Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse"

Transkript

1 Systembeskrivelse Vægsavning Udgave: da /

2 Producentadresse TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH-8330 Pfäffikon Schweiz Telefon +41 (0) 44 / Telefax +41 (0) 44 / TYROLIT Hydrostress AG forbeholder sig ret til at gennemføre tekniske ændringer uden forudgående underretning. Copyright 2003 TYROLIT Hydrostress AG, CH-8330 Pfäffikon ZH Alle rettigheder, især retten til mangfoldiggørelse og oversættelse, forbeholdes. Eftertryk af denne sikkerhedshåndbog, også i uddrag, er forbudt. Ingen dele må, uanset form, reproduceres eller bearbejdes, mangfoldiggøres eller udbredes ved brug af elektroniske systemer, uden at der foreligger en skriftlig tilladelse fra TYROLIT Hydrostress AG da /

3 Oversigt Oversigt Side 0 Indledning Sikkerhedshåndbogens gyldighedsområde Dokumentstruktur Begreber Tekniske data Anbefalet omgivelsestemperatur Vandtilslutning Skærehastighed Specifikation for olie og fedt Vægtangivelser Effektforbrug Typeskilte Sikkerhedsforskrifter Generelt Oplysninger og symboler Grundlag for sikkerhed Generelle sikkerhedsregler Ansvarlighed Det aktuelle tekniske niveau Opbygning og funktion Generelt De forskellige systemvarianters opbygning Funktionsbeskrivelse Montering, afmontering Generelt Montering/afmontering Idriftsættelse Ibrugtagning Betjening Generelt Sikkerhedsrelevante betjeningselementer Betjenings- og visningselementer Betjening Afmontering af byggeklodserne Sikring af gulv- eller loftsudskæringer Afhjælpning af fejl Vedligeholdelse Generelt Vedligeholdelsesintervaltabel Eftersyn Vedligeholdelse Istandsættelse Vægsavningssysteme I (II)

4 Oversigt Sikkerhedshåndbog 8 Bortskaffelse Generelt Sikkerhedsforskrifter Personalekvalifikation Forskrifter om bortskaffelse Bortskaffelse af anlægsdelene Meddelelsespligt II (II) Vægsavningssystemer

5 Indledning 0 Indledning 0.1 Sikkerhedshåndbogens gyldighedsområde Denne sikkerhedshåndbog indeholder beskrivelsen til sikker håndtering af alle Vægsavningssystemer. Den indeholder samtlige sikkerhedsforskrifter, som skal følges ved arbejde med og på systemet. De maskinspecifikke sikkerhedsforskrifter forefindes i de respektive betjeningsvejledninger og skal ligeledes følges meget nøje. 0.2 Dokumentstruktur Vægsavningssystemerne er dokumenteret som følger: Samlet system: Maskiner: Moduler: Sikkerhedshåndbog med følgende indhold: (Tekniske data, sikkerhedsforskrifter, systembeskrivelse, opbygning og funktion, montering/afmontering, betjening, vedligeholdelse) Betjeningsvejledninger med følgende indhold: (Produktbeskrivelse, sikkerhedsforskrifter, opbygning og funktion, montering/afmontering, betjening, vedligeholdelse) Indlægsseddel med følgende indhold: (Eksploderet samlingstegning med artikelnumre, vigtige oplysninger om anvendelse) 0.3 Begreber Generelle begreber Betjeningsvejledning Betjeningsvejledningen er et dokument, som altid skal leveres sammen med et produkt. Det indeholder alle de oplysninger, som er nødvendige for at kunne anvende og vedligeholde produktet på sikker vis. Sikkerhedshåndbøgerne for Vægsavningssystemer samt betjeningsvejledningerne for maskiner fra TYROLIT Hydrostress AG og beskrivelserne af yderligere indkøbte maskiner fra underleverandører leveres sammen med systemdelene. Officielt sprog i EU For tiden er de officielle sprog i den Europæiske Union: Dansk, tysk, engelsk, finsk, fransk, græsk, hollandsk, italiensk, portugisisk, svensk og spansk. Landets sprog Et lands officielle sprog betegnes som landets sprog. Vægsavningssystemer 0-1

6 Indledning Sikkerhedshåndbog Originalsprog Det sprog, som dokumentet er udarbejdet på, betegnes som originalsproget. Originalsproget i denne betjeningsvejledning er tysk Begreber i sammenhæng med Vægsavningssystemer Begreb Skinnebuk Føringsskinne Savhoved: Skæreværktøj Drev (elektrisk og hydraulisk) Motorer Klingebeskyttelse Definition Skinnebukke bruges til at holde (montere) føringsskinnen. Føringsskinnen løber langs det planlagte snit. Den bruges til at holde savhovedet. Savhovedet indeholder fremføringsmotoren (elektrisk, hydraulisk eller håndsving), svingmotoren (elektrisk, hydraulisk eller med håndsving) og drivmotoren (elektrisk eller hydraulisk) til værktøjet. Som skæreværktøj betegner man savklingen (vægsav) eller kæden (hjørnesav) Drivmekanismen sørger for energien til de elektriske motorer og styringen samt det nødvendige tryk til de hydrauliske motorer. Der skelnes mellem drivmotor (værktøj), svingmotoren (ind- og udsvingning af værktøjet) og fremføringsmotoren (savhovedet, som kører frem og tilbage på føringsskinnen). Motorerne kan være elektriske til mindre ydelser eller hydrauliske til større ydelser. I visse tilfælde kan fremførings- eller svingmotoren også erstattes med et håndsving. Klingebeskyttelsen er en sikkerhedsanordning og forhindrer utilsigtet berøring af værktøjet, fanger dele, der flyver væk, og virker samtidig som stænkskærm. 0-2 Vægsavningssystemer

7 Tekniske data 1 Tekniske data 1.1 Anbefalet omgivelsestemperatur Lagring: mellem -15 C og 50 C Anvendelse: fra -15 C til 45 C Vigtigt: Ved minustemperaturer ned til -15 C skal frostvæske anvendes. Ved længere arbejdspauser eller standsning af systemet skal kølevandet blæses ud af systemet. Ved omgivelsesstemperaturer omkring +45 C skal vandet køles. 1.2 Vandtilslutning Tryk: Mængde: min. 1 bar op til maks. 6 bar ved maks. 25 C min. 6 l/min 1.3 Skærehastighed Skal vælges alt efter materialets beskaffenhed. De anbefalede værdier i m/sek. Granit, gammel beton med eller uden armering Frisk beton, asfalt, sandsten osv. Maksimalt tilladt skærehastighed for TYROLIT-værktøj m/s m/s 63 m/s 1.4 Specifikation for olie og fedt Olie Fedt Hydraulikolie: HLP / ISO VG 46 Gearolie: ISO VG 100 Gearfedt: Penetration: NLGI: 00 Smørefedt: Penetration: NLGI: 2 Vægsavningssystemer 1-1

8 Tekniske data Sikkerhedshåndbog 1.5 Vægtangivelser Specifik vægt: Asfalt: 1,5 t/m 3 Armeret beton: 2,7 t/m 3 Granit: 2,8 t/m 3 Sandsten: 2,5 t/m Vægtberegning (eksempel): Beregningsformel: L x B x H x materiale = vægt Eksempel (armeret beton): 1 x 0,5 x 0,3 x 2700 = 405 kg 1,0 m 0,5 m 0,3 m Materiale i kg/m 3 Vægt i kg 1.6 Effektforbrug De forskellige drevs effektforbrug er meget forskelligt. Angivelsen af effektforbruget i et bestemt drev fremgår af det pågældende effektskilt. 1.7 Typeskilte Samtlige typerelaterede oplysninger om maskiner og moduler fremgår af de anbragte typeskilte. Fig. 1-1 Typeskilte 1-2 Vægsavningssystemer

9 Sikkerhedsforskrifter 2 Sikkerhedsforskrifter 2.1 Generelt Målgruppe I dette kapitel beskrives de sikkerhedsforskrifter, som ubetinget skal overholdes ved brug af Vægsavningssystemer. For alle personer, der udfører arbejde på og med Vægsavningssystemer, er det et krav at læse og forstå det relevante kapitel for det pågældende arbejde i Sikkerhedshåndbogen. Det gælder især kapitlet «Sikkerhedsforskrifter», som er bindende for alle personer og alt arbejde Overholdelse af sikkerhedsforskrifterne Der må ikke udføres nogen form for arbejde på eller med Vægsavningssystemer, før de sikkerhedsforskrifter (kapitel 2), der er indeholdt i Sikkerhedshåndbogen, er læst og forstået. Sikkerhedshåndbogen samt betjeningsvejledningen er bindende for alt arbejde indlægssedler har informativ karakter og indeholder til dels oplysninger om korrekt brug. Vægsavningssystemerne er blevet testet før udlevering, og der var ikke fejl på dem ved udleveringen. For skader, der opstår på grund af manglende overholdelse af de i Sikkerhedshåndbogen samt i betjeningsvejledningerne opførte instruktioner og oplysninger, afviser TYROLIT Hydrostress AG ethvert ansvar. Det gælder især for: Skader, der opstår ved forkert anvendelse og fejlbetjening. Skader, der opstår ved forkert installeret fremmed software. Skader, der opstår ved tilsidesættelse af sikkerhedsrelevante informationer i Sikkerhedshåndbogen eller af advarselstavler, som er anbragt på maskinen. Skader, der opstår på grund af mangelfuldt eller ikke udført vedligeholdelsesarbejde. Skader, som opstår ved skæring af ikke tilladt materiale. Egenmægtigt udførte ombygninger og ændringer kan påvirke sikkerheden og er ikke tilladt. Vægsavningssystemer 2-1

10 Sikkerhedsforskrifter Sikkerhedshåndbog 2.2 Oplysninger og symboler Faresymboler I denne Sikkerhedshåndbog samt i betjeningsvejledningerne anvendes der oplysningstavler for at gøre opmærksom på restfarer og markere vigtige tekniske krav. Faresymboler Faresymboler i Sikkerhedshåndbogen Fare Advarsel mod farer, som ved tilsidesættelse kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Advarsel Advarsel mod farer, som ved tilsidesættelse kan medføre kvæstelser og/eller materielle skader. Oplysningssymboler Oplysningssymboler i Sikkerhedshåndbogen Information De tekster, der vises på denne måde, er informationer fra det praktiske arbejde og har til formål at optimere brugen af anlægget eller maskinen. Ved manglende overholdelse af disse informationer kan der muligvis ikke længere garanteres for de i de tekniske data oplyste ydelser Oplysninger på produktet Fare Advarsel mod elektrisk spænding. Inden der udføres arbejde i et således afmærket område, skal strømmen (spændingen) til anlægget eller maskinen afbrydes helt og sikres mod utilsigtet tilkobling. Manglende overholdelse af denne advarsel kan medføre dødsfald eller alvorlig legemsbeskadigelse. 2-2 Vægsavningssystemer

11 Sikkerhedsforskrifter Almengyldige advarsler mod restfarer I det følgende er der opført advarsler mod restfarer, som har generel gyldighed ved alt arbejde med og på Vægsavningssystemer, samt om samtlige livsfaser for systemerne. Fare Stød på grund af defekt elektroteknisk udstyr. Det elektrotekniske udstyr skal kontrolleres før hver anvendelse og sporadisk under længere tids anvendelse. Defekte dele som f.eks. kabler og stik skal straks skiftes af kompetente personer og i strømløs tilstand. Hvis denne forskrift ikke overholdes, kan følgen være alvorlige legemsbeskadigelser eller dødsfald. Der kan også være følgeskader som f.eks. brande. Advarsel Fare på grund af skarpe kanter på skæreværktøjet. Det er forbudt at røre ved skæreværktøjet, mens det endnu kører. Der skal bæres beskyttelseshandsker, når der skal røres ved skæreværktøjet. Hvis denne forskrift ikke følges, kan resultatet være snitsår på hænderne. Advarsel Fare for allergiske reaktioner, hvis huden kommer i berøring med hydraulikolie. For personer, som reagerer allergisk på hydraulikolie, foreskrives det at bære beskyttelseshandsker og briller i forbindelse med arbejde, hvor man kan komme i kontakt med hydraulikolie. Steder på huden, som evt. har været i kontakt med hydraulikolie, skal straks vaskes med rigeligt vand. Hvis denne forskrift ikke følges, kan resultatet være allergiske reaktioner eller øjenskader. Vægsavningssystemer 2-3

12 Sikkerhedsforskrifter Sikkerhedshåndbog 2.3 Grundlag for sikkerhed Afgrænsning af sikkerhedskonceptet Vægsavningssystemerne har ikke indflydelse på sikkerhedskonceptet i andre systemer, maskiner og anlæg Sikkerhedselementer Beskyttelsen af brugerne er primært baseret på et sikkerhedskoncept og en sikker konstruktion Passive sikkerhedselementer Beskyttelse mod spændingsførende dele Alle funktionsenheder, som indeholder dele, der fører farlige spændinger, er ved hjælp af afdækninger sikret mod berøring Fjernelse af beskyttelsesanordninger Beskyttelsesanordninger må kun fjernes, når maskinen er slukket, er blevet afbrudt fra nettet og står stille. Især afdækningerne må kun fjernes og igen anbringes af autoriserede personer (se kapitel «Autoriserede personer», 2-9). Som eneste undtagelse må udskiftning af værktøjer inkl. klingebeskyttelse og savhoved kun ske, når der er trykket på nødafbryderen. Før Vægsavningssystemerne tages i brug igen, skal det kontrolleres, at sikkerhedselementerne fungerer som de skal Sikkerhedsforanstaltninger (organisatorisk) Produktoverholdelsespligt Ved ændringer i driftsforløbet eller på sikkerhedsrelevante maskindele skal operatørerne straks meddele dette til en ansvarlig person eller producenten Placering af Sikkerhedshåndbogen Operatørerne skal altid råde over et eksemplar af Sikkerhedshåndbogen på det sted, hvor maskinen anvendes. 2-4 Vægsavningssystemer

13 Sikkerhedsforskrifter Sikkerhedsforanstaltninger (personligt) Personligt beskyttelsesudstyr For alt arbejde med og på Vægsavningssystemer kræves det, at der bæres personligt beskyttelsesudstyr. Det personlige beskyttelsesudstyr består af følgende dele: 1 2/ Fig. 2-1 Personligt beskyttelsesudstyr 1 Hjelm med høreværn 5 Tætsiddende, kraftigt og 2 Visir eller beskyttelsesbriller behageligt tøj 3 Åndedrætsværn 6 Arbejdssko med stålkapper 4 Sikkerhedshandsker og skridsikre såler De i de enkelte kapitler opførte specifikke, sikkerhedsrelevante oplysninger indeholder til dels kun enkelte af de ovenstående piktogrammer. Disse vedrører som beskyttelsesforanstaltning, der skal træffes, udelukkende den tilhørende specifikke fare og fritager dermed ikke operatøren fra denne forskrift, nemlig at alle ovennævnte dele af det personlige beskyttelsesudstyr skal bæres. Vægsavningssystemer 2-5

14 Sikkerhedsforskrifter Sikkerhedshåndbog 2.4 Generelle sikkerhedsregler Lovmæssige forskrifter De almengyldige nationale og lokale sikkerheds- og ulykkesforebyggende forskrifter samt supplerende driftsherrereglementer skal følges og overholdes Garanti TYROLIT Hydrostress AG garanterer Vægsavningssystemernes upåklagelige og sikre funktion under betingelse af, at samtlige i denne sikkerhedshåndbog og betjeningsvejledningerne indeholdte forskrifter, arbejds- og vedligeholdelsesanvisninger følges og overholdes til punkt og prikke. TYROLIT Hydrostress AG accepterer hverken skadeserstatningskrav eller krav på garantiydelser for skader, som er opstået på grund af ikke forskriftsmæssig eller ikke fagligt korrekt håndtering Eftersyns- og vedligeholdelsespligt Driftsherren er forpligtet til kun at have et Vægsavningssystem, som virker upåklageligt og ikke er beskadiget. De i Sikkerhedshåndbogen og i betjeningsvejledningerne opførte vedligeholdelsesintervaller skal ubetinget overholdes. Fejl og mekaniske beskadigelser skal afhjælpes umiddelbart Reservedele Der må kun anvendes originale reservedele. I modsat fald kan der opstå skader på Vægsavningssystemerne, eller det kan resultere i materielle skader og personskader Energiforbindelser Vægsavningssystemer, som drives med elektriske komponenter, skal tilsluttes jordforbundne strømforsyninger. Før ibrugtagning skal det kontrolleres, om den lokale netspænding stemmer overens med de elektriske komponenters indstillede driftsspænding. Hvis dette ikke er tilfældet, skal indstillingen af driftsspændingen tilpasses tilsvarende. Detaljerede oplysninger er indeholdt i de pågældende betjeningsvejledninger. Driftsspændingen i de af TYROLIT Hydrostress AG udleverede elektriske komponenter er principielt indstillet til 230 VAC eller 3 x 400 VAC. Energitilførslen skal afbrydes før afdækningerne fjernes. 2-6 Vægsavningssystemer

15 Sikkerhedsforskrifter Modifikationer På maskiner og anlægsdele må der ikke gennemføres egne, tekniske ændringer som påmonteringer og ombygninger uden skriftlig godkendelse fra TYROLIT Hydrostress AG. Dette vedrører alle påmonteringer og ombygninger, som ikke er systembetingede Sikkerhedsforskrifter i de enkelte kapitler Kapitlerne i denne Sikkerhedshåndbog samt i betjeningsvejledningerne indeholder supplerende sikkerhedsanvisninger. Disse henviser til særligt farepotentiale (restfarer). Henvisningerne skal følges nøje og kræver, at de beskrevne handlinger eller handlingsforløb overholdes Anvendelse i henhold til bestemmelserne Vægsavningssystemerne er konstrueret og bygget til følgende anvendelse: Skæring i beton (også armeret) og natursten. Skæring af skæresnit, planskæring, skråskæring og fugning i lofter, gulve eller vægge. Vægsavningssystemer må kun anvendes og køres sammen med godkendte fastgørelsessystemer. Der må kun anvendes værktøj med originalhulbillede. Hvis Vægsavningssystemer benyttes i rum, der er lukkede eller ligger under jorden, skal udstødningsgasserne fra forbrændingsmotorerne ledes ud i det fri. Angivelserne i de kapitel 1 «Tekniske data», 1-1 gælder som bindende anvendelsesgrænser og mærkedata Forkert anvendelse eller misbrug Enhver anvendelse, som ikke svarer til den fastsatte anvendelse (se kapitel 2.4.8, 2-7), anses for at være forkert anvendelse eller misbrug. Da der kan opstå betydelig fare ved forkert anvendelse eller misbrug, henviser vi her til dem, vi er bekendt med. Følgende anvendelser er forbudt: Skæring i træ, glas og plast Skæring i løse dele (også i beton) Drift i vand og i eksplosionssikre rum Skæring uden system- og værktøjskøling Vægsavningssystemer 2-7

16 Sikkerhedsforskrifter Sikkerhedshåndbog Vægsavningssystemer må kun anvendes med de godkendte føringsskinner. Skæring uden de planlagte beskyttelsesanordninger Forkert eller manglende bortskaffelse af spildevand (savslam) Sikring af arbejdspladsen Før påbegyndelse af arbejdet skal der skaffes nok fri plads til ufarligt arbejde. Arbejdspladsen skal altid være tilstrækkeligt belyst. Fareområderne skal afspærres synligt på en sådan måde, at ingen personer kan træde ind i fareområderne under savningen. Forsiden, den underliggende side samt bagsiden af savområdet skal sikres på en måde, så personer eller indretninger ikke kan blive kvæstet eller beskadiget af nedfaldende dele eller savslam. Betonklodser, der er skåret fri, skal sikres mod at falde ned. Indånding af den udsivende vandtåge er sundhedsfarligt. Sørg for tilstrækkelig ventilation i lukkede rum. Det slam, der opstår ved skæring, er meget glat. Der skal træffes egnede foranstaltninger (fjernelse eller afspærring), så ingen personer kan glide på det og komme til skade. 2-8 Vægsavningssystemer

17 Sikkerhedsforskrifter 2.5 Ansvarlighed Autoriserede personer Arbejde på eller med Vægsavningssystemer må kun udføres af autoriserede personer. Personer er autoriserede, når de har den nødvendige uddannelse og viden og en nøje defineret funktionsrolle. Personalekvalifikationen til det pågældende arbejde er defineret i indledningen til de pågældende kapitler under «Generelt» Afgrænsning af kompetencer (funktionsrolle) Producent TYROLIT Hydrostress AG eller virksomhedens i Fællesskabet (EU) bosiddende befuldmægtigede anses for at være producent af de af TYROLIT Hydrostress AG leverede apparatkomponenter. Inden for rammerne af en integrerende kvalitets- og sikkerhedskontrol er producenten berettiget til at kræve oplysninger om driftsherrens Vægsavningssystemer Driftsherre Som overordnet juridisk person er driftsherren ansvarlig for den fastsatte anvendelse af produktet og for uddannelsen og brugen af de autoriserede personer. Han fastlægger de for hans virksomhed bindende kompetencer og ordrebeføjelser for det autoriserede personale Bruger (betjener) Indretter Vægsavningssystemerne til det materiale, der skal skæres, og til materialetykkelsen. Gennemfører selvstændigt savearbejdet og overvåger dette. Lokaliserer fejl og sørger for afhjælpning af disse, gør det evt. selv. Sørger for opretholdelse og lettere vedligeholdelse. Overvåger, at beskyttelsesindretningerne fungerer korrekt. Sikrer byggepladsen Servicetekniker Serviceteknikeren er en medarbejder hos TYROLIT Hydrostress AG eller en af TYROLIT Hydrostress AG autoriseret person. Foretager indstillinger i systemet. Udfører reparationer, komplekst servicearbejde og reparationsarbejde. Vægsavningssystemer 2-9

18 Sikkerhedsforskrifter Sikkerhedshåndbog Kvalifikation og uddannelse Driftsherre Operatør Uddannet byggefagmand i organisationsfunktion. Har relevant erfaring med personaleledelse og vurdering af farer. Har læst og forstået kapitlet «Sikkerhedsforskrifter». Har været på brugerskoling hos TYROLIT Hydrostress AG eller har været på tilsvarende fagkurser. Har fået en introduktion (grunduddannelse) af producenten i betjening af Vægsavningssystemet Servicetekniker Fagrelevant erhvervsuddannelse (mekanisk/elektroteknisk). Har gennemgået de produktspecifikke kurser hos TYROLIT Hydrostress AG Vægsavningssystemer

19 Sikkerhedsforskrifter 2.6 Det aktuelle tekniske niveau Anvendte standarder (sikkerhed) Følgende analyser blev gennemført og dokumenteret: Kontrol af konformiteten med hensyn til Maskindirektiv 98/37/EF Lavspændingsdirektiv 73/23/EØF EMV Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EØF Der er taget højde for samtlige sikkerhedsrelevante resultater fra analyserne såvel ved konstruktion, bygning og beskrivelse af Vægsavningssystemerne, og de er omsat til egnede tiltag Gennemførte analyser Som bestanddel af udviklingsprocessen er de kendte risici blevet systematisk analyseret. Faresymboler på maskinen og i Sikkerhedshåndbogen henviser til restfarer Restfareanalyse Der er gennemført en restfareanalyse for i sikkerhedshåndbogen, i betjeningsvejledningerne samt på selve produktet at advare brugerne mod restrisici. Vægsavningssystemer 2-11

20 Sikkerhedsforskrifter Sikkerhedshåndbog 2-12 Vægsavningssystemer

21 Opbygning og funktion 3 Opbygning og funktion 3.1 Generelt Vægsavningssystemer består af følgende maskiner: Føringsskinne (forskellige typer) Savhoved inkl. driv-, frem- (hydraulisk eller elektrisk) førings- og svingmotorer Hjørnesave inkl. sav- og (hydraulisk eller elektrisk) fremføringsmotorer Skæreværktøj (savklinge eller kæde) Klingebeskyttelse (forskellige størrelser og typer) Drev (hydraulisk eller elektrisk i forskellige ydelsesklasser) Styring (forskellige udførelser) Alt efter anvendelsesmåde (brug) sammensætter kunden selv Vægsavningssystemet efter de ordrespecifikke krav. Vægsavningssystemer 3-1

22 Opbygning og funktion Sikkerhedshåndbog 3.2 De forskellige systemvarianters opbygning Der er næsten et vilkårligt antal kombinationsmuligheder til at sammensætte et Vægsavningssystem i overensstemmelse med de ordrebetingede krav. I det følgende er nogle almindelige varianter opført Hydraulisk udførelse Fig Hydraulisk systemudførelse Anvendelsesområde 1 Hydraulisk drivaggregat 6 Hydraulisk fremføringsmotor 2 Skinnebuk 7 Hydraulisk svingmotor 3 Føringsskinne 8 Savklinge 4 Savhoved 9 Klingebeskyttelse 5 Hydraulisk drivmotor De hydrauliske systemudførelser anvendes fortrinsvis ved arbejde, hvor der kræves større skæreværktøjsdiameter og derfor større ydelse. 3-2 Vægsavningssystemer

23 Opbygning og funktion Elektrisk udførelse Fig. 3-2 Hydraulisk systemudførelse Anvendelsesområde 1 Elstyring 6 Elfremføringsmotor 2 Skinnebuk 7 Elsvingmotor 3 Føringsskinne 8 Savklinge 4 Savhoved 9 Klingebeskyttelse 5 Eldrivmotor 10 Transportvogn De elektriske systemudførelser anvendes fortrinsvis ved arbejde, hvor der kræves mindre skæreværktøjsdiameter og derfor mindre ydelse. Vægsavningssystemer 3-3

24 Opbygning og funktion Sikkerhedshåndbog Blandet udførelse Fig. 3-3 Blandet systemvariant Anvendelsesområde 1 Hydraulisk drivaggregat 6 Elfremføringsmotor 2 Skinnebuk 7 Elsvingmotor 3 Føringsskinne 8 Savklinge 4 Savhoved 9 Klingebeskyttelse 5 Hydraulisk drivmotor 10 Elstyring De blandede systemudførelser anvendes fortrinsvis til arbejde, hvor de ordrespecifikke krav nødvendiggør en blandet systemvariant for at opnå en bedre snitydelse. 3-4 Vægsavningssystemer

25 Opbygning og funktion Hjørnesav Fig. 3-4 Hjørnesav Anvendelsesområde 1 Hydraulisk drivaggregat 4 Hjørnesav 2 Skinnebuk 5 Hydraulisk fremføringsmotor 3 Føringsskinne 6 Hydraulisk fremføringsmotor Hjørnesaven anvendes, når der i udsnittenes hjørner ikke ønskes overskæringer af den runde savklinge og ingen hjørneboringer. Vægsavningssystemer 3-5

26 Opbygning og funktion Sikkerhedshåndbog 3.3 Funktionsbeskrivelse Systembeskrivelse Den samlede funktion for alle Vægsavningssystemer forbliver altid den samme. En motor driver savklingen. Denne svinges ind for at stikke ind i det materiale, der skal skæres. Så køres der langs føringsskinnen for at udføre det ønskede snit. Fig. 3-5 Systembillede (med en elektrisk systemvariant som eksempel) En lille undtagelse er hjørnesaven. Den er der brug for, hvis man ikke ønsker overskæringer eller hjørneboringer i hjørnerne. I de forskellige ydelsesklasser er der specielt afstemte systemkonfigurationer til rådighed. Der er også forskellige styringsenheder. Alt efter kravene kan der til fødning af motorerne anvendes forskellige drev i forskellige ydelsesklasser. Naturligvis kan savklingernes (værktøjernes) diameter vælges variabelt. Tilsvarende forskelligartet er også klingebeskyttelsernes typer og størrelser. 3-6 Vægsavningssystemer

27 Opbygning og funktion Komponentbeskrivelse Føringsskinne inklusive skinnebukke Efter afmærkning af udskæringen monteres skinnebukkene sammen med den formonterede føringsskinne. Føringsskinnerne er udført som tandstænger for at garantere en tætsluttende forbindelse til fremføringsmotoren Savhoved Savhovedet er den centrale komponent i Vægsavningssystemerne. På savhovedet er såvel alle motorer som skæreværktøj og klingebeskyttelse monteret. Hydrostress-savhovederne er udstyret med drev- eller remsvingarme Drivmotor Drivmotoren driver skæreværktøjet. Alt efter krav kan ydelsen tilpasses, og der kan også vælges mellem elektrisk og hydraulisk udførelse Fremføringsmotor Ved hjælp af fremføringsmotoren kan savhovedet køres frem og tilbage på føringsskinnen. Fremføringsmotoren tilpasses systemafhængigt til forskellige ydelseskrav Svingmotor Med svingmotoren drives den svingbare del af savhovedet. Dermed kan der med skæreværktøjet skæres ind i det materiale, der skal skæres. Svingmotoren tilpasses systemafhængigt til forskellige ydelseskrav Hydraulisk drivaggregat/strømforsyning Det hydrauliske drivaggregat har til formål at strømføde de hydrauliske motorer. De hydrauliske motorer er forbundet med det hydrauliske drivaggregat via fleksible slanger. Ved brug af elmotorer anvendes der i stedet for det hydrauliske drivaggregat en elektrofødning med styreenhed. Elektrofødningen er via fleksible elkabler forbundet med motorerne Skæreværktøj (savklinge, kæde) Snittene udføres ved hjælp af skæreværktøjet. Alt efter det anvendte system kan såvel typen som diameteren henholdsvis tilpasses og vælges næsten vilkårligt. Til forskel fra den egentlige vægsav, der som skæreværktøj er udstyret med en savklinge, arbejder hjørnesaven med en diamantkæde Hjørnesav Hjørnesaven bruges til at få rene hjørner uden overskæringer. Når vægsnittet er udført, sættes hjørnesaven på, i hvilken forbindelse der anvendes den samme føringsskinne. Med hjørnesaven stikkes der principielt kun ind i hjørnerne der køres ikke på langs Klingebeskyttelse Klingebeskyttelsen er en sikkerhedsindretning og sidder over skæreværktøjet. Den beskytter mod berøring med det løbende skæreværktøj, fanger dele, der flyver væk, og mindsker således risikoen for kvæstelser. Klingebeskyttelsen virker samtidig som stænkskærm. Klingebeskyttelsen findes i forskellige typer og størrelser. Vægsavningssystemer 3-7

28 Opbygning og funktion Sikkerhedshåndbog 3-8 Vægsavningssystemer

29 Montering, afmontering 4 Montering, afmontering 4.1 Generelt Sikkerhedsforskrifter Læs først kapitel 2 «Sikkerhedsforskrifter», 2-1 i denne systemhåndbog. Vær desuden opmærksom på alle de her nævnte oplysninger om fare, og følg alle oplysningerne om adfærd for at undgå person- og tingsskader Personalekvalifikation Monterings- og afmonteringsarbejde af Vægsavningssystemer må kun foretages af autoriseret personale. Autoriseret er kun personer, som opfylder følgende krav: Har været på brugerskoling hos TYROLIT Hydrostress AG eller har været på tilsvarende fagkurser. Sikkerhedsforskrifterne i kapitel 2 skal være læst og forstået. 4.2 Montering/afmontering Information Montering og afmontering af Vægsavningssystemerne beskrives i kapitel 6 «Betjening», 6-1, da dette arbejde hører til det normale betjeningsforløb ved Vægsavningssystemer Transport til og fra opstillingsstedet Systemkomponenterne skal transporteres på en sådan måde, at de ikke beskadiges under transporten. Hvor der er egnede transportmidler, skal disse anvendes. Vægsavningssystemer 4-1

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Kontakt information Adresse: SCAN-VISAN A/S Sletterødvej 43 Padesø DK-5560 Aarup Danmark Telefon: (+45)

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Indhold: Sikkerhedsbeskrivelse "For Deres sikkerheds skyld" Konformitetserklæring Garantibestemmelser Betjeningsvejledning Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

elero MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen!

elero MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen! MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 elero Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen elero Danmark Holmbladsvej 4 6 8600 Silkeborg elero@elero.dk www.elero.dk 0709 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon: 72 10 21 60 gravetilsyn@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Cvr-nr. 29 91 54 58 FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR 09.12.427

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

1.1 Billede af enheden...17 2 BRUG...18

1.1 Billede af enheden...17 2 BRUG...18 DANSK...5 da 2 INDHOLD da Introduktion...5 Hoved regler for operatørens sikkerhed...8 Advarsler...10 Information vedrørende forskrifter...14 Introduktion...15 1 BESKRIVELSE AF ENHEDEN...16 1.1 Billede

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

MobiCrane og MobiArm

MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm vores leddelte udliggerkraner giver mange muligheder Fordele MobiCrane og MobiArm en stor forbedring af dit arbejdsmiljø. Løft bliver meget nemmere, og samtidig

Læs mere