Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen"

Transkript

1 MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK nr. 29 af 24/01/2008 og Rammer for sygeplejerskeuddannelsens kliniske del i Region Hovedstaden, februar 2008 og Portfolio Region Hovedstaden, godkendt 30. juni Modulbeskrivelsen er godkendt i RKU den 20. februar 2014 med virkning fra den 25. august Rev. 9. juli 2014.

2 Indholdsfortegnelse - Sygeplejerskeuddannelsen... 1 Indholdsfortegnelse Læringsudbytte og centrale fagområder Dokumenterede aktiviteter rettet mod klinisk praksis Individuel studieplan og studiesamtale Portfolio Litteratur Rammer for klinisk undervisning Studieaktivitetsmodel Fokus for klinisk undervisning Centrale indholdselementer i forhold til læringsudbytte Fastlagt studieaktivitet Planlagt studieaktivitet Intern klinisk prøve Sygeplejeinterventioner relateret til kompleks klinisk virksomhed Skriftlig oplæg Tidsramme Eksamination Bedømmelse Brug af prøveforsøg uden prøveafvikling Afvikling af prøve ved sygdom

3 1. Læringsudbytte og centrale fagområder Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter sig også mod den enkelte patient/borger og dennes netværk med henblik på at planlægge, tilrettelægge, koordinere, udføre og dokumentere sammenhængende patientforløb. Modulet kan tilrettelægges i psykiatri, i primær sundhedstjeneste eller i sekundær sundhedstjeneste i forhold til børn, unge, voksne og ældre. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte patienter/borgere og grupper af patienter/borgere. At argumentere for vurderinger og interventioner i forhold til centrale sygeplejefaglige problemstillinger på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden At formidle mundtligt og skriftligt med anvendelse af tydeligt fagsprog At beherske sygeplejehandlinger i komplekse kliniske patientsituationer At beherske centrale instrumentelle sygeplejehandlinger, metoder og standarder ved komplekse patientsituationer At beherske medicinadministration til udvalgte patientgrupper At identificere og reflektere over fagetiske dilemmaer og magtrelationer i udøvelse af sygepleje At handle moralsk ansvarligt under hensyntagen til den enkelte patient/borger At planlægge, tilrettelægge og medvirke ved diagnostiske undersøgelser, behandlinger og observationer For uddybning af læringsudbytte henvises til generel studieplan for det enkelte kliniksted. Denne findes på den kliniske hjemmeside Centrale fagområder: Fag ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 0 7 Filosofi, religion og etik 0 2 Sygdomslære 0 3 Farmakologi 0 3 3

4 2. Dokumenterede aktiviteter rettet mod klinisk praksis Følgende E-learningskurser skal være gennemført og dokumenteret i den studerendes portfolio inden klinisk undervisning kan påbegyndes: E-learning i basal HLR (hjerte-lunge-redning) og færdighedstræning (svarende til basal genoplivningskursus). Skal gennemføres på uddannelsesinstitutionen (Max. 2 år gammel) E-learning i håndhygiejne: link til kursus (Max. 1 år gammel) E-learning i brandforebyggelse og bekæmpelse: link til kursus (Max. 1 år gammel) 3. Individuel studieplan og studiesamtale I den kliniske undervisningsperiode gennemføres minimum fire studiesamtaler. Den individuelle studieplan udarbejdes af den studerende efter den indledende studiesamtale. Planen justeres og evalueres ved de efterfølgende samtaler. Se nærmere om krav og indhold til den individuelle studieplan og studiesamtaler i afsnittet: Studiesamtaler i Rammer og retningslinjer for klinisk undervisning på den kliniske hjemmeside: 4. Portfolio Portfolio er det studieredskab, der danner grundlag for den studerendes refleksion og læring i såvel teoretisk som klinisk undervisning gennem hele studiet. Den består af en præsentationsdel, en læringsdel og en dokumentationsdel. Se den kliniske hjemmeside: 5. Litteratur Med udgangspunkt i modulets fagområder og ECTS - point udarbejder den studerende løbende en litteraturliste, der attesteres af den kliniske vejleder. Se nærmere i Rammer og retningslinjer for klinisk undervisning: 6. Rammer for klinisk undervisning Modulet er et klinisk modul med 15 ECTS point i klinisk undervisning. Det kliniske undervisningssted er ansvarlig for de overordnede rammer i den kliniske periode, herunder: At udvælge og præsentere planlagte og målrettede undervisnings- og vejledningsforløb ud fra modulets læringsudbytte At skabe mulighed for progression i den studerendes læring frem mod udøvelse af kompleks sygepleje At planlægge og gennemføre før-, under- og eftervejledning Den studerende er ansvarlig for at deltage aktivt i undervisnings- og vejledningsforløb. 4

5 6.1 Studieaktivitetsmodel 1 Den teoretiske og kliniske undervisning er lagt an på at den studerende er studieaktiv 40 timer om ugen. For klinisk undervisning gælder samtidige at den studerende er i klinisk praksis 30 timer om ugen. For de resterende 10 timer gælder at de kan bruges ud fra det kliniske undervisningssteds anbefalinger fx planlagt litteraturstudie, deltagelse i udviklingsprojekter, studiebesøg, egen forberedelse, egne refleksionsgrupper osv. De 10 timer er gradueret i studieaktivitetsmodulen for det enkelte modul ud fra en forventet progression i uddannelsen. Studieaktivitetsmodellen kan med fordel inddrages ved introduktionen af den/de studerende for at styrke dialogen med de studerende om tilrettelæggelse af modulet og en forventningsafstemning af de studerendes egen indsats for at nå modulets læringsudbytte. Kategori 1 Deltagelse af undervisere og studerende initieret af underviser/kliniske vejledere Kategori 2 Deltagelse af studerende Initieret af underviser/kliniske vejledere Kategori 4 Deltagelse af undervisere og studerende initieret af studerende Kategori 3 Deltagelse af studerende Initieret af studerende 1 Den endelige fordeling af timer mellem kategorierne godkendes på RKU den 18. september

6 7. Fokus for klinisk undervisning Det centrale i modulet er selvstændighed i udøvelse og formidling af kompleks klinisk sygepleje. Farmakologisk viden inddrages og medvirker til sikring af, at den studerende behersker mediciadministration. Sygdomslære bidrager til, at den studerende kan observere, analysere, vurdere og udføre klinisk kompleks sygepleje. Refleksioner over fagetiske dilemmaer og magtrelationer tænkes ind i planlægning, koordinering og udførelse af en moralsk ansvarlig sygepleje. De kundskabsmæssige forudsætninger for patient/ borgerrettet sygeplejevirksomhed omfatter praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden. 7.1 Centrale indholdselementer i forhold til læringsudbytte Centrale begreber i forhold til læringsudbytte er herunder uddybet og relaterer til somatisk, primær og psykiatrisk sygeplejepraksis. Kompleks sygepleje 2 kan forstås som: Udøvelse af sygepleje til patienter/borgere, der har sygdoms- og sygeplejemæssige problemområder, der er mangfoldige og/eller konkurrerende og derfor stiller skærpede krav til observation, faglige viden og sygeplejemæssige interventioner: Ustabile tilstande hvor behovet for sygepleje ændres hyppigt. Situationer, hvor patient/borger eller pårørende har behov for viden og støtte til at identificere ressourcer og belastninger for at kunne handle hensigtsmæssigt i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse og sundhedssvigt. Sammenhængende patient/borgerforløb, 34 skal ses ud fra et patient/borgerperspektiv og dennes vej gennem sundhedsvæsenet. For nogle patienter/borgere vil et sammenhængende forløb kun dække den regionale eller kommunale del af sundhedsvæsenet, mens det for andre patienter/borgere handler om et sammenhængende forløb på tværs af sektorer. Eksempler på sammenhængende forløb kan være: Én henvendelse og behandling i akut klinik, akut modtagelse, ambulatorium eller indlæggelse i en afdeling, hvor patient/borger efterfølgende skal kende det videre forløb Et forløb startende med udredning af patientens/borgerens sygdom til pleje og behandling Gentagne besøg i hjemmet og/eller ambulatorier Gentagne forløb på tværs af sundhedsvæsnet, fx en borger/patient med kronisk sygdom og genindlæggelser. 1 Larsen M Hvad kendetegner sygepleje til akutte patienter? I: M. Larsen og L. Wichmann (red.), Sygepleje til de akut syge patient et curologisk perspektiv. København: Gads Forlag, 1. udg., s Dahlerup H Patientforløb i teori og praksis. I: Kamp Nielsen B (red.). Sygeplejebogen 3 Teori og metode. København: Gads Forlag, s Thuesen J og Præstegaard J Metoder til at skabe sammenhæng i patienternes forløb. I: Holen M, Voigt J og Sørensen L (red.). Kliniske metoder i sygeplejepraksis. København: Munksgaard. S

7 Metoder i klinisk praksis / instrumentel sygepleje er bl.a.: Sygeplejeprocessen: observation og identifikation af borgerens/patientens situation, behov og ressourcer. Planlægge sygeplejen i den akutte fase, og/eller udvikle en individuel plan for borger/patient med behov for langvarige og koordinerende plejebehov ud fra faglig viden. Udføre sygeplejeinterventioner, observerer og evaluerer de udførte sygeplejeinterventioner og dokumenterer disse Observation og vurdering af patienters/borgeres fysiologiske, psykiske og sociale tilstand, f.eks. triage, ABCD vurdering, Early Warning Score (EWS), ernærings- og faldscreening, smertevurdering, vurdering af risiko for udadreagerende adfærd og suicidalrisiko Udøvelse af praktiske generelle og specifikke komplekse procedurer i plejen, f.eks. stomipleje, kompressionsbehandling, sårpleje eller procedurer i palliativ pleje Hygiejniske principper, herunder analyse af samspil mellem patient/borger, mikroorganismer og miljø Forskellige former for information, vejledning og kommunikation, der bidrager til et hensigtsmæssigt samarbejde med patient/borger samt til dannelsen af en helhedsforståelse af patient/borger, herunder: - Færdigheder i anvendelse af specifikke kommunikationsmetoder eksempelvis indledende sygeplejevurdering, telemedicin og motivationssamtalen - Inddragelse af terapeutiske principper, f. eks. kognitive metoder - Anvendelse af didaktiske principper og psykoedukation i vejledning og undervisning af patient/borger, dennes netværk og kolleger Kollegial mono- og tværfaglig refleksion Tydeligt fagsprog i mundtlig og skriftligt kommunikation og herunder de elektroniske systemer til dokumentation af klinisk praksis Kliniske retningslinjer, pakkeforløb, forløbsprogrammer, generelle og lokale retningslinjer, sundhedsaftaler og anden gældende lovgivning Patientsikkerhed og registrering af utilsigtede hændelser Informationssøgning knyttet til aktuelle sygeplejefaglige problemstillinger indenfor praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden Etik og fagetik 10 kommer til udtryk i det konkrete møde med patient/borger og dennes netværk Et argumenteret sygeplejefagligt skøn er basis for en medmenneskelig, reflekteret og ansvarlig sygeplejeintervention og omfatter f. eks.: Tavshedspligt Oplysningspligt Sikring af patient/ borgers autonomi og integritet Overordnede etiske retningslinjer og principper Identifikation af asymmetriske magtrelationer 5 M. Larsen og L. Wichmann (red.), Sygepleje til de akut syge patient et curologisk perspektiv. København: Gads Forlag, 1. udg. 6 Holen M, Voigt J og Sørensen L (red.) Kliniske metoder i sygeplejepraksis. København: Munksgaard. 7 Jastrup S (red.) Akut sygepleje. København: Munksgaard 8 Suhr L og Winther B Klinisk beslutningstagen I sygeplejen. I: Suhr L og Winhter B (red.). Basissygepleje Krop og Velvære. København: Munksgaard 9 Beck J S Kognitiv adfærdsterapi. København: Akademisk Forlag 10 Husted J Etik og værdier i sygeplejen. København: Hans Reitzels Forlag 7

8 8. Fastlagt studieaktivitet Gennemførelse og dokumentation af en fastlagt studieaktivitet indgår som et studiekrav på modul 11 og er en forudsætning for, at den studerende kan deltage i intern prøve jf. BEK. nr. 29 af 24/01/2008 om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, bilag 2, punkt 4.2. Den studerende udvælger i samarbejde med den kliniske vejleder en eller flere komplekse situationer, hvor den studerende kan vise, at hun/han behersker medicineringsprocessen efter gældende lovgivning, retningslinjer og vejledninger. Den fastlagte studieaktivitet afsluttes med en faglig funderet drøftelse mellem klinisk vejleder og studerende, hvor den studerende reflekterer over forløbet i forhold til: Medicinens virkninger, bivirkninger og interaktioner Dispensering, administration og medicinregning Hygiejniske principper ved medicinadministration Sikkerhed, rettigheder samt medinddragelse af patient/borger og netværk Skriftlig/elektronisk dokumentation Gældende lovgivning og retningslinjer Opbevaring af medicin Den studerendes ansvar- og kompetenceområde contra sygeplejerskens Ansvarlighed ved sektorovergange Pædagogiske og kommunikative overvejelser Fagetiske dilemmaer Den kliniske vejleder attesterer på dokumentationsblanketten, at den studerende har gennemført den fastlagte studieaktivitet. 9. Planlagt studieaktivitet Deltagelse i den planlagte studieaktivitet er en forudsætning for, at den studerende kan indstilles til intern prøve på modul 12. (BEK. Nr. 29 af 24. januar 2008 om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, bilag 2, pkt ) I løbet af enten modul 11 eller modul 12 skal den studerende deltage i en planlagt studieaktivitet, som omhandler tværfaglig kommunikation og samarbejde. Den planlagte studieaktivitet planlægges og udbydes på tværs af Region Hovedstadens kliniske uddannelsessteder med deltagelse af sygeplejestuderende på modul 11 eller modul 12 og medicinstuderende på 9. semester I ugerne og og og

9 Den planlagte studeaktivitet består i en dags obligatorisk undervisning, hvor den studerende træner tværfagligt kommunikation. Undervisning og træning har fokus på professionernes kernefaglighed og på tværfagligt samarbejde. Det er den studerendes eget ansvar, at tilmelde sig undervisningen. Tilmeldingen skal ske senest 6 uger inden afvikling af undervisningsdagen. Linket findes på under modul 11 og 12. Dokumentation for deltagelse i planlagt studieaktivitet lægges i dokumentationsdelen i den studerendes portfolio. 10. Intern klinisk prøve Modulet bedømmes ved en individuel intern klinisk prøve, som skal dokumentere at den studerende har opnået læringsudbytte for. Prøven finder sted inden for de sidste tre uger af den kliniske undervisningsperiode. Forudsætning for at påbegynde den interne kliniske prøve er, at den kliniske vejleder kan attestere, at den studerende har: Deltaget i den fastlagte studieaktivitet, jvf. bestemmelser for fastlagt studieaktivitet. Mulighed for at opfylde deltagelsespligten 12 Den kliniske vejleder introducerer og vejleder til den interne kliniske prøve. Vejledningen har et omfang af én lektion pr. studerende. Den kliniske interne prøve består af skriftligt oplæg og en mundtlig eksamination på baggrund af den udførte komplekse sygeplejeintervention Sygeplejeinterventioner relateret til kompleks klinisk virksomhed Den studerende vælger i samarbejde med den kliniske vejleder et patient/borgerforløb indenfor kompleks klinisk virksomhed. Den studerende udfører sygeplejeinterventioner af en varighed på max. fire timer. Den kliniske vejleder indgår i forløbet som observatør med mulighed for vejledning ved behov Skriftlig oplæg På baggrund af udført sygeplejeintervention udarbejder den studerende et skriftligt oplæg, der afspejler læringsudbytte for modul 11, med inddragelse af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden, herunder regionale eller lokale vejledninger, instrukser, retningslinjer, etc. Oplægget skal indeholde: En kort beskrivelse af det aktuelle forløb, hvor kompleksiteten af valgt patient/borgerforløb fremgår 12 Deltagelsespligten på min. 80 % gælder for hele perioden 9

10 Begrundet udvælgelse og analyse af én til to kliniske sygeplejefaglige problemstillinger, der relaterer til den udførte pleje Teoretisk argumentation for de udførte komplekse sygeplejeinterventioner. Det skriftlige oplæg udarbejdes i tydeligt fagsprog og må have et omfang svarende til max tegn inkl. mellemrum. Litteraturlisten indgår ikke i de angivne antal tegn. Oplægget udarbejdes efter Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning gældende for den pågældende uddannelsesinstitution og Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter, Det skriftlige oplæg og litteraturlisten sendes elektronisk i et samlet dokument som PDF-fil Tidsramme 2 hverdage efter sygeplejeinterventionerne (senest kl ), sendes det skriftlige oplæg til de to eksaminatorer. (F. eks.; hvis sygeplejeinterventioner er udført fredag, skal det skriftlige oplæg sendes tirsdag senest kl. 12). Eksaminatorerne skal have modtaget oplægget senest kl. 12 og 3 hverdage før aftalt prøvedato. De to eksaminatorer kvitterer elektronisk for modtagelsen indenfor et døgn Eksamination Grundlaget for eksaminationen er den studerendes skriftlige og mundtlige oplæg om de udførte komplekse sygeplejeinterventioner samt læringsudbytte for modul 11. Viden fra tidligere moduler, der understøtter det skriftlige og mundtlige oplæg kan inddrages i eksaminationen. Eksaminationen har en varighed af 30 minutter. Den studerende indleder med et mundtligt oplæg på max. 10 minutter. I oplægget fremfører den studerende teoretisk begrundet evaluering af de udførte sygeplejeinterventioner samt argumenterer ud fra praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden for en eventuelt ændret praksis. Den studerende eksamineres herefter i 20 minutter med udgangspunkt i det mundtlige og skriftlige oplæg. Der er efterfølgende 10 min. til votering og tilbagemelding. De to eksaminatorer er fælles om at gennemføre eksaminationen. Den kliniske vejleder er hovedansvarlig for at stille spørgsmål under eksaminationen. 10

11 10.5 Bedømmelse Der foretages en bedømmelse af den studerendes præstation på baggrund af det skriftlige og mundtlige oplæg samt selve eksaminationen. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået (BEK nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse). Præstationen bedømmes ud fra modulets læringsudbytte. De to eksaminatorer er ens stillet i forhold til bedømmelse af den studerendes præstation. Ved evt. uenighed skal man diskutere sig frem til en fælles bedømmelse. I henhold til gældende eksamensbekendtgørelse kan kun eksaminatorer være til stede ved voteringen. Den kliniske vejleder og underviser fra skolen attesterer på dokumentationsblanketten for bestået/ikke bestået prøve. Den studerende får en kopi af dokumentationsblanketten udleveret af den kliniske vejleder til dokumentationsportfolioen. For studerende fra UCC og Diakonissestiftelsens sygeplejerskeuddannelse gælder, at underviseren afleverer dokumentation for bestået/ikke bestået på uddannelsesinstitutionen. For studerende fra Metropol gælder, at den kliniske vejleder sender den samlede dokumentation til studieservice. 11. Brug af prøveforsøg uden prøveafvikling Den studerende er automatisk tilmeldt prøve ved modulets start. Den eneste undtagelse er dokumenteret sygdom og barsel. I følgende situationer har den studerende brugt et prøveforsøg uden at have mulighed for at gå til prøve: Manglende deltagelsespligt Manglende gennemført og attesteret fastlagte/planlagte studieaktivitet Manglende opfyldelse af de fastsatte formkrav til opgavebesvarelse 13 Se rammer og retningslinjer for klinisk undervisning på: 12. Afvikling af prøve ved sygdom Se rammer og retningslinjer for klinisk undervisning på: 13 Det er uddannelsesinstitutionen, der har bemyndigelsen til at afvise en besvarelse (BEK nr af 19. dec. 10 stk. 3) 11

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafdelingen, omfatter følgende afsnit: Skadestuen Akutafsnit 1 (akutstuer til ambulant behandling af akutte patienter)

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Tillæg til Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I HOLSTEBRO Udarbejdet maj 2009 Rev. Januar 2015 VIA University

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Forsorgshjemmet Skovvang, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Social og arbejdsmarked er organiseret på følgende måde:

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 6.semester Hold 2010 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Hold: Sept./13 Netunderstøttet uddannelse Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere