Den fremmede Reisetrafik i Norge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den fremmede Reisetrafik i Norge"

Transkript

1

2 Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.)

3 Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri.

4 Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over Antallet af de til Norge i Maanederne Juni September 0 ankomne udenlandske Turister med Angivelse af disses Nationalitet samt ad hvilken Rute, de er ankommet. -. Opgave over endel af de fra Norge i Maanederne Juni September 0 afreiste udenlandske Turister med Angivelse af den Rute, ad hvilken de er afreist -. Opholdets Varighed for de i Maanederne Juni September 0 i Tabel omhandlede afreiste Turister -. Opgave over de fra Norge i Maanederne Juni September 0 i Tabel omhandlede afreiste Turister, fordelt efter Livsstilling og Nationalitet -. Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier, hvor UdiEendinger har havt Logi i Aaret 0 0

5 De i efterfølgende fem Tabeller meddelte Oplysninger angaaende Turistvæsenet i Norge i Aaret 0 er udarbejdet af Bureauet paa Grundlag af Opgaver, erhvervede dels gjennem Poststyrelsen, dels gjennem Bureauet. Poststyrelsen har besørget Optælling af de i Maanederne Juni September nævnte Aar ankomne og afreiste Udlæ,ndinger (Tabel ), medens Bureauet har erhvervet de i Tabel meddelte forskjellige Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier samt Opgaver over de til samme i Aaret 0 ankomne Udlændinger. De for de a nk omne fremmede Turister bestemte Schemaer (Schema I, se Bilag ) har været besørget udfyldt af Jernbane- og Dampskibsbetjeningen, medens det har været overladt til de A fr eisen de selv at meddele vedkommende Oplysninger (Schema ). Opgaverne angaaende Hoteller, Sanatorier m. v. (Schema ) er erhvervet gjennem Politimyndighederne. Idet man i det Hele henviser til Tabellernes eget Indhold, skal man her kortelig paapege, at efter de saaledes modtagne Oplysninger, skal Antallet af de til Norge i Maanederne Juni September 0 ankomne udenlandske Turister ialt have udgjort 0 8, hvoraf antagelig benimod Kvinder. Til Sammenligning anføres her nogle ved Prof. Dr, Yngvar Nielsen i Statsøkonomisk Tidsskrift for 88 meddelte Beregninger over Antallet af udenlandske Turister i Sommermaanederne i følgende Aar: 88. ca 000 udenlandske Turister, af hvilke den sidste Opgave angives at være paalideligere end de to førstnævnte.

6 * Af de i 0 ankomne 0 8 er i Juni ankommet - Juli 8 - August 8 - September 0 I Juli Maaned ankom altsaa Halvdelen af samtlige Turister og omtrent dobbelt saamange som i den foregaaende og efterfølgende Maaned, Juni og August. Med Jernb a n er ankom 0 8 eller Halvdelen af samtlige Ankomne, med Dampskibe og med Lystfartøier 80. Udenfor de nævnte Maaneder, altsaa i Januar Mai saint Oktober December, ankom der antagelig ogsaa mange Udlændinger, og man kunde maaske ved Hjælp af de i Tabel indeholdte Oplysninger angaaende de til Hotellerne ankomne Udlgendinger approximativt slutte sig til deres Antal. Det sees nemlig af nævnte Tabel, at der i Maanederne Juni September ankom 88 0, i Januar Mai og i Oktober December 8 8 foruden 8, hvis Ankomsttid ikke var opgivet. Hvis man nu kunde antage, at de til Hotellerne i den af Tabel ikke omfattede Del af Aaret ankomne Udlændinger, tilsammen, forholdt sig til de i disse Maaneder til Norge ankomne, som 88 0 : 0 8 =- 000 :, saa skulde der for Aarets første og sidste Del tilsammen kunne regnes at være ankommet 8 Udlændinger. Dette vilde give et samlet Antal af 0 til Norge i hele Aaret 0 ankomne Udicendinger. En saadan Slutning er imidlertid neppe berettiget, da man ikke kan bortse fra, at der med Lystfartøier og tildels ogsaa med Dampskibe navnlig i Juni og Juli Maaneder pleier at ankomme et stort Antal udenlandske Turister, der har sit Logi ombord og saaledes kun for en mindre Del bidrager til Hotellernes Frekvents. Idet dette Punkt maa være forbeholdt en senere Undersøgelse, er man foreløbig kommen til det Resultat, at medens Forholdet mellem de til Norge ankomne Udhendinger og Hotelfrekventsen i Juni og Juli maa ansættes omtrent som : 0, kan det for den øvrige Del af Aaret neppe regnes Were end til omkring : 00 (i August og September var Forholdet nemlig henholdsvis. og. Procent). Efter dette skulde der til den af Tabel fremgaaende Hotelfrekvents for den Del af Aaret, som ligger udenfor den egentlige Turistsæson, kunne regnes 00 à 000 Udlændinger (deriblandt forholdsvis mange Handelsreisende) ankomne til Norge, hvorved det samlede Antal kommer op i 000 à 000. Naar der som det vil sees af vedkommende Tabeller i 0 ikke er optaellet mere end 0 88 a fr eiste Turister (mod 0 8 ankomne), maa dette forklares ved den Omstændighed, at det som ovenfor oplyst har været overladt til de Afreisende selv at udfylde vedkommende Schema, hvilket altsaa i et stort Antal Tilfælde har været forsømt.

7 * Opgaverne tor dog imidlertid alligevel have sin Interesse, idet der af samme kan udledes forskjellige Resultater, der maa antages at have sin Gyldighed ikke alene for den Del af Turisterne, som Opgaverne omfatter, men ogsaa i det Hele taget. Mange af de ankomne Turister reiste tilbage allerede i Juli Manned, de fleste dog i August. Opholdets Varighed har for Størstepartens Vedkommende eller for ca. 8 Pct. været - Uger, for ca. Pct. Uge eller derunde.r, ligesom ogsaa en betragtelig Del eller ca. Pct. har opholdt sig i Landet fra Uger. Med Hensyn til de fremmede Turisters Nationalitet kan Forholdet udtrykt i Procenter af det samlede Antal antages at have været omtrent saaledes Engelske Pct., Svenske 0 Pct., Tyske 8 Pct., Amerikanere Pct. og Danske Pct.; dernæst kommer Østerrigere, Ungarere, Nederlændere og andre Nationer med tilsammen Pct. En væsentlig Del af Turisterne er angivet at were Forretningsfolk i selvstændig Stilling ; af andre Livsstillinger er omtrent lige stærkt repræsenteret industrielle Arbeidsbestyrere, A rkitekter, Ingeniører m. m., Kontorister, Handelsreisende, Læger, administrative Tjenestemænd, Officerer, Lærere, Advokater og SagfOrere, Studerende saint store Industridrivende. Blandt de kvindelige Turister var der forholdsvis mange Lærerinder, Kontordamer, Journalister og Kunstnerinder. Angaaende de i Tabel meddelte Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier m. v. maa bemærkes, at der her ikke er medregnet de Hoteller eller Sanatorier, hvor kun Norske har havt Logi, en Omstændighed, der dog ikke kan antages at have nogen væsentlig Indflydelse paa de for Hotellerne og Sanatorierne meddelte Opgaver med Hensyn til Antal og Taxtværdier. Som det vil sees, foreligger fuldstændige Opgaver kun for af de 00 Hoteller og Sanatorier, for hvilke man 'liar modtaget Schema. Disse floteller havde ialt 8 Senge. Brandtaxten paa Bygningerne udgjorde 0 Kr. og paa deres Inventar Kr, Hvor stort Tillæg der bor gjøres for de Hoteller, for hvilke Opgaver mangler, kan for nærværende ikke oplyses. Imidlertid har man. i nævnte Tabel, Side o. fg. meddelt i Detail de Oplysninger, som har staaet til Raadighed, og som muligvis vil kunne benyttes til Supplering af de hero* mhandlede Opgaver. Antallet af de til Hoteller og Sanatorier ankomne Udlændinger har været jevnt tiltagende fra Aarets første Manned med en pludselig Stigning i Juni Manned og med Kulmination i Juli, i hvilken Manned de Ankomnes Antal udgjorde noget over 000; i August aftager Antallet til henimod 000 og i September til omtrent 000. Særlig stærkt besøgt har Bergenhusamterne været.

8 * Naar nærværende Tabeller ikke tidligere er udgivne, har dette sin Grund i de Vanskeligheder, som en Flerhed af Opgavernes Ufuldstændighed har forvoldt Bearbeidelsen af samme. Med Hensyn til Turisttrafiken i tidligere Aar er Oplysninger meddelt i den før nævnte Afhandling af Professor Yngvar Nielsen i Statsøkonomisk Tidsskrift for 88, hvor der bl. a. er meddelt adskillige Oplysninger angaaende det økonomiske Udbytte, Landet kan antages at have havt ved den fremmede Reisetrafik. Derhos kan ogsaa henvises til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau for 88, Side 8-0, og for 888, Side og. Paa Grund af de ovenfor omtalte Vanskeligheder er Opgaverne i det Hele ikke bleven saa fuldstændige, som ønskeligt. Særlig maa bemærkes, at der ved de i Tabel gjennem Poststyrelsen erhvervede Oplysninger om de med Dampskibe ankomne fremmede Turister mangler flere Linier, som ikke er uden Betydning for denne Trafik. Saaledes har man ikke erholdt Opgave for følgende Ruter :. Det forenede Dampskibsselskab, Kjøbenhavn : a. Kjøbenhavn Frederikshavn Kristiania. b. Stettin Kjøbenhavn Kristiania. C. Stettin Kj obenhavn Bergen Trondhj em d. Kristiania Kristiansand Newyork.. Søndenfjeldske Dampskibsselskab: a. Hamburg --Kristiania. b. Bremen Kristiania. C. Havre Kristiania.. Rona" og Thorsa" : a Leith Kristiansand. b. Kjøbenhavn Kristiansand. For andre Ruter, der er indtagne i Tabel (f. Eks. Ruterne Newcastle Kristiania og Antwerpen Kristiania) er Opgaverne meget ufuldstændige. Som en Følge af de anførte Omstændigheder maa det antages, at navnlig Opgaverne over de norsk-amerikanske, danske og tildels de tyske Reisende udviser for lave Tal.

9 Tabeller.

10 Pabel. Opgave over Antallet af de til Norge i Maanederne Juni September samt ad hvilken Rute, Ruter. Svenske. Danske. Tyske. Engelske. M. M. K. M. K. M. K. 8 Samtlige ankomne fremmede Turister I. Pled Jernbaner : L Sydbanen og Kongsvingerbanen.. Merakerb anen Tilsammen j J 0 II. Med Dampskibe. Hamburg Kristiania (Jelø-Linien).. Amsterdam Kristiania. Rotterdam Kristiania. Antwerpen Kristiania. Newcastle Kristiania 8 0. Grangemouth Kristiania. Fredrikshavn Kristiansand. 8. Hamburg Bergen Trondhjem.. Newcastle Bergen Trondhjem. 0. Stockholm Gøteborg Kristiania Stettin Gøteborg Bergen. Hull Kristiania. London Kristiania Hull Bergen Trondbjem.. Rotterdam Bergen Tilsammen III. Ned Lystfartoler ) Turister ankomne i Maanederne : Juni: med Jernbaner - Dampskibe ) Lystfartøier Juli: med Jernbaner - Dampskibe ) Lystfartøier August: med Jernbaner - Dampskibe ) - Lystfartøier September: med Jernbaner. - Dampskibe Lystfartøier ) De i Ruten Hull Bergen Trondhjem ankomne 0 udenlandske Turister samt af de i Ruten paa de forskjellige Maan eder saale des : Juni, Juli 8, August 0, September 8. ) Turisterne er for.

11 0 a nk omn e udenlandske Turister med Angivelse af disses Nationalitet l) de er ankommet. Amerikanske. Franske. Belgiske. Norskamerikanske. Andre Nationer. Tilsammen. Ialt. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. 0 8 ) ) I " ) ) 0 _ ) ) ' ) ) Juni. Juli. Aug. Sept. Rotterdam Bergen Ankomne har ikke kunnet fordeles efter Nationalitet. Disse 0 tilsammen fordeler sig delt efter Fartøiets Nationalitet. *

12 Tabel. Opgave over endel af de fra Norge i Maanederne Juni September 0 a fr ei st e udenlandske Turister med Angivelse af den Bute, ad hvilken de er afreist. Antal Turister. ) Rute. Juni. Juli. August. September. Tilsammen. 80 Merakerbanen 08 8 Kongsvinger- og Sydbanen Bergenske Dampskibsselskab Nordenfjeldske 0 8 Andre i fast Rute gaaende Skibe Lystfartøier 08 0 Ubekjendt Tilsammen 8 ) 0 88 ) Medens der er opttellet 0 8 a nk o mn e Turister (Tabel ), er der som det vil sees af nærværende Tabel alene optrellet 0 88 A fr e i s te. Dette maa antages at have sin Grund deri, at Schemaerne vedkommende de Ank o mn e er besørget udfyldt af Jernbane- og Dampskibsbetjeningen, medens det bar været overladt til de A fr e i send e selv at meddele vedkommende Oplysninger, hvilket altsaa f et stort Antal Tilfælde har været forsømt.

13 Tabel. Opholdets Varighed for de i Maanederne Juni September 0 i Tabel omhandlede a f r ei st e Turister. Antal Turister. Opholds- Opholdets Varighed. dage Juni. Jun, August.September.Tilsammen. ialt. Dag Dage Ialt Uge Uger og derover 8 Tilsammen Ubekjendt Varighed. 8

14 Tabel.. Opgave over de fra Norge i Maanederne Juni September 0 i Nr. Livsstilling. Svensk. Dansk. Finsk. Russisk. Tysk. Osterrigsk og Ungarsk. Schweizisk. Fyrstelige Personer Offentlige Tjenestemænd ved Administrationen, Domstolene o A. Illæ nd. Advokater, Sagførere Geistlige Professorer og Lærere Læger Officerer Jernbane-, Post- og Telegraffunktionterer o.. Kunstnere, Musikere. Journalister Videnskabsmænd (uden Angivelse af Erhverv) Andre med immaterielt Erhverv eller i offentlig Tjeneste... Større Eiendomsbesiddere rn. m. Gaardbrugere Agronomer o. l. Større Industridrivende Industrielle Arbeidsbestyrere, Arkitekter, Ingeniører m m Haandvterkere i selvstændig Stilling Handlende, Skibsredere og andre Forretningsfolk i selvstændig Stilling samt Bankdirektører o, I. Kontorister, Prokurister, Handelsreisende o. I. Skibsførere, Styrmænd og Dampskibsmaskinister Rentiers, Privatiers m... Arbeidere ved Fabrik, Haandvgerksog Bergvterksdrift o.. Andre Arbeidere Tj enere Studenter og Kandidater.. Gymnasiaster og andre Elever. Andre Livsstillinger Uopgivet eller utilstrækkelig betegnet Stilling Tilsammen I 0 ) Ægypter. ) Japaner. ) Chineser. ) Portugiser, i fra Central-Afrika. ) Portugiser. Algier, St. Helena.

15 Tabel omhandlede a (reiste Turister, fordelt efter Livsstilling og Nationalitet. Belgisk. Engelsk. Fransk. Spansk. Italiensk. Britiske Kolonier. Andre Nationer. Nederlandsk. Amerikansk. Tilsammen. Nr ) 8 8 ) 0 8) ) 0 ) 8 8) 0 0 0, 8 io ) 0 8) 8 ) ) , Armeniere. ) Portugisere. 8) Portugiser. ) Ægypter. 0) Bosted: Java. ) Bosted: Hawaii,

16 8 Tabel (Forts.). Opgave over de fra Norge i Maanederne Juni September 0 i Nr. Livsstilling. Svensk. Dansk. Finsk. Russisk. Tysk. zisk. Osterrigsk og Ungarsk. Schwei- B. Kvinder. HusmOdre Lærerinder Læger, Sygepleiersker Jernbane-, Post- og Telegraffunkflowerer o... Kunstnere, Musikere, Journalister Store Eiendomsbesiddere m. ni.. Større Industridr., Selvst. Haandværksdriv., Handlende o. a. selvst. Forretningsdrivende. Kontorister, Prokurister o.... Rentiers, Privatiers m. m.... Arb. v. Fabrik, Haandv. og BBergværk samt andre Arb.... Tjenere Studenter og Kandidater.. Gymnasiaster og andre Elever. Andre Livsstillinger. Uopgivet eller utilstrækkelig betegnet Livsstilling Tilsammen C. Born Tilsammen Mænd. Kvinder. Børn Bosted: St. Helena. ) Bosted: Algier. Bosted : Hawaii.

17 Tabel omhandlede a freis te Turister, fordelt efter Livsstilling og Nationalitet. AMINE Belgisk. Engelsk. Fransk. Spansk. Italiensk. Hollandsk. Amenkansk. Britiske Kolonier. Andre Nationer. Til. sammen. Nr ) ) _ ) i

18 0 Tabel. Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier, Nr. Landsdele. 'Heraf Hoteller og Sanatorier, for hvilke Samlet der haves fuldstændige Opgaver over Senge, Brandtaxt og Personer. Antal Ho- Antal. Brandtaxt paa teller of; Hoteller Sana- og Sanatorier. torier. Senge. Bygninger. Kr. Inventar. Kr. Det underordnede Personale. Andre Norskeske. ske. læn- Sven- Dan- Ud- Ialt. dinger. 8 0 I. Riget.... II. Rigets Bygder. III. Rigets Byer IV. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger.. Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal SOndre Trondhjem Nordre Trondhjem Jarlsberg og Nordland Tromso' Finmarken Sum I V. Byerne amtsvis. Smaalenene. Akershus Kristiania. Hedemarken Kristians Buskerud... Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes... Lister og Mandal Stavanger. Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland. Troms0 Finmarken Sum ' { ) Heraf, der ikke er fordelt paa Maaneder. ) Heraf 08, der ikke er fordelt paa Maaneder. Heraf

19 hvor Udicendinger har havt Logi i Aaret 0. Til Hoteller og Sanatorier ankomne ludltendinger. Januar. Februar Marts. April. Mai. Juni. Juli. August..Septbr. Oktbr. Novbr. Decbr. Ialt. Nr. 8 0 O 0 O ) ) ) B lj ) 8 0 ' ' } 8 IV V , der ikke er fordelt paa Maaneder. Heraf 8, der ikke er fordelt paa Maaneder, se Note -,

20 Tabel (Forts.). Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier, hvor Udlcendinger har havt Logi i Aaret 0. Landsdele. Hoteller og Sonotorier. Antal Senge. Brandtaxt paa Bygninger. Inventar, Kr. Kr. Det underordnede Personale. VI. Herreder, for hvilke der haves ufuldstændige Opgaver. ) Aker, Vestre Akershus Amt,.. Urskog.... Fet Nes Eidsvold Hurdalen Hedemarkens Amt Nordre Odalen Aasnes Trysail Ytre Rendalen Øvre Rendalen ^ Lille-Elvedalen TOnset.... Kvikne Dovre Lesje Skiaaker Lom Kristians Amt. Vaage Nordre Fron , ) For disse Herreder er ogsaa de fuldstændige Opgaver tilføjet (med Nonpareille), forsaavidt tillige saadanne foreligger.

21 Pabel (Ports.). Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier, hvor Udlcendinger har havt Logi i Aaret 0. Landsdele. Hoteller og Sanatorier. Antal Senge. Brandtaxt paa Bygninger. Inventar. Kr. Kr. Det underordnede Personale. Sondre Fron Ostre Gausdal Faaberg Aadalen Modum Flesberg Nore Buskerud Amt. Jarlsberg og Larvik Amt. Hof Brunlanes Saude Tinn Laardal Vinjo Rauland Fjære Birkenes Bygland Valle Bratsberg Amt. Nedenes Amt. Lister og Mandal Amt Bjelland SOndre Tindal Moster0 Vikedal Sand Saude Suldal Stavanger Amt i 0 0 i - 80 i ß i i 0 i i I

22 Tabel (Forts.). Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier, hvor Udlcendinger har havt Logi i Aaret 0. Landsdele. Hoteller og Sanatorier. Antal Senge. Brandtaxt paa Bygninger. Inventar. Kr. Kr. Det underordnede Personale. Søndre Bergenhus Amt. Strandebarm Etne 0 00 Fjelberg 00 Tysnes 0 0 Ullensvang Nordre Bergenhus Amt. Lyster Hafslo Aardal Lærdal Sogndal Aurland Balestrand Vik Naustdal 8 80 Kinn 080 Selje Gloppen Indviken Stryn Romsdals Amt. Vannelven 00 Orsten Grytten SO Eresfjord og Vistdalen Nesset 00

23 Tabel (Forts). Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier, hvor Udlcendinger har havt Logi i Aaret 0. Landsdele. Hoteller og Sonotorier. Antal Senge. Brandtaxt paa Bygninger Inventar. Kr. Kr. Det underordnede Personale. Bols Sundalen Ulvuudeidet Stangvik.- Rindalen SOndre Trondhjems Amt Orkedalen ' 80 Meldalen Opdal Storen Soknedalen 0 0 Nordre Trondhjems Amt StjOrdalen Grong Vikten 0 Leka 0 Nordlands Amt. BrØnn Hemnes Mo 8 00 Skjerstad , Saltdalen ^ 800 Ankenes Vaagan Sortland Troms0 Amt. Karlso Skjerv0 8 00

24 Tabel (Forts.). Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier, hvor Udlcendinger har havt Logi i Aaret 0. Landsdele. Antal Hotell er og Sana- Senge. Wrier. randtaxt paa Bygninger. Inventar. Kr. Kr. Det underordnede Personale Sarpsborg Fredrikstad Kristiania Hedemarkens Amt Hamar Kongsvinger Buskerud Amt. Drammen Kongsberg Jarlsberg og Larvik Amt Holmestrand Aasgaardstrand Sandefjord

25 Tabel (Forts). Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier, hvor Udlandinger har havt Logi i 'lard 0. Landsdele. Hoteller og Sana. toner. Antal Senge. Brandtaxt paa Bygninger. Inventar. Kr. Kr. Det underordnede Personale. 8I Arendal Nedenes Amt Lister og Mandal Amt. Flekkefjord Stavanger Amt. Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Amt FlorØ Sondre Trondhjems Amt. Trondhjem Nordre Trondhjems Amt. Levanger Nordlands Amt. Narvik Troms0 Tromsfi Amt Finmarkens Amt Vads0 Vardfri

26 8 Bilag I. Foreløbig Plan for en Statistik over den fremmede Reisetrafik,. Poststyrelsen besørger i Maanederne Juni September 0 Optælling af ankommende og afreisende Udlændinger (efter Nationerne)... Poststyrelsen erhverver for Aaret 0 fra Jernbaner og Dampskibe Opgayer over Antal og Værdi af Rundreisebilletter o. lign.. Poststyrelsen søger samme Aar gjennem Amtmændene Oplysninger om Antal af Reisende (Ind- og Udlændinger) ved enkelte Knudepunkter for Trafiken, om muligt med Angivelse af Ruterne (Skydsreisens Længde).. Statistiske Bureau søger erhvervet: a. Navnefortegnelse over Turisthoteller (Sanatorier) i hvert Herred og hver By, deres Værdi (Brandforsikringssum for.huse og Inventar) og Størrelse (Sengeantal). b. Specialopgaver vedkommende derved ansatte Personer (Ind- og Udlændinger, mandlige og kvindelige). C. Derhos kan der muligens blive SpOrgsmaX om (ved Politiet) at soge erhvervet Opgave over Antallet af Besøgende (Ind- og Udlændinger).. Poststyrelsen søger dannet en Centralkomité eller lignende for Landets Turistforeninger, som senere bl. a. kunde erhverve de Oplysninger, som ikke bekvemmelig erholdes ad offentlig Vei, saaledes f. Ex. Oplysning om Værdi af Omsætningen til Udlændinger af norske Industriprodukter (Sølvsager, Peltsverk, Fotografier m. m. m.) og andre Oplysninger om det Pengebeløb, udenlandske Reisende forbruger her i Landet.. De i foranstaaende Post - nævnte Opgaver forudsættes at skulle herefter søges erhvervet aarlig. Dog bliver enkelte Specialopgaver efter 0 kun at indhente som Regel hvert femte Aar, begyndende med 0, og det samme forudsættes at blive Tilfældet ogsaa med de i Post nævnte Opgaver. ) Som i Indledningen nævnt er denne Plan indtil videre stillet i Bero.

27 Bilag. De anvendte Schemaer. Turistschema Nr. I. Fortegnelse over Antallet af de med bauen via med Tog Nr. den 0 ankomne udenl an dske Passagerer. Samlet Antal Udlændinger Svenske Danske Tyske.. Engelske. Franske Andre Nationer Disse var fordelt paa folgende Nationaliteter: Mænd. Kvinder. Turistschema Nr.. Fortegnelse over Antallet af de med Dampskibet den 0 ankomne udenlandske Passagerer. Rute: Samlet Antal Udhendinger. Disse var fordelt paa folgende Nationaliteter: Mænd. Kvinder. Svenske. Danske Tyske Engelske.. Amerikanske Franske. Belgiske. Norske Amerikanere Andre Nationer *

28 0 Turistschema Nr.. Antal U d re ndinge r ankomne til med Lystfartøiet tilhørende hjemmehørende i Toldsted. ankommet den 0. Antal Passagerer Søfolk Turlstschema Nr.. Opgave over udenlandske Turister, der Aaret 0 har besøgt Norge. Behag at besvare (uden Navn) nedenstaaende Sorgsmaal og tilbagelevere Opgaven til Konduktøren (Styrmanden). Be so kind as to answer (no name) the following questions and return the list to the guard (mate). Veuillez répondre (pas de nom) aux questions suivantes et retourner la liste au conducteur (au second). Seien Sie so gütig, die folgenden Fragen zu beantworten (kein Name), und das Verzeichniss dem Schaffner (Steuermann) zurückzuliefern.. Ad hvilken Rute Tilbagereisen fra Norge sker? By what line do you leave Norway Par quelle route partez-vous de Norvège? Route der Rückreise von Norwegen. Datum for Tilbagereisen? Date of departure? Le quantième du retour? Datum der Rückreise?. Varigheden af Opholdet i Norge? How long was your stay in Norway? Combien de temps a duré le séjour en Norvège? Die Dauer des Aufenthaltes in Norwegen?. Den Reisendes Livsstilling? Profession of the traveller? Métier du voyageur? Lebensstellung des Reisenden?. Bosted? Country of residence? Le lieu d'habitation actuelle? Gegenwärtiger Aufenthaltsort. Fødeland? Native country? Pays natal? Vaterland?. Mand oiler Kvinde? Male or Female? Homme ou femme? Mann oder Frau?

29 Turlstschema Nr.. Opgaver vedkommende Hotel (Sanatorium) i Aaret 0.. Beliggenhed (Herred, By). Eierens Navn og Nationalitet.. Bestyrerens Navn og Nationalitet. Det underordnede Personale: Gjennemsnitligt Antal Mænd. Kvinder. a) i Sommersæsonen (fra til ) b) i den øvrige Del af Aaret, forsaavidt Hotellet da holdes aabent (fra til ). Bestaar det underordnede Personale udelukkende af Norske? I modsat Fald hvormange i Sommersæson en af efterntvnte Nationaliteter : Mænd. Kvinder. Svenske. Danske Norske Amerikanere Andre Udltendinger. Antal Gjæstesenge. a) Brandforsikringstaxt for de til Hotellet (Sanatoriet) hørende Husebygninger Kr. b) Brandforsikringssum for Inventar og Beholdninger Kr. 8. Antal Reisende (og Sanatoriegjæster), der har havt Natt eh e lake r ge i Hotellet (Sanatoriet) i hver Maaned af Aaret 0 (de, der er ankomne i én Maaned og afreist i en folgende Maaned, tælles kun i den Maaned, i hvilken de er ankomn e ; forsaavidt en og samme Reisende har aflagt flere Besøg i Hotellet, regnes han derimod Gang for hvert Besøg). Norske. Norske. Udlændinger. Udlænclinger. Januar Februar Marts April. Mai Juni Juli August September Oktober November December Tilsammen i 0

30 _

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Rigets Strafarbeidsanstalter

Rigets Strafarbeidsanstalter NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 8. Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret ste Juli l88 til 0te Juni 88. Udgiven af Justits-Departementet. CHRISTIANIA. I Kommission hoe H. Aschehoug

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2003 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 x Ultimo juli 2002 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2004 Ultimo juli 2004 var der i Århus Amt 50 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Kalkulationer i servicebranchen

Kalkulationer i servicebranchen KAPITEL 4 Kalkulationer i servicebranchen Fordelingskalkulation Bidragskalkulation Krav til nettofortjeneste Variable omkostninger Salgspris Krav til dækningsbidrag Andel af de faste omkostninger Variable

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement.

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement. . Departementet skulde herved tjenstlig meddele, at Betalingen for Folkebladet bliver for Fremtiden, istedetfor som i Departementets Circulaire til Postcontoiret af 29 de September f.a. fastsat, at erlægge

Læs mere

Mangler du inspiration

Mangler du inspiration Mangler du inspiration til hvad du kan foretage dig udenfor hotellet? Odense 5% 20% Benyt dette hæfte og få rabat og ekstra fordele på lokale restauranter, butikker og andre spændende steder her i byen.

Læs mere

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Jan Anders Timberlid Innlegg i Sogndal 18. september 2013 Efter anførte Omstændigheder Approbere Vi allernaadigst, at det Bergenhuusiske Amt deeles

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16.

Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana. Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. Ivar Aasen og Universitas Regia Fredericiana Kjetil Gundersen og Dagfinn Worren 12. konferansen om leksikografi i Norden Oslo, 16. august 2013 Ivar Aasen 1871 Universitas Regia Fredericiana 1854 23.08.2013

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug.

XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. XV. Romsdnls Amt, Underdanigst Beretning om den økonomiske Tilstand m. v. i Romsdals Amt i Femaaret 11--15. A. Landdistriktet. 1. Jordbrug. Aarene 12, 13 og 14 gav for Jordbrugets Vedkommende i det store

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Lov om handelsnaering

Lov om handelsnaering Lov om handelsnaering af 16de juli 1907. FØRSTE KAPITEL. Kjøbmandshandel. 1. Naar ikke andet udtrykkelig er sagt i denne lov, udkræves handelsret som kjøbmand af den, som for egen regninig, selv eller

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. 8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar 90l December 90, Side

Læs mere

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde.

Kristiania 9 Okt. 69. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. Det norske språk- og litteraturselskap 1978/2013. Alexander L. Kielland: Brev 1869 1906. Utgave ved Johs. Lunde. ISBN: 978-82-93134-65-7 (epub), 978-82-93134-66-4 (mobi) Teksten er lastet ned fra bokselskap.no

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven.

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Allerede ved Forordn, af 21de Mai 1845 gjordes betydelige Forandringer

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 315. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1891-1895. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1891-1895 UDGIVN E

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._.

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._. Ib A BERETNING OM SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE 1 ;II * 'Y'') g E I, 1 f: ti 14.._. e.., CHRISTIANIA.. TR YKT I DET ST F.:ENSKE BOGTRYKKERI. -"----- )_,_._, BERETNING OM SUNDIIEDSTILSTANDEN

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v.

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. 23 Febr. 1866 Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. (Indenrigsministeriet). Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering.

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. Visumvejledning til Ghana, Togo og Benin Kære rejsende I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. På denne rejse skal du søge om

Læs mere

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat.

I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. Utskrift Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, 2004, HKL. Nordre Bergenhus Amtstidende, 18.09.1874 I Anledning Forslaget om Anlæg af en Tunnel gjennem Stat. (af Overrettssagfører L. Smitt.) I Nordre Bergenhus

Læs mere

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement

Circulaire. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement I Forbindelse med Departementets circulaire af 13 de December forrige Aar tilkjendegives herved, at de i November og December Maaneder forrige Aar fra Frederikshavn ankomne Breve, der ikke blive indløste

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Valg til Europa-Parlamentet Hvert femte år afholdes der Europa-Parlamentsvalg i EU s medlemsstater. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2009 blev der valgt 13 danske medlemmer. Siden Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder Når du har fundet en person i lægdsrullerne, så kan det være en fordel at se hvad der er muligt at finde i Retsbetjentens arkiv under Afd. M. Udskrivningsvæsen Her er det muligt at finde flere oplysninger,

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand 2. VALGDELTAGELSEN Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der i alt 222.182 stemmeberettigede i Århus Kommune. Af disse afgav de 157.055 deres stemme svarende til en stemmeprocent på 70,7. Til sammenligning

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E

11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 25.!MI \i,x1fepir 11 01,KE1U1NGBEN8 BEV1EGEL8E 1886-19001. H 0 Ar EDOYER8 I UT. gem:tat numrcipod ne Ia populatior (?fl Norvi:ge pci1(lan1 «i/ 1900) 1. 1)GIVET DET STATISTISKE

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *)

XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *) XX. Anstalter, Stiftelser og Selskaber, hvis Formaal have Interesse for de Sogneraadene underlagte Forhold. *) *) De i nærværende Afsnit indrykkede Oplysninger om de forskjellige Anstalter m. v. ere for

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv 88/357/EOEF, som begge angaar samordning af love og

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele.

Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele. Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele. ( Jf. Lov 519. 21.December 1921 og Lov 212. 1.Juni 1922) 1. I de sønderjydske Landsdele skal dansk Personret, Familieret

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Anhang. Beretning om de norske Jernhaners Drift. Terminen 1886 87. til

Anhang. Beretning om de norske Jernhaners Drift. Terminen 1886 87. til Anhang til Beretning om de norske Jernhaners Drift Terminen 1886 87. ndhold. Kontrakter vedkommende Statsbanernes Drift og deres gjensidige Forhold: Regler for Fordeling af Trafikdistrikternes Udgifter

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.2 2012

Kvartalsstatistik nr.2 2012 nr.2 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

EKSPORTFREMSTØD nogensinde online!

EKSPORTFREMSTØD nogensinde online! ÅRETS TILBUD 2013 Invitation til Danmarks største EKSPORTFREMSTØD nogensinde online! Nu samler vi alle ca. 30.000 danske eksportvirksomheder + kompetencer, produkter, services og varemærker Ét sted Online

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Betjeningsvejledning 1408 / 1409 Instruktionsbok Käyttöohje Bruksanvisning

Betjeningsvejledning 1408 / 1409 Instruktionsbok Käyttöohje Bruksanvisning 1408 / 1409 A VIGTIGT! 1 DA 1 2 3 A C B D DA a b c 2 3 1 4 2 3 1 4 B 1 2 2 3 1 4 2 3 1 4 a e b c a b d f e g A B C B A C i 021M1A1101(A)( ) Aug/10 SINGER

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Danmark er den mest populære rejsedestination i Norden blandt udenlandske gæster. Faktisk har vi flere udenlandske overnatninger end Norge

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere