UDSIGTEN NYHEDSBREV JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET. Sept Årg. Nr. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSIGTEN NYHEDSBREV JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET. Sept. 2011 9. Årg. Nr. 3"

Transkript

1 JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV Sept Årg. Nr. 3 UDSIGTEN I sidste nummer af Nyhedsbrevet bragte vi et billede af pensione Chiusarelli vist udefra med vinduerne til Johannes Jørgensens værelse angivne. Her bringer vi udsigten fra et af disse vinduer således, som Johannes Jørgensen dagligt har haft den for øje i årene Det er kirken San Domenico, hvor S. Katerinas hoved opbevares, som ses bag hustagene. Her havde digteren næsten daglig sin gang. Idag forhindrer høje fyrretræer udsynet mod bjergene, som han især i sine dagbøger beskriver malende og især dalen, som bredte sig lige nedenfor hans vinduer, og som dengang var opfyldt af små haver og et rigt blomsterflor har ændret sig, da man siden har opført et stort sportsstadion her og på den måde udnyttet dalens naturlige skråninger til publikumsbænke. (Foto SH)

2 NYHEDSBREV Medlemsblad for Johannes Jørgensen Selskabet Ansvh. red. Stig Holsting Lykkesholms Allé 9 A,1.tv 1902 Frederiksberg C Tlf Mob Kassererens Bankkonto nr.: Johannes Jørgensen Selskabet er et litterært forum til studium af digterens liv og forfatterskab. Selskabet arbejder nært sammen med Johannes Jørgensens Hus i Svendborg og andre litterære selskaber. Medlemskab koster 150 kr. om året. Hjemmeside: Selskabets bestyrelse: Stig Holsting, formand Birgitte Karmann Roslev, næstformand. Brogade 37, 1, 5700 Svendborg. Tlf Ove Klausen, sekretær. Ottosminde 2, 8960 Randers. Tlf Henning Fink-Jensen, kasserer. Krogmosevej 28, 2880 Bagsværd. Tlf Andreas Holsting. Ved Klosteret 6, 2100 København Ø. Tlf Grafisk tilrettelæggelse: Kira Bierlich Fra Johannes Jørgensens værelse på Pensione Chiusarelli i årene (så vidt vides det eneste eksisterende billede) som dannede rammen om hans bevægede liv under arbejdet med at skrive værket om den hellige Katerina af Siena. Han fortæller selv, at det var værelse nr. 23 det nummer, som værelset endnu har og som de nuværende ejere endnu benævner Danskerens værelse. Fra Dagbog Kunst bør bekæmpes med Kunst ikke med Politi. Thi kun Aand kan uddrive Aand, kun Erkendelse kan omvende Vilje. 2

3 Billeder fra et velbesøgt (Golden Days) sommermøde i Møstings Hus, søndag den 11. september, hvor bl.a. Dr. Phil. Pil Dahlerup talte og sangeren Morten Koldt fortolkede tekster af Johannes Jørgensen. (Foto A.H.) EUROPÆISKE SYMBOLISTER Introduktion til Johannes Jørgensens norske artikel om Stefan George Af Anders Ehlers Dam phd, postdoc ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet Johannes Jørgensens imponerende litteraturkritiske indsats i begyndelsen af 1890 erne med den lange række anmeldelser og litterære essays i forskellige tidsskrifter og aviser var af afgørende betydning for, at den danske udgave af symbolismen fik så international en profil, som det var tilfældet. Selvom den foregående naturalistiske strømning med Georg Brandes i spidsen ligeledes havde set sig selv som værende i samklang med tendenser i udlandet, var Johannes Jørgensen opsat på at præsentere symbolismen som en specifikt europæisk bevægelse, der hen 3

4 4 over landegrænserne forenede forskellige landes digtning og kunst i intentioner og aspirationer, der mindede om hinanden. Johannes Jørgensen formulerede det senere således i Mit Livs Legende: Imod dem, der en Gang havde kaldt sig Europæere, repræsenterede nu vi Europa. 1 Reaktionen i Johannes Jørgensen og symbolisternes brud med naturalismen var altså ikke en reaktion imod det internationalistiske i Brandes idékompleks, men snarere forsøget på at fremhæve og bekræfte valgslægtskabet med et andet Europa. De litterære strømningers brydning var således ikke kun et spørgsmål om forskellige idéer og litteratursyn, men også en kamp om det europæiske, hvor ordet Europa fungerede som et retorisk redskab, der skulle hjælpe med at overbevise om relevansen og gyldigheden af det forsvarede litterære program. I essayet om Edgar Poe (1893) den amerikanske forfatter, som de franske symbolister oversatte og læste med stor veneration, og som Johannes Jørgensen følgelig overtog som en slags urfader til sin udgave af symbolismen ser man allerede i de indledende sætninger et af flere eksempler på den danske digterkritikers brug af det internationale som figur i sin litteraturpolitik: Omkring Aaret 1890 begyndte en ny Digtnings Navne fra Europa at trænge sig ind over den danske Litteraturs Landegrænser. Fra Frankrig kom de ny Navne: Baudelaire, Verlaine, Mallarmé. Bag disse: en Skare af mindre Mænd og Værker. Over dem alle, hinsides dem alle, i fjærne Taager: Edgar Poe som en Høvdingeskikkelse. 2 Ligesom der var tradition for hos franskmændene, har Jørgensen droppet Edgar Allen Poes mellemnavn, og det er i det hele taget en fransk Poe, han fremstiller. Den alternative samtidskanon, som den fransk formidlede Edgar Poe er en slags udspring for, og som ifølge Jørgensens udlægning også former og farver den nyeste danske digtning, udgør, hvad han kalder et nyt Europa. 3 Dette nye Europa symbolismens Europa forenet i protest mod fraværet af poetisk og mystisk sans havde sit centrum i Paris, og det var da også primært franske forfattere, Jørgensen introducerede den danske læseverden for i sine banebrydende essays især i tidsskriftet Tilskueren (for eksempel Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Charles Baudelaire, Joris-Karl Huysmans). Der var dog også undtagelser fra den franske tendens i Johannes Jørgensens valg af internationale referencer. Et eksempel er en kort artikel, Jørgensen i 1893 forfattede om den tyske digter Stefan George. Den korte artikel, som stod at læse i det norske tidsskrift Samtiden, har ikke i eftertiden påkaldt sig opmærksomhed, og den er heller ikke blevet genoptrykt hverken i Johannes Jørgensens udvalgte værker, i Carl Bergstrøm-Nielsens udvalg af kortere, ukendte tekster af Jørgensen (Orion over Asissi og andre efterladte Arbejder, København 1959) eller i Peer E. Sørensens udvalg af litteraturkritiske essays (Essays om den tidlige modernisme, Aarhus 2001). Artiklen, der ganske enkelt bærer titlen Stefan George, kan da heller ikke siges at være et videre helstøbt stykke arbejde, og den vidner ikke om noget indgående kendskab til den tyske digter fra Jørgensens side. Den skal ikke desto mindre genoptrykkes i det følgende, eftersom den dog må siges at udgøre et sigende vidnesbyrd om Johannes Jørgensens enestående orientering i århundredeskiftets europæiske litteratur (i virkeligheden findes der en hel

5 serie af aldrig genoptrykte små artikler, anmeldelser og prosastykker fra aviser og tidsskrifter af Johannes Jørgensen fra den produktive periode i 1890 ernes første år, som engang burde samles i en selvstændig publikation). Samtidig er der med artiklen om Stefan George tale om et litteraturhistorisk meget interessant eksempel på receptionen af den elitære tyske digter uden for hjemlandet; faktisk var Johannes Jørgensen en af de første overhovedet, der uden for det tysksprogede område skrev om den senere så berømte George et forhold, der blot understreger, hvor vidende Jørgensen var om, hvad der foregik i de andre europæiske landes litteratur og tænkning. Martin A. Hansen mente, at symbolisterne omkring Taarnet var den sidste Generation med vid europæisk Dannelse 4, og sandt er det i hvert fald, at et navn som Johannes Jørgensen ikke alene var en dansk forfatter og intellektuel, men del af et europæisk litteraturlandskab, og at dette perspektiv må inddrages i forståelsen af hans værk. I tilbageblikket på det symbolistiske brud med naturalismen i Mit Livs Legende nævner Johannes Jørgensen netop Stefan George som et af eksemplerne på den fælleseuropæiske udvikling: Hele Europa over gærede en Bevægelse, der bedst kan karakteriseres som en Poesiens Revolte, og for hvilken Mercure de France var Udtrykket i Frankrig, Stefan George og hans Blätter für die Kunst i Tyskland, Heidenstams og Levertins Pepitas Bryllup i Sverig. Længe nok havde man prædiket Hverdag og Graavejr for os nøgternt Studium af nøgtern, helst hæslig Virkelighed. 5 Stefan George ses altså som en del af det ny Europa, og artiklen i Samtiden kan opfattes om et led i den kæde af vigtige programmatiske introduktioner til udenlandske forfatterskaber, Johannes Jørgensen publicerede i disse år. Ligesom Johannes Jørgensen herhjemme tæller Stefan George i Tyskland som den vigtigste repræsentant for en fransk inspireret symbolisme omsat til lokale forhold. Hvor de metafysiske og religiøse længsler farvede den jørgensenske symbolisme, er Stefan George mere i samklang med den æsteticistiske tendens hos Stéphane Mallarmé, og Stefan George og hans disciple i George-Kreis søgte i formfuldendte digte at skabe einer kunst für die kunst, som det hed med de karakteristiske små begyndelsesbogstaver i navneordene. Ligesom Johannes Jørgensen var Stefan George stærkt præget af Charles Baudelaire, hvis Les fleurs du mal (1857) han oversatte til tysk, endnu inden han udsendte den første digtsamling i eget navn. Allerede som barn lærte den højt begavede Stefan George ud over græsk, latin, hebraisk, engelsk, fransk, hollandsk, italiensk og polsk (samt et privat sprog, han selv opfandt og skrev digte på) norsk og dansk. Han var en flittig oversætter af udenlandske digtere, og blandt de mange navne, han gjorde tilgængelig for et tysk læsepublikum var J.P. Jacobsen, som han som den første i Tyskland oversatte flere digte af. Men udvekslingen gik også den anden vej, og selvom Stefan Georges betydning for dansk litteratur har været temmelig afgrænset, har den ikke været uvæsentlig. Receptionen af Stefan George herhjemme kan siges at afspejle udviklingen i Georges forfatterskab, som sædvanligvis inddeles i 5

6 6 en del fra 1890erne og årene umiddelbart efter århundredeskiftet, der var præget af Georges år i Paris i miljøet omkring Stéphane Mallarmé, og som betegnes som symbolistisk og æsteticistisk; og en anden del, som er mere kulturkritisk, og hvor kunsten ikke blot skal være bestemmende for kunstværket, men skal sprede sig herfra og præge hele staten. Denne anden del af forfatterskabet var det, den unge Ole Wivel og hans venner sværmede for omkring år 1940 i den åndelige kreds Ringen, der blev ledet af den i Danmark bosiddende østrigske bohème Fritz Waschnitzius. Stefan George søgte i Tyskland ligesom Johannes Jørgensen herhjemme at fremstille symbolismen som en europæisk strømning. Han ønskede endda aktivt at realisere den som noget grænseoverskridende, hvilket blandt andet ses deri, at hans første tre digtsamlinger, Hymnen (1890), Pilgerfahrten (1891) og Algabal (1892), udkom med henholdsvis Berlin, Wien og Paris som udgivelsessteder. Første nummer af Stefan Georges tidsskrift Blätter für die Kunst udkom i oktober Det blev udgivet som privattryk af Carl August Klein i Berlin. Johannes Jørgensen citerer i sin artikel samme Carl August Klein, der havde skrevet om Stefan George i Blätter für die Kunsts andet nummer, december På titelbladet af Blätter für die Kunst hed det, at tidsskriftet havde en sluttet læserkreds, der var indbudt af folkene bag det, og derved forsøgte man at distancere sig fra det kapitalistiske marked og den brede masses vulgære smag og generelle nivellering. Stefan George ønskede, at tidsskriftets udvalgte læsere skulle findes på tværs af landegrænserne. Den kosmopolitiske tankegang finder man hos George allerede i 1888, hvor han fra England i et brev skriver, at han føler sig som stadig mere kosmopolitisk 6, og da tidsskriftet er ved at blive planlagt, fortæller han, hvordan han ønsker at knytte skribenter fra både England og Frankrig til det, so daß unsere mappe sozusagen die erste Internationale einrichtung dieser art würde 7 tidsskriftet og kredsen som en slags digternes Internationale i modsætning til arbejdernes, der var blevet stiftet i London i Ønsket om at knytte navne fra andre lande til tidsskriftet indbefattede også idéen om tekster på originalsprogene. Dette blev ganske vist ikke realiseret, men der var en del oversættelser i tidsskriftet, som nævnt blandt andet af J.P. Jacobsen. Også Taarnet var som bekendt meget internationalt anlagt og præsenterede i sin korte levetid de danske og nordiske læsere for en serie af interessante oversættelser. Stefan George og Blätter für die Kunsts virkning var konsekvent nok snarere at finde i det øvrige Europa end i hjemlandet. Et af de allerførste eksempler på interesse for Stefan George uden for Tyskland finder vi altså hos Johannes Jørgensen i de symbolistiske år før konversionen til katolicismen. Måske mødte de to jævnaldrende digtere endda hinanden, for Stefan George var på rejse til København i sensommeren 1890, hvor han besøgte en ven af polsk afstamning, den senere professor i slavisk ved Københavns Universitet, Stanislaus Rosznecki. 8 Den polske ven kan have taget Stefan George med i Studentersamfundet et forum, som også Jørgensen frekventerede. Flere af Georges digte fra denne tid blev til i København. Den polske ven tog sandsynligvis Stefan George med i Studenterforeningen et forum, som også Jørgensen frekventerede. Under alle omstændigheder kendte Stefan George sidenhen

7 til Taarnet, som udkom i årene , og fra Tyskland sendte han sine første bøger og sit eget eksklusive tidsskrift, Blätter für die Kunst, med posten til Johannes Jørgensen oppe i København. Stefan George debuterede i 1890 og grundlagde sit tidsskrift Stefan George var faktisk allerede tidligere på året blevet nævnt i forbigående i en artikel af Georg Brandes i Politiken (12/6 1893) om Gustav Fröding 9, før Johannes Jørgensen i september 1893 publicerede det lille essay om Stefan George i Samtiden. Brandes, der kun havde ringe sans for moderne lyrik, brød sig, som man kunne forvente, ikke om den sære og vanskeligt tilgængelige Georges digtning og hans fornemme og kølige symbolistiske tidsskrift. Stefan George, skrev Brandes, mangler ganske Naivitetens velgørende Gave. Så talte Stefan Georges poesi mere til Johannes Jørgensen. I den norske artikel, der også har som ærinde at promovere forfatterens eget symbolistiske program som et tværeuropæisk fænomen, udnævner han Stefan George til fører for den yngste litterære bevægelse i Tyskland og indsætter den tyske digter foran sig i kampen imod naturalismen. Stefan George har modtaget indflydelse fra fransk digtning, skriver Jørgensen, men er dog en meget germansk digter med rødder i romantikken. Det er stemningen og versenes æstetiske og suggestive kvaliteter, der er det centrale hos Stefan George, mener Jørgensen og giver en impressionistisk beskrivelse af hans digtekunst som stemnings-forhekselse og en drømmeavlende opium. Johannes Jørgensens litteraturkritik var i sin primære impuls, sådan som det ses i denne tekst, hverken bestemt af tematiske, biografiske eller sociologiske interesser, men var karakteriseret ved forsøget på gennem en poetiserende kritisk prosa at indfange og genfremstille det behandlede forfatterskabs samlede stemning eller tone. Således kan afsnittet, hvor Jørgensens tekst forvandles til en slags kritisk prosadigt, der beskriver Stefan Georges digtnings samlede indtryk, siges at være tekstens egentlige centrum. Jørgensens artikel, der i Samtiden står trykt mellem artikler af Knut Hamsun og Sophus Michaëlis, diskuterer til indledning en anden tysk digter, Max Dauthendey, som kort forinden havde været omtalt i Politiken. Jørgensen skriver kritisk og polemisk om Dauthendeys såkaldte farvedigte, hvilket kan virke lidt tilfældigt, men efterfølgende kontrasteres der med Stefan George, og med sikker dømmekraft fremhæves George som det større talent. Man hæfter sig i artiklen ved, at Johannes Jørgensen, næsten samtidig med at hans eget tidsskrift Taarnet skulle begynde at udkomme, omtaler Stefan Georges tidsskrift Blätter für die Kunst. Johannes Jørgensen var blandt de personer i Europa, Stefan George tilsendte numre af Blätter für die Kunst, så Jørgensen må have kendt udmærket til det. Det kunne være interessant engang at sammenligne Taarnet med det tyske tidsskrift, som uden tvivl, ved siden af de samtidige franske tidsskrifter, må have været en inspirationskilde i konceptionen af de danske symbolisters tidsskrift. Johannes Jørgensens artikel om Stefan George afsluttes med oversættelsen af to digte: Haverne lukker og Efteraar. 10 I Taarnet, juli/september 1894, oversatte Johannes Jørgensen endvidere Stefan Ge- 7

8 orges digt Af en Nattevagt. 11 Ud over artiklen fra 1893 har Johannes Jørgensen endnu en anden gang skrevet om Stefan George. Det drejer sig om en ganske kort tekst i anledning af Stefan Georges død i 1933, optrykt i Omkring Axen Assisi-Salzburg (1938). 12 I denne artikel beskriver Johannes Jørgensen, hvordan et telegram når ham om Stefan Georges død i Locarno i Schweiz. Ved læsningen af telegrammet kommer Johannes Jørgensen til at tænke på forskellige digte af den tyske digter, og han mindes den nu længst svundne tid, hvor han læste Stefan George: Det var altsaa i Halvfemsernes Dage, i Symbolismens Gennembrudstid. I København udkom Taarnet, og nede fra Bingen sendte Stefan George, med Broderhilsen, sine blaetter fuer die kunst (ikke Blätter, og ikke für og stadig med smaa Bogstaver). Nogle smaa, meget elegant udstyrede Hæfter hvor mange kom der? Maaske ikke flere, end der kom Numre af Taarnet nu er de ivrigt efterstræbte og højt betalte af Bogelskere og Antikvarer. Jeg har dem ikke længer. 13 Efterfølgende, fortæller Johannes Jørgensen, gled Stefan George ud af hans liv: Hvor den danske digter vendte sig mod katolicismen og en etisk livsfilosofi, forsøgte Stefan George at udbrede sin æsteticistiske teori til staten. Men endnu i 1893, da Jørgensen skrev sin artikel om Stefan George til det norske tidsskrift, var de begge medlemmer af symbolismens europæiske broderskab. STEFAN GEORGE For kort tid siden indeholdt Politiken en artikel om en ung tysk digter, hr. Max Dauthendey, samt et oversat stykke prosa fra hr. D s haand. Den fremmede skribent blev i Politiken karakteriseret som Farvedigter, og denne betegnelse forklaredes derhen, at hr. Dauthendey ikke skildrede andet end de farveforestillinger, som de af ham iagttagne eller oplevede tildragelser ved association vakte i hans hjerne. Som eksempler paa den tyske digters manér anførte Politiken et par urimede digte, hvori forskjellige naturstemninger erklæredes at være opløste i farve. Et af disse digte, hvis emne var en syngende drossel, lød saaledes: Purpur-øer i slumrende fjernhed. Sølverne træer over maanegrøn eng. Gyldne lianer op mod stjernerne. Fra skjælvende verdener synker luens dugg. Forbindelsen mellem disse metalliske og flammende billeder og vor hjemlige drossels sørgmodige og rene fløiten er ikke nem at finde eller rettere: er umulig at opdage for den, som ikke kjender de rækker af forestillinger, gjennem hvilke hr. Dauthendey er naaet til sit ret forbausende resultat. En paavisning af de skiftende led i denne idé-kjæde vilde have havt interesse for psykologien. Noget indtryk af drosselsang giver de citerede linjer neppe. Nærværende artikels forfatter vilde aldrig paa egen haand have gjettet dig- 8

9 tets betydning. Og selv med et fingerpeg i retning af, at her var tale om fuglesang, vilde det maanebeskinnede landskab i verset langt snarere lede tanken hen paa en nattergal. Men det sømmer sig ikke at gaa strengt i rette med hr. Dauthendey paa saa lille et grundlag som de i Politiken anførte vers. Han befinder sig foreløbig i det ultraviolette, som ikke opfattes af menneskelige sanser; man maa da afvente hans nedstigen i det synlige spektrum. Det er imidlertid interessant, at hr. Dauthendey er bleven nævnt herhjemme, thi der bliver derved en anledning til at omtale den yngste litterære bevægelse i Tyskland og særlig retningens fører, den høit begavede Stefan George. Det unge Tyskland var endnu for nogle aar tilbage realistisk og naturalistisk, under sterk indflydelse af Zola og af Ibsen. I dramaet repræsenteres denne slegt af Sudermann og Gerhard Hauptmann, i romanen af Arno Holz, Johannes Schlaf og Heinz Tovote. Det er duelige skribenter med evne til at skabe en handling, skildre en person, male et interiør. Men sterk og oprindelig stemning finder man ikke hos dem. Og hvad er til syvende og sidst poesi andet end stemning? Den reaktion mod naturalismen, som længst var begyndt indenfor det engelske sprogs grænser, og som i senere aar har skabt en række digterverker i det moderne Frankrig, forplantede sig langt om længe til Tyskland. I al stilhed forberedte nye digtere sig til at træde frem digtere, som stod i nøie forbindelse med de samtidige litterære bevægelser i Frankrig, Belgien, Holland. Blandt disse unge poeter til hvis tal ogsaa hr. Dauthendey hører ragede især en frem en, der af de andre naturlig anerkjendtes som føreren en, til hvem de saa op som til den, der véd veien og kjender maalet. Denne ene var Stefan George. * * * Stefan Georges verker foreligger endnu ikke i nogen offentlig udgave. Ligesom visse fornemme aander i det nyeste Frankrig ønsker han foreløbigt kun at vinde et mindre publikum for sig. Hans bøger Hymnen, Pilgerfahrten, Algabal er trykte i et ringe oplag og af forfatteren omsendte til de enkelte i Europa, af hvem han venter forstaaelse. Paa samme maade udgaar det tidsskrift Blätter für die Kunst gjennem hvilket han og hans venner søger at udbrede deres anskuelser om poesi. Man har i franske tidsskrifter villet aflede Stefan George og den med ham indvarslede nye tyske poesi af franske forudsætninger. Man har sagt, at Baudelaire og Verlaine her var overførte paa germanisk grund. Det er utvilsomt, at den unge tysker har følt sig styrket til at træde frem ved berøringen med nabolandets beslegtede aander. Men ligesaa utvilsomt er Stefan George udsprungen af den tyske digterstammes oprindelige rod, og hans væsentlige forudsætninger er at finde indenfor hans fædrelands grænser. Med rette hævder hr. C.A. Klein i en afhandling om Stefan George, at symbolismens urkilder rinder i den tyske romantik, og udpeger med skarpsyn Novalis som stamfaderen til tidens nyeste verker. Og hvad særlig Stefan George angaar, har hans poesi sine naturlige sidestykker i Wagners musik, Nietzsches filosofi, Klingers og Böcklins bildende kunst. * * * Der er derimod ingen lighed at finde mellem hr. Dauthendeys Farvedigte og Stefan Georges vers. Hr. Dauthendey er nærmest en 9

10 rytmisk prosaist, Stefan George tænker og føler i metrum og rim. Hans digtning gjør, for det første, et indtryk af ren og egte poesi. Den virker dernæst yderst originalt. Hermed menes ikke, at den i ydre form frembyder en og anden særhed. Men man føler i disse tre digthefter, som er Stefan Georges verk, en ganske eiendommelig og egenraadig sjæl, der udtrykker sig i suveræn og selvskabt form. Denne form kan i sit princip minde om Mollasmés [Mallarmés] ordmusik, om Verlaines suggestive kunst. Den er mere musikalsk end malende, virker mere ved det, der anes, end ved det, der siges. Som C.A. Klein har udtrykt det: hele vers synes at tilhøre et andet sprog og sætter læseren i sælsom uro. Man føler jubel og sorg, nat og lys, uden at begreberne nævnes. Alt løber ud paa at frembringe hin store samklang, hvori ordene virker ophidsende som berusningsmidler. Som en drømmeavlende opium er netop denne poesi. Versene bugter sig med sære sving som røgsøilerne fra et kar med brændende virak. Som bag en taage ser man usikre syner, vage væsener, skikkelser fra en verden over skyerne eller i havdybet. Man fanger forgjæves efter disse drømmebilleder, søger til ingen nytte at trænge gjennem taagen. Man skal sidde stille og lytte i andagt. Og da gribes man af den ordmusik, der bærer Stefan Georges dunkle og dæmrende digtning. Disse ofte uforstaaelige eller kun halvklare vers har en evne til at synge sig ind i ens bevidsthed. De hjemsøger en i tause timer, og man griber sig selv i at gaa midt paa gaden, reciterende halvhøit en af disse besynderlige rytmer. Man husker Stefan George som man husker Heine, Poe, Baudelaire. Der er trolddom i hans vers, stemnings-forhekselse og en magt, som den de gamle tillagde visse runer. Hvo, der fordrer mere fordrer klarhed, skarpe skikkelser, kjærligt syn bør huske følgende ord af Goethe: Naar der ikke gjennem fantasien opstod ting, som for evigt er forstanden problematiske, saa var der overhovedet ikke meget ved fantasien. * * * Stefan Georges digtning lader sig vanskeligt løsrive fra det sprog, med hvis lyd den saa inderligt er sammenvokset. For at give Samtidens læsere leilighed til at nærme sig en betydelig fremmed digter, er der imidlertid i det følgende forsøgt en oversættelse af to mindre Stefan Georgeske digte: Efteraar Brister der balsamdraaber af ved i træer og hegn? Gløder en himmel som vin over den høstlige egn, rødgul og isprængt med kobber, sælsomt grønt og karmin? Hvo nærmer sig den, der fremmed i navnløs ensomhed græder? Et sus af en blysom vind, et barn i dunkelblaa klæder, en duft af roser fra hjemmet i solens døende skin. Langs blinkende hækkes baand, til knitren af muldrende blade og lyse trætoppes sang, vandre vi haand i haand, tause og eventyrglade, med henrykt dvælende gang. 10

11 Haverne lukker Tidlig skumring lavt langs jorden bølger, emmer dammens dunkle ruder; taagesløret tyst og varsomt dølger lykkelige marmorguder. Blege blade hvirvles imod graven, roser, dahlier, levkøier; som en dunkel duftmusik er haven, der mod mossets søvn sig bøier. Hede maaner gjennem porten svandt, Er dit haab dit hele eie? Binder dig endnu det baand, hun bandt, Pilgrim foran livets veie? [Johannes Jørgensen: Stefan George, i: Samtiden. Populært tidsskrift for litteratur og samfundsspørgsmaal, udgivet af Gerhard Gran, årgang 4, Bergen, John Griegs forlag, 1893, s Man kunne forresten tro, at Johannes Jørgensen efterlignede Stefan George, når han i artiklen skriver navneordene med lille, men det gælder for store dele af tidsskriftet Samtiden, at denne stavemåde følges, så der synes ikke at være en sammenhæng med emnet for artiklen.] 1. Johannes Jørgensen: Mit Livs Legende. 2. bog: Taarnet. København/Kristiania 1916, s Johannes Jørgensen: Edgar Poe [1893], optrykt i: Johannes Jørgensen: Essays om den tidlige modernisme. Ved Peer E. Sørensen. Aarhus 2001, s Johannes Jørgensen: Edgar Poe, s Martin A. Hansen: Eumeniderne, i: Tanker i en Skorsten. København 1956, s Johannes Jørgensen: Mit Livs Legende. 2. bog: Taarnet, s Brev til Arthur Stahl, Citeret efter: Karlhans Kluncker: Blätter für die Kunst. Zeitschrift der Denkerschule Stefan Georges. Frankfurt a.m. 1974, s Brev til Arthur Stahl, Citeret efter: Karlhans Kluncker: Blätter für die Kunst. Zeitschrift der Denkerschule Stefan Georges, s Om Stefan Georges betydning i Danmark og Norden, se: Steffen Steffensen:»Stefan George und seine Wirkungen in Skandinavien«, i: Nerthus. Nordisch-deutsche Beiträge, Bind 2, 1969, s ; og: Heinrich Anz:» Poesiens Revolte: Die Revolution der Poesie. Stefan George, Max Dautheney, Johannes Jørgensen im Wechselspiel von skandinavischen und deutschen Literaturzentren des Fin de siècle«, i: Text & Kontext. Zeitschrift für germanistische Literaturforschung in Skandinavien, årgang 21, hefte 2, 1998, s Georg Brandes:»Gustaf Fröding«[1893], optrykt i: Samlede Skrifter. Bind 3. København 1900, s Haverne lukker er genoptrykt i: Johannes Jørgensen: Orion over Assisi og andre efterladte Arbejder. Ved Carl Bergstrøm-Nielsen. København 1959, s Senest er Stefan George oversat til dansk i en mærkværdig amatørudgivelse: Stefan George: Den døde stad. Digte i udvalg. Oversat af Madeline Rundsten. København Johannes Jørgensen: Stefan George, i: Omkring Axen Assisi-Salzburg. København 1938, s De originale eksemplarer af Blätter für die Kunst (således stavedes navnet faktisk på tidsskriftets titelbladet) og Stefan Georges tidlige digtsamlinger står endnu i høj kurs. I et tysk internetantikvariat kunne man, da nærværende artikel blev affattet, endda finde Johannes Jørgensens eksemplar af Stefan Georges anden digtsamling Pilgerfahrten i førsteudgaven fra 1891 (trykt i blot 100 eksemplarer) ifølge beskrivelsen med originalt pergamentomslag og med ordene Johannes Jörgensen August 93 skrevet forrest i bogen udbudt til en pris af 1.600,00. 11

12 Sienarejsen 20 veloplagte medlemmer af Johannes Jørgensen Selskabet rejste i begyndelsen af oktober til Siena for at søge sporene efter den danske digter i byen, hvor han opholdt sig i årene under arbejdet med at skrive bogen om den hellige Katerina af Siena. Gruppen er her fotograferet foran Hotel Chiusarelli, hvor digteren boede i værelse nr. 23. Til venstre for døren anes mindepladen, som fortæller om hans ophold her. Generalforsamling lørdag den 5. november kl. 12 på Svendborg Bibliotek. ISSN

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten

Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Et hestemenneske - af Per Høst-Madsen Første gang offentliggjort i januar 2006 i Dansk Varmblods medlemsblad Ridehesten Problemheste efterlyses til Klaus Hempfling-aften i Herning. Klaus Hempfling, som

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Det var tredje gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt

Læs mere

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Omslaget til Holger Drachmanns skitsebog fra Fanø. Gave fra Tage Sørensen til Fanø

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Kanon i dansk litteratur

Kanon i dansk litteratur Kanon i dansk litteratur Litteraturhistorien inddelt i perioder Vikingetiden (750 1075) Middelalderen (1100 1500) Renæssancen (1500 1700) Oplysning (1700 1800) Romantik (1800 1870) Det Moderne Gennembrud

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Dansk Datahistorisk Forening COMAL fylder 40 år

Dansk Datahistorisk Forening COMAL fylder 40 år Dansk Datahistorisk Forening COMAL fylder 40 år Jubilæumsarrangement på Tapeten Lørdag den 28. februar 2015 Genoptryk af nogle udvalgte artikler om COMAL m.v. fra de første numre af Datalæreforeningens

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme

For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme Prædiken til midfaste søndag 2014, Johs. 6,24-37. For år tilbage var der et indslag i cirkusrevyen. Det var på nogenlunde samme tidspunkt som hele historien med færøske bank skandalen. I det lille nummer

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Tom Kristensen: Nat i Berlin 1921 (1927)

Tom Kristensen: Nat i Berlin 1921 (1927) Tom Kristensen: Nat i Berlin 1921 (1927) Om illustrationen side 160 Carl Jensen: Forsidetegning til Verdslige Sange (1927) Maleren og tegneren Carl Jensen (1887-1961) debuterede som tegner som ganske ung

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

SELV TEST. 7 Intelligenser. Learn2Learn

SELV TEST. 7 Intelligenser. Learn2Learn SELV TEST 7 Intelligenser Learn2Learn Denne test tilhører: 1 De 7 intelligenser 7 intelligenser Intra-personel Sproglig Inter-personel Musisk Visuel-rumlig Logiskmatematisk Kropsligkinæstetisk De fremtrædende

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN

EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN NÅR KUN FANTASTISK ER GODT NOK At skabe det perfekte for hver ny service på restauranten er blevet betydelig nemmere. Evolin er et helt nyt materiale, der kombinerer luksus

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Lyd, litteratur og musik

Lyd, litteratur og musik Lyd, litteratur og musik Lyd, litteratur og musik Gestus i kunstoplevelsen Birgitte Stougaard pedersen Aarhus Universitetsforlag a Lyd, litteratur og musik Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag 2008

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Nordens bedste avistegneserier!

Nordens bedste avistegneserier! Nordens bedste avistegneserier! Rocky er de seneste års største seriesucces i Sverige og er blevet utroligt godt modtaget i nabolandet Norge. Gennem at forklæde sig selv og vennerne som dyrefigurer har

Læs mere

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung Velkommen Til at rejse & male med Inge Hornung Start med at tænke over, hvad man vil lave: En stemning Landskab Mennesker Huse Portræt Dyr Vil vi male naturalistisk eller abstrakt. Tænk på at Weie sagde

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Således havde jeg et kursus i transportplanlægning, hvor fokus var på at

Således havde jeg et kursus i transportplanlægning, hvor fokus var på at UDVEKSLING TIL AUSTRALIEN EN REJSERAPPORT Denne rejserapport er udarbejdet i forbindelse med mit udvekslingsophold til Monash University, Melbourne i perioden februar-august 2014. Udvekslingsopholdet er

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011

I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 I TID OG RUM - THOMAS KLUGE 18. juni 28. august 2011 Om Thomas Kluges kunst For mange mennesker er Thomas Kluge (f. 1969) en befriende kontrast til det, man ellers kender som MODERNE KUNST. Man kan se,

Læs mere

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld?

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Lars Geer Hammershøj Fremme af kreativitet i form af leg er med henblik på barnets menneskelige og sociale dannelse, hvorimod fremme af kreative

Læs mere

"Perikles i Athen" En rapport fra et ophold i foråret 2012 hos Det Danske Institut i Athen af Per Bloch Andersen - i denne anledning: alias Perikles

Perikles i Athen En rapport fra et ophold i foråret 2012 hos Det Danske Institut i Athen af Per Bloch Andersen - i denne anledning: alias Perikles "Perikles i Athen" En rapport fra et ophold i foråret 2012 hos Det Danske Institut i Athen af Per Bloch Andersen - i denne anledning: alias Perikles Få dage efter min ankomst skrev jeg i min dagbog: "Det

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond NYHEDSBREV Medlemsfest inkl. musik med Tom Kristensens digte Lørdag den 1. februar 2014 kl. 18 er der medlemsfest for alle medlemmer af Dansk Forfatterforening. Prisen for deltagelse er 100 kr. inkl. fri

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

En e-bog fra ANIS. Se flere titler på www.anis.dk

En e-bog fra ANIS. Se flere titler på www.anis.dk En e-bog fra ANIS Se flere titler på www.anis.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal derfor passe

Læs mere

Beethovens 9. symfoni

Beethovens 9. symfoni Beethovens 9. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Ved koncerten skal du høre en symfoni. Symfonien er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

10 Historien som værk

10 Historien som værk Forord Tænkning er work in progress. Det er tænkningens væsen at være uden punktum, at fortsætte i det uendelige, ikke have nogen afslutning. I denne forstand er den i stadig fremdrift, in progress. Men

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

SØREN KIERKEGAARD KULTURPRODUKTION SK Books SK Live www.kierkegaard-kultur.dk

SØREN KIERKEGAARD KULTURPRODUKTION SK Books SK Live www.kierkegaard-kultur.dk SØREN KIERKEGAARD KULTURPRODUKTION SK Books SK Live www.kierkegaard-kultur.dk Skriv til os på: kierkegaardkultur@gmail.com Ring på: mobil +45 23 72 31 22, mobil +45 40 59 22 83 KIERKEGAARD LIVE Musik-ledsagede

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Indledning. Om bogens baggrund og formål

Indledning. Om bogens baggrund og formål Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier Skrive-/fototeam Fortæl hele KLF, Kirke & Medier, hvad vi laver. Tag med til arrangementer eller følg med i debatter, og lav en artikel til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Hvorfor har KLF et skrive/foto-team

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6

Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013. Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Prædiken tl 3. søndag efer trinitats, Jægersborg kirke 2013 Salmer: 736 678 302 // 507 492 v.1 & 6 498 v.4-6 Jeg beder for dem, der ikke er lys i mere, dem uden længselserindring og kraf. Jeg beder for

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 Fred bringer jeg til Jer, mine børn, Den Syvfoldige Fred fra den Jordiske Moder og den Himmelske Fader. Fred bringer jeg til Jeres legeme, ledt på vej af Kraftens

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Opinion Tekster med holdninger og meninger

Opinion Tekster med holdninger og meninger Opinion Tekster med holdninger og meninger Leder En leder eller en ledende artikel er som regel skrevet af avisens chefredaktør eller et medlem af chefredaktionen. Den er som regel anbragt på samme side

Læs mere

Dansk 1920erne-30erne

Dansk 1920erne-30erne Dansk 1920erne-30erne Introduktion Med det Sthyrske cirkulære i 1900 blev dansk som fag indført. Indtil da havde læsning og skrivning været adskilte discipliner. I cirkulæret blev der lagt vægt på, at

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere