FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan Hans Møller Olsen Borgmester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester"

Transkript

1 FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen. Spildevandsplanen belyser både de miljømæssige aspekter heraf og de økonomiske konsekvenser for kommunens Kloakforsyning, som forestår anlæg, drift og vedligeholdelse af det offentlige spildevandsanlæg (renseanlæg og kloakker). Spildevandsplanen fastlægger således rammerne for den fremtidige udvikling i vandafledningsbidraget, som betales af borgere, virksomheder m.v., der er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg. Et forslag til revideret spildevandsplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 11. juni 2002 til d. 5. august Efter bearbejdning af de indkomne bemærkninger og kommentarer samt relativt omfattende supplerende undersøgelser har kommunalbestyrelsen d. 4. oktober 2004 vedtaget denne reviderede spildevandsplan for Trundholm Kommune benævnt Spildevandsplan Vedtagelsen af sket i henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v., og det endelige indhold af den reviderede spildevandsplan kan herefter ikke ankes til anden administrativ myndighed. Forslaget til den reviderede spildevandsplan for Trundholm Kommune omfatter planperioden Selve spildevandsplanen består af tekst, skemaer og kortbilag. Teksten beskriver den fremtidige indsats på spildevandsområdet, herunder tidsplan og økonomi, samt rettigheder og forpligtelser for såvel Kloakforsyningen som dens medlemmer. Skemaer og kortbilag udgør dokumentationen og Kloakforsyningens grundlag for administration af spildevandsplanen. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan Hans Møller Olsen Borgmester Leif Egholm Kommunaldirektør

2 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side i Indholdsfortegnelse Efter TU-møde I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE 0. SAMMENFATNING INDLEDNING Spildevandsplanens opbygning Procedure og tidsplan for planens vedtagelse Fremtidige revisioner PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Lovgrundlag Regionplan Kommuneplan Planer for vandindvinding og vandforsyning Gældende spildevandsplan RECIPIENTERS MÅLSÆTNING OG KVALITET Status for målsætninger og vandkvalitet Planlagte indsatsområder SPILDEVANDSRENSNING Status for den offentlige spildevandsrensning Planlagte indsatsområder SLAMBEHANDLING Status for den offentlige slambehanding Planlagte indsatsområder TRANSPORT AF SPILDEVAND Status for det afskærende ledningssystem Planlagte indsatsområder

3 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side ii Indholdsfortegnelse Efter TU-møde KLOAKEREDE BYOMRÅDER Status for det kloakerede opland Planlagt sanering af kloaksystemet Separatkloakering af fælleskloakerede områder Hel eller delvis udtræden af Kloakforsyningen Udbygning af detailkloaksystemet Placering af offentlige kloakledninger på private arealer OMRÅDER UDEN FOR KLOAKERET OPLAND Rensning af spildevand til et bestemt niveau Nedsivning Tømningsordning Enkeltudledere TIDS- OG ØKONOMIPLAN Investeringsplan for kloakforsyning Værdien af det offentlige spildevandsanlæg Forhold til betalingsvedtægten ADMINISTRATION Ejerforhold Tilslutningsforhold Påbud om separatkloakering på egen grund Hel eller delvis udtræden af Kloakforsyningen Drift af eksisterende spildevandsanlæg Etablering af nye spildevandsanlæg Rådighedsindskrænkninger Betalingsforhold Påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land KOMMENTARER VEDR. DE ENKELTE KLOAKOPLANDE Havnebyen og opland (opland 1) Havnebyen Gniben (Artilleriskolen) Odden Færgehavn Yderby Lyng Overby Lyng/Ebbeløkke Overby Yderby Højby og opland (opland 2) Stårup Højby

4 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side iii Indholdsfortegnelse Efter TU-møde Lumsås Lumsås Nordstrand/Møllebakken Gudmindrup Stenstrup Tengslemark Nyrup Martinuscentret/Klintsøgård Klint Svinninge/Nr. Asmindrup og opland (opland 3) Svinninge/Nr. Asmindrup Kildehuse/Hunstrup Strandhuse Svenstrup Hestehave Annebjerg Vig og opland (opland 4) Vig Lille Egebjerg Hønsinge Jyderup og Kelstrup Sidinge Eskilstrup Egebjerg og opland (opland 5) Glostrup/Egebjerg Abildøre Bråde-Hølkerup Gelstrup Strand og Bøsserup Strand Unnerud Lestrup Abildøre Strand/Sommerhusomr. og ejendomme langs Egebjergvej Kongsøre Torpedostation Sommerhusområderne (opland 6 og 7) Nyrup Bugt (opland 6) Sejerø Bugt (opland 7) RENSEANLÆG REGNBETINGEDE UDLØB FORKLARING TIL SKEMAER SAMT BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER

5 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side iv Indholdsfortegnelse Efter TU-møde B I L A G S F O R T E G N E L S E Bilag nr. Emne 1.1 KRAV TIL INDHOLD AF SPILDEVANDSPLANER 3.1 VANDKVALITETSBEDØMMELSER 3.2 VLQ-SAMARBEJDET MED VESTSJÆLLANDS AMT 8.1 BESLUTNINGSDIAGRAM FOR DET ÅBNE LAND T E G N I N G S O V E R S I G T Tegn. nr. Emne Målestok 0 Oversigtskort Kloakeret opland 1: Havnebyen 1: Gniben 1: Odden Færgehavn 1: Overby 1: Yderby 1: Søgården 1: Højby, Stårup og Helenehøj 1: Lumsås 1: Gudmindrup 1: Stenstrup 1: Tengslemark 1: Nyrup 1: Klintsøgård 1: Annebjerg 1: Svinninge og Nørre Asmindrup 1: Strandhuse, Kildehuse og Hunstrup 1: Svenstrup Hestehave 1: Vig og Lille Egebjerg 1: Hønsinge 1: Jyderup og Kelstrup 1: Sidinge 1: Eskilstrup 1: Ulstrup 1:4.000

6 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side v Indholdsfortegnelse Efter TU-møde T E G N I N G S O V E R S I G T (F O R T S A T) Tegn. nr. Emne Målestok 5.1 Glostrup og Egebjerg 1: Abildøre, Bråde, Oldhøj og Hølkerup 1: Gelstrup Strand 1: Bøsserup Strand 1: Unnerud og Lestrup 1: Abildøre Strand 1: Kongsøre 1:4.000 X Oversigtskort Det åbne land 1:30.000

7 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 0.1 Sammenfatning Efter TU-møde SAMMENFATNING Nærværende reviderede spildevandsplan for Trundholm Kommune er gældende for perioden og erstatter den hidtil gældende spildevandsplan for perioden Spildevandsplanens indhold og planlægningsgrundlag er gennemgået i kapitel 1 og 2. Status og den planlagte indsats inden for det offentlige spildevandsområde i Trundholm Kommune er nærmere beskrevet i kapitlerne 3 til 8. Tidsfølgen for projekternes planlagte gennemførelse og den for Kloakforsyningen økonomiske udgift forbundet hermed fremgår af investeringsplanen i kapitel 9. Kapitlerne 10-14, herunder skemaer og kortbilag, udgør spildevandsplanens dokumentation og har primært betydning for Kloakforsyningens daglige administration af det offentlige spildevandsanlæg. Dispositioner på spildevandsområdet en i Trundholm Kommune er overvejende baseret på en decentral rensestruktur. De tidligere planer om små, lavteknologiske renseanlæg ved mindre bysamfund er dog gennem de seneste år ændret, så spildevand herfra i stedet transporteres til rensning på større og mere driftssikre renseanlæg via afskærende ledninger og pumpestationer. Indsatsen på spildevandsområdet har de senere år været koncentreret om dels en udbygning af renseanlæggene i forhold til skærpede udledningskrav til Isefjord, dels kloakering af flere mindre bysamfund med afskæring af spildevand til rensning på de udbyggede renseanlæg. Inden for spildevandsplanens planperiode ( ) ligger den væsentligste indsats omkring fortsat kloakering af mindre bysamfund, hvor den nuværende bortskaffelse af spildevandet er utilstrækkelig i forhold til at opfylde målsætningen for de lokale vandområder. Samtidig sættes den efterhånden tiltrængte sanering af de ældre fælleskloaksystemer i kommunen i mere faste rammer. Der skal udarbejdes en samlet plan for sanering af kommunens kloaksystem, så der opnås den største nytte af de kommende års store investeringer på kloakområdet.

8 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 0.2 Sammenfatning Efter TU-møde Herudover er der i denne spildevandsplan sat fokus på, at udledninger af spildevand fra enkeltbeliggende ejendomme i det åbne land skal renses bedre, så regionplanens målsætninger for vandområderne kan opfyldes. Spildevandsplanen angiver det krav til renseniveau, der som minimum vil være gældende for tilladelser til udledninger samt i forbindelse med påbud om forbedret spildevandsrensning ved enkeltejendomme; sidstnævnte dog kun i det omfang, at målsætningen for det pågældende vandområde ikke er opfyldt, jf. Vestsjællands Amts gældende recipientvurdering. Den væsentligste indsats inden for sanering af det offentlige kloaksystem samt forbedret spildevandsrensning i det åbne land påregnes først udført i spildevandsplanens perspektivperiode ( ) og specielt for kloaksaneringens vedkommende også i de efterfølgende år. Kloakforsyningens økonomi I planperioden ( ) disponeres ca. 20 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig årlig investering på 5 mio. kr. I den efterfølgende 8-års periode (perspektivperioden) er der planlagt disponeret ca. 23,5 mio. kr. til anlægsaktiviteter, der ikke er omfattet af driftsbudgettet. Kloakforsyningens drift og administration af det offentlige spildevandsanlæg er budgetteret til ca. 6,0 mio. kr. i årene fremover. I driftsudgiften indgår ud over forbrug af el, kemikalier m.v. også akutte renoveringer af kloakker, bygværker og renseanlæg. Nyværdien af det samlede offentlige spildevandsanlæg i kommunen blev i 2001 opgjort til ca. 360 mio. kr. (svarende til ca. 380 mio. kr. i prisniveau 2004). Restværdien af det eksisterende spildevandsanlæg er dog væsentlig mindre som følge af slitage. For at sikre værdibevarelse af det offentlige spildevandsanlæg skal der i det langsigtede perspektiv påregnes foretaget en årlig investering til renovering/udskiftning på af størrelsesorden 4,4 mio. kr. Værdien af det offentlige spildevandsanlæg vil stige i takt med investeringerne i nye kloakanlæg i blandt andet fremtidige udstykninger, kloakering af de mindre bysamfund med tilhørende afskærende ledninger samt etablering af eventuelle offentlige renseløsninger i det åbne land. Ovennævnte økonomiske forhold koordineres via betalingsvedtægten (takster), som er Kloakforsyningens grundlag for at dække udgifterne til drift, vedligeholdelse og udbygning af det offentlige spildevandsanlæg. Alle økonomiske overslag angivet i spildevandsplanens investeringsplan m.v. er ekskl. moms og i prisniveau 2004.

9 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 1.1 Indledning Efter TU-møde INDLEDNING I denne reviderede spildevandsplan, "Trundholm Kommune, Spildevandsplan ", redegøres for den nuværende og planlagte bortskaffelse af spildevand i kommunen, dels fra de kloakerede byområder til kommunens renseanlæg, dels fra enkeltbeliggende ejendomme i det åbne land. Nærværende spildevandsplan erstatter den gældende spildevandsplan godkendt af kommunalbestyrelsen for perioden samt efterfølgende tillæg. Spildevandsplanen er opdelt i en planlægningsperiode på 4 år ( ) og en efterfølgende perspektivperiode på 8 år ( ). Planen beskriver endvidere enkelte tiltag med en tidsplan ud over perspektivperioden. Trundholm Kommunes kommunalbestyrelse vedtager spildevandsplanen, som herefter udgør det juridiske grundlag for administration af spildevandsområdet i kommunen, herunder: at indhente Amtsrådets tilladelse til udledning af regn- og spildevand til vandløb, søer og kystvande, at udbygge og vedligeholde spildevandsanlægget i henhold til lovkrav, kommune- og regionplan samt borgernes afledningssikkerhed inden for de økonomiske rammer, der er gældende for Kloakforsyningen, at grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til det offentlige kloaksystem samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag i henhold til betalingsvedtægten for Kloakforsyningen, at ejere af ejendomme i det åbne land kan meddeles påbud om forbedret rensning af husspildevand, at kommunalbestyrelsen i Trundholm kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg. Spildevandsplanen er udarbejdet af Teknisk forvaltning, Trundholm Kommune med bistand fra NIRAS Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S.

10 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 1.2 Indledning Efter TU-møde Spildevandsplanens opbygning Spildevandsplanen består af en generel beskrivelse af planens hovedlinier suppleret med detaljerede administrative bilag (kort samt oversigter og skemaer). Kortbilagene omfatter: Oversigtskort for hele kommunen Kloakeret opland, kloakeringsprincip, det offentlige spildevandsanlæg samt udledninger til vandløb for hvert enkelt bysamfund (status og plan) Områder uden for kloakeret opland med krav om forbedret rensning af spildevand fra enkeltbeliggende ejendomme (det åbne land) Skemadelen omfatter blandt andet status og plan for: Alle udledninger af overfladevand samt opspædt eller renset spildevand fra de kloakerede områder til vandløb Belastning af renseanlæg fra de kloakerede områder 1.2 Procedure og tidsplan for planens vedtagelse Et forslag til spildevandsplan har været forelagt kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune, i det følgende kaldet kommunalbestyrelsen, og herefter offentligt fremlagt i,mere end 8 uger. Offentlighedsfasen har været annonceret i de lokale medier, og der har været afholdt offentligt møde om indholdet af den reviderede spildevandsplan. Indtil offentlighedsfasens udløb har der været adgang til at fremkomme med indsigelser og kommentarer til forslaget over for kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har på baggrund af de indkomne kommentarer vedtaget det endelige indhold af spildevandsplan Vedtagelsen er ligeledes annonceret i de lokale medier. Bestemmelserne i denne spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 1.3 Fremtidige revisioner Da den reviderede spildevandsplan foreligger på digital form, vil det generelt være relativt enkelt at foretage ajourføringer. De enkelte kapitler, bilag og kort er påført individuelt nummer og dato for revision, så den seneste revision af den pågældende del af spildevandsplanen tydeligt fremgår.

11 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 1.3 Indledning Efter TU-møde Spildevandsplanen skal ajourføres i sin helhed ved udløbet af planlægningsperioden (2007), eller når væsentlige forudsætninger for planen ændres. Hvis der viser sig uoverensstemmelser af administrativ karakter mellem planen og de faktiske forhold, foretager Kloakforsyningen løbende berigtigelser.

12 Trundholm Kommune, Spildevandsplan (Forslag) Side 2.1 Planlægningsgrundlag Efter TU-møde PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Planlægningsgrundlaget for spildevandsplan er gennemgået nedenfor af hensyn til sammenhængen med lovgivningen og den øvrige planlægning. 2.1 Lovgrundlag Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 samt Vejledning fra Miljøstyrelsen til samme bekendtgørelse (nr. 5, 1999). De mere detaljerede krav til indhold af spildevandsplanen er anført i bilag Regionplan I Regionplan for Vestsjællands Amt (godkendt 17. december 2001) er der angivet målsætninger for kvaliteten af vandløb, søer og kystvande samt de kvalitetskrav, som skal være opfyldt, for at målsætningen kan anses for at være opnået for det konkrete vandområde. For alle oplande, der afvander til vandløb og søer, er der angivet en minimums renseklasse, som rensningen af spildevand i det åbne land skal leve op til, hvis målsætningen for det pågældende vandløb eller søområde ikke er opfyldt. Rensekravene vil kun gælde for de ejendomme inden for oplandet, der dokumenteret bidrager til forureningen. Ved udarbejdelsen af spildevandsplanen er der taget hensyn til, at regionplanens målsætninger for vandløb, søer og kystvande kan opfyldes i den udstrækning, forureningen skyldes udledninger fra det offentlige spildevandsanlæg. Forbedret spildevandsrensning i det åbne land er i denne spildevandsplan kun overordnet beskrevet, men uddybes senere blandt andet på baggrund af statusrapporten fra Vestsjællands Amt, juni 2002 (bilag 3.2) med senere tilføjelser. For at sikre den fremtidige drikkevandsforsyning har amtet i Regionplanen for perioden forelagt en samlet plan for tilrettelæggelse af indsatsen mod grundvandsforurening. Amtet påregner at igangsætte indsatsplanlægningen i Trundholm Kommune i perioden , herunder fastlægges de konkrete begrænsninger vedrørende nedsivning af husspildevand som følge af drikkevandsinteresser m.v. Dette forhold kan få betydning for den forbedrede rensning af spildevand fra ejendommene i det åbne land.

13 Trundholm Kommune, Spildevandsplan (Forslag) Side 2.2 Planlægningsgrundlag Efter TU-møde Kommuneplan Kommuneplan for Trundholm Kommune har været offentligt fremlagt (11. februar-20. april 1998), men den formelle, tekniske færdiggørelse er endnu ikke foretaget. Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med hovedstrukturen for kommunen og rammerne for lokalplanernes indhold, der er defineret i ovennævnte udgave af kommuneplanen. I spildevandsplanen er angivet, hvilke områder der allerede er kloakeret, samt hvor der planlægges udført ny kloakering inden for de rammer, der er udstukket i kommuneplanen og godkendte lokalplaner. I enkelte tilfælde er grænser for det kloakerede opland ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Dette gælder for landområder, hvor tilslutningsretten for landbrugsejendomme begrænses til afledning af sanitært husspildevand fra bygninger til det offentlige kloaksystem. Enkeltejendomme beliggende uden for kommuneplanens rammer kan være tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg, hvor dette har vist sig hensigtsmæssigt. Der skal være overensstemmelse mellem spildevandsplanen og lokalplaner og særligt bestemmelser heri, der vedrører spildevandsafledning. I lokalplaner er der typisk fastsat begrænsninger i bebyggelsens karakter og udstrækning og dermed spildevandsafledningen. I forbindelse med vedtagelse af nye lokalplaner vil det ofte være nødvendigt også at foretage en mindre revision af spildevandsplanen for at sikre overensstemmelse mellem for eksempel byggemodning og etablering af spildevandsanlæg. Opgørelsen af arealer m.v. for de kloakerede områder i spildevandsplanens skemadel er foretaget i overensstemmelse med kommuneplanens opdeling på boligområder, erhvervsområder etc. 2.4 Planer for vandindvinding og vandforsyning De regionale vandindvindingsinteresser er fastlagt i Regionplan for Vestsjælland Amt, herunder områder hvor der skal udarbejdes indsatsplaner for at sikre grundvandsressourcen til drikkevandsforsyning. Der foreligger p.t. ingen indsatsplaner for vandindvindingsområder i Trundholm Kommune. Planlægning af nedsivningsanlæg som renseløsning ved de enkeltbeliggende ejendomme i det åbne land foretages i et tæt samarbejde med den kommunale vandforsyningsplanlægning af hensyn til de lovmæssige afstandskrav til vandindvindingsanlæg. 2.5 Gældende spildevandsplan Med kommunalbestyrelsens vedtagelse af "Trundholm Kommune, Spildevandsplan " ophæves den gældende spildevandsplan for Trundholm Kommune ( ) samt de tillæg hertil, der efterfølgende er udarbejdet.

14 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 3.1 Recipienters målsætning og kvalitet Efter TU-møde RECIPIENTERS MÅLSÆTNING OG KVALITET 3.1 Status for målsætninger og vandkvalitet Det er Vestsjællands Amt, som både fastlægger målsætningen for de ferske og marine recipienter (vandløb, søer og kystvande) samt kontrollerer, om vandkvaliteten kan opfylde den konkrete målsætning. Amtets målsætninger for vandløb, søer og kystvande i kommunen fremgår af regionplanens kortbilag. Vandløb De konkrete målsætninger for vandløb fremgår sammen med resultatet af Vestsjællands Amts vandkvalitetsbedømmelser i Trundholm Kommune af følgende skema (tabel 3.1). I bilag 3.1 er de anvendte betegnelser for forureningsgrader m.v. samt forhold omkring de enkelte vandområder uddybende forklaret. Tabel 3.1 Målsætninger og kvalitet for vandløb i Trundholm Kommune. Forureningstilstand Vandløb Målsætning Krav Fuglebæks Å B3 4 Opfyldt Ikke opfyldt, øvre dele Gudmindrup Mose Løbet B3 4 Opfyldt Ikke opfyldt Gærde Å B3 4 Opfyldt Ikke stabilt opfyldt Stenstrupløbet B0 5 Opfyldt Ikke opfyldt Møllerenden B0 4 Opfyldt Ikke opfyldt Ålerenden B0 4 Opfyldt Ikke opfyldt Klintsø Landkanal C 4 Ikke opfyldt Ikke opfyldt Højby Sørende B0 4 Opfyldt Ikke opfyldt Nygårds Moseløbet B3 4 Opfyldt Ikke opfyldt Pajesørenden B0 4 Opfyldt Ikke opfyldt Sidinge Fjords Sydkanal B3 4 Ikke opfyldt Ikke opfyldt Sidinge Fjords Nordkanal C 4 Ikke opfyldt Ikke opfyldt Annebjerg Sørende B0 5 Opfyldt Ikke opfyldt Vandløb nr (Privat) A 5 - Ikke stabilt opfyldt

15 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 3.2 Recipienters målsætning og kvalitet Efter TU-møde Ifølge amtets tilsyn med forureningstilstanden i kommunens vandløb i perioden var der sket en væsentlig forringelse af vandkvaliteten i forhold til perioden , jf. tabel 3.1. Vestsjællands Amt følger løbende udviklingen i vandløbenes forureningstilstand, så eventuelle ændringer kan dokumenteres med større statistisk sikkerhed. Søer Højby Sø er i Regionplan angivet med skærpet målsætning. Det vil sige, at der ikke må tilledes spildevand til Højby Sø af hensyn til søens gendannelse. Målsætningen for Højby Sø er opfyldt, jf. Regionplan Højby Sø var oprindeligt ikke nævnt i Søplan I henhold til Søplan har mindre søer og vandhuller basismålsætning, hvilket normalt er ensbetydende med, at der heller ikke må tilledes spildevand til disse småsøer. Vestsjællands Amt forventer ikke at revidere Søplan , før EU s Vandrammedirektiv påbegyndes implementeret (amtets basisanalyse skal foreligge ultimo 2004). Kystvande Der er badestrande med varierende fysiske forhold ved kyststrækninger langs hele Trundholm Kommune, og der er oprettet målestationer til overvågning af badevandskvaliteten som følger: Sejerøbugten: Yderby Lyng v/hyldebo Strandvej, v/østervang på Sjællands Odde Burvænget, Lumsås Søndre Strand, Gudmindrup Lyng, Hønsinge Lyng samt v/mogens Heerings Vej på Vig Lyng. Isefjord: Abildøre Strand Syd, Abildøre Strand Øst, Kongsøre Skov v/sandskredet, Unnerød Huse og Strandhuse. Kattegat: Klintsø Udløbet, Klintsø Stranden, Sonnerup Skov, v/restaurant Kattegat og v/strandvej på Yderby Lyng. De danske krav og EU s badevandskrav er på det seneste overholdt, men tidligere har analyseresultaterne fra Klintsø Landkanals udløb samt Abildøre Strand ligget tæt på maksimumsgrænserne. Ved de øvrige badestrande konstateres der normalt ikke problemer.

16 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 3.3 Recipienters målsætning og kvalitet Efter TU-møde Planlagte indsatsområder Det er Trundholm Kommunes overordnede politik, at udledning af regn- og spildevand fra kloakerede områder og enkeltbeliggende ejendomme ikke må være til hinder for, at målsætningen for vandkvaliteten i kommunens recipienter kan opfyldes. Kommunens muligheder for at reducere effekten af udledninger fra de kloakerede områder samt enkeltbeliggende ejendomme på de pågældende vandområder er beskrevet i det følgende. Vestsjællands Amt forventes også at medvirke konstruktivt i en recipientforbedrende indsats. Alle tiltag nævnt i det efterfølgende koordineres og prioriteres i samråd med Vestsjællands Amt og vil generelt blive udført først i de højest målsatte vandløb. Vestsjællands Amt har udarbejdet et dokument (VLQ), hvori den aftalte indsats kommunen og amtet imellem dokumenteres. Desuden er der angivet, hvordan kontrollen af vandløbenes tilstand som resultat af indsatsen skal foregå. VLQsamarbejdet med Vestsjællands Amt fremgår af bilag 3.2. I de kommunalt administrerede vandløb er målsætningen primært at sikre den fornødne fysiske vandløbsvedligeholdelse med en variabel grødeskæring og bevaring af bredbeplantning. Renseanlæg Alle offentlige renseanlæg er udbygget, så de overholder de respektive udledningskrav i relation til vandområdet, hvortil det rensede spildevand udledes. Der er ud fra denne betragtning ikke behov for yderligere tiltag på dette område. Udbygningen af Højby Renseanlæg, dels som følge nedslidning, dels en øget fremtidig belastning, har medført en forbedret rensning af det spildevand, der udledes til Gudmindrup Mose Løbet. De samlede udledninger fra Højby er endvidere planlagt afskåret uden om selve Gudmindrup Mose. Renseanlægget i Svenstrup Hestehave med udledning til (Annebjerg Sørende) er planlagt nedlagt og erstattet af en pumpestation med transportledning til det kommunale renseanlæg i Vig. Overløbsbygværker og bassiner Samtlige overløbsbygværker lever op til amtets retningslinier for renseforanstaltninger til beskyttelse af recipienten mod synlig (æstetisk) forurening, papir, bind osv. i forbindelse med overløbshændelser. En yderligere forbedring af stoftilbageholdelsen i forbindelse med overløb skal vurderes i sammenhæng med andre tiltag som etablering af bassin, hel eller delvis separatkloakering af kloakoplandet, lokal nedsivning af regnvand m.v.

17 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 3.4 Recipienters målsætning og kvalitet Efter TU-møde Vestsjællands Amt har via en rapport udarbejdet af Hedeselskabet udmeldt krav om betragtelige bassinstørrelser i forbindelse med regnbetingede udledninger samt nødoverløb fra pumpestationer. Da det ikke er Trundholm Kommunes indtryk, at de store bassiner konsekvent har medført den ønskede effekt, vurderes det særskilt i hvert enkelt tilfælde, hvilket bassinvolumen der er behov for af hensyn til de fysiske, hydrauliske og faunamæssige forhold i vandløbet. Eksisterende overløbsbygværker samt eksisterende og planlagte bassiner fremgår af spildevandsplanens kortbilag. For de eksisterende bassiner er typen endvidere angivet (åben, lukket eller rørbassin). Typen af de planlagte bassiner fastlægges først endeligt i forbindelse med den konkrete projektering. Separatkloakering Ved sanering af de ældre fællessystemer sigtes der generelt mod omkloakering til separatsystem (se i øvrigt kapitel 7). Fremtidige kloakoplande udbygges enten som separate kloaksystemer eller som én-strenget spildevandskloakerede. Eksisterende fælleskloakerede områder, der planlægges omkloakeret til et separatsystem, samt de nye områder, der er planlagt separatkloakeret, fremgår af spildevandsplanens kortbilag med en særskilt signatur (lodret grøn skravering). Fejlkoblinger Trundholm Kommune opsporer og udbedrer eventuelle fejlkoblinger i den takt, de registreres. Specielt i sommerhusområderne, vurderes problemet at være så udtalt, at opsporing er medtaget i investeringsplanen. Forbedret rensning af spildevand i det åbne land Vestsjællands Amt har i statusrapporten (bilag 3.2; juni 2002) og efterfølgende korrespondance foretaget en mere konkret udmelding af de vandløbsoplande, hvor der som følge af manglende opfyldelse af målsætningen for vandområdet skal udstedes påbud om forbedret rensning af spildevand ved de ejendomme, der bidrager til forureningen: 1. Sidinge Fjords Nordkanal 2. Sidinge Fjords Sydkanal 3. Anneberg Sørende 4. Fuglebæks Å 5. Gudmindrup Moseløbet 6. Gærde Å 7. Stenstrupløbet 8. Klintsø Landkanal 9. Højby Sørende 10. Nygårdsmoseløbet 11. Pajesørenden

18 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 3.5 Recipienters målsætning og kvalitet Efter TU-møde Da spildevandsrensning, udbygning af bassiner m.v. i vid udstrækning allerede lever op til krav fra Vestsjællands Amt, forventes en manglende opfyldelse af målsætningen for et vandområde i udstrakt grad at skyldes udledninger af utilstrækkelig renset spildevand i det åbne land. Det åbne land er uddybende behandlet i kapitel 8.1. Den i forrige spildevandsplan og tillægget for udbygning af Højby Renseanlæg planlagte kloakering af flere mindre bysamfund (Gudmindrup og Stenstrup med flere) fastholdes (med undtagelse af Tengslemark), men i stedet for lokal, lavteknologisk rensning afskæres spildevandet til rensning på et af kommunens større eksisterende renseanlæg. Forureningen fra den nuværende diffuse afledning af spildevand til lokale recipienter som Gudmindrup Mose Løbet, Storesø m.fl. ophører herved. Badevandskvalitet Problemerne med de to målestationer vil også blive taget op i forbindelse med spildevandsafledningen i det åbne land og større enkeltudledere, se afsnit 8. Der er sammenfald mellem de to målestationer med problematiske badevandsprøver og vandløbenes manglende overholdelse af målsætninger. For Klintsø Landkanal udgør afledning af spildevand fra sommerhusområderne en særlig problemstilling på grund af mulige fejlkoblinger og udledninger til drænsystemer.

19 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 4.1 Efter TU-møde SPILDEVANDSRENSNING 4.1 Status for den offentlige spildevandsrensning Spildevand fra byområderne i Trundholm Kommune behandles via en decentral rensestruktur på 8 egentlige renseanlæg beliggende på følgende lokaliteter i Trundholm Kommune, jf. tabel 4.1. Tabel 4.1 Kommunale renseanlæg i Trundholm Kommune (status). Renseanlæg Anlægstype Kapacitet (PE) 1) + 2) Recipient Vig Højby Abildøre Strandhuse Havnebyen Mekanisk, biologisk med kvælstof- og fosforfjernelse Mekanisk-biologisk med kvælstof- og fosforfjernelse Mekanisk, biologisk med kvælstof- og fosforfjernelse Mekanisk, biologisk med kvælstof- og fosforfjernelse Mekanisk med fosforfjernelse Sidinge Fjords Nordkanal (Isefjord) Gudmindrup Moseløbet og Gærde Å (Sejerøbugten) Sidinge Fjords Nordkanal (Isefjord) Isefjorden, Nykøbing Bugt (via 350 m havledning) Kattegat (via 155 m havledning) Lumsås Rodzoneanlæg 330 Kattegat (via 250 m havledning) Nyrup Mekanisk-biologisk 100 Klintsø Landkanal (Kattegat) Svenstrup Hestehave (Hønsinge) Mekanisk 80 Anneberg Sørende (Isefjord) Klaringsbassin (moseområde) - Fuglebæks Å (Sejerøbugten) 1) Godkendt kapacitet, jf. amtets gældende udledningstilladelse 2) PE = Personækvivalent (beregningsmæssigt 60 g organisk stof målt som BOD 5 pr. døgn).

20 Trundholm Kommune, Spildevandsplan Side 4.2 Efter TU-møde De i tabel 4.1 nævnte renseanlæg ejes og drives af Kloakforsyningen i Trundholm Kommune. Placeringen af de pågældende renseanlæg fremgår dels af oversigtsplanen (tegn. nr. 0), dels af temaplanerne for de kloakerede byområder, hvor renseanlæggene er beliggende. Alle offentlige renseanlæg er udbygget til overholdelse af de gældende udledningskrav, og ifølge Vestsjællands Amts tilsynsrapporter er alle egentlige rensekrav til anlæggene overholdt. Det nye Højby Renseanlæg er indviet i 2004 med en udvidet kapacitet på PE (personækvivalenter) Spildevand fra bebyggelsen omkring Annebjerg Gods transporteres til Nykøbing Renseanlæg i nabokommunen Nykøbing-Rørvig. Ved Gniben (artilleriskole), Odden Færgehavn, Klintsøgård og Kongsøre (torpedostation) renses spildevand mekanisk i mindre private renseanlæg, inden spildevandet udledes til recipient. 4.2 Planlagte indsatsområder I det følgende er redegjort for de tiltag, der planlægges gennemført både på kort og længere sigt, hvad angår struktur for og kapacitet af spildevandsrensningen i Trundholm Kommune. Overordnet rensestruktur Den nuværende decentrale rensestruktur er blandt andet betinget af det meget spredte bymønster i kommunen. Erfaringer på landsplan har vist, at en decentral rensestruktur er driftsmæssigt dyrere end en central struktur. Endvidere er mindre renseanlæg mere følsomme over for belastningsvariationer samt skærpede krav til spildevandsrensningen end større, robuste renseanlæg. Ved kloakering af landsbyer, sommerhusområder m.v. i de seneste år har Trundholm Kommune derfor fraveget den gældende spildevandsplan, der lagde op til en udpræget decentral rensestruktur, og i stedet afskåret spildevand til rensning på et af de eksisterende renseanlæg. Denne praksis fortsættes i denne reviderede spildevandsplan. I forbindelse med planlægningen af udbygningen af Højby Renseanlæg har der været overvejet en central renseløsning, hvor spildevand fra oplandene til Højby Renseanlæg, Lumsås Renseanlæg samt eventuelt også på længere sigt Nyrup Renseanlæg og Havnebyen Renseanlæg blev afledt til rensning på et centralt renseanlæg ved Lumsås, hvor det rensede spildevand ville blive udledt til den mest robuste recipient. Dette tiltag er ikke indarbejdet i spildevandsplanen, da der ikke på nuværende tidspunkt kan realiseres den fornødne økonomi i Kloakforsyningen til så store anlægsmæssige investeringer.

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Bilag 2 - Udledningsskemaer fra Renseanlæg

Bilag 2 - Udledningsskemaer fra Renseanlæg KLOAKOPLANDE - STATUS By/opland Sommerhuse Kloak- Spildevandsbelastning Total Spilde- Separat Fællessytem Renseanlæg Afskærende Tillæg Bemærkninger princip Sommerhuse Byområder Qt Qt Qi areal vand ledningssystem

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Baggrund og sammenfatning Denne delspildevandsplan åbner mulighed

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land Forslag til Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen 2014-2018 for Odsherred Kommune Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land 1. december 2016 Offentliggørelse og vedtagelse Forslag

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan.

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan. Tillæg nr. 5 til Gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan (gældende spildevandsplan for gl. Ulfborg-Vemb Kommune ). Kloakering af sommerhusområdet Husby Strandenge. Procedure for vedtagelse, indsigelser

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Transportledning fra Maltbæk til Vejen Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst Favrskov Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012 ØDUM RØVED Ødum øst Røved øst Ødum syd Dokumentnr. 710-2012-7454 Version 1 Udgivelsesdato 12. januar 2012 Udarbejdet Anette Paulin Hansen Kontrolleret

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Den 21. marts 2006 Århus Kommune

Den 21. marts 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten gistratens 2. Afdeling Den 21. marts 2006 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Teknik og Miljø Nedlæggelse af Sabro Rodzoneanlæg og tilslutning af spildevand

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013. Klostermarken 12 8800 Viborg. Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig

LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013. Klostermarken 12 8800 Viborg. Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013 Kunde Rådgiver Lemvig Kommune Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig Orbicon A/S Klostermarken 12 8800 Viborg Tlf. 96 63 12 00

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Separatkloakering af et område ved Violstræde og Assensvej i Faldsled Februar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Sagsfremstilling...3 Status...3 Plan...4

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Tillæg til Spildevandsplan 2004 Maj 2006 Holstebro Kommune Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager Tillægget har været fremlagt til offentligt

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen 1. Indledning Dette er et tillæg til Spildevandsplanen 2014-2017 for

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Miljø og Natur Forslag. Tillæg nr. 3. til gl. Korsør Kommunes spildevandsplan , etablering af transportledning til Korsør Renseanlæg

Miljø og Natur Forslag. Tillæg nr. 3. til gl. Korsør Kommunes spildevandsplan , etablering af transportledning til Korsør Renseanlæg Miljø og Natur 2008 Tillæg nr. 3 Forslag til gl. Korsør Kommunes spildevandsplan 2003-2012, etablering af transportledning til Korsør Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side 1 Orientering 3 2 Formål

Læs mere

Notat. Problemstilling vedr. fastsættelse af udledninger fra sommerhuse med nedsivningsanlæg som septiktanke mv. : Odsherred Forsyning A/S

Notat. Problemstilling vedr. fastsættelse af udledninger fra sommerhuse med nedsivningsanlæg som septiktanke mv. : Odsherred Forsyning A/S Notat Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5165 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Problemstilling vedr. fastsættelse af udledninger fra sommerhuse med nedsivningsanlæg som

Læs mere

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Transportledning samt det justerede betalingsprincip ved Bobøl Deponi Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Baggrund

Baggrund Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Teknik og Miljø Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012 2020 Vedtaget af Kommunal Bestyrrelsen d. XX. xxxx XXXX 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsrensning i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl og Jordrup Skov By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2009 2013. Rekvirent. Rådgiver

Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2009 2013. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2 5450 Otterup Dorte Fynsk Thomsen Telefon 6482 8129 E-mail dft@nordfynskommune.dk Rådgiver Orbicon A/S Sivlandvænget 29 5260 Odense S Telefon 66 15 46 40 E-mail

Læs mere

Kloakforhold i sommerhusområderne

Kloakforhold i sommerhusområderne Kloakforhold i sommerhusområderne Behov og mulighed for kloakering i sommerhusområderne undersøgt i 2015-2016 Det var en del af de gamle/nuværende spildevandsplan I undersøgelsen har vi kigget på: Badevand

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg 5 - Forslag Tillægget omfatter: Nedlæggelse af DuPonts Renseanlæg Afledning af spildevand fra DuPont til Grindsted Renseanlæg Nedlæggelse af eksisterende

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde Favrskov Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012 Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde 324 Nyt kloakopland for nyt boligområde ved Nørregade i Hinnerup, Lokalplanområde

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2018

Spildevandsplan 2014-2018 Spildevandsplan 2014-2018 Udgivelse: 15. september 2014 Fagcenter: Natur, Miljø og Trafik Dok.nr.: 306-2014-3575 1 1 VELKOMMEN TIL ODSHERRED KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2014-2018 5 1.1 FORORD... 5 1.2 INDLEDNING...

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Planlagt separatkloakering af K-område i Vedbæk

Planlagt separatkloakering af K-område i Vedbæk Planlagt separatkloakering af K-område 3.3.01 i Vedbæk Beskrivelse af de konkrete ændringer Spildevandsplanen ændres, således at hele det fælleskloakerede K-område 3.3.01 angives som separatkloakeret med

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Hjørring Kommune Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere ndal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Tillæg 2 af 2016 Optagelse af vandløb

Læs mere

Planlagt separatkloakering af Langholt

Planlagt separatkloakering af Langholt Bilag 1 Ændringsforslag Langholt Planlagt separatkloakering af Langholt Med vedtagelse af Spildevandsplan 2016-2027 den 13.06.2016 har Byrådet besluttet, at alle de fortsat fælleskloakerede dele af Langholt

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere