Den fremmede Reisetrafik i Norge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den fremmede Reisetrafik i Norge"

Transkript

1

2 Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.)

3 Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri.

4 Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over Antallet af de til Norge i Maanederne Juni September 0 ankomne udenlandske Turister med Angivelse af disses Nationalitet samt ad hvilken Rute, de er ankommet. -. Opgave over endel af de fra Norge i Maanederne Juni September 0 afreiste udenlandske Turister med Angivelse af den Rute, ad hvilken de er afreist -. Opholdets Varighed for de i Maanederne Juni September 0 i Tabel omhandlede afreiste Turister -. Opgave over de fra Norge i Maanederne Juni September 0 i Tabel omhandlede afreiste Turister, fordelt efter Livsstilling og Nationalitet -. Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier, hvor UdiEendinger har havt Logi i Aaret 0 0

5 De i efterfølgende fem Tabeller meddelte Oplysninger angaaende Turistvæsenet i Norge i Aaret 0 er udarbejdet af Bureauet paa Grundlag af Opgaver, erhvervede dels gjennem Poststyrelsen, dels gjennem Bureauet. Poststyrelsen har besørget Optælling af de i Maanederne Juni September nævnte Aar ankomne og afreiste Udlæ,ndinger (Tabel ), medens Bureauet har erhvervet de i Tabel meddelte forskjellige Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier samt Opgaver over de til samme i Aaret 0 ankomne Udlændinger. De for de a nk omne fremmede Turister bestemte Schemaer (Schema I, se Bilag ) har været besørget udfyldt af Jernbane- og Dampskibsbetjeningen, medens det har været overladt til de A fr eisen de selv at meddele vedkommende Oplysninger (Schema ). Opgaverne angaaende Hoteller, Sanatorier m. v. (Schema ) er erhvervet gjennem Politimyndighederne. Idet man i det Hele henviser til Tabellernes eget Indhold, skal man her kortelig paapege, at efter de saaledes modtagne Oplysninger, skal Antallet af de til Norge i Maanederne Juni September 0 ankomne udenlandske Turister ialt have udgjort 0 8, hvoraf antagelig benimod Kvinder. Til Sammenligning anføres her nogle ved Prof. Dr, Yngvar Nielsen i Statsøkonomisk Tidsskrift for 88 meddelte Beregninger over Antallet af udenlandske Turister i Sommermaanederne i følgende Aar: 88. ca 000 udenlandske Turister, af hvilke den sidste Opgave angives at være paalideligere end de to førstnævnte.

6 * Af de i 0 ankomne 0 8 er i Juni ankommet - Juli 8 - August 8 - September 0 I Juli Maaned ankom altsaa Halvdelen af samtlige Turister og omtrent dobbelt saamange som i den foregaaende og efterfølgende Maaned, Juni og August. Med Jernb a n er ankom 0 8 eller Halvdelen af samtlige Ankomne, med Dampskibe og med Lystfartøier 80. Udenfor de nævnte Maaneder, altsaa i Januar Mai saint Oktober December, ankom der antagelig ogsaa mange Udlændinger, og man kunde maaske ved Hjælp af de i Tabel indeholdte Oplysninger angaaende de til Hotellerne ankomne Udlgendinger approximativt slutte sig til deres Antal. Det sees nemlig af nævnte Tabel, at der i Maanederne Juni September ankom 88 0, i Januar Mai og i Oktober December 8 8 foruden 8, hvis Ankomsttid ikke var opgivet. Hvis man nu kunde antage, at de til Hotellerne i den af Tabel ikke omfattede Del af Aaret ankomne Udlændinger, tilsammen, forholdt sig til de i disse Maaneder til Norge ankomne, som 88 0 : 0 8 =- 000 :, saa skulde der for Aarets første og sidste Del tilsammen kunne regnes at være ankommet 8 Udlændinger. Dette vilde give et samlet Antal af 0 til Norge i hele Aaret 0 ankomne Udicendinger. En saadan Slutning er imidlertid neppe berettiget, da man ikke kan bortse fra, at der med Lystfartøier og tildels ogsaa med Dampskibe navnlig i Juni og Juli Maaneder pleier at ankomme et stort Antal udenlandske Turister, der har sit Logi ombord og saaledes kun for en mindre Del bidrager til Hotellernes Frekvents. Idet dette Punkt maa være forbeholdt en senere Undersøgelse, er man foreløbig kommen til det Resultat, at medens Forholdet mellem de til Norge ankomne Udhendinger og Hotelfrekventsen i Juni og Juli maa ansættes omtrent som : 0, kan det for den øvrige Del af Aaret neppe regnes Were end til omkring : 00 (i August og September var Forholdet nemlig henholdsvis. og. Procent). Efter dette skulde der til den af Tabel fremgaaende Hotelfrekvents for den Del af Aaret, som ligger udenfor den egentlige Turistsæson, kunne regnes 00 à 000 Udlændinger (deriblandt forholdsvis mange Handelsreisende) ankomne til Norge, hvorved det samlede Antal kommer op i 000 à 000. Naar der som det vil sees af vedkommende Tabeller i 0 ikke er optaellet mere end 0 88 a fr eiste Turister (mod 0 8 ankomne), maa dette forklares ved den Omstændighed, at det som ovenfor oplyst har været overladt til de Afreisende selv at udfylde vedkommende Schema, hvilket altsaa i et stort Antal Tilfælde har været forsømt.

7 * Opgaverne tor dog imidlertid alligevel have sin Interesse, idet der af samme kan udledes forskjellige Resultater, der maa antages at have sin Gyldighed ikke alene for den Del af Turisterne, som Opgaverne omfatter, men ogsaa i det Hele taget. Mange af de ankomne Turister reiste tilbage allerede i Juli Manned, de fleste dog i August. Opholdets Varighed har for Størstepartens Vedkommende eller for ca. 8 Pct. været - Uger, for ca. Pct. Uge eller derunde.r, ligesom ogsaa en betragtelig Del eller ca. Pct. har opholdt sig i Landet fra Uger. Med Hensyn til de fremmede Turisters Nationalitet kan Forholdet udtrykt i Procenter af det samlede Antal antages at have været omtrent saaledes Engelske Pct., Svenske 0 Pct., Tyske 8 Pct., Amerikanere Pct. og Danske Pct.; dernæst kommer Østerrigere, Ungarere, Nederlændere og andre Nationer med tilsammen Pct. En væsentlig Del af Turisterne er angivet at were Forretningsfolk i selvstændig Stilling ; af andre Livsstillinger er omtrent lige stærkt repræsenteret industrielle Arbeidsbestyrere, A rkitekter, Ingeniører m. m., Kontorister, Handelsreisende, Læger, administrative Tjenestemænd, Officerer, Lærere, Advokater og SagfOrere, Studerende saint store Industridrivende. Blandt de kvindelige Turister var der forholdsvis mange Lærerinder, Kontordamer, Journalister og Kunstnerinder. Angaaende de i Tabel meddelte Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier m. v. maa bemærkes, at der her ikke er medregnet de Hoteller eller Sanatorier, hvor kun Norske har havt Logi, en Omstændighed, der dog ikke kan antages at have nogen væsentlig Indflydelse paa de for Hotellerne og Sanatorierne meddelte Opgaver med Hensyn til Antal og Taxtværdier. Som det vil sees, foreligger fuldstændige Opgaver kun for af de 00 Hoteller og Sanatorier, for hvilke man 'liar modtaget Schema. Disse floteller havde ialt 8 Senge. Brandtaxten paa Bygningerne udgjorde 0 Kr. og paa deres Inventar Kr, Hvor stort Tillæg der bor gjøres for de Hoteller, for hvilke Opgaver mangler, kan for nærværende ikke oplyses. Imidlertid har man. i nævnte Tabel, Side o. fg. meddelt i Detail de Oplysninger, som har staaet til Raadighed, og som muligvis vil kunne benyttes til Supplering af de hero* mhandlede Opgaver. Antallet af de til Hoteller og Sanatorier ankomne Udlændinger har været jevnt tiltagende fra Aarets første Manned med en pludselig Stigning i Juni Manned og med Kulmination i Juli, i hvilken Manned de Ankomnes Antal udgjorde noget over 000; i August aftager Antallet til henimod 000 og i September til omtrent 000. Særlig stærkt besøgt har Bergenhusamterne været.

8 * Naar nærværende Tabeller ikke tidligere er udgivne, har dette sin Grund i de Vanskeligheder, som en Flerhed af Opgavernes Ufuldstændighed har forvoldt Bearbeidelsen af samme. Med Hensyn til Turisttrafiken i tidligere Aar er Oplysninger meddelt i den før nævnte Afhandling af Professor Yngvar Nielsen i Statsøkonomisk Tidsskrift for 88, hvor der bl. a. er meddelt adskillige Oplysninger angaaende det økonomiske Udbytte, Landet kan antages at have havt ved den fremmede Reisetrafik. Derhos kan ogsaa henvises til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau for 88, Side 8-0, og for 888, Side og. Paa Grund af de ovenfor omtalte Vanskeligheder er Opgaverne i det Hele ikke bleven saa fuldstændige, som ønskeligt. Særlig maa bemærkes, at der ved de i Tabel gjennem Poststyrelsen erhvervede Oplysninger om de med Dampskibe ankomne fremmede Turister mangler flere Linier, som ikke er uden Betydning for denne Trafik. Saaledes har man ikke erholdt Opgave for følgende Ruter :. Det forenede Dampskibsselskab, Kjøbenhavn : a. Kjøbenhavn Frederikshavn Kristiania. b. Stettin Kjøbenhavn Kristiania. C. Stettin Kj obenhavn Bergen Trondhj em d. Kristiania Kristiansand Newyork.. Søndenfjeldske Dampskibsselskab: a. Hamburg --Kristiania. b. Bremen Kristiania. C. Havre Kristiania.. Rona" og Thorsa" : a Leith Kristiansand. b. Kjøbenhavn Kristiansand. For andre Ruter, der er indtagne i Tabel (f. Eks. Ruterne Newcastle Kristiania og Antwerpen Kristiania) er Opgaverne meget ufuldstændige. Som en Følge af de anførte Omstændigheder maa det antages, at navnlig Opgaverne over de norsk-amerikanske, danske og tildels de tyske Reisende udviser for lave Tal.

9 Tabeller.

10 Pabel. Opgave over Antallet af de til Norge i Maanederne Juni September samt ad hvilken Rute, Ruter. Svenske. Danske. Tyske. Engelske. M. M. K. M. K. M. K. 8 Samtlige ankomne fremmede Turister I. Pled Jernbaner : L Sydbanen og Kongsvingerbanen.. Merakerb anen Tilsammen j J 0 II. Med Dampskibe. Hamburg Kristiania (Jelø-Linien).. Amsterdam Kristiania. Rotterdam Kristiania. Antwerpen Kristiania. Newcastle Kristiania 8 0. Grangemouth Kristiania. Fredrikshavn Kristiansand. 8. Hamburg Bergen Trondhjem.. Newcastle Bergen Trondhjem. 0. Stockholm Gøteborg Kristiania Stettin Gøteborg Bergen. Hull Kristiania. London Kristiania Hull Bergen Trondbjem.. Rotterdam Bergen Tilsammen III. Ned Lystfartoler ) Turister ankomne i Maanederne : Juni: med Jernbaner - Dampskibe ) Lystfartøier Juli: med Jernbaner - Dampskibe ) Lystfartøier August: med Jernbaner - Dampskibe ) - Lystfartøier September: med Jernbaner. - Dampskibe Lystfartøier ) De i Ruten Hull Bergen Trondhjem ankomne 0 udenlandske Turister samt af de i Ruten paa de forskjellige Maan eder saale des : Juni, Juli 8, August 0, September 8. ) Turisterne er for.

11 0 a nk omn e udenlandske Turister med Angivelse af disses Nationalitet l) de er ankommet. Amerikanske. Franske. Belgiske. Norskamerikanske. Andre Nationer. Tilsammen. Ialt. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. 0 8 ) ) I " ) ) 0 _ ) ) ' ) ) Juni. Juli. Aug. Sept. Rotterdam Bergen Ankomne har ikke kunnet fordeles efter Nationalitet. Disse 0 tilsammen fordeler sig delt efter Fartøiets Nationalitet. *

12 Tabel. Opgave over endel af de fra Norge i Maanederne Juni September 0 a fr ei st e udenlandske Turister med Angivelse af den Bute, ad hvilken de er afreist. Antal Turister. ) Rute. Juni. Juli. August. September. Tilsammen. 80 Merakerbanen 08 8 Kongsvinger- og Sydbanen Bergenske Dampskibsselskab Nordenfjeldske 0 8 Andre i fast Rute gaaende Skibe Lystfartøier 08 0 Ubekjendt Tilsammen 8 ) 0 88 ) Medens der er opttellet 0 8 a nk o mn e Turister (Tabel ), er der som det vil sees af nærværende Tabel alene optrellet 0 88 A fr e i s te. Dette maa antages at have sin Grund deri, at Schemaerne vedkommende de Ank o mn e er besørget udfyldt af Jernbane- og Dampskibsbetjeningen, medens det bar været overladt til de A fr e i send e selv at meddele vedkommende Oplysninger, hvilket altsaa f et stort Antal Tilfælde har været forsømt.

13 Tabel. Opholdets Varighed for de i Maanederne Juni September 0 i Tabel omhandlede a f r ei st e Turister. Antal Turister. Opholds- Opholdets Varighed. dage Juni. Jun, August.September.Tilsammen. ialt. Dag Dage Ialt Uge Uger og derover 8 Tilsammen Ubekjendt Varighed. 8

14 Tabel.. Opgave over de fra Norge i Maanederne Juni September 0 i Nr. Livsstilling. Svensk. Dansk. Finsk. Russisk. Tysk. Osterrigsk og Ungarsk. Schweizisk. Fyrstelige Personer Offentlige Tjenestemænd ved Administrationen, Domstolene o A. Illæ nd. Advokater, Sagførere Geistlige Professorer og Lærere Læger Officerer Jernbane-, Post- og Telegraffunktionterer o.. Kunstnere, Musikere. Journalister Videnskabsmænd (uden Angivelse af Erhverv) Andre med immaterielt Erhverv eller i offentlig Tjeneste... Større Eiendomsbesiddere rn. m. Gaardbrugere Agronomer o. l. Større Industridrivende Industrielle Arbeidsbestyrere, Arkitekter, Ingeniører m m Haandvterkere i selvstændig Stilling Handlende, Skibsredere og andre Forretningsfolk i selvstændig Stilling samt Bankdirektører o, I. Kontorister, Prokurister, Handelsreisende o. I. Skibsførere, Styrmænd og Dampskibsmaskinister Rentiers, Privatiers m... Arbeidere ved Fabrik, Haandvgerksog Bergvterksdrift o.. Andre Arbeidere Tj enere Studenter og Kandidater.. Gymnasiaster og andre Elever. Andre Livsstillinger Uopgivet eller utilstrækkelig betegnet Stilling Tilsammen I 0 ) Ægypter. ) Japaner. ) Chineser. ) Portugiser, i fra Central-Afrika. ) Portugiser. Algier, St. Helena.

15 Tabel omhandlede a (reiste Turister, fordelt efter Livsstilling og Nationalitet. Belgisk. Engelsk. Fransk. Spansk. Italiensk. Britiske Kolonier. Andre Nationer. Nederlandsk. Amerikansk. Tilsammen. Nr ) 8 8 ) 0 8) ) 0 ) 8 8) 0 0 0, 8 io ) 0 8) 8 ) ) , Armeniere. ) Portugisere. 8) Portugiser. ) Ægypter. 0) Bosted: Java. ) Bosted: Hawaii,

16 8 Tabel (Forts.). Opgave over de fra Norge i Maanederne Juni September 0 i Nr. Livsstilling. Svensk. Dansk. Finsk. Russisk. Tysk. zisk. Osterrigsk og Ungarsk. Schwei- B. Kvinder. HusmOdre Lærerinder Læger, Sygepleiersker Jernbane-, Post- og Telegraffunkflowerer o... Kunstnere, Musikere, Journalister Store Eiendomsbesiddere m. ni.. Større Industridr., Selvst. Haandværksdriv., Handlende o. a. selvst. Forretningsdrivende. Kontorister, Prokurister o.... Rentiers, Privatiers m. m.... Arb. v. Fabrik, Haandv. og BBergværk samt andre Arb.... Tjenere Studenter og Kandidater.. Gymnasiaster og andre Elever. Andre Livsstillinger. Uopgivet eller utilstrækkelig betegnet Livsstilling Tilsammen C. Born Tilsammen Mænd. Kvinder. Børn Bosted: St. Helena. ) Bosted: Algier. Bosted : Hawaii.

17 Tabel omhandlede a freis te Turister, fordelt efter Livsstilling og Nationalitet. AMINE Belgisk. Engelsk. Fransk. Spansk. Italiensk. Hollandsk. Amenkansk. Britiske Kolonier. Andre Nationer. Til. sammen. Nr ) ) _ ) i

18 0 Tabel. Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier, Nr. Landsdele. 'Heraf Hoteller og Sanatorier, for hvilke Samlet der haves fuldstændige Opgaver over Senge, Brandtaxt og Personer. Antal Ho- Antal. Brandtaxt paa teller of; Hoteller Sana- og Sanatorier. torier. Senge. Bygninger. Kr. Inventar. Kr. Det underordnede Personale. Andre Norskeske. ske. læn- Sven- Dan- Ud- Ialt. dinger. 8 0 I. Riget.... II. Rigets Bygder. III. Rigets Byer IV. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger.. Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal SOndre Trondhjem Nordre Trondhjem Jarlsberg og Nordland Tromso' Finmarken Sum I V. Byerne amtsvis. Smaalenene. Akershus Kristiania. Hedemarken Kristians Buskerud... Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes... Lister og Mandal Stavanger. Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland. Troms0 Finmarken Sum ' { ) Heraf, der ikke er fordelt paa Maaneder. ) Heraf 08, der ikke er fordelt paa Maaneder. Heraf

19 hvor Udicendinger har havt Logi i Aaret 0. Til Hoteller og Sanatorier ankomne ludltendinger. Januar. Februar Marts. April. Mai. Juni. Juli. August..Septbr. Oktbr. Novbr. Decbr. Ialt. Nr. 8 0 O 0 O ) ) ) B lj ) 8 0 ' ' } 8 IV V , der ikke er fordelt paa Maaneder. Heraf 8, der ikke er fordelt paa Maaneder, se Note -,

20 Tabel (Forts.). Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier, hvor Udlcendinger har havt Logi i Aaret 0. Landsdele. Hoteller og Sonotorier. Antal Senge. Brandtaxt paa Bygninger. Inventar, Kr. Kr. Det underordnede Personale. VI. Herreder, for hvilke der haves ufuldstændige Opgaver. ) Aker, Vestre Akershus Amt,.. Urskog.... Fet Nes Eidsvold Hurdalen Hedemarkens Amt Nordre Odalen Aasnes Trysail Ytre Rendalen Øvre Rendalen ^ Lille-Elvedalen TOnset.... Kvikne Dovre Lesje Skiaaker Lom Kristians Amt. Vaage Nordre Fron , ) For disse Herreder er ogsaa de fuldstændige Opgaver tilføjet (med Nonpareille), forsaavidt tillige saadanne foreligger.

21 Pabel (Ports.). Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier, hvor Udlcendinger har havt Logi i Aaret 0. Landsdele. Hoteller og Sanatorier. Antal Senge. Brandtaxt paa Bygninger. Inventar. Kr. Kr. Det underordnede Personale. Sondre Fron Ostre Gausdal Faaberg Aadalen Modum Flesberg Nore Buskerud Amt. Jarlsberg og Larvik Amt. Hof Brunlanes Saude Tinn Laardal Vinjo Rauland Fjære Birkenes Bygland Valle Bratsberg Amt. Nedenes Amt. Lister og Mandal Amt Bjelland SOndre Tindal Moster0 Vikedal Sand Saude Suldal Stavanger Amt i 0 0 i - 80 i ß i i 0 i i I

22 Tabel (Forts.). Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier, hvor Udlcendinger har havt Logi i Aaret 0. Landsdele. Hoteller og Sanatorier. Antal Senge. Brandtaxt paa Bygninger. Inventar. Kr. Kr. Det underordnede Personale. Søndre Bergenhus Amt. Strandebarm Etne 0 00 Fjelberg 00 Tysnes 0 0 Ullensvang Nordre Bergenhus Amt. Lyster Hafslo Aardal Lærdal Sogndal Aurland Balestrand Vik Naustdal 8 80 Kinn 080 Selje Gloppen Indviken Stryn Romsdals Amt. Vannelven 00 Orsten Grytten SO Eresfjord og Vistdalen Nesset 00

23 Tabel (Forts). Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier, hvor Udlcendinger har havt Logi i Aaret 0. Landsdele. Hoteller og Sonotorier. Antal Senge. Brandtaxt paa Bygninger Inventar. Kr. Kr. Det underordnede Personale. Bols Sundalen Ulvuudeidet Stangvik.- Rindalen SOndre Trondhjems Amt Orkedalen ' 80 Meldalen Opdal Storen Soknedalen 0 0 Nordre Trondhjems Amt StjOrdalen Grong Vikten 0 Leka 0 Nordlands Amt. BrØnn Hemnes Mo 8 00 Skjerstad , Saltdalen ^ 800 Ankenes Vaagan Sortland Troms0 Amt. Karlso Skjerv0 8 00

24 Tabel (Forts.). Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier, hvor Udlcendinger har havt Logi i Aaret 0. Landsdele. Antal Hotell er og Sana- Senge. Wrier. randtaxt paa Bygninger. Inventar. Kr. Kr. Det underordnede Personale Sarpsborg Fredrikstad Kristiania Hedemarkens Amt Hamar Kongsvinger Buskerud Amt. Drammen Kongsberg Jarlsberg og Larvik Amt Holmestrand Aasgaardstrand Sandefjord

25 Tabel (Forts). Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier, hvor Udlandinger har havt Logi i 'lard 0. Landsdele. Hoteller og Sana. toner. Antal Senge. Brandtaxt paa Bygninger. Inventar. Kr. Kr. Det underordnede Personale. 8I Arendal Nedenes Amt Lister og Mandal Amt. Flekkefjord Stavanger Amt. Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Amt FlorØ Sondre Trondhjems Amt. Trondhjem Nordre Trondhjems Amt. Levanger Nordlands Amt. Narvik Troms0 Tromsfi Amt Finmarkens Amt Vads0 Vardfri

26 8 Bilag I. Foreløbig Plan for en Statistik over den fremmede Reisetrafik,. Poststyrelsen besørger i Maanederne Juni September 0 Optælling af ankommende og afreisende Udlændinger (efter Nationerne)... Poststyrelsen erhverver for Aaret 0 fra Jernbaner og Dampskibe Opgayer over Antal og Værdi af Rundreisebilletter o. lign.. Poststyrelsen søger samme Aar gjennem Amtmændene Oplysninger om Antal af Reisende (Ind- og Udlændinger) ved enkelte Knudepunkter for Trafiken, om muligt med Angivelse af Ruterne (Skydsreisens Længde).. Statistiske Bureau søger erhvervet: a. Navnefortegnelse over Turisthoteller (Sanatorier) i hvert Herred og hver By, deres Værdi (Brandforsikringssum for.huse og Inventar) og Størrelse (Sengeantal). b. Specialopgaver vedkommende derved ansatte Personer (Ind- og Udlændinger, mandlige og kvindelige). C. Derhos kan der muligens blive SpOrgsmaX om (ved Politiet) at soge erhvervet Opgave over Antallet af Besøgende (Ind- og Udlændinger).. Poststyrelsen søger dannet en Centralkomité eller lignende for Landets Turistforeninger, som senere bl. a. kunde erhverve de Oplysninger, som ikke bekvemmelig erholdes ad offentlig Vei, saaledes f. Ex. Oplysning om Værdi af Omsætningen til Udlændinger af norske Industriprodukter (Sølvsager, Peltsverk, Fotografier m. m. m.) og andre Oplysninger om det Pengebeløb, udenlandske Reisende forbruger her i Landet.. De i foranstaaende Post - nævnte Opgaver forudsættes at skulle herefter søges erhvervet aarlig. Dog bliver enkelte Specialopgaver efter 0 kun at indhente som Regel hvert femte Aar, begyndende med 0, og det samme forudsættes at blive Tilfældet ogsaa med de i Post nævnte Opgaver. ) Som i Indledningen nævnt er denne Plan indtil videre stillet i Bero.

27 Bilag. De anvendte Schemaer. Turistschema Nr. I. Fortegnelse over Antallet af de med bauen via med Tog Nr. den 0 ankomne udenl an dske Passagerer. Samlet Antal Udlændinger Svenske Danske Tyske.. Engelske. Franske Andre Nationer Disse var fordelt paa folgende Nationaliteter: Mænd. Kvinder. Turistschema Nr.. Fortegnelse over Antallet af de med Dampskibet den 0 ankomne udenlandske Passagerer. Rute: Samlet Antal Udhendinger. Disse var fordelt paa folgende Nationaliteter: Mænd. Kvinder. Svenske. Danske Tyske Engelske.. Amerikanske Franske. Belgiske. Norske Amerikanere Andre Nationer *

28 0 Turistschema Nr.. Antal U d re ndinge r ankomne til med Lystfartøiet tilhørende hjemmehørende i Toldsted. ankommet den 0. Antal Passagerer Søfolk Turlstschema Nr.. Opgave over udenlandske Turister, der Aaret 0 har besøgt Norge. Behag at besvare (uden Navn) nedenstaaende Sorgsmaal og tilbagelevere Opgaven til Konduktøren (Styrmanden). Be so kind as to answer (no name) the following questions and return the list to the guard (mate). Veuillez répondre (pas de nom) aux questions suivantes et retourner la liste au conducteur (au second). Seien Sie so gütig, die folgenden Fragen zu beantworten (kein Name), und das Verzeichniss dem Schaffner (Steuermann) zurückzuliefern.. Ad hvilken Rute Tilbagereisen fra Norge sker? By what line do you leave Norway Par quelle route partez-vous de Norvège? Route der Rückreise von Norwegen. Datum for Tilbagereisen? Date of departure? Le quantième du retour? Datum der Rückreise?. Varigheden af Opholdet i Norge? How long was your stay in Norway? Combien de temps a duré le séjour en Norvège? Die Dauer des Aufenthaltes in Norwegen?. Den Reisendes Livsstilling? Profession of the traveller? Métier du voyageur? Lebensstellung des Reisenden?. Bosted? Country of residence? Le lieu d'habitation actuelle? Gegenwärtiger Aufenthaltsort. Fødeland? Native country? Pays natal? Vaterland?. Mand oiler Kvinde? Male or Female? Homme ou femme? Mann oder Frau?

29 Turlstschema Nr.. Opgaver vedkommende Hotel (Sanatorium) i Aaret 0.. Beliggenhed (Herred, By). Eierens Navn og Nationalitet.. Bestyrerens Navn og Nationalitet. Det underordnede Personale: Gjennemsnitligt Antal Mænd. Kvinder. a) i Sommersæsonen (fra til ) b) i den øvrige Del af Aaret, forsaavidt Hotellet da holdes aabent (fra til ). Bestaar det underordnede Personale udelukkende af Norske? I modsat Fald hvormange i Sommersæson en af efterntvnte Nationaliteter : Mænd. Kvinder. Svenske. Danske Norske Amerikanere Andre Udltendinger. Antal Gjæstesenge. a) Brandforsikringstaxt for de til Hotellet (Sanatoriet) hørende Husebygninger Kr. b) Brandforsikringssum for Inventar og Beholdninger Kr. 8. Antal Reisende (og Sanatoriegjæster), der har havt Natt eh e lake r ge i Hotellet (Sanatoriet) i hver Maaned af Aaret 0 (de, der er ankomne i én Maaned og afreist i en folgende Maaned, tælles kun i den Maaned, i hvilken de er ankomn e ; forsaavidt en og samme Reisende har aflagt flere Besøg i Hotellet, regnes han derimod Gang for hvert Besøg). Norske. Norske. Udlændinger. Udlænclinger. Januar Februar Marts April. Mai Juni Juli August September Oktober November December Tilsammen i 0

30 _

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0. For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar 1901-31 December 1903,

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 1. BETÆNKNING FRA FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 Kommissionens Nedsættelse og Arbejde. Under 28. Oktober 1946 udsendtes der gennem Finansministeriet følgende Meddelelse: Regeringen har anset det for

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling i Danmark i det sidste slaegtled MARCUS RUBIN DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I I DET SIDSTE SLÆGTLED DANMARK Med 63 Illustrationer KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS

Læs mere

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869.

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869. FOLKETÆLLING C. No.. RESULTATERNE AF I JANUAR. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI FRA MAI TIL MAI. Tl den kongelge norske Regjerngs Departement for det

Læs mere

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903

Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 Driftsomkostningsbegrebets oprindelse og udvikling frem til 1903 af Ph.D.-stipendiat Jane Ferniss 1. Indledning Statsskatteloven 6 a, har i årenes løb givet anledning til mange fortolkningsproblemer. Bestemmelsen

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875.

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. xv. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. Til Hongen. Herved tillndcr jeg mig at afgive den befalede Beretning om den økollomis]{e Tilstand m.

Læs mere

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865.

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865. C. NO 2. P. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1;1865. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. Antageligen har dette i Femaaret gaaet jevnt hvonel kun

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere

FORSORGEN FOR ALKOHOLLIDENDE

FORSORGEN FOR ALKOHOLLIDENDE FORSORGEN FOR ALKOHOLLIDENDE BETÆNKNING AFGIVET AF UDVALGET ANGÅENDE FORSORGEN FOR DE I FORSORGSLOVENS KAPITLER XXIV-XXVII OMHANDLEDE PERSONER BETÆNKNING NR. 208 1958 Indholdsfortegnelse FORORD V A. Anvendelsen

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT GENERALDIREKTØR KARL SNELLMAN. 1926. Ekspedition: St. l(oiigcnsgncle 132, Kjøbenhavn IC Nr. 3.

DANSK VEJTIDSSKRIFT GENERALDIREKTØR KARL SNELLMAN. 1926. Ekspedition: St. l(oiigcnsgncle 132, Kjøbenhavn IC Nr. 3. 1926. Ekspedition: St. l(oiigcnsgncle 132, Kjøbenhavn IC Nr. 3. Redaktion: Puggaardsgade 33, Ejobeithavn B. ). Azntsassessor 1. Chr. ø. Stemann. GENERALDIREKTØR KARL SNELLMAN REDAKTION: Professor A. 11.

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL.

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. ULRICH MØLLER en nuværende Indehaver af Moldegaard, som i over 100 Aar har været i Familien Møllers Besiddelse, er født paa Moldegaard 27-2-1853 som No. 12 af 14 Søskende,

Læs mere

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836)

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Ivar Aasen Skrifter i samling Trykt og utrykt III Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12 Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Maalsoga og maalsak Norsk Navnebog (1878) innhald, teksten

Læs mere

Kristian den fjerdes artilleri, Hans Tøyhus og vaabenforraad,otto BLOM

Kristian den fjerdes artilleri, Hans Tøyhus og vaabenforraad,otto BLOM Kristian den fjerdes artilleri, Hans Tøyhus og vaabenforraad,otto BLOM Side 53 III Haandskyde-vaabnene. For at skaffe sig en foreløbig Oversigt over, hvilke Arter af Haandskydevaaben og Rekvisiter til

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1920. 18de Aargang Sorø. i... BoR1ryldw! Akt.'lllkab) IIt\l Ru"ul..-n -l(rclø!. 1920. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetningen for

Læs mere

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før

Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Merete Ipsen og Agnete Birger Madsen Trafficking nu - Hvid Slavehandel før Fænomenet trafficking handel med kvinder og unge piger til prostitution synes at brede sig med en hast, som overgår de mest succesfulde

Læs mere

Forældre bruger stadig mere tid på deres børn

Forældre bruger stadig mere tid på deres børn Nyt fra Oktober 2009 Forældre bruger stadig mere tid på deres børn Nutidens danske forældre bruger mere tid på deres børn end tidligere generationer af forældre har gjort. Myten om, at et stadig hårdere

Læs mere