DONG Energy. Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal Omsætningen for kvartalet udgjorde mio. kr. mod mio. kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DONG Energy. Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2006. Omsætningen for kvartalet udgjorde 5.848 mio. kr. mod 4.204 mio. kr."

Transkript

1 DONG Energy 25. august Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal Omsætningen for kvartalet udgjorde mod i EBIT for kvartalet udgjorde 977 mod EBIT for 1. halvår udgjorde mod Resultat efter skat for kvartalet blev mod 891 Resultat fra associerede selskaber udgjorde i kvartalet 458 mod 3 Resultat efter skat for 1. halvår udgjorde mod Pengestrømme fra driften udgjorde i kvartalet mod Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde mod -528 mio. kr. De væsentligste investeringer var købene af el-aktiviteterne i København og Frederiksberg kommuner, 30% af aktierne i Energi E2, samt 21% af aktierne i Elsam HNG Midt-Nord Salg og DONG Energy indgik i juni en 3-årig aftale om levering af naturgas gældende fra 1. januar 2007 Gazprom og DONG Energy indgik i juni en aftale om leverancer af russisk gas til Forventningen til årsresultatet opjusteres med 0,6 mia. kr. til 4,9 mia. kr. som følge af højere oliepriser samt bedre resultat i de tilkøbte el-selskaber Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal Side 1 af 14 DONG Energy Kraftværksvej 53 Telefon:

2 Koncern - Hoved og nøgletal Hoved- og nøgletal Nettoomsætning fordelt på forretningsområder: Efterforskning og produktion Naturgas, handel Naturgas, distribution og lager Olierør El og vedvarende energi Øvrige (inklusive eliminering) (199) (174) (501) (472) (29) EBIT fordelt på forretningsområder: Efterforskning og produktion Naturgas, handel Naturgas, distribution og lager Olierør El og vedvarende energi Øvrige (inklusive eliminering) (21) 2 (36) 15 (51) Finansielle poster, netto (9) (190) (139) (329) 190 Resultat efter skat EBITDA EBITDA margin (%) (3) EBIT margin (overskudsgrad) (%) Frie pengestrømme til egenkapital 2 (med opkøb) (2.157) (4.600) (4.334) (266) Frie pengestrømme til egenkapital 3 (uden opkøb) Aktiver Likvider (5.907) Rentebærende gæld Nettorentebærende gæld (583) (583) Egenkapital Investeret kapital Finansiel gearing 7 0,30 (0,02) 0,30 (0,02) 0,32 Note 1 : Resultat før af- og nedskrivninger, finansielle poster og skat Note 2 : Pengestrømme fra driftsaktivitet og investeringsaktivitet Note 3 : Pengestrømme fra driftsaktivitet og investeringsaktivitet, eksklusiv pengestrømme fra køb/salg af virksomheder Købesummen for Ormen Lange er medtaget som opkøb Note 4 : Likvider består af likvide beholdninger der frit kan disponeres over + værdipapirer som indgår i den løbende likviditetsstyring - kassekreditter. Note 5 : Rentebærende gæld er eksklusiv udnyttede kassekreditter Note 6 : Egenkapital +/- tab/gevinst vedrørende sikringsinstrumenter på egenkapitalen + nettorentebærende gæld Note 7 : Nettorentebærende gæld divideret med egenkapital Koncernregnskabsmeddelelsen er aflagt i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU og de yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede og statslige aktieselskaber. Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal Side 2 af 14 DONG Energy Kraftværksvej 53 Telefon:

3 Koncernresultat og forventninger til fremtiden I 2. kvartalsresultatet indgår Elsams resultat med 43% i april og 65% i maj og juni. I 1. kvartal indgik Elsam med 25%. Energi E2 indgår i 2. kvartalsresultatet med 87% for maj og juni. Nesa indgår med 100% gennem Elsam s og DONG Energy s ejerskab. Elsam, Energi E2 og Nesa er indregnet som associeret virksomhed til og med 30. juni. El-aktiviteterne fra Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune indgår i 2. kvartalsresultatet med 100% for maj og juni. Koncernresultat 2. kvartal Omsætning I 2. kvartal blev omsætningen mod i. Stigningen skyldes de højere oliepriser, som mere end opvejede nedgangen i produktion og afsætning af gas. Herudover indgår der omsætning fra de nytilkøbte el-aktiviteter fra Frederiksberg og København kommuner på 489 Den gennemsnitlige oliepris udgjorde 69,6 USD/tdr. mod 51,6 USD/tdr. i, svarende til en stigning på 35%. EBIT EBIT for 2. kvartal udgjorde 977 mod i. Når EBIT faldt i forhold til til trods for de højere olie- og gaspriser skyldes det, at indkøbspriserne for gas i kvartalet var væsentligt højere end i. DONG Energy kan købe gas fra flere typer af kontrakter med forskellig prisindeksering. Afhængig af de aktuelle priser samt forventningerne til det fremtidige prisniveau er det i visse kvartaler optimalt at købe gas fra de relativt dyre kontrakter mod billigere gas i andre kvartaler. I 2. kvartal er der aftaget relativt dyrere gas end i. Hertil kom lavere salg af olie og gas. Det påvirkede EBIT positivt, at der var mindre negativ effekt af sikringsinstrumenter i end i. Herudover påvirkede de nytilkøbte el-aktiviteter EBIT positivt med 31 Finansielle poster De finansielle poster udgjorde i 2. kvartal en omkostning på 9 mod 190 i. Finansielle poster Renteindtægter (omk.), netto (102) (83) (19) Renteelement af fjernelsesomk. (13) (17) 4 Udbytte fra kapitalandele (108) Øvrige 102 (202) 304 Finansielle poster, netto (9) (190) 181 Nettorenteomkostningerne i 2. kvartal steg i forhold til på trods af, at den gennemsnitlige nettorentebærende gæld på ca. 8 mia. kr. var på niveau med. Stigningen skyldes det generelt højere renteniveau i. Udbytte fra kapitalandele var 108 lavere i end i, hvor udbytte fra Elsam indgik. Øvrige finansielle poster udgjorde en indtægt på 102 i 2. kvartal mod en omkostning på 202 i. Indtægten i vedrørte primært valutakursreguleringer af debitorer/kreditorer og lån, mens størstedelen af omkostningen i vedrørte sikringsinstrumenter. Fra og med 3. kvartal har sikringsinstrumenter, der økonomisk anses som sikring, men som regnskabsmæssigt ikke lever op til kravene om sikring, været indeholdt i EBIT (omsætning) frem for finansielle poster. Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal Side 3 af 14

4 Selskabsskat Skat af periodens resultat udgjorde 362 mod 34 i. Skatteprocenten - korrigeret for at associerede virksomheder indregnes efter skat (), skattefrie avancer () samt ekstraordinære skatteindtægtsførsler på 320 () - var 37% mod 38% i. Koncernens høje gennemsnitlige skatteprocent skyldes primært, at kulbrinteindkomst beskattes med 78% i Norge. Resultat efter skat Resultat efter skat for kvartalet udgjorde mod 891 i. Det højere resultat skyldes primært, at resultater fra associerede virksomheder indgik med 458 (primært Elsam, Energi E2 og Nesa) mod 3 i. Korrigeret for resultatstigningen fra el-selskaberne og en avance på 23 ved salg af virksomheder i samt engangsindtægter i var resultatet 132 bedre end. Nedgangen i EBIT blev dermed mere end kompenseret af de lavere finansielle omkostninger. Pengestrømme Periodens pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde mod i. Stigningen skyldes en reduceret binding i arbejdskapital, delvist modsvaret af et lavere EBITDA. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde mod -528 i. De væsentligste investeringer var købene af el-aktiviteterne i København og Frederiksberg kommuner, 30% af aktierne i Energi E2, 21% af aktierne i Elsam samt investering i Ormen Lange og Langeled projekterne. Købesummen for el-selskaberne indgår som et nettobeløb efter modregning af kapitaludvidelsen på i alt til SEAS-NVE og en række tidligere Elsam aktionærer. Købesummen for el-aktiviteterne i Københavns Kommune indgår desuden kun delvist, idet der udestår en betaling på 6,7 mia. kr. Koncernresultat 1. halvår Omsætning I 1. halvår blev omsætningen mod i. Stigningen skyldes de højere oliepriser og stigning i solgte mængder naturgas, delvist modregnet af nedgangen i olieproduktionen. Den gennemsnitlige oliepris udgjorde 65,8 USD/tdr. mod 49,5 USD/tdr. i, svarende til en stigning på 33%. Omsætning fra de nytilkøbte el-aktiviteter fra Frederiksberg og København kommuner indgår med 489 i. EBIT EBIT for 1. halvår udgjorde mod i. EBIT var i positivt påvirket af engangsindtægter på 177 vedrørende salg af licenser og salg af overskydende cushiongas. 3% 2% 4% De højere olie- og gaspriser var den væsentligste årsag 52% til stigningen i EBIT. Herudover påvirkede det positivt, at der var mindre negativ effekt af sikringsinstrumenter i end i. Omsætningens fordeling i 1. halvår EBIT var negativt påvirket af, at indkøbsprisen for en andel af gasmængderne steg mere end salgspriserne. 72% 5% 1% 1% 19% 41% Efterforskning og produktion Naturgas, handel Naturgas, distribution og lager Olierør El og vedvarende energi EBIT-fordeling i 1. halvår Efterforskning og produktion Naturgas, handel Naturgas, distribution og lager Olierør El og vedvarende energi Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal Side 4 af 14

5 Finansielle poster De finansielle poster udgjorde i 1. halvår en omkostning på 139 mod 329 i. Finansielle poster Renteindtægter (omk.), netto (126) (159) 33 Renteelement af fjernelsesomk. (26) (27) 1 Udbytte fra kapitalandele (108) Øvrige 9 (255) 264 Finansielle poster, netto (139) (329) 190 På trods af det stigende renteniveau faldt nettorenteomkostningerne i 1. halvår i forhold til, idet den gennemsnitlige nettorentebærende gæld udgjorde ca. 4 mia. kr. mod ca. 7 mia. kr. i. Nettogælden er påvirket af, at DONG Energy medio udstedte hybridkapital for 8,1 mia. kr., der indgår som egenkapital. Renterne udgiftsføres ikke i resultatopgørelsen, men fragår egenkapitalen som udbytte. Størstedelen af øvrige finansielle omkostninger i vedrørte sikringsinstrumenter. Selskabsskat Skat af periodens resultat udgjorde mod 464 i. Skatteprocenten - korrigeret for at associerede virksomheder indregnes efter skat (), skattefrie avancer () samt ekstraordinære skatteindtægtsførsler på 320 () - var 34% mod 37% i. Faldet skyldes primært et fald i skatteprocenten i Efterforskning og Produktion, hvor øgede investeringer i Norge har medført øgede skattemæssige fradrag. Resultat efter skat Resultat efter skat for perioden udgjorde mod i. Resultatet var påvirket af resultater fra associerede virksomheder (primært Elsam, Energi E2 og Nesa) på 664 mod 4 i. Korrigeret for resultatstigningen fra el-selskaberne og engangsindtægter udgjorde stigningen 1.085, som hovedsagligt skyldes de højere olie- og gaspriser, samt lavere finansielle omkostninger. Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde i 1. halvår mod i. Stigningen skyldes et højere EBITDA og lavere betalte finansielle omkostninger, delvist modsvaret af en større binding i arbejdskapital på grund af de højere energipriser. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde mod i. De væsentligste investeringer var købene af el-aktiviteterne i København og Frederiksberg kommuner, yderligere 39% af aktierne i Elsam, 30% af aktierne i Energi E2 samt investering i Ormen Lange og Langeled projekterne. Egenkapital Egenkapitalen var ved udgangen af 1. halvår mod ved udgangen af. Egenkapitalen er forøget med en kapitaludvidelse i april på til SEAS-NVE og en række tidligere Elsam aktionærer, periodens resultat og ændringen i effekten af værdiregulering af sikringsinstrumenter, delvist modsvaret af udbyttebetalinger på i alt 486 Balance Balancesummen steg fra ved udgangen af til , hovedsagligt som følge af kapitaludvidelsen og investeringerne i el-aktiviteterne i København og Frederiksberg kommuner, 30% af ak- Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal Side 5 af 14

6 tierne i Energi E2 og yderligere 39% af aktierne i Elsam. Den nettorentebærende gæld var mod positiv 208 ved udgangen af. Forventninger til Forventningen til årsresultatet opjusteres til 4,9 mia. kr. i forhold til 4,3 mia. kr. som udmeldt den 22. maj i koncernregnskabsmeddelelsen for 1. kvartal. Opjusteringen på 0,6 mia. kr. skyldes følgende: Resultatet i det hidtidige DONG forventes 0,2 mia. kr. højere, hovedsageligt som følge af de højere realiserede oliepriser i 2. kvartal. Forventningen er baseret på en gennemsnitlig oliepris på 65 USD/tdr. for den resterende del af året Resultaterne fra de tilkøbte el-selskaber (Elsam, Energi E2, Nesa samt Københavns Kommunes og Frederiksberg Kommunes el-aktiviteter) indgår med et resultat på 1,5 mia. kr., hvor der i koncernregnskabsmeddelelsen for 1. kvartal var indregnet 1,2 mia. kr. Opjusteringen skyldes hovedsagligt højere el-priser Udsagn om fremtiden Kvartalsmeddelelsen indeholder udsagn om fremtidige forhold herunder om de finansielle forventninger til. Disse udsagn er i deres natur usikre og forbundet med risici. Mange faktorer kan bevirke, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Eksempler på sådanne faktorer omfatter, men er ikke begrænset til, udviklingen på olie-, kul-, el-, CO 2 -, valuta-, eller rentemarkederne, ændring i lovgivning, regulering eller standarder, forandring af konkurrencesituationen på DONG Energy s markeder og leveringssikkerhed. Integrationsomkostninger og synergier i forbindelse med sammenlægningen samt renteudgifter vedrørende købesummen for de tilkøbte selskaber er indregnet med 0,4 mia. kr. mod tidligere 0,5 mia. kr. som følge af lavere forventede renteudgifter Særlige begivenheder 3-årig aftale mellem DONG Energy og HNG Midt-Nord Salg DONG Energy og HNG Midt-Nord Salg indgik i juni en 3-årig aftale om levering af naturgas gældende fra 1. januar Selskaberne aftalte i december at justere den nugældende aftale om naturgaslevering efter at Konkurrencestyrelsen havde udtrykt betænkelighed ved DONG Energy's eneleverandørstatus. Den nye aftale omhandler ca. 60% af HNG Midt-Nord Salgs nuværende naturgasafsætning, mens selskabets resterende gasbehov dækkes af nye leverandører. HNG Midt-Nord Salg har i dag naturgaskunder, svarende til knap 2/3 af de danske naturgasforbrugere, og afsætter ca. 800 mio. m 3 naturgas pr. år. Gaskøbsaftale med Gazprom I juni indgik Gazprom og DONG Energy en aftale om leverancer af russisk gas til. Ifølge aftalen vil Gazprom påbegynde gasleverancer til i 2011 via den nordeuropæiske rørledning. Dette er den første aftale nogensinde om gasleverancer mellem Rusland og. DONG Energy vil på sigt aftage 1 mia. m 3 gas om året frem til 2031 med mulighed for en betydelig forøgelse i de årlige mængder. Derudover vil det danske selskab under en separat aftale næste år påbegynde gasleverancer til et af Gazproms datterselskaber, Gazprom Marketing and Trading, på det britiske marked. Kontrakten vil løbe i 15 år og forudser årlige leverancer på 600 mio. m 3. Gassen vil blive leveret gennem Langeledledningen, som vil forbinde Ormen Lange gasfeltet (Norge) med Storbritannien. Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal Side 6 af 14

7 Stævning fra tidligere Elsam aktionærer DONG Energy modtog i juni en stævning fra 12 tidligere aktionærer i Elsam, som forudskikket i de tidligere aktionærers pressemeddelelse af 15. marts. Sagen er anlagt ved Vestre Landsret og vedrører uenighed om, hvorvidt en forkøbsretsbestemmelse i Elsams tidligere vedtægter er udløst. Den principale påstand er igangsætning af en forkøbsret. Den subsidiære påstand er betaling af et erstatningsbeløb, som er opgjort til ca. 800 Begivenheder efter periodens udløb Vattenfall-aftale Den 1. juli overtog DONG Energy Vattenfalls 35,3% ejerandel i Elsam, samt Vattenfalls 40% andel i Avedøre 2 værket. Samtidig overtog Vattenfall Nordjyllandsværket, Fynsværket, Amagerværket, decentrale værker i Helsingør og Hillerød, samt visse vindaktiviteter. Disse aktiviteter har hidtil været ejet af Elsam og Energi E2. Den endelige opgørelse vedrørende transaktionen forventes afsluttet ved årets udgang. Rating Moody s Investors Service ændrede den 11. august kreditvurderingen for DONG Energy s obligationslån (Baa1) og hybridkapital (Baa3) fra Stable Outlook til Positive Outlook. Ændringen skete blandt andet som en konsekvens af, at DONG Energy med succes har afsluttet sine opkøbstransaktioner inden for el-sektoren i, samt at Ormen Lange projektet fortsat følger tidsplanen. Aftale med Energinet.dk om salg af Ll. Torup gaslager DONG Energy sælger gaslageret i Ll. Torup til Energinet.dk. Salgsprisen er 2,0 mia. kr. Herudover er der aftalt en eventuel yderligere betaling baseret på værdien af aktiviteterne efter år Den regnskabsmæssige gevinst ved salget forventes at udgøre ca. DKK 1,0 mia. efter skat, som vil blive indtægtsført i maj Salget påvirker således ikke -forventningerne. Den endelige gennemførelse af transaktionen er betinget af EU Kommissionens godkendelse. Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal Side 7 af 14

8 DONG Energy s forretningsområder Efterforskning og produktion Hovedtal Efterforskning og produktion Olie- & gasproduktion (mio. boe) 3,4 4,4 7,4 9,1 (1,7) Nettoomsætning EBITDA EBIT Investeringer (4.902) Produktion/Afsætning Produktionen var i 2. kvartal 3,4 mio. boe (tønder olieækvivalenter) mod 4,4 mio. boe i 2. kvartal. Faldet kan primært henføres til det naturlige fald i produktion fra modne felter. Produktion i 2. kvartal var fordelt med 55% fra de danske felter og 45% fra de norske felter. For 1. halvår var produktionen 7,4 mio. boe mod 9,1 mio. boe i 1. halvår. Reduktionen skyldes primært naturligt aftagende produktion fra modne felter. Nettoomsætning Nettoomsætningen i 2. kvartal udgjorde mod i. Den højere nettoomsætning skyldes højere oliepriser samt mindre negativ effekt af sikringsinstrumenter i end i. Nettoomsætningen i 1. halvår var mod i. Den øgede nettoomsætning skyldes højere priser, mindre negativ effekt af sikringsinstrumenter i end i samt indtægter ved salg af licenser. EBIT I 2. kvartal realiseredes et EBIT på 692 mod 454 i. Det højere EBIT kan henføres til den øgede nettoomsætning. I 1. halvår realiseredes et EBIT på mod 781 i. EBIT var i 1. halvår påvirket negativt af øgede produktionsomkostninger foranlediget af produktionsfremmende aktiviteter med henblik på at modvirke produktionsnedgangen fra modne felter. Dette mere end opvejes dog af de højere oliepriser i. Efter periodens udløb er det konstateret, at efterforskningsboringen Robin-1 ikke indeholdt tilstrækkelige spor af kulbrinter til produktion. Omkostningerne til boringen vil blive indregnet i resultatopgørelsen for 3. kvartal. Investeringer/Efterforskning Investeringerne udgjorde i 2. kvartal 639 mod 640 i 2. kvartal. I kvartalet vedrørte 431 investeringerne i det norske gasfelt Ormen Lange og gasledningen Langeled. For 1. halvår udgjorde investeringerne mod i. Reduktionen skyldes, at 1. halvår var påvirket af købesummen for Ormen Lange og Langeled andelene. Investeringerne i udbygningen af Ormen Lange gasfeltet og Langeled rørledningen udgjorde 788 Ved udgangen af 2. kvartal var Ormen Lange projektet 75% færdigt. Feltet forventes fortsat at gå i produktionen i 4. kvartal Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal Side 8 af 14

9 DONG Energy s forretningsområder Naturgas, handel Hovedtal Naturgas, handel Naturgasafsætning (mio. m 3 ) Nettoomsætning EBITDA EBIT Investeringer (1.398) Afsætning Salget af naturgas var i 2. kvartal 136 mio. m 3 lavere end i. Faldet skyldes i overvejende grad et lavere salg på den hollandske gasbørs, TTF. Salget i 1. halvår var samlet 178 mio. m 3 højere end som følge af den kolde danske vinter samt øget eksportsalg. Nettoomsætning For 2. kvartal var nettoomsætningen mod i. Omsætningen var i 1. halvår mod i. Stigningen skyldes primært højere salgspriser samt indregning af Intergas Levering (hollandsk salgsselskab). EBIT EBIT for 2. kvartal blev 228 mod 623 i. Når EBIT faldt til trods for de højere salgspriser, skyldes det relativt højere indkøbspriser. DONG Energy kan købe gas fra flere typer af kontrakter med forskellig prisindeksering. Afhængig af de aktuelle priser samt forventningerne til det fremtidige prisniveau kan det i visse kvartaler betale sig at købe gas fra de relativt dyre kontrakter mod billigere gas i andre kvartaler. I 2. kvartal er der aftaget relativt dyrere gas end i. Hertil kom et fald i solgte mængder. EBIT for 1. halvår blev mod i. Stigningen skyldes primært de højere salgspriser samt øgede mængder, delvist modsvaret af højere købspriser. Investeringer Investeringerne i 1. halvår var primært relateret til købet af Ormen Lange ejerandelen og købet af en ejerandel i selskabet Energie und Wasser Lübeck GmbH på 25,1%. Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal Side 9 af 14

10 DONG Energy s forretningsområder Naturgas, distribution og lager Hovedtal Naturgas, distribution og lager Transporterede mængder (mio. m 3 ) (2) Nettoomsætning EBITDA EBIT Investeringer (10) Nettoomsætning Nettoomsætningen i 2. kvartal var 15 højere end i, primært som følge af øget salg af lagerkapacitet og mindre tarifstigninger. Nettoomsætningen i 1. halvår var 18 højere end i. EBIT EBIT for kvartalet blev 35 mod 21 i. Forbedringen er primært relateret til øget lagersalg og højere tariffer. EBIT for 1. halvår var 58 højere end i. Stigningen skyldes primært, at der i marts ekstraordinært blev solgt overskydende cushiongas som medførte en gevinst på 43 Gassen blev tilovers, da lageret i Ll. Torup fik tilladelse fra Energitilsynet til at sænke trykket i kavernen. Olierør Hovedtal Olierør Transporterede mængder (mio. tdr.) (4) Nettoomsætning EBITDA EBIT Investeringer Nettoomsætning Nettoomsætningen i 2. kvartal blev 112 mod 119 i. Faldet skyldes lavere refunderbare omkostninger (gennemfaktureres til brugerne af olierøret). Denne effekt oversteg den positive effekt af de højere oliepriser i. Nettoomsætningen i 1. halvår blev 2 højere end i. Når stigningen ikke blev større, til trods for de højere oliepriser, skyldes det et fald i de refunderbare omkostninger. EBIT EBIT for kvartalet var 13 mod 12 i. EBIT for 1. halvår var 3 højere. Stigningen skyldes de højere oliepriser, som mere end opvejede lavere transporterede mængder. Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal Side 10 af 14

11 DONG Energy s forretningsområder El og vedvarende energi Hovedtal El og vedvarende energi Nettoomsætning EBITDA EBIT Investeringer (61) DONG Energy overtog pr. 1. maj kontrollen over el-aktiviteterne, som tidligere var ejet af henholdsvis Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. De overtagne selskaber indgår fra denne dato. Nettoomsætning I kvartalet blev nettoomsætningen 559 mod 57 i. Omsætningen fra el-aktiviteterne fra København og Frederiksberg kommuner udgjorde 489 EBIT EBIT for kvartalet blev 30 mod 0 i. El-aktiviteterne fra København og Frederiksberg kommuner indgik med to måneder og udgjorde 31 Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal Side 11 af 14

12 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt koncernregnskabsmeddelelsen for perioden 1. januar juni. Koncernregnskabsmeddelelsen er aflagt i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU, samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede og statslige aktieselskaber. Det er ledelsens opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at koncernregnskabsmeddelelsen giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 30. juni samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme i perioden 1. januar juni. Hørsholm, den 25. august Direktion: Anders Eldrup Adm. direktør Bestyrelse: Fritz H. Schur Formand Lars Nørby Johansen Næstformand Asbjørn Larsen Svend Sigaard Lars Torpe Christoffersen Jens Kampmann Kresten Philipsen Poul Arne Nielsen Jesper Magtengaard Medarbejdervalgt Thorkild Meiner-Jensen Medarbejdervalgt Bent Stubkjær Pedersen Medarbejdervalgt Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal Side 12 af 14

13 Bilag 1 af 2 Koncernen i tal Resultatopgørelse Salg til hjemmemarked Salg til eksport Nettoomsætning Eksportandel (procent) 52% 54% 56% 53% 3% Bruttoresultat Kapacitetsomkostninger (251) (150) (336) (264) (72) Resultat af primær drift (EBIT) Avance ved salg af virksomheder Andel af resultat efter skat i ass. virksomheder Finansielle poster, netto (9) (190) (139) (329) 190 Resultat før skat Skat (362) (34) (1.186) (464) (722) Resultat efter skat Balance Immaterielle aktiver Materielle aktiver Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Værdipapirer (72) Likvide beholdninger (5.899) Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver (2.217) Samlede aktiver Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte Hybridkapital (7) Minoritetsinteresser (676) Egenkapital Langfristede forpligtelser Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Øvrige kortfristede forpligtelser (3.162) Samlede passiver Egenkapitalforrentning (%) Soliditet (%) Note 1 : I likvide beholdninger pr. 30. juni er indregnet deponeret beløb på vedrørende betaling af Elsam-aktier den 3. juli. Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal Side 13 af 14

14 Bilag 2 af 2 Koncernen i tal Egenkapitalens udvikling Egenkapital ved periodens begyndelse Resultat efter skat Værdiregulering af sikringsinstrumenter efter skat 85 (425) 203 (1.135) Kapitalforhøjelse Udbetalt udbytte (35) 0 (35) 0 (35) Udbytte vedrørende hybridkapital (451) 0 (451) 0 (451) Ændring i hybridkapital (99) (67) (8.162) Ændring i minoritetsinteressers andel af egenkapitalen (1) (15) Øvrige reguleringer (32) Egenkapital ved periodens slutning Pengestrømme Pengestrømme fra driften før ændringer i arbejdskapital Ændringer i arbejdskapital (798) 773 (1.571) Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer (5.872) (656) (10.683) (8.567) (2.116) - herunder investering i materielle anlægsaktiver 1 (845) (751) (1.319) (1.206) (113) Salg af aktiver/aktiviteter Pengestrømme fra investeringsaktivitet (4.146) (528) (8.870) (7.402) (1.468) Frie pengestrømme til egenkapital (2.157) (4.600) (4.334) (266) Udbetalt udbytte (35) 0 (35) 0 (35) Udbytte vedrørende hybridkapital (451) 0 (451) 0 (451) Øvrig finansieringsaktivitet (12.367) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (12.853) Valutakursregulering af likvider Ændring i likvider (27) (13.118) Likvider ved periodens begyndelse Likvider ved periodens slutning (5.907) Note 1 : Inklusiv købesum for Ormen Lange USD/ tdr. Udvikling i prisen på olie, dated Brent (Månedsgennemsnit) j f m a m j j a s o n d 6,50 6,30 6,10 5,90 5,70 5,50 DKK/ USD Udvikling i dollarkurs (Månedsgennemsnit) j f m a m j j a s o n d DONG Energy er en af Nordens førende energikoncerner med hovedsæde i. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle og sælge energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger ca medarbejdere og omsætter for 33 mia. danske kroner. Det er planen at notere DONG Energy's aktier på Københavns Fondsbørs inden for de kommende år. Yderligere information: Louise Münter Media Relations Telefon: Michael Steen-Knudsen Telefon: Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal Side 14 af 14 DONG Energy Kraftværksvej 53 Telefon:

DONG Energy. Koncernregnskabsmeddelelse for 1. kvartal Omsætningen for kvartalet udgjorde mio. kr. mod mio. kr.

DONG Energy. Koncernregnskabsmeddelelse for 1. kvartal Omsætningen for kvartalet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. DONG Energy 22. maj Koncernregnskabsmeddelelse for 1. kvartal Omsætningen for kvartalet udgjorde 8.184 mod 5.105 i 2005 EBIT for kvartalet udgjorde 2.831 mod 1.337 Resultat efter skat blev 2.083 mod 769

Læs mere

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2006 EBIT. -231 mio. Omsætningen for kvartalet udgjorde 8.948 mio. kr. mod 3.391 mio. kr.

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2006 EBIT. -231 mio. Omsætningen for kvartalet udgjorde 8.948 mio. kr. mod 3.391 mio. kr. KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL Omsætning 8.948 mio. kr. -231 mio. kr. Resultat efter skat 643 mio. kr. 3. kvartal var det første kvartal hvor de tilkøbte elselskaber Elsam, Energi E2, Nesa og

Læs mere

DONG A/S. Koncernregnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005

DONG A/S. Koncernregnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 DONG A/S 2. marts 2006 Koncernregnskabsmeddelelse for og 4. kvartal blev et godt år med væsentligt bedre resultater end forventet ved årets start. Det bedre resultat skyldtes hovedsageligt højere oliepriser.

Læs mere

DONG A/S. Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2005

DONG A/S. Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2005 DONG A/S 30. august Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal Koncernens nettoresultat for 2. kvartal blev 891 mod 319 i 2. kvartal. Resultatet blev positivt påvirket af de højere oliepriser, samt engangsindtægter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2006 OG 4. KVARTAL 2006 EBIT. 5.534 mio.

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2006 OG 4. KVARTAL 2006 EBIT. 5.534 mio. KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR OG 4. KVARTAL Omsætning 35.661 mio. kr. EBIT 5.534 mio. kr. Resultat efter skat 4.917 mio. kr. blev et meget tilfredsstillende år. Resultatet blev positivt påvirket af høje

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2004

Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2004 DONG A/S Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 24 2. december 24 Highlights Koncernens nettoresultat for 3. kvartal 24 blev 94 mio. kr., mod et resultat på 245 mio. kr. i 3. kvartal. Koncernens nettoresultat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

EBITDA. 3.186 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008 med følgende hovedpunkter:

EBITDA. 3.186 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008 med følgende hovedpunkter: DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2008 Omsætning 15.080 mio. kr. EBITDA 3.186 mio. kr. Resultat efter skat 1.252 mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret)

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret) 29.10.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2014 Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Kvartalsrapport, 2014/15 (1. oktober 2014 31. december 2014) første kvartal af regnskabsåret 2014/15 Resume: Gabriel realiserer en vækst i omsætningen på 10% og et resultat

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter:

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter: DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL Omsætning 7.224 mio. kr. EBITDA 1.689 mio. kr. Resultat efter skat 108 mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal med følgende

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

Kvartalsmeddelelse: januar marts 2004 DONG A/S

Kvartalsmeddelelse: januar marts 2004 DONG A/S Kvartalsmeddelelse: januar marts 24 4. juni 24 DONG A/S Highlights Overskud efter skat for 1. kvartal 24 er 845 mio. kr. mod et overskud på 1.11 mio. kr. i 1. kvartal 23 Forventningerne til resultatet

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. september 2011 (urevideret)

Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. september 2011 (urevideret) 02.11.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Trekvartårsrapport pr. 30. september 2011 Trekvartårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30.

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret) 29.06.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere