Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni maj 2005).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005)."

Transkript

1 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf Mobil ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni maj 2005). Resumé Glunz & Jensen har i det forløbne regnskabsår fortsat omstillingen af virksomheden. For at styrke konkurrenceevnen og forbedre indtjeningen er der etableret produktion i Slovakiet overførslen af produktion forløber planmæssigt og forventes inden for nogle få år at medføre en reduktion af enhedsomkostningerne. Glunz & Jensen har i 2004/05 arbejdet med udviklingen af en ny teknologi, inkjet CtPteknologien, der ved hjælp af inkjet kan skabe billeder og tekst direkte på plader af aluminium, som ikke kræver fremkaldelse før montering på trykpressen. Udviklingen af den nye teknologi har været vanskeligere end forudset, hvilket medførte forsinkelser. Systemet er nu i test hos et antal kunder i USA og forventes lanceret i 2005/06. Den samlede omsætning blev 528,2 mio.kr. mod 616,6 mio.kr. sidste år. Faldet i omsætningen kan tilskrives salget af den fotografiske virksomhed Imacon i august Omsætningen inden for det grafiske forretningsområde steg i 2004/05 til 505,7 mio.kr. fra 466,4 mio.kr. i 2003/04 en stigning på 8%. Resultat af primær drift (EBITA) udgjorde 31,9 mio.kr. mod 37,0 mio.kr. året før. Resultatet er højere end tilkendegivet i de senest offentliggjorte forventninger (godt 25 mio.kr. jf. fondsbørsmeddelelse af 31. marts 2005) og højere end forventet ved begyndelsen af regnskabsåret. I resultatet indgår et negativt primært resultat i Imacon på 3,7 mio.kr., og resultatet er ligeledes negativt påvirket af omkostninger til etablering i Slovakiet og videreudviklingen af inkjet-projektet, ictp ca. 20 mio.kr. Der er foretaget goodwillnedskrivninger på 14,5 mio.kr. relateret til overtagelsen af AGFA s CtP-fremkalderproduktion i Thetford, England i Nedskrivningen er blandt andet en følge af AGFA s beslutning om øget anvendelse af egne produkter frem for produkter leveret af Glunz & Jensen i England. Årets resultat udgjorde 1,4 mio.kr. mod 10,6 mio.kr. i 2003/04. Pengestrømme fra driftsaktivitet har udgjort 34,0 mio.kr. mod 58,0 mio.kr. sidste år. Den nettorentebærende gæld er reduceret med 97,8 mio.kr. til 49,1 mio.kr. Soliditeten er øget til 54% fra 38% ved udgangen af sidste regnskabsår. Glunz & Jensen A/S Haslevvej 13 DK-4100 Ringsted Danmark Tel.: Fax: Bank: Nordea Bank Danmark A/S, Denmark CVR-nr

2 Bestyrelsen indstiller, at der betales udbytte på 2 kr. pr. aktie for regnskabsåret 2004/05 (2003/04: 0 kr.). I regnskabsåret 2005/06 forventes en omsætning på ca. 450 mio.kr. Faldet i omsætningen i forhold til 2004/05 kan blandt andet tilskrives frasalg af Imacon (2004/05: 23 mio.kr.) samt forventning om en lavere efterspørgsel efter CtP-fremkaldere og Plateline-udstyr. EBITA forventes at udgøre i størrelsesordenen mio.kr. Hertil kommer at årets resultat påvirkes negativt af særlige poster med ca. 25 mio.kr. som følge af beslutningen om at afvikle produktion i Thetford, England. Ringsted, den 25. august 2005 Jørn Kildegaard Bestyrelsesformand René Barington Adm. direktør Side 2 af 20

3 HOVED- OG NØGLETAL Mio.kr. 2000/ / / / /05 (EUR mio.) 2004/05** Resultatopgørelse Nettoomsætning 814,8 689,4 683,5 616,6 528,2 71,0 Bruttoresultat 289,4 238,0 223,8 200,3 135,2 18,2 Resultat af primær drift (EBITA) 88,9 50,3 43,0 37,0 31,9 4,3 Finansielle poster, netto (14,3) (10,5) (12,2) (10,0) (1,9) (0,3) Ordinært resultat før skat og goodwillafskrivninger 74,6 39,8 30,8 27,0 30,0 4,0 Ordinært resultat før goodwillafskrivninger 56,7 26,7 21,3 18,7 17,8 2,4 Goodwillafskrivninger (51,3) (11,3) (12,5) (8,7) (6,1) (0,8) Goodwillnedskrivninger - - (92,1) - (14,5) (1,9) Koncernens resultat 4,7 16,4 (79,8) 10,6 1,4 0,2 Balance Aktiver Goodwill 162,9 165,1 97,0 89,8 22,3 3,0 Andre anlægsaktiver 155,5 155,5 138,9 124,0 113,1 15,2 Omsætningsaktiver 255,9 241,1 229,4 191,4 147,7 19,8 Aktiver i alt 574,3 561,7 465,3 405,2 283,1 38,0 Passiver Egenkapital 240,3 253,1 140,8 154,7 154,1 20,7 Minoritetsinteresser 3,1 3, Hensatte forpligtelser 1,2 12,1 7,2 5,5 5,0 0,7 Langfristede gældsforpligtelser 17,6 15,9 12,6 12,2 13,1 1,7 Kortfristede gældsforpligtelser 312,1 277,5 304,7 232,8 110,9 14,9 Passiver i alt 574,3 561,7 465,3 405,2 283,1 38,0 Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet 89,2 38,5 75,1 58,0 34,0 4,6 Pengestrømme fra investeringsaktivitet* (40,4) (58,3) (58,0) (13,5) 63,7 8,5 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (44,2) 8,7 7,4 (64,9) (106,3) (14,3) Ændring i likviditet 4,6 (11,1) 24,5 (20,4) (8,6) (1,2) * heraf nettoinvestering i mat. anlægsaktiver (22,6) (4,4) (3,8) (0,6) (22,2) (3,0) Nøgletal i % Overskudsgrad (EBITA) 10,9 7,3 6,3 6,0 6,0 6,0 Overskudsgrad (EBIT) 4,6 5,7 (9,0) 4,6 2,1 2,1 Afkastningsgrad 15,4 9,1 8,7 9,0 9,5 9,5 Egenkapitalens forrentning efter skat 1,9 6,6 (40,3) 7,2 0,9 0,9 Egenkapitalandel 41,8 44,9 30,3 38,2 54,4 54,4 Andre oplysninger Nettorentebærende gæld 172,8 199,9 192,5 146,9 49,1 6,6 Rentedækningsgrad - EBITA 5,7 4,3 4,4 5,1 8,3 8,3 Rentedækningsgrad - EBIT 2,5 3,3 (5,8) 4,0 3,1 3,1 Resultat pr. aktie (EPS) 2,1 7,3 (36,8) 5,1 0,7 0,1 Cash flow pr. aktie (CFPS) 39,9 17,3 34,6 27,7 16,3 2,2 Indre værdi pr. aktie (BVPS) 107,6 113,3 67,3 74,0 73,6 9,9 Børskurs pr. aktie ,2 Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) Udbytte pr. aktie 4,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,3 Gennemsnitligt antal medarbejdere Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Anbefalinger og Nøgletal 2005 fra Den Danske Finansanalytikerforening. ** Omregning fra danske kroner til Euro er sket til kurs 744,25 Side 3 af 20

4 STRATEGI Der er i de seneste år sket væsentlige teknologiske og markedsmæssige ændringer inden for Glunz & Jensens forretningsområde, prepress, og derfor har der været behov for en omfattende omstilling af virksomheden for at bringe indtjeningen op på et tilfredsstillende niveau og styrke konkurrenceevnen. Denne omstillingsproces har blandt andet omfattet generelle omkostningsreduktioner, tilpasning af udbuddet af produkter, optimering af produktionen i Danmark og England samt etablering af produktion i Slovakiet. Tilpasningen af Glunz & Jensen vil fortsætte i de kommende år. Strategien, der skal sikre langsigtet vækst og en tilfredsstillende indtjening i Glunz & Jensen, omfatter tre hovedelementer. Det første element er at opnå og fastholde en konkurrencedygtig omkostningsstruktur. Optimering af omkostningsstrukturen er en forudsætning for at drive en succesfuld virksomhed inden for levering af prepress-hardware til det grafiske marked, hvor købekraften er koncentreret på særdeles få men store globale aktører. De hidtil gennemførte omkostningsreduktioner og etableringen i Slovakiet har udgjort et væsentligt led i optimeringen. Fremadrettet vil beslutningen om afvikling af produktionen i England, overførsel af yderligere produktion til Slovakiet samt fortsættelse af optimeringen af selskabets portefølje af underleverandører sikre en løbende tilpasning af omkostningsstrukturen. Det næste element er en fastholdelse af Glunz & Jensens stilling som markedsleder på markedet for CtP-fremkaldere og en erobring af samme position inden for Plateline-udstyr. I denne sammenhæng sker der en løbende produktudvikling, der sikrer nye features, større integration mellem produkterne og øget brugervenlighed. Udover at kunne levere gode produkter til en rimelig pris vil Glunz & Jensen gennem pålidelig leverings- og after-sales service samt effektivt udviklingssamarbejde fastholde og udbygge den nuværende stærke position. Det sidste element er skabelse af nye forretningsmuligheder. Med den høje markedsandel, som Glunz & Jensen har opnået inden for kerneområderne, er det vanskeligt på sigt at skabe vækst inden for de eksisterende produktsegmenter. Derfor skal virksomheden skabe nye forretningsmuligheder. Udviklingsprojektet inden for inkjet CtP er et resultat af denne del af strategien, og vi forventer, at yderligere tiltag, herunder eventuelt også akkvisitioner, vil sikre vækstmuligheder fremover. Målsætningen er at sikre deltagelse inden for forretningsområder, hvor Glunz & Jensen med udgangspunkt i den eksisterende forretning kan etablere grundlag for langsigtet vækst og indtjening. UDVIKLINGSTENDENSER PÅ GLUNZ & JENSENS MARKEDER Efter nogle vanskelige år inden for den grafiske industri har det seneste år været kendetegnet ved fornyet fremgang og generelt gunstige markedsforhold for leverandørerne inden for området. Fremgangen kan tilskrives en forbedring af de økonomiske konjunkturer, men også en overordnet tendens i retning af en stadig kortere levetid for produkter og hurtig forældelse af information. Denne tendens medfører mere regional produktion i mindre oplag og dermed et øget behov for prepress-arbejde og trykning. I de seneste år har der især været vækst inden for medium-segmentet grundet udvikling af digitale og computerbaserede prepress-produkter tilpasset dette segment. Markedet for de nye produkter har samtidig været stigende, da modningen af de nye teknologier har betydet, at der nu kan tilbydes produkter til fornuftige priser. I de kommende år forventes der en fortsat vækst inden for medium-segmentet, ligesom der er udsigt til fremgang inden for avistrykning, Side 4 af 20

5 især på det nordamerikanske marked. Geografisk forventes det, at Asien vil vise den højeste markedsvækst. Udover aktivitetsniveauet i den grafiske industri er der også en række andre forhold, som påvirker markedsvilkårene inden for Glunz & Jensens forretningsområde. Det drejer sig blandt andet om den teknologiske udvikling, konkurrencesituationen samt ændringer i markedsstrukturen. På den teknologiske front har de seneste år været præget af overgangen til CtP-systemer og hermed også anvendelse af CtP-baserede pladefremkaldere. Dette har medført væsentlige ændringer i efterspørgslen af Glunz & Jensens produkter. Med udviklingen af den nye teknologi er også fulgt en ændring af konkurrencesituationen. I takt med, at CtP-teknologien er blevet moden, er antallet af leverandører øget, og konkurrencen er blevet intensiveret. Der sker løbende forsøg på at udvikle nye og mere effektive teknologier. Kemifrie CtPsystemer blev for alvor lanceret på Drupa-messen i Glunz & Jensen har udviklet en kemifri pladefremkalder i samarbejde med den førende aktør inden for dette område. Efterspørgslen efter den kemifrie CtP-teknologi er stigende, men udgør fortsat kun en lille del af den samlede efterspørgsel af CtP-systemer. Udviklingen af plader, der ikke skal fremkaldes, er stadig i sin vorden. Det er endnu vanskeligt at vurdere, hvornår kvalitet og holdbarhed er tilstrækkelig til, at denne teknologi kan slå igennem, og i hvilket omfang dette i så fald vil ske. Tendensen i retning af mindre produktioner har været medvirkende til at fremme udviklingen af inkjet-teknologi og digital trykteknologi inden for den grafiske industri. Disse teknologier forventes at vinde frem i de kommende år. Der sker en fortsat konsolidering inden for prepress-branchen. Tendensen er, at de store virksomheder bliver mere og mere dominerende. Denne udvikling sammenholdt med det større antal leverandører har medvirket til at øge prispresset. Konkurrencen og prispresset blandt leverandørerne af udstyr til den grafiske branche forventes at fortsætte, hvorfor der vil være et generelt pres på indtjeningen. PRODUKTUDVIKLING OG NYE PRODUKTER Målet for Glunz & Jensens produktudvikling er at være totaludbyder inden for fremkalderprodukter og være blandt de første, der udbyder produkter tilpasset nye teknologier. Glunz & Jensen har traditionelt sat den teknologiske standard inden for sine produktområder, og med henblik på at fastholde den stærke markedsposition søger Glunz & Jensen løbende at imødekomme kundernes behov samt aflæse og tilpasse sig betydende markedstendenser. I de seneste år har udviklingen af CtP-produkter været i centrum, og Glunz & Jensen vurderes i dag at have en markedsandel i størrelsesordenen 50% inden for CtP-fremkaldere. Lanceringen af Raptor-produkterne til medium-segmentet kombineret med aftaler med alle de store OEM-kunder inden for CtP har skabt den stærke position inden for CtP-området. I efteråret 2004 introducerede Glunz & Jensen verdens største CtP-fremkalder, Quartz 165. Den nye fremkalder, som henvender sig til high-end-segmentet, understøtter introduktionen af nye storformat trykpresser på markedet. Quartz 165 fremkalderen suppleres i starten af 2005/06 med nyt Plateline-udstyr, som ligeledes kan behandle de nye storformat CtP-plader. Side 5 af 20

6 Glunz & Jensen har arbejdet videre med udviklingen af udstyr til fremkaldelse af plader uden brug af kemiske stoffer og er i dag hovedleverandør af disse produkter til en stor OEM-kunde. Der er en fortsat stigende interesse for de kemifrie produkter. En vigtig del af Glunz & Jensens produktstrategi er at tilbyde kunderne integrerede løsninger. Gennem virksomhedens tætte relationer til platesetter-producenterne har det været muligt at udvikle systemløsninger, som giver kunderne mulighed for at overvåge og betjene alle enheder i CtP-systemerne fra en fælles betjeningsenhed, ligesom produkterne er designmæssigt integrerede og fremtræder som ét system. Der er i løbet af regnskabsåret sket en videreudvikling af produkterne inden for produktområdet Plateline-udstyr, der blandt andet omfatter udstyr til at transportere og stable plader samt ovne til behandling af plader. I løbet af 1. halvår 2005/06 introduceres en opgraderet palette af Plateline-udstyr fra Glunz & Jensen kaldet Quartz Supreme. Med denne introduktion styrker Glunz & Jensen sin position inden for produktområdet, som trods teknologiske trusler fortsat forventes at bidrage væsentligt til omsætningen i de kommende år. Glunz & Jensen præsenterede på Drupa-messen i 2004 en ny teknologi, den såkaldte inkjet CtP-teknologi. Denne teknologi indebærer, at der ved hjælp af inkjet kan skabes tekst og billeder direkte på trykplader af aluminium, der ikke kræver fremkaldelse før montering på trykpressen. Den nye teknologi henvender sig primært til mindre trykkerier og er især velegnet til mindre produktioner. Inkjet-teknologien medfører lavere omkostninger, større fleksibilitet og et mere enkelt work-flow end ved brug af disse trykkeriers nuværende teknologier. Inkjet CtPprojektet er blevet videreført i det forløbne regnskabsår. Afprøvning af systemet, der er i gang hos et antal testkunder, blev forsinket på grund af problemer med færdigudvikling og produktionsstart af systemets forbrugsvarer, herunder blæk og plader. Lancering forventes at ske i 2005/06. OPTIMERING AF PRODUKTIONEN Den løbende overgang til CtP-teknologien og en stadig mere intensiv konkurrence inden for Glunz & Jensens forretningsområder har medført et forøget prispres og dermed et øget behov for optimering og effektivisering af produktionen af Glunz & Jensens produkter. Der er i de seneste år iværksat en række aktiviteter for at effektivisere produktionen, og som led i denne proces blev det i sommeren 2004 besluttet at etablere produktion i Slovakiet. I november 2004 erhvervede Glunz & Jensen en ejendom nær byen Presov, og efter istandsættelse af bygningen og ansættelse af medarbejdere kunne produktionen af det første Raptor-produkt, Raptor Silver, i april 2005 flyttes til Slovakiet fra Danmark. Opstarten af produktionen er forløbet planmæssigt, og flytningen af samtlige Raptor-produkter forventes at være gennemført i efteråret Investeringen i Slovakiet har udgjort ca. 18 mio.kr. Flytningen af produktion til Slovakiet forventes efter en indkøringsperiode på ca. et år at medføre en reduktion af enhedsomkostningerne. Forbedringerne vil blive realiseret gradvist i perioden frem til 2008, hvor flytningen af produktion ventes at være fuldt gennemført. Glunz & Jensen har opbygget et net af leverandører uden for Danmark, og der sker en løbende vurdering af dette netværk med henblik på at optimere produktionen af det enkelte produkt. I forbindelse med etableringen af produktion i Slovakiet forventes det, at der vil blive mulighed for anvendelse af nye lokale leverandører. Side 6 af 20

7 KOMMENTARER TIL REGNSKABET Regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt efter bestemmelserne i årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav, Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Der er ikke foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis i 2004/05. Overgang til IAS/IFRS Årsrapporten for 2005/06 vil blive aflagt i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Ved overgangen vil bestemmelserne i IFRS 1 Førstegangsanvendelse blive anvendt. Regnskabsstandarden indeholder overgangsregler for selskabers første årsrapport under IFRS. Konsekvenserne og effekten af overgang til IFRS er omtalt på side 18. Den væsentligste resultatmæssige effekt er bortfald af amortisering af goodwill samt reklassificering af resultat af ophørte aktiviteter samt goodwillnedskrivninger. Effekten på EBITA vil være positiv med ca. på 3,2 mio.kr., der herefter ville udgøre 35,1 mio.kr. i 2004/05. Resultatopgørelsen Omsætning Den samlede omsætning blev i 2004/05 på 528,2 mio.kr. mod 616,6 mio.kr. i 2003/04. Faldet i omsætningen kan tilskrives salget af den fotografiske virksomhed Imacon i august I den samlede omsætning i 2004/05 indgår en omsætning i Imacon på 22,6 mio.kr. mod 150,2 mio.kr. i 2003/04. Inden for det grafiske forretningsområde steg den samlede omsætning til 505,7 mio.kr. fra 466,4 mio.kr. i 2003/04, en stigning på 8%. 1. halvår viste en omsætningsvækst på 13% som følge af en høj ordreindgang efter Drupa-messen i maj 2004, der udløste ekstraordinært høje investeringer i den grafiske industri. Stigningen i omsætningen i 2. halvår blev på 4% i forhold til samme periode i 2003/04. Forbedringen er primært sket på det nordamerikanske marked. Omsætningen opdeles i fire grupper: CtP-fremkaldere, Plateline-udstyr, konventionelle fremkaldere (film- og konventionelle pladefremkaldere) og reservedele m.v. Omsætningen af CtP-fremkaldere udgjorde 281,6 mio.kr. mod 226,4 mio.kr. i 2003/04, svarende til en stigning på 24%. Væksten i omsætningen af CtP-fremkaldere kan tilskrives en stigende efterspørgsel af Glunz & Jensens Raptor-produkter til medium-segmentet. På mindre end to år efter introduktionen af Raptor-produkterne i 2002 nåede salget op på stk., og på tre år har salget nået stk. Dette er en tilfredsstillende udvikling og et resultat af, at Glunz & Jensen har opnået en førende position i medium-segmentet. I high-end-segmentet har vi i det seneste år set en stigende efterspørgsel i avis-segmentet, mens efterspørgslen fra kommercielle trykkerier har været svagt faldende. Faldet vurderes at være en konsekvens af begyndende mætning i high-end-segmentet, som dog fremadrettet delvis forventes opvejet af et stigende erstatningssalg. Omsætningen af Plateline-udstyr, der blandt andet omfatter udstyr til at transportere og stable plader samt ovne til behandling af plader, udgjorde 69,9 mio.kr. mod 53,5 mio.kr. i 2003/04, svarende til en stigning på 31%. Stigningen i omsætningen af Plateline-udstyr afspejler succes med levering af komplette pladelinier, hvor Glunz & Jensen leverer en samlet linie Side 7 af 20

8 bestående af CtP-fremkaldere, ovne til at for- og efterbehandle plader samt udstyr til at transportere og stable plader som en samlet integreret leverance. Omsætningen af konventionelle fremkaldere udgjorde i 2004/05 51,6 mio.kr., et fald på 40% i forhold til 2003/04. Denne udvikling afspejler det fortsatte teknologiskift fra den konventionelle filmbaserede prepress-metode til CtP-teknologi. Omsætningen af reservedele m.v. udgjorde 102,6 mio.kr. mod 101,0 mio.kr. i 2003/04, og udviklingen afspejler et stigende salg af tilbehør og et svagt fald i salget af reservedele. Bruttoresultat Bruttoresultatet for koncernen udgjorde 135,2 mio.kr. mod 200,3 mio.kr. i 2003/04, et fald på 33%. Inden for det grafiske forretningsområde udgjorde bruttoresultatet 122,3 mio.kr., svarende til 24% af omsætningen, hvilket er på niveau med bruttomarginen i 2003/04, hvor bruttoresultatet udgjorde 109,7 mio.kr. Dette afspejler, at det trods prispres og ændringer i produktmiks er lykkedes at fastholde en uændret bruttomargin. Resultat af primær drift (EBITA) Resultat af primær drift (EBITA) udgjorde 31,9 mio.kr. mod 37,0 mio.kr. året før. Resultatet er højere end forventet i de senest offentliggjorte forventninger (jf. fondsbørsmeddelelse af 31. marts 2005) samt ved begyndelsen af regnskabsåret. I EBITA indgår et negativt primært resultat i Imacon på 3,7 mio.kr. I perioden frem til salget af Imacon i august 2004 har de samlede salgs-, udviklings- og administrationsomkostninger i det fotografiske forretningsområde udgjort 16,7 mio.kr. mod 72,3 mio.kr. i hele 2003/04. For det grafiske forretningsområde steg EBITA til 35,6 mio.kr. fra 18,6 mio.kr. i 2003/04. Trods den stigende omsætning inden for det grafiske forretningsområde samt omkostninger til etablering i Slovakiet og udvikling af ictp er de samlede salgs-, udviklings- og administrationsomkostninger faldet med 4% sammenlignet med 2003/04. Dette er kombineret med det stigende bruttoresultat de primære årsager til den forbedrede indtjening. Skat af ordinært resultat samt goodwillaf- og nedskrivninger Skat af ordinært resultat udgjorde 12,2 mio.kr. mod 8,2 mio.kr. i 2003/04. Der har i 2004/05 været større udgifter til etablering i Slovakiet og frasalg af Imacon, der ikke er skattemæssigt fradragsberettigede. Nedsættelsen af den danske selskabsskatteprocent har nedsat skatten for 2004/05 med 0,3 mio.kr. Goodwillafskrivninger udgjorde 6,1 mio.kr. mod 8,7 mio.kr. i 2003/04. Reduktionen skyldes bortfald af goodwillafskrivninger i forbindelse med salget af Imacon. Der er foretaget en 100% nedskrivning på 14,5 mio.kr. af den resterende goodwill relateret til overtagelsen af AGFA s CtP-fremkalderproduktion i Thetford, England i Nedskrivningen er blandt andet en følge af AGFA s beslutning om øget anvendelse af egne produkter frem for produkter leveret af Glunz & Jensen i England. Årets resultat Koncernens resultat efter skat blev på 1,4 mio.kr. mod 10,6 mio.kr. i 2003/ kvartal 2004/05 Omsætningen blev 124,6 mio.kr. mod 161,5 mio.kr. i 4. kvartal 2003/04. Faldet skyldes bortfald af omsætning i det fotografiske område efter salget af Imacon i august Side 8 af 20

9 Resultat af primær drift (EBITA) udgjorde i 4. kvartal 9,3 mio.kr. mod 6,3 mio.kr. i 4. kvartal 2003/04, hvori indgik resultat for det fotografiske forretningsområde med 4,3 mio.kr. Balancen Koncernens samlede aktiver udgjorde ved regnskabsårets slutning 283,1 mio.kr., en reduktion på 122,1 mio.kr. Faldet, der hovedsageligt skyldes salget af Imacon i august 2004, er specielt stort for goodwill og færdiggjorte udviklingsprojekter, som samlet er faldet med 81,7 mio.kr. Immaterielle anlægsaktiver udgjorde 38,4 mio.kr. ved udgangen af regnskabsåret mod 120,2 mio.kr. i 2003/04. For det grafiske forretningsområde er de samlede aktiver faldet med 1,1 mio.kr., primært som følge af fald i goodwill, der dog begrænses af et stigende aktivitetsniveau i forhold til udgangen af 2003/04. Den nettorentebærende gæld er reduceret med 97,8 mio.kr. i 2004/05 til 49,1 mio.kr., hvilket ligeledes kan tilskrives salget af Imacon. Langfristede gældsforpligtelser består blandt andet af et variabelt forrentet lån på 2 mio. USdollar optaget af den amerikanske dattervirksomhed Glunz & Jensen, Inc. til finansiering af virksomhedens ejendom. Lånet (afdragsfrit til 2015) er p.t. under omlægning til et 20-årigt lån, der ligeledes er variabelt forrentet. Koncernens egenkapital udgjorde ved regnskabsårets udgang 154,1 mio.kr. (2003/04: 154,7 mio.kr.), hvoraf 4,7 mio.kr. forventes udloddet som udbytte (2003/04: 0,0 mio.kr.). Soliditeten udgjorde 54% ved regnskabsårets udgang mod 38% ved udgangen af 2003/04. Pengestrømme og likviditet Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde 34,0 mio.kr. mod 58,0 mio.kr. i 2003/04, et fald på 24,0 mio.kr. Faldet skyldes dels salget af Imacon, men også et fald inden for det grafiske forretningsområde til 29,0 mio.kr. fra 42,6 mio.kr. i 2003/04 - hovedsageligt som følge af en forøgelse af arbejdskapitalen i 2004/05 mod en nedbringelse i 2003/04. Pengestrømme fra investeringsaktivitet er i 2004/05 positive med 63,7 mio.kr., der er påvirket med 92,1 mio.kr. af salget af Imacon. I køb af materielle anlægsaktiver m.v. på 23,9 mio.kr. indgår investeringer i forbindelse med etableringen i Slovakiet med 17,8 mio.kr. Efter fradrag af pengestrømme fra investeringsaktivitet udgør det frie cash flow 97,7 mio.kr. i 2004/05 mod 44,5 mio.kr. i 2003/04. Koncernens likviditet og kapitalberedskab anses for tilfredsstillende. EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER Som led i optimeringen af omkostningsstrukturen og produktionen har Glunz & Jensen besluttet at afvikle sine aktiviteter på fabrikken i Thetford, England. Beslutningen er truffet på baggrund af flere forhold. For det første har en vellykket opstart af fabrikken i Slovakiet skabt begrundet tro på, at den nye fabrik kan overtage produktionen af størstedelen af den resterende del af de produkter, der p.t. produceres i Thetford. For det andet forventes der en reduktion i omsætningen af de produkter, der produceres i Thetford. Hermed muliggøres besparelser ved at reducere antallet af produktionsenheder i Glunz & Jensen fra tre til to. Fabrikken i Thetford producerer en række centrale produkter for Glunz & Jensen, og overførsel af produktionen af disse vil primært ske til den nye fabrik i Slovakiet og sekundært til fabrikken i Danmark. Det forventes, at denne plan vil kunne gennemføres i perioden frem til udgangen af kalenderåret Side 9 af 20

10 Afviklingen af produktionen i Thetford vil medføre ekstra omkostninger i form af engangsposter i størrelsesordenen 30 mio.kr. (inkl. nettoavance ved realisering af aktiver), som primært påvirker resultatet i 2005/06. Når afviklingen er fuldt gennemført, forventes der en årlig omkostningsreduktion på mio.kr. målt i forhold til 2004/05. FORVENTNINGER TIL REGNSKABSÅRET 2005/06 Årsrapporten for 2005/06 vil blive aflagt i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS), og de nedenfor anførte forventninger er derfor angivet i overensstemmelse hermed. Den væsentligste resultatmæssige effekt i forbindelse med overgang til IFRS er bortfald af amortisering af goodwill samt reklassificering af resultat af ophørte aktiviteter og goodwillnedskrivninger. Effekten på EBITA vil være positiv med ca. 3,2 mio.kr., der herefter ville udgøre 35,1 mio.kr. i 2004/05. Omsætningen i Glunz & Jensen forventes at udgøre ca. 450 mio. kr. i 2005/06, mod 528,2 i 2004/05. Den faldende omsætning kan tilskrives en række forhold, herunder Omsætningen inden for de to største produktsegmenter, CtP-fremkaldere og Platelineudstyr var som følge af Drupa-messen i 2004 ekstraordinær høj i 2004/05. Det forventes, at efterspørgslen inden for de to produktsegmenter vil være lavere i det kommende år. Derudover vil omsætningen inden for disse segmenter påvirkes negativt med ca. 35 mio.kr., som følge af AGFA s beslutning om øget anvendelse af egne produkter frem for Glunz & Jensens produkter. Omsætningen af konventionelle fremkaldere forventes fortsat at falde. Inkjet CtP-projektet forventes at skabe omsætning i regnskabsåret, om end ikke på et niveau, der væsentligt påvirker den samlede forventning til omsætningen. Der vil ikke indgå omsætning fra Imacon i 2005/06. Imacon bidrog med en omsætning på 23 mio.kr. i 2004/05. EBITA forventes at udgøre i størrelsesordenen mio.kr. i 2005/06 mod 35,1 mio.kr. i 2004/05 (opgjort i henhold til IFRS). Den lavere indtjening kan tilskrives en række forhold, herunder Den reduktion af produktionsomkostningerne, der forventes opnået i 2005/06 som følge af produktion i Slovakiet, mere end opvejes af den faldende omsætning og et skift i efterspørgslen i retning af produkter med lavere dækningsgrad. Som følge af etableringen i Slovakiet er de samlede kapacitetsomkostninger midlertidigt forhøjede. Inkjet CtP-projektet vil, på trods af den forventede produktlancering i løbet af regnskabsåret, fortsat påvirke indtjeningen negativt. Hertil kommer at årets resultat påvirkes negativt af særlige poster med ca. 25 mio.kr. som følge af beslutningen om at afvikle produktion i Thetford, England. Udtalelser om fremtidige forhold Udsagn om fremtidige forhold, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat, er usikre og forbundet med risici. Mange faktorer vil være uden for Glunz & Jensens kontrol og kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de beskrevne forventninger. Sådanne faktorer omfatter blandt andet væsentlige ændringer i markedsforhold herunder udvikling i teknologi, kundeportefølje, valutakurser eller virksomhedskøb eller -frasalg. Side 10 af 20

11 BESTYRELSESBESLUTNINGER OG FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN Udbytte Bestyrelsen indstiller, at der for 2004/05 udbetales et udbytte på 4,7 mio.kr. svarende til 2 kr. pr. aktie a 20 kr. Årets udbytte udbetales automatisk via Værdipapircentralen umiddelbart efter generalforsamlingen. Resultatdisponering Bestyrelsen foreslår, at årets resultat på 1,4 mio.kr. fordeles således: Udbytte Overført til næste år I alt 4,7 mio.kr. (3,3) mio.kr. 1,4 mio.kr. Øvrige forslag Bestyrelsesmedlem Allan Andersen har meddelt, at han ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen i september Bestyrelsen har taget Allan Andersens ønske til efterretning og takker ham for hans mangeårige indsats i Glunz & Jensens bestyrelse. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke vælges et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Allan Andersen, men at antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer reduceres fra fem til fire. Bestyrelsen foreslår endvidere, at vedtægterne ændres, således at selskabets årsrapport fremover revideres af enten en eller to statsautoriserede revisorer. Denne ændring er i overensstemmelse med de ændrede krav til danske børsnoterede virksomheder. Forud for generalforsamlingen i september 2005 har en af Glunz & Jensens nuværende revisorer, RBH-REVISION, meddelt, at revisionsselskabet ikke ønsker at opstille til genvalg. FINANSKALENDER 2005/ september 2005 Rapport for 1. kvartal 2005/ september 2005 Ordinær generalforsamling 26. januar 2006 Rapport for 2. kvartal 2005/ marts 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/ august 2006 Årsregnskabsmeddelelse for 2005/ september 2006 Ordinær generalforsamling GENERALFORSAMLING Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 29. september 2005 kl i Ringsted Teater og Kongrescenter, Nørretorv, 4100 Ringsted. Dagsorden med de fuldstændige forslag samt den trykte årsrapport udsendes senest otte dage før den ordinære generalforsamling. Side 11 af 20

12 RESULTATOPGØRELSE 1. juni maj Koncern 2004/05 Koncern 2003/04 Moderselskab 2004/05 Moderselskab 2003/04 Nettoomsætning Produktionsomkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger (31.923) (66.480) (18.582) (20.476) Udviklingsomkostninger (34.885) (46.545) (28.092) (29.067) Administrationsomkostninger (37.076) (53.386) (18.587) (20.050) Resultat af ordinær primær drift (6.960) Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger (91) (56) (78) (56) Resultat af primær drift (EBITA) (3.920) Resultat før skat i dattervirksomheder - - (3.922) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (4.727) (11.337) (4.292) (9.830) Ordinært resultat før skat og goodwillafskrivninger Skat af ordinært resultat (12.170) (8.241) (7.970) (7.691) Ordinært resultat før goodwillafskrivninger Goodwillafskrivninger (6.148) (8.656) - - Goodwillnedskrivninger (14.509) Skat af goodwillaf- og nedskrivninger Årets resultat Side 12 af 20

13 BALANCE 31. maj Koncern 2005 Koncern 2004 Moderselskab 2005 Moderselskab 2004 AKTIVER Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Patenter og varemærker Goodwill Udviklingsprojekter under udførelse Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlæg under udførelse Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Udskudt skat Deposita Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos dattervirksomheder Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Side 13 af 20

14 31. maj Koncern 2005 Koncern 2004 Moderselskab 2005 Moderselskab 2004 PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Andre kreditinstitutter Kortfristede gældsforpligtelser Bankgæld Andre kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til dattervirksomheder Selskabsskat Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Side 14 af 20

15 EGENKAPITALOPGØRELSE Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte I alt Egenkapital 1. juni Årets resultat Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter efter skat: Ultimo Primo - (538) - (538) Egenkapital 1. juni Årets resultat - (3.271) Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder - (1.202) - (1.202) Værdiregulering af sikringsinstrumenter efter skat: Ultimo - (761) - (761) Primo - (54) - (54) Egenkapital 31. maj Side 15 af 20

16 PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. juni maj Drift Koncern 2004/05 Koncern 2003/04 Resultat af primær drift (EBITA) Af- og nedskrivninger Gevinst og tab ved salg af anlægsaktiver (359) (2.836) Valutakursregulering (576) Ændring i varebeholdninger (11.144) Ændring i tilgodehavender (5.353) (134) Ændring i andre hensatte forpligtelser, leverandører af varer og tjenesteydelser og (2.789) anden gæld Pengestrømme fra primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (4.309) (11.706) Betalt selskabsskat (11.560) (13.617) Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer Køb af immaterielle anlægsaktiver m.v. (6.264) (12.854) Køb af materielle anlægsaktiver m.v. (23.894) (5.212) Salg af dattervirksomheder og aktiviteter Salg af materielle anlægsaktiver m.v Pengestrømme fra investeringsaktivitet (13.442) Finansiering Fremmedfinansiering: Ændring i bankgæld ( ) (64.896) Ændring i andre kreditinstitutter Pengestrømme fra finansieringsaktivitet ( ) (64.896) Årets likviditet er øget/(nedbragt) (8.619) (20.373) Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ultimo Side 16 af 20

17 KVARTALSOVERSIGT (UREVIDERET) 4. kvartal 2003/04 mio. kr. 1. kvartal 2004/05 mio. kr. 2. kvartal 2004/05 mio. kr. 3. kvartal 2004/05 mio. kr. 4. kvartal 2004/05 mio. kr. Året 2004/05 mio. kr. Resultatopgørelse Nettoomsætning 161,5 147,3 138,0 118,3 124,6 528,2 Resultat af primær drift (EBITA) 6,3 7,2 13,4 2,0 9,3 31,9 Finansielle poster, netto (1,3) (1,3) (0,3) (0,7) 0,4 (1,9) Ordinært resultat før skat og goodwillafskrivninger 4,9 5,9 13,1 1,3 9,7 30,0 Ordinært resultat før goodwillafskrivninger 4,0 2,3 8,7 0,4 6,4 17,8 Goodwillafskrivninger (2,2) (1,9) (1,4) (1,4) (1,4) (6,1) Goodwillnedskrivninger (14,5) (14,5) Koncernresultat 2,0 0,5 7,5 (0,8) (5,8) 1,4 Balance Aktiver i alt 405,2 372,2 323,8 281,3 295,4 283,1 Goodwill 89,8 41,1 39,2 38,0 36,8 22,3 Likvider 12,2 84,9 50,0 6,8 3,6 3,6 Nettorentebærende gæld 146,9 53,0 39,2 34,6 47,4 49,1 Egenkapital primo 151,8 154,7 154,6 158,2 157,8 154,7 Valutakursregulering, dattervirksomheder 0,9 (0,5) (3,9) 0,4 2,8 (1,2) Regulering af finansielle kontrakter - (0,1) - - (0,7) (0,8) Overført af periodens resultat 2,0 0,5 7,5 (0,8) (5,8) 1,4 Egenkapital ultimo 154,7 154,6 158,2 157,8 154,1 154,1 Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet 31,8 6,2 22,1 10,3 (4,6) 34,0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (4,5) 87,8 (9,2) (5,7) (9,2) 63,7 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (21,8) (21,3) (47,4) (47,9) 10,3 (106,3) Ændring i likviditet 5,5 72,7 (34,5) (43,3) (3,5) (8,6) Nøgletal Resultat pr. aktie (EPS) 1,1 0,3 3,6 (0,4) (2,8) 0,7 Cash flow pr. aktie (CFPS) 15,2 3,0 10,6 4,9 (2,2) 16,3 Indre værdi pr. aktie (BV) 74,0 73,9 75,6 75,4 73,6 73,6 Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) Nettoomsætningens fordeling på forretningsområder Grafisk udstyr: CtP-fremkaldere 59,7 65,8 80,5 64,4 70,9 281,6 Plateline-udstyr 19,4 18,9 19,8 16,8 14,4 69,9 Film- og konventionelle pladefremkaldere 13,3 14,7 14,0 11,2 11,7 51,6 Reservedele m.m. 25,3 25,3 23,7 25,9 27,6 102,5 117,7 124,7 138,0 118,3 124,6 505,6 Fotografisk udstyr: 43,8 22,6 0,0 0,0 0,0 22,6 I alt 161,5 147,3 138,0 118,3 124,6 528,2 Resultat af primær drift (EBITA) fordelt på forretningsområder Grafisk udstyr 2,0 10,9 13,4 2,0 9,3 35,6 Fotografisk udstyr 4,3 (3,7) 0,0 0,0 0,0 (3,7) I alt 6,3 7,2 13,4 2,0 9,3 31,9 Side 17 af 20

18 OVERGANG TIL IFRS Med virkning fra 1. juni 2005 udarbejdes årsrapporten i overensstemmelse med kravene i de internationale IFRS-regnskabsstandarder (International Financial Reporting Standards). Ved overgangen vil bestemmelserne i IFRS 1 Førstegangsanvendelse blive anvendt. Regnskabsstandarden indeholder overgangsregler for selskabers første årsrapport under IFRS. For Glunz & Jensen betyder det, at: Der ikke foretages tilpasning med tilbagevirkende kraft for virksomhedssammenslutninger, der er foretaget før den 1. juni 2004, hvilket medfører, at den regnskabsmæssige værdi af goodwill pr. 31. maj 2004 bliver den nye kostpris for goodwill. Valutakursdifferencer ved omregning af udenlandske dattervirksomheder nulstilles på åbningsdagen den 1. juni Pr. 31. maj 2004 var der tale om et negativt beløb på 5,8 mio.kr. Overgangen til IFRS vil ud fra de gældende IFRS-standarder medføre følgende ændringer i anvendt regnskabspraksis for koncernregnskabet: Valutaomregning Goodwill, der opstår ved overtagelsen af en virksomhed, vil blive fastlåst i den overtagne virksomheds funktionelle valuta. Aktiebaseret vederlæggelse Fra 2005/06 vil aktiebaseret vederlæggelse i form af aktieoptioner blive indregnet i resultatopgørelsen over optjeningsperioden. Goodwill Goodwill skal ikke længere amortiseres over den økonomiske levetid, men i stedet nedskrives baseret på årlige tests for værdiforringelse. Baseret på de gældende IFRS-standarder vil overgangen til IFRS medføre følgende reklassificeringer: Goodwillnedskrivninger: Goodwillnedskrivninger vil fremover blive placeret efter resultat af primær drift før særlige poster m.v. (EBITA) men før resultat af primær drift mod hidtil efter ordinært resultat før goodwillafskrivninger. Særlige poster: Særlige poster vil fremover omfatte væsentlige indtægter og udgifter af engangskarakter. Særlige poster placeres i resultatopgørelsen efter resultat af primær drift før særlige poster m.v. (EBITA) men før resultat af primær drift. Præsentationen i en særskilt post vil ske af hensyn til sammenligneligheden og for at give et bedre billede af EBITA. Ophørte aktiviteter og anlægsaktiver til salg Resultat af ophørte aktiviteter samt aktiver og forpligtelser vedrørende ophørte aktiviteter og anlægsaktiver til salg skal præsenteres separat, og vil derfor fremover blive udskilt fra resultatopgørelsen og balancens poster. Hensatte forpligtelser mv. Hovedposten Hensatte forpligtelser vil udgå, da hensatte forpligtelser vil blive klassificeret under henholdsvis langfristede og kortfristede forpligtelser afhængig af det forventede forfaldstidspunkt. Side 18 af 20

19 EFFEKTEN AF OVERGANG TIL IFRS (UREVIDERET) Resultatopgørelse 2004/05 Beløb i Nuv. praksis IFRSeffekt IFRS Nettoomsætning (22.571) Produktionsomkostninger ( ) ( ) Bruttoresultat (13.058) Andre driftsindtægter Salgs- og distributionsomkostninger (31.923) (26.088) Udviklingsomkostninger (34.885) (33.395) Administrationsomkostninger (37.076) (28.120) Andre driftsomkostninger (91) - (91) Resultat af primær drift før særlige poster m.v. (EBITA) Goodwillafskrivninger (6.148) Goodwillnedskrivninger (14.509) (2.213) (16.722) Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (4.727) 202 (4.525) Ordinært resultat før skat Skat af årets resultat for fortsættende aktiviteter (12.170) (7.586) Skat af goodwillaf- og nedskrivninger (4.200) - Årets resultat for fortsættende aktiviteter Resultat af ophørende aktiviteter (4.799) (4.799) Årets resultat IFRS-effekten består af: Goodwill, ophør af amortisering Aktiebaseret aflønning (487) Årets resultat Side 19 af 20

20 EFFEKTEN AF OVERGANG TIL IFRS (UREVIDERET) Balance pr. 1. juni maj 2005 Beløb i Nuv. praksis IFRSeffekt IFRS Nuv. praksis IFRSeffekt IFRS Aktiver Immaterielle anlægsaktiver (56.583) Materielle anlægsaktiver (4.471) Finansielle anlægsaktiver (5.116) Varebeholdninger (21.104) Tilgodehavender (31.485) Likvide beholdninger (4.401) Aktiver bestemt for salg Aktiver i alt Passiver Egenkapital Hensatte forpligtelser (5.510) (5.017) 0 Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser (41.465) Kortfristede forpligtelser vedr. aktiver bestemt for salg Passiver i alt Pengestrømsopgørelse 2004/05 Beløb i Nuv. praksis IFRSeffekt IFRS Fra driftsaktivitet Fra investeringsaktivitet Fra finansieringsaktivitet ( ) ( ) Årets likviditet er øget/(nedbragt) (8.619) (4.218) Likvide beholdninger primo (4.401) Likvide beholdninger ultimo Side 20 af 20

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Fondsbørsmeddelelse nr. 114 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Fondsbørsmeddelelse nr. 130 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 / 0 5

Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 / 0 5 ÅRSRAPPORT 2004/05 HOVED- OG NØGLETAL Mio. EUR Mio.kr. 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 ** 2004/05 *** Resultatopgørelse Nettoomsætning 814,8 689,4 683,5 616,6 528,2 71,0 Bruttoresultat 289,4

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2009/10

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 183 28. januar 2010 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Resume De planlagte omkostningsreduktioner og effektiviseringer i Glunz & Jensen er gennemført og har

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2009/10

DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 186 25. marts 2010 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET Resume I har de gennemførte effektiviseringer og omkostningsreduktioner haft fuld effekt. Tilpasningerne i virksomheden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2005 nr. 5. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2005 nr. 5. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 25 nr. 5 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

F.E. Bording A/S, 1. kvartalsrapport 2009

F.E. Bording A/S, 1. kvartalsrapport 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 20. maj 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2009 RESUME Vedr. 1. kvartal 2009: Omsætningen faldt med 8 % på grund af den generelle tilbageholdenhed

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere