Brugsanvisning. PARI SINUS2-forstøversystem. beregnet til anvendelse i hjemmet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. PARI SINUS2-forstøversystem. beregnet til anvendelse i hjemmet"

Transkript

1 Brugsanvisning beregnet til anvendelse i hjemmet PARI SINUS2-forstøversystem PARI SINUS2-kompressor (type 128) PARI LC SPRINT SINUS-forstøver (type 023) Vigtigt: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt inden første anvendelse. Følg alle anvisninger og sikkerhedsanvisninger! Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt. da

2

3 3 Identifikation, gyldighed, version Denne brugsanvisning gælder for PARI SINUS2-forstøversystemer i følgende lande: DK Version af denne brugsanvisning: Version E Godkendt version fra: Udgave: Den aktuelle version af brugsanvisningen kan downloades som PDF-fil fra internettet: (på den pågældende produktside) Tilgængelige formater for synshæmmede Brugsanvisningen, der kan downloades på internettet i PDFformat, kan forstørres og udskrives. CE-konformitet Produktet opfylder kravene iht.: 93/42/EØF (medicinsk udstyr) 2011/65/EU (RoHS) Mærker De følgende varemærker er registrerede varemærker fra PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation i Tyskland og/eller andre lande: LC SPRINT, PARI Copyright 2019 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation Moosstraße 3, Starnberg, Germany Dele af denne dokumentation må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra PARI GmbH i nogen form reproduceres eller forarbejdes, mangfoldiggøres, oversættes eller udbredes ved anvendelse af elektroniske systemer. Alle rettigheder forbeholdes. Forbehold for tekniske og optiske ændringer samt trykfejl. Afbildninger ligner. Producent PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation Moosstraße 3, Starnberg, Germany

4 Kontakt Enhver form for henvendelse om produktinformationer, ved fejl eller ved spørgsmål vedrørende håndteringen skal rettes til vores servicecenter: Tlf.: +49 (0) (internationalt) +49 (0) (på tysk) Ansvarlig myndighed for rapporterede sager Land DK Danmark 4 Myndighed Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK 2300 København S

5 5 BRUGSANVISNING VIGTIG INFORMATION... 7 Anbefalet anvendelse... 7 Indikation... 8 Kontraindikationer... 8 Sikkerhedsanvisninger... 8 PRODUKTBESKRIVELSE Leverance Funktionselementer Funktionsbeskrivelse Materialeinformation Vedligeholdelse Levetid ANVENDELSE Klargøring af kompressoren Forberedelse af terapien Gennemførelse af terapien Afslutning af terapien RENGØRING OG DESINFEKTION Uden patientskift Med patientskift Pleje af PARI SINUS-slangesystemet Udskiftning af luftfilteret Kontrol Opbevaring FEJLAFHJÆLPNING TEKNISKE DATA Kompressor Forstøver... 35

6 6 ANDET Bortskaffelse Links Tegnforklaring... 37

7 7 1 VIGTIG INFORMATION 1.1 Anbefalet anvendelse PARI SINUS2-forstøversystemet består af en PARI SINUS2- kompressor og en PARI LC SPRINT SINUS-forstøver. Systemet anvendes til terapi af de øverste luftveje. Dette PARI produkt må udelukkende anvendes i hjemmet. Forstøversystemet må kun betjenes af personer, der forstår brugsanvisningens indhold og kan betjene forstøversystemet på en sikker måde. Følgende persongrupper skal under anvendelsen af sikkerhedsmæssige årsager være under opsyn af en ansvarlig person: Børn Personer med begrænsede evner (f.eks. fysiske, psykiske, sensoriske) Hvis patienten ikke selv er i stand til at betjene forstøversystemet sikkert, skal terapien gennemføres af en ansvarlig person. Kompressor Kompressoren anvendes til at producere trykluft til driften af en PARI-forstøver. Kompressoren er beregnet til et patientskift. Den må kun anvendes til PARI-forstøvere. Kompressoren kan betjenes af patienten og må kun anvendes i rum. Forstøver Med PARI LC SPRINT SINUS-forstøveren produceres aerosoler 1 til terapi af luftvejene. Forstøveren må af hygiejniske årsager kun anvendes af én patient. Den er egnet til behandling af børn fra 6 år samt voksne. Der må kun anvendes tilladte opløsninger og inhalationssuspensioner til forstøverterapi. 1) Aerosol: Små partikler, som svæver i gasser eller luft og hvis sammensætning er fast, flydende eller blandet (fin "tåge").

8 En anvendelse varer ca. 5 til 10 minutter, maksimalt dog 20 minutter (afhængig af væskemængde). Anvendelseshyppighed og -varighed fastsættes af lægen eller terapeuten i overensstemmelse med de individuelle krav. 1.2 Indikation Sygdomme i næsen og bihulerne. 1.3 Kontraindikationer 8 Dette produkt er kun egnet til patienter, der kan trække vejret selv og er ved bevidsthed. Efter operative indgreb og ved mellemørebetændelse skal lægen foretage en afvejning af risici/fordele mht. vibrerende aerosoler før terapistart. 1.4 Sikkerhedsanvisninger Den foreliggende brugsanvisning indeholder vigtige informationer, sikkerhedsanvisninger og sikkerhedsforanstaltninger. Kun hvis brugeren overholder disse, kan dette PARI produkt anvendes på en sikker måde. Anvend kun dette PARI produkt som beskrevet i denne brugsanvisning. Anvisningerne for brug af den anvendte inhalationsopløsning skal ligeledes overholdes. Hvis der anvendes ikke godkendte opløsninger eller inhalationsuspensioner til forstøvningen, kan forstøverens aerosoldata afvige fra producentens angivelser. Livsfare pga. elektrisk stød Kompressoren er et elektrisk apparat, som drives med netspænding. Det er konstrueret på en sådan måde, at ingen strømførende dele er tilgængelige. Ved uegnede omgivelsesbetingelser eller når kompressoren eller netledningen er beskadiget, kan denne beskyttelse dog gå tabt. Det kan resul-

9 9 tere i kontakt med strømførende dele. Dette kan medføre elektrisk stød. For at undgå denne fare overholdes følgende henvisninger: Kontroller før hver anvendelse, at kompressorens hus, netledningen og netstikket er ubeskadiget. Kompressoren må ikke tages i drift, hvis huset, netledningen eller netstikket er beskadiget, hvis der er mistanke om en defekt efter et styrt eller lignende. Lad aldrig kompressoren være uden opsyn under driften. Tilslut kompressoren ved en lettilgængelig stikkontakt. Netstikket skal altid kunne trækkes hurtigt ud. Sluk straks kompressoren, og træk netstikket ud af stikkontakten: hvis der er mistanke om, at kompressoren eller netledningen kan være beskadiget (f.eks. hvis kompressoren er faldet ned, eller hvis det lugter af brændt kunststof) ved fejl under driften før al rengøring og pleje umiddelbart efter brug Hold netledningen borte fra husdyr (f.eks. gnavere). Disse kan beskadige netledningens isolering. Fare på grund af smådele, der kan sluges Produktet indeholder smådele. Smådele kan blokere luftvejene og medføre risiko for kvælning. Opbevar alle produktdele utilgængeligt for spædbørn og småbørn. Fare for en defekt på apparatet Overhold følgende henvisninger for at undgå en defekt på apparatet: Kontroller, at den lokale netspænding stemmer overens med spændingsangivelsen på kompressorens mærkeplade. For at undgå en overophedning af kompressoren, anvend aldrig kompressoren i en taske,

10 dæk ikke kompressoren til under anvendelsen, sørg for, at ventilationshullerne på kompressoren er åbne under drift. Træk altid netledningen ud af stikkontakten ved at holde i netstikket og ikke i ledningen. Kontroller, at netledningen aldrig knækkes, mases eller klemmes. Træk aldrig netledningen hen over skarpe kanter. Hold kompressoren og netledningen borte fra varme flader (f.eks. komfur, varmeanlæg, åben ild). Kompressorens hus eller netledningens isolering kan blive beskadiget. Påvirkning af terapien på grund af elektromagnetiske forstyrrelser Anvend udelukkende originale reservedele og originalt tilbehør fra PARI. Anvendelsen af fremmede produkter kan medføre en øget elektromagnetisk støjemission eller en reduceret støjbestandighed for PARI-kompressoren. Hygiejne 10 Overhold følgende hygiejnehenvisninger: Anvend kun rengjorte og tørrede produktdele. Snavs og resterende fugtighed resulterer i bakterievækst, hvilket medfører en øget infektionsfare. Vask hænderne grundigt før hver anvendelse og rengøring. Rengør, og tør altid alle produktdele også inden første anvendelse. Anvend altid rent drikkevand til rengøringen og desinficeringen. Tør alle produktdele helt efter hver rengøring og desinfektion. Produktdelene må ikke opbevares i et fugtigt miljø eller sammen med fugtige genstande.

11 Terapi for børn og personer, der har brug for hjælp Børn og personer med nedsat funktion, fejlbedømmer ofte faremomenter (f.eks. strangulering med netledningen eller en slange), hvorved der kan opstå en risiko for kvæstelse. Disse patientgrupper skal under anvendelsen af sikkerhedsmæssige årsager være under opsyn af en ansvarlig person. Meddelelser til producenter og myndigheder Alvorlige hændelser, der optræder i forbindelse med dette PARI-produkt, skal straks meddeles til PARI GmbH og de ansvarlige myndigheder (kontaktinformationer se side 4). Hændelser er alvorlige, hvis de direkte eller indirekte har medført eller kan medføre døden eller en uforudset alvorlig forringelse af en persons sundhedstilstand. Mærkning og klassificering af advarslerne Sikkerhedsrelevante advarsler er i denne brugsanvisning inddelt i følgende risikotrin: FARE 11 FARE betegner en farlig situation, der medfører alvorlige kvæstelser eller død, hvis den ikke undgås. ADVARSEL ADVARSEL betegner en farlig situation, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller død, hvis den ikke undgås. FORSIGTIG FORSIGTIG betegner en farlig situation, der kan medføre lette eller middelsvære kvæstelser, hvis den ikke undgås. HENVISNING HENVISNING betegner en situation, der kan medføre materielle skader, hvis den ikke undgås.

12 2 PRODUKTBESKRIVELSE 2.1 Leverance Følgende komponenter er inkluderet i leverancen (afbildningen på emballagen kan afvige): 1 2a 12 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h (1) Kompressor (2) PARI LC SPRINT SINUS-forstøver (2a) Forstøveroverdel (2b) Dysefastgørelse (orange) (2c) Forstøverunderdel (2d) Adapter til vibration (2e) Næseprop (2f) Næsemaske (2g) Vinkelstykke (2h) PARI SINUS-slangesystem

13 Funktionselementer Kompressoren omfatter følgende funktionselementer: (1) Bærehåndtag (2) Netledning 2 (fast sammensat med kompressoren) (3) Ventilationshuller (4) Holder til forstøver (5) Mærkeplade (på apparatets underside) (6) Tryklufttilslutning (7) Luftfilter (8) Vibrationstilslutning (9) Tænd/sluk-kontakt 2) Netstiktypen er landespecifik. Afbildningen viser Eurostikket (type "C").

14 Funktionsbeskrivelse Kompressoren forsyner forstøveren med trykluft. Forstøveren producerer ved tilførslen af trykluft aerosol af den påfyldte væske, f.eks. medikamentet. Aerosolen kommer via næsemasken ind i næse og bihuler. Pulseringen understøtter (pulserende) Aerosol denne fremgangsmåde. Væske Lufttilførsel (vibrerende) 2.4 Materialeinformation De enkelte produktdele består af følgende materialer: Produktdel Forstøveroverdel Dysefastgørelse Forstøverunderdel PARI SINUSslangesystem Slangeendestykke Næsemaske Adapter til vibration Næseprop Vinkelstykke Materiale Trykluft Polypropylen, termoplastisk elastomer Polypropylen Polypropylen, termoplastisk elastomer Polyvinylklorid Termoplastisk elastomer Polypropylen, termoplastisk elastomer Termoplastisk elastomer Silikone Polypropylen 2.5 Vedligeholdelse Kompressoren er vedligeholdelsesfri.

15 2.6 Levetid De enkelte produktdele har følgende forventede levetid: Produktdel Kompressor Forstøver (alle dele med undtagelse af PARI SINUSslangesystemet) PARI SINUS-slangesystem 15 Levetid Ca driftstimer (dette svarer til maks. 5 år) Maks. 365 anvendelser, 52 desinfektioner eller 1 år Maks. 1 år 3 ANVENDELSE Personer, der understøtter andre ved terapien, skal være opmærksomme på, at alle trin, der beskrives nedenfor, gennemføres korrekt. 3.1 Klargøring af kompressoren Rummet, hvor kompressoren skal anvendes, skal opfylde bestemte forudsætninger [se: Under driften, side 34]. Vær derudover opmærksom på følgende advarsler inden opstilling: ADVARSEL Brandfare på grund af kortslutning En kortslutning i kompressoren kan forårsage en brand. For at reducere brandfaren i et sådant tilfælde bør følgende henvisninger overholdes: Anvend ikke kompressoren i nærheden af letantændelige genstande som f.eks. gardiner, duge eller papir. Anvend ikke kompressoren i eksplosionsfarlige områder eller i nærheden af brandfremmende gasser (f.eks. ilt, lattergas, antændelig anæstetika).

16 16 FORSIGTIG Påvirkninger af terapien på grund af elektromagnetiske forstyrrelser Elektriske apparater kan forårsage elektromagnetiske forstyrrelser. Disse kan påvirke apparaternes funktion og dermed terapien. Stil ikke PARI-apparatet lige ved siden af et andet apparat eller stablet sammen med andre apparater. Hold en mindsteafstand på 30 cm til bærbare, trådløse kommunikationsapparater (inklusive deres tilbehør som f.eks. antennekabler eller eksterne antenner). Hvis PARI-apparatet skal anvendes lige ved siden af et andet apparat eller stablet sammen med andre apparater, skal det kontrolleres, at apparaterne fungerer korrekt under driften. FORSIGTIG Fare for kvæstelse på grund af, at kompressoren falder ned Fare for kvæstelse pga. en uhensigtsmæssigt placeret kompressor. Opstil ikke kompressoren over hovedhøjde. Sørg for, at kompressoren ikke kan trækkes ned i netledningen eller ved slangerne. Stil ikke kompressoren på et blødt underlag, som f.eks. en sofa, en seng eller en dug. HENVISNING Fare for defekt på apparatet pga. støv Hvis kompressoren anvendes i omgivelser med kraftigt støv, kan der opsamles støv inden i huset. Dette kan medføre en defekt på apparatet. Anvend ikke kompressoren på gulvet, under sengen eller på værksteder. Anvend kun kompressoren i omgivelser med meget lidt støv.

17 Opstil kompressoren på følgende måde: Stil kompressoren på et fast, fladt, støvfrit og tørt underlag. Sæt netstikket i en egnet stikkontakt. FORSIGTIG! Træk netledningen på en sådan måde, at man ikke kan falde over den eller sidde fast i den. Uhensigtsmæssigt placerede kabelforbindelser udgør en fare for kvæstelse. 3.2 Forberedelse af terapien Samling af forstøveren 17 FORSIGTIG Fare for påvirkning af terapien Beskadigede enkeltdele og en forkert monteret forstøver kan forringe forstøverens funktion og dermed terapien. Kontroller alle forstøverdele og tilbehøret før hver anvendelse. Udskift knækkede, deformerede eller meget misfarvede dele. Overhold monteringsanvisninger i denne brugsanvisning. Sæt dysefastgørelsen på dysen i forstøverunderdelen med et let tryk. Pilen på dysefastgørelsen skal pege opad. Sæt forstøveroverdelen på forstøverunderdelen, og luk forstøveren ved at dreje den med uret.

18 18 Sæt næsemasken på vinkelstykket og derefter begge dele på forstøveren. Sæt et passende slangeendestykke fra PARI SINUS-slangesystemet forneden på forstøveren. Fyldning af forstøveren HENVISNING Forstøverdækslet kan knække af Hvis dækslet drejes i den forkerte retning, kan det knække af. Forstøveren er dermed uanvendelig og irreparabel. Bevæg kun dækslet i den retning, som er defineret af hængslet. Anbring forstøveren i den dertil beregnede holder på kompressoren. Åbn forstøverdækslet ved med tommelfingeren at trykke mod dækslet nedefra.

19 19 Påfyld den nødvendige mængde inhalationsopløsning i forstøveren fra oven. Overhold min. og maks. påfyldningsvolumen [se: Forstøver, side 35]. Hvis forstøveren indeholder for lidt eller for meget væske, påvirkes forstøvningen og dermed terapien. Luk forstøverdækslet. Kontroller, at dækslet er gået i hak. Hvis der skal anvendes flere inhalationsopløsninger efter hinanden: Skyl forstøveren med drikkevand mellem de enkelte anvendelser. Ryst overskydende vand ud af forstøveren. Fyld forstøveren med den næste inhalationsopløsning som beskrevet. Tilslutning af slanger PARI SINUS-slangesystemet består af to identiske slanger. Den ene slange skal bruges til trykluftforsyningen, den anden til vibrationsproduktionen. Gå frem på følgende måde for en komplet tilslutning af slangesystemet:

20 20 Sæt den endnu ikke tilsluttede slange ind i adapteren til vibration med det passende endestykke. Sæt adapteren i forstøveroverdelen. Sæt de stadigt frie slangeendestykker i de passende tilslutninger på kompressoren. Info: Slangeendestykkerne er lettere at montere, hvis de drejes en smule ved monteringen. 3.3 Gennemførelse af terapien Inden der gennemføres en terapi, skal alle sikkerhedsanvisninger i denne brugsanvisning være læst og forstået. Generelle henvisninger vedrørende anvendelse For at sikre, at terapien har den ønskede virkning, skal du være opmærksom på følgende oplysninger: Der skal være fri gennemgang i næsen, så aerosolen kan trænge ind i alle områder af bihulerne. Hvis næsen er tilstoppet, skal du først gennemføre en næseskylning med

21 21 et næseskyl. Om nødvendigt anvendes et middel, som nedsætter hævelse. Den aerosol, som dannes under forstøvningen, bør kun trænge ind i bihulerne. Derfor skal du lukke ganesejlet 3 den naturlige adskillelse af næsehule og mund-svælg-området. Anvisninger vedrørende lukning af ganesejlet For at lukke ganesejlet skal du udtale stavelsen "ing" så længe som muligt som et ord. Gentag dette flere gange efter en kort åndedrætspause, indtil terapien er afsluttet. Når man frembringer bestemte lyde som f.eks. "ing" og laver synkebevægelser adskilles næsehulen og mund-svælg-området automatisk fra hinanden ved lukning af "ganesejlet". Alternativt kan du kontrolleret og langsomt ånde ind og ud gennem munden, som om du ville puste et lys ud (dvs. ingen ind-/ udånding gennem næsen). Det er dog ikke alle, som kan lukke ganesejlet på denne måde lige med det samme. Metoden skal derfor eventuelt øves. Når ganesejlet er lukket og man holder vejret, strømmer aerosolen ind i bihulerne. Næseborene vibrerer en smule. Advarsel: Hvis ganesejlet ikke er rigtigt lukket, trænger en del af aerosolen ind i mund-svælg-området. Dette bemærkes ved, at næseborene ikke vibrerer. I så fald er der risiko for, at der trænger for lidt saltopløsning og medikament ind i bihulerne. 3) Ganesejlet er fortsættelsen af den hårde gane og betegnes også som "den bløde gane".

22 Fremgangsmåde FARE 22 Livsfare ved forveksling af slanger Hvis der er slangesystemer fra andre apparater i nærheden (f.eks. til infusioner), er der potentielt fare for, at forskellige tilslutningsmuligheder forveksles med hinanden. Kontroller omhyggeligt, om de slanger, der er sluttet til kompressoren er forbundet med PARI-forstøveren i den anden ende. Terapien gennemføres på følgende måde: Tag forstøveren ud af holderen og hold den lodret. Kontroller, at alle dele er fast forbundet med hinanden. Tænd for kompressoren. FARE! Livsfare pga. elektrisk stød i tilfælde af en defekt på apparatet! Sluk straks kompressoren, og træk netstikket ud af stikkontakten, hvis der er mistanke om en defekt (f.eks. efter et fald eller hvis det lugter af brændt plast).

23 23 Ved en defekt på apparatet kan det resultere i kontakt med strømførende dele. Dette kan medføre elektrisk stød. Kontroller, at der dannes aerosol, inden terapien påbegyndes. Sæt dig afslappet og i opret position. Indsnævr et næsebor. Luk enten et næsebor med et let tryk med fingeren, eller anvend den medleverede næseprop. Sørg for, at næseboret ikke lukkes helt (f.eks. når man trykker på det med en finger), da trykfølelsen ellers kan blive for stor. Næseproppen har en lille åbning. Denne åbning reducerer trykfølelsen. Tryk forstøverens næsemaske fast ind mod det frie næsebor, så dette er lukket tæt. Luk ganesejlet [se: Anvisninger vedrørende lukning af ganesejlet, side 21]. Aerosolen transporteres automatisk ind i bihulerne. Hold derfor vejret under terapien. Afbryd kortvarigt terapien for at trække vejret igen. Efter ca. 2,5 minutter gennemfører du terapien som beskrevet i yderligere 2,5 minutter for det andet næsebor. Efter i alt 5 minutter er terapien afsluttet. Når terapien er afsluttet, befinder der sig restvæske i forstøveren.

24 24 Reduktion af trykfølelsen Hvis der under terapien opstår en ubehagelig trykfølelse i ørerne, skal trykket reduceres: Tryk mindre hårdt på det frie næsebor eller gør hullet i næseproppen større. Gå frem på følgende måde for at gøre hullet i næseproppen større: Jo større hullet er, desto mindre er trykfølelsen. Gå forsigtigt frem, så hullet ikke bliver for stort, og trykket dermed bliver for lavt. Vibrationen skal kunne mærkes hele tiden under terapien. Vend det indvendige af næseproppen udad, og klip spidsen af med en saks ved den definerede kant. Vend næseproppen om igen. 3.4 Afslutning af terapien Gå frem på følgende måde ved afslutning af terapien: Sluk for kompressoren. Anbring forstøveren i holderen på kompressoren igen. Træk netstikket ud af stikkontakten. En komplet afbrydelse fra nettet er kun sikret, når netstikket er trukket ud af stikkontakten.

25 4 RENGØRING OG DESINFEKTION FARE Livsfare pga. elektrisk stød Væsker kan lede strøm, hvorved der opstår fare for stød. Før enhver rengøring skal kompressoren slukkes, og netstikket trækkes ud af stikkontakten. Hvis forstøversystemet kun anvendes af en patient, skal du overholde rengørings- og desinfektionsanvisningerne i afsnittet "Uden patientskift" [se: Uden patientskift, side 25]. Hvis forstøversystemet anvendes af forskellige patienter, skal du overholde rengørings- og desinfektionsanvisningerne i afsnittet "Med patientskift" [se: Med patientskift, side 29]. 4.1 Uden patientskift Rengørings- og desinfektionscyklusser Kompressorhus Forstøver (uden PARI SINUSslangesystem) Luftfilter Forstøver Forberedelse 25 Rengøring ved synligt snavs Rengøring umiddelbart efter hver anvendelse. Desinfektion min. en gang om ugen. I tilfælde af en akut infektion eller ved højrisikogrupper (f.eks. patienter med cystisk fibrose) min. én gang dagligt. Udskiftning efter 200 driftstimer (ca. 1 år) Træk begge slanger af forstøveren sammen med adapteren. Fjern alt restvæske fra forstøveren. Træk adapteren af slangen. Adskil forstøveren i alle enkeltdele.

26 Rengøring 26 PARI SINUS-slangesystemet kan hverken rengøres eller desinficeres. Ved pleje af slangesystemet overholdes følgende afsnit [se: Pleje af PARI SINUS-slangesystemet, side 30]. Skyl kort alle anvendte enkeltdele under rindende drikkevand. Læg alle enkeltdele ca. 5 minutter i varmt drikkevand med en smule opvaskemiddel. Skyl alle enkeltdele grundigt under rindende drikkevand. Ryst vandet ud af alle enkeltdele. Desinficering Desinficer alle enkeltdele straks efter rengøringen (kun rengjorte enkeltdele kan desinficeres effektivt). Efterfølgende beskrives de anbefalede desinfektionsprocesser. Beskrivelser af andre godkendte desinfektionsprocesser fås ved henvendelse til PARI GmbH. PARI SINUS-slangesystemet kan hverken rengøres eller desinficeres. Ved pleje af slangesystemet overholdes følgende afsnit [se: Pleje af PARI SINUS-slangesystemet, side 30]. FORSIGTIG Infektionsfare på grund af fugtighed Fugtighed fremmer bakterievækst. Tag alle dele op af gryden eller desinfektionsapparatet straks efter desinfektionsprocessen. Tør alle delene.

27 I KOGENDE VAND Læg alle enkeltdele min. 5 minutter i kogende vand. Anvend en ren gryde og rent drikkevand. HENVISNING! Fare for beskadigelse af kunststofdelene! Kunststof smelter ved berøring med den varme grydebund. Sørg for, at der er nok vand i gryden, så enkeltdelene ikke rører grydens bund. Ryst vandet ud af alle enkeltdele. MED ET ALMINDELIGT, TERMISK DESINFEKTIONSAPPARAT TIL SUTTEFLASKER (INGEN MIKROBØLGEOVN) FORSIGTIG Risiko for infektion pga. utilstrækkelig desinfektion En utilstrækkelig desinfektion fremmer bakterievæksten og øger dermed risikoen for infektion. Kontroller før hver desinfektion, at desinfektionsapparatet er rent og funktionsdygtigt. Udfør desinfektionen, indtil desinfektionsapparatet automatisk kobles fra eller den min. desinfektionstid, der er angivet i desinfektionsapparatets brugsanvisning, er nået. Sluk ikke apparatet for tidligt. Anvend et termisk desinfektionsapparat med en funktionstid på mindst 6 minutter. Følg brugsanvisningen til det anvendte desinfektionsapparat i forbindelse med gennemførelsen af desinfektionen, desinfektionsprocessens varighed samt den nødvendige mængde vand. Tørring 27 Tør alle produktdele efter hver rengøring og desinfektion: Læg alle dele på et tørt, rent og sugende underlag, og lad dem tørre helt.

28 28 Rengøring af kompressorhus HENVISNING Fare for defekt på apparatet pga. indtrængende væsker Hvis der kommer væsker ind i kompressorens indre, kan det medføre en defekt på apparatet. Dyp ikke kompressoren i vand. Rengør ikke kompressoren under rindende vand. Sprøjt ikke væske på kompressoren eller netledningen. Hvis der er trængt væske ind i kompressoren, må kompressoren under ingen omstændigheder anvendes. Før kompressoren tages i drift igen, kontaktes den tekniske service eller servicecenteret hos PARI GmbH. Rengør kompressorens hus på følgende måde: Aftør ydersiden af huset med en ren, fugtig klud. Luftfilter Tag luftfilteret ud af kompressoren i regelmæssige afstande (efter hver 10. anvendelse) for at kontrollere det. Udskift det, hvis det er blevet brunt eller gråt, fugtigt eller tilstoppet. Udskift filteret senest efter 200 driftstimer (ca. 1 år) [se: Udskiftning af luftfilteret, side 30]. Luftfilteret kan ikke rengøres og genanvendes igen!

29 4.2 Med patientskift Rengørings- og desinfektionscyklusser Forstøver med PARI SINUSslangesystem og luftfilter Kompressorhus Forstøver Udskiftning før hvert patientskift Desinfektion før hvert patientskift Forstøveren er ikke egnet til patientskift. Anvend en separat forstøver (inkl. tilslutningsslange til hver patient). Luftfilter 29 Hvert luftfilter må kun anvendes af en patient. Udskift luftfilteret før hvert patientskift [se: Udskiftning af luftfilteret, side 30]. Desinficering af kompressorhus Anvend et desinfektionsmiddel (f.eks. isopropanol) baseret på alkohol, der fås i handlen til desinfektionen. Til anvendelse og dosering af desinfektionsmidlet overholdes altid anvisningerne for brug af det anvendte middel. Gå frem på følgende måde ved desinficering af kompressoren: Ved synligt snavs rengøres kompressoren inden desinfektionen [se: Rengøring af kompressorhus, side 28]. Fugt en klud med desinfektionsmiddel. HENVISNING! Fare for defekt på apparatet pga. indtrængende væsker. Sprøjt ikke væske på kompressoren eller netledningen. Hvis der er trængt væske ind i kompressoren, må kompressoren under ingen omstændigheder anvendes. Før kompressoren tages i drift igen, kontaktes den tekniske service eller servicecenteret hos PARI GmbH. Aftør husets udvendige flader grundigt med en klud.

30 Pleje af PARI SINUS-slangesystemet Tør PARI SINUS-slangesystemet efter hver anvendelse: Isæt den første af de to slanger med det passende slangeendestykke i kompressorens tryklufttilslutning. Tænd for kompressoren. Lad luft strømme gennem slangen, indtil luften har fjernet fugten i slangen. Sluk for kompressoren. Træk slangen af kompressoren, og sæt den anden slange med det passende slangeendestykke ind i tryklufttilslutningen. Anvend samme fremgangsmåde som ved den første slange. 4.4 Udskiftning af luftfilteret Tag luftfilteret ud: Træk filterholderen ud af kompressoren. Anvend f.eks. en lille skruetrækker til at løfte filterholderen forsigtigt ud af kompressoren. Udskift luftfilteret: Træk det gamle luftfilter af filterholderen, og sæt det nye filter på. HENVISNING! Brug kun luftfiltre, som PARI GmbH har fastsat til driften af kompressoren. Anvendes luftfiltre, der ikke er egnede til kompressoren, kan det beskadige kompressoren. Sæt filterholderen i kompressoren igen.

31 4.5 Kontrol Kontroller alle produktdele efter hver rengøring og desinfektion. Udskift knækkede, deformerede eller meget misfarvede dele. 4.6 Opbevaring 31 Opbevar PARI produktet som beskrevet nedenfor: Rul netledningen løst op. HENVISNING! Rul ikke netledningen rundt om kompressoren. Bliver netledningen bøjet eller knækket pga. for lidt plads, kan trådene inden i ledningen gå i stykker. Derved bliver netledningen uanvendelig. Pak alle enkeltdele ind i en ren, fnugfri klud (f.eks. viskestykke). Opbevar PARI produktet på et tørt og støvfrit sted. Træk ved opbevaring af kompressoren altid netstikket ud af stikkontakten. Elektriske apparater, der er tilsluttet strømnettet udgør en potentiel farekilde.

32 5 FEJLAFHJÆLPNING Kompressoren må kun repareres af den tekniske service hos PARI GmbH eller et serviceværksted, som udtrykkeligt er godkendt af PARI GmbH. Hvis kompressoren åbnes eller manipuleres af andre personer, bortfalder enhver garanti. I disse tilfælde overtager PARI GmbH intet ansvar. Kontakt servicecenteret hos PARI GmbH: ved fejl, der ikke er anført i dette kapitel hvis den foreslåede fremgangsmåde ikke afhjælper fejlen Fejl Mulige årsager Afhjælpning Kompressoren starter ikke. Der kommer ingen aerosol ud af forstøveren. 32 Netstikket sidder ikke korrekt i stikkontakten. Den eksisterende netspænding er ikke egnet til kompressoren. Kontroller, om netstikket er isat rigtigt i stikkontakten. Kontroller, at den lokale netspænding stemmer overens med spændingsangivelsen på kompressorens mærkeplade. Forstøverens dysefastgørelse er tilstop- Rengør forstøveren. pet. Slangen til trykluftforsyningen er ikke forbundet korrekt med kompressorens tryklufttilslutning eller forstøverunderdelen. Den slange, som er tilsluttet ved kompressorens tryklufttilslutning, er utæt. Kontroller, at alle slangeendestykker er forbundet fast med kompressoren og forstøveren. Udskift den defekte slange eller PARI SINUS-slangesystemet.

33 6 TEKNISKE DATA 6.1 Kompressor Generelle kompressordata Netspænding Netfrekvens Strømforbrug Husets dimensioner (b h d) Vægt Tryk 4 Kompressorstrøm 4 Lydtryksniveau Vibrationsfrekvens V 50 Hz 0,95 A 18,5 cm 13,0 cm 15,0 cm 1,7 kg 1,5 bar 4,6 l/min 55 db(a) 43 Hz Klassifikation iht. IEC / EN Beskyttelsestype mod elektrisk stød Anvendelsesdelens grad af beskyttelse mod elektrisk stød (forstøver) Beskyttelsesgrad iht. IEC / EN mod indtrængning af vand og faste stoffer Grad af beskyttelse ved anvendelse i nærheden af brændbare blandinger af anæstesimidler med luft, med ilt eller med lattergas Driftsmåde 33 Beskyttelsesklasse II Type BF IP 21 Ingen beskyttelse Konstant drift 4) Mod PARI-forstøverdyse (Ø 0,48 mm) 5) Målt iht. PARI testmetode.

34 Elektromagnetisk kompatibilitet Medicinsk elektrisk udstyr er mht. elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) underlagt særlige sikkerhedsforanstaltninger. Det må kun installeres og tages i anvendelse iht. EMC-henvisninger. Bærbart og mobilt højfrekvens-kommunikationsudstyr kan påvirke medicinsk elektrisk udstyr. Anvendelsen af andet tilbehør, andre omsættere og ledninger end de angivne, med undtagelse af omformere og ledninger, som producenten af det medicinsk elektriske udstyr sælger som reservedele til interne komponenter, kan medføre øget emission eller en reduceret støjbestandighed på apparatet. Apparatet må ikke stilles lige ved siden af eller stables sammen med andre apparater. Hvis der kræves drift i nærheden af eller stablet med andre apparater, skal det medicinsk elektriske udstyr overvåges for at sikre korrekt drift i den anvendte anordning. Tekniske data om den elektromagnetiske kompatibilitet (EMChenvisninger) i tabelform fås ved henvendelse til PARI GmbH eller på internettet under følgende link: Omgivelsesbetingelser Under driften Omgivelsestemperatur +10 C til +40 C Relativ luftfugtighed Atmosfærisk tryk % til 75 % (ikke kondenserende) 700 hpa til hpa Driften af kompressoren er beregnet til sundhedspleje i hjemmet. Driften i tog, motorkøretøjer og flyvemaskiner er ikke tilladt.

35 Driften af kompressoren i professionelle indretninger inden for sundhedsplejen er begrænset til stationære sengeafdelinger og til intensivafdelingen. Driften af kompressoren i områder med forøget magnetisk eller elektrisk stråling (f.eks. i nærheden af en MR-scanner) er ikke tilladt. Ved transport og opbevaring Min. omgivelsestemperatur (uden kontrol af den relative luftfugtighed) Maks. omgivelsestemperatur (ved en relativ luftfugtighed op til 93 %, ikke kondenserende) -25 C +70 C Luftfugtighed maks. 93 % Atmosfærisk tryk hpa hpa 6.2 Forstøver Størrelse 6 Vægt 6 Drivgasser Minimal kompressorstrøm Minimalt driftstryk Maksimal kompressorstrøm Maksimalt driftstryk Min. påfyldningsvolumen Maks. påfyldningsvolumen 10 cm 10 cm 4 cm 31 g til 33 g Luft 3,0 l/min 0,5 bar / 50 kpa 6,0 l/min 2,0 bar / 200 kpa 2 ml 8 ml 6) Uden vinkelstykke, næsemaske og adapter; tom.

36 7 ANDET 7.1 Bortskaffelse Kompressor Dette produkt er omfattet af reglerne i WEEE 7. Dette produkt må derfor ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. De respektive nationale bestemmelser for bortskaffelsen skal følges (f.eks. bortskaffelse via kommunen eller forhandleren). Materialegenbrug medvirker til at mindske forbruget af råstoffer og skåne miljøet. Alle andre produktdele Alle andre komponenter, der er indeholdt i dit PARI inhalationssystem kan bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald, såfremt der ikke findes andre lokale bestemmelser for bortskaffelsen. 7.2 Links 36 Garantibetingelser: warranty-conditions Tekniske data til elektromagnetisk kompatibilitet: Electromagnetic-compatibility-5.pdf 7) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS direktiv 2012/19/EU af 04. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

37 7.3 Tegnforklaring 37 På produktdelene eller på emballagen står følgende tegn (iht. ISO ): Produktet opfylder kravene iht. 93/42/EØF (medicinprodukter) og 2011/65/EU (RoHS). Overhold brugsanvisningen Overhold brugsanvisningen Artikelnummer Batchnummer, charge Serienummer ON OFF Til / Fra Vekselstrøm Anvendelsesdelens beskyttelsesgrad: type BF Apparat i beskyttelsesklasse II Apparatet er drypvandsbeskyttet (beskyttelsesgrad iht. IEC / EN 60529). Temperaturbegrænsning Luftfugtighed, begrænsning

38 38 Lufttryk, begrænsning Det medicinske udstyr blev bragt i handlen efter den 13. august Produktet må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Den overstregede affaldsbeholder symboliserer, at der kræves affaldssortering. Producent

39 PARI SINUS2-forstøversystem GARANTIBEVIS Kompressoren er omfattet af en garanti på 4 år. Garantiperioden løber fra købsdatoen.

40 Barcode Købsbekræftelse: Produktet med ovenstående serienummer er solgt af os i original indpakning. Købsdato Stempel og underskrift fra forhandleren 2019 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 128D2101_da-E PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation Moosstraße Starnberg GERMANY

41 Käyttöohje kotioloissa tapahtuvaa käyttöä varten PARI SINUS2 -sumutinjärjestelmä PARI SINUS2 -kompressori (tyyppi 128) PARI LC SPRINT SINUS -sumutin (tyyppi 023) Tärkeää: Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Noudata kaikkia toiminta- ja turvallisuusohjeita. Pidä käyttöohje hyvässä tallessa. fi

42

43 3 Tunnistus, voimassaolo ja versiotiedot Tämä käyttöohje on voimassa PARI SINUS2 -sumutinjärjestelmille seuraavissa maissa: FI Tämän käyttöohjeen versio: versio E Hyväksytty versio: Tiedot päivitetty: Käyttöohjeen uusin versio on ladattavissa PDF-tiedostona seuraavasta internetosoitteesta: (kyseisen tuotteen omalta sivulta) Ohjeet heikkonäköisille Internetistä saatavana oleva PDF-muotoinen käyttöohje voidaan tulostaa suurennettuna. CE-vaatimustenmukaisuus Tuote täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 93/42/ETY (lääkinnälliset laitteet) 2011/65/EU (RoHS) Tavaramerkit Seuraavat tavaramerkit ovat PARI GmbH -yhtiön (Spezialisten für effektive Inhalation) rekisteröityjä tavaramerkkejä Saksassa ja/tai muissa maissa: LC SPRINT, PARI Copyright 2019 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation Moosstraße 3, Starnberg, Germany Mitään tämän tietoaineiston osaa ei saa jäljentää missään muodossa eikä muokata, monistaa, kääntää tai levittää elektronisia järjestelmiä hyödyntäen ilman PARI GmbH -yhtiöltä etukäteen saatua lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään. Oikeus teknisiin ja ulkoisiin muutoksiin sekä painovirheisiin pidätetään. Ulkonäkö voi poiketa kuvien esimerkeistä.

44 Valmistaja PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation Moosstraße 3, Starnberg, Germany Yhteystiedot Palvelukeskuksemme antaa lisätietoja tuotteista ja neuvoo vikatapauksissa ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä: Puh.: (kansainvälinen) (saksankielinen) S-posti: Valvova viranomainen Maa FI Suomi 4 Viranomainen Valvira Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Lintulahdenkuja 4 P.O.Box 210, FIN Helsinki

45 5 KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ OHJEITA... 6 Käyttötarkoitus... 6 Käyttöaiheet... 7 Vasta-aiheet... 7 Turvallisuusohjeita... 7 TUOTTEEN KUVAUS Toimituksen sisältö Laitteen osat Toiminnan kuvaus Materiaalitiedot Huolto Käyttöikä KÄYTTÖ Kompressorin sijoittaminen Hoidon valmistelu Hoidon suorittaminen Hoidon lopettaminen PUHDISTUS JA DESINFIOINTI Kun käyttäjä ei vaihdu Kun käyttäjä vaihtuu PARI SINUS -letkujärjestelmän hoito Ilmansuodattimen vaihto Tarkastus Säilytys VIKOJEN KORJAUS TEKNISET TIEDOT Kompressori Sumutin MUUTA Käytöstä poistaminen Linkkejä Merkkien selitys... 37

46 6 1 TÄRKEITÄ OHJEITA 1.1 Käyttötarkoitus PARI SINUS2 -sumutinjärjestelmä koostuu PARI SINUS2 -kompressorista ja PARI LC SPRINT SINUS -sumuttimesta. Järjestelmä on tarkoitettu ylempien hengitysteiden hoitoon. Tätä PARI-tuotetta saa käyttää ainoastaan kotioloissa. Sumutinjärjestelmää saavat käyttää vain henkilöt, jotka ymmärtävät käyttöohjeen sisällön ja pystyvät käyttämään järjestelmää turvallisesti. Seuraavat käyttäjäryhmät tarvitsevat käytön aikana turvallisuudesta vastaavan henkilön valvontaa: Lapset Eri tavoin rajoitteiset henkilöt (joilla on esim. ruumiillisia, henkisiä tai aistirajoitteita) Jos potilas ei pysty itse käyttämään sumutinjärjestelmää turvallisesti, vastuullisen henkilön on suoritettava hoito. Kompressori Kompressorilla tuotetaan paineilmaa PARI-sumuttimen käyttöä varten. Kompressori soveltuu useamman potilaan käyttöön. Sitä saa käyttää ainoastaan PARI-sumutinten kanssa. Potilas voi käyttää kompressoria itse, ja sitä saa käyttää ainoastaan sisätiloissa. Sumutin PARI LC SPRINT SINUS -sumuttimella tuotetaan aerosolia 1 hengitysteiden hoitoon. Hygieniasyistä kullakin sumuttimella saa olla vain yksi käyttäjä. Sumutin soveltuu aikuisten ja yli 6-vuotiaiden lasten hoitoon. Vain sumutettavaksi hyväksyttyjen liuosten ja suspensioiden käyttö on sallittua. 1) Aerosoli: kaasuissa tai ilmassa leijuvat pienet hiukkaset, jotka voivat olla kiinteitä, nestemäisiä tai sekoitus molempia (hienoa sumua).

47 Yksi käyttökerta kestää n minuuttia, kuitenkin enintään 20 minuuttia (kesto riippuu nesteen määrästä). Lääkäri tai terapeutti määrittää käyttökertojen tiheyden ja käytön keston potilaskohtaisten tarpeiden mukaan. 1.2 Käyttöaiheet Nenän ja nenän sivuonteloiden sairaudet. 1.3 Vasta-aiheet 7 Tämä tuote soveltuu vain potilaille, jotka hengittävät itsenäisesti ja ovat tajuissaan. Leikkaushoidon jälkeen ja välikorvan tulehduksen yhteydessä lääkärin on arvioitava vibraatioaerosolihoidon riskit ja hyödyt ennen hoidon aloittamista. 1.4 Turvallisuusohjeita Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä toimintaa koskevia tietoja, turvallisuusohjeita ja varotoimenpiteitä. Tämän PARI-tuotteen turvallinen käyttö edellyttää, että käyttäjä noudattaa annettuja ohjeita. Käytä tätä PARI-tuotetta yksinomaan tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Myös käytettävän inhalaatioliuoksen käyttöohjetta on noudatettava. Jos sumuttimen kanssa käytetään liuoksia tai suspensioita, joita ei ole hyväksytty sumutettavaksi, aerosolin koostumus saattaa poiketa valmistajan ilmoittamista tiedoista. Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara Kompressori on sähkölaite, joka toimii verkkojännitteellä. Se on suunniteltu siten, että sähköä johtaviin osiin ei päästä käsiksi. Jos käyttöolosuhteet ovat kuitenkin sopimattomat tai kompressori tai verkkovirtajohto on vaurioitunut, tämä suojaus ei välttämättä enää toimi. Tällöin on mahdollista joutua

48 kosketuksiin sähköä johtavien osien kanssa. Tästä seuraa sähköiskun vaara. Noudata seuraavia ohjeita tämän vaaran välttämiseksi: Varmista aina ennen käyttöä, että kompressorin kotelo, verkkovirtajohto ja pistoke ovat kunnossa. Kompressoria ei saa ottaa käyttöön: jos kotelo, verkkovirtajohto tai pistoke on vahingoittunut jos on syytä epäillä vaurioita putoamisen tai muun vahingon jälkeen. Älä jätä kompressoria koskaan käytön aikana ilman valvontaa. Liitä kompressori pistorasiaan, joka on vaivattomasti ulottuvilla. Pistoke on aina pystyttävä vetämään nopeasti irti. Katkaise kompressorista heti virta ja vedä pistoke irti pistorasiasta: jos on syytä epäillä kompressorin tai verkkovirtajohdon vaurioita (esim. kompressorin putoamisen jälkeen tai kun tuntuu ylikuumentuneen muovin hajua) jos käytön aikana ilmenee häiriöitä aina ennen puhdistusta ja hoitoa välittömästi käytön jälkeen. PIdä verkkovirtajohto kotieläinten (esim. jyrsijöiden) ulottumattomissa. Ne voivat vahingoittaa johdon eristystä. Pienistä osista aiheutuva tukehtumisvaara Tuote sisältää pieniä osia. Pienet osat voivat tukkia hengitystiet ja aiheuttaa tukehtumisvaaran. Pidä tuotteen kaikki osat aina vauvojen ja pikkulasten ulottumattomissa. Laitevian vaara 8 Noudata seuraavia ohjeita laitevian välttämiseksi: Varmista, että paikallinen verkkojännite vastaa kompressorin tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Jotta kompressori ei pääse ylikuumenemaan: älä koskaan käytä kompressoria laukussa

49 älä peitä kompressoria käytön aikana varmista, että kompressorin tuuletusaukot eivät ole käytön aikana peitossa. Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta vetämällä pistokkeesta; älä vedä johdosta. Verkkovirtajohtoa ei saa taittaa, litistää tai asettaa puristuksiin. Älä vedä verkkovirtajohtoa terävien reunojen yli. Pidä kompressori ja verkkovirtajohto loitolla kuumista pinnoista (esim. liesilevy, sähkökamiina, avotuli). Kompressorin kotelo ja verkkovirtajohdon eristys voivat muuten vahingoittua. Sähkömagneettiset häiriöt heikentävät hoidon tehokkuutta Käytä ainoastaan PARI-yhtiön alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita. Jos käytetään muiden valmistajien tuotteita, PARI-kompressorin tuottamat sähkömagneettiset häiriöt voivat voimistua tai sen häiriönkestävyys heikentyä. Hygieniaohjeet 9 Noudata seuraavia hygieniaohjeita: Käytä ainoastaan asianmukaisesti puhdistettuja ja kuivattuja tuotteen osia. Epäpuhtaudet ja kosteus johtavat taudinaiheuttajien kasvuun, mikä lisää infektiovaaraa. Pese kätesi perusteellisesti aina ennen käyttöä ja puhdistusta. Tuotteen kaikki osat on ehdottomasti puhdistettava ja kuivattava myös ennen ensimmäistä käyttökertaa. Käytä puhdistukseen ja desinfiointiin aina juomavesilaatuista vettä. Varmista, että tuotteen kaikki osat kuivuvat perusteellisesti aina puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen. Älä säilytä tuotteen osia kosteassa ympäristössä tai yhdessä kosteiden esineiden kanssa.

50 Lasten ja apua tarvitsevien henkilöiden hoito Lapset ja eri tavoin rajoitteiset henkilöt eivät usein osaa arvioida oikein erilaisia vaaratekijöitä (esim. verkkovirtajohtoon tai letkuun kuristuminen), joten on olemassa loukkaantumisvaara. Nämä käyttäjäryhmät tarvitsevat käytön aikana turvallisuudesta vastaavan henkilön valvontaa. Ilmoitukset valmistajalle ja valvovalle viranomaiselle Tähän PARI-tuotteeseen liittyvistä vakavista tapahtumista on ilmoitettava viipymättä PARI GmbH -yhtiölle ja valvovalle viranomaiselle (katso yhteystiedot sivulla 4). Vakava tapahtuma tarkoittaa tilannetta, joka on johtanut tai voisi johtaa, suoraan tai epäsuorasti, kuolemantapaukseen tai odottamattomaan ja vakavaan terveydentilan heikkenemiseen. Varoitusohjeiden merkinnät ja luokittelu Tämä käyttöohje sisältää eriasteisia turvallisuuteen liittyviä varoituksia: VAARA 10 VAARA-tunnuksella viitataan vaaralliseen tilanteeseen, joka johtaa vakaviin loukkaantumisiin tai jopa kuolemaan, jos sitä ei vältetä. VAROITUS VAROITUS-tunnuksella viitataan vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin tai jopa kuolemaan, jos sitä ei vältetä. HUOMIO HUOMIO-tunnuksella viitataan vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa lievempiin loukkaantumisiin, jos sitä ei vältetä. OHJE OHJE-tunnuksella viitataan tilanteeseen, joka voi johtaa aineellisiin vahinkoihin, jos sitä ei vältetä.

51 2 TUOTTEEN KUVAUS 2.1 Toimituksen sisältö Seuraavat komponentit kuuluvat toimitussisältöön (pakkauksen kuvat voivat poiketa tästä): 1 2a 11 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h (1) Kompressori (2) PARI LC SPRINT SINUS -sumutin (2a) Sumuttimen yläosa (2b) Suutinvaippa (oranssi) (2c) Sumuttimen alaosa (2d) Vibraatioliitännän sovitin (2e) Nenätulppa (2f) Nenäkappale (2g) Kulmakappale (2h) PARI SINUS -letkujärjestelmä

52 2.2 Laitteen osat 12 Kompressori käsittää seuraavat osat: (1) Kantokahva (2) Verkkovirtajohto 2 (liitetty kiinteästi kompressoriin) (3) Tuuletusaukot (4) Sumuttimen pidike (5) Tyyppikilpi (laitteen alapuolella) (6) Paineilmaliitäntä (7) Ilmansuodatin (8) Vibraatioliitäntä (9) Katkaisin (päälle/pois) 2) Pistokkeen tyyppi vaihtelee maakohtaisesti. Kuvasssa on eurooppalainen pistoke (tyyppi C).

53 Toiminnan kuvaus Kompressori tuottaa paineilmaa sumuttimen käyttöä varten. Sumutin tuottaa paineilman avulla Tuloilma aerosolia sumuttimeen täytetystä (värähtelee) nesteestä, esim. lääkkeestä. Aerosoli päätyy nenäkappaleen kautta nenään ja nenän Aerosoli sivuonteloihin. Sykintä edistää (sykkii) aerosolin kulkeutumista eteenpäin. Neste 2.4 Materiaalitiedot Paineilma Tuotteen osat on valmistettu seuraavista materiaaleista: Tuotteen osa Sumuttimen yläosa Suutinvaippa Sumuttimen alaosa PARI SINUS -letkujärjestelmä Letkun päätekappale Nenäkappale Vibraatioliitännän sovitin Nenätulppa Kulmakappale Materiaali Polypropeeni, termoplastinen elastomeeri Polypropeeni Polypropeeni, termoplastinen elastomeeri Polyvinyylikloridi Termoplastinen elastomeeri Polypropeeni, termoplastinen elastomeeri Termoplastinen elastomeeri Silikoni Polypropeeni

54 2.5 Huolto Kompressori on huolloton. 2.6 Käyttöikä Tuotteen osilla on seuraavat odotettavissa olevat käyttöiät: Tuotteen osa Kompressori Sumutin (kaikki osat PARI SINUS -letkujärjestelmää lukuun ottamatta) PARI SINUS -letkujärjestelmä 14 Käyttöikä Noin käyttötuntia (tämä vastaa enintään 5 vuotta) Enintään 365 käyttökertaa, 52 desinfiointia tai 1 vuosi Enintään 1 vuosi 3 KÄYTTÖ Henkilöiden, jotka avustavat toisia hoidossa, on varmistettava, että kaikki seuraavat vaiheet suoritetaan asianmukaisesti. 3.1 Kompressorin sijoittaminen Tilan, jossa kompressoria käytetään, on täytettävä tietyt edellytykset [katso: Käyttö, sivu 34]. Ota kompressorin sijoittamisessa huomioon myös seuraavat varoitusohjeet: VAROITUS Oikosulusta aiheutuva palovaara Oikosulku kompressorissa voi aiheuttaa tulipalon. Vähennä palovaaraa tällaisessa tapauksessa noudattamalla seuraavia ohjeita: Älä käytä kompressoria helposti syttyvien esineiden, kuten verhojen, pöytäliinojen tai paperien, lähellä. Älä käytä kompressoria alueilla, joilla on räjähdysvaara, tai lähellä helposti palavia kaasuja (esim. happi, ilokaasu, tulenarat anestesia-aineet).

55 15 HUOMIO Sähkömagneettiset häiriöt heikentävät hoidon tehokkuutta Sähkölaitteet saattavat tuottaa sähkömagneettisia häiriöitä. Häiriöt voivat haitata laitteiden toimintaa ja heikentää näin hoidon tehokkuutta. Älä aseta PARI-laitetta aivan toisten laitteiden viereen tai niiden kanssa päällekkäin. Pidä laite vähintään 30 cm:n etäisyydellä kannettavista, langattomista kommunikaatiolaitteista (ja niiden lisävarusteista, kuten antennikaapeleista ja ulkoisista antenneista). Jos PARI-laitteen käyttö toisten laitteiden vieressä tai niiden kanssa päällekkäin on välttämätöntä, käytön aikana on valvottava, että laitteet toimivat asianmukaisesti. HUOMIO Kompressorin putoamisesta aiheutuva loukkaantumisvaara Huonosti sijoitetusta kompressorista voi aiheutua loukkaantumisvaara. Älä sijoita kompressoria yli pään korkeudelle. Varmista, että kompressoria ei voida kiskoa alas verkkovirtajohdosta tai letkuista. Älä aseta kompressoria pehmeälle alustalle, kuten sohvalle, vuoteelle tai pöytäliinalle. OHJE Pölystä aiheutuva laitevian vaara Jos kompressoria käytetään erittäin pölyisessä ympäristössä, laitteen kotelon sisään voi kertyä pölyä. Tämä voi aiheuttaa laitteen vioittumisen. Älä käytä kompressoria lattialla, sängyn alla tai työpajoissa. Käytä kompressoria vain vähäpölyisessä ympäristössä.

56 Sijoita kompressori käyttöä varten seuraavasti: Aseta kompressori vakaalle, tasaiselle, pölyttömälle ja kuivalle alustalle. Liitä sitten pistoke sopivaan pistorasiaan. HUOMIO! Sijoita verkkovirtajohto siten, että siitä ei aiheudu kompastumis- tai takertumisvaaraa. Huonosti sijoitetusta johdosta voi aiheutua loukkaantumisvaara. 3.2 Hoidon valmistelu Sumuttimen kokoaminen 16 HUOMIO Hoitotehon heikentymisen vaara Vaurioituneet osat tai sumuttimen virheellinen asennus voivat haitata sumuttimen toimintaa ja heikentää hoidon tehokkuutta. Tarkista kaikki sumuttimen osat ja lisävarusteet aina ennen käyttöä. Vaihda murtuneet, vääntyneet tai voimakkaasti väriään muuttaneet osat. Noudata tässä käyttöohjeessa annettuja asennusohjeita. Asenna suutinvaippa sumuttimen alaosassa olevaan suuttimeen painamalla kevyesti. Suutinvaipan nuolen pitää osoittaa ylöspäin. Aseta sumuttimen yläosa alaosan päälle ja sulje sumutin kiertämällä myötäpäivään.

57 Paina nenäkappale kiinni kulmakappaleeseen ja molemmat sitten yhdessä sumuttimeen. 17 Liitä PARI SINUS -letkujärjestelmästä sopiva letkun päätekappale alhaalta päin sumuttimeen. Sumuttimen täyttäminen OHJE Sumuttimen kannen murtumisvaara Jos kantta käännetään väärään suuntaan, se voi murtua. Sumuttimesta tulee tällöin käyttökelvoton, eikä sitä voida korjata. Varmista, että taitat kantta oikeaan suuntaan, saranan mukaisesti. Aseta sumutin kompressorissa olevaan pidikkeeseen. Avaa sumuttimen kansi painamalla kantta alhaaltapäin peukalolla.

58 18 Täytä tarvittava määrä inhalaatioliuosta ylhäältä sumuttimeen. Noudata ohjeita vähimmäis- ja enimmäistäyttötilavuudesta [katso: Sumutin, sivu 35]. Liian pieni tai suuri nestemäärä sumuttimessa haittaa aerosolin muodostusta ja heikentää näin hoidon tehokkuutta. Sulje sumuttimen kansi. Varmista, että kansi lukittuu. Jos on tarkoitus käyttää useita inhalaatioliuoksia peräkkäin: Huuhtele sumutin inhalaatioiden välillä juomavesilaatuisella vedellä. Ravistele enin vesi sumuttimesta. Täytä seuraava inhalaatioliuos sumuttimeen edellä kuvatulla tavalla. Letkujen liitäntä PARI SINUS -letkujärjestelmä sisältää kaksi identtistä letkua. Yksi letku tarvitaan paineilmaa varten, toinen värähtelyjen (vibraatioiden) tuottamiseen. Tee letkujärjestelmän liitännät seuraavasti:

VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber

VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber VORTEX Non Electrostatic Holding Chamber 2012 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation, 051D2022-A-07/12 1 2 da Brugsanvisning Til hjemmebrug 1 VIGTIG INFORMATION Læs hele denne brugsanvisning.

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

ELEKTRISK PARASOLVARMER

ELEKTRISK PARASOLVARMER ELEKTRISK PARASOLVARMER HN 12361 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før parasolvarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak parasolvarmeren ud og kontroller, at

Læs mere

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning TERRASSEVARMER HN 12356 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. Pak terrassevarmeren ud og kontroller,

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

V 50/60Hz 120W

V 50/60Hz 120W STØVSUGER MODEL: 17Z0C Best.nr. 1025 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 120W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

LED-dekoration tropical

LED-dekoration tropical LED-dekoration tropical YL-L51008-A YL-L51008-P YL-L51008-F YL-L51008-K 3 års PRODUCENT- GARANTI SERVICE Model.: 722-K / 722-W 722-B / 722-M +45 69 91 81 71 dkservice@haycomputing.de 11/08/2018 ORIGINAL

Læs mere

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V VARMEBLÆSER 9 KW 400 V ART NR 350028 EAN NR 5709133350352 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Brug kun varmeblæseren i henhold til de anvisninger

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

V 50/60Hz 220W

V 50/60Hz 220W STØVSUGER MODEL: P5 Best.nr. 1315 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 220W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG OG

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B Best.nr. 5713 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES

Læs mere

Standerlampe Brugsanvisning

Standerlampe Brugsanvisning Standerlampe Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90856AB0X1VIII 2017-10 Sikkerhedsoplysninger Produktet er udstyret med sikkerhedsanordninger. Læs ikke desto mindre sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A Best.nr. 5687 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 600W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES

Læs mere

V 50/60Hz 700W

V 50/60Hz 700W STØVSUGER MODEL: VCS35B17 Best.nr. 5749 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2000W Brugervejledning Art nr 350162 EAN nr 5709133911867 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. VIGTIGE

Læs mere

USB-stereohøjttaler MEDION E83027 (MD 86654) Betjeningsvejledning

USB-stereohøjttaler MEDION E83027 (MD 86654) Betjeningsvejledning USB-stereohøjttaler MEDION E83027 (MD 86654) Betjeningsvejledning Indhold Korrekt anvendelse... 3 Kontroller pakkens indhold...4 Sikkerhedsanvisninger... 5 Visse personer må ikke bruge apparatet...5 Strømforsyning...6

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

echarger Brugervejledning Life sounds brilliant.

echarger Brugervejledning   Life sounds brilliant. echarger Brugervejledning www.signia.dk Life sounds brilliant. Indhold Din oplader 3 Tilsigtet brug 4 Forklaring på symboler 4 Vigtige bemærkninger 5 Batterier 8 Opladning 9 Forklaring til lysdioder 9

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Bordlampe Brugsanvisning

Bordlampe Brugsanvisning Bordlampe Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 84244AB5X5V 2015-07 Sikkerhedsoplysninger Produktet er udstyret med sikkerhedsanordninger. Læs ikke desto mindre sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt

Læs mere

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108

Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Dansk vejledning Elkedel PC-WKS1108 Produktoversigt: 1. Tud 2. Tryk for lukning 3. Låg 4. Knap til åbning af låg 5. Håndtag 6. Niveau MIN / MAX vandstand 7. Base enhed 8. 220V ledning 9. Tænd/Sluk 10.

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B BRUGSANVISNING Cavecool Primo Pearl CC160B WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Care forebyggende madras

Care forebyggende madras Care forebyggende madras Brugervejledning 2019-08-22 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs alle instruktioner før brug ADVARSEL! 1. Dette produkt må kun anvendes til det tiltænkte formål som beskrevet i denne

Læs mere

Dekorativ LED-krans. Produktinformation

Dekorativ LED-krans. Produktinformation Dekorativ LED-krans Produktinformation Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Aktiv indendørs DVB-T-antenne MEDION LIFE P61062 (MD 84874)

Betjeningsvejledning. Aktiv indendørs DVB-T-antenne MEDION LIFE P61062 (MD 84874) Betjeningsvejledning Aktiv indendørs DVB-T-antenne MEDION LIFE P61062 (MD 84874) Indhold 1. Sikkerhedsanvisninger... 2 1.1. Korrekt anvendelse...2 1.2. Driftssikkerhed...3 1.3. Elektromagnetisk kompatibilitet...4

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W ART NR 350156 EAN NR 5709133911591 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG 1 Pak terrassevarmeren ud og kontroller at alle dele er til stede og at der ikke er nogen dele glemt i emballagen.

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Elektrisk duftlys-opvarmer

Elektrisk duftlys-opvarmer Elektrisk duftlys-opvarmer WUK795 KUNDESERVICE + 45 69 91 81 71 www.haycomputing.de MODEL: WUK795 11/2018 ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG Varenr.: 5066 11/2018 WKNF7225/2018 Oversigt 1. Basisstation med varmeplade

Læs mere

Manual Røremaskine Model: MK-36

Manual Røremaskine Model: MK-36 Manual Røremaskine Model: MK-36 Læs grundigt igennem inden ibrugtagning og gem til senere brug Dele 1. Øvre kabinet 5. Bund cover 9. Æggepisker 2. Låg til skål 6. Gummi fødder 10. Dejkrog 3. Mixe skål

Læs mere

LED-træ. LED erne kan ikke dæmpes. Derfor må produktet ikke tilsluttes til en stikkontakt med lysdæmpning. Brug ingen forlængerledning.

LED-træ. LED erne kan ikke dæmpes. Derfor må produktet ikke tilsluttes til en stikkontakt med lysdæmpning. Brug ingen forlængerledning. LED-træ Produktinformation Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92529HB551XVII 2017-06 Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM BRUGSANVISNING Cavecool Joy Opal - CC06BM WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

LED-motiv. Sikkerhedsoplysninger. Produktinformation

LED-motiv. Sikkerhedsoplysninger. Produktinformation LED-motiv Produktinformation Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug kun produktet som beskrevet i denne brugsanvisning for at undgå skader på personer eller ting.

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

NY-20DT 9 RIBBER 2000W MED TIMER

NY-20DT 9 RIBBER 2000W MED TIMER OLIERADIATOR HN nr. 13877 Manual Produktet er ikke egnet som primær varmekilde. NY-20DT 9 RIBBER 2000W MED TIMER SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug og gem den

Læs mere

DESKRIPTION OG BRUG... 4 Vejledning til opsætningen... 4 Tilslutninger & Betjeningselementer... 5 Tilslutning til et lydkort... 6 Start...

DESKRIPTION OG BRUG... 4 Vejledning til opsætningen... 4 Tilslutninger & Betjeningselementer... 5 Tilslutning til et lydkort... 6 Start... Indhold: SIKKERHED OG SERVICE... 1 Driftssikkerhed... 1 Opstillingssted... 1 Omgivelsestemperatur... 2 Elektromagnetisk forenelighed... 2 Reparation... 2 Rengøring... 2 Leverancen inkluderer... 3 Tekniske

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

LED-dekorationslampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 88288AB5X5VI

LED-dekorationslampe. Brugsanvisning og garanti. Tchibo GmbH D Hamburg 88288AB5X5VI LED-dekorationslampe da Brugsanvisning og garanti Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 88288AB5X5VI 2016-06 Kære kunde! Inspiration fra Fjernøsten, der spreder ro, harmoni og velvære. Din nye LED-dekorationslampe

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Wasco Askesuger Best.nr. 1506

Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Modelnavn: MAC173-1200W-20L 1/6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Anvendelsesområde og korrekt brug... 4 Pakkens indhold... 5 Oversigt over apparatet... 5 Drift...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Anvendelsesområde og korrekt brug... 4 Pakkens indhold... 5 Oversigt over apparatet... 5 Drift... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 Om denne vejledning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Batteridrevne apparater er ikke legetøj... 3 Generelt... 3 Korrekt håndtering

Læs mere

TERRASSEVARMER 1500 W

TERRASSEVARMER 1500 W TERRASSEVARMER 1500 W ART NR 350141 EAN NR 5709133910518 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Hold børn og husdyr på sikker afstand.! Denne terrassevarmer er beregnet

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R. Oticon Opn S Oticon Opn Play

Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R. Oticon Opn S Oticon Opn Play Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R Oticon Opn S Oticon Opn Play Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder din nye oplader. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W

ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W ELEKTRISK TERRASSEVARMER 2100 W Brugervejledning Art nr 350166 EAN nr 5709133911881 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 VIGTIGE

Læs mere

STIHL AP 100, 200, 300, 300 S. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AP 100, 200, 300, 300 S. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AP 100, 200, 300, 300 S Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk Trykt på klorfrit bleget papir. Trykfarverne indeholder vegetabilske

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Bordlampe. Produktinformation. Tchibo GmbH D Hamburg 90852HB55XVII

Bordlampe. Produktinformation. Tchibo GmbH D Hamburg 90852HB55XVII Bordlampe Produktinformation Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90852HB55XVII 2017-06 344 816 Elpære Fatning Lampefod Tænd-/slukknap Sikkerhedsoplysninger Læs sikkerhedsoplysningerne omhyggeligt igennem, og brug

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM

ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM ELEKTRISK TERRASSEVARMER MED SKÆRM Brugervejledning Art nr 350170 EAN code 5709133912000 Læs brugervejledningen omhyggeligt før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmeplaid Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne varmeplaid fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmeplaiden holder i mange år, bedes

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Styletto Charger. Brugsanvisning. Hearing Systems

Styletto Charger. Brugsanvisning. Hearing Systems Styletto Charger Brugsanvisning Hearing Systems Indhold Før du starter 3 Tilsigtet brug 3 Sådan bruger du opladeren 4 Komponenter 5 Tænd og sluk for opladeren 6 Opladning og opladningsstatus 7 Opladning

Læs mere

Brugsanvisning. USB-oplader med biladapter MEDION LIFE E69386 (MD 84922)

Brugsanvisning. USB-oplader med biladapter MEDION LIFE E69386 (MD 84922) Brugsanvisning USB-oplader med biladapter MEDION LIFE E69386 (MD 84922) Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...5 1.1. Anvendte symboler og signalord...6 2. Anvendelsesområde...8 3. Sikkerhedsanvisninger...9

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER TÅRN 1000W / 2000 W

KERAMISK VARMEBLÆSER TÅRN 1000W / 2000 W KERAMISK VARMEBLÆSER TÅRN 1000W / 2000 W ART NR 330350 EAN NR 5709133330316 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 93505HB1XVIII

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 93505HB1XVIII Tøjshaver Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93505HB1XVIII 2017-07 Kære kunde! Din nye, effektive tøjshaver er udstyret med et bevæ - geligt skærehoved med ekstra stor skæreflade og aftagelig afstandsholder.

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87248FV05X03VI

Tøjshaver. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 87248FV05X03VI Tøjshaver da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 87248FV05X03VI 2016-06 Kære kunde! Din nye, effektive tøjshaver er udstyret med et bevægeligt skærehoved med ekstra stor skære - flade og aftagelig

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Kedel Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet

Læs mere

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Brugsanvisning Neba Air Flow Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem Vare nr. 80-10229 HMI nr. 39721 Vare nr. 80-10282 HMI nr. 53386 Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Maj-10 Alu Rehab

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugervejledning. Brødrister. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Brødrister. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Brødrister Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner 1. Læs venligst instruktionerne, før du tager apparatet

Læs mere

LED-natlampe Løve. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 91225HB44XVII

LED-natlampe Løve. Brugsanvisning. Tchibo GmbH D Hamburg 91225HB44XVII LED-natlampe Løve da Brugsanvisning Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 91225HB44XVII 2017-04 Kære kunde! Dejlige drømme for dit barn: LED-natlampen lader lyset strømme ud foroven i løven og hjælper dit barn til

Læs mere

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger

STIHL AK 10, 20, 30. Sikkerhedshenvisninger { STIHL AK 10, 20, 30 Sikkerhedshenvisninger dansk Indholdsfortegnelse Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk 1 Sikkerhedshenvisninger............................. 1 1.1 Advarselssymboler..................................

Læs mere