opfylde målsætningen for de lokale vandområder. Samtidig sættes den efterhånden tiltrængte sanering af de ældre fælleskloaksystemer i kommunen i mere faste rammer. Der skal udarbejdes en samlet plan for sanering af kommunens kloaksystem, så der opnås den største nytte af de kommende års store investeringer på kloakområdet.

8 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 0.2 Sammenfatning Efter TU-møde Herudover er der i denne spildevandsplan sat fokus på, at udledninger af spildevand fra enkeltbeliggende ejendomme i det åbne land skal renses bedre, så regionplanens målsætninger for vandområderne kan opfyldes. Spildevandsplanen angiver det krav til renseniveau, der som minimum vil være gældende for tilladelser til udledninger samt i forbindelse med påbud om forbedret spildevandsrensning ved enkeltejendomme; sidstnævnte dog kun i det omfang, at målsætningen for det pågældende vandområde ikke er opfyldt, jf. Vestsjællands Amts gældende recipientvurdering. Den væsentligste indsats inden for sanering af det offentlige kloaksystem samt forbedret spildevandsrensning i det åbne land påregnes først udført i spildevandsplanens perspektivperiode ( ) og specielt for kloaksaneringens vedkommende også i de efterfølgende år. Kloakforsyningens økonomi I planperioden ( ) disponeres ca. 20 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig årlig investering på 5 mio. kr. I den efterfølgende 8-års periode (perspektivperioden) er der planlagt disponeret ca. 23,5 mio. kr. til anlægsaktiviteter, der ikke er omfattet af driftsbudgettet. Kloakforsyningens drift og administration af det offentlige spildevandsanlæg er budgetteret til ca. 6,0 mio. kr. i årene fremover. I driftsudgiften indgår ud over forbrug af el, kemikalier m.v. også akutte renoveringer af kloakker, bygværker og renseanlæg. Nyværdien af det samlede offentlige spildevandsanlæg i kommunen blev i 2001 opgjort til ca. 360 mio. kr. (svarende til ca. 380 mio. kr. i prisniveau 2004). Restværdien af det eksisterende spildevandsanlæg er dog væsentlig mindre som følge af slitage. For at sikre værdibevarelse af det offentlige spildevandsanlæg skal der i det langsigtede perspektiv påregnes foretaget en årlig investering til renovering/udskiftning på af størrelsesorden 4,4 mio. kr. Værdien af det offentlige spildevandsanlæg vil stige i takt med investeringerne i nye kloakanlæg i blandt andet fremtidige udstykninger, kloakering af de mindre bysamfund med tilhørende afskærende ledninger samt etablering af eventuelle offentlige renseløsninger i det åbne land. Ovennævnte økonomiske forhold koordineres via betalingsvedtægten (takster), som er Kloakforsyningens grundlag for at dække udgifterne til drift, vedligeholdelse og udbygning af det offentlige spildevandsanlæg. Alle økonomiske overslag angivet i spildevandsplanens investeringsplan m.v. er ekskl. moms og i prisniveau 2004.

9 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 1.1 Indledning Efter TU-møde INDLEDNING I denne reviderede spildevandsplan, "Trundholm Kommune, Spildevandsplan ", redegøres for den nuværende og planlagte bortskaffelse af spildevand i kommunen, dels fra de kloakerede byområder til kommunens renseanlæg, dels fra enkeltbeliggende ejendomme i det åbne land. Nærværende spildevandsplan erstatter den gældende spildevandsplan godkendt af kommunalbestyrelsen for perioden samt efterfølgende tillæg. Spildevandsplanen er opdelt i en planlægningsperiode på 4 år ( ) og en efterfølgende perspektivperiode på 8 år ( ). Planen beskriver endvidere enkelte tiltag med en tidsplan ud over perspektivperioden. Trundholm Kommunes kommunalbestyrelse vedtager spildevandsplanen, som herefter udgør det juridiske grundlag for administration af spildevandsområdet i kommunen, herunder: at indhente Amtsrådets tilladelse til udledning af regn- og spildevand til vandløb, søer og kystvande, at udbygge og vedligeholde spildevandsanlægget i henhold til lovkrav, kommune- og regionplan samt borgernes afledningssikkerhed inden for de økonomiske rammer, der er gældende for Kloakforsyningen, at grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til det offentlige kloaksystem samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag i henhold til betalingsvedtægten for Kloakforsyningen, at ejere af ejendomme i det åbne land kan meddeles påbud om forbedret rensning af husspildevand, at kommunalbestyrelsen i Trundholm kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg. Spildevandsplanen er udarbejdet af Teknisk forvaltning, Trundholm Kommune med bistand fra NIRAS Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S.

10 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 1.2 Indledning Efter TU-møde Spildevandsplanens opbygning Spildevandsplanen består af en generel beskrivelse af planens hovedlinier suppleret med detaljerede administrative bilag (kort samt oversigter og skemaer). Kortbilagene omfatter: Oversigtskort for hele kommunen Kloakeret opland, kloakeringsprincip, det offentlige spildevandsanlæg samt udledninger til vandløb for hvert enkelt bysamfund (status og plan) Områder uden for kloakeret opland med krav om forbedret rensning af spildevand fra enkeltbeliggende ejendomme (det åbne land) Skemadelen omfatter blandt andet status og plan for: Alle udledninger af overfladevand samt opspædt eller renset spildevand fra de kloakerede områder til vandløb Belastning af renseanlæg fra de kloakerede områder 1.2 Procedure og tidsplan for planens vedtagelse Et forslag til spildevandsplan har været forelagt kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune, i det følgende kaldet kommunalbestyrelsen, og herefter offentligt fremlagt i,mere end 8 uger. Offentlighedsfasen har været annonceret i de lokale medier, og der har været afholdt offentligt møde om indholdet af den reviderede spildevandsplan. Indtil offentlighedsfasens udløb har der været adgang til at fremkomme med indsigelser og kommentarer til forslaget over for kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har på baggrund af de indkomne kommentarer vedtaget det endelige indhold af spildevandsplan Vedtagelsen er ligeledes annonceret i de lokale medier. Bestemmelserne i denne spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 1.3 Fremtidige revisioner Da den reviderede spildevandsplan foreligger på digital form, vil det generelt være relativt enkelt at foretage ajourføringer. De enkelte kapitler, bilag og kort er påført individuelt nummer og dato for revision, så den seneste revision af den pågældende del af spildevandsplanen tydeligt fremgår.

11 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 1.3 Indledning Efter TU-møde Spildevandsplanen skal ajourføres i sin helhed ved udløbet af planlægningsperioden (2007), eller når væsentlige forudsætninger for planen ændres. Hvis der viser sig uoverensstemmelser af administrativ karakter mellem planen og de faktiske forhold, foretager Kloakforsyningen løbende berigtigelser.

12 Trundholm Kommune, Spildevandsplan (Forslag) Side 2.1 Planlægningsgrundlag Efter TU-møde PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Planlægningsgrundlaget for spildevandsplan er gennemgået nedenfor af hensyn til sammenhængen med lovgivningen og den øvrige planlægning. 2.1 Lovgrundlag Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 samt Vejledning fra Miljøstyrelsen til samme bekendtgørelse (nr. 5, 1999). De mere detaljerede krav til indhold af spildevandsplanen er anført i bilag Regionplan I Regionplan for Vestsjællands Amt (godkendt 17. december 2001) er der angivet målsætninger for kvaliteten af vandløb, søer og kystvande samt de kvalitetskrav, som skal være opfyldt, for at målsætningen kan anses for at være opnået for det konkrete vandområde. For alle oplande, der afvander til vandløb og søer, er der angivet en minimums renseklasse, som rensningen af spildevand i det åbne land skal leve op til, hvis målsætningen for det pågældende vandløb eller søområde ikke er opfyldt. Rensekravene vil kun gælde for de ejendomme inden for oplandet, der dokumenteret bidrager til forureningen. Ved udarbejdelsen af spildevandsplanen er der taget hensyn til, at regionplanens målsætninger for vandløb, søer og kystvande kan opfyldes i den udstrækning, forureningen skyldes udledninger fra det offentlige spildevandsanlæg. Forbedret spildevandsrensning i det åbne land er i denne spildevandsplan kun overordnet beskrevet, men uddybes senere blandt andet på baggrund af statusrapporten fra Vestsjællands Amt, juni 2002 (bilag 3.2) med senere tilføjelser. For at sikre den fremtidige drikkevandsforsyning har amtet i Regionplanen for perioden forelagt en samlet plan for tilrettelæggelse af indsatsen mod grundvandsforurening. Amtet påregner at igangsætte indsatsplanlægningen i Trundholm Kommune i perioden , herunder fastlægges de konkrete begrænsninger vedrørende nedsivning af husspildevand som følge af drikkevandsinteresser m.v. Dette forhold kan få betydning for den forbedrede rensning af spildevand fra ejendommene i det åbne land.

13 Trundholm Kommune, Spildevandsplan (Forslag) Side 2.2 Planlægningsgrundlag Efter TU-møde Kommuneplan Kommuneplan for Trundholm Kommune har været offentligt fremlagt (11. februar-20. april 1998), men den formelle, tekniske færdiggørelse er endnu ikke foretaget. Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med hovedstrukturen for kommunen og rammerne for lokalplanernes indhold, der er defineret i ovennævnte udgave af kommuneplanen. I spildevandsplanen er angivet, hvilke områder der allerede er kloakeret, samt hvor der planlægges udført ny kloakering inden for de rammer, der er udstukket i kommuneplanen og godkendte lokalplaner. I enkelte tilfælde er grænser for det kloakerede opland ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Dette gælder for landområder, hvor tilslutningsretten for landbrugsejendomme begrænses til afledning af sanitært husspildevand fra bygninger til det offentlige kloaksystem. Enkeltejendomme beliggende uden for kommuneplanens rammer kan være tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg, hvor dette har vist sig hensigtsmæssigt. Der skal være overensstemmelse mellem spildevandsplanen og lokalplaner og særligt bestemmelser heri, der vedrører spildevandsafledning. I lokalplaner er der typisk fastsat begrænsninger i bebyggelsens karakter og udstrækning og dermed spildevandsafledningen. I forbindelse med vedtagelse af nye lokalplaner vil det ofte være nødvendigt også at foretage en mindre revision af spildevandsplanen for at sikre overensstemmelse mellem for eksempel byggemodning og etablering af spildevandsanlæg. Opgørelsen af arealer m.v. for de kloakerede områder i spildevandsplanens skemadel er foretaget i overensstemmelse med kommuneplanens opdeling på boligområder, erhvervsområder etc. 2.4 Planer for vandindvinding og vandforsyning De regionale vandindvindingsinteresser er fastlagt i Regionplan for Vestsjælland Amt, herunder områder hvor der skal udarbejdes indsatsplaner for at sikre grundvandsressourcen til drikkevandsforsyning. Der foreligger p.t. ingen indsatsplaner for vandindvindingsområder i Trundholm Kommune. Planlægning af nedsivningsanlæg som renseløsning ved de enkeltbeliggende ejendomme i det åbne land foretages i et tæt samarbejde med den kommunale vandforsyningsplanlægning af hensyn til de lovmæssige afstandskrav til vandindvindingsanlæg. 2.5 Gældende spildevandsplan Med kommunalbestyrelsens vedtagelse af "Trundholm Kommune, Spildevandsplan " ophæves den gældende spildevandsplan for Trundholm Kommune ( ) samt de tillæg hertil, der efterfølgende er udarbejdet.

14 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 3.1 Recipienters målsætning og kvalitet Efter TU-møde RECIPIENTERS MÅLSÆTNING OG KVALITET 3.1 Status for målsætninger og vandkvalitet Det er Vestsjællands Amt, som både fastlægger målsætningen for de ferske og marine recipienter (vandløb, søer og kystvande) samt kontrollerer, om vandkvaliteten kan opfylde den konkrete målsætning. Amtets målsætninger for vandløb, søer og kystvande i kommunen fremgår af regionplanens kortbilag. Vandløb De konkrete målsætninger for vandløb fremgår sammen med resultatet af Vestsjællands Amts vandkvalitetsbedømmelser i Trundholm Kommune af følgende skema (tabel 3.1). I bilag 3.1 er de anvendte betegnelser for forureningsgrader m.v. samt forhold omkring de enkelte vandområder uddybende forklaret. Tabel 3.1 Målsætninger og kvalitet for vandløb i Trundholm Kommune. Forureningstilstand Vandløb Målsætning Krav Fuglebæks Å B3 4 Opfyldt Ikke opfyldt, øvre dele Gudmindrup Mose Løbet B3 4 Opfyldt Ikke opfyldt Gærde Å B3 4 Opfyldt Ikke stabilt opfyldt Stenstrupløbet B0 5 Opfyldt Ikke opfyldt Møllerenden B0 4 Opfyldt Ikke opfyldt Ålerenden B0 4 Opfyldt Ikke opfyldt Klintsø Landkanal C 4 Ikke opfyldt Ikke opfyldt Højby Sørende B0 4 Opfyldt Ikke opfyldt Nygårds Moseløbet B3 4 Opfyldt Ikke opfyldt Pajesørenden B0 4 Opfyldt Ikke opfyldt Sidinge Fjords Sydkanal B3 4 Ikke opfyldt Ikke opfyldt Sidinge Fjords Nordkanal C 4 Ikke opfyldt Ikke opfyldt Annebjerg Sørende B0 5 Opfyldt Ikke opfyldt Vandløb nr (Privat) A 5 - Ikke stabilt opfyldt

15 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 3.2 Recipienters målsætning og kvalitet Efter TU-møde Ifølge amtets tilsyn med forureningstilstanden i kommunens vandløb i perioden var der sket en væsentlig forringelse af vandkvaliteten i forhold til perioden , jf. tabel 3.1. Vestsjællands Amt følger løbende udviklingen i vandløbenes forureningstilstand, så eventuelle ændringer kan dokumenteres med større statistisk sikkerhed. Søer Højby Sø er i Regionplan angivet med skærpet målsætning. Det vil sige, at der ikke må tilledes spildevand til Højby Sø af hensyn til søens gendannelse. Målsætningen for Højby Sø er opfyldt, jf. Regionplan Højby Sø var oprindeligt ikke nævnt i Søplan I henhold til Søplan har mindre søer og vandhuller basismålsætning, hvilket normalt er ensbetydende med, at der heller ikke må tilledes spildevand til disse småsøer. Vestsjællands Amt forventer ikke at revidere Søplan , før EU s Vandrammedirektiv påbegyndes implementeret (amtets basisanalyse skal foreligge ultimo 2004). Kystvande Der er badestrande med varierende fysiske forhold ved kyststrækninger langs hele Trundholm Kommune, og der er oprettet målestationer til overvågning af badevandskvaliteten som følger: Sejerøbugten: Yderby Lyng v/hyldebo Strandvej, v/østervang på Sjællands Odde Burvænget, Lumsås Søndre Strand, Gudmindrup Lyng, Hønsinge Lyng samt v/mogens Heerings Vej på Vig Lyng. Isefjord: Abildøre Strand Syd, Abildøre Strand Øst, Kongsøre Skov v/sandskredet, Unnerød Huse og Strandhuse. Kattegat: Klintsø Udløbet, Klintsø Stranden, Sonnerup Skov, v/restaurant Kattegat og v/strandvej på Yderby Lyng. De danske krav og EU s badevandskrav er på det seneste overholdt, men tidligere har analyseresultaterne fra Klintsø Landkanals udløb samt Abildøre Strand ligget tæt på maksimumsgrænserne. Ved de øvrige badestrande konstateres der normalt ikke problemer.

16 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 3.3 Recipienters målsætning og kvalitet Efter TU-møde Planlagte indsatsområder Det er Trundholm Kommunes overordnede politik, at udledning af regn- og spildevand fra kloakerede områder og enkeltbeliggende ejendomme ikke må være til hinder for, at målsætningen for vandkvaliteten i kommunens recipienter kan opfyldes. Kommunens muligheder for at reducere effekten af udledninger fra de kloakerede områder samt enkeltbeliggende ejendomme på de pågældende vandområder er beskrevet i det følgende. Vestsjællands Amt forventes også at medvirke konstruktivt i en recipientforbedrende indsats. Alle tiltag nævnt i det efterfølgende koordineres og prioriteres i samråd med Vestsjællands Amt og vil generelt blive udført først i de højest målsatte vandløb. Vestsjællands Amt har udarbejdet et dokument (VLQ), hvori den aftalte indsats kommunen og amtet imellem dokumenteres. Desuden er der angivet, hvordan kontrollen af vandløbenes tilstand som resultat af indsatsen skal foregå. VLQsamarbejdet med Vestsjællands Amt fremgår af bilag 3.2. I de kommunalt administrerede vandløb er målsætningen primært at sikre den fornødne fysiske vandløbsvedligeholdelse med en variabel grødeskæring og bevaring af bredbeplantning. Renseanlæg Alle offentlige renseanlæg er udbygget, så de overholder de respektive udledningskrav i relation til vandområdet, hvortil det rensede spildevand udledes. Der er ud fra denne betragtning ikke behov for yderligere tiltag på dette område. Udbygningen af Højby Renseanlæg, dels som følge nedslidning, dels en øget fremtidig belastning, har medført en forbedret rensning af det spildevand, der udledes til Gudmindrup Mose Løbet. De samlede udledninger fra Højby er endvidere planlagt afskåret uden om selve Gudmindrup Mose. Renseanlægget i Svenstrup Hestehave med udledning til (Annebjerg Sørende) er planlagt nedlagt og erstattet af en pumpestation med transportledning til det kommunale renseanlæg i Vig. Overløbsbygværker og bassiner Samtlige overløbsbygværker lever op til amtets retningslinier for renseforanstaltninger til beskyttelse af recipienten mod synlig (æstetisk) forurening, papir, bind osv. i forbindelse med overløbshændelser. En yderligere forbedring af stoftilbageholdelsen i forbindelse med overløb skal vurderes i sammenhæng med andre tiltag som etablering af bassin, hel eller delvis separatkloakering af kloakoplandet, lokal nedsivning af regnvand m.v.

17 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 3.4 Recipienters målsætning og kvalitet Efter TU-møde Vestsjællands Amt har via en rapport udarbejdet af Hedeselskabet udmeldt krav om betragtelige bassinstørrelser i forbindelse med regnbetingede udledninger samt nødoverløb fra pumpestationer. Da det ikke er Trundholm Kommunes indtryk, at de store bassiner konsekvent har medført den ønskede effekt, vurderes det særskilt i hvert enkelt tilfælde, hvilket bassinvolumen der er behov for af hensyn til de fysiske, hydrauliske og faunamæssige forhold i vandløbet. Eksisterende overløbsbygværker samt eksisterende og planlagte bassiner fremgår af spildevandsplanens kortbilag. For de eksisterende bassiner er typen endvidere angivet (åben, lukket eller rørbassin). Typen af de planlagte bassiner fastlægges først endeligt i forbindelse med den konkrete projektering. Separatkloakering Ved sanering af de ældre fællessystemer sigtes der generelt mod omkloakering til separatsystem (se i øvrigt kapitel 7). Fremtidige kloakoplande udbygges enten som separate kloaksystemer eller som én-strenget spildevandskloakerede. Eksisterende fælleskloakerede områder, der planlægges omkloakeret til et separatsystem, samt de nye områder, der er planlagt separatkloakeret, fremgår af spildevandsplanens kortbilag med en særskilt signatur (lodret grøn skravering). Fejlkoblinger Trundholm Kommune opsporer og udbedrer eventuelle fejlkoblinger i den takt, de registreres. Specielt i sommerhusområderne, vurderes problemet at være så udtalt, at opsporing er medtaget i investeringsplanen. Forbedret rensning af spildevand i det åbne land Vestsjællands Amt har i statusrapporten (bilag 3.2; juni 2002) og efterfølgende korrespondance foretaget en mere konkret udmelding af de vandløbsoplande, hvor der som følge af manglende opfyldelse af målsætningen for vandområdet skal udstedes påbud om forbedret rensning af spildevand ved de ejendomme, der bidrager til forureningen: 1. Sidinge Fjords Nordkanal 2. Sidinge Fjords Sydkanal 3. Anneberg Sørende 4. Fuglebæks Å 5. Gudmindrup Moseløbet 6. Gærde Å 7. Stenstrupløbet 8. Klintsø Landkanal 9. Højby Sørende 10. Nygårdsmoseløbet 11. Pajesørenden

18 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 3.5 Recipienters målsætning og kvalitet Efter TU-møde Da spildevandsrensning, udbygning af bassiner m.v. i vid udstrækning allerede lever op til krav fra Vestsjællands Amt, forventes en manglende opfyldelse af målsætningen for et vandområde i udstrakt grad at skyldes udledninger af utilstrækkelig renset spildevand i det åbne land. Det åbne land er uddybende behandlet i kapitel 8.1. Den i forrige spildevandsplan og tillægget for udbygning af Højby Renseanlæg planlagte kloakering af flere mindre bysamfund (Gudmindrup og Stenstrup med flere) fastholdes (med undtagelse af Tengslemark), men i stedet for lokal, lavteknologisk rensning afskæres spildevandet til rensning på et af kommunens større eksisterende renseanlæg. Forureningen fra den nuværende diffuse afledning af spildevand til lokale recipienter som Gudmindrup Mose Løbet, Storesø m.fl. ophører herved. Badevandskvalitet Problemerne med de to målestationer vil også blive taget op i forbindelse med spildevandsafledningen i det åbne land og større enkeltudledere, se afsnit 8. Der er sammenfald mellem de to målestationer med problematiske badevandsprøver og vandløbenes manglende overholdelse af målsætninger. For Klintsø Landkanal udgør afledning af spildevand fra sommerhusområderne en særlig problemstilling på grund af mulige fejlkoblinger og udledninger til drænsystemer.

19 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 4.1 Efter TU-møde SPILDEVANDSRENSNING 4.1 Status for den offentlige spildevandsrensning Spildevand fra byområderne i Trundholm Kommune behandles via en decentral rensestruktur på 8 egentlige renseanlæg beliggende på følgende lokaliteter i Trundholm Kommune, jf. tabel 4.1. Tabel 4.1 Kommunale renseanlæg i Trundholm Kommune (status). Renseanlæg Anlægstype Kapacitet (PE) 1) + 2) Recipient Vig Højby Abildøre Strandhuse Havnebyen Mekanisk, biologisk med kvælstof- og fosforfjernelse Mekanisk-biologisk med kvælstof- og fosforfjernelse Mekanisk, biologisk med kvælstof- og fosforfjernelse Mekanisk, biologisk med kvælstof- og fosforfjernelse Mekanisk med fosforfjernelse Sidinge Fjords Nordkanal (Isefjord) Gudmindrup Moseløbet og Gærde Å (Sejerøbugten) Sidinge Fjords Nordkanal (Isefjord) Isefjorden, Nykøbing Bugt (via 350 m havledning) Kattegat (via 155 m havledning) Lumsås Rodzoneanlæg 330 Kattegat (via 250 m havledning) Nyrup Mekanisk-biologisk 100 Klintsø Landkanal (Kattegat) Svenstrup Hestehave (Hønsinge) Mekanisk 80 Anneberg Sørende (Isefjord) Klaringsbassin (moseområde) - Fuglebæks Å (Sejerøbugten) 1) Godkendt kapacitet, jf. amtets gældende udledningstilladelse 2) PE = Personækvivalent (beregningsmæssigt 60 g organisk stof målt som BOD 5 pr. døgn).

20 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 4.2 Efter TU-møde De i tabel 4.1 nævnte renseanlæg ejes og drives af Kloakforsyningen i Trundholm Kommune. Placeringen af de pågældende renseanlæg fremgår dels af oversigtsplanen (tegn. nr. 0), dels af temaplanerne for de kloakerede byområder, hvor renseanlæggene er beliggende. Alle offentlige renseanlæg er udbygget til overholdelse af de gældende udledningskrav, og ifølge Vestsjællands Amts tilsynsrapporter er alle egentlige rensekrav til anlæggene overholdt. Det nye Højby Renseanlæg er indviet i 2004 med en udvidet kapacitet på PE (personækvivalenter) Spildevand fra bebyggelsen omkring Annebjerg Gods transporteres til Nykøbing Renseanlæg i nabokommunen Nykøbing-Rørvig. Ved Gniben (artilleriskole), Odden Færgehavn, Klintsøgård og Kongsøre (torpedostation) renses spildevand mekanisk i mindre private renseanlæg, inden spildevandet udledes til recipient. 4.2 Planlagte indsatsområder I det følgende er redegjort for de tiltag, der planlægges gennemført både på kort og længere sigt, hvad angår struktur for og kapacitet af spildevandsrensningen i Trundholm Kommune. Overordnet rensestruktur Den nuværende decentrale rensestruktur er blandt andet betinget af det meget spredte bymønster i kommunen. Erfaringer på landsplan har vist, at en decentral rensestruktur er driftsmæssigt dyrere end en central struktur. Endvidere er mindre renseanlæg mere følsomme over for belastningsvariationer samt skærpede krav til spildevandsrensningen end større, robuste renseanlæg. Ved kloakering af landsbyer, sommerhusområder m.v. i de seneste år har Trundholm Kommune derfor fraveget den gældende spildevandsplan, der lagde op til en udpræget decentral rensestruktur, og i stedet afskåret spildevand til rensning på et af de eksisterende renseanlæg. Denne praksis fortsættes i denne reviderede spildevandsplan. I forbindelse med planlægningen af udbygningen af Højby Renseanlæg har der været overvejet en central renseløsning, hvor spildevand fra oplandene til Højby Renseanlæg, Lumsås Renseanlæg samt eventuelt også på længere sigt Nyrup Renseanlæg og Havnebyen Renseanlæg blev afledt til rensning på et centralt renseanlæg ved Lumsås, hvor det rensede spildevand ville blive udledt til den mest robuste recipient. Dette tiltag er ikke indarbejdet i spildevandsplanen, da der ikke på nuværende tidspunkt kan realiseres den fornødne økonomi i Kloakforsyningen til så store anlægsmæssige investeringer.

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

UDKAST - Spildevandsplan 2015

UDKAST - Spildevandsplan 2015 UDKAST - Spildevandsplan 2015 Introduktion Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil. Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag

Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag Syddjurs Kommune Side 1 0. Resumé For afhjælpning af de konstaterede problemer i forbindelse med spildevandsafledning ved Følle Strand sommerhusområde, har Syddjurs Kommune valgt at gennemføre en spildevandskloakering

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Side 1 DEFINITIONER 1 Ad 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 Ad 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 Ad 2.1. ADMINISTRATIONSBIDRAG 2 Ad 2.2. FORRENTNING 2 Ad 3

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Indholdsfortegnelse Forord...5 Kapitel 1. Indledning og baggrund...6 Kapitel 2.

Læs mere

Generalforsamling. 30. Maj 2013

Generalforsamling. 30. Maj 2013 Generalforsamling 30. Maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller

Læs mere