DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDVIERKSSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDVIERKSSKOLE"

Transkript

1 I

2 DEN KGL. NORSKE KUNST- OG HAANDVIERKSSKOLE I CHRISTIANIA AARSBERETIVING FOR SKOLEAARET 191 r :3 MORTEN JOHANSENS BOCTRYKKERI - CHRISTIANIA 1912

3 á

4 Skole-Efterretninger for Skoleaaret Skolens Overbestyrelse : Kirke-Departementet. Skolens Forstafiderskab : Formand: Skolens Direktør. Valgte af Kirkedepartementet: Arkitekt Torolf Prytz, fra Arkitekt Olaf Due, fra 14/ Valgte af Kristiania Kommune: Snedkermester H. W. Schrøder, fra 1/ (1884). Dekorationsmaler Halfdan Davidsen, fra Høsten Skolens Direkter: Figurmaler, cand. jur. J. W. Holter, ansat Overlærere ved Dag- og Aftenskolen : Landskabsmaler H. Petersen (Frihaandstegn. I), a (1873). Landskabsmaler P. Thurmann (Frihaandstegn. a (1869). (Frihaandstegn. III), *) Ingeniør I. F. Buvig- (Konstruktionstegn.), kst **) *) Efter Overlærer Wergelands Død har Undervisningen i 3die Frihaandsklasse i Dagskolen været ledet af Direktøren; medens Figurmalerne Eivind Nielsen og August Eiebakke har undervist i Aftenskolen. **) Ing. Buvig fratraadte sin Stilling paa Grund af Sygdomi/fl 9 1. I hans Sted konstitueredes Lærer i Aftenskolen cand. Frederik Bugge for Skoleaaret.

5 4 Arkitekt Fin Horn (Bygningstegning), kst Figurmaler W. Peters (dekorativt Maleri), a Lithograf og Raderer Yok. Nordlzagen (grafisk Kunst), kst Arkitekt Henrik Bull (Fagtegning for Haandværkere), kst Overlærere ved Aftenskolen: Landskabsmaler P. Barlag (Frihaandstegn. I), a (1879). Landskabsmaler R. Hjerlow (Frihaandstegn. II), kst Kaptein Gustaf GrUner (Konstruktionstegn.), kst **) Billedhugger L. Utne (Modellering), kst Lærere, ved Aftenskolen: Arkitekt B. Lange (Frihaandstegn. I), a (1880). Arkitekt H. Berner (Frihaandstegn. I), kst Figurmaler E. Nielsen (Frihaandstegn. III), a Cand. Fredrik Bugge (Konstruktionstegning), kst ***) Kaptein K S. Klingenberg (Konstruktionstegning), kst Maler A. Eiebakke (Frihaandstegning III), kst Desuden har været antaget følgende Assistenter: Da gskolen : Arkitekt 0, Stein (Bygningsklassen). Dekorationsmaler Aa. Stray (Ornamentklassen Iste Afd. og i Dekorationsmalerklassen). *) Arkitekt H. M. Schirmer er af Kirke-Departementet antaget til indtil videre at lede Undervisningen i øverste Afdeling i Ornamentklassen. **) Kapt. Griiner fratraadte 1/ som Vikar ; for Resten af Skoleaaret antoges Kapt. Ruud. ***) Som Vikar for cand. Bugge, medens denne besørget Buvigs Post, blev antaget Kapt. Løken.

6 5 Aftenskolen: Dekorationsmaler Aa. Stray (Ornamentklassen Iste Afd.). Modellør G. Gaudernack (Haandværksklassen). *) Arkitekt 0. Stein (Haandværksklassen). Ciselør Einar B. Dahl (Kursus i Ciselering). Billedskjærer A. Th. Syversen (Kursus i Dekupørarbeide). Skolens Sekretær og Kasserer: Burauchef I. K. F. S. Theiste, a Skolens Bibliothekar: Cand. philos A. Krogvig. Assistent : M. Waldal. Vagtmester: Ellef Østre, a Varmemester: y. Nielsen, a Dagskolen begyndte den 2den Oktober 1911 og sluttede den 22de Mai Undervisningen fandt Sted: Frihaandstegning Iste og 2det Trin Kl. Form. Konstruktionstegning Kl Em. Ornamenttegning Kl EM. Frihaandstegning 3die Trin, Bygningstegning, Fagtegning for Haandværkere, dekorativt Maleri og grafisk Kunst hele Dagen fra Kl. 9, saalænge det har været tilstrækkelig lyst. Antallet af Elever ved Dagskolen var 209, af hvilke 89 samtidig besøgte flere Discipliner. Dageleverne Besøget i de forskjellige Dagklasser sees af Bilag Af var 81 Kvinder. Skolepenge ved Dagskolen: For Bygningstegning, Fagtegning for Haandværkere, dekorativt Maleri, grafisk Kunst og *) Kurset i lering blev paa Grund af manglende Tilslutning kun af holdt i maanederne januar, februar og mars.

7 6 Frihaandstegning, 3die Trin, Kr pr. Maaned; for hver af de øvrige Discipliner Kr pr. Maaned dog saaledes, at ingen Elev erlægger en høiere Kontingent end Kr maanedlig. Elever havde Friplads. Elevernes Livsstilling vil sees af Bilag 3. Bilag 5 viser Antallet af Elever ved Dagskolen, fordelt efter Fødselssteder. Aftenskolen begyndte den zden Oktober 1911 og sluttede den 22de Mai Undervisningen foregik fra Kl. 6-8 Aften. Antallet af Elever ved Aftenskolen var 711, hvoraf 318 nyindmeldte. Af Afteneleverne var 79 Kvinder. Frekventsen til de forskjellige Aftenklasser sees af Bilag 2. Skolepengene ved Aftenskolen er Kr for Skoleaaret, uanseet til hvilken Tid af Aaret Eleverne optages. 8 Elever havde Friplads. Elevernes Livsstilling vil sees af Bilag 4. Bilag 6 viser Antallet af nyindmeldte Elever ved Aftenskolen fordelt efter Fødselssteder. Undervisningen af de Realstuderende og Bergstuderende er nu henlagt til Universitetet, dog afgiver Skolen fremdeles Lokale til Undervisningen. Kursus til Uddannelse af Lærere og Lærerinder i Tegning for de høiere Almenskoler afholdtes ikke i Skoleaaret. Foredrag. Perspektiv. Foredrag over Perspektiv i Forbindelses med Undervisning i Perspektivtegning har i Skoleaaret været holdt af Landskabsmaler H. Petersen 3 Gange ugentlig i Eftermiddagstimerne fra Kl. 4-6.

8 7 Statik. For Bygningsklassens Elever i Dagskolen har Kaptein N. W. Berger gjennemgaaet i en Række Foredrag elementær Styrkeberegning med Anvendelse paa Bygningskonstruktioner. Kurset afsluttedes med en Prøve. Den aarlige Udstilling af Elevarbeider fandt Sted den 28de, 29de og 3ote Mai 1912 fra Kl og Den fandt stor Tilslutning fra Publikums Side. Skolen s Bibliothek har været holdt aabent i Skoleaaret hver Dag undtagen Lørdag i Timerne fra 12 Form. til 3 Ern. og fra 5 til 7 Aften. En systematisk Katalog har været udlagt i Læsesalen.*) Lærerstipendier. Det i dette Øiemed for Budgetterminen bevilgede Beløb Kr. r blev ikke uddelt, men er med Departementets Samtykke overført for at uddeles i Forbindelse med Bevilgningen for r Stipendier for Elever af Skolen. Aarlig uddeles Skolestipendier til Elever af Skolen, der er trængende, og som ved Talent, Flid og god Opførsel har vist sig værdige dertil. I dette Øiemed var for Budgetterminen bevilget Kr. i soo.00, der uddeltes til Malerne Leander Hansen, Raaen og Olaf Aase, Snedker og Træskjærer Zimmermann, Bygningssnedker Henry Hansen, Bygningstekniker S. Salicath, Modellør I. Bjorheim og Litograf R. Pettersen. *) Der er udarbeidet en Specialkatalog for Æstetik og Kunsthistorie.

9 8 -- tiorns Legat. Legatkapitalen udgjør Kr De aarlige Renter skal efter Statuterne uddeles som Præmier til en eller to af Skolens bedste Elever blandt Haandværkslærlinge eller Svende. Renterne for afvigte Budgetaar anvendtes til Præmie for Elev af 3die Frihaandsklasse Arnt Christensen, Elev af Bygningsklassen Alf Torp og Elev af Haandværksklassen Thorleif Peterssen. Johan Finnes Legat. Legatet er tillagt den kgl. Kunst- og Haandværksskole, og bestyres af Kirke-Departementets Chef i Forbindelse med Skolens Forstanderskab. Legatets Kapital udgjør for Tiden ca De aarlige Renter skal hvert Aar paa Testators Fødselsdag, den 26de Oktober, uddeles til værdige, trængende norske Kunstnere Malere, Lithografer og Kunstnere, som med disse kan sættes i Klasse til Befordring af deres Studium i Fødelandet. Af Renterne for afvigte Budgetaar uddeltes Stipendier paa Kr til Malerne Ragnhild Ender, Birger Hansen, Thomas Holtan og Raderer Kristoffer Eriksen samt Kr til Malerne Hans G. Moe, Astri Aasen, Anstein Risteigen, Otto Yohansen, Knut Askeland samt Raderer Alfhild Børsum. Skolens Undervisningsplan findes aftrykt som Bilag 7.

10 9 Skolen har i den forløbne Budgettermin (Iste Juli te Juni 1912) ifølge Kassererens Regnskab havt følgende Indtægter og Udgifter: Indtægter: i. Beholdning fra forrige Regnskab Kr. 1, Skolepenge: Dagskolen KY. 4, Aftenskolen»2,612.00»6, Refusion af Kunstindustrimuseet for Udlæg til Opvarmning 3, Renter i Kristiania Bank og Kreditkasse Bidrag af Kristiania Kommune 32, Statskassens Tilskud 43,500,00 Kr. 87, Udgifter: i. A. Faste Lønninger KY. 43, Alderstillæg» 2, Ekstraundervisning og Foredrag» 8, Kr. 54, Bibliotheket» 1, Fripladse» Stipendier» 1, Inventar og Samlinger» 3, Overføres Kr. 61,367.78

11 10 Overført Kr. 61, A. Lys Kr. 3, B. Brænde i Forening med Kunstindustrimuseet Kr. 8, for Skolens egen Regn.» , Udgifter ved Bygningerne Blandede og tilfældige Udgifter: Kontor- og tilfældige Udgifter Kr. 2, Renhold» 2, Levende Model» , ,235.33» 5, Beholdning pr. 3 / : Udlagt for Vikarkassen Kr I Kassen» 4,184.96, Kr. 82, , Kr. 87, Christiania i August i9i2. 1. W. Holter.

12 Bilag I. Tabel over Elevantallet i Dagskolens Klasser ved Udgangen af hver Maaned i Skoleaaret.1 Okt. Noy. Dec. Jan. Febr. Marts. April. Klassen for Frihaandstegning, I ste Trin Do.Do.2det Trin Do.Do.3die Trin Konstruktionsklassen Ornamentklassen I Do. II Bygningsklassen Haandværksklassen I I 9 Dekorationsmalerklassen Rader- og Lithografiklassen 8 to to I I *) I Mai er Elevantallet ikke opgivet, da Eleverne i de fleste Klasser slutter til forskjellig Tid, eftersom deres Arbeider bliver færdige.

13 Bilag 2. hver Maaned i Skoleaaret. Okt. 156 Nov. 146 Dec. 132 Jan. 136 Febr. 105 Maz ts. 73 April. 52 Dekupørklassen J Rader- og Lithografiklassen Modellerklassen Ornamentklassen I Dekorationsmalerklassen Do.II Ciselørklassen Bygningsklassen Haandværksklassen Konstruktionsklasserne mo 95 1 oo 95 Do.Do. 3die Trin Do.Do. 2det Trin o o 63 Tabel over Elevantallet i Aftenskolens Klasser ved Udgangen af Klasserne for Frihaandstegning, I ste Trin

14 -- 13 Bilag 3. Tabel, visende Dagsskoleelevernes Livsstilling. Bygningsteknikere 41 Billedskjærere og Træskjærere 6 Bogbindere Fotografer 2 Guldsmede, Gravører og Ciselører 3 Keramikere Kunstnere: Malere 9 Kunstglasmestere Landbrukskandidater Lithografer, Raderere og Xylografer 3 Lærere og Lærerinder 21 Malere 35 Modellører Musikere Politibetjente Snedkere 9 Stenhuggere Studenter 2 Tapetserere Tegnere (herunder Møbel- og Textiltegnere) 22 Teknikere 7 I (Mænd) 6 Ubestemte (Kvinder) 34 Tilsammen 209

15 14 Bilag 4. Tabel, visende Aftenskoleelevernes Livsstilling. Billedhuggere Billedskj ærere og Træskj ærere 22 Blikkenslagere 9 Bogbindere 2 Bygningsteknikere 8o Bøssemagere 3 Ciselø rer 15 Elektrikere 5 lører 13 Filigransarbeidere I Forgyldere 3 Fotografer og Retouchører 5 Gartnere 2 Gibsmakere Gravører 18 Guldsmede 22 Gummibaandsvæver Hjulmagere Instrumentmagere 2 Keramiker Konditorer Kontorister 22 Korpusarbeidere 9 Kunstnere : Malere 12 Kurvmagere Overføres 262

16 15 Overfert 262 Lithografer og Raderere i6 Lærere og Lærerinder Malere 138 Mekanikere 3 Militære 4 Modellører Orgelbyggere Præparanter Sadelmagere Skoleelever Skomaker Skræddere Smede 3 Snedkere iio Stenhuggere 9 Studenter (deribl. Real- og Bergstuderende) 17 Sølvarbeidere Tapetserere 23 Tegnere (derunder Møbel- og Textiltegnere) Teknikere 6 Typografer og Trykkere 4 Ubestemte (Kvinder) 24 (Mænd) to Uhrrnagere 6 Visergutter Xylografer og Chemigrafer 6 Tilsammen 711

17 16 Bilåg 5. Tabel, visende Antallet af Elever ved Dagskolen, fordelt efter Fedselssteder. Aalesund Akershus Amt I I Arendal 3 Bergen 5 Bodø 3 Bratsberg Amt 3 Brevik Buskerud Amt 6 Christiania 84 Christianssand 2 Christiansund Drammen 5 Egersund 2 Finmarken Flekkefj ord Fredrikshald 4 Gjøvik Grimstad 2 Hamar 3 Hedemarkens Amt 4 Horten Jarlsberg og Larviks Amt 2 Kongsberg Kragerø Kristians Amt 10 Overføres 158

18 17 Overført 158 Larvik Lillehammer Lister og Mandals Amt Mandal 3 Moss Nedenes Amt 3 Nordlands Amt 4 Nordre Bergenhus Amt 2 Nordre Trondhjems Amt Romsdals Amt 5 Sandnes Sarpsborg Skien Smaalenenes Amt Stavanger 4 Stavanger Amt Stenkjær Søndre Bergenhus Atnt 2 Tromsø 2 Trondhj em Tønsberg Danmark 4 Amerika 5 Sverige Spanien Tyskland Finland Tilsammen 209

19 18 Bilag 6. Tabel, visende Antallet af nyindmeldte Elever ved Aftenskolen, fordelt efter Fedselssteder Aalesund 3 Akershus Amt 37 Arendal 2 Bergen 4 Bodo Bratsberg Amt 7 Brevik 3 Buskeruds Amt 8 Christiania 132 Christianssand 4 Christiansund 2 Drammen 4 Drøbak 2 Egersund Finmarken Flekkefj ord Fredrikshald 4 Fredrikstad 4 Gj øvik 2 Grimstad 2 Hamar 4 Haugesund 2 Hedemarkens Amt li Jarlsberg og Larviks Amt 2 Kongsberg 2 Overføres 245

20 19 Overføres 245 Kongsvinger 2 Kragerø Kristians Amt 7 Larvik Lillesand 2 Mandal 2 MOSS 2 Nedenes Amt Nordlands Amt 8 Nordre Bergenhus Amt 3 Nordre Trondhjems Amt 2 Risør Romsdals Amt 3 Sarpsborg Skien Smaalenenes Amt 2 Stav an ger 6 Stavanger Amt 2 Søndre Trondhjem 2 Søndre Bergenhus Amt 5 Tromsø 2 Tromsø Amt Tvedestrand Tønsberg Amerika 5 Danmark og Island 3 Sverige 4 Tyskland Rusland Tilsammen 318

21 20 -- Bilag 7. Plan for Undervisningen den kg1. Kunst- og Haandværksskole ved i Christiania. (Approberet ved Kirke-Departementets Skrivelse af I2te Oktober 1889, cfr. Skrivelser af 9de Oktober 1893 og 22de Juli 1899.) Friliaandstegning, i ste Trin: Tegning efter Forlæggeblade uden Skygge. Forsaavidt Elevens Standpunkt gjør det fornødent, begyndes med retliniede Figurer, fra hvilke i ethvert Fald snarest mulig gaaes over til krumliniede eller sammensatte ornamentale Former (Blad- og Kalkformer), og fortsættes i en med udelukkende Hensyn til Elevens Fremskridt fortsat Rækkefølge, indtil han forrnaar nogenlunde korrekt at gjengive et mere udviklet Ornament. Eleverne behøver ingen Forkundskaber. Frihaandstegning, 2det Trin: Tegning af Legemer. A. i. enkle, af plane Flader begrænsede Legemer (Kubus, Prisme og Pyramide); 2. vanskeligere, af saavel rette som krumme Flader begrænsede Legemer. Sammenstilling af flere Legemer. Forud for Tegningen gaar en Forklaring af Perspektivets Hovedregler samt deres Anvendelse i det foreliggende Tilfælde. Til Klargjørelse af de saaledes indøvede perspektiviske Reglers praktiske Nytte gaaes over til Modeller, hentede fra det praktiske Liv (Stuhlmanns Modeller, Vaseformer o. 1.) alt uden Skygge, idet de ikke synlige Linier punkteres. Eleverne maa have gjennemgaaet i. 3. B. Tegning med Skygge efter stereometriske Legemer, ornamentale og andre Afstøbninger i Relief samt Dyremasker. Eleverne maa have gjennemgaaet i og 2.

22 21 Frihaandstegning, 3die Trin A. Tegning med Skygning efter Masker og Afstøbninger af Hænder og Fødder, Buster og hele Figurer. Anatomisk Tegning efter Kranier, Skelet og Muskelmand. Eleverne maa have gjennemgaaet I, 2 og 3. B. Tegning efter levende Model. Eleverne maa have gjennemgaaet r, 2, 3 og Konstruktionstegning, I ste Trin. øvelse i Brug af Tegneapparater og Optrækning. Plangeometrisk Tegning til og med Keglesnitlinier, Spiraler og Cykloider. Projektionslærens almindelige Grundsætninger. Projektion af Legemer, begrænsede af plane og krumme Flader. Snit og Udfoldninger. Skyggetegning. Eleverne maa have gjennemgaaet i. E. Perspektivtegning. Eleverne maa have gjennemgaaet i samt 6, A og B. Konstruktionstegning, 2det Trin.*) A. Deskriptiv Geometri: Tegning efter Holst og Johannessens, Brochs samt Leroys Lærebøger med Anvendelse paa Skyggelæren. Eleverne maa have gjennemgaaet i og 6. B. Maskintegning.*) i. De enkelte Maskindeles Konstruktion 2. Opmaaling af Modeller og Maskiner samt Konstruktion af sammensatte Maskiner efter Skisser og Opgaver. Eleverne maa have gjennemgaaet r, 6 og 2 I. Ornamenttegning: Elementær Ornamentlære: Skelettet og almindelig Bygning af Ornamentet uden Hensyn til Stilperioder. Eleverne maa have gjennemgaaet i og 6. Gjennemgaaelse i Foredrag med Tegning af den græskromerske Stil- og Formlære. *) For de Berg- og Realstuderende.

23 A. Stilisering af Planter. B. Anvendt Ornamentlære: Anvendelse af Ornamentiken i de forskjellige Stilperioder under Hensyn til de forskjellige Fag. Eleverne maa have gjennemgaaet I, 2, 3, 4, 6 og 12. Modellering i Ler og Vox : Kopiering af ornamentale og andre Afstøbninger i Relief samt Masker. Modellering af Relief efter fristaaende Gjenstande. Modellering efter grafiske Fremstillinger. Eleverne maa have gjennemgaaet i og D. Modellering efter levende Model. Eleverne maa have gjennemgaaet I, 2 og E. Modellering efter egne Kompositioner. Eleverne maa have gjennemgaaet I, 2, io, 12 og 13. I Forbindelse med Undervisning i Modellering bibringes Eleverne øvelse i at tage Form samt Støbning i Gibs. 15. Bygningstegning: Elementær Bygningslære: a. Murkonstruktioner ; b. Tømmerkonstruktioner ; c. enkle Jernkonstruktioner ; d. Indredningsarbeider. Løsning af Opgaver i ovennævnte Fag. Hertil Foredrag over Bygningskonstruktion og Materiallære samt Fasthedslære anvendt paa Bygningskonstruktioner. Eleverne maa have gjennemgaaet I, 2 A, 6 og 2 t. 16. C. Arkitektonisk Stillære: Gjennemgaaelse af Stil- og Proportionslæren. Eleverne maa have gjennemgaaet 1, 6, i o, i og Fagtegning for Haandværkere: Faglig Undervisning i Haandværk og Kunsthaandværk. A. Opmaaling og Tegning efter Modeller og Forlæggerblade af Gjenstande inden Elevens Haandværk. Eleverne maa have gjennemgaaet t, 2 A, 6 og i Regelen jo.

24 B. Selvstændig Komposition af Gjenstande inden Elevens Fag med Udførelse af Arbeids- og Detaljtegninger. Eleverne maa have gjennemgaaet I, 2, 3, 4, 6, ro og 17. Elever, hvis Haandværk betinger Kjendskab til plastisk Ornamentik, maa tillige have gjennemgaaet 19. Dekorativt Naleri: A. i. Malen efter Dekorationsdele i Gibs eller andet Materiale med særligt Hensyn til Behandlingen af Lys og Skygge. Malen efter farvige Dekorationsdele i Akvarel, Lim, Tempera og Olje. Mindre Opgaver, hvor Grundformen er given. Malen efter Naturgjenstande, der finder Anvendelsen i Dekorationen. Eleverne maa have gjennemgaaet r, 2, 3, 6, 7 og ro. B. r. Opgaver over samlede Dekorationer, hvor Grundformen er given udført i Akvarel med Maalestok. 2. Udførelse i naturlig Størrelse efter egne Akvarelskisser. Eleverne maa have gjennemgaaet I, 2, 3, 4, 6, 7, r o og 19A. 20. Grafisk Kunst: r. Øvelser i Tegning med Pen og Tusch efter Træsnit, Radering, Kobberstik, Gibsafstøbninger og Natur. 2. Radering, Etsning, Arbeide med Gravstikke. 3- Tegning og Gravering paa Sten og Tegning paa Aluminium samt Etsning. Øvelser i Haandtryk. Eleverne maa have gjennemgaaet I, 2 og Arithmetik og Geometri: Regning : til og med Uddragning af Kvadratrødder (tildels Kubikrødder). Bogstavregning til og med Løsning af iste Grads Ligninger med en Ubekjendt. Plangeometri: Dens Elementer og praktiske Anvendelse til Beregning af Triangler, Polygoner og Cirkler. Stereometri: Beregning af de almindelige geometriske Legemer. Eleverne behøver ingen Forkundskaber.

25 Kunst- og Haandværksskolens og Kunstindustrimuseets Bibliothek. Den væsentligste Tilvækst 1911 Juni (Bøger mærket * tilhører Kunstindustrimuseets Bibliothek.) Tidsskrifter og periodiske publikationer. Die Cicerone. Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers und Sammlers. III. 3. o. f. Lpz. o r Dato. Konst. III. i. o. f. Sthm Dato*. Æsthetik og Kunstfilosofi. Pazaurek, G. E. Guter und schlechter Geschmack im Kunstgewerbe. Ill. Stuttgart r r 2*. Rodin, A. L'art. Entretiens reunis par Paul Gsell. Ill. Paris r r I. Kunst og Kunstindustri i Almindelighed. Burckhardt, J Beitrage zur Kunstgeschichte von Italien. 2. Aufl. Berlin [ror.] Ploerke, H. Studien zur niederländischen Kunst- und Kulturgeschichte. Die Formen des Kunsthandels, das Atelier und die Sammler in den Niederlanden vom Jahrh Miinchen Rourticq, L. Geschichte der Kunst i Frankreich. Ill. Stuttgart i r 2. Folkekunst. Dezse, A magyar nep mtiveszete Iii. Budapest I 907--I I. Kleiven, I. I gamla daagaa. Forteljingo og bygda-minne fraa Vaagaa. Kr.a 08 *. The Studio. Peasant art in Austria and Hungary. Iii. London ii r*.

26 Arkitektur. Andersson, C. A. Boken om egna hem. Iii. Sthm. 1912*. Ashbee, C. R. Frank Lloyd Wright. III. Berlin rg r. Dethleffen, R. Bauernhäuser und Holzkirchen in Ostpreussen. Berlin Fett; H. Mattheus af Paris og hans Stilling i norsk Kunsthistorie. Iii. S.-A. Kr. a. ror r. Fett, H. Norges Kirker i det r6. og 17. Aarhundrede. Kr.a iqr i. Klindt, P. V. Bygmesterskolen. III. Kbh. ro r*. En Samling af mindre Artikler vedkommende Bygningskunst. Kjabenhavn. Foreningen af 3. December Gamle Bygninger paa Landet. I. Sønderjylland. Iii. Kbh, Morgenstjerne, C. Fremsynt boligpolitik i Udlandet. III. Kr.a ro r*. Pedersen, S. Trøndersk Bygningskultur omkring i 800. fl. Trondhjem r*. Ricci, C. Baukunst und dekorative Skulptur der Barockzeit in Italien. III. Stuttgart 19 r 1*. Stah/, F. Schinkel. Iii. Berlin Stockholms forstäder och villasamhallen. III. Sthm *. The Studio. The village homes of England. III. London 1912*. Vogt, H. li. Streiftog i Kristiania med Kodak. Iii. Kr.a. ro r*. 42 Fotografier af hus og gadepartier i Kristiania. Weissbach, K. und Mackozeisky, W. Das Arbeiterwohnhaus. Skulptur. Hertz, P. Kompositionen af den centrale Gruppe i Parthenons vestlige Gavlfelt Kbh. o*. fl Rapsilber, M. Stephan Sinding. Berlin u. a. Repholtz, A. Thorvaldsen og Nysø. Iii. Kbh. rorr. Malerkunst. Baer, C. H. Farbige Raurnkunst. Ill. Stuttgart ro r*. xso P1. med Udkast af moderne Kunstnere. Bénédite, L. Courbert. Ill. Paris r Drey, P. Die wirtschaftlichen Grundlagen der Malkunst. Stuttgart. 1910*. Ganz, P. Hans Holbein d. j. Des Meisters Gemälde in 225 Abbildungen. Lpz. ro r 2. i Bd. af serien «Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben».

27 26 Gielly,, L. Le Sodoma. Paris i 9II. Landsberger, F. Wilhelm Tischbein. Iii. Lpz Meier-Graefe, Auguste Renoir Mtinchen 19 Michel, A. Puvis de Chavannes. Ill. Paris Oldenburg, R. Thoma5 de Keysers Tätigkeit als Maler. Lpz Pauli, G. Max Liebermann. Des Meisters Gemälde in 304 Abbildungen. Lpz Bd. 19 af Serien «Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben». Plietzsch, E. Vermeer van Delft. Ill Lpz. 191 I. Scheffler, K. Die Nationalgalleri zu Berlin. Ein kritischer Führer. Berlin Siren, 0. Stockholrns högskolas tafvelsamling. Iii. Sthm [Uhde, Evon Y.] Nachlass Fritz v. Uhde. Iii. Miinchen 19 I1. Auktionskatalog. Wåhlin, K. Ernst Josephson o6. Til. Sthm Weissbach, W. Impressionismus. Ein Problem der Malerei in der Antike und Neuzeit. Berlin 91o r r*. Willis, F. C. Die niederländische Marinemalerei. Iii. T» 91 I. Tekstilarbeider og kvindelige Haandarbeider. Bogolubow, A. Tapis de l'asie Centrale faisant partie de la collection rnie par A. Bogolubow St. Petersburg 1908*. 43 farvetrykte Pl. Branting, A. Das goldne Gewand der Königin Margareta. Sthm. 91 r*. Briissel. Les Mus6es royaux du cinquantenaire. Les tapisseries par J. Destre et P. van den Ven Brüssel 19 o*. Kjobenhavn. Det danske Kunstindustrimuseum. Tønderske Kniplinger. Udgivet af Museet med en Indledn. af E. Hannover. Kbh. 19 r*. Pazaurek, G. E. Glasperlen und Perlen-Arbeiten in alter und neuer Zeit. Iii. Darmstadt 9 r r*. Tapisserie de la reine Mathilde, retracant en 57 scenes les principales p&iptien du «conquest d'angleterre». III. Bayeux 19r i. Gjengivelse i Lystryk af hele Bayeux-Tapetet. Wallem, F. B. La Broderie de l'eglise de Hølandet en Norvege et son rapport avec la tapisserie de Bayeux Kr.a. 19r r*. West, F. 7. Den tønderske Kniplingsindustri ved Aar i 800. S.-A. Aabenraa 191o*.

28 27 Wien. Osterr. Museum fiir Kunst und Industrie. Altorientalische Teppiche. Im Anschlus an das in den Jahren 1892 bis 1896 vom Handelsmuseum in Wien veröffentlichte Werk «Crientalische Teppiche». Hg. von A. v. Scata. Text von W. Bode und F. Sarre. Lpz farvetryke Pl. Grafisk Kunst. Bogtryk. Illustrationsværker. Barock-Cartouchen. Lpz. 1896*. Day, L. F. Alte und neue Alphabete. Lpz. 1906*. Diriks, C. F Allehaande. i, 5, 7, 13. Kr.a. 1869, 73, 76, 82*. Diriks, C. F. Christiania Marked som det var. Kr.a. 1875*..Diriks, C. F. Ola Skibsgut sit Liv. No. i. Kr.a. 1871*. Diriks, C. F. Skisser af Reiselivet i Norge Kr.a. u. a.* Leipzig. Bersenverein der deutschen Buchhdndler. Aus der Ex-libris- Sammlung der Bibliothek. I11. Lpz. 1897*. Pennetegninger af E. M. Kr.a. 1882*. [May, P.1 A. Phil May picture book. London u. a.* Skovgaard, Nik. Fred. Sev. Grundtvig: Den gamle Dagvise «Den signede Dag». Kbh. 191 t *. Steinlen, A. Dans la vie. too dessins. Paris tgot*. Bogbind. [Boerner, C. G.) Kostbare Bucheinbande Lpz. 1912*. Bogeng, G. A. E. Deutsche Einbandkunst im ersten Jahrzehnt des o. Jahrhunderts. Iii. Halle a. S. 1 ott*. Keramik. Boston. Museum of fine arts. Catalogue of the Morse collection of japanese pottery, by E. S. Morse. Iii. Cambridge 1901*. 68 Pl. med Gjengivelse i Lystryk af samtlige Gjenstande. Over 1500 Mærker. Ilayden, A. Royal Copenhagen porcelain, its history and development from 18. century to the present day London 1911*. Delvis farvetrykte pl. London. The Burlington Fine Arts Club. U..191o. Early chinese pottery and porcelain. III. London igi r*. 58 Pl. delvis i Lystryk, delvis i Farvetryk. London. The Burlington Fine Arts Club. U Faience of Persia and the nearer east. Iii. London 1908*. 28 Pl. delvis i Lystryk, delvis i Farvetryk.

29 98 Glas. Schtnidt, R. Das Glas, Iii. Berlin 912*. Mebler og Træarbeider. Yensen, C. A. Danmarks Snedkere og Billedsnidere i Tiden III. S.-A. Kbh. 911*. Lux, y. Von der Empire- zur Biedermeierzeit. Eine Sammlung charakteristicher Mobel und Innenräume. III. Stuttgart 19 t*. 54 lystrykte Pl. Nyrop, C. Severin og Andreas Jensen I I. Et Jubilæurnsskrift. III. Kbh. 19 t*. Metalarbeider. Bouilhet, L' orfevrerie francaise au XVIIle et XIXe siecles , Paris 19o8 Io*..Britten, Old clocks and watches and their makers. London 19 r t*. Flindt, P. Musterentwiirfe zu Gefassen und Motiven für Goldschmiedearbeiten. 33 Tafeln nach Original-B1attern in Punzelmanier. Lpz. 905*. Martin, F. R. Altere Kupferarbeiten aus dem Orient. 74 Tafeln in Lichtdruck. Sthm *. Olrik, y Dansk Guldsmedkunst fra Renaissancen til vore Dage. Nogle typiske Arbeider fra Kjøbenhavns Guldsmedlavs Jubilæumsudstilling S.-A. Kbh. ii i. Rosenberg, Geschichte der Goldschmiedekunst auf technischer Grundlage. Iii. Darmstadt t907*. Under Udgivelse. Udk. er Afdelingerne Einfiihrtmg (teknik) og Niello. Rosenberg, M. Der Goldschmiede Merkzeichen. 2. vermehrte Aufl. mit einern Anhang tiber byzantinische Stempel Frankfurt a. M. 191 *. Rosenberg, M. Studien tiber Goldschmiedekunst in der Sammlung Figdor S.-A. Wien 191 x*. Ti jou, A new booke of drawings containing severall sorters of iron worke Reproduced by J. Starkie Gardner. London 1896*. 20 Pl. med Gjengivelse af de gamle Kobberstik, Smirnew, y. Orientalske Sølvarbeider, for største Delen fundne i Rusland. St. Petersburg 1909*. 130 Pl. Russisk Tekst. Williamsen, G. C. Catalogue of the collection of jewels and precious works of art. The property of J. Pierpont Morgan. Iii. London (Gave fra J. Pierpont Morgan.)

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

GALLERI SLUGEN Nr. 2-2011

GALLERI SLUGEN Nr. 2-2011 GALLERI SLUGEN Nr. 2-2011 Skulptur med sejl Saltglaseret stentøj 62 cm høj. Aage Birck Aage Birck har gennem mange år fundet og samlet på ting, der forekom ham interessante, enten på grund af formen, eller

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Art Nouveau 1890-1910

Art Nouveau 1890-1910 Art Nouveau 1890-1910 Foto, tekst og illustrationer Britt Sveidal og Elna Krogsmose Indholdsfortegnelse Historie og oprindelse... 1 Stilens kendetegn... 2 Arkitektur... 3 Castel Beranger... 4 Møbler og

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn.

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn. Alta HSL- Fleridretter Postboks 1339 9505 Alta NO-9513 Alta Kontaktperson: Lill Oddny Kvivesen Tlf: 78 43 46 02/ 957 34 111 anbri-e@online.no http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=60101 Alta IF

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916 D n 213 PROF. LAURITZ TUXENS i i i UDSTILLING HHH 1916 Fotografisamlingen PROFESSOR LAURITZ TUXENS UDSTILLING AF MALERIER STUDIER OG TEGNINGER 29. MARTS-12. APRIL 1916 HOTEL BRISTOL INDG. FRA VESTERGADE

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 MUSEUM SØNDERJYLLAND KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 SÆRUDSTILLING 1. FEBRUAR 2013-12. MAJ 2013 LEE MILLER OG DET SURREALISTISKE BLIK Forårets udstilling sætter fokus på den amerikanske fotograf

Læs mere

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Undertegnede indbyr herved til tegning av medlemmer av ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Der paagaar for tiden over den hele civiliserte verden et intenst arbeide for at bevare fra ødelæggelse

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Gruppepsykoterapeuter i Norge

Gruppepsykoterapeuter i Norge Gruppepsykoterapeuter i Norge Dette er en liste over privatpraktiserende terapeuter som er medlemmer i Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening (NGPF). De fleste har 3- eller 5-årig isk etterutdanning, og

Læs mere

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986.

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986. CV Sonny Tronborg (født 1953 i København, død 2009) Sonny Tronborg. Født 1953 i København N. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978- Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10.

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10. Undervisningsbeskrivelse Termin Aug 2011 jun 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog LS 2im tyf B2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Anhang. Beretning om de norske Jernhaners Drift. Terminen 1886 87. til

Anhang. Beretning om de norske Jernhaners Drift. Terminen 1886 87. til Anhang til Beretning om de norske Jernhaners Drift Terminen 1886 87. ndhold. Kontrakter vedkommende Statsbanernes Drift og deres gjensidige Forhold: Regler for Fordeling af Trafikdistrikternes Udgifter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk A Lone

Læs mere

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014.

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål 1 a) Udvælg en bygning du kender og gennemgå bygningen (eksteriør som interiør). Du skal anvende 3 analyseniveauer: b) Sammenlign den udvalgte bygning

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema.

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema. Kære roere og forældre! Dato: 05/03/2014 Hermed oversigt over træningstider, KCM-samlinger, regattaer m.v. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader.

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Velkommen i Bornholms største svømmehal! Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Moderne bassiner I Rønne Svømmehal har vi 3 moderne bassiner: > Et almindeligt svømme-

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

J.F. Willumsen. 1885 Willumsen forlader Kunstakademiet efter tre forgæves forsøg på at få afgang.

J.F. Willumsen. 1885 Willumsen forlader Kunstakademiet efter tre forgæves forsøg på at få afgang. J.F. Willumsen 1863 Jens Ferdinand Willumsen fødes den 7. september 1863 i Han er søn af værthusholder, senere herreekviperingshandler, Hans Willumsen og Ane Kirstine Jensdatter. Uddannelse 1877 78 Elev

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 8/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 8/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 8/201 4 Fu Deng Somewhere 1 5. november - 1 3. december 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Fu Deng lørdag den 1

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Hovedoversigt over erhvervspraktiks områder og mulighed.

Hovedoversigt over erhvervspraktiks områder og mulighed. Hovedoversigt over erhvervspraktiks områder og mulighed. erfor følgende oversigt: : Muligt i næsten alle tilfælde : egrænsede muligheder : Meget begrænsede muligheder : Ingen muligheder ygge og nlæg: rbejdsdreng

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Skole200 Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Udviklet af Folkekirkens Skoletjeneste Gentofte Et samarbejde mellem kirke og kulturmedarbejder Helle Hentzer & Karen

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

STYRKE GENNEM KNOW-HOW

STYRKE GENNEM KNOW-HOW STYRKE GENNEM KNOW-HOW Snegle Twistere/Emnevendere Formatsæt Egen konstruktion EREJNING OG TEKNISK RÅGIVNING I TERMOPLST /S Rolf Schmidt Industri Plast er grundlagt i. Vi er en moderne virksomhed med 0

Læs mere

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår

GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår GRØNN EGÅRD ENS Godt nytår K U N S T I "VÆREBRO RÅDGIVNING KUNST PROJEKT" Værebro Rådgivning Værebrovej 72, 2880 Bagsværd, Danmark Telefon: 45 39 57 60 60 B E R L I N 2011 ART BEYOND BORDERS I BERLIN Kunstprojektet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj 2012 Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf/hfe Billedkunst

Læs mere

2014-2 015. Gelsted Kreativ Aktivitets forening. GKA Et medlemskab af foreningen koster 150 kr om året. For medlemskabet.

2014-2 015. Gelsted Kreativ Aktivitets forening. GKA Et medlemskab af foreningen koster 150 kr om året. For medlemskabet. Side 12 GKA Et medlemskab af foreningen koster 150 kr om året. For medlemskabet får du: 10 % rabat på kurser dog ikke på materialeudgifter Stemmeret på den årlige generalforsamling Modtagelse af kursusprogram

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

Fortegnelse over. en Samling fortrinlige Oliemalerier. Haandtegninger, architectoniske Værker, Gibsafstøbninger, et Skab med mange Skuffer etc.

Fortegnelse over. en Samling fortrinlige Oliemalerier. Haandtegninger, architectoniske Værker, Gibsafstøbninger, et Skab med mange Skuffer etc. Fortegnelse over en Samling fortrinlige Oliemalerier Bøgh, af danske Kunstnere, saasom Eckersberg, Friedlænder, Kyhn, Em. Larsen, Rohde, Roed, Schleisner, Sørensen, Wiirtzen o. fl. Haandtegninger, architectoniske

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

MesseLogo Messe By/Land Dato. MesseOrtMessetermin Horecava Internationale Fachmesse für das Hotels, Gaststätten und Großküchen

MesseLogo Messe By/Land Dato. MesseOrtMessetermin Horecava Internationale Fachmesse für das Hotels, Gaststätten und Großküchen Messer i 2013 Oversigten er ikke nødvendigvis udtømmende, men indeholder de fleste relevante inden for fødevareområdet. For nogle af messerne kan der indhentes yderligere informationer ved at bruge linket

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution ZBC, Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk

Læs mere

Tema 1: Køb og salg. Facitliste til MEDIEBOG FVU 2 Side 1 af 8. FORLAG MALLING BECK Revideret 30/10-2002 www.fvumatematik.mb.dk

Tema 1: Køb og salg. Facitliste til MEDIEBOG FVU 2 Side 1 af 8. FORLAG MALLING BECK Revideret 30/10-2002 www.fvumatematik.mb.dk Facitliste til MEDIEBOG FVU 2 Side 1 af 8 Tema 1: Køb og salg opgave 1.1A 89,90 (90,00) opgave 1.2A 65,90 (66,00) opgave 1.3A 65,90 (66,00) opgave 1.4A 127,80 (127,75) opgave 1.5A 81,95 (82,00) opgave

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere