Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 ( ).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004)."

Transkript

1 Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf Mobil ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 ( ). Resumé Den samlede omsætning blev 616,6 mio.kr. mod 683,5 mio.kr. sidste år. Resultat af primær drift (EBITA) udgjorde 37,0 mio.kr. mod 43,0 mio.kr. sidste år - resultatet er i overkanten af de senest offentliggjorte forventninger (jf. fondsbørsmeddelelse af 25. marts 2004) men i overensstemmelse med forventningerne angivet i begyndelsen af regnskabsåret. Årets resultat udgjorde 10,6 mio.kr. mod minus 79,8 mio.kr. i 2002/03, der var inkl. en goodwillnedskrivning på 92,1 mio.kr. Pengestrømme fra driftsaktivitet har udgjort 58,0 mio.kr. mod 75,1 mio.kr. sidste år. Selskabets nettorentebærende gæld er reduceret med 45,6 mio.kr. til 146,9 mio.kr. Soliditeten er øget til 38% fra 30% ved udgangen af sidste regnskabsår. Bestyrelsen indstiller, at der ikke betales udbytte for regnskabsåret 2003/04. Restruktureringen inden for forretningsområdet grafisk udstyr er fortsat i 2003/04, og det er besluttet at etablere produktion i Slovakiet. Omsætningen inden for forretningsområdet faldt til 466,4 mio.kr. i 2003/04 fra 572,1 mio.kr. i 2002/03. Omsætningen inden for forretningsområdet fotografisk udstyr (Imacon) steg til 150,2 mio.kr. i 2003/04 fra 111,4 mio.kr. i 2003/03. Efter regnskabsårets afslutning er Imacon solgt for ca. 72 mio.kr. svarende til en enterprise value på 93 mio.kr. til virksomhedsgruppen bag den svenske kameraproducent Hasselblad AB. Salgsprisen svarer stort set til den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. I regnskabsåret 2004/05 forventes en omsætning i størrelsesordenen mio.kr. Faldet i omsætningen i forhold til 2003/04 kan tilskrives salget af Imacon samt et forventet fald i omsætningen inden for det grafiske forretningsområde. Der forventes et break-even resultat af primær drift (EBITA) på baggrund af blandt andet omkostninger til etablering i Slovakiet samt færdigudvikling og markedsføring af inkjet-projektet ictp. Ringsted, den 18. august 2004 Jørn Kildegaard Bestyrelsesformand René Barington Adm. direktør Glunz & Jensen A/S! Haslevvej 13 DK-4100 Ringsted! Danmark Tel.: ! Fax: Bank: Nordea Bank Danmark A/S, Denmark CVR-nr

2 HOVED- OG NØGLETAL Mio.kr. 1999/ / / / /04 (EUR mio.) 2003/04** Resultatopgørelse Nettoomsætning 828,5 814,8 689,4 683,5 616,6 82,9 Bruttoresultat 279,9 289,4 238,0 223,8 200,3 26,9 Resultat af primær drift (EBITA) 125,0 88,9 50,3 43,0 37,0 5,0 Finansielle poster, netto (9,0) (14,3) (10,5) (12,2) (10,0) (1,3) Ordinært resultat før skat og goodwillafskrivninger 116,0 74,6 39,8 30,8 27,0 3,6 Ordinært resultat før goodwillafskrivninger 77,0 56,7 26,7 21,3 18,7 2,5 Goodwillafskrivninger (53,3) (51,3) (11,3) (12,5) (8,7) (1,2) Goodwillnedskrivninger (92,1) - - Resultat af ophørende virksomhed (20,9) ens resultat 2,3 4,7 16,4 (79,8) 10,6 1,4 Balance Aktiver Goodwill 200,0 162,9 165,1 97,0 89,8 12,1 Andre anlægsaktiver 162,9 155,5 155,5 138,9 124,0 16,7 Omsætningsaktiver 252,7 255,9 241,1 229,4 191,4 25,7 Aktiver i alt 615,6 574,3 561,7 465,3 405,2 54,5 Passiver Egenkapital 245,5 240,3 253,1 140,8 154,7 20,8 Minoritetsinteresser 2,2 3,1 3, Hensatte forpligtelser 5,4 1,2 12,1 7,2 5,5 0,7 Langfristede gældsforpligtelser 16,0 17,6 15,9 12,6 12,2 1,6 Kortfristede gældsforpligtelser 346,5 312,1 277,5 304,7 232,8 31,4 Passiver i alt 615,6 574,3 561,7 465,3 405,2 54,5 Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet 109,8 89,2 38,5 75,1 58,0 7,8 Pengestrømme fra investeringsaktivitet* (176,2) (40,4) (58,3) (58,0) (13,5) (1,8) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 60,8 (44,2) 8,7 7,4 (64,9) (8,7) Ændring i likviditet (5,6) 4,6 (11,1) 24,5 (20,4) (2,7) * heraf nettoinvestering i materielle anlægsaktiver (18,1) (22,6) (4,4) (3,8) (0,6) (0,1) Nøgletal i % Overskudsgrad (EBITA) 15,1 10,9 7,3 6,3 6,0 6,0 Overskudsgrad (EBIT) 8,7 4,6 5,7 (9,0) 4,6 4,6 Afkastningsgrad 22,6 15,4 9,1 8,7 9,0 9,0 Egenkapitalens forrentning efter skat 9,4 1,9 6,6 (40,3) 7,2 7,2 Egenkapitalandel 39,9 41,8 44,9 30,3 38,2 38,2 Andre oplysninger Nettorentebærende gæld 209,6 172,8 199,9 192,5 146,9 19,7 Rentedækning før goodwill af- og nedskrivning (gange) 13,9 6,2 4,8 3,5 3,7 3,7 Rentedækning (gange) 8,0 2,6 3,7 (5,1) 2,9 2,9 Resultat pr. aktie (EPS) 10,4 2,1 7,3 (36,8) 5,1 0,7 Cash flow pr. aktie (CFPS) 49,1 39,9 17,3 34,6 27,7 3,7 Indre værdi pr. aktie (BV) 110,0 107,6 113,3 67,3 74,0 9,9 Børskurs pr. aktie ,2 Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) Udbytte pr. aktie 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gennemsnitligt antal medarbejdere Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Anbefalinger og Nøgletal 1997 fra Den Danske Finansanalytikerforening. ** Omregning fra danske kroner til Euro er sket til kurs 743,71. Side 2 af 16

3 UDVIKLINGSTENDENSER PÅ GLUNZ & JENSENS MARKEDER Der pågår i disse år en række væsentlige forandringer inden for de områder, hvor Glunz & Jensens aktiviteter er koncentreret. Forandringerne kan henføres til ændrede teknologier, en ændret konkurrencesituation samt ændringer af markedsstrukturen. På den teknologiske front har de seneste år været kendetegnet ved, at der er sket en væsentlig grad af computerstyring og digitalisering af stort set alle processer i den grafiske industri. For så vidt angår anvendelsen af fremkaldere på det grafiske forretningsområde er der sket en overgang fra brug af film- og konventionelle pladefremkaldere til brug af CtP-baserede fremkaldere og på det fotografiske forretningsområde en overgang fra optagelse af filmbaserede billeder til optagelse af digitale billeder. Dette har medført væsentlige ændringer i efterspørgslen efter Glunz & Jensens produkter. Med de nye teknologier er også fulgt en ændring af konkurrencesituationen inden for især det grafiske område. Tidligere var der relativt få udbydere af filmfremkaldere, og marginalerne på filmfremkalderprodukterne var relativt høje. I takt med, at CtP-teknologien er blevet moden, er antallet af leverandører øget. Konkurrencen er dermed intensiveret, og marginalerne på CtPprodukterne er generelt noget lavere end for filmfremkalderprodukterne. Der sker fortsat en koncentration blandt Glunz & Jensens store OEM-kunder, hvilket sammenholdt med det større antal leverandører har medvirket til at øge prispresset. Konjunkturudviklingen spiller en væsentlig rolle for den overordnede udvikling inden for den grafiske branche. Konjunkturafmatningen er fortsat i regnskabsåret 2003/04, men nu forventes konjunkturerne mere gunstige og kundernes investeringslyst forventes gradvist at tiltage. Forventningerne til den fremtidige indtjening inden for den grafiske industri synes derfor at lysne. Konkurrencen og prispresset blandt leverandørerne af udstyr til den grafiske branche forventes dog at fortsætte, hvorfor der fortsat forventes et generelt pres på indtjeningen. I de kommende år vil der fortsat være klare incitamenter til yderligere at effektivisere prepressprocessen. Flere pladeproducenter arbejder med at fremstille plader, der ikke skal fremkaldes, hvilket kan få direkte indflydelse på markedet for CtP-fremkaldere. Denne teknologi er stadig langt fra moden, og det vides endnu ikke, hvorvidt teknologien vil slå igennem, og i hvilket tempo dette i så fald vil ske. FORRETNINGSOMRÅDET GRAFISK UDSTYR Glunz & Jensens aktiviteter inden for grafisk udstyr omfatter udvikling, produktion, salg og distribution af pladefremkalderudstyr og andet udstyr, der anvendes i den del af prepressprocessen, hvor plader klargøres til brug ved trykning. I 2003/04 har der været fokus på den fortsatte tilpasning af forretningsområdet til de ændrede markedsvilkår der er sket yderligere besparelser, og der er endvidere truffet beslutning om at etablere produktion i Slovakiet. Der er i løbet af året introduceret to nye CtP-produkter til mellemsegmentet, og Glunz & Jensen har præsenteret et potentielt nyt produktområde, inkjet CtP. Etablering af produktion i Slovakiet Skiftet til CtP-teknologi fra filmbaseret teknologi har haft væsentlige konsekvenser for Glunz & Jensens indtjening, da marginalerne på CtP-produkterne generelt er lavere end for de filmbaserede produkter. De lavere marginaler kan primært tilskrives en væsentlig hårdere konkurrence som følge af et større antal leverandører og stadig færre, men større kunder. For at imødekomme denne udvikling gennemføres løbende besparelser. Besparelserne har omfattet en reduktion af både direkte omkostninger og faste omkostninger og har blandt andet inkluderet flytning af fremstilling af løntunge komponenter fra danske underleverandører til le- Side 3 af 16

4 verandører i lavtlønsområder samt en reduktion i antallet af medarbejdere. Det er desuden besluttet at etablere produktion i Slovakiet. Ved etablering af produktion i Slovakiet opnås der betydelige besparelser, da lønomkostningerne er væsentligt lavere end i Danmark og England, hvor Glunz & Jensens produktion i dag er placeret. Derudover vil produktion i Slovakiet også muliggøre en større anvendelse af lokale underleverandører med yderligere besparelser til følge. Flytningen af produktionen forventes påbegyndt i 1. halvår af Som udgangspunkt vil der kun ske flytning af produkter, der har opnået en modenhed, hvor omfanget af ændringer er lavt og primært relaterer sig til produktionsmæssig optimering. Produkter, der ikke lever op til dette krav vil fortsat blive produceret i Danmark og England. For at sikre kvaliteten af produkter, der produceres i Slovakiet, er det planlagt at etablere kvalitetsstyring efter ISO 9001 standarden, som også i en længere årrække har været standarden i de øvrige produktionsenheder. Flytningen af produktion til Slovakiet forventes, efter en indkøringsperiode på måneder, at medføre en væsentlig reduktion af enhedsomkostningerne. Forbedringerne vil blive realiseret gradvist i perioden frem til 2008, hvor flytningen af produktion og de tilknyttede ændringer i henholdsvis Danmark og England ventes fuldt gennemført. Produktudvikling og nye produkter I efteråret 2003 blev der lanceret endnu to produkter i Raptor-familien, Raptor Polymer og Raptor ECO. Herefter dækker Raptor alle gængse pladeteknologier, som kunderne anvender, og Raptor-platformen er færdigudviklet. Raptor Polymer er blevet godt modtaget på markedet og afsættes gennem de store OEM-kunder, hvorimod Raptor ECO udelukkende afsættes til Mitsubishi Paper Mill, hvor den indgår i et nyt kemibesparende fremkaldersystem. Glunz & Jensen vurderes i dag at have en markedsandel i størrelsesordenen 50% inden for CtP-fremkaldere, og med lanceringen af de nye Raptor-produkter kombineret med aftaler med alle de store OEM-kunder inden for CtP forventes denne markedsandel at kunne opretholdes og på nogle markeder at kunne udvides. Med henblik på at fastholde den stærke markedsposition søger Glunz & Jensen løbende at imødekomme kundernes behov samt aflæse og tilpasse sig betydende markedstendenser. Glunz & Jensen har således som mål at være totaludbyder inden for fremkalderprodukter og være blandt de første, der udbyder nye produkter tilpasset nye teknologier. Flere pladeproducenter arbejder på at fremstille plader, der kan fremkaldes uden brug af kemiske stoffer, og Glunz & Jensen har for en af de store OEM-kunder udviklet en kemi-fri CtPfremkalder, som blev introduceret på Drupa-messen i maj Glunz & Jensen kunne endvidere på Drupa-messen præsentere en ny teknologi, den såkaldte inkjet CtP-teknologi. Denne teknologi indebærer, at der ved hjælp af inkjet kan skabes tekst og billeder direkte på trykplader af aluminium, og at der ikke kræves efterfølgende fremkaldelse. Den nye teknologi henvender sig primært til mindre trykkerier og medfører lavere omkostninger, større fleksibilitet og et mere enkelt work-flow end ved brug af nuværende metoder. Inkjet CtP-projektet vil blive videreført i det kommende regnskabsår, og det er målet at lancere et produkt i anden halvdel af 2004/05. Udvikling i omsætning og resultat Der er i regnskabsåret indført en ny opdeling af omsætningen inden for det grafiske område. Omsætningen opdeles nu på fire grupper: CtP-fremkaldere, film- og konventionelle pladefremkaldere, Plateline-udstyr og reservedele m.v. Konventionelle pladefremkaldere grupperes sammen med filmfremkaldere, således at produkter, der anvendes til den konventionelle filmbaserede prepress-metode, optræder samlet. Gruppen Plateline-udstyr er samtidig udskilt fra Side 4 af 16

5 den tidligere pladefremkaldergruppe. Plateline-udstyr omfatter blandt andet udstyr til at transportere og stable plader samt ovne til behandling af plader. Den nye opdeling er indført for at give et mere klart billede af udviklingen inden for de enkelte aktiviteter. Den samlede omsætning inden for forretningsområdet grafisk udstyr udgjorde i 2003/04 466,4 mio.kr. mod 572,1 mio.kr. i 2002/03. Faldet i omsætningen skyldes primært et fald i omsætningen af film- og konventionelle pladefremkaldere og reservedele. Omsætningsfaldet har været særligt kraftigt på det nordamerikanske marked. Omsætningen af CtP-fremkaldere udgjorde 226,4 mio.kr. mod 239,2 mio.kr. i 2002/03. Omsætningen er påvirket af den lavere kurs på US-dollar og engelske pund, et generelt prispres samt en lavere vækst i efterspørgslen efter CtP-fremkaldere i både high-end segmentet og i mellemsegmentet i takt med en gradvis mætning. Den højeste vækst i efterspørgslen ses på de mindre udviklede markeder. Omsætningen af film- og konventionelle pladefremkaldere udgjorde 85,5 mio.kr. mod 161,4 mio.kr. i 2002/03. Faldet i omsætningen er en fortsættelse af den udvikling, som har præget de seneste år i forbindelse med skiftet til CtP-teknologien. I løbet af året er flere OEM-kunder endvidere ophørt med produktion og markedsføring af filmbaserede prepress-produkter. Omsætningen af Plateline-udstyr udgjorde 53,5 mio.kr. mod 59,1 mio.kr. i 2002/03. Omsætningen er som for CtP-fremkaldere påvirket af den lavere US-dollarkurs samt en faldende efterspørgsel. Den faldende efterspørgsel på PlateLine-udstyr er primært forårsaget af pladeproducenternes introduktion af CtP-plader, som ikke kræver bagning før eller efter fremkaldelse. Omsætningen af reservedele m.v. udgjorde 101,0 mio.kr. mod 112,4 mio.kr. i 2002/03, og udviklingen afspejler det stadig faldende antal aktive filmfremkaldere. Den lavere omsætning og presset på marginalerne har medført et fald i EBITA i forhold til 2002/03. EBITA udgjorde således 18,6 mio.kr. mod 55,7 mio.kr. i 2002/ / / /04 Nettoomsætning, mio.kr. 540,1 572,1 466,4 Resultat af primær drift (EBITA), mio.kr. 46,1 55,7 18,6 Overskudsgrad, % 8,5 9,7 4,0 Gennemsnitligt antal medarbejdere FORRETNINGSOMRÅDET FOTOGRAFISK UDSTYR Glunz & Jensens aktiviteter inden for fotografisk udstyr har været samlet i det 100% ejede selskab Imacon frem til salget af selskabet 12. august Imacons produktportefølje består af digitale kamerabagstykker og scannere til det professionelle segment. I det forløbne år har Imacon foretaget en omstilling fra en scannerbaseret til en kamerabaseret virksomhed. Imacon har valgt at fokusere på relativt få produkter med en førende teknologi og har i årets løb øget indsatsen inden for videreudvikling af produkterne, udbygning af samarbejdet med andre virksomheder inden for udvikling og salg samt udbygning af egne salgskanaler. Produktudvikling og nye produkter Imacon påbegyndte i januar 2003 salget af et det nyudviklede digitale kamerabagstykke, Ixpress, som indeholder en unik funktionalitet sammenlignet med andre kamerabagstykker til det professionelle segment. I løbet af 2003/04 er der udviklet en ny version af Ixpress, Ixpress C, som indeholder en række nye funktioner, hvor de mest nyskabende er en ny og større sensor og en preview -funktion med en meget hurtig zoom-funktionalitet. Side 5 af 16

6 I april 2004 introducerede Imacon scanneren Flextight 949, som er en videreudvikling af den populære Flextight 848. Flextight 949 byder blandt andet på en forbedring af lyskilden i scanneren, som medfører større hastighed under scanning og en generelt bedre kvalitet. I sommeren 2003 indgik Imacon en strategisk samarbejdsaftale med Leica og Kodak s division for Imaging Sensor Solutions. Ifølge aftalen skal Imacon udvikle og producere et digitalt kamerabagstykke baseret på en Kodak-sensor. Kombinationen af det nye produkt og Leica s eksisterende kamera udgør det første 35 mm SLR-kamera, der giver mulighed for at skifte mellem digitale og filmbaserede optagelser med det samme kamerahus. Imacon påbegynder produktionen af det nye kamerabagstykke i efteråret Leica varetager ifølge aftalen markedsføring og distribution. Det nye Leica-kamera henvender sig til en bredere kundekreds end Imacons nuværende kamera-produkter. Udvikling i omsætning og resultat Den samlede omsætning inden for forretningsområdet fotografisk udstyr udgjorde i 2003/04 150,2 mio.kr. mod 111,4 mio.kr. i 2002/03. Stigningen i omsætningen dækker over en væsentlig fremgang i omsætningen af digitale kamerabagstykker og et fald i omsætningen af scannere. Omsætningen af kamerabagstykker udgjorde 100,8 mio.kr. mod 28,6 mio.kr. i 2002/03 den positive udvikling er en følge af både lanceringen af meget konkurrencedygtige produkter og en mere gunstig udvikling i de internationale konjunkturer. Omsætningen af scannere udgjorde 49,4 mio.kr. mod 82,8 mio.kr. i 2002/03. Den ændrede sammensætning af omsætningen er et resultat af en væsentlig omprioritering af Imacons ressourcer. Den øgede anvendelse af digital fotografering har i de sidste par år betydet et generelt fald i efterspørgslen efter scannere, mens der modsat er en stigende efterspørgsel efter digitale kameraløsninger. Som konsekvens af denne udvikling har Imacon øget ressourceindsatsen inden for udvikling og afsætning af digitale kamerabagstykker og har mindsket ressourceindsatsen inden for scannere. Denne omstilling af virksomheden er lykkedes med en stigende omsætning og indtjening til følge. For at styrke salget af Imacons produkter er der i 2003/04 etableret en ny filial i Tyskland. Imacon har i regnskabsåret etableret et markedsføringssamarbejde med kameravirksomheden Hasselblad. Den stigende omsætning har medført en stigning i EBITA i forhold til 2002/03. EBITA udgjorde således 18,4 mio.kr. mod minus 12,7 mio.kr. i 2002/ / / /04 Nettoomsætning, mio.kr. 149,3 111,4 150,2 Resultat af primær drift (EBITA), mio.kr. 4,2 (12,7) 18,4 Overskudsgrad, % 2,8 (11,4) 12,2 Gennemsnitligt antal medarbejdere KOMMENTARER TIL REGNSKABET Regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt efter bestemmelserne i årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav, Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Der er ikke foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis i 2003/04. Side 6 af 16

7 Overgang til IAS/IFRS Som børsnoteret selskab vil Glunz & Jensen fra og med regnskabsåret 2005/06 skulle anvende de internationale regnskabsstandarder IAS/IFRS som grundlag for den finansielle rapportering. Glunz & Jensen har iværksat aktiviteter for at sikre, at selskabet kan leve op til IAS/IFRSstandarderne herunder de forøgede oplysningskrav på en række områder. Glunz & Jensen forventer at være i stand til at opfylde de øgede oplysningskrav med de nuværende rapporteringssystemer. Overgangen til IAS/IFRS forventes ikke at give anledning til væsentlige ændringer i den anvendte regnskabspraksis. Glunz & Jensen har vurderet, at de nødvendige informationer fra selskabet og dets dattervirksomheder er tilgængelige til udarbejdelse af en åbningsbalance pr. 1. juni 2004 efter IAS/IFRS. Overgangen forventes ikke at give anledning til væsentlige korrektioner til åbningsbalance og egenkapital pr. 1. juni Resultatopgørelsen Omsætning Glunz & Jensen koncernen oplevede i regnskabsåret 2003/04 et fald i omsætningen til 616,6 mio.kr. fra 683,5 mio.kr. i 2002/03, svarende til 10%. Udviklingen i valutakurserne har påvirket omsætningen negativt med ca. 30 mio.kr. Inden for det grafiske forretningsområde faldt den samlede omsætning fra 572,1 mio.kr. i 2002/03 til 466,4 mio.kr. i 2003/04, et fald på 19%. Omsætningen har dog været stabil igennem regnskabsåret med kun små udsving i den kvartalsvise omsætning. Faldet i omsætningen inden for det grafiske forretningsområde kan primært tilskrives en lavere omsætning af film- og konventionelle pladefremkaldere her udgjorde omsætningen 85,5 mio.kr. i 2003/04 mod 161,4 mio.kr. i 2002/03, et fald på 47%. Omsætningen af CtP-fremkaldere udgjorde 226,4 mio.kr. mod 239,2 mio.kr. i 2002/03, svarende til et fald på 5%. Omsætningen er påvirket af den lavere kurs på US-dollar og engelske pund, et generelt prispres samt en lavere vækst i efterspørgslen efter CtP-fremkaldere i både high-end segmentet og i mellemsegmentet. Omsætningen inden for det fotografiske forretningsområde har igennem hele året været stigende. Den samlede omsætning steg til 150,2 mio.kr. mod 111,4 mio.kr. i 2002/03. Omsætningen er hermed tilbage på samme niveau som i 2001/02, hvor omsætningen udgjorde 149,3 mio.kr. Omsætningsstigningen skyldes salget af digitale kamerabagstykker, der udgjorde 100,8 mio.kr. i 2003/04, svarende til 67% af omsætningen, mens salget af scannere er faldet til 49,4 mio.kr. i 2003/04 fra 82,8 mio.kr. i 2002/03. Afsætningen af scannere har dog været stabil igennem regnskabsåret. Bruttoresultat Bruttoresultatet for koncernen udgjorde 200,3 mio.kr., hvilket svarer til 32,5% af omsætningen sammenlignet med 32,7% i det foregående regnskabsår. Dette afspejler den højere omsætning inden for det fotografiske forretningsområde med høj bruttomargin og det fortsatte fald i bruttomarginen inden for det grafiske forretningsområde, hvor faldet skyldes den lavere kurs US-dollar samt ændring i produktsammensætningen fra film- og konventionelle pladefremkaldere, der har høj bruttomargin. EBITA EBITA blev 37,0 mio.kr. svarende til en overskudsgrad på 6,0% mod 6,3% i foregående regnskabsår. Inden for det grafiske forretningsområde faldt EBITA til 18,6 mio.kr. i 2003/04 mod 55,7 mio.kr. i 2002/03, og inden for det fotografiske forretningsområde steg EBITA fra minus 12,7 mio.kr i 2002/03 til 18,4 mio.kr. Side 7 af 16

8 Samtidig med faldet i omsætningen er der sket omkostningsreduktioner. De samlede salgs-, udviklings- og administrationsomkostninger har udvist et fald på 8% sammenlignet med sidste år. Omkostningsreduktioner har bevirket, at det gennemsnitlige antal medarbejdere i koncernen er nedbragt fra 405 til 371. Skat af ordinært resultat samt goodwillaf- og nedskrivninger Skat af ordinært resultat udgjorde 8,4 mio.kr. mod 9,5 mio.kr. i foregående regnskabsår. Goodwillafskrivninger udgjorde 8,7 mio.kr. mod 12,5 mio.kr. Den økonomiske levetid for goodwill ved købet af Unigraph i 1999 blev fastlagt til 20 år. Fra 2003/04 er levetiden nedsat til 12 år, hvilket medfører en stigning i årlige goodwillafskrivninger på 1,6 mio.kr. Der er ikke foretaget goodwillnedskrivninger i 2003/04 (2002/03: 92,1 mio.kr.). Årets resultat ens resultat efter skat viste et overskud på 10,6 mio.kr. sammenlignet med et underskud på 79,8 mio.kr. i 2002/03, hvor der blev foretaget nedskrivning af goodwill med 92,1 mio.kr. 4. kvartal 2003/04 Omsætningen blev i 4. kvartal på 161,5 mio.kr. mod 176,5 mio.kr. i 4. kvartal 2002/03, et fald på 8%. Resultat af primær drift (EBITA) udgjorde 6,3 mio.kr. mod 12,6 mio.kr. i samme periode sidste år. På det grafiske forretningsområde har omsætningen i 4. kvartal udgjort 117,7 mio.kr. mod 143,7 mio.kr. i samme periode sidste år. Resultat af primær drift (EBITA) er for 4. kvartal på 2,0 mio.kr. mod 14,8 mio.kr. i samme periode sidste år. På det fotografiske forretningsområde er omsætningen i 4. kvartal steget til 43,8 mio.kr. fra 32,8 mio.kr. Der er for 4. kvartal opnået et resultat af primær drift (EBITA) på 4,3 mio.kr. mod et underskud i samme periode sidste år på 2,2 mio.kr. Balance ens samlede aktiver udgjorde ved regnskabsårets slutning 405,2 mio.kr., en reduktion på 60,1 mio.kr. Faldet skyldes primært nedbringelse af likvide beholdninger med 20,4 mio.kr. og varebeholdninger med 17,8 mio.kr. tillige med lave investeringer samt årets afskrivninger på goodwill. Den nettorentebærende gæld er reduceret med 45,6 mio.kr. til 146,9 mio.kr. Reduktionen kan primært tilskrives et fald i varebeholdningerne samt årets indtjening. Langfristede gældsforpligtelser består alene af et lån på 2 mio. US-dollar optaget i dattervirksomheden Glunz & Jensen, Inc. til finansiering af virksomhedens ejendom. Lånet er variabelt forrentet og løber afdragsfrit til ens egenkapital udgjorde ved regnskabsårets udgang 154,7 mio.kr. (2002/03: 140,8 mio.kr.) svarende til en soliditet på 38% sammenlignet med 30% ved udgangen af foregående regnskabsår. Pengestrømme og likviditet Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde 58,0 mio.kr. mod 74,3 mio.kr. i sidste regnskabsår. Faldet skyldes den lavere indtjening kombineret med højere skattebetalinger. Side 8 af 16

9 Efter fradrag af pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde det frie cash flow 44,1 mio.kr. i 2003/04 mod 17,0 mio.kr. i 2002/03. Købet af minoritetsposten i Imacon indgik i 2002/03 i pengestrømme fra investeringsaktivitet med 41,8 mio.kr. ens likviditet og kapitalberedskab anses for tilfredsstillende. EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER Glunz & Jensen A/S indgik den 12. august 2004 aftale med Shriro Sweden AB om salg af samtlige aktier i datterselskabet Imacon A/S til en pris på ca. 72 mio.kr. svarende til en enterprise value på 93 mio.kr. Salgsprisen svarer til den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Køberen af Imacon, Shriro Sweden AB, er holdingselskab for det kendte svenske selskab Hasselblad AB, der producerer verdens førende analoge kameraer. Ved at bringe Imacon og Hasselblad sammen skabes en virksomhed, der er teknologisk førende inden for såvel analog som digital fotografering. Imacon har indgået i Glunz & Jensen koncernen siden købet af virksomheden i Glunz & Jensen erhvervede selskabet med henblik på at styrke udviklingen af sine aktiviteter inden for det grafiske forretningsområde ved at inkludere Imacons hastigt voksende aktiviteter inden for udvikling og salg af scannere. Siden 2000 har Imacon udviklet sig til en førende aktør inden for digitale kamerabagstykker og scannere til professionelle fotografer. Flere forhold har bidraget til beslutningen om salget af Imacon. På baggrund af en meget vellykket introduktion af et nyt digitalt kamerabagstykke har Imacon i 2003/04 helt ekstraordinært øget sin markedsandel fra ca. 5% til omkring 20% af markedet for digitale kamerabagstykker. Denne positive udvikling forventes ikke at kunne fastholdes i Glunz & Jensens ejerskab, da der må forventes en øget konkurrence fra andre producenter af bagstykker og fra producenter af integrerede digitalkameraer. Glunz & Jensens ledelse vurderer således, at vilkårene på markedet for produkter til digital fotografering vil blive betydeligt vanskeligere i de kommende år. Endvidere vil den videre udvikling af Imacon kræve store investeringer i fortsat teknologiudvikling af integrerede kameraløsninger, og det er ledelsens vurdering, at Glunz & Jensen på den baggrund ikke er den rette ejer til at kunne sikre den ønskede udvikling af Imacon. Endelig har Imacon, gennem omstillingen fra en scannerbaseret virksomhed til en virksomhed baseret på professionel digital fototeknologi bevæget sig så langt væk fra Glunz & Jensens andet forretningsområde, at der ikke er nogen synergi af betydning mellem de to forretningsområder. Som følge af salget af Imacon nedbringes Glunz & Jensens balancesum med mere end 100 mio.kr. Rentebærende gæld nedbringes med ca. 92 mio.kr. og soliditeten forbedres til ca. 50. Der sker dermed en forøgelse af de finansielle ressourcer til at fortsætte den igangværende restrukturering af det grafiske forretningsområde og sikre den videre udvikling af selskabet. I 2003/04 havde Imacon en omsætning på 150,2 mio.kr., EBITA på 18,4 mio.kr. og pengestrømme fra driftsaktivitet på 15,4 mio.kr. FORVENTNINGER TIL REGNSKABSÅRET 2004/05 I regnskabsåret 2004/05 forventes en omsætning i størrelsesordenen mio.kr., inklusive en omsætning på 23 mio.kr. i Imacon, mod en samlet omsætning på 616,6 mio.kr. i 2003/04. Side 9 af 16

10 Der forventes et break-even resultat af primær drift (EBITA) efter afholdelse af omkostninger i størrelsesordenen 15 mio.kr. til etablering i Slovakiet og inkjet-projektet ictp samt et negativt primært resultat i Imacon på 4 mio.kr. Det ventede fald i omsætningen kan tilskrives salget af Imacon i august 2004 og lavere omsætning af grafisk udstyr. Omsætningen af CtP-fremkaldere og PlateLine-udstyr forventes at være stort set uændret, idet en højere volumen opvejes af et produktmix med lavere priser. Omsætningen af film- og konventionelle pladefremkaldere forventes fortsat at falde på grund af det glidende teknologiskifte til CtP, ligesom omsætningen af reservedele vil falde på grund af et stadigt faldende antal filmfremkaldere i aktiv anvendelse i trykkerierne. Udtalelser om fremtidige forhold Udsagn om fremtidige forhold, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat, er usikre og forbundet med risici. Mange faktorer vil være uden for Glunz & Jensens kontrol og kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de beskrevne forventninger. Sådanne faktorer omfatter blandt andet væsentlige ændringer i markedsforholdene herunder udviklingen i teknologi, kundeporteføljen, valutakurserne eller virksomhedskøb eller -frasalg. BESTYRELSESBESLUTNINGER OG FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2003/04. Resultatdisponering Bestyrelsen foreslår, at årets resultat på 10,6 mio.kr. overføres til Overført resultat. FINANSKALENDER 2004/ september 2004 Rapport for 1. kvartal 2004/ september 2004 Generalforsamling 20. januar 2005 Rapport for 2. kvartal 2004/ marts 2005 Rapport for 3. kvartal 2004/ august 2005 Årsregnskabsmeddelelse for 2004/ september 2005 Rapport for 1. kvartal 2005/ september 2005 Generalforsamling GENERALFORSAMLING Selskabets ordinære generalforsamling afholdes 22. september 2004 kl i Ringsted Teater og Kongrescenter Nørretorv, 4100 Ringsted. Dagsorden med de fuldstændige forslag samt den trykte årsrapport udsendes senest otte dage før den ordinære generalforsamling. Side 10 af 16

11 RESULTATOPGØRELSE 1. juni maj 2003/ /03 Moderselskab 2003/04 Moderselskab 2002/03 Nettoomsætning Produktionsomkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger (66.480) (71.242) (20.476) (18.357) Udviklingsomkostninger (46.545) (51.565) (29.067) (35.078) Administrationsomkostninger (53.386) (58.045) (20.050) (25.912) Resultat af ordinær primær drift (6.960) Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger (56) (898) (56) (45) Resultat af primær drift (EBITA) (3.920) Resultat før skat i dattervirksomheder (81.484) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (11.337) (14.500) (9.830) (9.068) Ordinært resultat før skat og goodwillafskrivninger (72.617) Skat af ordinært resultat (8.241) (9.452) (7.691) (7.183) Ordinært resultat før goodwillafskrivninger (79.800) Goodwillafskrivninger (8.656) (12.531) - - Goodwillnedskrivninger - (92.134) - - Skat af goodwillafskrivninger Årets resultat (80.716) (79.800) Minoritetsinteresser ens resultat (79.800) (79.800) Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte 0 kr. pr. aktie à 20 kr. 0 0 Nettoopskrivning efter den indre værdis metode 0 0 Overført resultat (79.800) I alt (79.800) Side 11 af 16

12 BALANCE 31. maj Moderselskab 2004 Moderselskab 2003 AKTIVER Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Patenter og varemærker Goodwill Udviklingsprojekter under udførelse Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlæg under udførelse Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Udskudt skat Deposita Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos dattervirksomheder Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Side 12 af 16

13 31. maj Moderselskab 2004 Moderselskab 2003 PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført resultat Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Andre kreditinstitutter Kortfristede gældsforpligtelser Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til dattervirksomheder Selskabsskat Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Side 13 af 16

14 EGENKAPITALOPGØRELSE Aktiekapital Overført resultat I alt Egenkapital 1. juni Køb af egne aktier - (13.333) (13.333) Årets resultat - (79.800) (79.800) Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder - (17.212) (17.212) Værdiregulering af sikringsinstrumenter efter skat: Ultimo Primo - (2.549) (2.549) Egenkapital 1. juni Årets resultat Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter efter skat: Ultimo Primo - (538) (538) Egenkapital 31. maj Side 14 af 16

15 PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. juni maj Drift 2003/ /03 Resultat af primær drift (EBITA) Af- og nedskrivninger Gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver* (2.836) 748 Valutakursregulering (1.280) Ændring i varebeholdninger (3.671) Ændring i tilgodehavender (134) Ændring i andre hensatte forpligtelser, kreditorer og anden gæld (2.789) Pengestrømme fra primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (11.706) (14.500) Betalt selskabsskat (13.617) (6.065) Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer Køb af immaterielle anlægsaktiver m.v. (12.854) (12.477) Køb af materielle anlægsaktiver m.v. (5.212) (11.816) Køb af dattervirksomheder og aktiviteter - (41.779) Salg af materielle anlægsaktiver m.v Pengestrømme fra investeringsaktivitet (13.442) (58.015) Finansiering Aktionærerne: Tilbagekøb af egne aktier - (13.333) Fremmedfinansiering: Ændring i bankgæld (64.896) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (64.896) Årets likviditet er øget/(nedbragt) (20.373) Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ultimo * Gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver var i tidligere årsregnskaber medtaget i salg af materielle anlægsaktiver Side 15 af 16

16 HOVED- OG NØGLETAL FOR 4. KVARTAL 2003/04 Mio.kr. 4. kvt. 2003/04 4. kvt. 2002/03 Hele året 2003/04 Hele året 2002/03 Resultatopgørelse Nettoomsætning 161,5 176,5 616,6 683,5 Resultat af primær drift (EBITA) 6,3 12,6 37,0 43,0 Finansielle poster, netto (1,3) (4,6) (10,0) (12,2) Ordinært resultat før skat og goodwillafskrivninger 4,9* 8,0 27,0 30,8 Ordinært resultat før goodwillafskrivninger 4,0* 6,0 18,7 21,3 Goodwillafskrivninger (2,2)* (3,2) (8,7) (12,5) Goodwillnedskrivninger - (92,1) - (92,1) ens resultat 2,0 (87,7) 10,6 (79,8) Balance Aktiver i alt 405,2 465,3 405,2 465,3 Goodwill 89,8 97,0 89,8 97,0 Nettorentebærende gæld 146,9 192,5 146,9 192,5 Egenkapital primo 151,8 242,0 140,8 227,7 Ændring af regnskabspraksis primo ,1 Regulering hertil ved regnskabsaflæggelse - (1,6) - (1,7) Egenkapital efter praksisændring 151,8 240,4 140,8 253,1 Valutakursregulering, dattervirksomheder 0,9 (8,1) 3,8 (17,2) Regulering af finansielle kontrakter - (0,1) (0,5) (2,1) Udbetalt udbytte Køb af egne aktier - (3,7) - (13,3) Overført af periodens resultat 2,0 (87,7) 10,6 (79,8) Egenkapital ultimo 154,7 140,8 154,7 140,8 Pengestrømme fra driftsaktivitet 31,8 18,7* 58,0 75,1 Nøgletal Resultat pr. aktie (EPS) 1,1 (41,7) 5,1 (36,8) Cash flow pr. aktie (CFPS) 15,2 8,9 27,7 34,6 Indre værdi pr. aktie (BV) 74,0 67,3 74,0 67,3 Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) Nettoomsætningens fordeling på forretningsområder Grafisk udstyr: CtP-fremkaldere 59,7 66,2 226,4 239,2 Film- og konventionelle pladefremkaldere 19,4 37,6 85,5 161,4 PlateLine udstyr 13,3 14,4 53,5 59,1 Reservedele m.m. 25,3 25,5 101,0 112,4 117,7 143,7 466,4 572,1 Fotografisk udstyr: Kamerabagstykker 30,1 8,8 100,8 28,6 Scannere 13,7 24,0 49,4 82,8 43,8 32,8 150,2 111,4 I alt 161,5 176,5 616,6 683,5 Resultat af primær drift (EBITA) fordelt på forretningsområder Grafisk udstyr 2,0 14,8 18,6 55,7 Fotografisk udstyr 4,3 (2,2) 18,4 (12,7) I alt 6,3 12,6 37,0 43,0 * Tidligere kvartaler er tilpasset ved regnskabsaflæggelsen. Side 16 af 16

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Fondsbørsmeddelelse nr. 114 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Fondsbørsmeddelelse nr. 130 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 / 0 5

Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 / 0 5 ÅRSRAPPORT 2004/05 HOVED- OG NØGLETAL Mio. EUR Mio.kr. 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 ** 2004/05 *** Resultatopgørelse Nettoomsætning 814,8 689,4 683,5 616,6 528,2 71,0 Bruttoresultat 289,4

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2005

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005 Kvartalsrapport 1. kvartal 2005 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere