Monterings og Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monterings og Brugervejledning"

Transkript

1 Monterings og Brugervejledning Version 3 den 4 november 2006, ifølge den nye fælles Europæiske norm DS/EN For Svendsen Pejse type: Svendsen 3. Indledning / vigtig. Det er en vanskelig beslutning at vælge én brændeovn blandt mange. Efter vores mening har du truffet det rigtige valg. Du har valgt et kvalitetsprodukt til en yderst gunstig pris. Tillykke med det. For at få det fulde udbytte af din yderst fornuftige beslutning, skal du læse denne pjece nøje igennem. Intet produkt kan leve op til sit bedste, uden at personen der skal håndtere det, har lært grundlaget i at betjene en brændeovn og det brændsel der skal anvendes, samt at have fået forståelse for at skorstenen er motoren i en hver forbrænding. Uden en velfungerende skorsten kan især en moderne brændeovn ikke brænde. Den bliver træg, virker doven og uoplagt. Gør jer selv og os den tjeneste at læse denne vejledning. Gem den til senere brug, såfremt der pludseligt opstår ting i ikke før har været udsat for. OBS! Før du tænder op skal du være opmærksom på at lakken på ovnen efterhærder de første gange ovnen bliver rigtig varm. Det lugter lidt. Sørg for god udluftning. Lakken bliver lidt klæbrig og sårbar, derfor skal åbning af lågen foregå med største forsigtighed, da pakningen i lågen gerne vil klæbe fast i den bløde lak. Det gælder i øvrigt også al berøring af ovnen. Indholdsfortegnelse 1.0 Opstilling af Svendsen 3 ovnen. 1.1 Udpakning 1.2 Opstilling af ovnen 1.3 Den lokale Skorstensfejer 1.4 Placering af ovn og afstandskrav 1.5 Skorstenen 1.6 Tilslutninger af røgrør 1.7 Tilslutning til Keramiske / murede Skorstene 1.8 Tilslutning til stålskorstene 1.9 Trækforholdet i skorstenen 2.0 Fyringsvejledning. 2.1 Optænding og fyringsvejledning

2 3.0 Nødvendig vedligeholdelse af ovnen. 3.1 Udvendig vedligeholdelse 3.2 Indvendig vedligeholdelse 3.3 Rensning/rengøring af ovnen 4.0 Andre brændsler. Originale ekstra tilbehørsdele til Svendsen 3: Ingen på nuværende tidspunkt. 1.0 Opstilling af Svendsen 3 ovnen. 1.1 Udpakning af ovnen Svendsen 3 pakkes ud og løftes ned af pallen. Sæt ovnen på to strimler gulvtæppe rester eller kraftig pap. Disse anbringes parallelt under for og bagsiden af ovnen. Nu kan ovnen uden at ridse skubbes på plads til det ønskede sted. Ovnen løftes en anelse fremover og den bagerste strimmel fjernes. Herefter løftes ovnen lidt skråt bagover, og den forreste strimmel fjernes. Ovnen står nu det rette sted. Det er bedst at være to om dette arbejde da ovnen vejer godt 110 kg. 1.2 Opstilling af ovnen Vær opmærksom på de nationale og lokale bestemmelser for installation af brændeovne. I tvivlstilfælde kan man altid spørge den lokale skorstensfejer om råd. Han skal under alle omstændigheder kontaktes for at syne installationen. Han skal oprette en som kunde for senere lovpligtige fejninger. Det er dog altid en selv og eller ens håndværker som er ansvarlig for overholdelse af lovgivningen. 1.3 Den lokale Skorstensfejer Skal ovnen tilsluttes en eksisterende skorsten som man ikke har det fulde kendskab til, eller som ikke har været brugt i længere tid, bør skorstensfejeren under alle omstændigheder inspicere skorstenens beskaffenhed udvendig som indvendig. For eksempel medfører revnedannelser utætheder som igen nedsætter opdriften drastisk i skorstenen. Resultatet er at ovnen ikke vil brænde og glasset bliver sort. Da motoren ikke virker som den skal. 1.4 Placering af ovn og afstandskrav Når væggene hvor ovnen skal opstilles er af brændbart materiale, skal afstands målene som angivet på mærkepladen bag på ovnen overholdes nøje. Er væggene af ikke brændbart materiale, er der ingen afstandskrav at overholde. Her anbefaler vi en afstand på 7-10 cm mellem væg og ovn. Ovnen kan bedre fordele varmen og rengøring er muliggjort. Ét lag tapet på en mur betegnes normalt som ikke brændbart materiale. Mindste afstand til brændbart materiale: Bag ovnen Ved ovnens sider Møbleringsafstand 150 mm. 200 mm. 850 mm.

3 Gulvet under ovnen Opstilles ovnen på et brændbart gulv, skal de nationale og lokale bestemmelser, med hensyn til størrelsen på et ikke brændbart underlag, under ovnen overholdes. Tal eventuelt med den lokale Skorstensfejermester eller forhandleren. Man skal altid sikre sig at gulvet under ovnen kan bære hele installationen. Møbleringsafstanden Møbleringsafstanden er målt til 85 cm. Det vil sige den sikkerhedsmæssige afstand til brændbart materiale foran ovnen. Man bør nok under alle omstændigheder for en sikkerheds skyld holde en større afstand. Da ovnen bliver meget varm under drift, skal der udvises den aller største agtpågivenhed over for husdyr og specielt børns berøring med ovnen. Der kan i handelen fås kravlegårde i forskellig design som adskiller børn fra den varme ovn. 1.5 Skorstenen Lokale bestemmelser tillader ofte at flere lukkede ildsteder kan tilsluttes samme skorsten som for eksempel oliefyr eller andre brændeovne. Der gælder dog den regel at alle ildsteder til samme skorsten skal være lukkede ildsteder. Tilslutningen i skorstenen skal have en højde forskel på mindst 30 cm mellem rørene. Gasfyr og brændeovne må aldrig tilsluttes samme skorsten. Skorstenslysningen skal mindst overholde de nationale og lokale krav. Lysningen bør generelt for stålskorstenes vedkommende ligge på 150 mm i diameter og for Keramiske foringer eller murede skorstene anbefaler vi 175 til 180 mm i diameter. De skal være velisolerede og tryktætte i hele deres længde, og helst stå indendørs. Eventuelle renselemme skal være tætsluttende. Der stilles i Danmark ingen minimumskrav til skorstenens højde, den skal dog være så høj at den giver den fornødne opdrift til en god forbrænding og røggener for naboer og omgivelser undgås. En virksom højde på 3,5 til 4,5 m er normalt tilstrækkelig. Den virksomme højde måles fra ovnens top til skorstenens top. Mundingen af skorstenen bør altid være mindst 80 cm højere end tagryggen, når dens placering nærmer sig husets midte, og være mindst lige så høj som tagryggen når den nærmer sig husets tagrende. Vær specielt opmærksom omkring lovgivningen ved installationer af skorstene på stråtækte huse, samt forsikringsbestemmelserne i det enkelte selskab. Skorstene og røgrør skal i de fleste tilfælde være forsynet med en eller flere renselemme. Renselemmens størrelse skal mindst svare til skorstenens eller røgrørets lysning. Skorstensvangen skal umiddelbart være synlig for inspektion af skorstensfejeren. Der skal være fri og uhindret adgang til renselemmene. 1.6 Rørtilslutninger Røgstudsen ligger i askeskuffen. Ovnen er forberedt til montering i toppen, da bagafgangen som standard er blændet af. Ønskes ovnen monteret med bagafgang, afmonteres blændpladerne på bagsiden og studsen skrues fast bagpå. Blændpladen til topafgangen medleveres som standard. Kontroller at røgvendeplader, sten og rist ligger korrekt efter transporten. 1.7 Tilslutning til murede skorstene I skorstenen fastmures en rørbøsning hvorigennem røgrøret føres ind til skorstenens lysning. Hverken bøsningen eller røret må være så lange at det rager ind i selve lysningen. Mellem bøsning

4 og røgrør samt mellem ovnens studs og røgrør tætnes der omhyggeligt med glaspakning. Dette er normalt ikke nødvendigt mellem de enkelte rør, da disse sædvanligvis er nøje sammenpassede. De nationale og lokale bestemmelser for dimensioneringen af røgrør skal overholdes. Vi anbefaler dog mindst 1,5 mm falsede eller 2 mm svejste rør, da disse har en væsentlig længere levetid. 1.8 Tilslutning til stålskorstene Monteres skorstenen direkte på toppen af ovnen og lodret op gennem loft og tag, skal de nationale og lokale bestemmelser herfor nøje overholdes. Det er af brandmæssige årsager vigtigt at de gældende brandafstande i loftgennemføring og til bærende konstruktioner til punkt og prikke respekteres. Skulle uhældet være ude og der opstår en skorstensbrand, skal luftspjældene i ovnen lukkes og brandvæsenet øjeblikkeligt alarmeres. Dette kan ske ved længere tids fejlfyring. Ovnen får for lidt luft og eller der fyres med for vådt brænde. En ovn trækker bedst med så korte røgrør som muligt. Med så få knæk som muligt. Ved så tætte samlinger som muligt og altid bedst med røgrøret monteret ovenud i toppen af ovnen. Frisklufttilførsel til forbrændingsluften For at opnå en god forbrænding skal der tilføres tilstrækkeligt forbrændingsluft. Derfor er en brændeovn den indirekte årsag til et godt indeklima. Den forbruger luft og fugtighed i rummet. Derfor kan det være nødvendigt med en udeluftventil i det rum hvor ovnen er opstillet, som kompensation for den forbrugte luft. Dette er dog normalt kun nødvendigt ved særligt tætsluttende boligkonstruktioner. Her kan en kraftig emhætte skabe så meget undertryk så ovnen i værste fald går ud, eller at det ryger ud af ovnen når lågen åbnes. 1.9Trækforhold i skorstenen Virker ovnen træg eller der er røgudslip når ovnlågen åbnes er der for dårlig træk i skorstenen. Ovnen kræver et skorstenstræk på 11 Pa. For at frembringe det nødvendige undertryk i ovnen. Først her brænder ovnen normalt og røgudslip undgås. Ved for voldsom forbrænding eller modsat når ovnen i en tid kun har ulmet lidt, kan der ligeledes forventes røgudslip. Hold ovnen i god driftstemperatur med klare, livlige lysegule flammer. Dette skaber opdrift og en god forbrændings- Økonomi. Røggastemperaturen ved nominel ydelse ligger på 294 C ved en rumtemperatur på 20 C. Røggasmasseflowet ligger på 7,4 gr./sek. Trækforhold Trækket eller opdriften opstår mellem den varme røggas og den koldere temperatur udenfor skorstenspiben. Skorstenens isolering, diameter samt vind og vejrforhold, er vigtige faktorer for et godt træk. Dårligt træk kan skyldes Dårlig isolering. Temperaturforskellen er for lille. Antænd en avis i renselemmen. Udetemperaturen er blevet for høj. Det er blevet forår / sommer. Vejret er tungt fugtigt og vindstille. Skorstene, tilslutninger eller renselemmen er utætte. Der er andre utætte ildsteder på skorstenen. Røgrør og eller skorstenen kan være tilstoppede og trænge til rensning. Huset er for tæt, emhætten er for kraftig og hæmmer opdriften. Installer udeluftventil i rummet.

5 Skorstenen er for kort. En skorstenshætte generer den frie opdrift. Skorstenen er ikke høj nok i forhold til andre tage. Omkring liggende træer kan være blevet for store. Uønskede fremmedlegemer kan være havnet i skorstenen. 2.0 Fyringsvejledning / Brug af ovnen. Ved brændefyring reguleres ovnen ved hjælp af det flade skydespjæld lige under toppladen. Anvendes der brunkulsbriketter kan der også anvendes lidt luft gennem askeskuffeventilen. Svendsen 3 er afprøvet efter den nye fælles europæiske standard DS / EN Ovnens nominelle effekt er 7 kw. Ved dellast fra 4-8 kw Ovnen er også afprøvet efter den skrappe Östrigske norm 15a B VG hvor ovnen også er prøvet med dellast. Her er ovnen godkendt fra 4 7 kw med en virkningsgrad på hele 78 %. Ovnen er her udelukkende afprøvet til brænde. Før første fyring: De første gange der fyres op skal der tages hensyn til at malingen skal efterhærde. Pas særligt på pakningen, den kan hæfte fast i malingen. Åbn derfor lågen meget forsigtigt de første gange. Når malingen efterhærder afgiver den en sødlig lugt og røg. Sørg for god udluftning. Dette er helt normalt i starten. Rør ikke malingen den er i denne fase meget sårbar da den er blød og klæbrig. Indstillingen af luftventilen kan variere meget fra sted til sted, da skorstenene er forskellige og vejr og vindforholdene ikke er ens. Det kræver lidt tilvænning inden man bliver dus med ovnen under alle tænkelige forhold. Stort set alle træsorter kan anvendes som brændsel i Deres nye Svendsen ovn, blot træet er tørt og har den rigtige størrelse. Træ skal kløves omgående efter fældning. Det skal lagres under tag med god udluftning i mindst 1 år, helst 2 år inden det brændes. Brændet må ikke være længere end at der mellem træets ende og brandkammersiden er 2-3 cm luft. Brændestykkerne skal helst være kløvede og ikke tykkere end en underarm. Spånplader, malet og imprægneret træ samt farvet papir må ikke anvendes som brændsel da det afgiver særdeles giftige røggasser. Anvend aldrig drivtømmer det er saltholdigt og angriber derfor både ovnens indre stål, stenene og glasset, mens røgen hurtigt nedbryder skorstenens indre og tærer hætten. Der må ikke anvendes flydende brændsler i Svendsen ovnene. 2.1 Optænding og fyring En kold ovn skal altid startes op med rigelig luft. Lågen skal stå på klem de første 7-10 minutter og den øverst luftventil (sekundærluft) åbnes helt. Ovnen skal startes med 1,5 til 2 kg. småpinde for hurtigt at udvikle så meget varme at skorstenen yder den fornødne opdrift og ovnens indre opvarmes. 1. Optændingspindene stables i ovnen som et bjælkehus eller en tømmerflåde med 2-3 optændingstabletter i bunden for hurtigt at give varme.

6 2. Sekundær luften (den øverste ventil ) åbnes helt. Antænd Spritblokkene. Ovnlågen lukkes på klem med håndtaget i vandret stilling så lågen står ca. 1 cm. åben; de næste 7-10 minutter. Askelågen må aldrig stå åben under optænding og fyring. 4. Efter ca. 10 minutter kan man prøve at lukke lågen helt i. Fortsætter de livlige flammer trækker skorstenen allerede, ellers åbner man lågen 5 minutter mere på klem. Ovnen vil nu brænde l5-20 minutter længere før optændingspindene er omdannet til gløder. Lågen skal altid åbnes langsomt så skorstenen kan omstille sig til de nye forhold, herved undgås røgudslip fra ovnen især under dårlige trækforhold. 5. Påfyring skal foretages mens der endnu er 2-3 cm gløder i ovnen. Spred gløderne til et jævnt lag med en ildrager, på brændkammer bunden, dog så der er flest gløder forrest i ovnen. 6. Læg 3 stykker brænde á ca. 500 til 600 gram. i ét lag på gløderne med en indbyrdes afstand på 1 cm. Lad altid den runde barkside vende opad og bagud i ovnen, og de kløvede sider fremad og ned i gløderne. Det tænder hurtigere og giver hurtigere varme til den nødvendige opdrift i skorstenen. Brændestykkernes længde må ikke overstige cm. 7. Luk ovnlågen omgående helt i. Lad sekundær ventilen stå helt åbent (den øverste). Træet vil normalt antænde efter et par minutter. 8. Efter 2-5 minutter kan der skrues ned for den sekundære luft så den afstemmes efter varmebehovet. For at bevare en optimal og økonomisk forbrænding, må der ikke skrues længere ned end at der stadig er klare lysegule livlige flammer. Ovnen vil nu kunne brænde ca. 1 time før den er brændt ned til et glødelag på 2-3 cm. 9. Nu skal der fyres igen. Gentag nøjagtigt son i punkt 5 & 6 & 7 & 8. Er varmebehovet mindre. Fyres der mindre. Det er af yderste vigtighed at bevare et godt glødelag, for at antænde brændet og give opdrift i skorstenen. Læg lidt mindre brænde på og giv lidt mindre sekundær luft, og fyr lidt tiere men med mindre brændestykker. Nu SKAL brændet være helt tørt, ellers går det slet ikke. Luk ALDRIG helt for sekundær luften. Når brændet er afblusset for gas, det vil sige omdannet til rødglødende trækul kan der skrues helt ned for sekundær luften, såfremt der er et tykt glødelag. Herved strækkes forbrændingen over en lang periode og ovnen afgiver mindre varme. Ønskes der mere varme, jævnes gløderne igen ud, som før beskrevet med flest gløder foran i ovnen. Der lægges en stor håndfuld optændingspinde på gløderne og der åbnes helt for den sekundære luft. Alt gentages som før beskrevet. Lidt varme: Fyr lidt men tit. Med mindre og helt tørre brændestykker med mindre luft. Meget varme: Større brændeknuder med mere luft.

7 3.0 Nødvendig vedligeholdelse af ovnen 3.1 Ovnens ydre vedligeholdelse Ovnen er lakeret med den originale SENOTHERM lak. Rengøring foretages bedst med støvsugerbørste eller med en blød autobørste. Skulle ovnen hen ad vejen trænge til en genopfriskning, gøres det med Senotherm lak på spraydåser i farverne sort metallic eller grå metallic. Dåsen rystes uhyre kraftigt da den ellers ikke får den samme farvenuance. OBS ovnen rengøres grundigt før den sprøjtes. Ovnen må ikke være i drift da lakken er brandfarlig i flydende tilstand. Sprøjt kun en let tågedis på ad gangen og gentag om nødvendig flere gange. Spraydåsen skal mindst have stuetemperatur. Senotherm spray fås hos den lokale pejseforhandler. 3.2 Ovnens indvendige vedligeholdelse Ved fyring som tidligere beskrevet med tørt træ og en ordentlig skorsten holder glasset sig rent. Skulle glasset alligevel blive tilsodet ved forkert fyring kan det let rengøres med glasrens som fås hos den lokale pejseforhandler. Glasset skal være koldt da det ellers ikke virker. Sørg for at væsken ikke løber ned i pakningerne. Det ruster og nedbryder pakningen. Hvad skyldes tilsodet glas: Vådt brænde For lidt gløder For store brændeknuder For lav forbrændingstemperatur For lidt opdrift i skorstenen For lidt lufttilførsel Utæt skorsten. Skulle en sten knække er det uden betydning blot den ikke falder ud. Den kan dog nemt tages ud og erstattes med en ny. Skamol røgvendepladen nedbrydes efterhånden af den kraftige varme. Den skal i så tilfælde udskiftes da den er vigtig for en god forbrænding og beskytter den øvrige del af ovnen og især skorstenen for den kolossale varme der udvikles. Tøv aldrig med at udskifte pakningerne. Så snart der er en antydning af at ovnen vil brænde lidt hurtigere end normalt, eller ovnen ikke kan kvæles skal pakningerne omgående udskiftes. Ellers omdannes ovnen til en ESSE med nedsmeltning til følge. Anvend kun den originale Svendsen pakning, ellers dækker garantien ikke. Man kan sagtens komme ud for at pakningen skal skiftes 1 til 2 gange på en fyrings sæson, alt efter hvor meget og hvor kraftig man har fyret. Fyr altid med omtanke, selv de bedste materialer og den bedste konstruktion er her udsat for umådelige varmegrader og kræfter som er altødelæggende ved forkert brug. Sørg også for at tømme asken når askelaget er over 2 cm tykt. Et tykkere askelag hæver bålet op på et niveau hvor forbrændingen kan virke ødelæggende på røgpladen og ovnen. OBS! ALLE udskiftelige dele skal erstattes med originale Svendsen dele, da disse er godkendte under afprøvningerne. Der må ikke på nogen måde gribes ind i konstruktionen, ved at foretage uautoriserede ændringer da det kan få utilsigtede Konsekvenser, og lovgivnings grundlaget hvorpå ovnen er godkendt er fjernet. Årsag til nedbrydning af indvendige dele: Brug af luft gennem askeskuffen For kraftig fyring (læs om brændemængde) Ovntørret træ For meget aske i bunden af ovnen Utætte pakninger i lågen / Askelågen /Glaspakningen. Brug kun de originale Svendsen pakninger Ø 14 mm grå gennemstrikket. OBS! Sliddele er ikke omfattet af Svendsen Pejses garanti.

8 3.3 Rensning af ovn og sektioner. Skorstensfejeren skal udover at feje skorstenen og de dertil hørende røgrør også tømme ovnen for sod. Men han skal ikke foretage en dissideret rensning af ovnen. Dette vil man dog kunne bestille som ekstra arbejde. Rens eventuelt selv ovnen om det er påkrævet. En ren ovn giver bedre træk, bedre økonomi og bedre varme. Det er vigtigt at rense røgpladen øverst under røgstudsen på ovnen så den ikke soder til. Den holdes fast på ovnens forside, hvor den kan løftes lodret op og tages ud.. Den store Skamol røgplade lige over bålstedet tages også jævnligt ud og rystes af for sod. Herved kontrollerer man samtidigt om pladen er hel og ubeskadiget af varmen. Den skal omgående udskiftes ved revnedannelser. Askeskuffen tømmes jævnligt for aske, da den ellers vil blokere for den aske man vil ryste ned fra brændkammer bunden. Husk der må ikke ligge mere end 2 cm aske på bunden af ovnen. Bortskaffelse af asken Asken bør altid bortskaffes via dagrenovationen, da den ved afbrænding af brochurer og lignende, kan indeholde tungmetaller som er skadelige for naturen. Husk asken kan indeholde gløder selv efter flere dage. Hæld den op i en metalspand og sæt den udenfor til afkøling 2-3 dage før den havner i skralde sækken. 4.0 Anvendelse af andre brændsler Deres Svendsen ovn er ifølge DS / EN afprøvet til brænde og efter DIN til træ og brunkuls briketter. Svendsen Pejse ApS Freddy R. Svendsen OBS! OBS! OBS! Kontroller jævnligt at låsesystemerne i lågen er efterspændte, og korrekt justerede, så lågerne til en hver tid skaber den fornødne tæthed som er så vigtig for ovnen. Kontroller samtidigt at pakningerne yder den tæthed, som er altafgørende for en god forbrænding, og sikrer ovnen mod overophedning med fare for uoprettelige skader til følge. HUSK vi arbejder med ekstremt høje temperaturer i ovnen. Tag en strimmel papir der er ca. 2 cm i bredden og ca. 20 cm lang. Hold denne mellem lågen og ovnen og luk lågen. Træk forsigtigt i papirstrimlen. Er der god modstand er tætheden til stede. Er der ringe modstand skal pakningen udskiftes omgående. Pakningen har tabt volumen, og danner ikke længere den fornødne tæthed, selv om den stadig kan se pæn ud. Denne kontrol med papirstrimlen foretages med 5 cm afstand hele vejen rundt om lågen og askeskuffe lågen. Anvend udelukkende originale Svendsen pakninger, da garantien ellers bortfalder.

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 400 410/411 og 420 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk

Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

Brugsvejledning Aduro 2

Brugsvejledning Aduro 2 Brugsvejledning Aduro 2 Ecolabel - Sintef 110-0256 - EN 13240 www.aduro.dk - 1 - Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-brændeovn, er det vigtigt, at

Læs mere

FLAME. Brugsvejledning

FLAME. Brugsvejledning FLAME Brugsvejledning 10.2004 1 2 Indholdsfortegnelse Dansk Brugsvejledning Placering af løsdele...5 Montering og brugsvejledning...6 Fyringsvejledning...7 Generelt om fyring...8 Skorstenen...9 Brændeovnens

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H470W H570W (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien Opstillings- og betjeningsvejledning 4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien DS godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke

Læs mere

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn, er det vigtigt,

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010 Pejse og brændeovne Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010, der trådte i kraft den 1. december 2010, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske be stemmelser, der skal overholdes, når der

Læs mere

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk Panorama & panorama xl Pejseindsats Opstillings og Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag!

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag! Pejse og brændeovne - opstilling, skorsten og fyring Nedenstående er udarbejdet på grundlag af pjecer fra skorstensfejermestrene Henrik B. Jensen og Benny Lassen, København, Bygningsreglementet for småhuse

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu Monteringsvejledning C 586W www.contura.eu 14 CERTIFIKAT EC-overensstemmelseser klæring Producent navn Adresse Produktionssted NIBE AB/Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd Markaryd, Sweden

Læs mere

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE Skorstene Kedler med gasblæseluftbrændere er altid tilsluttet en skorsten, der enten er muret eller af metal. Andre kedler med åbent forbrændingskammer kan også være tilsluttet

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

MK TRÆ Birkevej 26-3320 Skævinge Telefon: +45 48 25 27 95 - Fax: +45 48 25 27 87 e-mail: mktrae@mktrae.dk www: www.mktrae.dk

MK TRÆ Birkevej 26-3320 Skævinge Telefon: +45 48 25 27 95 - Fax: +45 48 25 27 87 e-mail: mktrae@mktrae.dk www: www.mktrae.dk Fakta: (Kilder: Skovforeningen, Skov og Naturstyrelsen, Bolius, Forbrugerstyrelsen, Teknologisk Institut, Miljøstyrelsen/Grøntansvar, Træ er miljø) Der bruges tre mål for brændemængder: To for stablet

Læs mere

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu Monteringsvejledning C 750 C 750A www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C750 / C750A-CPR-130612-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS RIVA NORDISK MILJØMÆRKNING 578 005 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø100/Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 4 Klassificering Ø200 mm s. 6 Lovkrav s. 8 Skorstenens højde s. 9 Rensning/skorstensfejning s. 10 Opstilling

Læs mere

StålSkorSten til brændeovne

StålSkorSten til brændeovne Stålskorsten til brændeovne Model varde V350 H G skorstenspakken består af: A B 1 x 1,5 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement C F C 1 x 1,0 m isoleret element D 1 x 0-10 graders loftkrave med gummipakning

Læs mere

StålSkorSten MonteringSanviSning

StålSkorSten MonteringSanviSning Stålskorsten Monteringsanvisning 02 indhold 04 Før du går i gang 05 Klassificering Ø150 mm 10 Lovkrav 11 Skorstenens højde 12 Rensning/skorstensfejning 13 Topmontering 15 Bagudmontering 16 Brændsel 17

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

StålSkorSten MonteringSanviSning

StålSkorSten MonteringSanviSning Stålskorsten Monteringsanvisning indhold 04 Før du går i gang 05 Klassificering Ø150 mm 10 Lovkrav 11 Skorstenens højde 12 Rensning/skorstensfejning 13 Topmontering 15 Bagudmontering 16 Brændsel 17 Reklamationsret

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Sådan får du mest brændeovn for pengene Side 2 Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Side 8 Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Side 10 Hvor stor skal brændeovnen være? Side 12 Derfor får

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Notat Erhverv J.nr. MST-523-00072 Ref. RALAS Den 4. juni 2008 Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Miljøministeriet får et utal af henvendelser vedr. røggener fra brændeovne

Læs mere

MILJØRIGTIGE BRÆNDEOVNE I DANSK DESIGN

MILJØRIGTIGE BRÆNDEOVNE I DANSK DESIGN 2014/201 MILJØRIGTIGE BRÆNDEOVNE I DANSK DESIGN DEN NYE APP FRA VARDE SE OVNEN I DIT HJEM FØR DU KØBER! Hos VARDE ved vi, at den helt rigtige brændeovn skal have den bedste placering i dit hjem og aldrig

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

11711 DK 11/04 LIN Monteringsanvisning murgrill art.nr 11711 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter foreskrifterne, er funktionsforstyrrelser

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Grill, bål og ukrudtsbrænder

Grill, bål og ukrudtsbrænder Grill, bål og ukrudtsbrænder med omtanke Læs om, hvordan du håndterer grill, bål og ukrudtsbrænder, så hverken du eller andre kommer til skade. www.brs.dk Almindelige forsigtighedsbestemmelser: Hold afstand

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky

Fler og fler. mærkede stålskorstene stikker piben i sky Fler og fler mærkede stålskorstene stikker piben i sky MTERLE O PRODUTESRVELSE Sektionsskorstenen har været fremstillet på H. Nielssons Maskinfabrik /S siden 1967 og har i alle årene på grund af sin enkle,

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten

MONTAGEANVISNING. Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten MONTAGEANVISNING Dobbeltvægget isoleret sektionsskorsten Topmontering eller Bagudmontering Gå til det kapitel, der vedrører netop den monteringsmetode, som du skal anvende i din installation. Topmontering

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Disse tider har ændret sig. Nu køber man stort set brænde næsten hele året rundt.

Disse tider har ændret sig. Nu køber man stort set brænde næsten hele året rundt. Fyrings-vejledning: Her kan du finde god information om: Fyring med pejsebrænde Pejsebrænde generelt Indholdsfortegnelse. Hvornår skal vi købe vores pejsebrænde?...1 Hvor længe skal pejsebrænde stå til

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Informationsbrochure fra skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Debatten om brændefyring og miljø har verseret i Danmark i flere år uden, at nogen er blevet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

11. Mindre træpilleanlæg

11. Mindre træpilleanlæg 11. Mindre træpilleanlæg Moderne træpillefyrede anlæg er indrettet til automatisk drift, således at brændselstilførsel og regulering af forbrændingen kræver et minimum af manuel indgriben. Derfor har træpillefyr

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen 3606-0 Engvadgård Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. juni 2006 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes.

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Kære kunde Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Afsnit 1. Montering af fyret Afsnit 2. Første opstart Afsnit 3. Styringen

Læs mere

Tagdækning med sikkerhed

Tagdækning med sikkerhed Tagdækning med sikkerhed Tagdækning Gasprodukter og sikkerhed Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde. Men som ved

Læs mere

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed Viden og sikkerhed... Gas- og røglugt... Viden giver sikkerhed og sikkerhed giver tryghed... Lugter De gas ude eller inde? Denne brochure handler

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed Viden og sikkerhed... Gas- og røglugt... Viden giver sikkerhed og sikkerhed giver tryghed... Lugter De gas ude eller inde? Denne brochure handler

Læs mere

8. Forbrænding af træpiller

8. Forbrænding af træpiller 8. Forbrænding af træpiller Kapitlet beskriver teori omkring forbrænding af træpiller. 8.1 Forbrændingens faser Når træpiller brænder sker det normalt i fire mere eller mindre sammenfaldende faser: 1.

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere