DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDVIERKSSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDVIERKSSKOLE"

Transkript

1 I

2 DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDVIERKSSKOLE I CHRISTIANIA AARSBERETIVING FOR SKOLEAARET 191 r :3 MORTEN JOHANSENS BOCTRYKKERI - CHRISTIANIA 1912

3 á

4 Skole-Efterretninger for Skoleaaret Skolens Overbestyrelse : Kirke-Departementet. Skolens Forstafiderskab : Formand: Skolens Direktør. Valgte af Kirkedepartementet: Arkitekt Torolf Prytz, fra Arkitekt Olaf Due, fra 14/ Valgte af Kristiania Kommune: Snedkermester H. W. Schrøder, fra 1/ (1884). Dekorationsmaler Halfdan Davidsen, fra Høsten Skolens Direkter: Figurmaler, cand. jur. J. W. Holter, ansat Overlærere ved Dag- og Aftenskolen : Landskabsmaler H. Petersen (Frihaandstegn. I), a (1873). Landskabsmaler P. Thurmann (Frihaandstegn. a (1869). (Frihaandstegn. III), *) Ingeniør I. F. Buvig- (Konstruktionstegn.), kst **) *) Efter Overlærer Wergelands Død har Undervisningen i 3die Frihaandsklasse i Dagskolen været ledet af Direktøren; medens Figurmalerne Eivind Nielsen og August Eiebakke har undervist i Aftenskolen. **) Ing. Buvig fratraadte sin Stilling paa Grund af Sygdomi/fl 9 1. I hans Sted konstitueredes Lærer i Aftenskolen cand. Frederik Bugge for Skoleaaret.

5 4 Arkitekt Fin Horn (Bygningstegning), kst Figurmaler W. Peters (dekorativt Maleri), a Lithograf og Raderer Yok. Nordlzagen (grafisk Kunst), kst Arkitekt Henrik Bull (Fagtegning for Haandværkere), kst Overlærere ved Aftenskolen: Landskabsmaler P. Barlag (Frihaandstegn. I), a (1879). Landskabsmaler R. Hjerlow (Frihaandstegn. II), kst Kaptein Gustaf GrUner (Konstruktionstegn.), kst **) Billedhugger L. Utne (Modellering), kst Lærere, ved Aftenskolen: Arkitekt B. Lange (Frihaandstegn. I), a (1880). Arkitekt H. Berner (Frihaandstegn. I), kst Figurmaler E. Nielsen (Frihaandstegn. III), a Cand. Fredrik Bugge (Konstruktionstegning), kst ***) Kaptein K S. Klingenberg (Konstruktionstegning), kst Maler A. Eiebakke (Frihaandstegning III), kst Desuden har været antaget følgende Assistenter: Da gskolen : Arkitekt 0, Stein (Bygningsklassen). Dekorationsmaler Aa. Stray (Ornamentklassen Iste Afd. og i Dekorationsmalerklassen). *) Arkitekt H. M. Schirmer er af Kirke-Departementet antaget til indtil videre at lede Undervisningen i øverste Afdeling i Ornamentklassen. **) Kapt. Griiner fratraadte 1/ som Vikar ; for Resten af Skoleaaret antoges Kapt. Ruud. ***) Som Vikar for cand. Bugge, medens denne besørget Buvigs Post, blev antaget Kapt. Løken.

6 5 Aftenskolen: Dekorationsmaler Aa. Stray (Ornamentklassen Iste Afd.). Modellør G. Gaudernack (Haandværksklassen). *) Arkitekt 0. Stein (Haandværksklassen). Ciselør Einar B. Dahl (Kursus i Ciselering). Billedskjærer A. Th. Syversen (Kursus i Dekupørarbeide). Skolens Sekretær og Kasserer: Burauchef I. K. F. S. Theiste, a Skolens Bibliothekar: Cand. philos A. Krogvig. Assistent : M. Waldal. Vagtmester: Ellef Østre, a Varmemester: y. Nielsen, a Dagskolen begyndte den 2den Oktober 1911 og sluttede den 22de Mai Undervisningen fandt Sted: Frihaandstegning Iste og 2det Trin Kl. Form. Konstruktionstegning Kl Em. Ornamenttegning Kl EM. Frihaandstegning 3die Trin, Bygningstegning, Fagtegning for Haandværkere, dekorativt Maleri og grafisk Kunst hele Dagen fra Kl. 9, saalænge det har været tilstrækkelig lyst. Antallet af Elever ved Dagskolen var 209, af hvilke 89 samtidig besøgte flere Discipliner. Dageleverne Besøget i de forskjellige Dagklasser sees af Bilag Af var 81 Kvinder. Skolepenge ved Dagskolen: For Bygningstegning, Fagtegning for Haandværkere, dekorativt Maleri, grafisk Kunst og *) Kurset i lering blev paa Grund af manglende Tilslutning kun af holdt i maanederne januar, februar og mars.

7 6 Frihaandstegning, 3die Trin, Kr pr. Maaned; for hver af de øvrige Discipliner Kr pr. Maaned dog saaledes, at ingen Elev erlægger en høiere Kontingent end Kr maanedlig. Elever havde Friplads. Elevernes Livsstilling vil sees af Bilag 3. Bilag 5 viser Antallet af Elever ved Dagskolen, fordelt efter Fødselssteder. Aftenskolen begyndte den zden Oktober 1911 og sluttede den 22de Mai Undervisningen foregik fra Kl. 6-8 Aften. Antallet af Elever ved Aftenskolen var 711, hvoraf 318 nyindmeldte. Af Afteneleverne var 79 Kvinder. Frekventsen til de forskjellige Aftenklasser sees af Bilag 2. Skolepengene ved Aftenskolen er Kr for Skoleaaret, uanseet til hvilken Tid af Aaret Eleverne optages. 8 Elever havde Friplads. Elevernes Livsstilling vil sees af Bilag 4. Bilag 6 viser Antallet af nyindmeldte Elever ved Aftenskolen fordelt efter Fødselssteder. Undervisningen af de Realstuderende og Bergstuderende er nu henlagt til Universitetet, dog afgiver Skolen fremdeles Lokale til Undervisningen. Kursus til Uddannelse af Lærere og Lærerinder i Tegning for de høiere Almenskoler afholdtes ikke i Skoleaaret. Foredrag. Perspektiv. Foredrag over Perspektiv i Forbindelses med Undervisning i Perspektivtegning har i Skoleaaret været holdt af Landskabsmaler H. Petersen 3 Gange ugentlig i Eftermiddagstimerne fra Kl. 4-6.

8 7 Statik. For Bygningsklassens Elever i Dagskolen har Kaptein N. W. Berger gjennemgaaet i en Række Foredrag elementær Styrkeberegning med Anvendelse paa Bygningskonstruktioner. Kurset afsluttedes med en Prøve. Den aarlige Udstilling af Elevarbeider fandt Sted den 28de, 29de og 3ote Mai 1912 fra Kl og Den fandt stor Tilslutning fra Publikums Side. Skolen s Bibliothek har været holdt aabent i Skoleaaret hver Dag undtagen Lørdag i Timerne fra 12 Form. til 3 Ern. og fra 5 til 7 Aften. En systematisk Katalog har været udlagt i Læsesalen.*) Lærerstipendier. Det i dette Øiemed for Budgetterminen bevilgede Beløb Kr. r blev ikke uddelt, men er med Departementets Samtykke overført for at uddeles i Forbindelse med Bevilgningen for r Stipendier for Elever af Skolen. Aarlig uddeles Skolestipendier til Elever af Skolen, der er trængende, og som ved Talent, Flid og god Opførsel har vist sig værdige dertil. I dette Øiemed var for Budgetterminen bevilget Kr. i soo.00, der uddeltes til Malerne Leander Hansen, Raaen og Olaf Aase, Snedker og Træskjærer Zimmermann, Bygningssnedker Henry Hansen, Bygningstekniker S. Salicath, Modellør I. Bjorheim og Litograf R. Pettersen. *) Der er udarbeidet en Specialkatalog for Æstetik og Kunsthistorie.

9 8 -- tiorns Legat. Legatkapitalen udgjør Kr De aarlige Renter skal efter Statuterne uddeles som Præmier til en eller to af Skolens bedste Elever blandt Haandværkslærlinge eller Svende. Renterne for afvigte Budgetaar anvendtes til Præmie for Elev af 3die Frihaandsklasse Arnt Christensen, Elev af Bygningsklassen Alf Torp og Elev af Haandværksklassen Thorleif Peterssen. Johan Finnes Legat. Legatet er tillagt den kgl. Kunst- og Haandværksskole, og bestyres af Kirke-Departementets Chef i Forbindelse med Skolens Forstanderskab. Legatets Kapital udgjør for Tiden ca De aarlige Renter skal hvert Aar paa Testators Fødselsdag, den 26de Oktober, uddeles til værdige, trængende norske Kunstnere Malere, Lithografer og Kunstnere, som med disse kan sættes i Klasse til Befordring af deres Studium i Fødelandet. Af Renterne for afvigte Budgetaar uddeltes Stipendier paa Kr til Malerne Ragnhild Ender, Birger Hansen, Thomas Holtan og Raderer Kristoffer Eriksen samt Kr til Malerne Hans G. Moe, Astri Aasen, Anstein Risteigen, Otto Yohansen, Knut Askeland samt Raderer Alfhild Børsum. Skolens Undervisningsplan findes aftrykt som Bilag 7.

10 9 Skolen har i den forløbne Budgettermin (Iste Juli te Juni 1912) ifølge Kassererens Regnskab havt følgende Indtægter og Udgifter: Indtægter: i. Beholdning fra forrige Regnskab Kr. 1, Skolepenge: Dagskolen KY. 4, Aftenskolen»2,612.00»6, Refusion af Kunstindustrimuseet for Udlæg til Opvarmning 3, Renter i Kristiania Bank og Kreditkasse Bidrag af Kristiania Kommune 32, Statskassens Tilskud 43,500,00 Kr. 87, Udgifter: i. A. Faste Lønninger KY. 43, Alderstillæg» 2, Ekstraundervisning og Foredrag» 8, Kr. 54, Bibliotheket» 1, Fripladse» Stipendier» 1, Inventar og Samlinger» 3, Overføres Kr. 61,367.78

11 10 Overført Kr. 61, A. Lys Kr. 3, B. Brænde i Forening med Kunstindustrimuseet Kr. 8, for Skolens egen Regn.» , Udgifter ved Bygningerne Blandede og tilfældige Udgifter: Kontor- og tilfældige Udgifter Kr. 2, Renhold» 2, Levende Model» , ,235.33» 5, Beholdning pr. 3 / : Udlagt for Vikarkassen Kr I Kassen» 4,184.96, Kr. 82, , Kr. 87, Christiania i August i9i2. 1. W. Holter.

12 Bilag I. Tabel over Elevantallet i Dagskolens Klasser ved Udgangen af hver Maaned i Skoleaaret.1 Okt. Noy. Dec. Jan. Febr. Marts. April. Klassen for Frihaandstegning, I ste Trin Do.Do.2det Trin Do.Do.3die Trin Konstruktionsklassen Ornamentklassen I Do. II Bygningsklassen Haandværksklassen I I 9 Dekorationsmalerklassen Rader- og Lithografiklassen 8 to to I I *) I Mai er Elevantallet ikke opgivet, da Eleverne i de fleste Klasser slutter til forskjellig Tid, eftersom deres Arbeider bliver færdige.

13 Bilag 2. hver Maaned i Skoleaaret. Okt. 156 Nov. 146 Dec. 132 Jan. 136 Febr. 105 Maz ts. 73 April. 52 Dekupørklassen J Rader- og Lithografiklassen Modellerklassen Ornamentklassen I Dekorationsmalerklassen Do.II Ciselørklassen Bygningsklassen Haandværksklassen Konstruktionsklasserne mo 95 1 oo 95 Do.Do. 3die Trin Do.Do. 2det Trin o o 63 Tabel over Elevantallet i Aftenskolens Klasser ved Udgangen af Klasserne for Frihaandstegning, I ste Trin

14 -- 13 Bilag 3. Tabel, visende Dagsskoleelevernes Livsstilling. Bygningsteknikere 41 Billedskjærere og Træskjærere 6 Bogbindere Fotografer 2 Guldsmede, Gravører og Ciselører 3 Keramikere Kunstnere: Malere 9 Kunstglasmestere Landbrukskandidater Lithografer, Raderere og Xylografer 3 Lærere og Lærerinder 21 Malere 35 Modellører Musikere Politibetjente Snedkere 9 Stenhuggere Studenter 2 Tapetserere Tegnere (herunder Møbel- og Textiltegnere) 22 Teknikere 7 I (Mænd) 6 Ubestemte (Kvinder) 34 Tilsammen 209

15 14 Bilag 4. Tabel, visende Aftenskoleelevernes Livsstilling. Billedhuggere Billedskj ærere og Træskj ærere 22 Blikkenslagere 9 Bogbindere 2 Bygningsteknikere 8o Bøssemagere 3 Ciselø rer 15 Elektrikere 5 lører 13 Filigransarbeidere I Forgyldere 3 Fotografer og Retouchører 5 Gartnere 2 Gibsmakere Gravører 18 Guldsmede 22 Gummibaandsvæver Hjulmagere Instrumentmagere 2 Keramiker Konditorer Kontorister 22 Korpusarbeidere 9 Kunstnere : Malere 12 Kurvmagere Overføres 262

16 15 Overfert 262 Lithografer og Raderere i6 Lærere og Lærerinder Malere 138 Mekanikere 3 Militære 4 Modellører Orgelbyggere Præparanter Sadelmagere Skoleelever Skomaker Skræddere Smede 3 Snedkere iio Stenhuggere 9 Studenter (deribl. Real- og Bergstuderende) 17 Sølvarbeidere Tapetserere 23 Tegnere (derunder Møbel- og Textiltegnere) Teknikere 6 Typografer og Trykkere 4 Ubestemte (Kvinder) 24 (Mænd) to Uhrrnagere 6 Visergutter Xylografer og Chemigrafer 6 Tilsammen 711

17 16 Bilåg 5. Tabel, visende Antallet af Elever ved Dagskolen, fordelt efter Fedselssteder. Aalesund Akershus Amt I I Arendal 3 Bergen 5 Bodø 3 Bratsberg Amt 3 Brevik Buskerud Amt 6 Christiania 84 Christianssand 2 Christiansund Drammen 5 Egersund 2 Finmarken Flekkefj ord Fredrikshald 4 Gjøvik Grimstad 2 Hamar 3 Hedemarkens Amt 4 Horten Jarlsberg og Larviks Amt 2 Kongsberg Kragerø Kristians Amt 10 Overføres 158

18 17 Overført 158 Larvik Lillehammer Lister og Mandals Amt Mandal 3 Moss Nedenes Amt 3 Nordlands Amt 4 Nordre Bergenhus Amt 2 Nordre Trondhjems Amt Romsdals Amt 5 Sandnes Sarpsborg Skien Smaalenenes Amt Stavanger 4 Stavanger Amt Stenkjær Søndre Bergenhus Atnt 2 Tromsø 2 Trondhj em Tønsberg Danmark 4 Amerika 5 Sverige Spanien Tyskland Finland Tilsammen 209

19 18 Bilag 6. Tabel, visende Antallet af nyindmeldte Elever ved Aftenskolen, fordelt efter Fedselssteder Aalesund 3 Akershus Amt 37 Arendal 2 Bergen 4 Bodo Bratsberg Amt 7 Brevik 3 Buskeruds Amt 8 Christiania 132 Christianssand 4 Christiansund 2 Drammen 4 Drøbak 2 Egersund Finmarken Flekkefj ord Fredrikshald 4 Fredrikstad 4 Gj øvik 2 Grimstad 2 Hamar 4 Haugesund 2 Hedemarkens Amt li Jarlsberg og Larviks Amt 2 Kongsberg 2 Overføres 245

20 19 Overføres 245 Kongsvinger 2 Kragerø Kristians Amt 7 Larvik Lillesand 2 Mandal 2 MOSS 2 Nedenes Amt Nordlands Amt 8 Nordre Bergenhus Amt 3 Nordre Trondhjems Amt 2 Risør Romsdals Amt 3 Sarpsborg Skien Smaalenenes Amt 2 Stav an ger 6 Stavanger Amt 2 Søndre Trondhjem 2 Søndre Bergenhus Amt 5 Tromsø 2 Tromsø Amt Tvedestrand Tønsberg Amerika 5 Danmark og Island 3 Sverige 4 Tyskland Rusland Tilsammen 318

21 20 -- Bilag 7. Plan for Undervisningen den kg1. Kunst- og Haandværksskole ved i Christiania. (Approberet ved Kirke-Departementets Skrivelse af I2te Oktober 1889, cfr. Skrivelser af 9de Oktober 1893 og 22de Juli 1899.) Friliaandstegning, i ste Trin: Tegning efter Forlæggeblade uden Skygge. Forsaavidt Elevens Standpunkt gjør det fornødent, begyndes med retliniede Figurer, fra hvilke i ethvert Fald snarest mulig gaaes over til krumliniede eller sammensatte ornamentale Former (Blad- og Kalkformer), og fortsættes i en med udelukkende Hensyn til Elevens Fremskridt fortsat Rækkefølge, indtil han forrnaar nogenlunde korrekt at gjengive et mere udviklet Ornament. Eleverne behøver ingen Forkundskaber. Frihaandstegning, 2det Trin: Tegning af Legemer. A. i. enkle, af plane Flader begrænsede Legemer (Kubus, Prisme og Pyramide); 2. vanskeligere, af saavel rette som krumme Flader begrænsede Legemer. Sammenstilling af flere Legemer. Forud for Tegningen gaar en Forklaring af Perspektivets Hovedregler samt deres Anvendelse i det foreliggende Tilfælde. Til Klargjørelse af de saaledes indøvede perspektiviske Reglers praktiske Nytte gaaes over til Modeller, hentede fra det praktiske Liv (Stuhlmanns Modeller, Vaseformer o. 1.) alt uden Skygge, idet de ikke synlige Linier punkteres. Eleverne maa have gjennemgaaet i. 3. B. Tegning med Skygge efter stereometriske Legemer, ornamentale og andre Afstøbninger i Relief samt Dyremasker. Eleverne maa have gjennemgaaet i og 2.

22 21 Frihaandstegning, 3die Trin A. Tegning med Skygning efter Masker og Afstøbninger af Hænder og Fødder, Buster og hele Figurer. Anatomisk Tegning efter Kranier, Skelet og Muskelmand. Eleverne maa have gjennemgaaet I, 2 og 3. B. Tegning efter levende Model. Eleverne maa have gjennemgaaet r, 2, 3 og Konstruktionstegning, I ste Trin. øvelse i Brug af Tegneapparater og Optrækning. Plangeometrisk Tegning til og med Keglesnitlinier, Spiraler og Cykloider. Projektionslærens almindelige Grundsætninger. Projektion af Legemer, begrænsede af plane og krumme Flader. Snit og Udfoldninger. Skyggetegning. Eleverne maa have gjennemgaaet i. E. Perspektivtegning. Eleverne maa have gjennemgaaet i samt 6, A og B. Konstruktionstegning, 2det Trin.*) A. Deskriptiv Geometri: Tegning efter Holst og Johannessens, Brochs samt Leroys Lærebøger med Anvendelse paa Skyggelæren. Eleverne maa have gjennemgaaet i og 6. B. Maskintegning.*) i. De enkelte Maskindeles Konstruktion 2. Opmaaling af Modeller og Maskiner samt Konstruktion af sammensatte Maskiner efter Skisser og Opgaver. Eleverne maa have gjennemgaaet r, 6 og 2 I. Ornamenttegning: Elementær Ornamentlære: Skelettet og almindelig Bygning af Ornamentet uden Hensyn til Stilperioder. Eleverne maa have gjennemgaaet i og 6. Gjennemgaaelse i Foredrag med Tegning af den græskromerske Stil- og Formlære. *) For de Berg- og Realstuderende.

23 A. Stilisering af Planter. B. Anvendt Ornamentlære: Anvendelse af Ornamentiken i de forskjellige Stilperioder under Hensyn til de forskjellige Fag. Eleverne maa have gjennemgaaet I, 2, 3, 4, 6 og 12. Modellering i Ler og Vox : Kopiering af ornamentale og andre Afstøbninger i Relief samt Masker. Modellering af Relief efter fristaaende Gjenstande. Modellering efter grafiske Fremstillinger. Eleverne maa have gjennemgaaet i og D. Modellering efter levende Model. Eleverne maa have gjennemgaaet I, 2 og E. Modellering efter egne Kompositioner. Eleverne maa have gjennemgaaet I, 2, io, 12 og 13. I Forbindelse med Undervisning i Modellering bibringes Eleverne øvelse i at tage Form samt Støbning i Gibs. 15. Bygningstegning: Elementær Bygningslære: a. Murkonstruktioner ; b. Tømmerkonstruktioner ; c. enkle Jernkonstruktioner ; d. Indredningsarbeider. Løsning af Opgaver i ovennævnte Fag. Hertil Foredrag over Bygningskonstruktion og Materiallære samt Fasthedslære anvendt paa Bygningskonstruktioner. Eleverne maa have gjennemgaaet I, 2 A, 6 og 2 t. 16. C. Arkitektonisk Stillære: Gjennemgaaelse af Stil- og Proportionslæren. Eleverne maa have gjennemgaaet 1, 6, i o, i og Fagtegning for Haandværkere: Faglig Undervisning i Haandværk og Kunsthaandværk. A. Opmaaling og Tegning efter Modeller og Forlæggerblade af Gjenstande inden Elevens Haandværk. Eleverne maa have gjennemgaaet t, 2 A, 6 og i Regelen jo.

24 B. Selvstændig Komposition af Gjenstande inden Elevens Fag med Udførelse af Arbeids- og Detaljtegninger. Eleverne maa have gjennemgaaet I, 2, 3, 4, 6, ro og 17. Elever, hvis Haandværk betinger Kjendskab til plastisk Ornamentik, maa tillige have gjennemgaaet 19. Dekorativt Naleri: A. i. Malen efter Dekorationsdele i Gibs eller andet Materiale med særligt Hensyn til Behandlingen af Lys og Skygge. Malen efter farvige Dekorationsdele i Akvarel, Lim, Tempera og Olje. Mindre Opgaver, hvor Grundformen er given. Malen efter Naturgjenstande, der finder Anvendelsen i Dekorationen. Eleverne maa have gjennemgaaet r, 2, 3, 6, 7 og ro. B. r. Opgaver over samlede Dekorationer, hvor Grundformen er given udført i Akvarel med Maalestok. 2. Udførelse i naturlig Størrelse efter egne Akvarelskisser. Eleverne maa have gjennemgaaet I, 2, 3, 4, 6, 7, r o og 19A. 20. Grafisk Kunst: r. Øvelser i Tegning med Pen og Tusch efter Træsnit, Radering, Kobberstik, Gibsafstøbninger og Natur. 2. Radering, Etsning, Arbeide med Gravstikke. 3- Tegning og Gravering paa Sten og Tegning paa Aluminium samt Etsning. Øvelser i Haandtryk. Eleverne maa have gjennemgaaet I, 2 og Arithmetik og Geometri: Regning : til og med Uddragning af Kvadratrødder (tildels Kubikrødder). Bogstavregning til og med Løsning af iste Grads Ligninger med en Ubekjendt. Plangeometri: Dens Elementer og praktiske Anvendelse til Beregning af Triangler, Polygoner og Cirkler. Stereometri: Beregning af de almindelige geometriske Legemer. Eleverne behøver ingen Forkundskaber.

25 Kunst- og Haandværksskolens og Kunstindustrimuseets Bibliothek. Den væsentligste Tilvækst 1911 Juni (Bøger mærket * tilhører Kunstindustrimuseets Bibliothek.) Tidsskrifter og periodiske publikationer. Die Cicerone. Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers und Sammlers. III. 3. o. f. Lpz. o r Dato. Konst. III. i. o. f. Sthm Dato*. Æsthetik og Kunstfilosofi. Pazaurek, G. E. Guter und schlechter Geschmack im Kunstgewerbe. Ill. Stuttgart r r 2*. Rodin, A. L'art. Entretiens reunis par Paul Gsell. Ill. Paris r r I. Kunst og Kunstindustri i Almindelighed. Burckhardt, J Beitrage zur Kunstgeschichte von Italien. 2. Aufl. Berlin [ror.] Ploerke, H. Studien zur niederländischen Kunst- und Kulturgeschichte. Die Formen des Kunsthandels, das Atelier und die Sammler in den Niederlanden vom Jahrh Miinchen Rourticq, L. Geschichte der Kunst i Frankreich. Ill. Stuttgart i r 2. Folkekunst. Dezse, A magyar nep mtiveszete Iii. Budapest I 907--I I. Kleiven, I. I gamla daagaa. Forteljingo og bygda-minne fraa Vaagaa. Kr.a 08 *. The Studio. Peasant art in Austria and Hungary. Iii. London ii r*.

26 Arkitektur. Andersson, C. A. Boken om egna hem. Iii. Sthm. 1912*. Ashbee, C. R. Frank Lloyd Wright. III. Berlin rg r. Dethleffen, R. Bauernhäuser und Holzkirchen in Ostpreussen. Berlin Fett; H. Mattheus af Paris og hans Stilling i norsk Kunsthistorie. Iii. S.-A. Kr. a. ror r. Fett, H. Norges Kirker i det r6. og 17. Aarhundrede. Kr.a iqr i. Klindt, P. V. Bygmesterskolen. III. Kbh. ro r*. En Samling af mindre Artikler vedkommende Bygningskunst. Kjabenhavn. Foreningen af 3. December Gamle Bygninger paa Landet. I. Sønderjylland. Iii. Kbh, Morgenstjerne, C. Fremsynt boligpolitik i Udlandet. III. Kr.a ro r*. Pedersen, S. Trøndersk Bygningskultur omkring i 800. fl. Trondhjem r*. Ricci, C. Baukunst und dekorative Skulptur der Barockzeit in Italien. III. Stuttgart 19 r 1*. Stah/, F. Schinkel. Iii. Berlin Stockholms forstäder och villasamhallen. III. Sthm *. The Studio. The village homes of England. III. London 1912*. Vogt, H. li. Streiftog i Kristiania med Kodak. Iii. Kr.a. ro r*. 42 Fotografier af hus og gadepartier i Kristiania. Weissbach, K. und Mackozeisky, W. Das Arbeiterwohnhaus. Skulptur. Hertz, P. Kompositionen af den centrale Gruppe i Parthenons vestlige Gavlfelt Kbh. o*. fl Rapsilber, M. Stephan Sinding. Berlin u. a. Repholtz, A. Thorvaldsen og Nysø. Iii. Kbh. rorr. Malerkunst. Baer, C. H. Farbige Raurnkunst. Ill. Stuttgart ro r*. xso P1. med Udkast af moderne Kunstnere. Bénédite, L. Courbert. Ill. Paris r Drey, P. Die wirtschaftlichen Grundlagen der Malkunst. Stuttgart. 1910*. Ganz, P. Hans Holbein d. j. Des Meisters Gemälde in 225 Abbildungen. Lpz. ro r 2. i Bd. af serien «Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben».

27 26 Gielly,, L. Le Sodoma. Paris i 9II. Landsberger, F. Wilhelm Tischbein. Iii. Lpz Meier-Graefe, Auguste Renoir Mtinchen 19 Michel, A. Puvis de Chavannes. Ill. Paris Oldenburg, R. Thoma5 de Keysers Tätigkeit als Maler. Lpz Pauli, G. Max Liebermann. Des Meisters Gemälde in 304 Abbildungen. Lpz Bd. 19 af Serien «Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben». Plietzsch, E. Vermeer van Delft. Ill Lpz. 191 I. Scheffler, K. Die Nationalgalleri zu Berlin. Ein kritischer Führer. Berlin Siren, 0. Stockholrns högskolas tafvelsamling. Iii. Sthm [Uhde, Evon Y.] Nachlass Fritz v. Uhde. Iii. Miinchen 19 I1. Auktionskatalog. Wåhlin, K. Ernst Josephson o6. Til. Sthm Weissbach, W. Impressionismus. Ein Problem der Malerei in der Antike und Neuzeit. Berlin 91o r r*. Willis, F. C. Die niederländische Marinemalerei. Iii. T» 91 I. Tekstilarbeider og kvindelige Haandarbeider. Bogolubow, A. Tapis de l'asie Centrale faisant partie de la collection rnie par A. Bogolubow St. Petersburg 1908*. 43 farvetrykte Pl. Branting, A. Das goldne Gewand der Königin Margareta. Sthm. 91 r*. Briissel. Les Mus6es royaux du cinquantenaire. Les tapisseries par J. Destre et P. van den Ven Brüssel 19 o*. Kjobenhavn. Det danske Kunstindustrimuseum. Tønderske Kniplinger. Udgivet af Museet med en Indledn. af E. Hannover. Kbh. 19 r*. Pazaurek, G. E. Glasperlen und Perlen-Arbeiten in alter und neuer Zeit. Iii. Darmstadt 9 r r*. Tapisserie de la reine Mathilde, retracant en 57 scenes les principales p&iptien du «conquest d'angleterre». III. Bayeux 19r i. Gjengivelse i Lystryk af hele Bayeux-Tapetet. Wallem, F. B. La Broderie de l'eglise de Hølandet en Norvege et son rapport avec la tapisserie de Bayeux Kr.a. 19r r*. West, F. 7. Den tønderske Kniplingsindustri ved Aar i 800. S.-A. Aabenraa 191o*.

28 27 Wien. Osterr. Museum fiir Kunst und Industrie. Altorientalische Teppiche. Im Anschlus an das in den Jahren 1892 bis 1896 vom Handelsmuseum in Wien veröffentlichte Werk «Crientalische Teppiche». Hg. von A. v. Scata. Text von W. Bode und F. Sarre. Lpz farvetryke Pl. Grafisk Kunst. Bogtryk. Illustrationsværker. Barock-Cartouchen. Lpz. 1896*. Day, L. F. Alte und neue Alphabete. Lpz. 1906*. Diriks, C. F Allehaande. i, 5, 7, 13. Kr.a. 1869, 73, 76, 82*. Diriks, C. F. Christiania Marked som det var. Kr.a. 1875*..Diriks, C. F. Ola Skibsgut sit Liv. No. i. Kr.a. 1871*. Diriks, C. F. Skisser af Reiselivet i Norge Kr.a. u. a.* Leipzig. Bersenverein der deutschen Buchhdndler. Aus der Ex-libris- Sammlung der Bibliothek. I11. Lpz. 1897*. Pennetegninger af E. M. Kr.a. 1882*. [May, P.1 A. Phil May picture book. London u. a.* Skovgaard, Nik. Fred. Sev. Grundtvig: Den gamle Dagvise «Den signede Dag». Kbh. 191 t *. Steinlen, A. Dans la vie. too dessins. Paris tgot*. Bogbind. [Boerner, C. G.) Kostbare Bucheinbande Lpz. 1912*. Bogeng, G. A. E. Deutsche Einbandkunst im ersten Jahrzehnt des o. Jahrhunderts. Iii. Halle a. S. 1 ott*. Keramik. Boston. Museum of fine arts. Catalogue of the Morse collection of japanese pottery, by E. S. Morse. Iii. Cambridge 1901*. 68 Pl. med Gjengivelse i Lystryk af samtlige Gjenstande. Over 1500 Mærker. Ilayden, A. Royal Copenhagen porcelain, its history and development from 18. century to the present day London 1911*. Delvis farvetrykte pl. London. The Burlington Fine Arts Club. U..191o. Early chinese pottery and porcelain. III. London igi r*. 58 Pl. delvis i Lystryk, delvis i Farvetryk. London. The Burlington Fine Arts Club. U Faience of Persia and the nearer east. Iii. London 1908*. 28 Pl. delvis i Lystryk, delvis i Farvetryk.

29 98 Glas. Schtnidt, R. Das Glas, Iii. Berlin 912*. Mebler og Træarbeider. Yensen, C. A. Danmarks Snedkere og Billedsnidere i Tiden III. S.-A. Kbh. 911*. Lux, y. Von der Empire- zur Biedermeierzeit. Eine Sammlung charakteristicher Mobel und Innenräume. III. Stuttgart 19 t*. 54 lystrykte Pl. Nyrop, C. Severin og Andreas Jensen I I. Et Jubilæurnsskrift. III. Kbh. 19 t*. Metalarbeider. Bouilhet, L' orfevrerie francaise au XVIIle et XIXe siecles , Paris 19o8 Io*..Britten, Old clocks and watches and their makers. London 19 r t*. Flindt, P. Musterentwiirfe zu Gefassen und Motiven für Goldschmiedearbeiten. 33 Tafeln nach Original-B1attern in Punzelmanier. Lpz. 905*. Martin, F. R. Altere Kupferarbeiten aus dem Orient. 74 Tafeln in Lichtdruck. Sthm *. Olrik, y Dansk Guldsmedkunst fra Renaissancen til vore Dage. Nogle typiske Arbeider fra Kjøbenhavns Guldsmedlavs Jubilæumsudstilling S.-A. Kbh. ii i. Rosenberg, Geschichte der Goldschmiedekunst auf technischer Grundlage. Iii. Darmstadt t907*. Under Udgivelse. Udk. er Afdelingerne Einfiihrtmg (teknik) og Niello. Rosenberg, M. Der Goldschmiede Merkzeichen. 2. vermehrte Aufl. mit einern Anhang tiber byzantinische Stempel Frankfurt a. M. 191 *. Rosenberg, M. Studien tiber Goldschmiedekunst in der Sammlung Figdor S.-A. Wien 191 x*. Ti jou, A new booke of drawings containing severall sorters of iron worke Reproduced by J. Starkie Gardner. London 1896*. 20 Pl. med Gjengivelse af de gamle Kobberstik, Smirnew, y. Orientalske Sølvarbeider, for største Delen fundne i Rusland. St. Petersburg 1909*. 130 Pl. Russisk Tekst. Williamsen, G. C. Catalogue of the collection of jewels and precious works of art. The property of J. Pierpont Morgan. Iii. London (Gave fra J. Pierpont Morgan.)

DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL

DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL I CHRISTIANIA AARSEERETNING FOR SKOLEAARET 1907-1908 20 MORTEN JOHANSENS BOGTRYKKERI - CHRISTIANIA 1908 Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1907-1908. Skolens Overbestyrelse:

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole i Christiania. Skoleaaret 1902-1903. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1903. Skole-Efterretnin g er for Skoleaaret 1902-1903. Skolens

Læs mere

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole Aarsberetning fra Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole i Christiania. Skoleaaret 1899 i000. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1900. Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1899-1900. Skolens

Læs mere

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania, SkOleaaret 1894-1895. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkert. 1895. / 187,' Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1894-1895.

Læs mere

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania. 1890-1891. 0 c Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1891. á Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1890-1891. Skolens Overbestyrelse

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania. Skoleaaret 1900-19o1. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1901. tflm, 0 w 042' ø tiott JT 44, t,nt# Skole-Efterretninger

Læs mere

DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 likandværksskol

DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 likandværksskol DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 likandværksskol I CHRISTIANIA AARSBERETNING FOR SKOLEAARET 1903-1904 CHRISTIANIA 1904 MORTEN JOHANSENS BOGTRYKKERI I. Skolens nye Bygning. Da Skolen i afvigte Høst skulde begynde

Læs mere

DEN KGL. NORSKE KUNST- OG IMANDYÆRKSSKOLE

DEN KGL. NORSKE KUNST- OG IMANDYÆRKSSKOLE DEN KGL. NORSKE KUNST- OG IMANDYÆRKSSKOLE I CHRISTIAN1A AARSBERETNING FOR SKOLEAARET 1908-1909 ffi

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandarksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandarksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandarksskole i Christiania. Skoleaaret 1894-1895. ~-0 Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 5895. 4 Mindre Opgaver, hvor Grundformen er given. Malen efter

Læs mere

DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL

DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL I CHRISTIANIA AARSBERETNING FOR SKOLEAARET 1904-1905 c)5 7K) MORTEN JOHANSENS BOCTRYKKERI - CHRISTIANIA 1905 Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1904-1905. Skolens

Læs mere

DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDWERKSSKOL

DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDWERKSSKOL DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDWERKSSKOL I CHRISTIANIA AARSBERETNING FOR SKOLEAARET 1906-1907 6 71:3 MORTEN JOHANSENS BOGTRYKKERI - CHRISTIANIA 1907 Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1906-1907. Skolens

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandveerkssko

Den kg1. norske Kunst- og Haandveerkssko Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandveerkssko i Christiania. Skoleaaret 1901-1902. ->----`". Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1902. Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1901-1902.

Læs mere

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania. Skoleaaret 1895-1896. Christiania. Morten Joha nsens Bogtrykkeri. 1896. gu!,:57-4y,74, T.N.- Skole-Efterretninger for Sk oleaaret

Læs mere

DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL

DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL DEN KGL. NORSKE KUNST- 06 HAANDWERKSSKOL I CHRISTIANIA AARSBERETNING FOR SKOLEAARET 1905-1906 6.2. MORTEN JOHAN'SENS BOGTRYKKERI CHRISTIANIA 1906 b. gunstika,, JeCtit)Tf.XET t43 4.5 Skole-Efterretnin ger

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandurksskole Christiania. 1891-1892. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1892. (T, Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1891-1892. Skolens Overbestyrelse:

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania. Skoleaaret 1892-1893. C Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1893. á Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1892-1893. Skolens

Læs mere

Den norske Kunst- og handurksskole

Den norske Kunst- og handurksskole Aarsberetning fra Den norske Kunst- og handurksskole i Christiania. 1888-1889. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1889. Skole-Efterretnin g e r for Skoleaaret 1888-1889. Skolens Overbestyrelse:

Læs mere

Doll kg1. llorsko Kullst- og Ilaatærksokole

Doll kg1. llorsko Kullst- og Ilaatærksokole Aarsberetning fra Doll kg1. llorsko Kullst- og Ilaatærksokole i Christiania. 1886-87. Christian ia. J. Chr. Gundersens Bogtrykkeri.. 1887. 4 t. 1NStby c.. ' 1.7.,., 1' "4>. C ølt,!1.10tri,6er5., ' 6.>

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandværksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandværksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandværksskole i Christiania. Skoleaaret 1896-1897. Christiania. Morten Johansens Dogtrykkeri. 1897. Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1896 4897. Skolens

Læs mere

DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDVERKSSKOLE

DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDVERKSSKOLE DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDVERKSSKOLE I CHRISTIANIA AARSBERETNING FOR SKOLEAARET 1909-1910 c)7() MORTEN JOHANSENS 130GTRYKKERI - CHRISTIANIA 1910 Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1909-1910. Skolens

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandværksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandværksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandværksskole i Christiania, 1889--1890. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. IS90. Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1889-1890. Skolens Overbestyrelse:

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Dell kg1. llorske Kullst- og Handværksskole

Dell kg1. llorske Kullst- og Handværksskole Aarsberetning fra Dell kg1. llorske Kullst- og Handværksskole i Christiania. 1887-88. Christiania. R. Hviids Enkes Bogtrykkeri. 1888. Skole-Efterretning er for Skoleaaret 1887-1888. Skolens Overbestyrelse:

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Danmarks Designskoles biblioteks klassifikationssystem

Danmarks Designskoles biblioteks klassifikationssystem 3695211189 Danmarks Designskoles biblioteks klassifikationssystem A Forskelligt A 10.01 Ordbøger A 20.01 Håndbøger A 20.02 Legater A 20.04 Pædagogik A 20.05 Arbejdsmiljø A 20.06 Naturvidenskab/Zoologi

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget Ark No h/1887 Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget et Barn i Byens Skole for Realafdelingen (:den saakaldte Borgerskole :) kostede

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING 1901 DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING f ' / ''Sr :C. Radering af A. Hou. N. HANSEN-JACOBSEN Medlem af Société Nationale des Beaux-Arts i Paris. Født i Vejen 1861. c KUNSTAKADEMIETS

Læs mere

GALLERI SLUGEN Nr. 4-2009

GALLERI SLUGEN Nr. 4-2009 GALLERI SLUGEN Nr. 4-2009 Manimal- bronze, 38x30 cm Heidi Guthmann Birck Uddrag fra bogen: RESUMÉ 1966-1999 af Lisbeth Tolstrup De cykliske forløb, der er kendetegnende for hver enkelt gruppe af skulpturer,

Læs mere

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet

125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet 125/1916 Undervisningsministeriet under 10 ds. tilskrevet Direktionen følgende: Ministeriet har Dags Dato anmodet Finansministeriet om at der paa Finansloven for Finansaaret 1916-17 som Tilskud til Etablering

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

i DET DANSKE KUNST- INDUSTRI M i f S E U MS % UDSTILLINGER

i DET DANSKE KUNST- INDUSTRI M i f S E U MS % UDSTILLINGER - 263. ' Ui -.v VPI i DET DANSKE KUNST- INDUSTRI M i f S E U MS % UDSTILLINGER II! ; i fe ; Mfc'-JI. jøtt w GIV.. ' v. - y.v i... LEON EHLERS EFTERLADTE ARBEJDER : -. fei: ':É WM JAN., :. i ml _ Urafii

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 3/201 3 Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Forårsudstillingen lørdag den 6. april fra

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Tegneskolens tegneundervisning. Dag Solhjell

Tegneskolens tegneundervisning. Dag Solhjell Tegneskolens tegneundervisning Dag Solhjell Tegneskolens tegneundervisning Fra bestemmelsene i vedtektene fra 1822 Standard progresjon i akademienes kunstskoler Frihåndsklasse elementærklasse tegning etter

Læs mere

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler 1 arte jul 2 3 S Sankta vart senker natten seg i stall og stuer. Solen har gått sin vei, skyggene truer. Inn i vårt mørke hus stiger med tente lys, Lucia, Sankta Lucia! kr. 1190,- sølv, krystaller og ferskvannsperler

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

? 313. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF NIELS SKOVGAARD UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 11. FEBRUAR TIL 9. MARTS 1919 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E.

? 313. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF NIELS SKOVGAARD UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 11. FEBRUAR TIL 9. MARTS 1919 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. ? 313. FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF NIELS SKOVGAARD UDSTILLEDE I KUNSTFORENINGEN FRA 11. FEBRUAR TIL 9. MARTS 1919 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 1. OMSLAG TIL RADERFORENINGENS MEDLEMS BLADE. Originaltegningen.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013-2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Tysk b Mette

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice Årsplan for faget: Kunst skoleåret 2013/14 Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Introplan Introplan Skema Fre: Surprice BØF-13 Eventyr/ Væsner Af sko 34 Man: Fre: Lejrskole BØF-13 Sko omformes

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Susanne Krarup Schrøder

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

FORSIDE & REDAKTION: Lis Nielsen REPRO & TRYK: PM Tryk. Stenløse

FORSIDE & REDAKTION: Lis Nielsen REPRO & TRYK: PM Tryk. Stenløse FORSIDE & REDAKTION: Lis Nielsen REPRO & TRYK: PM Tryk. Stenløse OPLAG: 1.500 PRIS: 10'00 kr. FREDERIKSSUND KUNSTFORENING UDSTILLING MED NIELS NIELSEN MORTEN NIELSEN JEPPE HAGEDORN-OLSEN BODIL HAGEDORN

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

METTE MAYA GREGERSEN. St. Torv. 9500 Hobro

METTE MAYA GREGERSEN. St. Torv. 9500 Hobro METTE MAYA GREGERSEN St. Torv. 9500 Hobro 2. april - 4. juni 2016 MAKING WAVES Bølgen er en repræsentation af flygtigheden. Den afspejler vores bevægelse i tiden og vores forhold dertil. I struktur og

Læs mere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere

Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over forfattere og udgivere aus: 1864 Menschen zwischen den Mächten 1864 Mennesker mellem magterne Herausgegeben von / udgivet af Rainer Hering und / og

Læs mere

MUSEETS SAMLINGER. Nyerhvervelser siden 1942

MUSEETS SAMLINGER. Nyerhvervelser siden 1942 MUSEETS SAMLINGER Nyerhvervelser siden 1942 Arbejder a f Thorvaldsen 1944 Digterinden Elisa von der Recke. Buste, gips. Originalmodel, formentlig udført vinteren 1805-06, til buste i halv størrelse. Har

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Årsplan for billedkunst 3. kl. 2011-2012. Årsplan for faget billedkunst i 3.kl.

Årsplan for billedkunst 3. kl. 2011-2012. Årsplan for faget billedkunst i 3.kl. Årsplan for faget billedkunst i 3.kl. Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage,

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kunstskolen November 2014 Kunstskolen Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer i billedkommunikation og i billedanalyse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk B Karen

Læs mere

Ark.No.95/ Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret

Ark.No.95/ Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret 1889-095-001 Ark.No.95/1889 95 Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret 1888/1889 Skolen tog sin Begyndelse den 16 Octbr 1888 og sluttede den 16 Mai 1889 Skolen har været besøgt af 8 Kvinder

Læs mere

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift.

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift. Ark No 43/1879. Regnskab over Indtægter og Udgifter ved Vejle Borger - (tidligere Frie -) Skoles Børne- Bibliothek for 1876-77. 1876 Januar Indtægt Modtaget af Kæmnerkassen I alt Indtægt Kr Kr 40 Ø 40

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Faaborg Museum Indgangspartiet

Faaborg Museum Indgangspartiet Faaborg Museum Faaborg Museum er tegnet af arkitekt Carl Petersen (1874 1923) og blev åbnet i 1915. Museet blev bygget til at rumme konservesfabrikant og mæcen Mads Rasmussens samling af fynbokunst, da

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED VISUELLE UDTRYKSFORMER? Kulturregion Midt- og Vestsjælland, som består af 8 kommuner,

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Literaturverzeichnis Seem, Benediktiner-Doppelkloster, St. Maria. Seem. Benediktiner-Doppelkloster. St. Maria

Literaturverzeichnis Seem, Benediktiner-Doppelkloster, St. Maria. Seem. Benediktiner-Doppelkloster. St. Maria Seem Benediktiner-Doppelkloster St. Maria Literaturverzeichnis Inhalt chronologisches Literaturverzeichnis edierte Quellen Titel- und Autorenverzeichnis Inventarbände zu den Bau- und Kunstdenkmälern chronologisches

Læs mere

'GRAFISK.* KUNSTNER: SHC1FUND UDSTiliNG DEC. I9 9 JAN. 1910. 'JlCrøX-

'GRAFISK.* KUNSTNER: SHC1FUND UDSTiliNG DEC. I9 9 JAN. 1910. 'JlCrøX- O L 'GRAFISK.* KUNSTNER: SHC1FUND UDSTiliNG DEC. I9 9 JAN. 1910 'JlCrøX- l l i l i "Ksi-nx GRAFISK KUNSTNERSAMFUNDS UDSTILLING .. S.Clod Svensson: Frisk Kuling. Radering LIDT OM GRAFISK KUNST Det Kunstværk,

Læs mere

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad!

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad! Ark No 9/9 Til Veile Byraad! Undertegnede Bestyrelse for Husflidsforeningen for Veile By og Omegn, tillader sig herved ærbødigst, idet vi henvise til vedlagte Beretning om Husflidsvirksomheden for det

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved Blad 7/2016 Pontus Kjerrman Tine Hecht-Pedersen 24. september - 30. oktober 2016 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Pontus Kjerrman

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER

MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KØBENHAVN 2 UDSTILLING AF MALEREN EDV. WEIE S ARBEJDER KUNSTFORENINGEN MARTS 1915 TRYKT HOS F. E. BORDING Maalene i Centimeter. Højden først. 1. 1899. FIGUR MOD ET VINDU. 43x35. Tilh. Vekselmægler Sam.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 3b ol 2015 Institution Deutsches Gymnasium für Nordschleswig Uddannelse stx Fag og niveau Altertumskunde C

Læs mere

Københavns Rådhus. Opvarmnings- og ventilationsanlæg Fi 1.2. M. Nyrops skitser til Rådhuset F1 1.4. Bygningsarbejder. Rådhuset 1 + 2 Fi 1.

Københavns Rådhus. Opvarmnings- og ventilationsanlæg Fi 1.2. M. Nyrops skitser til Rådhuset F1 1.4. Bygningsarbejder. Rådhuset 1 + 2 Fi 1. Rådhusforvaltningen Aflevering Planer over Rådhusets etager: 1 indbundet sæt 9 indbundne sæt, 1 hæftet sæt og 1 sæt løse etageplaner alle med noteringer 5 løse etageplaner for hver etage lystryk og film

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Visuelt Gymnasium Læs om nyt Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Visuelt Gymnasium Læs om nyt Horsens Kunstmuseum Læs om nyt BILLED fremtid starter her SKO LEN Visuelt Gymnasium din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2013 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Forår 2013 Det er her en kreativ fritid og fremtid starter. Her kommer

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Ty fortsætter b Kristian

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs mere om Meget mere Animation TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Forår 2014 Selvom Billedskolen nu er 15 år, så

Læs mere

AN HANG DE NORSKE JERNBANERS DRIFT TERMINEN 1 S-TE JULI 1898-30'E JUNI 1890. BERETNING KRISTIANIA. 1900. 1 KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUGI Ø CO.

AN HANG DE NORSKE JERNBANERS DRIFT TERMINEN 1 S-TE JULI 1898-30'E JUNI 1890. BERETNING KRISTIANIA. 1900. 1 KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUGI Ø CO. AN HANG BERETNING DE NORSKE JERNBANERS DRIFT TERMINEN 1 S-TE JULI 1898-30'E JUNI 1890. KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUGI Ø CO. 1900. Pris : h r. 0.50. Anhang til Beretning om de norske Jernbaners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hhx Tysk fortsættersprog

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde d. 5. maj 2010 * kl. 17:00 * Giersings Realskole. Dagsorden

Referat. Bestyrelsesmøde d. 5. maj 2010 * kl. 17:00 * Giersings Realskole. Dagsorden Referat Bestyrelsesmøde d. 5. maj 2010 * kl. 17:00 * Giersings Realskole Deltagere: Birgitte Pram Poulsen, Ib Nørager Rasmussen, Lone Henriksen Skjelbo og Peter Mose Larsen Dagsorden 1. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere