Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse"

Transkript

1 Systembeskrivelse Vægsavning Udgave: da /

2 Producentadresse TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH-8330 Pfäffikon Schweiz Telefon +41 (0) 44 / Telefax +41 (0) 44 / TYROLIT Hydrostress AG forbeholder sig ret til at gennemføre tekniske ændringer uden forudgående underretning. Copyright 2003 TYROLIT Hydrostress AG, CH-8330 Pfäffikon ZH Alle rettigheder, især retten til mangfoldiggørelse og oversættelse, forbeholdes. Eftertryk af denne sikkerhedshåndbog, også i uddrag, er forbudt. Ingen dele må, uanset form, reproduceres eller bearbejdes, mangfoldiggøres eller udbredes ved brug af elektroniske systemer, uden at der foreligger en skriftlig tilladelse fra TYROLIT Hydrostress AG da /

3 Oversigt Oversigt Side 0 Indledning Sikkerhedshåndbogens gyldighedsområde Dokumentstruktur Begreber Tekniske data Anbefalet omgivelsestemperatur Vandtilslutning Skærehastighed Specifikation for olie og fedt Vægtangivelser Effektforbrug Typeskilte Sikkerhedsforskrifter Generelt Oplysninger og symboler Grundlag for sikkerhed Generelle sikkerhedsregler Ansvarlighed Det aktuelle tekniske niveau Opbygning og funktion Generelt De forskellige systemvarianters opbygning Funktionsbeskrivelse Montering, afmontering Generelt Montering/afmontering Idriftsættelse Ibrugtagning Betjening Generelt Sikkerhedsrelevante betjeningselementer Betjenings- og visningselementer Betjening Afmontering af byggeklodserne Sikring af gulv- eller loftsudskæringer Afhjælpning af fejl Vedligeholdelse Generelt Vedligeholdelsesintervaltabel Eftersyn Vedligeholdelse Istandsættelse Vægsavningssysteme I (II)

4 Oversigt Sikkerhedshåndbog 8 Bortskaffelse Generelt Sikkerhedsforskrifter Personalekvalifikation Forskrifter om bortskaffelse Bortskaffelse af anlægsdelene Meddelelsespligt II (II) Vægsavningssystemer

5 Indledning 0 Indledning 0.1 Sikkerhedshåndbogens gyldighedsområde Denne sikkerhedshåndbog indeholder beskrivelsen til sikker håndtering af alle Vægsavningssystemer. Den indeholder samtlige sikkerhedsforskrifter, som skal følges ved arbejde med og på systemet. De maskinspecifikke sikkerhedsforskrifter forefindes i de respektive betjeningsvejledninger og skal ligeledes følges meget nøje. 0.2 Dokumentstruktur Vægsavningssystemerne er dokumenteret som følger: Samlet system: Maskiner: Moduler: Sikkerhedshåndbog med følgende indhold: (Tekniske data, sikkerhedsforskrifter, systembeskrivelse, opbygning og funktion, montering/afmontering, betjening, vedligeholdelse) Betjeningsvejledninger med følgende indhold: (Produktbeskrivelse, sikkerhedsforskrifter, opbygning og funktion, montering/afmontering, betjening, vedligeholdelse) Indlægsseddel med følgende indhold: (Eksploderet samlingstegning med artikelnumre, vigtige oplysninger om anvendelse) 0.3 Begreber Generelle begreber Betjeningsvejledning Betjeningsvejledningen er et dokument, som altid skal leveres sammen med et produkt. Det indeholder alle de oplysninger, som er nødvendige for at kunne anvende og vedligeholde produktet på sikker vis. Sikkerhedshåndbøgerne for Vægsavningssystemer samt betjeningsvejledningerne for maskiner fra TYROLIT Hydrostress AG og beskrivelserne af yderligere indkøbte maskiner fra underleverandører leveres sammen med systemdelene. Officielt sprog i EU For tiden er de officielle sprog i den Europæiske Union: Dansk, tysk, engelsk, finsk, fransk, græsk, hollandsk, italiensk, portugisisk, svensk og spansk. Landets sprog Et lands officielle sprog betegnes som landets sprog. Vægsavningssystemer 0-1

6 Indledning Sikkerhedshåndbog Originalsprog Det sprog, som dokumentet er udarbejdet på, betegnes som originalsproget. Originalsproget i denne betjeningsvejledning er tysk Begreber i sammenhæng med Vægsavningssystemer Begreb Skinnebuk Føringsskinne Savhoved: Skæreværktøj Drev (elektrisk og hydraulisk) Motorer Klingebeskyttelse Definition Skinnebukke bruges til at holde (montere) føringsskinnen. Føringsskinnen løber langs det planlagte snit. Den bruges til at holde savhovedet. Savhovedet indeholder fremføringsmotoren (elektrisk, hydraulisk eller håndsving), svingmotoren (elektrisk, hydraulisk eller med håndsving) og drivmotoren (elektrisk eller hydraulisk) til værktøjet. Som skæreværktøj betegner man savklingen (vægsav) eller kæden (hjørnesav) Drivmekanismen sørger for energien til de elektriske motorer og styringen samt det nødvendige tryk til de hydrauliske motorer. Der skelnes mellem drivmotor (værktøj), svingmotoren (ind- og udsvingning af værktøjet) og fremføringsmotoren (savhovedet, som kører frem og tilbage på føringsskinnen). Motorerne kan være elektriske til mindre ydelser eller hydrauliske til større ydelser. I visse tilfælde kan fremførings- eller svingmotoren også erstattes med et håndsving. Klingebeskyttelsen er en sikkerhedsanordning og forhindrer utilsigtet berøring af værktøjet, fanger dele, der flyver væk, og virker samtidig som stænkskærm. 0-2 Vægsavningssystemer

7 Tekniske data 1 Tekniske data 1.1 Anbefalet omgivelsestemperatur Lagring: mellem -15 C og 50 C Anvendelse: fra -15 C til 45 C Vigtigt: Ved minustemperaturer ned til -15 C skal frostvæske anvendes. Ved længere arbejdspauser eller standsning af systemet skal kølevandet blæses ud af systemet. Ved omgivelsesstemperaturer omkring +45 C skal vandet køles. 1.2 Vandtilslutning Tryk: Mængde: min. 1 bar op til maks. 6 bar ved maks. 25 C min. 6 l/min 1.3 Skærehastighed Skal vælges alt efter materialets beskaffenhed. De anbefalede værdier i m/sek. Granit, gammel beton med eller uden armering Frisk beton, asfalt, sandsten osv. Maksimalt tilladt skærehastighed for TYROLIT-værktøj m/s m/s 63 m/s 1.4 Specifikation for olie og fedt Olie Fedt Hydraulikolie: HLP / ISO VG 46 Gearolie: ISO VG 100 Gearfedt: Penetration: NLGI: 00 Smørefedt: Penetration: NLGI: 2 Vægsavningssystemer 1-1

8 Tekniske data Sikkerhedshåndbog 1.5 Vægtangivelser Specifik vægt: Asfalt: 1,5 t/m 3 Armeret beton: 2,7 t/m 3 Granit: 2,8 t/m 3 Sandsten: 2,5 t/m Vægtberegning (eksempel): Beregningsformel: L x B x H x materiale = vægt Eksempel (armeret beton): 1 x 0,5 x 0,3 x 2700 = 405 kg 1,0 m 0,5 m 0,3 m Materiale i kg/m 3 Vægt i kg 1.6 Effektforbrug De forskellige drevs effektforbrug er meget forskelligt. Angivelsen af effektforbruget i et bestemt drev fremgår af det pågældende effektskilt. 1.7 Typeskilte Samtlige typerelaterede oplysninger om maskiner og moduler fremgår af de anbragte typeskilte. Fig. 1-1 Typeskilte 1-2 Vægsavningssystemer

9 Sikkerhedsforskrifter 2 Sikkerhedsforskrifter 2.1 Generelt Målgruppe I dette kapitel beskrives de sikkerhedsforskrifter, som ubetinget skal overholdes ved brug af Vægsavningssystemer. For alle personer, der udfører arbejde på og med Vægsavningssystemer, er det et krav at læse og forstå det relevante kapitel for det pågældende arbejde i Sikkerhedshåndbogen. Det gælder især kapitlet «Sikkerhedsforskrifter», som er bindende for alle personer og alt arbejde Overholdelse af sikkerhedsforskrifterne Der må ikke udføres nogen form for arbejde på eller med Vægsavningssystemer, før de sikkerhedsforskrifter (kapitel 2), der er indeholdt i Sikkerhedshåndbogen, er læst og forstået. Sikkerhedshåndbogen samt betjeningsvejledningen er bindende for alt arbejde indlægssedler har informativ karakter og indeholder til dels oplysninger om korrekt brug. Vægsavningssystemerne er blevet testet før udlevering, og der var ikke fejl på dem ved udleveringen. For skader, der opstår på grund af manglende overholdelse af de i Sikkerhedshåndbogen samt i betjeningsvejledningerne opførte instruktioner og oplysninger, afviser TYROLIT Hydrostress AG ethvert ansvar. Det gælder især for: Skader, der opstår ved forkert anvendelse og fejlbetjening. Skader, der opstår ved forkert installeret fremmed software. Skader, der opstår ved tilsidesættelse af sikkerhedsrelevante informationer i Sikkerhedshåndbogen eller af advarselstavler, som er anbragt på maskinen. Skader, der opstår på grund af mangelfuldt eller ikke udført vedligeholdelsesarbejde. Skader, som opstår ved skæring af ikke tilladt materiale. Egenmægtigt udførte ombygninger og ændringer kan påvirke sikkerheden og er ikke tilladt. Vægsavningssystemer 2-1

10 Sikkerhedsforskrifter Sikkerhedshåndbog 2.2 Oplysninger og symboler Faresymboler I denne Sikkerhedshåndbog samt i betjeningsvejledningerne anvendes der oplysningstavler for at gøre opmærksom på restfarer og markere vigtige tekniske krav. Faresymboler Faresymboler i Sikkerhedshåndbogen Fare Advarsel mod farer, som ved tilsidesættelse kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Advarsel Advarsel mod farer, som ved tilsidesættelse kan medføre kvæstelser og/eller materielle skader. Oplysningssymboler Oplysningssymboler i Sikkerhedshåndbogen Information De tekster, der vises på denne måde, er informationer fra det praktiske arbejde og har til formål at optimere brugen af anlægget eller maskinen. Ved manglende overholdelse af disse informationer kan der muligvis ikke længere garanteres for de i de tekniske data oplyste ydelser Oplysninger på produktet Fare Advarsel mod elektrisk spænding. Inden der udføres arbejde i et således afmærket område, skal strømmen (spændingen) til anlægget eller maskinen afbrydes helt og sikres mod utilsigtet tilkobling. Manglende overholdelse af denne advarsel kan medføre dødsfald eller alvorlig legemsbeskadigelse. 2-2 Vægsavningssystemer

11 Sikkerhedsforskrifter Almengyldige advarsler mod restfarer I det følgende er der opført advarsler mod restfarer, som har generel gyldighed ved alt arbejde med og på Vægsavningssystemer, samt om samtlige livsfaser for systemerne. Fare Stød på grund af defekt elektroteknisk udstyr. Det elektrotekniske udstyr skal kontrolleres før hver anvendelse og sporadisk under længere tids anvendelse. Defekte dele som f.eks. kabler og stik skal straks skiftes af kompetente personer og i strømløs tilstand. Hvis denne forskrift ikke overholdes, kan følgen være alvorlige legemsbeskadigelser eller dødsfald. Der kan også være følgeskader som f.eks. brande. Advarsel Fare på grund af skarpe kanter på skæreværktøjet. Det er forbudt at røre ved skæreværktøjet, mens det endnu kører. Der skal bæres beskyttelseshandsker, når der skal røres ved skæreværktøjet. Hvis denne forskrift ikke følges, kan resultatet være snitsår på hænderne. Advarsel Fare for allergiske reaktioner, hvis huden kommer i berøring med hydraulikolie. For personer, som reagerer allergisk på hydraulikolie, foreskrives det at bære beskyttelseshandsker og briller i forbindelse med arbejde, hvor man kan komme i kontakt med hydraulikolie. Steder på huden, som evt. har været i kontakt med hydraulikolie, skal straks vaskes med rigeligt vand. Hvis denne forskrift ikke følges, kan resultatet være allergiske reaktioner eller øjenskader. Vægsavningssystemer 2-3

12 Sikkerhedsforskrifter Sikkerhedshåndbog 2.3 Grundlag for sikkerhed Afgrænsning af sikkerhedskonceptet Vægsavningssystemerne har ikke indflydelse på sikkerhedskonceptet i andre systemer, maskiner og anlæg Sikkerhedselementer Beskyttelsen af brugerne er primært baseret på et sikkerhedskoncept og en sikker konstruktion Passive sikkerhedselementer Beskyttelse mod spændingsførende dele Alle funktionsenheder, som indeholder dele, der fører farlige spændinger, er ved hjælp af afdækninger sikret mod berøring Fjernelse af beskyttelsesanordninger Beskyttelsesanordninger må kun fjernes, når maskinen er slukket, er blevet afbrudt fra nettet og står stille. Især afdækningerne må kun fjernes og igen anbringes af autoriserede personer (se kapitel «Autoriserede personer», 2-9). Som eneste undtagelse må udskiftning af værktøjer inkl. klingebeskyttelse og savhoved kun ske, når der er trykket på nødafbryderen. Før Vægsavningssystemerne tages i brug igen, skal det kontrolleres, at sikkerhedselementerne fungerer som de skal Sikkerhedsforanstaltninger (organisatorisk) Produktoverholdelsespligt Ved ændringer i driftsforløbet eller på sikkerhedsrelevante maskindele skal operatørerne straks meddele dette til en ansvarlig person eller producenten Placering af Sikkerhedshåndbogen Operatørerne skal altid råde over et eksemplar af Sikkerhedshåndbogen på det sted, hvor maskinen anvendes. 2-4 Vægsavningssystemer

13 Sikkerhedsforskrifter Sikkerhedsforanstaltninger (personligt) Personligt beskyttelsesudstyr For alt arbejde med og på Vægsavningssystemer kræves det, at der bæres personligt beskyttelsesudstyr. Det personlige beskyttelsesudstyr består af følgende dele: 1 2/ Fig. 2-1 Personligt beskyttelsesudstyr 1 Hjelm med høreværn 5 Tætsiddende, kraftigt og 2 Visir eller beskyttelsesbriller behageligt tøj 3 Åndedrætsværn 6 Arbejdssko med stålkapper 4 Sikkerhedshandsker og skridsikre såler De i de enkelte kapitler opførte specifikke, sikkerhedsrelevante oplysninger indeholder til dels kun enkelte af de ovenstående piktogrammer. Disse vedrører som beskyttelsesforanstaltning, der skal træffes, udelukkende den tilhørende specifikke fare og fritager dermed ikke operatøren fra denne forskrift, nemlig at alle ovennævnte dele af det personlige beskyttelsesudstyr skal bæres. Vægsavningssystemer 2-5

14 Sikkerhedsforskrifter Sikkerhedshåndbog 2.4 Generelle sikkerhedsregler Lovmæssige forskrifter De almengyldige nationale og lokale sikkerheds- og ulykkesforebyggende forskrifter samt supplerende driftsherrereglementer skal følges og overholdes Garanti TYROLIT Hydrostress AG garanterer Vægsavningssystemernes upåklagelige og sikre funktion under betingelse af, at samtlige i denne sikkerhedshåndbog og betjeningsvejledningerne indeholdte forskrifter, arbejds- og vedligeholdelsesanvisninger følges og overholdes til punkt og prikke. TYROLIT Hydrostress AG accepterer hverken skadeserstatningskrav eller krav på garantiydelser for skader, som er opstået på grund af ikke forskriftsmæssig eller ikke fagligt korrekt håndtering Eftersyns- og vedligeholdelsespligt Driftsherren er forpligtet til kun at have et Vægsavningssystem, som virker upåklageligt og ikke er beskadiget. De i Sikkerhedshåndbogen og i betjeningsvejledningerne opførte vedligeholdelsesintervaller skal ubetinget overholdes. Fejl og mekaniske beskadigelser skal afhjælpes umiddelbart Reservedele Der må kun anvendes originale reservedele. I modsat fald kan der opstå skader på Vægsavningssystemerne, eller det kan resultere i materielle skader og personskader Energiforbindelser Vægsavningssystemer, som drives med elektriske komponenter, skal tilsluttes jordforbundne strømforsyninger. Før ibrugtagning skal det kontrolleres, om den lokale netspænding stemmer overens med de elektriske komponenters indstillede driftsspænding. Hvis dette ikke er tilfældet, skal indstillingen af driftsspændingen tilpasses tilsvarende. Detaljerede oplysninger er indeholdt i de pågældende betjeningsvejledninger. Driftsspændingen i de af TYROLIT Hydrostress AG udleverede elektriske komponenter er principielt indstillet til 230 VAC eller 3 x 400 VAC. Energitilførslen skal afbrydes før afdækningerne fjernes. 2-6 Vægsavningssystemer

15 Sikkerhedsforskrifter Modifikationer På maskiner og anlægsdele må der ikke gennemføres egne, tekniske ændringer som påmonteringer og ombygninger uden skriftlig godkendelse fra TYROLIT Hydrostress AG. Dette vedrører alle påmonteringer og ombygninger, som ikke er systembetingede Sikkerhedsforskrifter i de enkelte kapitler Kapitlerne i denne Sikkerhedshåndbog samt i betjeningsvejledningerne indeholder supplerende sikkerhedsanvisninger. Disse henviser til særligt farepotentiale (restfarer). Henvisningerne skal følges nøje og kræver, at de beskrevne handlinger eller handlingsforløb overholdes Anvendelse i henhold til bestemmelserne Vægsavningssystemerne er konstrueret og bygget til følgende anvendelse: Skæring i beton (også armeret) og natursten. Skæring af skæresnit, planskæring, skråskæring og fugning i lofter, gulve eller vægge. Vægsavningssystemer må kun anvendes og køres sammen med godkendte fastgørelsessystemer. Der må kun anvendes værktøj med originalhulbillede. Hvis Vægsavningssystemer benyttes i rum, der er lukkede eller ligger under jorden, skal udstødningsgasserne fra forbrændingsmotorerne ledes ud i det fri. Angivelserne i de kapitel 1 «Tekniske data», 1-1 gælder som bindende anvendelsesgrænser og mærkedata Forkert anvendelse eller misbrug Enhver anvendelse, som ikke svarer til den fastsatte anvendelse (se kapitel 2.4.8, 2-7), anses for at være forkert anvendelse eller misbrug. Da der kan opstå betydelig fare ved forkert anvendelse eller misbrug, henviser vi her til dem, vi er bekendt med. Følgende anvendelser er forbudt: Skæring i træ, glas og plast Skæring i løse dele (også i beton) Drift i vand og i eksplosionssikre rum Skæring uden system- og værktøjskøling Vægsavningssystemer 2-7

16 Sikkerhedsforskrifter Sikkerhedshåndbog Vægsavningssystemer må kun anvendes med de godkendte føringsskinner. Skæring uden de planlagte beskyttelsesanordninger Forkert eller manglende bortskaffelse af spildevand (savslam) Sikring af arbejdspladsen Før påbegyndelse af arbejdet skal der skaffes nok fri plads til ufarligt arbejde. Arbejdspladsen skal altid være tilstrækkeligt belyst. Fareområderne skal afspærres synligt på en sådan måde, at ingen personer kan træde ind i fareområderne under savningen. Forsiden, den underliggende side samt bagsiden af savområdet skal sikres på en måde, så personer eller indretninger ikke kan blive kvæstet eller beskadiget af nedfaldende dele eller savslam. Betonklodser, der er skåret fri, skal sikres mod at falde ned. Indånding af den udsivende vandtåge er sundhedsfarligt. Sørg for tilstrækkelig ventilation i lukkede rum. Det slam, der opstår ved skæring, er meget glat. Der skal træffes egnede foranstaltninger (fjernelse eller afspærring), så ingen personer kan glide på det og komme til skade. 2-8 Vægsavningssystemer

17 Sikkerhedsforskrifter 2.5 Ansvarlighed Autoriserede personer Arbejde på eller med Vægsavningssystemer må kun udføres af autoriserede personer. Personer er autoriserede, når de har den nødvendige uddannelse og viden og en nøje defineret funktionsrolle. Personalekvalifikationen til det pågældende arbejde er defineret i indledningen til de pågældende kapitler under «Generelt» Afgrænsning af kompetencer (funktionsrolle) Producent TYROLIT Hydrostress AG eller virksomhedens i Fællesskabet (EU) bosiddende befuldmægtigede anses for at være producent af de af TYROLIT Hydrostress AG leverede apparatkomponenter. Inden for rammerne af en integrerende kvalitets- og sikkerhedskontrol er producenten berettiget til at kræve oplysninger om driftsherrens Vægsavningssystemer Driftsherre Som overordnet juridisk person er driftsherren ansvarlig for den fastsatte anvendelse af produktet og for uddannelsen og brugen af de autoriserede personer. Han fastlægger de for hans virksomhed bindende kompetencer og ordrebeføjelser for det autoriserede personale Bruger (betjener) Indretter Vægsavningssystemerne til det materiale, der skal skæres, og til materialetykkelsen. Gennemfører selvstændigt savearbejdet og overvåger dette. Lokaliserer fejl og sørger for afhjælpning af disse, gør det evt. selv. Sørger for opretholdelse og lettere vedligeholdelse. Overvåger, at beskyttelsesindretningerne fungerer korrekt. Sikrer byggepladsen Servicetekniker Serviceteknikeren er en medarbejder hos TYROLIT Hydrostress AG eller en af TYROLIT Hydrostress AG autoriseret person. Foretager indstillinger i systemet. Udfører reparationer, komplekst servicearbejde og reparationsarbejde. Vægsavningssystemer 2-9

18 Sikkerhedsforskrifter Sikkerhedshåndbog Kvalifikation og uddannelse Driftsherre Operatør Uddannet byggefagmand i organisationsfunktion. Har relevant erfaring med personaleledelse og vurdering af farer. Har læst og forstået kapitlet «Sikkerhedsforskrifter». Har været på brugerskoling hos TYROLIT Hydrostress AG eller har været på tilsvarende fagkurser. Har fået en introduktion (grunduddannelse) af producenten i betjening af Vægsavningssystemet Servicetekniker Fagrelevant erhvervsuddannelse (mekanisk/elektroteknisk). Har gennemgået de produktspecifikke kurser hos TYROLIT Hydrostress AG Vægsavningssystemer

19 Sikkerhedsforskrifter 2.6 Det aktuelle tekniske niveau Anvendte standarder (sikkerhed) Følgende analyser blev gennemført og dokumenteret: Kontrol af konformiteten med hensyn til Maskindirektiv 98/37/EF Lavspændingsdirektiv 73/23/EØF EMV Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EØF Der er taget højde for samtlige sikkerhedsrelevante resultater fra analyserne såvel ved konstruktion, bygning og beskrivelse af Vægsavningssystemerne, og de er omsat til egnede tiltag Gennemførte analyser Som bestanddel af udviklingsprocessen er de kendte risici blevet systematisk analyseret. Faresymboler på maskinen og i Sikkerhedshåndbogen henviser til restfarer Restfareanalyse Der er gennemført en restfareanalyse for i sikkerhedshåndbogen, i betjeningsvejledningerne samt på selve produktet at advare brugerne mod restrisici. Vægsavningssystemer 2-11

20 Sikkerhedsforskrifter Sikkerhedshåndbog 2-12 Vægsavningssystemer

21 Opbygning og funktion 3 Opbygning og funktion 3.1 Generelt Vægsavningssystemer består af følgende maskiner: Føringsskinne (forskellige typer) Savhoved inkl. driv-, frem- (hydraulisk eller elektrisk) førings- og svingmotorer Hjørnesave inkl. sav- og (hydraulisk eller elektrisk) fremføringsmotorer Skæreværktøj (savklinge eller kæde) Klingebeskyttelse (forskellige størrelser og typer) Drev (hydraulisk eller elektrisk i forskellige ydelsesklasser) Styring (forskellige udførelser) Alt efter anvendelsesmåde (brug) sammensætter kunden selv Vægsavningssystemet efter de ordrespecifikke krav. Vægsavningssystemer 3-1

22 Opbygning og funktion Sikkerhedshåndbog 3.2 De forskellige systemvarianters opbygning Der er næsten et vilkårligt antal kombinationsmuligheder til at sammensætte et Vægsavningssystem i overensstemmelse med de ordrebetingede krav. I det følgende er nogle almindelige varianter opført Hydraulisk udførelse Fig Hydraulisk systemudførelse Anvendelsesområde 1 Hydraulisk drivaggregat 6 Hydraulisk fremføringsmotor 2 Skinnebuk 7 Hydraulisk svingmotor 3 Føringsskinne 8 Savklinge 4 Savhoved 9 Klingebeskyttelse 5 Hydraulisk drivmotor De hydrauliske systemudførelser anvendes fortrinsvis ved arbejde, hvor der kræves større skæreværktøjsdiameter og derfor større ydelse. 3-2 Vægsavningssystemer

23 Opbygning og funktion Elektrisk udførelse Fig. 3-2 Hydraulisk systemudførelse Anvendelsesområde 1 Elstyring 6 Elfremføringsmotor 2 Skinnebuk 7 Elsvingmotor 3 Føringsskinne 8 Savklinge 4 Savhoved 9 Klingebeskyttelse 5 Eldrivmotor 10 Transportvogn De elektriske systemudførelser anvendes fortrinsvis ved arbejde, hvor der kræves mindre skæreværktøjsdiameter og derfor mindre ydelse. Vægsavningssystemer 3-3

24 Opbygning og funktion Sikkerhedshåndbog Blandet udførelse Fig. 3-3 Blandet systemvariant Anvendelsesområde 1 Hydraulisk drivaggregat 6 Elfremføringsmotor 2 Skinnebuk 7 Elsvingmotor 3 Føringsskinne 8 Savklinge 4 Savhoved 9 Klingebeskyttelse 5 Hydraulisk drivmotor 10 Elstyring De blandede systemudførelser anvendes fortrinsvis til arbejde, hvor de ordrespecifikke krav nødvendiggør en blandet systemvariant for at opnå en bedre snitydelse. 3-4 Vægsavningssystemer

25 Opbygning og funktion Hjørnesav Fig. 3-4 Hjørnesav Anvendelsesområde 1 Hydraulisk drivaggregat 4 Hjørnesav 2 Skinnebuk 5 Hydraulisk fremføringsmotor 3 Føringsskinne 6 Hydraulisk fremføringsmotor Hjørnesaven anvendes, når der i udsnittenes hjørner ikke ønskes overskæringer af den runde savklinge og ingen hjørneboringer. Vægsavningssystemer 3-5

26 Opbygning og funktion Sikkerhedshåndbog 3.3 Funktionsbeskrivelse Systembeskrivelse Den samlede funktion for alle Vægsavningssystemer forbliver altid den samme. En motor driver savklingen. Denne svinges ind for at stikke ind i det materiale, der skal skæres. Så køres der langs føringsskinnen for at udføre det ønskede snit. Fig. 3-5 Systembillede (med en elektrisk systemvariant som eksempel) En lille undtagelse er hjørnesaven. Den er der brug for, hvis man ikke ønsker overskæringer eller hjørneboringer i hjørnerne. I de forskellige ydelsesklasser er der specielt afstemte systemkonfigurationer til rådighed. Der er også forskellige styringsenheder. Alt efter kravene kan der til fødning af motorerne anvendes forskellige drev i forskellige ydelsesklasser. Naturligvis kan savklingernes (værktøjernes) diameter vælges variabelt. Tilsvarende forskelligartet er også klingebeskyttelsernes typer og størrelser. 3-6 Vægsavningssystemer

27 Opbygning og funktion Komponentbeskrivelse Føringsskinne inklusive skinnebukke Efter afmærkning af udskæringen monteres skinnebukkene sammen med den formonterede føringsskinne. Føringsskinnerne er udført som tandstænger for at garantere en tætsluttende forbindelse til fremføringsmotoren Savhoved Savhovedet er den centrale komponent i Vægsavningssystemerne. På savhovedet er såvel alle motorer som skæreværktøj og klingebeskyttelse monteret. Hydrostress-savhovederne er udstyret med drev- eller remsvingarme Drivmotor Drivmotoren driver skæreværktøjet. Alt efter krav kan ydelsen tilpasses, og der kan også vælges mellem elektrisk og hydraulisk udførelse Fremføringsmotor Ved hjælp af fremføringsmotoren kan savhovedet køres frem og tilbage på føringsskinnen. Fremføringsmotoren tilpasses systemafhængigt til forskellige ydelseskrav Svingmotor Med svingmotoren drives den svingbare del af savhovedet. Dermed kan der med skæreværktøjet skæres ind i det materiale, der skal skæres. Svingmotoren tilpasses systemafhængigt til forskellige ydelseskrav Hydraulisk drivaggregat/strømforsyning Det hydrauliske drivaggregat har til formål at strømføde de hydrauliske motorer. De hydrauliske motorer er forbundet med det hydrauliske drivaggregat via fleksible slanger. Ved brug af elmotorer anvendes der i stedet for det hydrauliske drivaggregat en elektrofødning med styreenhed. Elektrofødningen er via fleksible elkabler forbundet med motorerne Skæreværktøj (savklinge, kæde) Snittene udføres ved hjælp af skæreværktøjet. Alt efter det anvendte system kan såvel typen som diameteren henholdsvis tilpasses og vælges næsten vilkårligt. Til forskel fra den egentlige vægsav, der som skæreværktøj er udstyret med en savklinge, arbejder hjørnesaven med en diamantkæde Hjørnesav Hjørnesaven bruges til at få rene hjørner uden overskæringer. Når vægsnittet er udført, sættes hjørnesaven på, i hvilken forbindelse der anvendes den samme føringsskinne. Med hjørnesaven stikkes der principielt kun ind i hjørnerne der køres ikke på langs Klingebeskyttelse Klingebeskyttelsen er en sikkerhedsindretning og sidder over skæreværktøjet. Den beskytter mod berøring med det løbende skæreværktøj, fanger dele, der flyver væk, og mindsker således risikoen for kvæstelser. Klingebeskyttelsen virker samtidig som stænkskærm. Klingebeskyttelsen findes i forskellige typer og størrelser. Vægsavningssystemer 3-7

28 Opbygning og funktion Sikkerhedshåndbog 3-8 Vægsavningssystemer

29 Montering, afmontering 4 Montering, afmontering 4.1 Generelt Sikkerhedsforskrifter Læs først kapitel 2 «Sikkerhedsforskrifter», 2-1 i denne systemhåndbog. Vær desuden opmærksom på alle de her nævnte oplysninger om fare, og følg alle oplysningerne om adfærd for at undgå person- og tingsskader Personalekvalifikation Monterings- og afmonteringsarbejde af Vægsavningssystemer må kun foretages af autoriseret personale. Autoriseret er kun personer, som opfylder følgende krav: Har været på brugerskoling hos TYROLIT Hydrostress AG eller har været på tilsvarende fagkurser. Sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 skal være læst og forstået. 4.2 Montering/afmontering Information Montering og afmontering af Vægsavningssystemerne beskrives i kapitel 6 «Betjening», 6-1, da dette arbejde hører til det normale betjeningsforløb ved Vægsavningssystemer Transport til og fra opstillingsstedet Systemkomponenterne skal transporteres på en sådan måde, at de ikke beskadiges under transporten. Hvor der er egnede transportmidler, skal disse anvendes. Vægsavningssystemer 4-1

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse Systembeskrivelse Vægsavning Udgave: 29.8.06 10983333 da / 29.8.06 Producentadresse TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH-8330 Pfäffikon Schweiz Telefon +41 (0) 44 / 952 18 18 Telefax +41 (0) 44

Læs mere

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse Systembeskrivelse Diamantwiresavning Udgave: 8.9.03 10983334 da / 29.8.06 Producentadresse: TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH-8330 Pfäffikon Schweiz Telefon +41 (0) 44 / 952 18 18 Telefax +41

Læs mere

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse Systembeskrivelse Kerneboring Udgave: 29.8.06 10983335 da / 29.8.06 Producentadresse TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH-8330 Pfäffikon Schweiz Telefon +41 (0) 44 / 952 18 18 Telefax +41 (0) 44

Læs mere

Betjeningsvejledning Vægsav EX

Betjeningsvejledning Vægsav EX Betjeningsvejledning Vægsav EX Indeks 005 10989160 da /10.05.2010 Tillykke! Du har valgt en af de pålidelige Hydrostress-maskiner fra TYROLIT, som er af en teknologisk førende standard. Kun originale Hydrostress-reservedele

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Betjeningsvejledning Styring EX

Betjeningsvejledning Styring EX Betjeningsvejledning Styring EX Indeks 004 10987072 da /23.10.2006 Tillykke! Du har valgt en af de pålidelige Hydrostress-maskiner fra TYROLIT, som er af en teknologisk førende standard. Kun originale

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt.

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt. BRUGS- OG EPAC LD 800 1. GENEREL UHELDSFOREBYGGELSE SIKKERHED For at maskinen skal fungere godt, skal den idriftsættes korrekt (installation og brug) og oliestand og de forskellige mekanismer skal kontrolleres

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

UNIG XL - LUX UNIG XL - LUX. Monteringsvejledning. Monteringsvejledning. Den helt specielle kassettemarkise. Markise Lux.

UNIG XL - LUX UNIG XL - LUX. Monteringsvejledning. Monteringsvejledning. Den helt specielle kassettemarkise. Markise Lux. UNIG XL - LUX Den helt specielle kassettemarkise Markise Basic Markise Lux Markise XL - LUX 1 1. MONTERING AF MARKISE MED MANUEL BETJENING Markisen kan både fastgøres på væggen eller i loftet. Advarsel

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING HG TRANSPORTBÅND 1. Indholdsfortegnelse. 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Introduktion.... 3 2.1 Garanti... 3 3. Advarsel... 3 3.1 Piktogram forklaring... 4 4. Betjeningsmidler.... 5

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Driftsvejledning. TruTool TKF 700 (1A1) dansk

Driftsvejledning. TruTool TKF 700 (1A1) dansk Driftsvejledning TruTool TKF 700 (1A1) dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.2 Tekniske data...7 Garanti Reservedelsliste Adresser 2 Sikkerhed E459DA_05.DOC

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige Gør venligst denne betjeningsvejledning tilgængelig for betjeningspersonalet med henblik på rigtig anvendelse og varsom behandling af maskinen! Generelle informationer Dette

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Vådboremaskiner BDB 8131 BDB 8141. Bore Stander Kombi 10

Vådboremaskiner BDB 8131 BDB 8141. Bore Stander Kombi 10 Vådboremaskiner BDB 8131 BDB 8141 Bore Stander Kombi 10 8 8 7 9 16 15 BAIER diamant-vadboremaskiner Tekniske data BDB 8131 BDB 8141/2 Effektoptagelse Watt 1400 1400 Omdrejningstal Omdr/min I. gear 500

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Betjeningsvejledning og Reservedelsliste Verti-Brush. Model 1500 Serienummer. Redexim

Betjeningsvejledning og Reservedelsliste Verti-Brush. Model 1500 Serienummer. Redexim Betjeningsvejledning og Reservedelsliste Verti-Brush Redexim Model 1500 Serienummer OPMÆRKSOM PÅ: MED HENBLIK PÅ EN SIKKER DRIFT AF MASKINEN OG DE BEDSTE BETINGELSER ER DER MEGET VIGTIGT AT DENNE BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Betjeningsvejledning Fugeskærer FSG620

Betjeningsvejledning Fugeskærer FSG620 Betjeningsvejledning Indeks 001 1097168 da / 07.11.2008 Tillykke! Du har valgt en af de pålidelige Hydrostress-maskiner fra TYROLIT, som er af en teknologisk førende standard. Kun originale Hydrostress-reservedele

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL 6 0 27 5 60 KOMPOSTKVÆRN 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2 ANVENDELSESOMRÅDE Deres have kompostkværner blevet designet til kværning af haveaffald, inklusive

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Samle- og brugervejledning

Samle- og brugervejledning Teleskopstiger Universalstiger Arbejdsplatforme Anlægsstiger Wienerstiger Multifunktionsstiger Samle- og brugervejledning I henhold til EN 131-3: 2007 (D) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Brugervejledning

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Afrettere hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder afrettere skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2 1. Brugergrupper Opgaver Operatør Betjening, Visuel kontrol Fagligt uddannet personale DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, afmontering, Reparation, vedligeholdelse

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Brugsanvisning VIPBAR SKOVL. Park Ranger 2150

Brugsanvisning VIPBAR SKOVL. Park Ranger 2150 Brugsanvisning VIPBAR SKOVL Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Diamantkernebor - Diamantskæreskiver - Maskiner - Værktøj - Udstyr

Diamantkernebor - Diamantskæreskiver - Maskiner - Værktøj - Udstyr Dokumentation iht. EC retningsliner nr. 89/392/EWG For Produkt: Aluminiums Portal Kran, FELTES, Artikel: 12000 Indhold: 1. Anvendelsesområde 2. Artikel specificerede retningslinjer for anvendelse 3. Funktionstegning

Læs mere

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise Monterings & Betjeningsvejledning Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise 1 Grundversion Pos. Komponenter Pos. Komponenter 1 Beslag 17 Knæled med kæde V/H 2 Spærbeslag komplet med skruer DIN 933 M 10x30 18

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG DANSK UDGAVE, VERSION 01, GÆLDENDE FRA 1. JULI 2008 HØJTLØFTER MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 192.836-E01

Læs mere

Brugsanvisning Blæsere Type HLSG

Brugsanvisning Blæsere Type HLSG Brugsanvisning Blæsere Type HLSG Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Anvendelsesmuligheder... 3 Bestemmelsesmål for bruger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Transport... 3 Ibrugtagning... 4 Montering...

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere