FORUDSÆTNINGER I VVM REDEGØRELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORUDSÆTNINGER I VVM REDEGØRELSEN"

Transkript

1 Notat Dusager Aarhus N Danmark T F CVR-nr Stofbalancer ved nedlæggelse af renseanlæg og etablering af Tengslemark Renseanlæg 29. juni 2015 Rev. 13. juli 2015 Projekt: Til Fra : Odsherred Forsyning. Sascha Boserup : Jens Peter Ringsted Vedlagt : Kopi til : 1 BAGGRUND OG FORMÅL I henhold til Odsherred Kommunes spildevandsplan etablerer Odsherred Forsyning et nyt renseanlæg ved Tengslemark, og en række mindre renseanlæg i den nordlige del af Odsherred nedlægges. Oplandene til de eksisterende renseanlæg i Odsherred, som nedlægges, er for store dele fælleskloakerede. Det forventes at oplandene på sigt separatkloakeres. Etablering af afskærende ledninger og gennemførelsen af separatkloakering vil ske over en årrække. Desuden gennemføres kloakering af ca sommerhuse, som ligeledes over en årrække tilsluttes det nye renseanlæg ved Tengslemark. Formålet med dette notat er at redegøre for de stofmængder, der forventes udledt fra det fremtidige Tengslemark Renseanlæg i henhold til den ansøgte udledningstilladelse, og sammenholde disse mængder med stofbalancer opstillet i VVM redegørelsen for Tengslemark Renseanlæg (2015). 2 FORUDSÆTNINGER I VVM REDEGØRELSEN Som grundlag for vurderingen af stofmængder i udledning fra det nye renseanlæg ved Tengslemark er der taget udgangspunkt i de spildevandsmængder, der overføres fra de eksisterende renseanlæg opgjort ud fra vandforbruget i oplandene, samt målinger foretaget i indløbet til renseanlæggene. For beregning af stofmængderne er der dels taget udgangspunkt i de gældende udlederkrav for organisk stof, kvælstof og fosfor, dels de faktisk udledte koncentrationer og mængder opgjort efter data i WinRis 2009/2010. M E Odsherred. Stofbalancer ved nedlæggelse af renseanlæg og etablering af Tengslemark Renseanlæg

2 Side2 For de sommerhuse, der tilsluttes, er der foretaget beregninger baseret på målinger af kvælstof og fosfor i drænvand fra sommerhusområder med afledning af sanitært spildevand via septiktanke og nedsivningsanlæg, samt i nøgletal fra Spildevandsbekendtgørelsen. I VVM redegørelsen er anført figurer, der viser den beregnede aktuelle tilførsel (status) af kvælstof og fosfor til recipienterne, og den forventede fremtidige tilførsel (plan) efter etablering af Tengslemark renseanlæg. Figurerne er gengivet herunder for hhv. kvælstof (figur 1), og fosfor (figur 2). Figur 1. Tilførsel af kvælstof til recipienter ved status (t.v.) og plan (t.h.). VVM redegørelsen for Tengslemark Renseanlæg (2015). Figur 2. Tilførsel af fosfor til recipienter ved status (t.v.) og plan (t.h.). VVM redegørelsen for Tengslemark Renseanlæg (2015). For de spildevands-oplande, der tilsluttes Tengslemark Renseanlæg, er det i VVM redegørelsen forudsat, at der i status-situationen tilføres i alt 37 ton kvælstof pr. år til recipienterne Isefjord, Sejerø Bugt og Kattegat, mens der i plansituationen tilføres 8,3 ton kvælstof med spildevandet. For de samme spildevands-oplande, er det i VVM redegørelsen forudsat, at der med spildevandet i status-situationen tilføres i alt 7,0 ton fosfor pr. år til recipienterne Isefjord, Sejerø Bugt og Kattegat, mens der i plansituationen tilføres 0,8 ton fosfor.

3 Side3 De beregnede reduktioner i VVM redegørelsen er baseret på opgørelser over de beregnede faktiske udledninger og de forventede udledninger fra Tengslemark. For sommerhuse er der i tillæg 5 og 6 til spildevandsplanen forudsat en årlig belastning pr. sommerhus på 0,75 PE, svarende til 16,4 kg BI5, 3,3 kg kvælstof og 0,75 kg fosfor, fratrukket en procentdel svarende til rensegraden (66% for kvælstof og 67% for fosfor). Ved dimensionering af nye afløbssystemer regnes med en årlig belastning på 1 PE pr. sommerhus. Ligesom for stofbelastning, regnes der også med en reduceret hydraulisk belastning, så de 40 m³, der anvendes ved dimensionering, reduceres til en årlig vandmængde på 30 m³ pr. sommerhus. Nedenstående tabel 1 viser de spildevandsmængder, der overføres fra de enkelte renseanlæg til Tengslemark. For de større anlæg i Nykøbing, Rørvig, Højby, Vig og Havnebyen er anvendt data fra belastningsopgørelser i tilknytning til udarbejdelsen af tillæg 5 og 6 til spildevandsplanen. For de øvrige er der anvendt udløbsdata fra WinRis Renseanlæg m 3 /år Status ton N Status ton P Plan ton N Plan ton P Nykøbing ,1 0,4 0 0 Rørvig ,6 0,1 0 0 Sommerhuse * 1,8 0,4 0 0 Strandhuse ,4 0,0 0 0 Abildøre ,2 0,1 0 0 Vig ,0 0,4 0 0 Isefjord, sum ,1 1,4 0 0 Højby ,1 0,1 0 0 Hønsinge ,0 0,0 0 0 Sommerhuse * 13,7 3,0 0 0 Sejerø Bugt, ,8 3,1 0 0 sum Lumsås ,2 0,1 0 0 Havnebyen ,0 0,8 0 0 Nyrup ,3 0,1 0 0 Sommerhuse * 6,6 1,5 0 0 Kattegat, ,1 2,5 0 0 sum I alt ,0 7,0 0 0 * Sommerhuse ,1 4,9 0 0 (sum) Tengslemark ,3 0,8 Reduktion ,7** 6,2 Tabel 1: Forudsatte spildevandsmængder og stofbalance anvendt i VVM redegørelsen for Tengslemark Renseanlæg Sommerhusbidraget i status er sat til 0,75 PE/år. **: Der er i VVM redegørelsens tekstafsnit anført en værdi på 27,7, som dog må anses for en fejl.

4 Side4 Som anført i tabel 1 forventes en samlet reduktion på i alt 28,7 ton kvælstof pr. år og en samlet reduktion på ca. 6,2 ton fosfor pr. år, jf. VVM redegørelsen. De opførte stofmængder i tabel 1 indebærer, at sommerhusene i alt bidrager med 22,1 ton N og 4,9 ton P pr. år i status-situationen, som bortfalder i plansituationen. Det indebærer, at kloakering af sommerhusene beregningsmæssigt bidrager med knap 80 % af den samlede beregnede reduktion i næringsstoftilførslen til Kattegat. I VVM redegørelsen er det anført, at det nye Tengslemark Renseanlæg forventes at opnå udledningstilladelse med udledningskrav svarende til de nationale udlederkrav, dvs. 8 mg tot. N/l og 1,5 mg tot. P/l. En beregnet årlig spildevandsmængde på 2.9 mio. m 3 overføres til Tengslemark Renseanlæg fra de eksisterende renseanlæg og fra de sommerhuse, jf. tabel 1. De 2.9 mio. m 3 svarer til en gennemsnitlig døgnmængde på ca m 3. I VVM redegørelsen anføres, at der ikke er vurderet på de mellemliggende stadier, der er mellem eksisterende forhold og endelig tilslutning af alt spildevand til Tengslemark Renseanlæg. Der redegøres dog kort for eksisterende forhold ved Havnebyens Renseanlæg og de tiltag, der vil blive foretaget for at reducere udledningen. Planen er, at der installeres tromlefilter på udløbet fra Havnebyens Renseanlæg. Dette vil reducere suspenderet materiale i væsentlig grad, mens kvælstof og fosfor (COD N og P) kun reduceres i mindre grad. Havnebyen vil derfor fortsat bidrage til udledning af kvælstof på godt 5 tons per år og godt 700 kg fosfor per år i en periode ind til endelig tilslutning af alt spildevand til Tengslemark Renseanlæg. 3 ANSØGT UDLEDNING FOR TENGSLEMARK RENSEANLÆG Der er ansøgt om en gennemsnitlig døgnmængde på m 3 og kravværdier svarende til de nationale krav for kvælstof og fosfor, dvs. 8 mg tot. N/l og 1,5 mg tot. P/l, jf. Ansøgning om udledningstilladelse for Tengslemark Renseanlæg. Envidan rev. 24. juni En gennemsnitlig døgnmængde på m 3 svarer til en årlig udledning på 3,3 mio. m 3. Dvs. at den ansøgte mængde er ca m 3 /døgn mere end det forudsatte ved VVM redegørelsen. Envidan anfører i supplerende oplysninger til Odsherred Kommune 28. januar 2015 at: Baggrunden for, at der ansøges om m 3 /døgn er, at der fortsat er stor usikkerhed omkring den totale årlige vandmængde, idet der endnu ikke ligger beregninger af hvor meget regnvand der bliver separeret fra i de enkelte oplande og hvor meget der bliver udlignet og derfor pumpet videre til Tengslemark Renseanlæg.

5 Side5 Der er i tilknytning til DHI-beregning af blandingszoner (januar 2015) ved gennemsnitlig døgnudledning på m 3 gennemført beregninger som efterviser, at miljøkvalitetskrav iht. Bekendtgørelse 1022 er overholdt. Konklusionen af spredningsberegningerne (der blev gennemført for vækstsæsonen, som er den mest sensitive periode) er, at udledningen fra Tengslemark Renseanlæg ikke forventes at forårsage målelige negative ændringer i tilstanden af Ebbeløkke Revs beskyttede habitater. Ligeledes blev det konkluderet, at badevandskriteriet forventes overholdt i en afstand af ca. 100 meter fra kysten. Envidan anfører desuden i supplerende oplysninger til Odsherred Kommune 28. januar 2015, at: Ved et gennemsnitligt flow på m 3 /d, vil den maks. tilladelige udledning af kvælstof og fosfor være som følgende: For traditionelle aktiv-slamanlæg, uden væsentlig industribelastning, er erfaringen dog at man typisk kan rense længere ned end de nationale krav i lange perioder. Og efter spildvandsafgiften for udledning af kvælstof, fosfor og organisk materiale er blevet forhøjet med 50 %, er der endvidere et økonomisk incitament til at rense længere ned end kravene, så snart der er mulighed for dette. Der forventes som årsmiddel derfor en væsentlig lavere udledning end den tilladelige, svarende til følgende (det vil dog afhænge af den endelige anlægsudformning hvor langt man vil rense ned i praksis):

6 Side6 4 VURDERING AF FORUDSÆTNINGER I VVM REDEGØRELSE OG AN- SØGTE UDLEDERKRAV Vurdering af forudsætningerne i hhv. VVM redegørelsen og den ansøgte udledningstilladelse baseres på 2 scenarier, en statussituation og en plansituation. Når reduktionen i mængden af udledte næringsstoffer skal beregnes og vurderes kan dette gøres enten ved at sammenholde de faktiske mængder i status med de forventede (realistiske) mængder, eller ved at sammenholde de maksimalt tilladte i status med de maksimalt tilladelige i plansituationen. Statussituationen i VVM er beregnet ud fra den faktiske udledning i 2009/2010. Plansituationen er beregnet ud fra den forventede udledning efter spildevandsrensning på Tengslemark Renseanlæg er implementeret. I ansøgning om udledningstilladelse søges de maksimalt tilladelige kravværdier, idet det er ønskeligt, at anlægget kan modtage og behandle alt spildevandet fra oplandene. Der vil være en vis usikkerhed og variation på de fremtidige mængder, og derfor dimensioneres anlægget med en kapacitets mæssig sikkerhedsmargin. Ligeledes vil der være en variation i belastning af anlægget over året, og driftsmæssigt vil det derfor være nødvendigt at de fastlagte kravværdier er højere end de forventede værdier. De ansøgte udlederkrav vil skulle sammenholdes med de nuværende, maksimalt tilladte. VVM, beregning af maksimal udledning i plansituation: En beregnet årlig spildevandsmængde på 2.9 mio. m 3 overføres til Tengslemark Renseanlæg fra de eksisterende renseanlæg og fra de sommerhuse, jf. tabel 1og VVM redegørelsen. Beregningsmæssigt vil spildevandsmængden indebære en maksimal udledning på 23,3 ton kvælstof og 4,37 ton fosfor ved de nationale udlederkrav. VVM, beregning af maksimalt tilladte i statussituationen: Udledning fra de eksisterende renseanlæg på 2.3 mio. m 3 pr. år ved de nationale udlederkrav vil give anledning til udledning af 18,4 ton kvælstof og 4,35 ton fosfor fra renseanlæggene. Udlederkravene for de eksisterende renseanlæg er imidlertid forskellige, i visse tilfældet skærpet og i andre tilfælde er der ikke sat krav til kvælstof og fosfor. Af Årsrapport 2013 for Odsherred Forsyning fremgår udlederkrav og faktisk udledte mængder for de eksisterende renseanlæg. På baggrund heraf kan de maksimalt tilladte mængder i statussituationen beregnes, jf. tabel 2. Den tilladte udledning fra de eksisterende renseanlæg vil beregningsmæssigt for 2013 være knap 11 ton kvælstof og 2,4 ton fosfor.

7 Side7 Bidraget fra sommerhusene på hhv. 22,1 ton kvælstof og 4,9 ton fosfor indebærer, at der i statussituationen i alt er tilladt en udledning på 33 ton kvælstof og 7,3 ton fosfor for I 2009/2010 var de udledte mængder fra de eksisterende renseanlæg noget større end i 2013, hhv. 2,3 mio. m 3 og 1,75 mio. m 3. De tilsvarende maksimalt tilladte mængder for 2009/10 ville beregningsmæssigt være ca. 37,8 ton kvælstof og 8,2 ton fosfor. Krav mg N/l Krav mg P/l 2013 m kg N 2013 kg P Tilladt kg N Tilladt kg P Anlæg PE Nykøbing Højby , ,5 Vig Rørvig Abildøre ,8 88,7 Strandhuse ,5 120 Fjord og bugt Havneby Lumsås Nyrup Kattegat Sum anlæg Sommerhuse Sum inkl. Sommerhuse Tabel 2: Beregning af maksimalt tilladte i status (2013). Beregnede reduktioner af udledte næringsstoffer ved forskellige scenarier og forudsætninger: Beregnede samlede reduktioner i mængden af udledte mængder kvælstof og forsfor ved hhv. forudsætningerne i VVM redegørelsen og ved de ansøgte udlederkrav fremgår af tabel 3.

8 Side8 Scenarie Ton N/år Ton P/år A: Status 2009/2010, faktisk udledt 37,0 7,0 Plan forventet i VVM ved 2.9 mio. m 3 8,3 0,8 Forventet reduktion i VVM 28,7 6,2 B: Status 2009/2010 faktisk udledt 37,0 7,0 Plan, ansøgt og forventet ved 3.3 mio. m 3 13,1 1,6 Beregnet reduktion 23,9 5,4 A-B: Forskel i reduktion, VVM og ansøgt, forventet 4,8 0,8 C: Status 2009/2010 max. tilladt 37,8 8,2 Plan, max. tilladeligt ved 2.9 mio. m 3 pr år 23,3 4,4 Beregnet reduktion ud fra max. tilladeligt 14,5 3,8 D: Status 2009/2010 max. tilladt 37,8 8,2 Plan, ansøgt max. tilladeligt ved 3.3 mio. m 3 26,0 5,0 Beregnet reduktion 11,8 3,2 C-D: Forskel i reduktion, VVM og ansøgt max. tilladeligt 2,7 0,6 De her beregnede reduktioner er mindre end anført i VVM redegørelsen (A) fordi der i VVM redegørelsen er taget udgangspunkt i de faktiske og de forventede udledninger i hhv. status og plan situationerne. Sammenholdes den tilladte udledning i statussituationen med den forudsatte udledning ved de nationale udlederkrav (C) opnås iht. VVM redegørelsens forudsætninger en samlet reduktion på 14,5 ton kvælstof og 3,8 ton fosfor. De ansøgte udlederkrav, herunder en øget gennemsnitlig døgnudledning, indebærer udledning af 3.3 mio. m 3 renset spildevand, svarende til maksimalt 26 ton kvælstof og 5 ton fosfor om året (D). Sammenholdes dette med de beregnede maksimale stofmængder iht. VVM redegørelsens forudsætning (C), indebærer det ansøgte maksimalt en øget udledning på 2,7 ton kvælstof og 0,6 ton fosfor om året i forhold til forudsætningerne i VVM redegørelsen (C- D). Det betyder en samlet reduktion på mindst 11,8 ton kvælstof og 3,2 ton fosfor i modsætning til de hhv. 14,5 ton kvælstof og 3,8 ton fosfor som anført ovenfor.

9 Side9 Den ansøgte gennemsnitlige døgnudledning forventes imidlertid kun at indebære udledning af 13,1 ton kvælstof og 1,6 ton fosfor om året. Sammenholdes dette med de beregnede stofmængder i VVM redegørelsen, som udledt fra Tengslemark Renseanlæg, opnås en forventet samlet reduktion på 23,9 ton kvælstof og 5,4 ton fosfor om året i modsætning til de 28,7 ton kvælstof og 6,2 ton fosfor, som anført i VVM redegørelsen. Der er således tale om en forventet forskel på i alt ca. 4,8 ton kvælstof og ca. 0,8 ton fosfor om året (A- B). Idet baggrunden for, at der søges om en øget gennemsnitlig døgnmængde, er usikkerhed i tilknytning til beregninger på separering af regnvand i oplandene og udligning af opspædet spildevand, vurderes, at netop denne situation er der taget højde for i VVM redegørelsen, hvor det anføres, at vurderingen tager sigte på den situation, hvor separering er gennemført og at alt spildevand tilføres det nye renseanlæg. Det anføres bl.a. for Havnebyens Renseanlæg, at der i en periode fortsat vil være udledning af ca. 5 ton kvælstof og ca. 0,7 ton fosfor om året. Dette svarer nogenlunde til den ovenfor anførte forskel. Det vurderes derfor samlet, at det vil være miljømæssigt fordelagtigt, at der tillades en øget gennemsnitlig døgnudledning fra Tengslemark Renseanlæg på m 3 /døgn, i modsætning til de i VVM redegørelsen forudsatte ca m 3 /døgn, idet dette indebærer, at det nye renseanlæg vil kunne aftage mere spildevand til rensning, frem for aflastning af urenset spildevand til recipienterne i de enkelte oplande. Det ansøgte vil således fortsat når separering og afskæring af alle oplandene er gennemført i henhold til spildevandsplanen indebære en forventet reduktion i udledning af næringsstoffer som anført i VVM redegørelsen.

Notat. Problemstilling vedr. fastsættelse af udledninger fra sommerhuse med nedsivningsanlæg som septiktanke mv. : Odsherred Forsyning A/S

Notat. Problemstilling vedr. fastsættelse af udledninger fra sommerhuse med nedsivningsanlæg som septiktanke mv. : Odsherred Forsyning A/S Notat Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5165 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Problemstilling vedr. fastsættelse af udledninger fra sommerhuse med nedsivningsanlæg som

Læs mere

Orientering om udledning fra Aalborg Kommunes renseanlæg og separatkloakering

Orientering om udledning fra Aalborg Kommunes renseanlæg og separatkloakering Punkt 12. Orientering om udledning fra Aalborg Kommunes renseanlæg og separatkloakering 2016-010617 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering udledte mængder fra

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg 5 - Forslag Tillægget omfatter: Nedlæggelse af DuPonts Renseanlæg Afledning af spildevand fra DuPont til Grindsted Renseanlæg Nedlæggelse af eksisterende

Læs mere

Herning Kommune BILAG 5 Årlige udledte mængder fra renseanlæg og regnbetingede udløb

Herning Kommune BILAG 5 Årlige udledte mængder fra renseanlæg og regnbetingede udløb BILAG 5 Årlige udledte mængder fra renseanlæg og regnbetingede udløb 1 Årlige udledte mængder Belastningerne fra renseanlæg og regnbetingede udløb er opstillet i efterfølgende fire figurer fordelt på oplandene

Læs mere

Bilag 2 - Udledningsskemaer fra Renseanlæg

Bilag 2 - Udledningsskemaer fra Renseanlæg KLOAKOPLANDE - STATUS By/opland Sommerhuse Kloak- Spildevandsbelastning Total Spilde- Separat Fællessytem Renseanlæg Afskærende Tillæg Bemærkninger princip Sommerhuse Byområder Qt Qt Qi areal vand ledningssystem

Læs mere

Miljøvurdering af tillæg til Randers Spildevandsplan vedr. separering af Linde og Nørbæk

Miljøvurdering af tillæg til Randers Spildevandsplan vedr. separering af Linde og Nørbæk EnviDan Ferskvandscentret Vejlsøvej 23 DK-8600 Silkeborg Tlf.: +45 86 80 63 44 Fax: +45 86 80 63 45 E-mail: envidan@envidan.dk Miljøvurdering af tillæg til Randers Spildevandsplan 2009-2012 vedr. separering

Læs mere

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan 2014-2017 Side 1 af 9 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold

Læs mere

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

Forklaring til skemaer: Oplande, Udløb og Renseanlæg Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Kalundborg Kommune Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Side 1 af 11 December 2009 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Hvidbog Høringssvar. Afsender Resume af høringssvar Bemærkninger

Hvidbog Høringssvar. Afsender Resume af høringssvar Bemærkninger Forslag til tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2011 2021: Transportledning Hundested Melby Samt Ombygning af Hundested Renseanlæg og etablering af afskærende ledning til Melby Renseanlæg Hvidbog Høringssvar

Læs mere

1. Tilladelsen omfatter udledning til Kilde Å af renset husspildevand fra Vemmetofte Kloster Renseanlæg beliggende matr. nr. 1, Vemmetofte Kloster,

1. Tilladelsen omfatter udledning til Kilde Å af renset husspildevand fra Vemmetofte Kloster Renseanlæg beliggende matr. nr. 1, Vemmetofte Kloster, Center for Plan & Miljø Vemmetofte Kloster Vemmetoftevej 42 4640 Faxe att.: Leif J. Madsen, ljm@vemmetofte.dk Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon 56203000 www.faxekommune.dk Kontoradresse:

Læs mere

Fokusområdet sammenligner vandbalancer og rensegrader samt miljøbelastningen målt i kr/m3 sammenholdt med skærpede krav.

Fokusområdet sammenligner vandbalancer og rensegrader samt miljøbelastningen målt i kr/m3 sammenholdt med skærpede krav. Formål Fokusområdet dækker over spildevandsselskabets samlede data for alle sine renseanlæg. For individuelle renseanlæg henvises til fokusområdet Renseanlæg, der indeholder spørgsmål og nøgletal for det

Læs mere

Der udregnes 2 overordnede nøgletal for rensning bedre end krav på selskabsniveau: Spørgsmåls ID Spørgsmålstekst Spørgsmålsdefinition Formel

Der udregnes 2 overordnede nøgletal for rensning bedre end krav på selskabsniveau: Spørgsmåls ID Spørgsmålstekst Spørgsmålsdefinition Formel Overordnet Nærværende hjælpeark beskriver en gruppe af nøgletal, der overordnet har til formål at belyse det der fremover benævnes rensning bedre end krav. Det vil sige, hvor meget et selskab renser det

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Bagrund. Halsnæs Forsyning A/S Gjethusparken 3, 1. sal 3300 Frederiksværk Sagsnr P

Bagrund. Halsnæs Forsyning A/S Gjethusparken 3, 1. sal 3300 Frederiksværk Sagsnr P Natur og Miljø Rådhuspladsen1, 3300 Frederiksværk.. Halsnæs Forsyning A/S Gjethusparken 3, 1. sal 3300 Frederiksværk 05-10-2017 Sagsnr. 06.00.00-P19-1-17 UDKAST - Tilladelse til midlertidig udledning af

Læs mere

Århus Kommune. Belysning af spildevandsforhold i Egå Opland: Overskrides Egå Renseanlægs COD belastning med ca. 50% som indløbsmålingen antyder?

Århus Kommune. Belysning af spildevandsforhold i Egå Opland: Overskrides Egå Renseanlægs COD belastning med ca. 50% som indløbsmålingen antyder? Århus Kommunes Miljøkontor Belysning af spildevandsforhold i Egå Opland: Overskrides Egå Renseanlægs COD belastning med ca. 50% som indløbsmålingen antyder? Delopgave 2.3: Nøgletal for personbelastningen

Læs mere

Fra 11 til ét renseanlæg centralisering af spildevandsrensning forbedrer vandmiljøet i Mariager Fjord

Fra 11 til ét renseanlæg centralisering af spildevandsrensning forbedrer vandmiljøet i Mariager Fjord Fra 11 til ét renseanlæg centralisering af spildevandsrensning forbedrer vandmiljøet i Mariager Fjord Søren Erikstrup, direktør, Mariagerfjord Vand a s Gustav Mathiasen, projektleder, Krüger A/S 8. november

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplaner

Forslag til Tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplaner Forslag til Tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplaner Nyt renseanlæg ved Tengslemark med udløbsledning og kloakledning fra Højby Udgivelse: 31. oktober 2013 Fagcenter: Natur, Miljø og Trafik Dok.nr.:

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 2 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Delvis udtræden af kloakfællesskabet for H.

Forslag til. Tillæg nr. 2 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Delvis udtræden af kloakfællesskabet for H. Forslag til Tillæg nr. 2 til spildevandsplanen 2014-18 for Odsherred Kommune Delvis udtræden af kloakfællesskabet for H. Lundbeck A/S Juni 2016 Offentliggørelse og vedtagelse Forslag til tillæg nr.2 til

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Lejre Kommunes spildevandsplan

Forslag til tillæg nr. 2 til Lejre Kommunes spildevandsplan Lejre Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Lejre Kommunes spildevandsplan 2016-2023 Kloakering af Trællerupvej 4a - 8 Nyt spildevandskloakeret opland, oplandsnummer TR02 F O R S L A G 1 1 Baggrund Tillægget

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Det justerede betalingsprincip Skjern Papirfabrik A/S

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Det justerede betalingsprincip Skjern Papirfabrik A/S Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip Skjern Papirfabrik A/S Udarbejdet den 13. januar 2014 T i l l æ g n r. 8 t i l s p i l d e v a n d s

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan LAR i Lidemark

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan LAR i Lidemark Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2012-2016 LAR i Lidemark Februar 2018 Indholdsfortegnelse Resumé...1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg...1 Indledning...2 Plangrundlag...3 Lovgivning...3

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Notat til møde i økonomiudvalget i Assens Kommune den 19. februar 2018 vedrørende godkendelse af spildevandstakster.

Notat til møde i økonomiudvalget i Assens Kommune den 19. februar 2018 vedrørende godkendelse af spildevandstakster. Assens den 1. februar 2018 Notat til møde i økonomiudvalget i Assens Kommune den 19. februar 2018 vedrørende godkendelse af spildevandstakster. Økonomiudvalget har på møde den 22. januar 2018 behandlet

Læs mere

Til Dato 15. oktober Ansøgning om udledningstilladelse for separat regnvand fra Søgrøften til Kollerød Å, U2.14

Til Dato 15. oktober Ansøgning om udledningstilladelse for separat regnvand fra Søgrøften til Kollerød Å, U2.14 Til Dato 15. oktober 2018 Allerød Kommune Natur og Miljø Bjarkesvej 2 3450 Allerød Ansøgning om udledningstilladelse for separat regnvand fra Søgrøften til Kollerød Å, U2.14 Kort resume Ved denne ændring

Læs mere

Vandløbskapacitet og udledningstilladelser - Set med forsyningens øjne. V/ Michael D. Nielsen, Assens Forsyning. Miljø & Natur 2016

Vandløbskapacitet og udledningstilladelser - Set med forsyningens øjne. V/ Michael D. Nielsen, Assens Forsyning. Miljø & Natur 2016 Vandløbskapacitet og udledningstilladelser - Set med forsyningens øjne V/ Michael D. Nielsen, Assens Forsyning Miljø & Natur 2016 Indhold i oplægget: Baggrunden for at forsyningen interesserer sig for

Læs mere

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg

Bilag 2. Forklaring til skemaerne for: - Oplande. - Udløb. - Renseanlæg Bilag 2 Forklaring til skemaerne for: - Oplande - Udløb - Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

STRATEGI FOR AFLØBSSYSTEMET PÅ VESTERMARKEN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Anbefaling og resumé 2. 3 Området 3. 4 Eksisterende forhold 3

STRATEGI FOR AFLØBSSYSTEMET PÅ VESTERMARKEN INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Anbefaling og resumé 2. 3 Området 3. 4 Eksisterende forhold 3 FORSYNING BALLERUP STRATEGI FOR AFLØBSSYSTEMET PÅ VESTERMARKEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk POLITISK NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Fra otte til ét renseanlæg

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Fra otte til ét renseanlæg Norddjurs Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2008-2012 Fra otte til ét renseanlæg 19. august 2010 (revision 0) Udarbejdet til: Norddjurs Kommune Teknisk Forvaltning Kirkestien 1 8961 Allingåbro Udarbejdet

Læs mere

Driftberetning. Klintholm Renseanlæg. Klintholm Renseanlæg Hvilestedvej Borre

Driftberetning. Klintholm Renseanlæg. Klintholm Renseanlæg Hvilestedvej Borre Klintholm Renseanlæg 200 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den. april 200, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Regnbetingede udløbstyper og udløbsmængder.

Regnbetingede udløbstyper og udløbsmængder. Udløb Regnbetingede udløbstyper og udløbsmængder. Der er i alt 213 udløb fra det offentlige afløbssystem, hvoraf 119 er regnvandsudløb, og 94 er overløb fra fælleskloak. De samlede årlige vandmængder samt

Læs mere

Udledningstilladelse. Kalundborg Forsyning A/S Holbækvej 189B 4400 Kalundborg

Udledningstilladelse. Kalundborg Forsyning A/S Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Kalundborg Forsyning A/S Holbækvej 189B 4400 Kalundborg DATO 1. februar 2013 SAGS NR. 326-2012-106996 Udledningstilladelse Midlertidig udledning af renset spildevand

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Juli 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og sammenfatning...

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan

Tillæg til Spildevandsplan Tillæg til Spildevandsplan 2010-2015 Nedlæggelse af Aabybro Renseanlæg DECEMBER 2013 1 Indledning Dette tillæg til Jammerbugt Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 omfatter en centralisering af spildevandsrensningen

Læs mere

Separatkloakering af fælleskloakerede opland PK07.01 i Jennum

Separatkloakering af fælleskloakerede opland PK07.01 i Jennum Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 14/2011 Separatkloakering af fælleskloakerede opland PK07.01 i Jennum Miljø og Teknik INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BAGGRUND

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, spildevandsbelastning (p.e.), kloakeringsforhold,

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt Punkt 6. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af ejendomme i den fælleskloakerede del af K-område 3.0.20 i Klarup inden den 31. december 2019.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg

Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg Forslag til Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen 2014-18 for Odsherred Kommune Ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg Juni 2016 Offentliggørelse og vedtagelse Forslag til

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

Driftberetning. Præstø Renseanlæg. Præstø renseanlæg Hestehavevej 3A 4720 Præstø

Driftberetning. Præstø Renseanlæg. Præstø renseanlæg Hestehavevej 3A 4720 Præstø Præstø Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 18. juli, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Baggrund og sammenfatning Denne delspildevandsplan åbner mulighed

Læs mere

Mathias Nørlem, Krüger A/S, Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid

Mathias Nørlem, Krüger A/S, Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Mathias Nørlem, Krüger A/S, mtn@kruger.dk Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vandkvalitet Erfaringer med decentrale renseteknologier? Mathias Nørlem, Krüger A/S. mtn@kruger.dk Vandmængder vs. stofmængder

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Lejre Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Lejre Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 3 til s spildevandsplan 2016-2023 Udvidelse af Herslev Bryghus Nyt kloakopland HE03 F O R S L A G 1 1 Baggrund Dette forslag til tillæg til Spildevandsplan 2016-2023 omhandler etablering af

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af spildevand fra Måløv Rens A/S, til Jonstrup Å.

Midlertidig tilladelse til udledning af spildevand fra Måløv Rens A/S, til Jonstrup Å. Forsyning Ballerup A/S. Ågerupvej 84-86. 2750 Ballerup. MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 1. december 2014 Tlf. dir.: 41750124 E-mail: sbj@balk.dk

Læs mere

TILLÆG NR. 3 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 3 TIL SPILDEVANDSPLAN NATUR OG MILJØ TILLÆG NR. 3 TIL SPILDEVANDSPLAN - TILLÆG TIL DE GÆLDENDE SPILDEVANDSPLANER FOR TIDLIGERE DRAGSHOLM, NYKØBING-RØRVIG OG TRUNDHOLM KOMMUNER Kelstrup Hølkerup R Abildøre Abildøre (2010) Herrestrup

Læs mere

1.1 Renseanlæg - Økonomiske beregningsforudsætninger

1.1 Renseanlæg - Økonomiske beregningsforudsætninger Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 260 Offentligt Bilag 1 Bilag 1 1.1 Renseanlæg - Økonomiske beregningsforudsætninger 1.1.1 Omkostninger ved eksist. udbygning af renseanlæg > 15.000 PE

Læs mere

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege Damsholte Renseanlæg 00 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den. maj 000, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan

Tillæg til Spildevandsplan Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 17. juni 2016 Sagsid 16/7150 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Forsinkelsesbassin på matrikel 1o Oksvang, Esbjerg Jorder. - Forsinkelsesbassin på

Læs mere

Spildevandsplan for den tidligere Dronninglund Kommune

Spildevandsplan for den tidligere Dronninglund Kommune Forslag om tillæg til Spildevandsplan for den tidligere Dronninglund Kommune Tillæg nr. 6 Afskæring af spildevand fra til Asaa Renseanlæg August 2009 Indholdsfortegnelse 1 Forord 3 1.1 Baggrund 3 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, spildevandsbelastning (p.e.), kloakeringsforhold,

Læs mere

Driftberetning. Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg Enghavevej 2B 4720 Præstø

Driftberetning. Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg Enghavevej 2B 4720 Præstø Allerslev Renseanlæg 00 Allerslev Renseanlæg Enghavevej B 70 Præstø Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 8. februar 990, samt de målte middelværdier

Læs mere

NOTAT. Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA. Projektnummer 1331200100. Christian Petersen, Odder Kommune. Line Nielsen. Revisionsnr.

NOTAT. Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA. Projektnummer 1331200100. Christian Petersen, Odder Kommune. Line Nielsen. Revisionsnr. NOTAT Projekt Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA Projektnummer 1331200100 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Odder Spildevand A/S Ansøgning om udledningstilladelse for Gylling

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema Forklaring til Oplandsskemaer Udløbsskemaer Renseanlægsskema 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S. Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid

Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S. Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Tid til planlægning o Forsyningerne er i rivende udvikling og har haft mange udfordringer

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 11/2011 Separatkloakering af fælleskloakeret opland PK09.01 i Hvidsten Miljø og Teknik INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BAGGRUND 0 1.1 Generelt

Læs mere

Driftberetning. Kalvehave Renseanlæg. Kalvehave Renseanlæg Ny Vordingborgvej 4771 Gl. Kalvehave

Driftberetning. Kalvehave Renseanlæg. Kalvehave Renseanlæg Ny Vordingborgvej 4771 Gl. Kalvehave Kalvehave Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 8. februar 1990, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke bæk Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Projektnummer:

Læs mere

Performance benchmarking

Performance benchmarking Formål I vandsektorloven er indført i krav om, som vil blive et krav fra foråret 2018 med data for 2017. Det er Naturstyrelsen, der har ansvaret for indhentning af data og præsentation af resultatet. Det

Læs mere

Damme - Askeby Renseanlæg

Damme - Askeby Renseanlæg Damme - Askeby Renseanlæg 00 Damme - Askeby Renseanlæg Ullemosevej Askeby Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den. april 00, samt de målte

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan

Tillæg til Spildevandsplan Tillæg til Spildevandsplan For et boligområde øst for Ulstrup Tillæg nr. 6 til Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 1999-2013 Tillæg til Spildevandsplan For et boligområde øst for Ulstrup Tillæg nr. 6 til

Læs mere

Nøddelund. Viborg Kommune. Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Separatkloakering af landsbyen Nøddelund

Nøddelund. Viborg Kommune. Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Separatkloakering af landsbyen Nøddelund Nøddelund Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2009 2013 Rekvirent Teknik & Miljø Natur og Vand Sct. Mogens Gade 3 8800 Viborg Kontakt: Anders Haugstrup Rådgiver Orbicon A/S Klostermarken 12 8800

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2018-2024 Bilag 8 Renseanlæg Revideret 25. april 2018 Indhold Renseanlæg... 4 Grindsted Renseanlæg... 5 Opland og udledning... 5 Opbygning og funktion... 5 Belastning og kapacitetsforhold...

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere

Miljøvurdering. Varde Kommunes Spildevandsplan Udarbejdet af: Varde Kommune, Carina Lippert Tlf.

Miljøvurdering. Varde Kommunes Spildevandsplan Udarbejdet af: Varde Kommune, Carina Lippert   Tlf. Udarbejdet af: Varde Kommune, Carina Lippert E-mail: cali@varde.dk Tlf.: 7994 6582 Oktober 2018 Miljøvurdering Varde Kommunes Spildevandsplan 2019-2029 Side 1 / 8 Indhold 1. Indledning... 3 2. Planens

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Separering af Herborg

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Separering af Herborg RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af Herborg Udarbejdet den 24. juni 2015 Tillæg nr. 11 til spildevandsplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Spildevand. Handlingsplan for Limfjorden

Spildevand. Handlingsplan for Limfjorden Spildevand Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 Limfjordshandlingsplan Arbejdsgruppe 10 belastning fra punktkilder

Læs mere

STRATEGI FOR AFLØBSSYSTEMET I DEN ØSTLIGE DEL AF BALLERUP BYMIDTE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Anbefaling og resumé 2.

STRATEGI FOR AFLØBSSYSTEMET I DEN ØSTLIGE DEL AF BALLERUP BYMIDTE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Anbefaling og resumé 2. FORSYNING BALLERUP STRATEGI FOR AFLØBSSYSTEMET I DEN ØSTLIGE DEL AF BALLERUP BYMIDTE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk POLITISK NOTAT

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Det er selskabet frit for, om de ønsker at indberette data for alle 3 områder eller blot udvælge et eller to.

Det er selskabet frit for, om de ønsker at indberette data for alle 3 områder eller blot udvælge et eller to. Formål Fokusområdet dækker over de udvalgte rensningsanlæg, som selskabet gerne vil benchmarke imod andre udvalgte rensningsanlæg fra de andre deltagere. Da der i indberetningen 2016 ikke er obligatoriske

Læs mere

Separatkloakering af fælleskloakeret opland PK10.01 i Gassum

Separatkloakering af fælleskloakeret opland PK10.01 i Gassum Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 12/2011 Separatkloakering af fælleskloakeret opland PK10.01 i Gassum Miljø og Teknik Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BAGGRUND

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand og regnvand fra Hellinge Huse Renseanlæg ( )

Tilladelse til udledning af spildevand og regnvand fra Hellinge Huse Renseanlæg ( ) Lolland Forsyning A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov 26. februar 2019 Brevid: 4270882 Sagsnr. 370622 Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Tilladelse til udledning af spildevand og regnvand fra Hellinge

Læs mere

Viborg Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Etablering af nyt bassin ved Gl. Århusvej i Viborg

Viborg Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Etablering af nyt bassin ved Gl. Århusvej i Viborg Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2009 2013 Rekvirent Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg Kontakt: Anders Haugstrup Rådgiver Orbicon A/S Klostermarken 12 8800 Viborg Sag

Læs mere

Viborg Kommune. Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Etablering af nyt bassin ved Gl. Århusvej i Viborg

Viborg Kommune. Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Etablering af nyt bassin ved Gl. Århusvej i Viborg Rekvirent Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg Kontakt: Anders Haugstrup Rådgiver Orbicon A/S Klostermarken 12 8800 Viborg Sag 223 11-24 Projektleder: Peter Poulsen Kvalitetssikring:

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan

Tillæg til Spildevandsplan Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 17. maj 2016 Sagsid 16/5923 Login hsf Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 For et erhvervsområde i Kjersing Øst på matrikel 1c, 1f, 1g, 1u, 1x, 1ab, 1ad, 1ae, 1an,

Læs mere

Punktkildernes betydning for fosforforureningen

Punktkildernes betydning for fosforforureningen 6 Punktkildernes betydning for fosforforureningen af overfladevand Karin D. Laursen Brian Kronvang 6. Fosforudledninger fra punktkilder til vandmiljøet Udledningen af fosfor fra punktkilderne har ændret

Læs mere

Vedbæk Renseanlæg Rundforbi Renseanlæg

Vedbæk Renseanlæg Rundforbi Renseanlæg Rudersdal Kommune Vedbæk Renseanlæg Rundforbi Renseanlæg Indhold: 1. Indledning... 2 2. Sammenfatning... 3 3. Vedbæk Renseanlæg... 6 3.1 Forureningsmæssig belastning... 6 3.2 Hydraulisk belastning... 8

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

Matr.nr. Anlægstype. 2.050 m 3 /d BI 5 780 kg/d H01, H02, P01, P02, P06-P10, P12-P14, R01-R04, R09. R10.

Matr.nr. Anlægstype. 2.050 m 3 /d BI 5 780 kg/d H01, H02, P01, P02, P06-P10, P12-P14, R01-R04, R09. R10. Anlægsidentifikation Kommune Græsted-Gilleleje Anlægsnavn og nr. Udsholt Renseanlæg 213-27 Adresse Udsholt Strandvej 181 3230 Græsted Matr.nr. Anlægstype MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl.

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Spørgsmål nr. 48. Svar

Spørgsmål nr. 48. Svar Spørgsmål nr. 48 Vil ministeren redegøre for overløbs relative betydning for eutrofiering af kystnære farvande og dermed for opfyldelsen af målene i vandrammedirektivet sammenlignet med landbruget og øvrige

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Vordingborg Renseanlæg

Vordingborg Renseanlæg Vordingborg Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 18. juli 2002, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Esbjerg Kommune. Tillæg til spildevandsplan. Etablering af transportanlæg Bramming Syd til Esbjerg. 28. februar 2011

Esbjerg Kommune. Tillæg til spildevandsplan. Etablering af transportanlæg Bramming Syd til Esbjerg. 28. februar 2011 Esbjerg Kommune Tillæg til spildevandsplan Etablering af transportanlæg Bramming Syd til Esbjerg 28. februar 2011 Udarbejdet til: Esbjerg Kommune Miljøafdelingen Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere