Falske b illed er og fo rtid en s synder: D en tredje B alkankrig på film

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Falske b illed er og fo rtid en s synder: D en tredje B alkankrig på film"

Transkript

1 Før regnen Falske b illed er og fo rtid en s synder: D en tredje B alkankrig på film På s a m m e m å d e s o m V ie tn a m k rig e n så at sige a ffø d te e n ny g e n r e i a m e rik a n sk film h a r k rig e n i e x -J u g o s la v ie n r e s u lte r e t i e n ny g r u p p e film, B a lk a n -film e n, m e d h o v e d v æ rk e r so m K u s tu ric a s U nderground, M a n ch e v sk is Before the K a m og A n g e lo p o u lo s O d y s s e u s -p a ra fra s e, To vlemm a tou O dyssea. D en overraskende Balkankrig i 9 0 ern e krigen dog også sat sine - hidtil n o g et indi- u er, m ed sin næ rhed og b ru talitet, som født rek te - spor. A f m ere væ gtige internationale g til film en. O g der er allerede en del bud på bidrag kan m an i øjeblikket kun få øje på goslaviske republikker M akedonien, Bosnien (Ulysses G aze, G ræ k en lan d /Italien /F ran k - og Hercegovina og - først og frem m est - rig, 1995). em net, m en de fleste er netop fra de ex-ju^ ^ Serbien og M ontenegro. H erhjem m e har A ngelopoulos To vlemma tou Odyssea Film d er im plicerer Balkan-krigen er en

2 meget b red, m otivbestem t kategori, og man kan derfor forvente store variationer både på indholds- og form siden. Af den grund er d et interessant at se, om der er nogle genkom m ende elem enter i de forskellige frem stillinger. Et spørgsmål, det også er værd at stille sig, er, om de hidtidige Balkan-film yderligere kan kategoriseres. Svaret på begge spørgsmål er: Ja. Mens de danske bud er m eget introverte, fokuserer en del af film ene fra de ex-jugoslaviske republikker på veteranproblem et og - endnu flere - på årsagsproblematikken; og årsagerne søges overvejende i tiden efter 2. verdenskrig og i m edierne. På formsiden har filmene fra Balkan en forkærlighed for retoriske figurer - hvilket både fører til originale m etaforer og gum petung symbolik. Balkan - i vores navle. De hidtidige danske film, der direkte beskæftiger sig med temaet Balkan, fokuserer på en af de yderste følger: flygtninge og deres indvirken på danskernes hverdag.1 Et eksempel er Lars Hesselholdts ungdomsfilm Belma (1995). Bortset fra de indledende scener, hvor vi under Belmas (Emina Isovic) og faderens (Rade Serbedzija) flugt ju m p -cu t es gennem et kornet og blåtonet m inefelt, foregår filmen i København, næ rm ere betegnet om kring flygtningeskibet Flotel Europa. H er hjælper den danske dreng Rasmus (Simon Ilolk) - på bedste D e Fem-manér - Belmas far ud af fængslet, hvor han uskyldig er anbragt for mishandlingen af en tidligere bøddel. Ud over at filmen tem atisk kredser om overordnede em ner som tillid, tilgivelse og civilisationens skrøbelige fernis, stiller den skarpt på den danske drengs gryende ansvarsfølelse og bevidsthed om, at krig er andet end sjove com puterspil. Målgruppen tilgodeses ved at de tunge problem stillinger kombineres med genkendelige teenage-problem er og ung kærlighed mellem Rasmus og den smukke, m en sarte Belma. Fremstilles Belma og tildels hendes far som skrøbelige, er det intet i forhold til den høflige Drago - flygtningen i Bella min Bella (1996). O m det skyldes, at Astrid Henning- Jensen sigter efter (læs: taler ned til) en ung m ålgruppe, er ikke til at bedøm m e, m en resultatet er, at Drago (Dejan Cukic) - ligesom hans pubertetsfrustrerede kærlighed Bella (M ette Maria Ahrenkiel) - frem står som en karikatur. O verspæ ndt og nervøs, som den unge flygtning er, begår han selvfølgelig selvm ord, idet han ikke kan holde ventetiden på asyl ud. Du forstår ikke - siges der i de danske film. De, der ikke forstår, er danskerne, og det, de ikke forstår, er de ting, flygtningene har væ ret igennem. En sandhed - men en sandhed af den generelle slags, hvorved den specifikke væbnede konflikt blot bliver en abstrakt størrelse, der bruges til at vise vores reaktioner i m ødet med det uforståeligt grufulde. D et skal dog siges, at m eget m ere er på vej, idet bådethom asv interberg og Aage Rais er i gang med em net. Sidstnævntes På fremmed mark får endnu engang en hjemlig indfaldsvinkel, idet en dansk FN-soldat er i centrum, men handlingen er nu flyttet ned til selve bræ ndpunktet, Bosnien. H jem kom m en - og frem m ed. Nok beskæftiger filmene fra de ex-jugoslaviske republikker sig ikke m ed flygtningeproblem atikken som de danske, m en effekten af krigen kom m er dog til udtryk ved det, man kan kalde veterantem aet, som vi bedre kender i forbindelse m edvietnam krigen. Og forholdene i rest-jugoslavien har lighedspunkter m ed situationen i USA: F rivillige og værnepligtige vender tilbage til alt andet end en heltem odtagelse. Specielt i storbyerne, hvor oppositionen mod krigen

3 Den tredje Balkankrig på film 8 8 har væ ret størst, er de hjem vendtes traum er forstæ rket af tvivlen. Oleg Novkovic Kazi zasto me ostavi (Jugoslavien, 1993) viser de forståelsesbarrierer, der skyder sig ind im ellem veteranerne og den resterende befolkning. Dupe od mramora (M arbel Ass, Jugoslavien 1994) af Zelim ir Zilnik kobler krigens følger med seksuel afspore thed. Og Dragan Kresojas filmatisering af Aleksandar Popovic teaterstykke Tamna je noc (Full Moon over Belgrade, Jugoslavien 1995) kobler veteran tem aet til korruptionen, generationskløften og ikke m indst m ediernes glorificering af fortiden. Ikke overraskende er desillusion, frem medgørelse og afstum pethed karakteristiske træ k ved disse film. Da de samtidig, som Tamna je noc, problem atiserer baggrunden for, at de unge m ennesker blev sendt i krig, er grænsen ikke skarp til årsagsfilmene. Årsager. Årsagsfilm er en flydende kategori, hvor de centrale film har årsagsproblem et som kerne, mens andre ligger m ere i periferien og ud over årsagerne eksempelvis har de egentlige kampe som vigtigt elem ent. Blandt de førstnævnte finder vi typisk Kresojas tidligere film Original falsijikata. Som en påfaldende del af årsagsfilmene søger den forklaringer i - og drager paralleller til - tiden under og efter 2. verdenskrig. Film en viser en m unter og livskraftig partisans nedbrydning og selvm ord, da han udrenses pga. sin russofili - en afvigelse, der kostede tusindvis livet og sendte endnu flere i fængsel, datito brød m ed Sovjetunionen i Original falsifikata blotlægger partisannom enklaturens korrum pering frem til vores tid,2og vi ser bl.a. de følger, som forfølgelsen har halt for hovedpersonens søn. Kresojas film griber derm ed fat i den politiske, økonomiske og moralske krise, men ser ikke på krigen, der fulgte den. D et samme kan siges om Goran M arkovic Urnebesna tragedija (Tragedie Burlesque, Frankrig/Bulgarien, 1995), som ligeledes oprullertito-jugoslaviens historie og allegorisk beskriver landet som et sindssygehospital. T æ ttere på selve krigen kommer vi med Gorcin Stojanovic Ubistvo s predomisljajem (Prem editated Murder, Jugoslavien 1995). I øvrigt en dobbelttydig titel, idet der sker et m ord - og et selvmord - i hver af de to handlingstråde, som film en er spundet af: U nder strejkerne og antikrigsdem onstrationerne i Beograd i 1992 følger vi en ung og rapm undet, kvindelig free-lance fotograf, Bulika. Hun tager sig af, og forelsker sig i, den sårede serbiske soldat Bogdan fra gudved-hvor i K roatien, som hun har sam let op fra en bænk. D en sagtmodige Bogdan hjælper hende m ed hendes private projekt, som er en dokum entarisk roman om hendes bedstem ors skæbne i 4 0 erne; denne historie krydsklippes m ed nutidsplanet. Bedstemor Jelena - en skønhed fra det bedre borgerskab - var splittet mellem e t semi-incestuøst forhold til sin intelligente, m en handlingssvage fosterbroder og en grov landlig partisanmajor. Fosterbroderen skyder i jalousi sin rival og dernæst sig selv; og Jelena dør på en nerveklinik få år efter. På nutidsplanet begynder kroaterne at rykke frem, og Bogdan tager tilbage til fronten. Han dør, m en det lykkes Bulika at finde ham og slæbe ham hjem til sin familiegrav i Beograd. Den tem atiske forbindelse mellem de to handlingstråde er ikke entydig (ejheller i Slobodan Selerne bestseller, der danner forlæg for filmen). N ok handler begge om landlige krigere og stærke m etropolkvinder, men forskellen er stor på den farlige, uslebne partisan og den melankolske, godmodige Bogdan. Svaret finder man måske

4 netop i Bogdans ord o m hæ ndelserne og (1995)) søger ligeledes årsagerne til p erso n ern e i 1945 D e e r alle ulykkelige borgerkrigen i tiden u n d er og u m iddel skæbner fanget i en o n d tid. Ingen helte og b art efter 2.verdenskrig. M en to af Em ir ingen skurke - før som nu. Kusturicas tidlige film foregår også i D et overlagte m o rd, som titlen hentyder Tito-Jugoslaviens første år. Idet Otac je til, kan d e rfo r nok v æ re m o rd et på partisan na sluzbenom putu (Malik - far er på majoren, m e n skal også ses i en stø rre sam Foretningsrejse, Jugoslavien, 1985) er m enhæng, hvorved de onde tider fo rtsæ tter den af de tidlige film hvor politiske fo r i lige linie fra 2. verdenskrig til i dag - hvor hold i landet spiller kraftigst ind på h i ved Bogdans død også bliver forudsigelig og storien, og da d er samtidig er en tydelig derm ed overlagt. holdningsæ ndring til efterkrigstiden fra Filmens scoop er n e to p dens nuancerede Otac je na sluzbenom putu til Underground, billede af p ersonerne, m ed fokus på to vidt er d et interessant at sam m enligne netop forskellige m enneskers spirende kærlighed disse to. u nder tragediens uafvendelige skygge. D er Men allerede debuten Sjecas li se Dolly m ed får vi en skæ bnefortæ lling, hvor tradi Bell? (H usker du Dolly Bell?, Jugoslavien tion og historie - som i en del af de andre 1981) grundlæ gger de overordnede te film - frem står som n æ rm e st uovervindelige m aer og sæ tter Kusturicas æ ndrede syn antagonister. påtito-jugoslavien i relief. Ud over Underground (F ran k rig /U n g arn /Italien 89 Dinos (Slavko Stimac) seksuelle udvik- Ulysses Gaze

5 tredje Balkankrig på film ling samler interessen sig om kring drengens forhold til den lunefulde far, der i sine brand erter præ ker dialektisk m aterialism e for sine børn. Da faderen ram m es af lungekræft, giver han dog lidt efter for sin søns uvidenskabelige vrøvl om selvsuggestion og hypnose. Få den måde spejler familierelationerne optøningen i Jugoslaviens politiske klima. Slutbilledet er overvejende positivt: Dino sidder som familieoverhoved på en flyttebil, der skal transportere familien til det m oderne byggeri i horisonten, mens han selvsuggerer D et går bedre og bedre dag for dag i alle henseender. Han er blevet voksen, men har til dels bevaret sin barnetro. Og vi tro r ham: det skal nok gå bedre, dag for dag - både for Dino og for det land, han bor i. Otac je na sluzbenom putu beskæftiger sig med en hårdere tid end Sjecas li se Dolly Bell?, nemlig årene om kringtitos brud med Sovjetunionen. Og her har vi at gøre med en langt yngre dreng. En dreng, der har den vane at gå i søvne som reaktion på ubehagelige oplevelser, f.eks. når faderen bliver offer for intriger, udrenses eller har udenom s ægteskabelige affærer. Filmen slutter - m ed nag og anger - ved et bryllup, hvor hele familien er samlet. Men selv her anes, at man er på rette vej: U drensningerne er slut og stikkeren og den stukne kan trods alt sidde ved samme bord. Den sidste indstilling er endnu et søvngængeri fra Maliks side, dog hæver han sig denne gang over landskabet (en af Kusturicas gennem gående fantasim etaforer), vender sig om, kigger ind i kam eraet og sm i ler. Altså igen: hårde tider, m en ikke væ rre end at knægten er kom m et videre og har åbnet sine øjne. D et var i lyset af 90 erne sertito- Jugoslavien noget anderledes ud. Efterkrigstidens fejl er nu blevet til de revner, der får landet til at falde fra hinanden. I listorien i Undergrouncl strækker sig over 50 år, hvor vi følger de to slægtninge Crni Lazar Ristovski og Marko Miki Manojlovic. Fra at være levemænd og patrioter, der støtte r m odstandskampen m ed god fortjeneste, udvikler de sig forskelligt. Marko bliver en af samfundets støtter og holder sin retarderede brodér Ivan (igen Slavko Stimac) og C rni med familie og venner i en kæ lder - i 20 år. Det lader sig gøre vha. fingerede radio-reportager, der fortæ ller om nazi-tysklands stadige belejring af landet. Som i Otac je na sluzbenom putu er det en kvinde, der er årsagen til svig mellem fam iliem edlem m er - m en her er d et også penge, idet Crni og de andre kælderm ennesker producerer våben, som Marko beriger sig på. Da de ved e t tilfælde bryder ud af kælderen, drukner C rnis søn i Donau. Mange år senere m øder vi Crni som leder af en milits under den jugoslaviske borgerkrig; desillusioneret kæ m per han for e t land, han ikke næ rm ere definerer, og leder efter sin søn, hvis død han ikke tror på. Marko er stadig våbenhandler og holder derm ed krigen i gang - indtil hans broder (der indtil dette øjeblik har set ham som e t forbillede og en faderfigur) slår ham ihjel og hænger sig. For det første ser vi nu en lige linie fra efterkrigstiden til 90 erne, bl.a. i skikkelse af Markos løgnagtige våbenhandler. Samtidig har sønnerne, dvs. den næste generation, lid t uoprettelig skade. Crnis søn - der er opvokset i kælderen og derfor er en skygge af sin kraftige og udfarende far - overlever ikke, da han slippes ud i verden. Og Markos søn ender som broder- og selvmorder, da han konfronteres m ed sandheden. Det er følgerne af livet i kælderen - dvs.tito-jugoslavien - hvor befolkningen blev udnyttet og udsultet under påskuddet af ydre fjender. For det andet er der sket et skift i Kusturicas filmiske udtryk i løbet af tie sid-

6 ste ti år. I ta k t med d en m ere og m ere g ro den livsvilje, energi og tro, d er altid bæ- teske situation i Jugoslavien er vægten flyt re r Kusturicas karakterer gennem deres te t fra d et realistiske form sprog til det m ere frygtelige skæbner. surreale, burlesque og farceagtige, der i Set i en b red ere kontekst indskriver Underground yderligere koges op m ed et fre- Underground sig både i ræ kken af allego netisk tem po. På den m åde m atcher form en rier og tilhører samtidig de film, d er sø og stilen Jugoslaviens selvdestruktive van ger svarene på den nuvæ rende m isere i vid. fortiden, m ere præ cist i tiden u nder og Underground slutter - som Far er på For retningsrejse - med e t bryllup, hvor alle p ar um iddelbart efter 2. verdenskrig. I de beskrevne væ rker af Kresoja, te r (i d ette tilfælde levende og døde) er Stojanovic og Kusturica er d er tydelige samlet. M en denne gang træ d e r scenens sam m enfald. Baggrunden for krigen er symbolik og tem atiske m otivation i højere ikke, som man kunne tro, etniske m o d grad frem i forgrunden: B rylluppet foregår sætninger, der b lo t ventede på at låget på en landtange, der langsom t river sig løs skulle ryge af Pandoras æske. De etniske og driver n ed ad D onau. m odsæ tninger ses m ere som en effekt og Imens fortæ ller Ivan os om længslen til følge af k o rru p tio n en og u n d ertry k k el bage til et samlet Jugoslavien, m en ud try k sen, som fandt sted - heftigst lige efter 2. k er også sto re håb for frem tiden. D et sidste verdenskrig. kan virke utopisk, m e n karakteriserer også 91 M ediepropagandaen som katalysator Belma

7 Den tredje B alkankrig p å film 92 er desuden et genkom m ende motiv, bl.a. viser de første dråber fra de skyer, d e r kan i D arko Bajic Crni Bombarder (1991) som oversvøm m e M akedonien. Men selve skyer ikke direkte beskæ ftiger sig m ed krigen, nes sam m ensæ tning adskiller den fra de an gør ligefrem de frie m edier til sit hoved dre årsagsfilm. tem a og beskriver en folkelig opstand H istorien er bundet sam m en af d en i som følge af censuren. Tydeligst er u d London bosiddende makedonske pressefoto viklingen hos K usturica, hvor m edierne i g raf og P ulitzer-m odtager Aleksandar løbet af årene tilskrives stø rre og større Kirkov (Rade Serbedzija). m agt: Mens Dinos far troede på alle K ronologisk fortalt (hvilket film en ikke feberfantasierne i den m arxistiske er) opgiver K irkov karrieren og vender presse, og Maliks far blev udrenset til ly hjem til M akedonien, fordi en bosnisk fange, den af en fodboldkom m entators eksalte på bedste Flanoi-maner, e r blevet skudt til rede stem m e: Hvilken sto r dag for Ju æ re for ham. I M akedonien viser d e t sig, at goslavien, er m edierne - i form af falske Kirkovs gam le, uopnåelige kærlighed af al nyhedsbulletiner - Markos vigtigste re d bansk herkom st har fået sin m indreårige skab i hans egenskab af fangevogter. d atter b o rtfø rt af de græsk-katolske m ake Milcho Manchevskis Before the Rain donere, fordi pigen - u n d er et voldtæ gts (For regnen, E ngland/f rankrig/m ake- forsøg - har slået en af Kirkovs slægtninge P r e ttj Village, donien, 1994) kan også ses som en ihjel. p re tty fla m e årsagsfilm, forstået på den m åde, at den M oderen b e d e r Kirkov om hjælp, og han

8 befrier pigen vel vidende, at det vil koste ham livet. Pigen gem m er sig efter Kirkovs død hos en ung munk. D er opstår kærlighed mellem dem, og pigen følger m ed munken, da han smides ud af klostret. Da pigen ikke vil fornægte munken, bliver hun skudt af sine slægtninge. Opdelingen i Bosnien mellem muslimer og kristne har slet ikke væ ret af samme art som i Makedonien. T væ rtim od har Bosnien væ ret kendetegnet ved m ultietnisk samkvem og blandede ægteskaber. Derfor e r det mere korrekt at se Før regnen som et supplem ent i beskrivelsen af det balkanske problem end som en direkte parallel til Bosnien. Billedsiden og den akronologiske dram a turgi visualiserer årsagerne til den specifikke konflikt: 1. Den unge m unk er i m arken, de første regndråber falder, og pigen ankom m er til klostret. De forlader klostret og pigen dræbes. 2. Kirkov rejser fra sin elskerinde i London. 3. Kirkov befrier pigen og dræbes. Den unge munk er i m arken, de forste regndråber falder, og pigen ankom m er til klostret. På den m åde tegner filmen en blodig cirkel, og cirklens ubrydelige symbolik gentages i børnenes bestialske leg, hvor en skildpadde sæ ttes i en antæ ndt ring m ed patroner. Den uafvendelige og uforanderlige skæbne afspejler sig også i de genkom m ende billeder af det solsvedne, golde landskab og nattens altid dybblå stjernehim m el. Ligesom den græsk-katolske Kirkov i sin tid ikke kunne få pigens mor, kan den unge munk heller ikke i dag få sin elskede af anden tro; og ligesom Kirkov faldt ved sine slægtninges hånd, dør den unge pige af sin broders skud. Det uforanderlige i situationen bekræftes af, at de få positive kræ fter (Kirkov og det unge par), der er ansporet af kærlighed, bukker under for de middelalderlige æ resbegreber og kompromisløsheden, som er generelle Balkanproblemer, og en uudslukkelig nationalisme, som hele tiden har kendetegnet forholdet mellem græsk-katolikker og albanere. Filmens akronologi giver desuden filmen en ekstra grad af determ inism e (og befordrer en melankolsk oplevelse), idet vi følger pigen i en stor del af filmen, vel vidende at hun skal dø. Endelig må man dog sige, at skæ ret af uafvendelighed og stoisk heroism e i det m indste giver ofrene i Før regnen et anstrøg af guddom m elig grandeur. Årsager - og com bat. D et er påfaldende, at der endnu ikke er produceret rene combatfilm, forstået som film m ed kamp og kam psituationer som detaltoverskyggende træ k. Alle film med kam pscener ser m indst lige så m eget på årsagerne til - og de senere følger af - kampene. De to - i øvrigt m eget forskellige - eksem pler på film med lange combat-sekvenser er Boro Draskovic Vukovar: Poste Restante (Jugoslavien/ C ypern/italien/u SA, 1994)) og Srdjan Dragojevic Lepa sela, lepo gore (PrettyVillage, Pretty Flame, Jugoslavien, 1996). Ud over at se på baggrunden beskriver de, hvordan krigen efterhånden splitter venner og ægtefolk. Vukovar: Poste Restante, der af instruktøren betegnes som en antropologisk film* viser os på en prosaisk måde krigens følger for et ægteskab. Vi følger en kroatisk kvinde og en serbisk mand fra den spirende kærlighed til deres adskillelse. Adskillelsen finder sted ved et vejkryds, hvor de to veje fører mod henholdsvis Zagreb og Beograd en bastant synekdoke eller del-for-helhed, der iøvrigt kendetegner filmens billedsprog. I den m ellemliggende periode har vi væ ret vidner til brylluppet (skæm m et af at bruden mod sin

9 Den tredje Balkankrig på film 94 vilje vikles ind i et kroatisk flag), mandens indkaldelse (hvor han ender med at beskyde sit eget hus) og en serbisk bandes voldtægt af konen. På trods af filmens forudsigelighed er der én ting, der indprenter sig: Slutbilledet, hvor kam eraet, fra at have fulgt parrets adskillelse, løfter sig og flyver - i noget der opleves som en evighed - hen over det, der engang var en smuk gammel by, men hvor der nu ikke står ét hus tilbage. Denne film tilegnes filmkunsten i det land, der ikke m ere er. Teksten m øder os i det første billede af Lepa sela, lepo gore. Og en parodi over nyhedsjournalerne fra det hedengangne land er netop det næste, vi ser: Året er 1971, og en af Titos højeste kadre, Djemal Bedic, åbner en tunnel, der skal forbinde Jugoslaviens folk.tunnelen hedder - som enhver anden bygning itito-tiden - Enhed og Broderskab. D et folkloreklædte pigekors fædrelandssang overdøves dog af et skrig, da den hoje gæst næ rm est am puterer sin tom m elfinger i forsøget på at klippe det røde bånd over. I næste scene er vi frem m e ved 1980, hvor to uadskillelige drengevenner - muslim en Halil og serberen Milan (spillet af henholdsvis en serber og en muslim!) - står ved den nu faldefærdige og mørke tunnel. Bøhmanden, som bræ nder landsbyer af, bor derinde, og de tø r ikke gå derind - før de har bevæ bnet sig. Resten af filmen krydsklipper m ellem dette og flere andre tidsplaner: dagene um idelbart før krigen, kampe i 1994 og hospitalsscener i Beograd senere samme år. U nder kam pene følger vi Milan, som m ed bitterhed ser, hvordan hans egen deling plyndrer og afbrænder landsbyer, herunder Halils værksted. Senere finder han sin m o der slagtet - efter sigende af Halils deling. U nder et angreb gem m er Milans folk sig i den gamle tunnel, som samtidig bliver deres fælde (denne centrale del af filmen bygger på en virkelig hændelse). H er læ rer både vi og en kvindelig am erikansk journalist den sammensatte flok at kende. D et er et mini-jugoslavien bestående af loyaletito-folk, gæstearbejdere, narkomaner, tyve, intellektuelle og romantiske nationalister. Filmens clue (og instruktørens fokus4) er spillet mellem de belejrende muslim er og serberne i tunnelen. Og d er veksles m ellem gensidige vittigheder, nostalgisk m u sikalsk underholdning og bestialsk brutalitet. Journalisten og alle serberne dør - Milan dog først på m ilitæ rhospitalet i Beograd. H er udånder han efter at have forsøgt at dræ be en paralyseret muslimsk fange (hvilket han dog opgiver, efter et subjektivt flashback til et drengeslagsmål i 1980 m ellem ham og Halil, hvor ingen ville give sig). The war film almost always deals with a small group of assorted personalities with a variety of backgrounds. In the course of the film, they are reduced alm ost to animal statu s 5 Selv om denne genrebeskrivelse passer fint til denne com bat-prægede film, så søger Lepa sela, lepo gore som sagt også bagud. Film en peger på tre aspekter, som vi bl.a. har set bearbejdet hos Kusturica: De jugoslaviske folkeslags stædighed - her repræ senteret bl.a. ved de to drenges slagsmål, hvor ingen vil give sig.tito-tidens lyserøde løgne, hykleri og liv på lånte penge, tydeligst i et skænderi m ellem tyven - d er paradoksalt nok viser sig som den m est ærlige - og den Tito-loyale kaptajn; havde nogen tjent deres huse på en ærlig måde, ja, så havde d et ikke væ ret så let at brænde dem af, konkluderer tyven. Endelig, og som løgnenes redskab, kastes øjnene på m edierne. Nyhedsjournalen og de fordrejede tv-reportager træ kker en del af personerne med i krigen. Og selv kam pscenerne er blandet m ed subjektive passager, hvor folk kæm per og dør som i gamle partisanfilm. D et eneste sande

10

11 Den tredje Balkan krig påfilm 96 Ulysses Gaze mediebillede laves af journalisten i tu n nelen - men dør også med hende. Som en forlængelse af det sidste tem a har filmen en næ rm est m orbid epilog, hvor en ugejournal fortæ ller om genopbygningen af Bosnien og åbningen af Fredens Tunnel. Men da det røde bånd skal klippes, sker der et lille uheld... D e æ gte allegorier og andre retoriske figurer. En del af filmene fra ex-jugoslavien viser sig delvis at behandle krigen i metaforiske term er. D et kunne tænkes at være foranlediget af økonomiske overvejelser, dvs. frygten for at skræmme publikum væk. D et er dog ikke særlig sandsynligt, idet det m e taforiske er blandet m ed direkte beskrivelser og overdrivelser, som det ses i Underground, Vukovar: Poste Restante og Lepa sela, lepo gore; af samme grund er (selv)censur også mindre sandsynlig. Mere nærliggende er det at se om skrivningerne som en fortæ lleform, d er er gået i arv fra en tid, hvor selvcensur og indirekte tale netop var en nødvendighed i østeuropæisk og jugoslavisk film.6 Påvirket som Kusturica også er det af tjekkoslovakkerne Menzel og Form an, er denne arv tydeligst i hans film: kam pen m ellem drengens frie tanke og faderens kommunistiske dogm er (Sjecas li se D ollj Bell?), den løsrevne ø ( Underground) og alle forsoningsbryllupperne. Da både kælderen i Underground, og tunnelen i Lepa sela, lepo gore, spiller så store roller, kan man måske ligefrem tale om allegoriske film (hvis man ved en allegori forstår en gennem ført og fortløbende m etafor.7) Allegorisk - i dette tilfælde nok m ere af nød end af lyst - er under alle om stændighe

12 der Bosnien & Hercegovinas første film Magarece Godine (The AwkwardYears, 1994). Handlingen i Nenad D izdarevic film udspiller sig så fjernt som i 2 0 erne, og er baseret på en roman fra 1960 af den yndede, afdøde hum orist Branko Copic. Sammen med dens generelle humane budskaber er det et meget diplomatisk valg, idet krigen rasede i Bosnien på produktions-tidspunktet. Historien - der indram m es af Rade Serbezias rustne stem m e - kan m inde om Nils M alm ros : drengeritualer og magtkampe, den første kærlighed og de voksnes manglende forståelse. D er er ingen deciderede skurke, og tiden kaster et form ildende skær over beskrivelsen. M en til forskel fra Malmro s hold af m ellem blonde jyske børn er C opic roman og D izdarevic film befolket af en etnisk mangfoldighed. Filmens afsluttende voice-over, der akkom pagnerer billederne af det tom m e klasseværelse, forankrer endegyldigt allegorien: Hvert år skiltes vi for at mødes igen om efteråret - lige til vi en gang skiltes for altid. Mange år senere brød en blodig krig ud som splittede os, m en i hvilken m ine venner og jeg stod på den re tte side. Jeg har skildret vores gymnasietid og pubertetsår, og m ed tiden blev jeg den mest m untre forfatter på hele egnen. Millioner aflæ sere m orede sig over mine bøger. Men så en dag - uden nogen synlig anledning - sprang jeg ud fra en bro. I rette tid, kunne man sige, så jeg ikke oplevede en anden krig, i hvilken jeg uigenkaldeligt m i stede alle de læsere, jeg brød mig om at have. H er har vi ikke bare en eksplicit fortæ ller der beretter fra hinsides døden, m en sågar en fortæ ller der knytter an til den empiriske fortæller, eller rettere forfatter, idet Copic i 1984 virkelig begik selvm ord på den beskrevne måde. D enne, i forhold til rom anen, tilføjede passage træ der frem i kraft af sin placering i slutningen og sin fortæ llem æ s sige apartehed, og peger derved bagud, så diegesens tid og drengenes venskab får et tragisk skær. Således bliver nostalgien dobbelt: D er er tale om en for længst passeret ungdom, hvor der skyder sig endnu et uskyldstab ind - afstedkommet af den seneste borgerkrig. D et gør den svundne tid endnu fjernere. En svunden tid præ get af den tidlige ungdoms kvaler, m en m ildnet af ubrydelige venskaber på tvæ rs af oprindelse og tro. I hæ nderne på den græske m odernist Theo Angelopoulos bliver Balkan og billedernes manglende troværdighed m aterialet til en m ere individcentreret allegori: Three reels, perhaps a whole film undeveloped - the first film perhaps, the first glance, a lost glance, lost innocence. It turned into an obsession, as if it was my own work, my own first glance, lost long ago. Som det ofte er tilfældet med den græske instruktørs film, er det sin sag at referere handlingen i To vlemma tou Odyssea (Ulysses Gaze), fordi den både fortæ ller Historie - i akronologisk og sammenvævet form, som i 0 thiasos (1975, Skuespillernes rejse) - og fordi den skitserer karakterernes personlige historie og vekslende subjektivitet. Ja, selv græ nserne mellem de enkelte karakterer er flydende i hans episke beretning om A s rejse gennem Balkan. Fortællem åden antydes fra starten: Vi ser den ene af de to M anakia-brødre (græske film pionerer) filme et skib og dø i året Arkivaren for det græske filmarkiv ses 1 samme indstilling fortæ lle den selvsamme historie til en am erikaniseret græsk filminstruktør, A (Harvey Keitel). D et er en form for samtidighed, der ofte gribes til senere i filmen.

13 Den tredje B alkankrig p å film 98 A påtager sig at dokum entere den tid lige græske film historie og finde tre af M anakia-brødrenes ufrem kaldte film de (Maia M o rg en stern ), han efterlod for 35 ru lle r - endda for egen regning, da han år siden i en lille græsk provinsby. I korte betrag ter det som et personligt projekt glim t oprulles både A s og M anakia-brødre- at genfinde den uskyld, d er lå i optagel nes historie. A rep ræ sen terer skiftevis sig serne af høj og lav, dagligdag og om v æ lt selv (både som b arn og voksen) og brød ninger, fra starten af vo rt århundrede. ren e; f.eks. dødsdøm m es han på grænsen Hans søgen fører ham gennem d et tå gede og sneklæ dte Balkan: m ellem Bulgarien og Rum ænien, på vegne af brø d ren e in absentia! O ver Albaniens frosne m arker strø et I få sporadiske glim t afsløres flige af Bal m ed stivnede m ennesker. G ennem Bul kans historie processerne, udrensningerne, gariens trøstesløse byer og told- de etniske spørgsm ål. Filmens fokus er dog i bygninger. Igennem sin families saloner i høj grad på A; om givelserne frem står som K onstanca, hvor udrensningerne h æ r sindbilleder, m ens de personer, han moder, i gede i årene om kring 2. verdenskrig, til de fleste tilfæ lde forbliver bifigurer, når de Beograd ad D onau-floden i en pram m ed ikke ligefrem e r ren e projektioner. en kæ m pe Lenin-figur som medpassager. Malik U nder sin odyssé m øder A forskellige kvinder, allesam m en i skikkelse af den kvin I Sarajevo fin d er A den forsvundne film, O g endelig videre ad Sava-flodens for- m en oplever også krigens vilkårlige b rutali greninger til det sortsv æ rted e Sarajevo. te t. G ræ dende foran læ rredet ser A indhol-

14 det af de famose ruller. De indeholder ikke sorte huller, som dem, han har beskrevet i sin bevidsthed, men lige så intetsigende blanke hvide frames. Ingen hem melighed åbenbares, der er ingen årsag at finde i århundredets uskyldige begyndelse. gåde. Og vi e r - som A - lige vidt m ed Balkans To vlemma tou Odyssea føjer sig til rækken af Angelopoulos cirkulæ re og åbne film, hvor tiden flyder sam m en, historiske begivenheder skitseres m ed løs hånd og tågen lægger sig over personerne - i overført og bogstavelig forstand. Af denne grund er det ikke sært, at filmen er svær at placere blandt de andre Balkan-film som andet end en om vendt allegori, hvor det overordnede - det uigennemskuelige Balkan - bliver et billede på d et specifikke: én mands sind. Med lange supertotaler, stiliseret spil, meta- fiktive referencer og ikke m indst fokus på en karakters subjektive oplevelse af den grænsesituation, han m entalt befinder sig i, indskriver To vlemma tou Odyssea sig m ere i en art-cinem a tradition, end den siger noget præcist om forholdene og krigen på Balkan. Så mens de danske film hidtil fokuserer på flygtningeproblemer, og Angelopoulos bruger Balkan som afsæt for eksistentielle spørgsmål, er det foreløbig overladt til de ex-jugoslaviske instruktører at søge bag om krigen. H er finder de - og frem stiller i bil- ledretoriske former -Tito-tidens sociale, politiske og økonomiske fejl, der godt hjulp et af propagandaen har tæ ndt den ild, som brænder såvel smukke som m indre smukke landsbyer af. N oter 1. Selv N icolasw inding Refns Pusher (1 996), d e r ikke direkte berører ex-jugoslavien og flygtninge, har henvisninger til konflikten: body-guardens navn, Radovan; m ere diskrete antydninger findes i klublokalet: plakaten af ArkansTigre og skjoldet for Røde Stjerne Beograd (hvis nationalistiske fans havde egen kam penhed i Bosnien!) 2.Både korrum peringen og udrensningerne er også genkom m ende tem aer i ju goslavisk litteratur bl.a. Miroslav Popovic: U dri Bandu. 3. Il Cinema dei Paesi in G uerra, p Interview m ed Srdjan Dragojevic: h ttp :/ / w ww.serb ia.fro n t.n et/ekskluzivno/ buntovnik.htm l 5. Kaminsky, p Stoil, p Plett, p.90,a Litteratur Copie, Branko: Magarece Godine, in Sahrana Dela (samlede værker) vol. 11. Sarajevo: Svijetlost 1978 (1960). Grodal,Torben Kragh: Cognition, Emotion andvisual Fiction, University of Copenhagen, Copenhagen quadcri del Lumière nr. 15 : Il Cinema dei Paesi in G uerra, Cinteca e Commissione Cinema del Com une di Bologna, Bologna Kaminsky, Stuart M.: American Film Genres, 2.ed N elson-hall, Chicago, Kovacevic, Dusan: Bila jednom jedna zem lja,vreme Knjige: Beograd Petrovic, Zoran: Der var engang et land - og dets sidste beboer, in Kosmorama 213, D et Danske Filmmuseum, København Plett, Heinrich F: Einfiihrung in die rhetorischetextanalyse, Helm ut Buske Verlag, Ham burg Popovic, Miroslav: Udri Bandu, Biblioteka Albatros, Beograd Selenic, Slobodan: Ubistvo s Predomisljajem, Prosveta: Beograd Stoil, Michael Jon: Balkan Cinema: Evolution after the Revolution, UMI Research Press, Michigan W hillock, David Everet: The Fictive AmericanVietnam War Film: A Filmography, in America Rediscovered, ed. O. W. Gilman Jr. & L. Smith, Garland Publisher: N.Y

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Forældretræning i familier med ADHD - Evaluering af ADHD-foreningens forældretræningsprogrammer Novem ber 2011 Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palm es Allé 15 8200 Århus N Forældretræning i familier

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Krisen har bidt sig godt fast i IT -branchen D en økonom iske krise har gjort endnu et solidt indhug i IT-branchens beskæ ftigelse. Branchen har nu i de tre første

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut

fordi 45 sekunder = 3/4 minut = 0,750 minut +YDGHU*36" GPS = Global Position System. Det består af 24 satellitter som cirkulerer ca. 20.000 km. over jorden. Disse sender kontinuerligt et tidssignal, og det er det signals forsinkelse som gør at positionen

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Fra 2. til3. kvartal20 0 9 faldt beskæ ftigelsen m ed 4,6 pct. ivikarbranchen og fortsæ tter derm ed den nedadgående tendens fra 20 0 8 og 20 0 9. Faldet har dog ikke

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Slutrapport Resultatkontrakt Vedrørende Netværk MidtVind 1. august 2008 31. juli 2011 Journalnum m er:1-30-76-6-09 R egion: R egion Midtjylland(R M) Regional U dvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:5

Læs mere

OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER

OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER OVERSIGT OVER REGLER I GRUNDSPILLET OG UDVIDELSER Denne oversigt inkluderer alle udvidelserne i Carcassonne Big Box 2, samt TÅRNE og den seneste udvidelse, BROER, BORGE OG BASARER, som er udgivet i 2010.

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Den kulturelle grav. Muslimske gravsteder i Danmark. Helle Lykke Nielsen

Den kulturelle grav. Muslimske gravsteder i Danmark. Helle Lykke Nielsen ANALYSIS June 2013 Den kulturelle grav Muslimske gravsteder i Danmark Helle Lykke Nielsen Døden er universel, men måden vi begraves på, og det gravsted vi efterlader os, er i høj grad kulturelt betinget.

Læs mere

Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer

Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer [ 11120 ] Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer MANIFEST Fremtidens Danmark opstår ikke på bar mark eller i et tomt byggefelt Fremtiden opstår indimellem alt det eksisterende, de bevaringsværdige

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

10/START MED HISTORIEN præmateriale 1 lærer

10/START MED HISTORIEN præmateriale 1 lærer præmateriale 1 lærer Kære lærer Her er nogle aktiviteter, der kan sætte fokus manuskriptskrivning, så eleverne gennem deres forberedelse får mere ud af kurset på Station Next. Nedenstående aktiviteter

Læs mere

*HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV

*HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV *HQHUHOOHHUIDULQJHUIUDDUEHMGHWPHGWUDSSHPRGHOOHQL3URMHNWYLUNVRPKHGV UHWWHWLQWHJUDWLRQ Et af form ålene m ed "Proj ekt virksom hedsrettet integration" er at indsam le de tidlige erfaringer m ed arbej det

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes FANATIC LIVE : f a n a t i c l i v e Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014 war war : never : changes KP og skade. KP: Til Fanatic Live spilles der med

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Når kærligheden mellem to voksne blegner, og forholdet bliver for problemfyldt, trist eller uoverskueligt, vælger mange at gå hver til sit og søge om

Læs mere

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP VELKOMMEN INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP DAGSORDEN 1. Velkomst og kort introduktion til mø det ved medlemmer af arbejdsgruppen,

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Nutidens sam fundsm æ ssige udfordringer er m orgendagens forretningsom råder

Nutidens sam fundsm æ ssige udfordringer er m orgendagens forretningsom råder Vision Nutidens sam fundsm æ ssige udfordringer er m orgendagens forretningsom råder G lobale udfordringer, som klim aforandringer, fødevarekrise og brugen af fossile bræ ndstoffer, råber på innovation.

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Ordensreglement DAB. Om OHYHUHJOHUQHLRJRPNULQJ. din bolig. Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer?

Ordensreglement DAB. Om OHYHUHJOHUQHLRJRPNULQJ. din bolig. Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? Om OHYHUHJOHUQHLRJRPNULQJ din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere DAB 2UGHQVUHJOHPHQW ) OOHVOHYHUHJOHU En boligafdeling udgør et lille samfund

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere