En angrende synder fra 1864: Biskop D. G. Monrad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En angrende synder fra 1864: Biskop D. G. Monrad"

Transkript

1 En angrende synder fra 1864: Biskop D. G. Monrad Af cand. oecon. Erik Ebsen Petersen, Nærum Med nederlaget i 1864 mistede monarkiet som bekendt sine tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg, dvs. to femtedele af sit areal med 1 mill. indbyggere ud af et samlet indbyggertal på 2,6 millioner. Omkring var dansksindede sønderjyder. Ansvaret for denne nationale katastrofe hviler i alt væsentligt på én person, nemlig den tidligere biskop Ditlev Gothard Monrad ( ), som var folketingsmedlem for De Nationalliberale, minister i regeringen C. C. Hall og statsminister fra 31. december 1863 til sin afskedigelse 11. juli I 1865 gik Monrad i frivilligt eksil. Han vendte tilbage 4 år senere og blev i 1871 genindsat som biskop over Lolland-Falster Stift. Efter sin hjemkomst var Monrad blevet mødt med betydelig kritik for sine personlige beslutninger i I en halv snes år forholdt han sig passiv til kritikken, men skrev så i en Redegørelse for sin deltagelse i begivenhederne vedrørende krigen. I 1914 blev dette skrift udgivet med kommentarer af professor, dr. phil. Aage Friis ( ) på Nordisk Forlag. Monrad skrev det i den Tanke, at det skulle være hans politiske Farvel til det danske Folk. Ditlev Monrad erkender nu, at han i vidt omfang har været personligt ansvarlig for beslutninger, som i henseende til landets ve og vel viste sig at være forkerte. De Nationalliberale havde som valgsprog: DANMARK TIL EJDEREN! (grænsefloden til Holsten). Treårskrigen var en borgerkrig, hvor Danmark og Holsten sloges om Slesvig. De holstenske oprørere fik hjælp af preussiske tropper, men efter krav fra Rusland blev disse tropper trukket tilbage, og derfor vandt Danmark det meget blodige slag ved Isted (25. juli 1850) og kunne så fremstå som vinder af krigen. I sin Redegørelse skriver Monrad: Efter mit Skjøn vilde det efter Slaget ved Idsted have været et heldigt Øieblik til at gjennemføre en Forfatning for Slesvig-Danmark. Jeg savner Nøglen til en Forklaring af, hvorfor det ei skete. En ny aktion til realisering af valgsproget blev så gennemført i november 1863, da regeringen C. C. Hall fik vedtaget en lov om en fællesforfatning for Slesvig-Danmark. Der kom straks alvorlige advarsler fra stormagterne til kongen, Christian IX: En stadfæstelse af loven ville være et indiskutabelt brud på en international aftale, som med Danmarks deltagelse

2 2 var indgået efter Treårskrigen, en aftale, hvorefter Slesvig og Holsten aldrig nogensinde måtte blive adskilt. Kongen var opmærksom på, at hans underskrift kunne legitimere et tysk angreb, og han ville ikke umiddelbart lægge navn til. Først efter hårdt pres fra Monrad bøjede kongen sig. Men i december fortrød kongen sin underskrift og krævede nu, at regeringen skulle forsøge at få loven annulleret. Det nægtede regeringen, og den måtte så træde tilbage. Som ny statsminister tiltrådte Ditlev Monrad den 31. december Han var kendt som værende meget egenrådig, og han kunne derfor ikke få andre politikere med i sin regering; seks neutrale embedsmænd fik så titel af Minister. Deraf navnet Million-regeringen : En ener og seks nuller. I realiteten var Monrad nu enerådende hersker. Et ultimatum fra Preussen og Østrig krævede annullering af Novemberforfatningen inden for 48 timer, hvilket jo ville være praktisk umuligt. Den 1. februar 1864 gik de tyske tropper over Ejderen ind i Slesvig. Om de nævnte begivenheder skriver Ditlev Monrad i sin Redegørelse: Der blev nedlagt Indsigelse mod Vedtagelsen af den nye Forfatning for Slesvig-Danmark. Det blev tilkjendegivet os, at Slesvig vilde blive besat af Preussen og Østrig, hvis ei Indsigelsen toges til Følge. Rusland og England sendte to Mænd for at ved indtrængende Forestillinger at bevæge Regjeringen til at give efter. Det var et skjæbnesvangert Øieblik. Ministeriet holdt fast ved, at man ikke skulde vige; Hans Majestæt Kong Christian den Niende gav efter. Den nye Forfatning blev Lov. Var det rigtigt, eller var det et Misgreb? Atter og atter har jeg forelagt mig selv dette Spørgsmål,... og atter og atter har Svaret lydt: Det var et Misgreb. Saa har svaret lydt, uagtet Misbilligelsen ramte mig selv. Det staar fast og lader sig ikke rokke: At lade det komme til Krig med to Stormagter og mod Ruslands og Englands Raad, det var uforstandigt. Ved at lade det komme til Krig havde vi vakt de europæiske Regjeringers Uvillie. Novemberforfatningen burde aldrig være trumfet igjennem. Jeg skulde have stemt og talt i Statsraadet for Eftergivenhed... og stillet Forslag til, at hans Majestæt udsatte Approbationen af den nye Forfatning. De første dage i februar 1864 var de fjendtlige tropper på vej mod det 1000 år gamle danske forsvarsværk Dannevirke, et kompleks af 6-7 meter høje volde, som strakte sig 14 km langt mellem fjorden Slien i øst og floden Trene i vest. Fjenden var veltrænede soldater med moderne udstyr. Nord for Dannevirke var i hast samlet danske soldater uden tilsvarende udstyr og uden rimelige indkvarteringsforhold. Hærens ledelse med general Chr. de Meza i spidsen indså hurtigt, at Dannevirke let ville kunne omgås,

3 3 for vandløbene for begge ender var dybfrosne. Eneste mulighed for at redde hæren var en rømning i ly af mørket. Den gennemførtes natten mellem 5. og 6. februar i snestorm og på isglatte veje. En enestående sejrrig bedrift! Monrads Redegørelse er ganske realistisk: Det er anerkjendt af alle dem, der have nogen militær Kyndighed, at Dannevirke ei kunde forsvares overfor en mægtig Fjende med de Kræfter, der stode til Danmarks Raadighed. Linien var alt for lang. Hæren var for lille. Den havde ingen Reserve. Der kan ikke være nogen Tvivl om, at naar et Gjennembrud var skeet paa et Sted, da var Hæren blevet omgaaet og fuldstændig ødelagt. De Mænd, hvem Dannevirkes Rømning skyldes, ville, skjønt den gang haanede, blive krandsede af Historien. Det var Kongens Overbevisning, at det vilde have været en Ødelæggelse for Hæren, om den ei i Tide havde forladt Dannevirke. Den offentlige Stemning var kommet i den voldsomste Bevægelse. Det var et sandt Uveir af Uvilie. Krigsministeren var opbragt over, at Dannevirke var rømmet uden hans Samtykke. Ude i Folket rasede Uviliens og Forbittrelsens Uveir. Danmark var blevet foraadt, Regjeringen var i Forstaaelse med Fjenden. Krigsministeren forlangte enten sin Afsked, eller at Generalen skulde fjernes. Jeg skjønnede, og jeg skjønner ei heller nu rettere, end at Krigsministeren havde fuldstændig Ret, og at jeg ikke burde modsætte mig hans Forlangende. - Hvilket Indtryk vilde det ikke have gjort, om Krigsministeren var blevet fjernet, og Generalen beholdt sin Stilling? Under pres fra den ophidsede befolkning og ganske uretfærdigt afskedigede statsminister Monrad general de Meza på gråt papir. I sine erindringer skrev generalen: Ikke jeg, men det monradske Ministerium burde have været tilbagesendt, tiltalt og straffet. Mange af de danske soldater, som undgik at blive dræbt ved Dannevirke, som følge af general de Mezas beslutning, blev i april samme år dræbt ved Dybbøl, som følge af en beslutning af statsminister Monrad. I flere uger var skanserne på Dybbøl blevet beskudt fra Broagerland af tyskernes langtrækkende kanoner. Fjendens overlegenhed voksede dag for dag, og overkommandoen anmodede derfor krigsministeren om tilladelse til at forberede en retræte til Als. Svaret var Nej. Stillingen skulle forsvares til det yderste. Dette blev gentaget, indtil ministeren endelig måtte erkende, at et forsvar var umuligt. Så fik kommandoen frie hænder til at beslutte, hvad han anså for nødvendigt i situationen. Den frihed var ikke mange timer gammel, før den blev omgjort af statsminister Monrad: Soldaterne skulle

4 4 blive på de sønderskudte skanser, selv om det skulde resultere i forholdsvis betydelige Tab. Efter nutidens vurderinger ville man sige krigsforbrydelse! Stormen på Dybbøl den 13. april resulterede i drab på danske soldater. Ditlev Monrad: Med Hensyn til det fortsatte Forsvar af Dybbøl: Jeg gjorde min politiske Opfattelse stærkt giældende overfor Krigsministeren, han gav efter for mine indtrængende Forestillinger, og det var uheldigt. Herved fik jeg et Knæk, der skadede og lammede min efterfølgende Virksomhed, og jeg burde maaske alt den Gang have taget min Afsked. Som Konseilspræsident burde jeg have været ganske anderledes inde i de militære Spørgsmaal. At krigsministeren i hele Ministeriets Navn kunde meddele Overkommandoen Grundtræk af Krigsførelsen, der vare mig ganske ubekjendte og tildels i en afgjort Strid med min Opfattelse, det vidner om, at der var noget meget bagvendt i Stillingen. Det var ogsaa utilstedeligt, at jeg var fuldkommen ubekjendt med den store Meningsforskjellighed i Overkommandoens og den alsiske Divisionsgenerals Opfattelse. Hvis man nu vil spørge mig: Anerkjender du da, at du ei har været Stillingen voxen, saa svarer jeg: Ja, jeg anerkjender det. Få dage efter stormen på Dybbøl den 18. april begyndte en 2 måneder lang våbenhvile og en fredskonference i London med deltagelse af stormagterne. Monrads udsendinge til konferencen var udenrigsministeren George Quaade, vor gesandt i London, Torben Bille og den nationalliberale politiker og jurist Anton Krieger. Først behandlede man et af den engelske udenrigsminister fremsat forslag, der gik ud på, at Holsten, Lauenborg og den sydlige del Del af Slesvig skulde fuldstændig sondres fra det danske Monarki, og at Grændselinien skulde drages nord for Sliens Munding og Dannevirke-Linien... Det engelske Forslag kunde ei andet end være Hans Majestæt i højeste Grad modbydeligt. Allerhøistsammes Person var, om vi saa maa sige, en Legemliggørelse af Monarkiets Integritet. Han var født i Slesvig, og elskede inderligt dette Hertugdømme, der i snævrere Forstand var hans Fædreland... Han var født Tydsk, og dette Sprog var hans Modersmaal; men han var tidligt kommet til Danmark, og hans Opdragelse var blevet fuldendt paa Dansk... Bevarelsen af det gamle danske Monarki var for ham Hovedsaagen. Senere foreslog den preussiske (!) ambassadør i London,

5 5 at Beboerne i Slesvig skulde raadspørges angaaende de Bestemmelser, der skulde tages med Hensyn til dem, og at hverken hele Befolkningens eller en enkelt Dels Skjæbne skulde afgjøres, før deres Ønsker vare paa en loyal Maade godtgjorte. Til dette forslag bemærkede den danske delegation: Der kan ikke være Tale om at raadspørge befolkningen i de Territorier, der bør forblive knyttede til Danmark. Også den russiske gesandt afviste forslaget i stærke vendinger: Nu skulde de europæiske Bestemmelser underkastes Bønders Afgjørelse, og Kongen af Danmark skulde berøves sine Besiddelser ved et Princip, der er utilstedeligt, naar Talen er om Ret. Og gesandten:... bliver i højeste Grad forbauset over, at en Magt, der er saa nøie allieret med Rusland, kan komme med et saa revolutionært Forslag, der stiller Folke-Ønsker over nedarvede Konge-Rettigheder. Den engelske Statssekretær var enig:... det er et farligt Princip at gjøre en Konges Ret til Gjenstand for Undersaatternes Afstemning. Det er bemærkelsesværdigt, at Monrad noterer, at Det Tyske Forbund støttede Preussens forslag, idet Forbundets Befuldmægtigede oplyste, at Det preussiske Forslag er udgaaet af en forsonlig Aand. Befolkningen faaer jo Frihed til at udtale sig for hvem, den vil. Grændselinien bør fornemmelig rette sig efter de nationale Elementer, der findes paa den ene eller anden Side. Der kunne ikke blive enighed om en linje for deling af Slesvig; Monrad havde afvist alle forslag, herunder et forslag, som tyskerne kunne gå med til, nemlig en grænse omkring Flensborg i øst og Tønder i vest, svarende ret præcist til den grænse vi fik i 1920 (Buk-Swienty). Danmarks gesandt i Petersborg, Baron Otto v. Plessen kom til København og opsøgte straks Monrad.

6 6 Det interesserede mig i høj Grad at gjøre denne Mands Bekjendtskab. Han havde en levende, ja brændende Overbevisning. At høre en saadan udtale sig vækker altid Deltagelse, om man end er af en anden Mening. Skal det gamle danske hæderkronede Monarki gaa til Grunde? Skal det deles og sønderlæmmes? Hvorfor vil De dog ikke foreslaa et Slesvig-Holsten i personal Union med Kongeriget? Saa bliver dog Monarkiet staaende, om end under en anden Form. Saadan omtrent var hans Tales Omkvæd. Jeg kunde aldeles ikke gaa ind paa denne Opfattelse. For mig var et Slesvig-Holsten en Modbydelighed. Blev det os paatvunget af en politisk Nødvendighed, måtte det heller været løsrevet fra end forbundet med Kongeriget. Det er nu over 16 Aar siden, at den Samtale fandt Sted. Jeg har begyndt paa mit halvfjerdsindstyvende Aar, og er i politisk Henseende en Afdød. Lader os... antage, at Oprettelsen af et Slesvig-Holsten var en afgjort Sag, og der kun kunde være tale om at faa det enten forbundet med eller skilt fra Kongeriget. Hvad vilde man da foretrække? Plessen foretrak ubetinget Forbindelsen, da Monarkiets Integritet vilde vedblive at bestaa, om end kun i Regentens Person. Den Gang var jeg af en anden Mening. Jeg tilstaaer nu, at Plessen havde Ret. Monrad redegør for refleksioner, han havde under våbenhvilen: Danmark staaer ene, det har ikke en eneste Ven i den hele, vide Verden. Men hvis det nu atter skulde komme til Krig trods vor oprigtige Kjærlighed til fred, trods vor ydmyge Taalmodighed, der taaler det Utaalelige, saa kan der ei være Skygge af Tvivl om, at Løsnet maa være: Alt eller Intet, saa kan der ei være Tale [om] nye Afstaaelser eller om Deling og Sønderlemmelse, saa at en Del skulde gaa mod Øst, en anden mod Syd, saa maa Danmark, hvis det skulde blive overvundet, knæle og bede: Tag ei Noget, tag det Hele! Lader os under dette Banner gaa den mørke, truende Fremtid i Møde, og naar Uro og Bekymring fylder Sjælen, og forjager Søvnen, da lader os vugge det bankende Hjerte til Ro med: Alt Intet Alt Intet. Og hvis vi ere Kristne, føie vi til: Ske din Villie! Det har en overordentlig Betydning for et Land, at det, naar dets Selvstændighed som Stat gaar til Grunde, ei deles, ei fortæres Stykke for Stykke, men sluges paa een Gang, helt og holdent Tæt på våbenhvilens udløb forelagde så den engelske udenrigsminister et forslag om en international voldgift til løsning af Striden.

7 7 Som yngre politiker havde Monrad udtalt: Giv mig magten, ansvaret tynger mig ikke!. I den nu foreliggende situation kunne han ikke leve op til disse ord. Han blev fuldstændig forvirret og handlingslammet ( politisk svimmel som han selv sagde). Han måtte derfor henstille til Kongens egen Afgjørelse, om man enten skulde gjøre yderligere Indrømmelser for at vedligeholde Underhandlingerne eller lade det komme til Krig. Kongen foretrak at lade Krigen udbryde paa Ny, og i Overensstemmelse hermed afgik vort Svar. Den skæbnesvangre Beslutning var taget. I sin Redegørelse har Monrad kommenteret sagen: For Beslutningen om at lade det komme til Krig hviler det hele politiske og juridiske Ansvar paa Ministeriet. Naar der derimod er Talen om det moralske Ansvar, da kan en konstitutionel Konge aldrig fritages for Ansvar, hvis man ei vil forvandle ham til en Dukke, der kun nikker Ja til de af Repræsentationens Flertal trufne beslutninger... Den konstitutionelle Konge skal ikke være blind, men seende... Det Ministerium, der lod det komme til Krig, har en stor Byrde at bære; men endnu langt tungere vilde dog denne Byrde være, hvis Beslutningen var taget imod Kongens Ønske, idet han bragte et Offer af sin Overbevisning, fordi han ei saa sig i Stand til at skaffe sig et andet Ministerium. (Her kan der være anledning til at indskyde, at da Ditlev Monrad i skrev udkastet til og fik vedtaget Danmarks Riges Grundlov, var der ikke tale om noget kongeligt ansvar. Tværtimod: Kongen er ansvarsfri; hans person er fredhellig. Ministrene er ansvarlige for regeringens førelse ( 13)). Efter at beslutningen om genoptagelse af krigen var taget, da gav jeg frit Løb til den Tanke, der ingenlunde var mig ny: Alt eller Intet. Da sagde jeg til mig selv: Nu skal Danmark kjæmpe sin sidste store Kamp. Det gjælder Liv eller Død... Kampen gjælder vor ældgamle Grændse. Kampen vil blive ført med Kongens og Folkets forenede Villie. England vakler mellem at gaa med os, eller lade os ene. Dække vi vore Våben med Hæder og vække vi Europas beundrende Deltagelse, da er det sikkert, at England gaaer med os. Det er paa ingen Maade undgaaet min Opmærksomhed, at den ovenfor udviklede Opfattelse paa ingen Maade deles af den store Mængde, ja at den endog vil fremkalde en betænkelig Hovedrysten hos

8 8 mange forstandige Mænd. Ikke des mindre maa jeg endnu fastholde denne opfattelse som min inderlige og dybe Overbevisning... Politikeren maa forstaa den store Kunst, naar han staar i Spidsen for Styret, at forvandle sin Overbevisning til en hele Ministeriet, hele Folket besjælende Aand. I denne Henseende, jeg anerkjender det, var min Virksomhed saare skrøbelig og ufuldkommen og rammes med Rette af grundede Bebreidelser. Konferencen brød sammen den 25. juni. Den 26. juni var der igen krigstilstand, og den 29. juni kom Dommedag Als (titlen på Buk-Swientys bog om krigen), hvor den danske hær blev overrumplet og nedkæmpet. Monrad konstaterer: Als gik tabt, Danmarks sidste Haab om en Seier sluktes, Als gik tabt, Danmarks Sol gik ned. I sin bog (fra 1964) om vor historie skriver Roar Skovmand: Danmarks holdning på Londonkonferencen er et sørgeligt kapitel i Danmarkshistorien, et af dem, som man i al eftertid brændende har ønsket uskrevet. Måske kunne Danmark have fået den grænse, det fik i I bogen Danmarks Krise (også fra 1964) skriver Troels Fink om Monrad:... i den ydre politik var han uden erfaringer, og han savnede ganske overblik over de reale magtfaktorer, som var bestemmende i stormagternes spil. Monrad rådførte sig gerne med andre, men deres råd blev kun en brik i hans dialektiske spil. Få danske politikere om nogen - har været genstand for så mange skrifter og analyser som Monrad. Der foreligger hele fire disputatser om ham. Ved forsvaret af en af disse (skrevet af psykiateren Johan S. Nielsen) var professor Tage Kaarsted officiel opponent. Han konkluderede som følger: Der er ingen tvivl om, at Monrads far var sindssyg, og flere af hans efterkommere var maniodepressive. Det er grundigt og overbevisende dokumenteret, at Monrad var så svingende vekslende mellem tungsind og opstemthed rådvild, fortumlet, selvovervurderende, fejldisponerende og fantaserende, at denne tilstand ikke alene lader sig forklare ved den katastrofale situation, som landet befandt sig i og som forværredes af Monrad.

9 9 Det må fastslås som en kendsgerning, at den nationale katastrofe i 1864 skyldes beslutninger foretaget af en enkelt person, som var psykisk syg: Minister Ditlev Gothard Monrad.

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede.

I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk- og tysksindede. De Slesvigske Krige 1848 og 1864 Slægtshistorie De Slesvigske Krige 1848-1864 Sammenskrevet af Leif Christensen, 1. december 2010 I første halvdel af 1800- tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark,

Læs mere

Første Slesvigske Krig 1848-1851

Første Slesvigske Krig 1848-1851 Inge Adriansen og Jens Ole Christensen Første Slesvigske Krig 1848-1851 Kort over den danske helstat efter Englandskrigene bestående af kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DE SLESVIGSKE KRIGE. Frede Lauritsen

DE SLESVIGSKE KRIGE. Frede Lauritsen DE SLESVIGSKE KRIGE Frede Lauritsen 2 Indholdsfortegnelse: Titelblad Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Forord Side 3 Årene før Første Slesvigske Krig Side 4-5 Danmarks Riges Grundlov Side 6-7 Første Slesvigske

Læs mere

HARALD NIELSEN IIE FEUT. H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949

HARALD NIELSEN IIE FEUT. H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949 HARALD NIELSEN IIE FEUT H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949 FIRE FELTTOG HARALD NIELSEN Moderne Litteratur. Kritiske Skitser. 1904. Udsolgt. Af Tidens Træk. Litterære Afhandlinger. 1909. En moderne

Læs mere

nr. 200 marts 2014 tema: 1864

nr. 200 marts 2014 tema: 1864 nr. 200 marts 2014 tema: 1864 Indhold Nyt fra bestyrelsen... 3 Nyt fra fagkonsulenten... 5 Referat fra generalforsamling i november 2013... 7 Præsentation af artiklerne... 10 Inge Adriansen: Anden Slesvigske

Læs mere

FORORD. Er man ikke ansat ved et Dagbladjil der altid kunne findes

FORORD. Er man ikke ansat ved et Dagbladjil der altid kunne findes / FORORD Det er almindeligt at undskylde Fortaler. Det er der ikke Grund til i dette Tilfcelde; thi det er nødvendigt, at Læserne faar en kort Orientering m. H. t. de Omstændigheder, der har fremtvunget

Læs mere

Den mytologiske tvang

Den mytologiske tvang I ANLEDNING AF BJØRN SVENSSONS INDLÆG AF HANS VAMMEN Da jeg i 1988 omsider havde samlet mod til at offentliggøre min opfattelse af Martsdagenes historie 1848 i Historisk Tidsskrift, som jeg utilsigtet

Læs mere

Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson

Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson Henrik Ibsens skrifter/bokselskap.no 2014 Henrik Ibsen: Brev til Bjørnstjerne Bjørnson Digitaliseringen er basert på xml-filer mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO. På nettstedet Henrik Ibsens skrifter

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI Trods alt - 1 Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI 1 Udateret. Trods alt udkom i 1942. 2 Dansk ungdomsfredsgruppe oprettet i København i 1942 på initiativ af Dansk Fredsforening. Ungdommens

Læs mere

1 BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid dr. ryges selvbiografi emilie wiehes erindringer BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid. Dr. ryges selvbiografi

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

TROELS-LUND 3E TRE NORDISKE BRØDREFOLK. ico DET SCHUBOTHESKE FORLAG KØBENHAVN. Ql^llJp 0041383!*

TROELS-LUND 3E TRE NORDISKE BRØDREFOLK. ico DET SCHUBOTHESKE FORLAG KØBENHAVN. Ql^llJp 0041383!* zp o INiCM ico TROELS-LUND 3E TRE NORDISKE BRØDREFOLK Ql^llJp DET SCHUBOTHESKE FORLAG KØBENHAVN 0041383!* Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/detrenordiskebrootroe

Læs mere

^^pir. "»flmpfr'; ih- =if) . ^-y3;'4ai BRIEF

^^pir. »flmpfr'; ih- =if) . ^-y3;'4ai BRIEF ^^pir i? CD ih- =if) HD "»flmpfr';. ^-y3;'4ai BRIEF 0041322 ^ALDEMAR «ØRD AM ET BORGERLIGT ORD OM DANMARKS STILLING OG DET AT VÆRE DANSK OYLDENDALSKE BOGHANDEL- NORDISK FORLAG VALDEMAR RØRDAM ET BORGERLIGT

Læs mere

Til gennemsyn - ikke til undervisning

Til gennemsyn - ikke til undervisning Indholdsfortegnelse Prøveoplæg til Indblik og udsyn... 2 Vurderingsskema til den mundtlige afgangsprøve... 4 Grundloven 1849... 5 Stormen på Dybbøl 1864... 8 Slaget på Fælleden...11 Systemskiftet 1901...14

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

o 5r^f 3E0RG BRANDES \^ERDENSKRIGEN GYLDENDALSKE BOGHANDEL - NORDISK FORLAG - KØBENHAVN OG KRISTIANIA MDCCCCXVl li^ VERDENSKRIGEN Nons n'avons que deux jours å vivre; ce n'est pas la peine de les passer

Læs mere

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel

Rødding - Askov. Cornelius Appel og Ludvig Schrøder. Af Jacob Appel Rødding - Askov Cornelius Appel og Ludvig Schrøder Af Jacob Appel I 1944 fyldte Rødding højskole 100 år, og for første gang i skolens historie kunne man markere et jubilæum, mens skolen fungerede i fuldt

Læs mere

Anette Warring HISTORIE, MAGT OG IDENTITET AARHUS UNIVERSITETSFORLAG GRU N D L O V S F E J R I N G E R GEN N E M 1 5 0 Å R

Anette Warring HISTORIE, MAGT OG IDENTITET AARHUS UNIVERSITETSFORLAG GRU N D L O V S F E J R I N G E R GEN N E M 1 5 0 Å R Anette Warring HISTORIE, MAGT OG IDENTITET GRU N D L O V S F E J R I N G E R GEN N E M 1 5 0 Å R AARHUS UNIVERSITETSFORLAG historie, magt og identitet Grundlovsfejringer gennem 150 år MAGTUDREDNINGEN Folketinget

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

nr. 5 / oktober 2011-73. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur straffelejren lykke er et vi modersmålet i et grænseland

nr. 5 / oktober 2011-73. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur straffelejren lykke er et vi modersmålet i et grænseland nr. 5 / oktober 2011-73. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur straffelejren lykke er et vi modersmålet i et grænseland 2 nr. 5 / oktober 2011 indhold sprog og kultur STRAFFELEJREN Efter befrielsen

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898.

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898. IlL ÉCM ^c J. F. Scavenius, Ico r.nsk POLITIK BRIEF KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. 1898. 0012456 i; -*' i Æ.Å^.Mi!f< J. F. ScaYenius, DANSK POLITIK KØBEIsHAVN. GYLDENDALSKE

Læs mere

N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN. Z^'b

N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN. Z^'b N.p LbRCHE? BOGBINDERI SKAGEN Z^'b Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/struenseeogdetdaooreve ^&^e^9^(z ELIE SALOMON FRANQOIS

Læs mere

hvem ejer den sønderjyske historie? magasin for mindretal, sprog og kultur Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne

hvem ejer den sønderjyske historie? magasin for mindretal, sprog og kultur Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne nr. 6 / december 2011-73. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur hvem ejer den sønderjyske historie? Sønderjylland fra A til å på besøg hos sorberne 2 nr. 6 / december 2011 indhold Hvem ejer den

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

Om Lissabon-traktaten

Om Lissabon-traktaten Om Lissabon-traktaten Af Adam Wagner Anders Fogh Rasmussen har nu skrevet sig ind i rækken af statsministre, der med fiflerier eller ligefrem med løgne har drevet Danmark endnu længere ind i Unionen, som

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere