Den fremmede Reisetrafik i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den fremmede Reisetrafik i Norge"

Transkript

1

2 Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.)

3 Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri.

4 Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over Antallet af de til Norge i Maanederne Juni September 0 ankomne udenlandske Turister med Angivelse af disses Nationalitet samt ad hvilken Rute, de er ankommet. -. Opgave over endel af de fra Norge i Maanederne Juni September 0 afreiste udenlandske Turister med Angivelse af den Rute, ad hvilken de er afreist -. Opholdets Varighed for de i Maanederne Juni September 0 i Tabel omhandlede afreiste Turister -. Opgave over de fra Norge i Maanederne Juni September 0 i Tabel omhandlede afreiste Turister, fordelt efter Livsstilling og Nationalitet -. Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier, hvor UdiEendinger har havt Logi i Aaret 0 0

5 De i efterfølgende fem Tabeller meddelte Oplysninger angaaende Turistvæsenet i Norge i Aaret 0 er udarbejdet af Bureauet paa Grundlag af Opgaver, erhvervede dels gjennem Poststyrelsen, dels gjennem Bureauet. Poststyrelsen har besørget Optælling af de i Maanederne Juni September nævnte Aar ankomne og afreiste Udlæ,ndinger (Tabel ), medens Bureauet har erhvervet de i Tabel meddelte forskjellige Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier samt Opgaver over de til samme i Aaret 0 ankomne Udlændinger. De for de a nk omne fremmede Turister bestemte Schemaer (Schema I, se Bilag ) har været besørget udfyldt af Jernbane- og Dampskibsbetjeningen, medens det har været overladt til de A fr eisen de selv at meddele vedkommende Oplysninger (Schema ). Opgaverne angaaende Hoteller, Sanatorier m. v. (Schema ) er erhvervet gjennem Politimyndighederne. Idet man i det Hele henviser til Tabellernes eget Indhold, skal man her kortelig paapege, at efter de saaledes modtagne Oplysninger, skal Antallet af de til Norge i Maanederne Juni September 0 ankomne udenlandske Turister ialt have udgjort 0 8, hvoraf antagelig benimod Kvinder. Til Sammenligning anføres her nogle ved Prof. Dr, Yngvar Nielsen i Statsøkonomisk Tidsskrift for 88 meddelte Beregninger over Antallet af udenlandske Turister i Sommermaanederne i følgende Aar: 88. ca 000 udenlandske Turister, af hvilke den sidste Opgave angives at være paalideligere end de to førstnævnte.

6 * Af de i 0 ankomne 0 8 er i Juni ankommet - Juli 8 - August 8 - September 0 I Juli Maaned ankom altsaa Halvdelen af samtlige Turister og omtrent dobbelt saamange som i den foregaaende og efterfølgende Maaned, Juni og August. Med Jernb a n er ankom 0 8 eller Halvdelen af samtlige Ankomne, med Dampskibe og med Lystfartøier 80. Udenfor de nævnte Maaneder, altsaa i Januar Mai saint Oktober December, ankom der antagelig ogsaa mange Udlændinger, og man kunde maaske ved Hjælp af de i Tabel indeholdte Oplysninger angaaende de til Hotellerne ankomne Udlgendinger approximativt slutte sig til deres Antal. Det sees nemlig af nævnte Tabel, at der i Maanederne Juni September ankom 88 0, i Januar Mai og i Oktober December 8 8 foruden 8, hvis Ankomsttid ikke var opgivet. Hvis man nu kunde antage, at de til Hotellerne i den af Tabel ikke omfattede Del af Aaret ankomne Udlændinger, tilsammen, forholdt sig til de i disse Maaneder til Norge ankomne, som 88 0 : 0 8 =- 000 :, saa skulde der for Aarets første og sidste Del tilsammen kunne regnes at være ankommet 8 Udlændinger. Dette vilde give et samlet Antal af 0 til Norge i hele Aaret 0 ankomne Udicendinger. En saadan Slutning er imidlertid neppe berettiget, da man ikke kan bortse fra, at der med Lystfartøier og tildels ogsaa med Dampskibe navnlig i Juni og Juli Maaneder pleier at ankomme et stort Antal udenlandske Turister, der har sit Logi ombord og saaledes kun for en mindre Del bidrager til Hotellernes Frekvents. Idet dette Punkt maa være forbeholdt en senere Undersøgelse, er man foreløbig kommen til det Resultat, at medens Forholdet mellem de til Norge ankomne Udhendinger og Hotelfrekventsen i Juni og Juli maa ansættes omtrent som : 0, kan det for den øvrige Del af Aaret neppe regnes Were end til omkring : 00 (i August og September var Forholdet nemlig henholdsvis. og. Procent). Efter dette skulde der til den af Tabel fremgaaende Hotelfrekvents for den Del af Aaret, som ligger udenfor den egentlige Turistsæson, kunne regnes 00 à 000 Udlændinger (deriblandt forholdsvis mange Handelsreisende) ankomne til Norge, hvorved det samlede Antal kommer op i 000 à 000. Naar der som det vil sees af vedkommende Tabeller i 0 ikke er optaellet mere end 0 88 a fr eiste Turister (mod 0 8 ankomne), maa dette forklares ved den Omstændighed, at det som ovenfor oplyst har været overladt til de Afreisende selv at udfylde vedkommende Schema, hvilket altsaa i et stort Antal Tilfælde har været forsømt.

7 * Opgaverne tor dog imidlertid alligevel have sin Interesse, idet der af samme kan udledes forskjellige Resultater, der maa antages at have sin Gyldighed ikke alene for den Del af Turisterne, som Opgaverne omfatter, men ogsaa i det Hele taget. Mange af de ankomne Turister reiste tilbage allerede i Juli Manned, de fleste dog i August. Opholdets Varighed har for Størstepartens Vedkommende eller for ca. 8 Pct. været - Uger, for ca. Pct. Uge eller derunde.r, ligesom ogsaa en betragtelig Del eller ca. Pct. har opholdt sig i Landet fra Uger. Med Hensyn til de fremmede Turisters Nationalitet kan Forholdet udtrykt i Procenter af det samlede Antal antages at have været omtrent saaledes Engelske Pct., Svenske 0 Pct., Tyske 8 Pct., Amerikanere Pct. og Danske Pct.; dernæst kommer Østerrigere, Ungarere, Nederlændere og andre Nationer med tilsammen Pct. En væsentlig Del af Turisterne er angivet at were Forretningsfolk i selvstændig Stilling ; af andre Livsstillinger er omtrent lige stærkt repræsenteret industrielle Arbeidsbestyrere, A rkitekter, Ingeniører m. m., Kontorister, Handelsreisende, Læger, administrative Tjenestemænd, Officerer, Lærere, Advokater og SagfOrere, Studerende saint store Industridrivende. Blandt de kvindelige Turister var der forholdsvis mange Lærerinder, Kontordamer, Journalister og Kunstnerinder. Angaaende de i Tabel meddelte Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier m. v. maa bemærkes, at der her ikke er medregnet de Hoteller eller Sanatorier, hvor kun Norske har havt Logi, en Omstændighed, der dog ikke kan antages at have nogen væsentlig Indflydelse paa de for Hotellerne og Sanatorierne meddelte Opgaver med Hensyn til Antal og Taxtværdier. Som det vil sees, foreligger fuldstændige Opgaver kun for af de 00 Hoteller og Sanatorier, for hvilke man 'liar modtaget Schema. Disse floteller havde ialt 8 Senge. Brandtaxten paa Bygningerne udgjorde 0 Kr. og paa deres Inventar Kr, Hvor stort Tillæg der bor gjøres for de Hoteller, for hvilke Opgaver mangler, kan for nærværende ikke oplyses. Imidlertid har man. i nævnte Tabel, Side o. fg. meddelt i Detail de Oplysninger, som har staaet til Raadighed, og som muligvis vil kunne benyttes til Supplering af de hero* mhandlede Opgaver. Antallet af de til Hoteller og Sanatorier ankomne Udlændinger har været jevnt tiltagende fra Aarets første Manned med en pludselig Stigning i Juni Manned og med Kulmination i Juli, i hvilken Manned de Ankomnes Antal udgjorde noget over 000; i August aftager Antallet til henimod 000 og i September til omtrent 000. Særlig stærkt besøgt har Bergenhusamterne været.

8 * Naar nærværende Tabeller ikke tidligere er udgivne, har dette sin Grund i de Vanskeligheder, som en Flerhed af Opgavernes Ufuldstændighed har forvoldt Bearbeidelsen af samme. Med Hensyn til Turisttrafiken i tidligere Aar er Oplysninger meddelt i den før nævnte Afhandling af Professor Yngvar Nielsen i Statsøkonomisk Tidsskrift for 88, hvor der bl. a. er meddelt adskillige Oplysninger angaaende det økonomiske Udbytte, Landet kan antages at have havt ved den fremmede Reisetrafik. Derhos kan ogsaa henvises til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau for 88, Side 8-0, og for 888, Side og. Paa Grund af de ovenfor omtalte Vanskeligheder er Opgaverne i det Hele ikke bleven saa fuldstændige, som ønskeligt. Særlig maa bemærkes, at der ved de i Tabel gjennem Poststyrelsen erhvervede Oplysninger om de med Dampskibe ankomne fremmede Turister mangler flere Linier, som ikke er uden Betydning for denne Trafik. Saaledes har man ikke erholdt Opgave for følgende Ruter :. Det forenede Dampskibsselskab, Kjøbenhavn : a. Kjøbenhavn Frederikshavn Kristiania. b. Stettin Kjøbenhavn Kristiania. C. Stettin Kj obenhavn Bergen Trondhj em d. Kristiania Kristiansand Newyork.. Søndenfjeldske Dampskibsselskab: a. Hamburg --Kristiania. b. Bremen Kristiania. C. Havre Kristiania.. Rona" og Thorsa" : a Leith Kristiansand. b. Kjøbenhavn Kristiansand. For andre Ruter, der er indtagne i Tabel (f. Eks. Ruterne Newcastle Kristiania og Antwerpen Kristiania) er Opgaverne meget ufuldstændige. Som en Følge af de anførte Omstændigheder maa det antages, at navnlig Opgaverne over de norsk-amerikanske, danske og tildels de tyske Reisende udviser for lave Tal.

9 Tabeller.

10 Pabel. Opgave over Antallet af de til Norge i Maanederne Juni September samt ad hvilken Rute, Ruter. Svenske. Danske. Tyske. Engelske. M. M. K. M. K. M. K. 8 Samtlige ankomne fremmede Turister I. Pled Jernbaner : L Sydbanen og Kongsvingerbanen.. Merakerb anen Tilsammen j J 0 II. Med Dampskibe. Hamburg Kristiania (Jelø-Linien).. Amsterdam Kristiania. Rotterdam Kristiania. Antwerpen Kristiania. Newcastle Kristiania 8 0. Grangemouth Kristiania. Fredrikshavn Kristiansand. 8. Hamburg Bergen Trondhjem.. Newcastle Bergen Trondhjem. 0. Stockholm Gøteborg Kristiania Stettin Gøteborg Bergen. Hull Kristiania. London Kristiania Hull Bergen Trondbjem.. Rotterdam Bergen Tilsammen III. Ned Lystfartoler ) Turister ankomne i Maanederne : Juni: med Jernbaner - Dampskibe ) Lystfartøier Juli: med Jernbaner - Dampskibe ) Lystfartøier August: med Jernbaner - Dampskibe ) - Lystfartøier September: med Jernbaner. - Dampskibe Lystfartøier ) De i Ruten Hull Bergen Trondhjem ankomne 0 udenlandske Turister samt af de i Ruten paa de forskjellige Maan eder saale des : Juni, Juli 8, August 0, September 8. ) Turisterne er for.

11 0 a nk omn e udenlandske Turister med Angivelse af disses Nationalitet l) de er ankommet. Amerikanske. Franske. Belgiske. Norskamerikanske. Andre Nationer. Tilsammen. Ialt. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. 0 8 ) ) I " ) ) 0 _ ) ) ' ) ) Juni. Juli. Aug. Sept. Rotterdam Bergen Ankomne har ikke kunnet fordeles efter Nationalitet. Disse 0 tilsammen fordeler sig delt efter Fartøiets Nationalitet. *

12 Tabel. Opgave over endel af de fra Norge i Maanederne Juni September 0 a fr ei st e udenlandske Turister med Angivelse af den Bute, ad hvilken de er afreist. Antal Turister. ) Rute. Juni. Juli. August. September. Tilsammen. 80 Merakerbanen 08 8 Kongsvinger- og Sydbanen Bergenske Dampskibsselskab Nordenfjeldske 0 8 Andre i fast Rute gaaende Skibe Lystfartøier 08 0 Ubekjendt Tilsammen 8 ) 0 88 ) Medens der er opttellet 0 8 a nk o mn e Turister (Tabel ), er der som det vil sees af nærværende Tabel alene optrellet 0 88 A fr e i s te. Dette maa antages at have sin Grund deri, at Schemaerne vedkommende de Ank o mn e er besørget udfyldt af Jernbane- og Dampskibsbetjeningen, medens det bar været overladt til de A fr e i send e selv at meddele vedkommende Oplysninger, hvilket altsaa f et stort Antal Tilfælde har været forsømt.

13 Tabel. Opholdets Varighed for de i Maanederne Juni September 0 i Tabel omhandlede a f r ei st e Turister. Antal Turister. Opholds- Opholdets Varighed. dage Juni. Jun, August.September.Tilsammen. ialt. Dag Dage Ialt Uge Uger og derover 8 Tilsammen Ubekjendt Varighed. 8

14 Tabel.. Opgave over de fra Norge i Maanederne Juni September 0 i Nr. Livsstilling. Svensk. Dansk. Finsk. Russisk. Tysk. Osterrigsk og Ungarsk. Schweizisk. Fyrstelige Personer Offentlige Tjenestemænd ved Administrationen, Domstolene o A. Illæ nd. Advokater, Sagførere Geistlige Professorer og Lærere Læger Officerer Jernbane-, Post- og Telegraffunktionterer o.. Kunstnere, Musikere. Journalister Videnskabsmænd (uden Angivelse af Erhverv) Andre med immaterielt Erhverv eller i offentlig Tjeneste... Større Eiendomsbesiddere rn. m. Gaardbrugere Agronomer o. l. Større Industridrivende Industrielle Arbeidsbestyrere, Arkitekter, Ingeniører m m Haandvterkere i selvstændig Stilling Handlende, Skibsredere og andre Forretningsfolk i selvstændig Stilling samt Bankdirektører o, I. Kontorister, Prokurister, Handelsreisende o. I. Skibsførere, Styrmænd og Dampskibsmaskinister Rentiers, Privatiers m... Arbeidere ved Fabrik, Haandvgerksog Bergvterksdrift o.. Andre Arbeidere Tj enere Studenter og Kandidater.. Gymnasiaster og andre Elever. Andre Livsstillinger Uopgivet eller utilstrækkelig betegnet Stilling Tilsammen I 0 ) Ægypter. ) Japaner. ) Chineser. ) Portugiser, i fra Central-Afrika. ) Portugiser. Algier, St. Helena.

15 Tabel omhandlede a (reiste Turister, fordelt efter Livsstilling og Nationalitet. Belgisk. Engelsk. Fransk. Spansk. Italiensk. Britiske Kolonier. Andre Nationer. Nederlandsk. Amerikansk. Tilsammen. Nr ) 8 8 ) 0 8) ) 0 ) 8 8) 0 0 0, 8 io ) 0 8) 8 ) ) , Armeniere. ) Portugisere. 8) Portugiser. ) Ægypter. 0) Bosted: Java. ) Bosted: Hawaii,

16 8 Tabel (Forts.). Opgave over de fra Norge i Maanederne Juni September 0 i Nr. Livsstilling. Svensk. Dansk. Finsk. Russisk. Tysk. zisk. Osterrigsk og Ungarsk. Schwei- B. Kvinder. HusmOdre Lærerinder Læger, Sygepleiersker Jernbane-, Post- og Telegraffunkflowerer o... Kunstnere, Musikere, Journalister Store Eiendomsbesiddere m. ni.. Større Industridr., Selvst. Haandværksdriv., Handlende o. a. selvst. Forretningsdrivende. Kontorister, Prokurister o.... Rentiers, Privatiers m. m.... Arb. v. Fabrik, Haandv. og BBergværk samt andre Arb.... Tjenere Studenter og Kandidater.. Gymnasiaster og andre Elever. Andre Livsstillinger. Uopgivet eller utilstrækkelig betegnet Livsstilling Tilsammen C. Born Tilsammen Mænd. Kvinder. Børn Bosted: St. Helena. ) Bosted: Algier. Bosted : Hawaii.

17 Tabel omhandlede a freis te Turister, fordelt efter Livsstilling og Nationalitet. AMINE Belgisk. Engelsk. Fransk. Spansk. Italiensk. Hollandsk. Amenkansk. Britiske Kolonier. Andre Nationer. Til. sammen. Nr ) ) _ ) i

18 0 Tabel. Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier, Nr. Landsdele. 'Heraf Hoteller og Sanatorier, for hvilke Samlet der haves fuldstændige Opgaver over Senge, Brandtaxt og Personer. Antal Ho- Antal. Brandtaxt paa teller of; Hoteller Sana- og Sanatorier. torier. Senge. Bygninger. Kr. Inventar. Kr. Det underordnede Personale. Andre Norskeske. ske. læn- Sven- Dan- Ud- Ialt. dinger. 8 0 I. Riget.... II. Rigets Bygder. III. Rigets Byer IV. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger.. Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal SOndre Trondhjem Nordre Trondhjem Jarlsberg og Nordland Tromso' Finmarken Sum I V. Byerne amtsvis. Smaalenene. Akershus Kristiania. Hedemarken Kristians Buskerud... Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes... Lister og Mandal Stavanger. Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland. Troms0 Finmarken Sum ' { ) Heraf, der ikke er fordelt paa Maaneder. ) Heraf 08, der ikke er fordelt paa Maaneder. Heraf

19 hvor Udicendinger har havt Logi i Aaret 0. Til Hoteller og Sanatorier ankomne ludltendinger. Januar. Februar Marts. April. Mai. Juni. Juli. August..Septbr. Oktbr. Novbr. Decbr. Ialt. Nr. 8 0 O 0 O ) ) ) B lj ) 8 0 ' ' } 8 IV V , der ikke er fordelt paa Maaneder. Heraf 8, der ikke er fordelt paa Maaneder, se Note -,

20 Tabel (Forts.). Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier, hvor Udlcendinger har havt Logi i Aaret 0. Landsdele. Hoteller og Sonotorier. Antal Senge. Brandtaxt paa Bygninger. Inventar, Kr. Kr. Det underordnede Personale. VI. Herreder, for hvilke der haves ufuldstændige Opgaver. ) Aker, Vestre Akershus Amt,.. Urskog.... Fet Nes Eidsvold Hurdalen Hedemarkens Amt Nordre Odalen Aasnes Trysail Ytre Rendalen Øvre Rendalen ^ Lille-Elvedalen TOnset.... Kvikne Dovre Lesje Skiaaker Lom Kristians Amt. Vaage Nordre Fron , ) For disse Herreder er ogsaa de fuldstændige Opgaver tilføjet (med Nonpareille), forsaavidt tillige saadanne foreligger.

21 Pabel (Ports.). Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier, hvor Udlcendinger har havt Logi i Aaret 0. Landsdele. Hoteller og Sanatorier. Antal Senge. Brandtaxt paa Bygninger. Inventar. Kr. Kr. Det underordnede Personale. Sondre Fron Ostre Gausdal Faaberg Aadalen Modum Flesberg Nore Buskerud Amt. Jarlsberg og Larvik Amt. Hof Brunlanes Saude Tinn Laardal Vinjo Rauland Fjære Birkenes Bygland Valle Bratsberg Amt. Nedenes Amt. Lister og Mandal Amt Bjelland SOndre Tindal Moster0 Vikedal Sand Saude Suldal Stavanger Amt i 0 0 i - 80 i ß i i 0 i i I

22 Tabel (Forts.). Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier, hvor Udlcendinger har havt Logi i Aaret 0. Landsdele. Hoteller og Sanatorier. Antal Senge. Brandtaxt paa Bygninger. Inventar. Kr. Kr. Det underordnede Personale. Søndre Bergenhus Amt. Strandebarm Etne 0 00 Fjelberg 00 Tysnes 0 0 Ullensvang Nordre Bergenhus Amt. Lyster Hafslo Aardal Lærdal Sogndal Aurland Balestrand Vik Naustdal 8 80 Kinn 080 Selje Gloppen Indviken Stryn Romsdals Amt. Vannelven 00 Orsten Grytten SO Eresfjord og Vistdalen Nesset 00

23 Tabel (Forts). Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier, hvor Udlcendinger har havt Logi i Aaret 0. Landsdele. Hoteller og Sonotorier. Antal Senge. Brandtaxt paa Bygninger Inventar. Kr. Kr. Det underordnede Personale. Bols Sundalen Ulvuudeidet Stangvik.- Rindalen SOndre Trondhjems Amt Orkedalen ' 80 Meldalen Opdal Storen Soknedalen 0 0 Nordre Trondhjems Amt StjOrdalen Grong Vikten 0 Leka 0 Nordlands Amt. BrØnn Hemnes Mo 8 00 Skjerstad , Saltdalen ^ 800 Ankenes Vaagan Sortland Troms0 Amt. Karlso Skjerv0 8 00

24 Tabel (Forts.). Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier, hvor Udlcendinger har havt Logi i Aaret 0. Landsdele. Antal Hotell er og Sana- Senge. Wrier. randtaxt paa Bygninger. Inventar. Kr. Kr. Det underordnede Personale Sarpsborg Fredrikstad Kristiania Hedemarkens Amt Hamar Kongsvinger Buskerud Amt. Drammen Kongsberg Jarlsberg og Larvik Amt Holmestrand Aasgaardstrand Sandefjord

25 Tabel (Forts). Oplysninger vedkommende Hoteller og Sanatorier, hvor Udlandinger har havt Logi i 'lard 0. Landsdele. Hoteller og Sana. toner. Antal Senge. Brandtaxt paa Bygninger. Inventar. Kr. Kr. Det underordnede Personale. 8I Arendal Nedenes Amt Lister og Mandal Amt. Flekkefjord Stavanger Amt. Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Amt FlorØ Sondre Trondhjems Amt. Trondhjem Nordre Trondhjems Amt. Levanger Nordlands Amt. Narvik Troms0 Tromsfi Amt Finmarkens Amt Vads0 Vardfri

26 8 Bilag I. Foreløbig Plan for en Statistik over den fremmede Reisetrafik,. Poststyrelsen besørger i Maanederne Juni September 0 Optælling af ankommende og afreisende Udlændinger (efter Nationerne)... Poststyrelsen erhverver for Aaret 0 fra Jernbaner og Dampskibe Opgayer over Antal og Værdi af Rundreisebilletter o. lign.. Poststyrelsen søger samme Aar gjennem Amtmændene Oplysninger om Antal af Reisende (Ind- og Udlændinger) ved enkelte Knudepunkter for Trafiken, om muligt med Angivelse af Ruterne (Skydsreisens Længde).. Statistiske Bureau søger erhvervet: a. Navnefortegnelse over Turisthoteller (Sanatorier) i hvert Herred og hver By, deres Værdi (Brandforsikringssum for.huse og Inventar) og Størrelse (Sengeantal). b. Specialopgaver vedkommende derved ansatte Personer (Ind- og Udlændinger, mandlige og kvindelige). C. Derhos kan der muligens blive SpOrgsmaX om (ved Politiet) at soge erhvervet Opgave over Antallet af Besøgende (Ind- og Udlændinger).. Poststyrelsen søger dannet en Centralkomité eller lignende for Landets Turistforeninger, som senere bl. a. kunde erhverve de Oplysninger, som ikke bekvemmelig erholdes ad offentlig Vei, saaledes f. Ex. Oplysning om Værdi af Omsætningen til Udlændinger af norske Industriprodukter (Sølvsager, Peltsverk, Fotografier m. m. m.) og andre Oplysninger om det Pengebeløb, udenlandske Reisende forbruger her i Landet.. De i foranstaaende Post - nævnte Opgaver forudsættes at skulle herefter søges erhvervet aarlig. Dog bliver enkelte Specialopgaver efter 0 kun at indhente som Regel hvert femte Aar, begyndende med 0, og det samme forudsættes at blive Tilfældet ogsaa med de i Post nævnte Opgaver. ) Som i Indledningen nævnt er denne Plan indtil videre stillet i Bero.

27 Bilag. De anvendte Schemaer. Turistschema Nr. I. Fortegnelse over Antallet af de med bauen via med Tog Nr. den 0 ankomne udenl an dske Passagerer. Samlet Antal Udlændinger Svenske Danske Tyske.. Engelske. Franske Andre Nationer Disse var fordelt paa folgende Nationaliteter: Mænd. Kvinder. Turistschema Nr.. Fortegnelse over Antallet af de med Dampskibet den 0 ankomne udenlandske Passagerer. Rute: Samlet Antal Udhendinger. Disse var fordelt paa folgende Nationaliteter: Mænd. Kvinder. Svenske. Danske Tyske Engelske.. Amerikanske Franske. Belgiske. Norske Amerikanere Andre Nationer *

28 0 Turistschema Nr.. Antal U d re ndinge r ankomne til med Lystfartøiet tilhørende hjemmehørende i Toldsted. ankommet den 0. Antal Passagerer Søfolk Turlstschema Nr.. Opgave over udenlandske Turister, der Aaret 0 har besøgt Norge. Behag at besvare (uden Navn) nedenstaaende Sorgsmaal og tilbagelevere Opgaven til Konduktøren (Styrmanden). Be so kind as to answer (no name) the following questions and return the list to the guard (mate). Veuillez répondre (pas de nom) aux questions suivantes et retourner la liste au conducteur (au second). Seien Sie so gütig, die folgenden Fragen zu beantworten (kein Name), und das Verzeichniss dem Schaffner (Steuermann) zurückzuliefern.. Ad hvilken Rute Tilbagereisen fra Norge sker? By what line do you leave Norway Par quelle route partez-vous de Norvège? Route der Rückreise von Norwegen. Datum for Tilbagereisen? Date of departure? Le quantième du retour? Datum der Rückreise?. Varigheden af Opholdet i Norge? How long was your stay in Norway? Combien de temps a duré le séjour en Norvège? Die Dauer des Aufenthaltes in Norwegen?. Den Reisendes Livsstilling? Profession of the traveller? Métier du voyageur? Lebensstellung des Reisenden?. Bosted? Country of residence? Le lieu d'habitation actuelle? Gegenwärtiger Aufenthaltsort. Fødeland? Native country? Pays natal? Vaterland?. Mand oiler Kvinde? Male or Female? Homme ou femme? Mann oder Frau?

29 Turlstschema Nr.. Opgaver vedkommende Hotel (Sanatorium) i Aaret 0.. Beliggenhed (Herred, By). Eierens Navn og Nationalitet.. Bestyrerens Navn og Nationalitet. Det underordnede Personale: Gjennemsnitligt Antal Mænd. Kvinder. a) i Sommersæsonen (fra til ) b) i den øvrige Del af Aaret, forsaavidt Hotellet da holdes aabent (fra til ). Bestaar det underordnede Personale udelukkende af Norske? I modsat Fald hvormange i Sommersæson en af efterntvnte Nationaliteter : Mænd. Kvinder. Svenske. Danske Norske Amerikanere Andre Udltendinger. Antal Gjæstesenge. a) Brandforsikringstaxt for de til Hotellet (Sanatoriet) hørende Husebygninger Kr. b) Brandforsikringssum for Inventar og Beholdninger Kr. 8. Antal Reisende (og Sanatoriegjæster), der har havt Natt eh e lake r ge i Hotellet (Sanatoriet) i hver Maaned af Aaret 0 (de, der er ankomne i én Maaned og afreist i en folgende Maaned, tælles kun i den Maaned, i hvilken de er ankomn e ; forsaavidt en og samme Reisende har aflagt flere Besøg i Hotellet, regnes han derimod Gang for hvert Besøg). Norske. Norske. Udlændinger. Udlænclinger. Januar Februar Marts April. Mai Juni Juli August September Oktober November December Tilsammen i 0

30 _

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes al Særtryk af t Statsøkonomisk tidsskrift» for 1905. Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes aarsberetninger. Af A. N. Kiær. Efterat der, som fortsættelse af de om fabrikdriften i de

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. ARENE 1866-70. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. ARENE 1866-70. DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE DE FASTE EIENDOMME I ARENE 8660. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKER I. 8. De Oplysninger der findes samlede i nærværende Hefte

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole Aarsberetning fra Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole i Christiania. Skoleaaret 1899 i000. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1900. Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1899-1900. Skolens

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902

Forblad. Kalk- og cementmørtel. H.P. Bonde. Tidsskrifter. Architekten, Afd B, 22 aug 1902 Forblad Kalk- og cementmørtel H.P. Bonde Tidsskrifter Architekten, Afd B, 22 aug 1902 1902 KALK- OG CEMENTMØRTEL. "Architekten" af 8. August cl. A. findes en Artikel, betitlet: "En Sammenligning mellem

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

DER er af myrselskabet paabegyndt istandbringelse af en statistik over. DE erholdte oplysninger vedrørende brændtorvindustrien er for de

DER er af myrselskabet paabegyndt istandbringelse af en statistik over. DE erholdte oplysninger vedrørende brændtorvindustrien er for de NORGES BRÆNDTORVFABRIKATION I 1904. UDDRAG AF FOREDRAG OM TORVINDUSTRIEN PAA DET NORSKE MYRSELSKABS AARSMØDE DEN 11. FEBRUAR 1905. AF TORVINGENIØR J. G. THAULOW. DER er af myrselskabet paabegyndt istandbringelse

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870.

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870. C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET. IIDGI\'I^E AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 0. Til den kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Michael Dupont. Pasprotokoller. Et redskab for slægtsforskeren

Michael Dupont. Pasprotokoller. Et redskab for slægtsforskeren Michael Dupont Pasprotokoller Et redskab for slægtsforskeren Hvad kan pasprotokoller bruges til? - Følge en persons færden - Hvor en person kommer fra - Hvor en person rejser hen Hvad vi skal se på - Rejsepas

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

fuo$is. Badet har ikke selv logihuse. Kurgjesterne bor tilleie hos byens familier, hvor der er stort udvalg af comfortable

fuo$is. Badet har ikke selv logihuse. Kurgjesterne bor tilleie hos byens familier, hvor der er stort udvalg af comfortable pr. seance) og massasebehandling (kr. o,5" pr. seance ir zo min.) samt for de elektriske varmh-rftsbad (Bath-bad) og lysbad. Kurafgiften modereres for medlertrmer af samnre husstand, z.; < ; >F A E zla

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole i Christiania. Skoleaaret 1902-1903. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1903. Skole-Efterretnin g er for Skoleaaret 1902-1903. Skolens

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget Ark No h/1887 Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget et Barn i Byens Skole for Realafdelingen (:den saakaldte Borgerskole :) kostede

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Norges kommunale Finantser

Norges kommunale Finantser C. N. 1. STATISTIK OVER Nrges kmmunale Finantser Aarene 1878, 1879 g 188. Udgiv et af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. I Kmmissin hs H. A schehug & C. 1882-1885. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI.

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

SELVMORD I NORGE STATISTISKE OPLYSNINGER 1826 1880. KRISTIANIA. BOYE STROM. 1883. ON! A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. VED

SELVMORD I NORGE STATISTISKE OPLYSNINGER 1826 1880. KRISTIANIA. BOYE STROM. 1883. ON! A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. VED STATISTISKE OPLYSNINGER ON! SELVMORD I NORGE 1826 1880. VED BOYE STROM. Særskilt Aftryk af -Meddelelser fra det statistiske Centralbureati', Iste Bind.) KRISTIANIA. A. NV. BRØGGERS BOGTRYKKERI. 1883. STATISTISKE

Læs mere

Raaberg Forhandlingsprotokol 1850

Raaberg Forhandlingsprotokol 1850 Raaberg Forhandlingsprotokol 1850 Aar 1850 den 2 Marts blev afholdt et Sogneforstanderskabsmøde i Raaberg Præstegaard, hvortil alle Sogneforstanderne gave Møde. Fattig Skole og Communal Regnskaberne for

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning

Turisme. Turismen 2006-2009 2010:2. Sammenfatning Turisme 21:2 Turismen 26-29 Sammenfatning Nye tal Færre flypassagerturister i 29 Figur 1. Hermed offentliggøres tallene for fly- og krydstogtpassagerstatistik. Publikationen indeholder et estimat over

Læs mere

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Danmark Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Skandinavien Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Sverige Svenske Tidsskrifter

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN

Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 HOVEDPLAN. for ETABLERINGEN AF FÆSTNINGSOVERSVØMMELSEN KØBENHAVN Afskrift ad JK 97/MA 1910 ad 2' J.D. 2' B.D. Nr. 48-85 / 1913 Pakke 8 Dato 10/2 Den kommanderende General 1' Generalkommandodistrikt København den 27/7 1910 Fortroligt D. Nr. 197 HOVEDPLAN for ETABLERINGEN

Læs mere

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS

OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS OVERNATNINGSTATISTIKKER FOR RANDERS - December & Total 2013 - Hotelstatistik o Overnatninger i alt o Kapacitetsudnyttelse o Segmenter Erhverv og fritid, grupper og individuelle o Sammenligning med andre

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

') Dep.-tld.'1837, s. 19G og 200. 2) Norway (London 1834), s. 53. 3) Skrivelsc fra finansdept. av 16.7.1827.

') Dep.-tld.'1837, s. 19G og 200. 2) Norway (London 1834), s. 53. 3) Skrivelsc fra finansdept. av 16.7.1827. mai 1827 blev forbudet opheevet. Dog skulde det herefter som hidtil veere forbudt passagerer med dampskibene at tage med breve.3) Postgang inde-nlands, Der gik i 1814 post langs hele Nor- ') Dep.-tld.'1837,

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere