Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 ( ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004)."

Transkript

1 Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf Mobil ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 ( ). Resumé Den samlede omsætning blev 616,6 mio.kr. mod 683,5 mio.kr. sidste år. Resultat af primær drift (EBITA) udgjorde 37,0 mio.kr. mod 43,0 mio.kr. sidste år - resultatet er i overkanten af de senest offentliggjorte forventninger (jf. fondsbørsmeddelelse af 25. marts 2004) men i overensstemmelse med forventningerne angivet i begyndelsen af regnskabsåret. Årets resultat udgjorde 10,6 mio.kr. mod minus 79,8 mio.kr. i 2002/03, der var inkl. en goodwillnedskrivning på 92,1 mio.kr. Pengestrømme fra driftsaktivitet har udgjort 58,0 mio.kr. mod 75,1 mio.kr. sidste år. Selskabets nettorentebærende gæld er reduceret med 45,6 mio.kr. til 146,9 mio.kr. Soliditeten er øget til 38% fra 30% ved udgangen af sidste regnskabsår. Bestyrelsen indstiller, at der ikke betales udbytte for regnskabsåret 2003/04. Restruktureringen inden for forretningsområdet grafisk udstyr er fortsat i 2003/04, og det er besluttet at etablere produktion i Slovakiet. Omsætningen inden for forretningsområdet faldt til 466,4 mio.kr. i 2003/04 fra 572,1 mio.kr. i 2002/03. Omsætningen inden for forretningsområdet fotografisk udstyr (Imacon) steg til 150,2 mio.kr. i 2003/04 fra 111,4 mio.kr. i 2003/03. Efter regnskabsårets afslutning er Imacon solgt for ca. 72 mio.kr. svarende til en enterprise value på 93 mio.kr. til virksomhedsgruppen bag den svenske kameraproducent Hasselblad AB. Salgsprisen svarer stort set til den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. I regnskabsåret 2004/05 forventes en omsætning i størrelsesordenen mio.kr. Faldet i omsætningen i forhold til 2003/04 kan tilskrives salget af Imacon samt et forventet fald i omsætningen inden for det grafiske forretningsområde. Der forventes et break-even resultat af primær drift (EBITA) på baggrund af blandt andet omkostninger til etablering i Slovakiet samt færdigudvikling og markedsføring af inkjet-projektet ictp. Ringsted, den 18. august 2004 Jørn Kildegaard Bestyrelsesformand René Barington Adm. direktør Glunz & Jensen A/S! Haslevvej 13 DK-4100 Ringsted! Danmark Tel.: ! Fax: Bank: Nordea Bank Danmark A/S, Denmark CVR-nr

2 HOVED- OG NØGLETAL Mio.kr. 1999/ / / / /04 (EUR mio.) 2003/04** Resultatopgørelse Nettoomsætning 828,5 814,8 689,4 683,5 616,6 82,9 Bruttoresultat 279,9 289,4 238,0 223,8 200,3 26,9 Resultat af primær drift (EBITA) 125,0 88,9 50,3 43,0 37,0 5,0 Finansielle poster, netto (9,0) (14,3) (10,5) (12,2) (10,0) (1,3) Ordinært resultat før skat og goodwillafskrivninger 116,0 74,6 39,8 30,8 27,0 3,6 Ordinært resultat før goodwillafskrivninger 77,0 56,7 26,7 21,3 18,7 2,5 Goodwillafskrivninger (53,3) (51,3) (11,3) (12,5) (8,7) (1,2) Goodwillnedskrivninger (92,1) - - Resultat af ophørende virksomhed (20,9) ens resultat 2,3 4,7 16,4 (79,8) 10,6 1,4 Balance Aktiver Goodwill 200,0 162,9 165,1 97,0 89,8 12,1 Andre anlægsaktiver 162,9 155,5 155,5 138,9 124,0 16,7 Omsætningsaktiver 252,7 255,9 241,1 229,4 191,4 25,7 Aktiver i alt 615,6 574,3 561,7 465,3 405,2 54,5 Passiver Egenkapital 245,5 240,3 253,1 140,8 154,7 20,8 Minoritetsinteresser 2,2 3,1 3, Hensatte forpligtelser 5,4 1,2 12,1 7,2 5,5 0,7 Langfristede gældsforpligtelser 16,0 17,6 15,9 12,6 12,2 1,6 Kortfristede gældsforpligtelser 346,5 312,1 277,5 304,7 232,8 31,4 Passiver i alt 615,6 574,3 561,7 465,3 405,2 54,5 Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet 109,8 89,2 38,5 75,1 58,0 7,8 Pengestrømme fra investeringsaktivitet* (176,2) (40,4) (58,3) (58,0) (13,5) (1,8) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 60,8 (44,2) 8,7 7,4 (64,9) (8,7) Ændring i likviditet (5,6) 4,6 (11,1) 24,5 (20,4) (2,7) * heraf nettoinvestering i materielle anlægsaktiver (18,1) (22,6) (4,4) (3,8) (0,6) (0,1) Nøgletal i % Overskudsgrad (EBITA) 15,1 10,9 7,3 6,3 6,0 6,0 Overskudsgrad (EBIT) 8,7 4,6 5,7 (9,0) 4,6 4,6 Afkastningsgrad 22,6 15,4 9,1 8,7 9,0 9,0 Egenkapitalens forrentning efter skat 9,4 1,9 6,6 (40,3) 7,2 7,2 Egenkapitalandel 39,9 41,8 44,9 30,3 38,2 38,2 Andre oplysninger Nettorentebærende gæld 209,6 172,8 199,9 192,5 146,9 19,7 Rentedækning før goodwill af- og nedskrivning (gange) 13,9 6,2 4,8 3,5 3,7 3,7 Rentedækning (gange) 8,0 2,6 3,7 (5,1) 2,9 2,9 Resultat pr. aktie (EPS) 10,4 2,1 7,3 (36,8) 5,1 0,7 Cash flow pr. aktie (CFPS) 49,1 39,9 17,3 34,6 27,7 3,7 Indre værdi pr. aktie (BV) 110,0 107,6 113,3 67,3 74,0 9,9 Børskurs pr. aktie ,2 Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) Udbytte pr. aktie 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gennemsnitligt antal medarbejdere Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Anbefalinger og Nøgletal 1997 fra Den Danske Finansanalytikerforening. ** Omregning fra danske kroner til Euro er sket til kurs 743,71. Side 2 af 16

3 UDVIKLINGSTENDENSER PÅ GLUNZ & JENSENS MARKEDER Der pågår i disse år en række væsentlige forandringer inden for de områder, hvor Glunz & Jensens aktiviteter er koncentreret. Forandringerne kan henføres til ændrede teknologier, en ændret konkurrencesituation samt ændringer af markedsstrukturen. På den teknologiske front har de seneste år været kendetegnet ved, at der er sket en væsentlig grad af computerstyring og digitalisering af stort set alle processer i den grafiske industri. For så vidt angår anvendelsen af fremkaldere på det grafiske forretningsområde er der sket en overgang fra brug af film- og konventionelle pladefremkaldere til brug af CtP-baserede fremkaldere og på det fotografiske forretningsområde en overgang fra optagelse af filmbaserede billeder til optagelse af digitale billeder. Dette har medført væsentlige ændringer i efterspørgslen efter Glunz & Jensens produkter. Med de nye teknologier er også fulgt en ændring af konkurrencesituationen inden for især det grafiske område. Tidligere var der relativt få udbydere af filmfremkaldere, og marginalerne på filmfremkalderprodukterne var relativt høje. I takt med, at CtP-teknologien er blevet moden, er antallet af leverandører øget. Konkurrencen er dermed intensiveret, og marginalerne på CtPprodukterne er generelt noget lavere end for filmfremkalderprodukterne. Der sker fortsat en koncentration blandt Glunz & Jensens store OEM-kunder, hvilket sammenholdt med det større antal leverandører har medvirket til at øge prispresset. Konjunkturudviklingen spiller en væsentlig rolle for den overordnede udvikling inden for den grafiske branche. Konjunkturafmatningen er fortsat i regnskabsåret 2003/04, men nu forventes konjunkturerne mere gunstige og kundernes investeringslyst forventes gradvist at tiltage. Forventningerne til den fremtidige indtjening inden for den grafiske industri synes derfor at lysne. Konkurrencen og prispresset blandt leverandørerne af udstyr til den grafiske branche forventes dog at fortsætte, hvorfor der fortsat forventes et generelt pres på indtjeningen. I de kommende år vil der fortsat være klare incitamenter til yderligere at effektivisere prepressprocessen. Flere pladeproducenter arbejder med at fremstille plader, der ikke skal fremkaldes, hvilket kan få direkte indflydelse på markedet for CtP-fremkaldere. Denne teknologi er stadig langt fra moden, og det vides endnu ikke, hvorvidt teknologien vil slå igennem, og i hvilket tempo dette i så fald vil ske. FORRETNINGSOMRÅDET GRAFISK UDSTYR Glunz & Jensens aktiviteter inden for grafisk udstyr omfatter udvikling, produktion, salg og distribution af pladefremkalderudstyr og andet udstyr, der anvendes i den del af prepressprocessen, hvor plader klargøres til brug ved trykning. I 2003/04 har der været fokus på den fortsatte tilpasning af forretningsområdet til de ændrede markedsvilkår der er sket yderligere besparelser, og der er endvidere truffet beslutning om at etablere produktion i Slovakiet. Der er i løbet af året introduceret to nye CtP-produkter til mellemsegmentet, og Glunz & Jensen har præsenteret et potentielt nyt produktområde, inkjet CtP. Etablering af produktion i Slovakiet Skiftet til CtP-teknologi fra filmbaseret teknologi har haft væsentlige konsekvenser for Glunz & Jensens indtjening, da marginalerne på CtP-produkterne generelt er lavere end for de filmbaserede produkter. De lavere marginaler kan primært tilskrives en væsentlig hårdere konkurrence som følge af et større antal leverandører og stadig færre, men større kunder. For at imødekomme denne udvikling gennemføres løbende besparelser. Besparelserne har omfattet en reduktion af både direkte omkostninger og faste omkostninger og har blandt andet inkluderet flytning af fremstilling af løntunge komponenter fra danske underleverandører til le- Side 3 af 16

4 verandører i lavtlønsområder samt en reduktion i antallet af medarbejdere. Det er desuden besluttet at etablere produktion i Slovakiet. Ved etablering af produktion i Slovakiet opnås der betydelige besparelser, da lønomkostningerne er væsentligt lavere end i Danmark og England, hvor Glunz & Jensens produktion i dag er placeret. Derudover vil produktion i Slovakiet også muliggøre en større anvendelse af lokale underleverandører med yderligere besparelser til følge. Flytningen af produktionen forventes påbegyndt i 1. halvår af Som udgangspunkt vil der kun ske flytning af produkter, der har opnået en modenhed, hvor omfanget af ændringer er lavt og primært relaterer sig til produktionsmæssig optimering. Produkter, der ikke lever op til dette krav vil fortsat blive produceret i Danmark og England. For at sikre kvaliteten af produkter, der produceres i Slovakiet, er det planlagt at etablere kvalitetsstyring efter ISO 9001 standarden, som også i en længere årrække har været standarden i de øvrige produktionsenheder. Flytningen af produktion til Slovakiet forventes, efter en indkøringsperiode på måneder, at medføre en væsentlig reduktion af enhedsomkostningerne. Forbedringerne vil blive realiseret gradvist i perioden frem til 2008, hvor flytningen af produktion og de tilknyttede ændringer i henholdsvis Danmark og England ventes fuldt gennemført. Produktudvikling og nye produkter I efteråret 2003 blev der lanceret endnu to produkter i Raptor-familien, Raptor Polymer og Raptor ECO. Herefter dækker Raptor alle gængse pladeteknologier, som kunderne anvender, og Raptor-platformen er færdigudviklet. Raptor Polymer er blevet godt modtaget på markedet og afsættes gennem de store OEM-kunder, hvorimod Raptor ECO udelukkende afsættes til Mitsubishi Paper Mill, hvor den indgår i et nyt kemibesparende fremkaldersystem. Glunz & Jensen vurderes i dag at have en markedsandel i størrelsesordenen 50% inden for CtP-fremkaldere, og med lanceringen af de nye Raptor-produkter kombineret med aftaler med alle de store OEM-kunder inden for CtP forventes denne markedsandel at kunne opretholdes og på nogle markeder at kunne udvides. Med henblik på at fastholde den stærke markedsposition søger Glunz & Jensen løbende at imødekomme kundernes behov samt aflæse og tilpasse sig betydende markedstendenser. Glunz & Jensen har således som mål at være totaludbyder inden for fremkalderprodukter og være blandt de første, der udbyder nye produkter tilpasset nye teknologier. Flere pladeproducenter arbejder på at fremstille plader, der kan fremkaldes uden brug af kemiske stoffer, og Glunz & Jensen har for en af de store OEM-kunder udviklet en kemi-fri CtPfremkalder, som blev introduceret på Drupa-messen i maj Glunz & Jensen kunne endvidere på Drupa-messen præsentere en ny teknologi, den såkaldte inkjet CtP-teknologi. Denne teknologi indebærer, at der ved hjælp af inkjet kan skabes tekst og billeder direkte på trykplader af aluminium, og at der ikke kræves efterfølgende fremkaldelse. Den nye teknologi henvender sig primært til mindre trykkerier og medfører lavere omkostninger, større fleksibilitet og et mere enkelt work-flow end ved brug af nuværende metoder. Inkjet CtP-projektet vil blive videreført i det kommende regnskabsår, og det er målet at lancere et produkt i anden halvdel af 2004/05. Udvikling i omsætning og resultat Der er i regnskabsåret indført en ny opdeling af omsætningen inden for det grafiske område. Omsætningen opdeles nu på fire grupper: CtP-fremkaldere, film- og konventionelle pladefremkaldere, Plateline-udstyr og reservedele m.v. Konventionelle pladefremkaldere grupperes sammen med filmfremkaldere, således at produkter, der anvendes til den konventionelle filmbaserede prepress-metode, optræder samlet. Gruppen Plateline-udstyr er samtidig udskilt fra Side 4 af 16

5 den tidligere pladefremkaldergruppe. Plateline-udstyr omfatter blandt andet udstyr til at transportere og stable plader samt ovne til behandling af plader. Den nye opdeling er indført for at give et mere klart billede af udviklingen inden for de enkelte aktiviteter. Den samlede omsætning inden for forretningsområdet grafisk udstyr udgjorde i 2003/04 466,4 mio.kr. mod 572,1 mio.kr. i 2002/03. Faldet i omsætningen skyldes primært et fald i omsætningen af film- og konventionelle pladefremkaldere og reservedele. Omsætningsfaldet har været særligt kraftigt på det nordamerikanske marked. Omsætningen af CtP-fremkaldere udgjorde 226,4 mio.kr. mod 239,2 mio.kr. i 2002/03. Omsætningen er påvirket af den lavere kurs på US-dollar og engelske pund, et generelt prispres samt en lavere vækst i efterspørgslen efter CtP-fremkaldere i både high-end segmentet og i mellemsegmentet i takt med en gradvis mætning. Den højeste vækst i efterspørgslen ses på de mindre udviklede markeder. Omsætningen af film- og konventionelle pladefremkaldere udgjorde 85,5 mio.kr. mod 161,4 mio.kr. i 2002/03. Faldet i omsætningen er en fortsættelse af den udvikling, som har præget de seneste år i forbindelse med skiftet til CtP-teknologien. I løbet af året er flere OEM-kunder endvidere ophørt med produktion og markedsføring af filmbaserede prepress-produkter. Omsætningen af Plateline-udstyr udgjorde 53,5 mio.kr. mod 59,1 mio.kr. i 2002/03. Omsætningen er som for CtP-fremkaldere påvirket af den lavere US-dollarkurs samt en faldende efterspørgsel. Den faldende efterspørgsel på PlateLine-udstyr er primært forårsaget af pladeproducenternes introduktion af CtP-plader, som ikke kræver bagning før eller efter fremkaldelse. Omsætningen af reservedele m.v. udgjorde 101,0 mio.kr. mod 112,4 mio.kr. i 2002/03, og udviklingen afspejler det stadig faldende antal aktive filmfremkaldere. Den lavere omsætning og presset på marginalerne har medført et fald i EBITA i forhold til 2002/03. EBITA udgjorde således 18,6 mio.kr. mod 55,7 mio.kr. i 2002/ / / /04 Nettoomsætning, mio.kr. 540,1 572,1 466,4 Resultat af primær drift (EBITA), mio.kr. 46,1 55,7 18,6 Overskudsgrad, % 8,5 9,7 4,0 Gennemsnitligt antal medarbejdere FORRETNINGSOMRÅDET FOTOGRAFISK UDSTYR Glunz & Jensens aktiviteter inden for fotografisk udstyr har været samlet i det 100% ejede selskab Imacon frem til salget af selskabet 12. august Imacons produktportefølje består af digitale kamerabagstykker og scannere til det professionelle segment. I det forløbne år har Imacon foretaget en omstilling fra en scannerbaseret til en kamerabaseret virksomhed. Imacon har valgt at fokusere på relativt få produkter med en førende teknologi og har i årets løb øget indsatsen inden for videreudvikling af produkterne, udbygning af samarbejdet med andre virksomheder inden for udvikling og salg samt udbygning af egne salgskanaler. Produktudvikling og nye produkter Imacon påbegyndte i januar 2003 salget af et det nyudviklede digitale kamerabagstykke, Ixpress, som indeholder en unik funktionalitet sammenlignet med andre kamerabagstykker til det professionelle segment. I løbet af 2003/04 er der udviklet en ny version af Ixpress, Ixpress C, som indeholder en række nye funktioner, hvor de mest nyskabende er en ny og større sensor og en preview -funktion med en meget hurtig zoom-funktionalitet. Side 5 af 16

6 I april 2004 introducerede Imacon scanneren Flextight 949, som er en videreudvikling af den populære Flextight 848. Flextight 949 byder blandt andet på en forbedring af lyskilden i scanneren, som medfører større hastighed under scanning og en generelt bedre kvalitet. I sommeren 2003 indgik Imacon en strategisk samarbejdsaftale med Leica og Kodak s division for Imaging Sensor Solutions. Ifølge aftalen skal Imacon udvikle og producere et digitalt kamerabagstykke baseret på en Kodak-sensor. Kombinationen af det nye produkt og Leica s eksisterende kamera udgør det første 35 mm SLR-kamera, der giver mulighed for at skifte mellem digitale og filmbaserede optagelser med det samme kamerahus. Imacon påbegynder produktionen af det nye kamerabagstykke i efteråret Leica varetager ifølge aftalen markedsføring og distribution. Det nye Leica-kamera henvender sig til en bredere kundekreds end Imacons nuværende kamera-produkter. Udvikling i omsætning og resultat Den samlede omsætning inden for forretningsområdet fotografisk udstyr udgjorde i 2003/04 150,2 mio.kr. mod 111,4 mio.kr. i 2002/03. Stigningen i omsætningen dækker over en væsentlig fremgang i omsætningen af digitale kamerabagstykker og et fald i omsætningen af scannere. Omsætningen af kamerabagstykker udgjorde 100,8 mio.kr. mod 28,6 mio.kr. i 2002/03 den positive udvikling er en følge af både lanceringen af meget konkurrencedygtige produkter og en mere gunstig udvikling i de internationale konjunkturer. Omsætningen af scannere udgjorde 49,4 mio.kr. mod 82,8 mio.kr. i 2002/03. Den ændrede sammensætning af omsætningen er et resultat af en væsentlig omprioritering af Imacons ressourcer. Den øgede anvendelse af digital fotografering har i de sidste par år betydet et generelt fald i efterspørgslen efter scannere, mens der modsat er en stigende efterspørgsel efter digitale kameraløsninger. Som konsekvens af denne udvikling har Imacon øget ressourceindsatsen inden for udvikling og afsætning af digitale kamerabagstykker og har mindsket ressourceindsatsen inden for scannere. Denne omstilling af virksomheden er lykkedes med en stigende omsætning og indtjening til følge. For at styrke salget af Imacons produkter er der i 2003/04 etableret en ny filial i Tyskland. Imacon har i regnskabsåret etableret et markedsføringssamarbejde med kameravirksomheden Hasselblad. Den stigende omsætning har medført en stigning i EBITA i forhold til 2002/03. EBITA udgjorde således 18,4 mio.kr. mod minus 12,7 mio.kr. i 2002/ / / /04 Nettoomsætning, mio.kr. 149,3 111,4 150,2 Resultat af primær drift (EBITA), mio.kr. 4,2 (12,7) 18,4 Overskudsgrad, % 2,8 (11,4) 12,2 Gennemsnitligt antal medarbejdere KOMMENTARER TIL REGNSKABET Regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt efter bestemmelserne i årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav, Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Der er ikke foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis i 2003/04. Side 6 af 16

7 Overgang til IAS/IFRS Som børsnoteret selskab vil Glunz & Jensen fra og med regnskabsåret 2005/06 skulle anvende de internationale regnskabsstandarder IAS/IFRS som grundlag for den finansielle rapportering. Glunz & Jensen har iværksat aktiviteter for at sikre, at selskabet kan leve op til IAS/IFRSstandarderne herunder de forøgede oplysningskrav på en række områder. Glunz & Jensen forventer at være i stand til at opfylde de øgede oplysningskrav med de nuværende rapporteringssystemer. Overgangen til IAS/IFRS forventes ikke at give anledning til væsentlige ændringer i den anvendte regnskabspraksis. Glunz & Jensen har vurderet, at de nødvendige informationer fra selskabet og dets dattervirksomheder er tilgængelige til udarbejdelse af en åbningsbalance pr. 1. juni 2004 efter IAS/IFRS. Overgangen forventes ikke at give anledning til væsentlige korrektioner til åbningsbalance og egenkapital pr. 1. juni Resultatopgørelsen Omsætning Glunz & Jensen koncernen oplevede i regnskabsåret 2003/04 et fald i omsætningen til 616,6 mio.kr. fra 683,5 mio.kr. i 2002/03, svarende til 10%. Udviklingen i valutakurserne har påvirket omsætningen negativt med ca. 30 mio.kr. Inden for det grafiske forretningsområde faldt den samlede omsætning fra 572,1 mio.kr. i 2002/03 til 466,4 mio.kr. i 2003/04, et fald på 19%. Omsætningen har dog været stabil igennem regnskabsåret med kun små udsving i den kvartalsvise omsætning. Faldet i omsætningen inden for det grafiske forretningsområde kan primært tilskrives en lavere omsætning af film- og konventionelle pladefremkaldere her udgjorde omsætningen 85,5 mio.kr. i 2003/04 mod 161,4 mio.kr. i 2002/03, et fald på 47%. Omsætningen af CtP-fremkaldere udgjorde 226,4 mio.kr. mod 239,2 mio.kr. i 2002/03, svarende til et fald på 5%. Omsætningen er påvirket af den lavere kurs på US-dollar og engelske pund, et generelt prispres samt en lavere vækst i efterspørgslen efter CtP-fremkaldere i både high-end segmentet og i mellemsegmentet. Omsætningen inden for det fotografiske forretningsområde har igennem hele året været stigende. Den samlede omsætning steg til 150,2 mio.kr. mod 111,4 mio.kr. i 2002/03. Omsætningen er hermed tilbage på samme niveau som i 2001/02, hvor omsætningen udgjorde 149,3 mio.kr. Omsætningsstigningen skyldes salget af digitale kamerabagstykker, der udgjorde 100,8 mio.kr. i 2003/04, svarende til 67% af omsætningen, mens salget af scannere er faldet til 49,4 mio.kr. i 2003/04 fra 82,8 mio.kr. i 2002/03. Afsætningen af scannere har dog været stabil igennem regnskabsåret. Bruttoresultat Bruttoresultatet for koncernen udgjorde 200,3 mio.kr., hvilket svarer til 32,5% af omsætningen sammenlignet med 32,7% i det foregående regnskabsår. Dette afspejler den højere omsætning inden for det fotografiske forretningsområde med høj bruttomargin og det fortsatte fald i bruttomarginen inden for det grafiske forretningsområde, hvor faldet skyldes den lavere kurs US-dollar samt ændring i produktsammensætningen fra film- og konventionelle pladefremkaldere, der har høj bruttomargin. EBITA EBITA blev 37,0 mio.kr. svarende til en overskudsgrad på 6,0% mod 6,3% i foregående regnskabsår. Inden for det grafiske forretningsområde faldt EBITA til 18,6 mio.kr. i 2003/04 mod 55,7 mio.kr. i 2002/03, og inden for det fotografiske forretningsområde steg EBITA fra minus 12,7 mio.kr i 2002/03 til 18,4 mio.kr. Side 7 af 16

8 Samtidig med faldet i omsætningen er der sket omkostningsreduktioner. De samlede salgs-, udviklings- og administrationsomkostninger har udvist et fald på 8% sammenlignet med sidste år. Omkostningsreduktioner har bevirket, at det gennemsnitlige antal medarbejdere i koncernen er nedbragt fra 405 til 371. Skat af ordinært resultat samt goodwillaf- og nedskrivninger Skat af ordinært resultat udgjorde 8,4 mio.kr. mod 9,5 mio.kr. i foregående regnskabsår. Goodwillafskrivninger udgjorde 8,7 mio.kr. mod 12,5 mio.kr. Den økonomiske levetid for goodwill ved købet af Unigraph i 1999 blev fastlagt til 20 år. Fra 2003/04 er levetiden nedsat til 12 år, hvilket medfører en stigning i årlige goodwillafskrivninger på 1,6 mio.kr. Der er ikke foretaget goodwillnedskrivninger i 2003/04 (2002/03: 92,1 mio.kr.). Årets resultat ens resultat efter skat viste et overskud på 10,6 mio.kr. sammenlignet med et underskud på 79,8 mio.kr. i 2002/03, hvor der blev foretaget nedskrivning af goodwill med 92,1 mio.kr. 4. kvartal 2003/04 Omsætningen blev i 4. kvartal på 161,5 mio.kr. mod 176,5 mio.kr. i 4. kvartal 2002/03, et fald på 8%. Resultat af primær drift (EBITA) udgjorde 6,3 mio.kr. mod 12,6 mio.kr. i samme periode sidste år. På det grafiske forretningsområde har omsætningen i 4. kvartal udgjort 117,7 mio.kr. mod 143,7 mio.kr. i samme periode sidste år. Resultat af primær drift (EBITA) er for 4. kvartal på 2,0 mio.kr. mod 14,8 mio.kr. i samme periode sidste år. På det fotografiske forretningsområde er omsætningen i 4. kvartal steget til 43,8 mio.kr. fra 32,8 mio.kr. Der er for 4. kvartal opnået et resultat af primær drift (EBITA) på 4,3 mio.kr. mod et underskud i samme periode sidste år på 2,2 mio.kr. Balance ens samlede aktiver udgjorde ved regnskabsårets slutning 405,2 mio.kr., en reduktion på 60,1 mio.kr. Faldet skyldes primært nedbringelse af likvide beholdninger med 20,4 mio.kr. og varebeholdninger med 17,8 mio.kr. tillige med lave investeringer samt årets afskrivninger på goodwill. Den nettorentebærende gæld er reduceret med 45,6 mio.kr. til 146,9 mio.kr. Reduktionen kan primært tilskrives et fald i varebeholdningerne samt årets indtjening. Langfristede gældsforpligtelser består alene af et lån på 2 mio. US-dollar optaget i dattervirksomheden Glunz & Jensen, Inc. til finansiering af virksomhedens ejendom. Lånet er variabelt forrentet og løber afdragsfrit til ens egenkapital udgjorde ved regnskabsårets udgang 154,7 mio.kr. (2002/03: 140,8 mio.kr.) svarende til en soliditet på 38% sammenlignet med 30% ved udgangen af foregående regnskabsår. Pengestrømme og likviditet Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde 58,0 mio.kr. mod 74,3 mio.kr. i sidste regnskabsår. Faldet skyldes den lavere indtjening kombineret med højere skattebetalinger. Side 8 af 16

9 Efter fradrag af pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde det frie cash flow 44,1 mio.kr. i 2003/04 mod 17,0 mio.kr. i 2002/03. Købet af minoritetsposten i Imacon indgik i 2002/03 i pengestrømme fra investeringsaktivitet med 41,8 mio.kr. ens likviditet og kapitalberedskab anses for tilfredsstillende. EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER Glunz & Jensen A/S indgik den 12. august 2004 aftale med Shriro Sweden AB om salg af samtlige aktier i datterselskabet Imacon A/S til en pris på ca. 72 mio.kr. svarende til en enterprise value på 93 mio.kr. Salgsprisen svarer til den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Køberen af Imacon, Shriro Sweden AB, er holdingselskab for det kendte svenske selskab Hasselblad AB, der producerer verdens førende analoge kameraer. Ved at bringe Imacon og Hasselblad sammen skabes en virksomhed, der er teknologisk førende inden for såvel analog som digital fotografering. Imacon har indgået i Glunz & Jensen koncernen siden købet af virksomheden i Glunz & Jensen erhvervede selskabet med henblik på at styrke udviklingen af sine aktiviteter inden for det grafiske forretningsområde ved at inkludere Imacons hastigt voksende aktiviteter inden for udvikling og salg af scannere. Siden 2000 har Imacon udviklet sig til en førende aktør inden for digitale kamerabagstykker og scannere til professionelle fotografer. Flere forhold har bidraget til beslutningen om salget af Imacon. På baggrund af en meget vellykket introduktion af et nyt digitalt kamerabagstykke har Imacon i 2003/04 helt ekstraordinært øget sin markedsandel fra ca. 5% til omkring 20% af markedet for digitale kamerabagstykker. Denne positive udvikling forventes ikke at kunne fastholdes i Glunz & Jensens ejerskab, da der må forventes en øget konkurrence fra andre producenter af bagstykker og fra producenter af integrerede digitalkameraer. Glunz & Jensens ledelse vurderer således, at vilkårene på markedet for produkter til digital fotografering vil blive betydeligt vanskeligere i de kommende år. Endvidere vil den videre udvikling af Imacon kræve store investeringer i fortsat teknologiudvikling af integrerede kameraløsninger, og det er ledelsens vurdering, at Glunz & Jensen på den baggrund ikke er den rette ejer til at kunne sikre den ønskede udvikling af Imacon. Endelig har Imacon, gennem omstillingen fra en scannerbaseret virksomhed til en virksomhed baseret på professionel digital fototeknologi bevæget sig så langt væk fra Glunz & Jensens andet forretningsområde, at der ikke er nogen synergi af betydning mellem de to forretningsområder. Som følge af salget af Imacon nedbringes Glunz & Jensens balancesum med mere end 100 mio.kr. Rentebærende gæld nedbringes med ca. 92 mio.kr. og soliditeten forbedres til ca. 50. Der sker dermed en forøgelse af de finansielle ressourcer til at fortsætte den igangværende restrukturering af det grafiske forretningsområde og sikre den videre udvikling af selskabet. I 2003/04 havde Imacon en omsætning på 150,2 mio.kr., EBITA på 18,4 mio.kr. og pengestrømme fra driftsaktivitet på 15,4 mio.kr. FORVENTNINGER TIL REGNSKABSÅRET 2004/05 I regnskabsåret 2004/05 forventes en omsætning i størrelsesordenen mio.kr., inklusive en omsætning på 23 mio.kr. i Imacon, mod en samlet omsætning på 616,6 mio.kr. i 2003/04. Side 9 af 16

10 Der forventes et break-even resultat af primær drift (EBITA) efter afholdelse af omkostninger i størrelsesordenen 15 mio.kr. til etablering i Slovakiet og inkjet-projektet ictp samt et negativt primært resultat i Imacon på 4 mio.kr. Det ventede fald i omsætningen kan tilskrives salget af Imacon i august 2004 og lavere omsætning af grafisk udstyr. Omsætningen af CtP-fremkaldere og PlateLine-udstyr forventes at være stort set uændret, idet en højere volumen opvejes af et produktmix med lavere priser. Omsætningen af film- og konventionelle pladefremkaldere forventes fortsat at falde på grund af det glidende teknologiskifte til CtP, ligesom omsætningen af reservedele vil falde på grund af et stadigt faldende antal filmfremkaldere i aktiv anvendelse i trykkerierne. Udtalelser om fremtidige forhold Udsagn om fremtidige forhold, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat, er usikre og forbundet med risici. Mange faktorer vil være uden for Glunz & Jensens kontrol og kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de beskrevne forventninger. Sådanne faktorer omfatter blandt andet væsentlige ændringer i markedsforholdene herunder udviklingen i teknologi, kundeporteføljen, valutakurserne eller virksomhedskøb eller -frasalg. BESTYRELSESBESLUTNINGER OG FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2003/04. Resultatdisponering Bestyrelsen foreslår, at årets resultat på 10,6 mio.kr. overføres til Overført resultat. FINANSKALENDER 2004/ september 2004 Rapport for 1. kvartal 2004/ september 2004 Generalforsamling 20. januar 2005 Rapport for 2. kvartal 2004/ marts 2005 Rapport for 3. kvartal 2004/ august 2005 Årsregnskabsmeddelelse for 2004/ september 2005 Rapport for 1. kvartal 2005/ september 2005 Generalforsamling GENERALFORSAMLING Selskabets ordinære generalforsamling afholdes 22. september 2004 kl i Ringsted Teater og Kongrescenter Nørretorv, 4100 Ringsted. Dagsorden med de fuldstændige forslag samt den trykte årsrapport udsendes senest otte dage før den ordinære generalforsamling. Side 10 af 16

11 RESULTATOPGØRELSE 1. juni maj 2003/ /03 Moderselskab 2003/04 Moderselskab 2002/03 Nettoomsætning Produktionsomkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger (66.480) (71.242) (20.476) (18.357) Udviklingsomkostninger (46.545) (51.565) (29.067) (35.078) Administrationsomkostninger (53.386) (58.045) (20.050) (25.912) Resultat af ordinær primær drift (6.960) Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger (56) (898) (56) (45) Resultat af primær drift (EBITA) (3.920) Resultat før skat i dattervirksomheder (81.484) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (11.337) (14.500) (9.830) (9.068) Ordinært resultat før skat og goodwillafskrivninger (72.617) Skat af ordinært resultat (8.241) (9.452) (7.691) (7.183) Ordinært resultat før goodwillafskrivninger (79.800) Goodwillafskrivninger (8.656) (12.531) - - Goodwillnedskrivninger - (92.134) - - Skat af goodwillafskrivninger Årets resultat (80.716) (79.800) Minoritetsinteresser ens resultat (79.800) (79.800) Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte 0 kr. pr. aktie à 20 kr. 0 0 Nettoopskrivning efter den indre værdis metode 0 0 Overført resultat (79.800) I alt (79.800) Side 11 af 16

12 BALANCE 31. maj Moderselskab 2004 Moderselskab 2003 AKTIVER Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Patenter og varemærker Goodwill Udviklingsprojekter under udførelse Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlæg under udførelse Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Udskudt skat Deposita Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos dattervirksomheder Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Side 12 af 16

13 31. maj Moderselskab 2004 Moderselskab 2003 PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Nettoopskrivning efter den indre værdis metode Overført resultat Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Andre kreditinstitutter Kortfristede gældsforpligtelser Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til dattervirksomheder Selskabsskat Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Side 13 af 16

14 EGENKAPITALOPGØRELSE Aktiekapital Overført resultat I alt Egenkapital 1. juni Køb af egne aktier - (13.333) (13.333) Årets resultat - (79.800) (79.800) Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder - (17.212) (17.212) Værdiregulering af sikringsinstrumenter efter skat: Ultimo Primo - (2.549) (2.549) Egenkapital 1. juni Årets resultat Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter efter skat: Ultimo Primo - (538) (538) Egenkapital 31. maj Side 14 af 16

15 PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. juni maj Drift 2003/ /03 Resultat af primær drift (EBITA) Af- og nedskrivninger Gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver* (2.836) 748 Valutakursregulering (1.280) Ændring i varebeholdninger (3.671) Ændring i tilgodehavender (134) Ændring i andre hensatte forpligtelser, kreditorer og anden gæld (2.789) Pengestrømme fra primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (11.706) (14.500) Betalt selskabsskat (13.617) (6.065) Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer Køb af immaterielle anlægsaktiver m.v. (12.854) (12.477) Køb af materielle anlægsaktiver m.v. (5.212) (11.816) Køb af dattervirksomheder og aktiviteter - (41.779) Salg af materielle anlægsaktiver m.v Pengestrømme fra investeringsaktivitet (13.442) (58.015) Finansiering Aktionærerne: Tilbagekøb af egne aktier - (13.333) Fremmedfinansiering: Ændring i bankgæld (64.896) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (64.896) Årets likviditet er øget/(nedbragt) (20.373) Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ultimo * Gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver var i tidligere årsregnskaber medtaget i salg af materielle anlægsaktiver Side 15 af 16

16 HOVED- OG NØGLETAL FOR 4. KVARTAL 2003/04 Mio.kr. 4. kvt. 2003/04 4. kvt. 2002/03 Hele året 2003/04 Hele året 2002/03 Resultatopgørelse Nettoomsætning 161,5 176,5 616,6 683,5 Resultat af primær drift (EBITA) 6,3 12,6 37,0 43,0 Finansielle poster, netto (1,3) (4,6) (10,0) (12,2) Ordinært resultat før skat og goodwillafskrivninger 4,9* 8,0 27,0 30,8 Ordinært resultat før goodwillafskrivninger 4,0* 6,0 18,7 21,3 Goodwillafskrivninger (2,2)* (3,2) (8,7) (12,5) Goodwillnedskrivninger - (92,1) - (92,1) ens resultat 2,0 (87,7) 10,6 (79,8) Balance Aktiver i alt 405,2 465,3 405,2 465,3 Goodwill 89,8 97,0 89,8 97,0 Nettorentebærende gæld 146,9 192,5 146,9 192,5 Egenkapital primo 151,8 242,0 140,8 227,7 Ændring af regnskabspraksis primo ,1 Regulering hertil ved regnskabsaflæggelse - (1,6) - (1,7) Egenkapital efter praksisændring 151,8 240,4 140,8 253,1 Valutakursregulering, dattervirksomheder 0,9 (8,1) 3,8 (17,2) Regulering af finansielle kontrakter - (0,1) (0,5) (2,1) Udbetalt udbytte Køb af egne aktier - (3,7) - (13,3) Overført af periodens resultat 2,0 (87,7) 10,6 (79,8) Egenkapital ultimo 154,7 140,8 154,7 140,8 Pengestrømme fra driftsaktivitet 31,8 18,7* 58,0 75,1 Nøgletal Resultat pr. aktie (EPS) 1,1 (41,7) 5,1 (36,8) Cash flow pr. aktie (CFPS) 15,2 8,9 27,7 34,6 Indre værdi pr. aktie (BV) 74,0 67,3 74,0 67,3 Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) Nettoomsætningens fordeling på forretningsområder Grafisk udstyr: CtP-fremkaldere 59,7 66,2 226,4 239,2 Film- og konventionelle pladefremkaldere 19,4 37,6 85,5 161,4 PlateLine udstyr 13,3 14,4 53,5 59,1 Reservedele m.m. 25,3 25,5 101,0 112,4 117,7 143,7 466,4 572,1 Fotografisk udstyr: Kamerabagstykker 30,1 8,8 100,8 28,6 Scannere 13,7 24,0 49,4 82,8 43,8 32,8 150,2 111,4 I alt 161,5 176,5 616,6 683,5 Resultat af primær drift (EBITA) fordelt på forretningsområder Grafisk udstyr 2,0 14,8 18,6 55,7 Fotografisk udstyr 4,3 (2,2) 18,4 (12,7) I alt 6,3 12,6 37,0 43,0 * Tidligere kvartaler er tilpasset ved regnskabsaflæggelsen. Side 16 af 16

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Fondsbørsmeddelelse nr. 114 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2009/10

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 183 28. januar 2010 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Resume De planlagte omkostningsreduktioner og effektiviseringer i Glunz & Jensen er gennemført og har

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

8 sep Glunz & Jensen Årsrapport 2003/04

8 sep Glunz & Jensen Årsrapport 2003/04 8 sep 2004 Glunz & Jensen Årsrapport 2003/04 1 Indhold Til aktionærerne... Hoved- og nøgletal... Ledelsens beretning... Aktionærforhold... Regnskabsberetning... Risikoforhold... Påtegninger... Anvendt

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2009/10

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 186 25. marts 2010 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET Resume I har de gennemførte effektiviseringer og omkostningsreduktioner haft fuld effekt. Tilpasningerne i virksomheden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

F.E. Bording A/S, 1. kvartalsrapport 2009

F.E. Bording A/S, 1. kvartalsrapport 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 20. maj 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2009 RESUME Vedr. 1. kvartal 2009: Omsætningen faldt med 8 % på grund af den generelle tilbageholdenhed

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Fondsbørsmeddelelse nr. 130 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere