Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2004"

Transkript

1 DONG A/S Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal december 24 Highlights Koncernens nettoresultat for 3. kvartal 24 blev 94 mio. kr., mod et resultat på 245 mio. kr. i 3. kvartal. Koncernens nettoresultat blev (år-til-dato) mio. kr., mod et resultat på mio. kr. for samme periode af. DONG indgik den 2. november aftale om køb af 1,34% af gasfeltet Ormen Lange. Med købet bliver DONGs reserver firedoblet. DONG har indgået en aftale om køb af 25,1% af aktierne i Energie & Wasser Lübeck (EWL). Forventningerne til nettoresultatet for 24 er fortsat 1,7 mia. kr. Yderligere information: Anders Eldrup Administrerende direktør Carsten K. Thomsen Koncernøkonomidirektør Telefon:

2 DONG Koncern Hoved og nøgletal 2/11 Hoved- og nøgletal DONG koncern DKK i millioner fordelt på forretningsområder: Efterforskning og produktion Naturgas Distribution og Lager Transmission (Gastra A/S) Olietransport El, varme og vedvarende energi Øvrige (inklusive eliminering) (137) (528) (52) (1.384) (1.785) EBITDA 1 fordelt på forretningsområder: Efterforskning og produktion Naturgas Distribution og Lager Transmission (Gastra A/S) Olietransport El, varme og vedvarende energi Øvrige (inklusive eliminering) Resultat af primær drift (EBIT) Koncernens nettoresultat Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet (1.645) 495 (748) (2.3) 3.12 (1.818) 4.8 (2.925) Aktivsum Goodwill Nettorentebærende gæld Egenkapital Investeret kapital EBITDA margin EBIT margin (overskudsgrad) Antal medarbejdere ved periodens udgang 29% 13% % 23% % 21% % 26% % 22% Note 1: Resultat før af- og nedskrivninger, finansielle poster og skat. Note 2: Definitioner på nøgletal fremgår af DONGs årsrapport og på Note 3: Pr. 1. januar 24 blev transmissionsnettet udskilt fra DONG. Transmission (nu Gastra A/S) indgår således ikke i 24.

3 Koncernresultat og forventninger til 24 3/11 DONG-koncernen realiserede i 3. kvartal 24 et nettoresultat på 94 mio. kr. Det tilsvarende resultat for 3. kvartal var 245 mio. kr. Resultatet i 3. kvartal var påvirket af indtægtsførsel af kursgevinst på DONGs beholdning af NESA aktier på 9 mio. kr. År til dato () udgjorde koncernens nettoresultat mio. kr., mod mio. kr. i. Den samlede kursgevinst på DONGs beholdning af NESA aktier for var 475 mio. kr. Transmissionsaktiviteten (nu Gastra A/S) blev udskilt pr. 1. januar 24 og medvirker til et fald i resultatet for 24. Nettoresultatet for transmissionsaktiviteten i var 44 mio. kr. DONGs forretning påvirkes i høj grad af olieprisen, som steg i perioden. Når resultatet i 24 kun var marginalt højere end for samme periode (korrigeret for NESA kursgevinst), skyldes det hovedsagligt følgende to forhold: Olieprisen og dollarkursen indgår med forskellige tidsforskydninger i DONGs købs- og salgskontrakter for naturgas. Dette indebærer, at virkningen af olieprisændringer forholdsvis hurtigt slår igennem på salgspriserne, mens indkøbspriserne reguleres med op til 15 måneders forsinkelse (timelag-effekt). De stigende oliepriser i de første 9 måneder af gav en gevinst, som overstiger den tilsvarende gevinst, som er realiseret i 24. Denne såkaldte timelag effekt vil vendes til en negativ effekt ved en faldende oliepris. En væsentlig del af DONGs olie- og dollarkurseksponering er afdækket, da DONGs risikopolitik er baseret på en aktiv afdækning af de markedspriser, der har indflydelse på DONGs indtjening. Som et led i risikopolitikken styrer DONG aktivt markedsrisici op til fem år frem. Den negative effekt af disse afdækninger har i 24 slået mere igennem på resultatet end i. Koncernen omsatte i 3. kvartal 24 for mio. kr. I den tilsvarende periode i var omsætningen mio. kr. Den øgede omsætning i 3. kvartal skyldtes dels øget afsætning af naturgas og dels stigende oliepriser. Omsætningen var på niveau med og udgjorde mio. kr. Pengestrøm fra driftsaktivitet udgjorde mio. kr., mod 3.12 mio. kr. i. Faldet skyldtes et lavere EBITDA, samt stigning i nettoarbejdskapital, som følge af de højere oliepriser (større pengebinding i debitorer). Faldet blev kun delvist modsvaret af lavere indkomstskat og lavere finansielle poster. Pengestrøm fra investeringer udgjorde 2.3 mio. kr. mod mio. kr. i. En væsentlig del af investeringerne i 24 repræsenterer køb af Elsam aktier, mens frasalget af Gastra påvirker pengestrømmen positivt med 88 mio. kr. Forventninger til år 24 Forventningerne til nettoresultatet for 24 fastholdes på 1,7 mia. kr.

4 Særlige forhold 4/11 Elsam: Køb af aktier og fusionsdrøftelser På baggrund af en henvendelse fra et sælgerkonsortium bestående af 19 aktionærer i Elsam, indgik EGJ Elnet, hvori DONG indirekte er aktionær, i august en aftale om køb af aktier i Elsam. De eksisterende aktionærers tidsfrist for udnyttelse af deres forkøbsret er udløbet og efter de øvrige aktionærers køb ved udnyttelse af forkøbsretten, kontrollerer DONG indirekte 24,9% af aktierne i Elsam. Som oplyst i en pressemeddelelse udsendt af DONG den 16. september, drøfter DONG og Elsam muligheden for en fusion. Der er enighed om, at en eventuel fusion vil medføre betydelig værdiskabelse for ejerne i begge selskaber. Drøftelserne er ikke afsluttet. Kreditrating I september blev DONGs kreditrating offentliggjort af Standard & Poor's og af Moody's Investors Service Inc. Moody's Investors Service Inc. giver DONG A/S og DONG Naturgas A/S en vurdering på A3/negative outlook. Standard & Poor's giver DONG A/S en vurdering på A-/stable outlook. DONG Naturgas A/S er ikke vurderet af Standard & Poor's. Ratingen er baseret på den nuværende selskabsstruktur og tager højde for de forventede investeringer til implementering af DONGs strategi. Den opnåede rating understreger stabiliteten i DONGs forretning og betyder samtidig, at DONG får lettere adgang til de internationale lånemarkeder.

5 Efterfølgende begivenheder 5/11 Køb af Ormen Lange andel DONG indgik den 2. november en aftale om køb af BP's 1,34 procent-andel i Ormen Lange feltet ud for Norges kyst. Transaktionen indeholder også overtagelse af en 1,2% andel i Langeled rørledningen. Langeled vil blive integreret i den norske gasinfrastruktur, Gassled, hvilket medfører at DONG indtræder som Gassled-ejer. Købet understøtter DONGs strategi om værdiskabelse via deltagelse i hele værdikæden og vil medføre væsentlige synergier med de eksisterende aktiviteter. Med købet bliver DONGs reserver firedoblet og E&P's portefølje går fra at være oliedomineret til at blive gasdomineret. Gasreserverne går fra at udgøre ca. 15% af de samlede reserver til ca. 75% efter købet af Ormen Lange andelen. Købesummen udgør 1,2 mia. USD. Prisen er baseret på værdien af reserverne i feltet, værdien af infrastrukturen, samt værdiskabelse gennem synergier med DONGs gashandelsforretning. Herudover er der betalt for overtagelse af skattebalancer fra BP. Overtagelsen sker pr. 1. januar 25 og er med forbehold for godkendelse af de norske myndigheder. Desuden har den norske stat via Petoro frem til den 3. januar 25 mulighed for at udnytte sin forkøbsret. Køb af andel i Energie und Wasser Lübeck GmbH (EWL) DONG har indgået en aftale om et langsigtet strategisk samarbejde med Stadtwerke Lübeck GmbH, som indebærer at DONG køber 25,1% af aktierne i datterselskabet Energie und Wasser Lübeck GmbH (EWL). Købet er med forbehold for godkendelse fra de relevante myndigheder. Købsprisen for aktierne udgør 6 mio. Euro. Som en del af transaktionen tilbyder DONG en række strategiske fordele til EWL, bl.a. en energiporteføljeaftale, samarbejde omkring vedvarende energi samt oprettelsen af et fællesejet salgsselskab, e.nord. DONG har yderligere tilbudt at købe 24,8% af aktierne inden udgangen af 27. Politisk aftale om privatiseringen af DONG Den 7. oktober 24 blev der indgået et politisk forlig mellem regeringspartierne og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om privatiseringen af DONG A/S. Forliget har følgende indhold: De tidligere politiske aftaler om, at naturgasinfrastrukturen naturgasnettet og naturgaslagre skal forblive i offentligt eje, skal anses for opfyldt, så længe staten bevarer aktiemajoriteten i DONG A/S. I tilfælde af at aktiemajoriteten afhændes, skal staten først tilbagekøbe naturgasnettet og naturgaslagrene fra selskabet. Forligsparterne er åbne over for salg af alle statens aktier i DONG A/S. En afgivelse af statens aktiemajoritet inden 1. januar 215, hvad enten det sker gennem aktiesalg, fusion eller på anden vis, vil dog kræve enighed mellem parterne.

6 DONGs forretningsområder 6/11 Efterforskning og produktion Hovedtal Efterforskning og produktion (mio. kr.) Olie- & gasproduktion (mio. boe) 4, 4,5 13,7 13, EBITDA EBIT Investeringer Produktion Produktionen var i 3. kvartal 4, mio. boe (tønder olieækvivalenter), mod 4,5 mio. boe i 3. kvartal. Den lavere produktion i 3. kvartal skyldtes, at produktionen fra Tambar-feltet i Norge blev lukket ned den 23. august, da der blev konstateret en mindre lækage på rørledningen mellem Tambar og Ula felterne. Produktionen forventes genoptaget i første halvår af 25. DONGs andel af produktionen fra Tambar var i 24 forventet til ca. 3 mio. tdr. olie, hvoraf 2,2 mio. tdr. olie er produceret. DONGs ejerandel på Tambarfeltet er 45%. Produktionen i 24 var 13,7 mio. boe. og marginalt lavere end sidste år. Omkring 65 procent af produktionen i 24 kom fra danske felter, mens de resterende 35 procent kom fra norske felter. Omsætningen udgjorde i 3. kvartal mio. kr. mod 752 mio. kr. i. Omsætningen i 24 var mio. kr. mod mio. kr. i. I forhold til blev omsætningen i 24 kun påvirket marginalt (positivt) af de højere oliepriser, idet en væsentlig del af produktionen var sikret ved finansielle afdækningsforretninger. Omsætning blev positivt påvirket af, at solgte mængder i 24 oversteg producerede mængder (salg af olie produceret i ). EBIT I 3. kvartal realiseredes et EBIT på 149 mio. kr., mod 219 mio. kr. i. For 24 var EBIT 794 mio. kr., mod 818 mio. kr. i. Det forhold, at indtjeningen ikke steg på trods af de højere oliepriser, skyldtes afdækningsforretninger samt øgede afskrivninger i 24, idet Nini og Cecilie felterne først gik i produktion i september. Investeringer/efterforskning De samlede investeringer til efterforskning og produktion var hovedsageligt relateret til udbygningsaktiviteter på Syd Arne, Siri og Nini/Cecilie felterne i Nordsøen. Dertil kom opkøb på norsk sokkel, samt aktiveret efterforskning. DONG blev tildelt syv nye efterforskningslicenser i området vest for Shetlandsøerne. DONG er operatør på én af licenserne, som er lokaliseret umiddelbart nordøst for Laggan gasfundet, hvor DONG for nyligt købte en 2% andel. Fem af de tildelte licenser ligger tæt på den britisk-færøske grænse, hvor DONG allerede deltager i flere licenser på begge sider af grænsen. Den udvidede aktivitet i Storbritannien er helt i tråd med strategien om at efterforske og producere mere gas.

7 DONGs forretningsområder 7/11 Handel med naturgas Hovedtal Handel med naturgas (mio. kr.) Afsætning (Hjemmemarked) Afsætning (Eksport) Samlet afsætning (m 3 ) EBITDA EBIT Investeringer Afsætning Afsætningen i 3. kvartal 24 udgjorde 1.55 mio. m 3 naturgas, mod mio. m 3 i. Salget blev påvirket positivt af leverancerne til det hollandske marked ved ibrugtagning af den nye naturgas-ledning fra Tyra-feltet til Nogat-forbindelsen. For 24 udgjorde afsætningen af naturgas mio. m 3, svarende til en stigning på 3% i forhold til samme periode sidste år. Efter markedsåbningen er konkurrencen om kunderne på energimarkedet blevet skærpet væsentligt. DONG har tabt og forventer fortsat at tabe markedsandele på det danske marked. Tabet af markedsandele vil fortsat primært være relateret til storkundemarkedet i Danmark. Afsætningen på det tyske og hollandske marked er forøget og overstiger år-til-dato markedstabet i Danmark. For 24 blev nettoomsætningen 6.7 mio. kr., mod mio. kr. i. Omsætningsfaldet er udtryk for effekten af liberaliseringen af gasmarkedet, der teknisk har medført, at de regionale distributionsselskaber selv opkræver distributionsomkostningen for kunder i deres distributionsområder, samt tab af markedsandele på det danske marked. Effekten heraf modvirkes dog delvist af den stigende oliepris og større afsætning udenfor Danmark, hvilket også er de primære årsager til stigningen i omsætningen fra mio. kr. i 3. kvartal til 1.83 mio. kr. i 3. kvartal 24. EBIT EBIT udgjorde i 3. kvartal mio. kr. mod 177 mio. kr. i samme periode sidste år. For 24 var EBIT 1.8 mio. kr. mod 1.42 mio. kr. i. Faldet i EBIT skyldtes hovedsageligt to forhold. Tabet af markedsandele i Danmark blev opvejet af større afsætning til Tyskland og Holland, men øgede transportomkostninger medførte lavere marginer på dette salg, så samlet set betød markedstabet et reduceret EBIT. For det andet havde timelag effekten, som tidligere beskrevet, ikke den samme positive påvirkning for resultatet, som det var tilfældet i.

8 DONGs forretningsområder 8/11 Distribution og Lager Hovedtal Distribution og Lager (mio. kr.) Transporterede mængder (mio. m3) EBITDA EBIT Investeringer Omsætningen udgjorde i 3. kvartal 24 i alt 167 mio. kr. mod 169 mio. kr. i. For 24 var omsætningen 622 mio. kr. mod 617 mio. kr. i. For såvel 3. kvartal som var omsætningen i 24 på niveau med omsætningen i. Tarifstrukturen indenfor distributionsaktiviteten blev ændret med virkning fra 1. oktober, og sammenhængen mellem de transporterede mængder og omsætningen er som følge heraf ikke sammenlignelig med. EBIT I 3. kvartal 24 var EBIT 5 mio. kr., mod 79 mio. kr. i. For 24 er EBIT 97 mio. kr. lavere end i. Faldet i EBIT skal ses i sammenhæng med udskillelsen af transmissionsnettet (Gastra) fra distributionsog lageraktiviteterne, der bevirkede at omkostningsfordelingen i koncernen ændrede sig. For distributions- og lageraktiviteterne betød det en omkostningsreduktion i, som ikke gentager sig i 24. Olierør Hovedtal Olierør (mio. kr.) Transporterede mængder (mio. tdr.) 28,9 26,3 83,9 82, EBITDA EBIT Investeringer Omsætningen var i 24 lavere end omsætningen i. Omsætningen består dels af den af Folketinget fastsatte fortjeneste på værdien af de transporterede oliemængder, dels af viderefakturerede omkostninger uden fortjeneste. I 24 var andelen af omsætning uden fortjeneste mindre end i og årsagen til den lavere omsætning. EBIT I 24 er EBIT højere end i for såvel kvartalet som. De høje oliepriser er baggrunden for den forbedrede indtjening. DONGs omsætning relateret til transporterede oliemængder er i 24 højere end i, og dermed er fortjenesten større.

9 DONGs forretningsområder 9/11 El, varme og vedvarende energi Hovedtal El, varme og vedv. energi (mio. kr.) El-produktion (GWh) Varmeproduktion (TJ) El-distribution (MWh) EBITDA EBIT Investeringer Produktion DONGs el-produktion blev i 24 øget væsentligt i forhold til som følge af øget produktionskapacitet fra vindmøller. Aktiviteterne indenfor varmeproduktion og el-distribution var primært relateret til EnergiGruppen Jylland, hvor DONG den 1. april erhvervede en ejerandel på 65,6 procent. En mindre del af varmeproduktionen (ca. 25%) var geotermisk og ikke relateret til EnergiGruppen Jylland. I 3. kvartal var omsætningen 162 mio. kr., mod 122 mio. kroner i 3. kvartal. For 24 var omsætningen 536 mio. kr., mod 267 mio. kr. i. Omsætningsforøgelsen var primært relateret til den øgede produktion af vindenergi og det faktum, at EnergiGruppen Jylland ikke indgik i koncernen i 1. kvartal af. EBIT EBIT for 3. kvartal 24 blev 18 mio. kr. mod 2 mio. kroner i 3. kvartal. For 24 blev EBIT 56 mio. kr. mod 6 mio. kr. i. Det forbedrede resultat skyldtes det højere aktivitetsniveau indenfor vindenergi.

10 Koncernen i tal 1/11 Resultat & Balance DONG koncern DKK i millioner Resultatopgørelse Salg til hjemmemarked Salg til eksport Eksportandel (procent) Bruttoresultat Kapacitetsomkostninger Resultat før afskrivning på goodwill Afskrivning på goodwill (115) 39 (28) (168) 571 (28) (329) (84) (359) (84) (539) 3.28 (112) Resultat af primær drift (EBIT) Andel af resultat før skat i ass. virksomheder (7) 2 (2) Finansielle indtægter og omkostninger, netto Resultat før skat Skat Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af resultat Nettoresultat (79) 276 (179) 97 (3) 94 (15) 53 (284) 2 (1) (935) 1.33 (74) (1.18) (2) (1.299) (7) Balance Goodwill Øvrige immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Omsætningsaktiver Samlede aktiver Aktiekapital Opskrivningshenlæggelse Bunden egenkapital i regulerede virksomheder Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital Minoritetsinteresser Langfristede gældsforpligtelser og hensatte forpl. Kortfristede gældsforpligtelser Samlede Passiver Egenkapitalforrentning Soliditet (excl. indregning af bunden EK) Gearing (nettorentebærende gæld/ek) 3% 5% 11% 6% 52% 16% 11% 5% 11% 14% 52% 16% 12% 49% 14%

11 Koncernen i tal, fortsat 11/11 DONG koncern DKK i millioner Egenkapitalens udvikling Egenkapital ved periodens begyndelse Koncernens andel af periodens resultat Værdiregulering af sikringsinstrumenter efter skat Tilgang af bunden egenkapital i reg. virksomheder ved tilkøb Øvrige reguleringer (697) (7) (1.419) (19) (11) Udbetalt udbytte Egenkapital ved periodens slutning (1.96) (44) (44) Likvide beholdninger Likvide beholdninger ved periodens begyndelse Pengestrømme fra driftsaktivitet Salg af datterselskaber Pengestrømme fra investeringsaktivitet i øvrigt Betalt udbytte Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i øvrigt Ændring i likvide beholdninger Likvide beholdninger ved periodens slutning (1.645)x 119 (211) (748) (335) (588) (2.883) (1.96) (644) (2.58) (1.818) (44) (1.677) (833) (2.925) (44) (1.148) (45) 3.61 USD/tdr Udvikling i prisen på dated brent (månedsgennemsnit) j f m a m j j a s o n d DKK/ USD 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6, 5,9 5,8 Udvikling i dollarkurs (månedsgennemsnit) j f m a m j j a s o n d 24

Indholdsfortegnelse. DONGs forretningsområder

Indholdsfortegnelse. DONGs forretningsområder Årsrapport 2005 Indholdsfortegnelse Forord 2 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Efterforskning og produktion 10 Naturgas, handel 12 Naturgas, distribution og lager 13 El og vedvarende

Læs mere

38.490 mio. kr. 10.032 mio. kr. 3.091 mio. kr. 2009: 35.791 mio. kr. 2009: 6.830 mio. kr. 2009: 1.081 mio.kr.

38.490 mio. kr. 10.032 mio. kr. 3.091 mio. kr. 2009: 35.791 mio. kr. 2009: 6.830 mio. kr. 2009: 1.081 mio.kr. DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER Omsætning EBITDA Resultat efter skat 38.490 10.032 3.091 : 35.791 : 6.830 : 1.081 mio.kr. Solidt resultat samtidig med at omstillingen til grøn energi fortsætter Bestyrelsen for

Læs mere

DONG Energy kort fortalt

DONG Energy kort fortalt Årsrapport 2010 DONG Energy kort fortalt DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S. Januar 2013

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S. Januar 2013 Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S Januar 2013 BERETNING OM DONG ENERGY A/S Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 8 A. Formål, afgrænsning og metode...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 -

Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse 2010-1 - Årsregnskabsmeddelelse for 2010 (1. januar til 31. december 2010) Et vanskeligt år for DSB Koncernens resultat før skat udgjorde 173 mio. kr. (460 mio. kr.) i 2010, hvilket

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 (1. januar til 31. marts 2012)

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 (1. januar til 31. marts 2012) 1 2 Delårsrapport for 2012 (1. januar til 31. marts 2012) Første kvartal har været præget af fortsatte økonomiske udfordringer, men også af pæn kundevækst og forbedret rettidighed Jesper T. Lok Strategiske

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source

Delårsrapport 2011. 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 2011 1. januar 2011-31. marts 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 10-2011) One Source Delårsrapport 1. januar 2011-31. marts 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i FLSmidth & Co. A/S har i dag

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøfonden

Årsrapport 2013. Nordsøfonden Årsrapport 2013 Nordsøfonden Indholdsfortegnelse Oplysninger om Nordsøfonden 3 Nordsøfondens hovedtal 5 Ledelsesberetning 7 Regnskabspraksis 21 Regnskab 27 Resultatopgørelse 29 Balance 30 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5 Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger og ledelse Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Hovedaktivitet og formål 5 Hovedtal og nøgletal 6 Ledelsesberetning Bestyrelsens

Læs mere

Årsrapport 2009. H+H International A/S

Årsrapport 2009. H+H International A/S Årsrapport 2009 H+H International A/S build with with ease Kort om H+H HVEM H+H s historie begynder i Danmark tilbage i 1909, hvor det første selskab i H+H-koncernen stiftes for at drive sten- og grusgravningsvirksomhed.

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs

Til Københavns Fondsbørs Til Københavns Fondsbørs Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500 29. august 06 RU23 / 2006 Halvårsrapport 2006 Bestyrelsen for Royal

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2002 (3. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...

Læs mere