EU Overensstemmelseserklæring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU Overensstemmelseserklæring"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 EU Overensstemmelseserklæring 3 Anvendte standarder 4 Sikkerhedsforanstaltninger 5 Personel 6 Sikkerhedsudstyr 6 Udpakning 6 Tekniske specifikationer 6 Løftekapacitet ved frontløft 6 Løftekapacitet ved sideløft 7 Lovpligtigt 12 måneders eftersyn 7 Betjeningsvejledning 8 Forberedelse af løft 8 Montering af kontravægte 8 Tilslutning af batteri spænding 9 Indstilling af hjulbredde 9 Daglig test af vakuum systemet inden opstart. 10 Indstilling af sugekopper 12 Betjeningsgrebenes funktion 13 Rotering af løftet emne. 14 Svingning af løftet emne (horisontalt) 14 Løft af byrde 15 Vakuum alarm 15 Batteri alarm 15 Opladning af batteri 16 Fejlmuligheder 16 Transport af glaslift 17 Horisontal arm (ekstraudstyr) 18 Indledning 18 Sikkerhedsforanstaltninger 18 Montering af horisontalarm. 19 Vedligeholdelses skema 22 Demonteringsvejledning 26 Nyttige informationer 26 Bestilling af reservedele: 26 Garanti/Godtgørelse: 26 Service og reparation: 26 Garantibestemmelser: 26 Garantien bortfalder hvis: 26 Ansvarsfraskrivelse: 26 Bilag 27 A) El - diagram 27 B) Hydraulik - diagram 27 C) Reservedelsliste 27 D) Attest for prøvebelastning 27 1

3 Indledning GLASLIFT 250 er fremstillet med henblik på, at forbedre arbejdsmiljøet og hermed at reducere tunge og komplicerede løft i bygge- og anlægsbranchen, samt tillige at skabe et væsentligt rationale i det manuelle ressourceforbrug forbindelse med vinduesmontering. Glasliften må kun anvendes til at løfte emner med en max vægt på 250 kg. Dette er betinget af, at der anvendes 6 stk. kontravægte og byrden placeres centreret. Hvis der foretages sideløft, må byrden veje max. 100 kg, betinget af, at der monteres 3 kontravægte på modsat side som løftet foretages, og ingen på samme side. Også her skal byrden løftes centreret. Glasliften fungerer el-hydraulisk og forsynings spændingen leveres fra et 12V batteri. Manualen er skrevet som en del af den nødvendige dokumentation, der ligger til grund for CEgodkendelsen af maskinen. Maskinen er udført i henhold til maskin-, lavspændings- og EMCdirektivets krav til teknisk dokumentation. Det er hensigten med dette dokument, at gøre det muligt at eftervise materiellets overensstemmelse med disse direktiver. Indeholdt i manualen er også en række anvisninger, der omhandler maskinens drift og vedligeholdelse, samt en række sikkerhedsbestemmelser der skal overholdes af operatøren. Manualen skal derfor altid være i umiddelbar nærhed af maskinen, og operatøren skal være bekendt med de gældende sikkerheds- og driftsanvisninger. 2

4 EU Overensstemmelseserklæring Undertegnede repræsentant fra: DaniliftA/S Søndergården 34 DK-9640 Farsø Denmark Tel.: Erklærer hermed at: TYPE: MASKIN. NR.: GLASLIFT 250 GL02D Er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i RÅDETS DIREKTIV 98/37/EF om sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med maskiner og sikkerhedskomponenter. Anvendte direktiver: 98/37/EF Maskindirektivet 73/23/EØF Lavspændingsdirektivet 89/336/EØF EMC-direktivet Anvendte standarder: Se næste side. Maskinen er testet og afprøvet af fabrikanten. Det erklæres hermed at sikkerhedskrav såvel som funktionskrav er fundet i orden ved afprøvningen. Leveringsdato: Søren N. Olesen 3

5 Anvendte standarder DS/EN ISO Maskinsikkerhed. Grundlæggende begreber og generelle principper for projektering, konstruktion og udformning. Del 1: Grundlæggende terminologi, metodik. DS/EN ISO Maskinsikkerhed. Grundlæggende begreber og generelle principper for projektering, konstruktion og udformning. Del 2: Tekniske principper. DS/EN 1050 Maskinsikkerhed principper for risikovurdering. DS/EN 13155:2003 Kraner sikkerhed ikke fastspændte løfteanordninger til lastning. DS/EN 982:1999 Maskinsikkerhed Sikkerhedskrav til hydrauliske og pneumatiske systemer og komponenter. Herudover er der anvendt følgende anvisninger fra Arbejdstilsynet: At-anvisning nr (marts 1998) Belastningsprøve af hejse- og løfteredskaber. At-meddelelse nr (oktober 1996) Anhugningsgrej. At-meddelelse nr (Januar 1999) Anvendelse af hejse-, løfte-, og transportredskaber. Tegningsmaterialet samt det tekniske dossier for GLASLIFT 250 vil producenten være i besiddelse af i 10 år ( ). Eventuelle spørgsmål vedrørende dokumentationsmaterialet bedes rettet til HH INTELLITECH APS. 4

6 Sikkerhedsforanstaltninger For korrekt og forsvarlig brug af maskinen skal følgende sikkerhedsforanstaltninger overholdes: Maskinen må kun betjenes af instrueret personale. Maskinen må kun håndtere en byrde på stabilt og plant underlag Kontroller altid at der er fri bane i kørselsretningen. Hvis der foretages løft over 1,5 m over grundplan, skal der anvendes mekanisk sikring. Dette er også gældende i forbindelse med alt etagearbejde med risiko for udfald. Lastkapaciteten må ikke overskrides. Vægten af byrden skal kendes. I tvivlstilfælde skal det undersøges inden byrden løftes. Byrden skal altid løftes centreret. Udvis stor forsigtighed ved håndtering af byrde. Overfladen hvorpå byrden anhugges med sugekopperne skal være glat, tør og fri for snavs og urenheder. Emnet skal altid løftes med alle 4 sugekopper. Hvis vakuum suget mister trykket afgives der et akustisk og visuelt advarselssignal og byrden skal fjernes omgående! Dagligt skal der udføres en test af vakuum suget inden første anhugning. Fortag aldrig løft over personer. Denne glaslift må aldrig anvendes ved dårlige lysforhold. Om nødvendigt skal der etableres arbejdslys. Ved reparation og lign. skal hovedafbryderen afbrydes og 115/230V stik for ladning skal fjernes fra stikkontakt. Glasliften er monteret med 1 stk. 12V batteri. Sikkerhedsforskrifter vedrørende håndtering af batteri: Batteriet skal håndteres med omhu. Undgå kontakt med batterisyrerne. Hold ikke åben ild hen over batteriet pga. eksplosionsfare. Glasliften er forsynet med et hydrauliksystem se sikkerhedsforskrifter herfor under vedligeholdelse. Hvis liften eller anhugnings grejet har defekter må det ikke anvendes før fejlen er udbedret. Liften må aldrig anvendes til personløft eller persontransport. Det er operatørens ansvar at al kørsel, løft og håndtering af byrder foregår forsvarligt!! 5

7 Personel Operatøren skal instrueres i brug og være bekendt med sikkerhedsforskrifterne inden opstart. Sikkerhedsudstyr HH Intellitech stiller ingen krav om personlige værnemidler, men der henviser til interne sikkerhedsforskrifter. Det anbefales dog, at der anvendes sikkerhedsfodtøj. Udpakning Emballagen fjernes forsigtig for at undgå ridser og buler. Efter udpakningen kontrolleres udstyret for transportskader. I tilfælde af transportskader kontaktes forhandleren hurtigst muligt. Inden ibrugtagningen er det vigtigt, at operatøren er bekendt med sikkerhedsforanstaltningerne og betjeningsvejledningen. Tekniske specifikationer Beskrivelse Løftekapacitet Egenvægt Min. Udv. hjul bredde Max Udv. hjul bredde Maskinlængde Max maskinhøjde Lufttryk i hjul (for) Lufttryk i hjul (bag) Ladestrøm Batteri Opladningstid Værdi 250 kg 290 kg / 440 kg 630 mm 840 mm 1650 / 2600 mm 2720 mm 4,2 bar. 3,5 bar. 115/230 V 12 V Ca. 12 timer Løftekapacitet ved frontløft Ved løft monteres der kontravægte afhængig af vægt på byrden se nedenstående beskrivelse. En kontravægt vejer 25 kg. Antal vægte Max. løftekapacitet Ingen 100 kg 1 Kontravægt 125 kg 2 Kontravægte 150 kg 3 Kontravægte 175 kg 4 Kontravægte 200 kg 5 Kontravægte 225 kg 6 Kontravægte 250 kg MAX 250 KG 6 KONTRAVÆGTE 6

8 Løftekapacitet ved sideløft Ved sideløft er glasliften konstrueret til at løfte max. 100 kg. Dette er betinget af at der anvendes 3 kontravægte på modsat side som løftet foretages og ingen på samme side. Lovpligtigt 12 måneders eftersyn For hver 12. måned eller ved ejerskifte skal der foretages et hovedeftersyn af udstyret. Det er påkrævet at eftersynet foretages af leverandøren eller en anden sagkyndig. Fabrikanten har udarbejdet en check-liste der skal følges ved hvert serviceeftersyn. Når glasliften er godkendt påsætter forhandleren et skilt for hvornår næste serviceeftersyn skal foretages. Eftersynet bestilles hos forhandleren, se skilt herfor på maskinen. Ejeren af udstyret er ansvarlig for bestilling af eftersynet. Eftersynet er tillige en forudsætning for garantien på maskinen opretholdes. 7

9 Betjeningsvejledning Forberedelse af løft I mens glasliften forberedes til løftearbejde bremses glasliften ved at trække bremse håndtaget ned som illustreret. Glasliften må aldrig anvendes ved dårlige lysforhold. Om nødvendigt skal der etableres arbejdslys. Montering af kontravægte Kontravægtene monteres i henhold til nedenstående beskrivelse. En kontravægt vejer 25 kg. Det er vigtigt at vægten på byrden kendes inden løftet fortages Antal vægte Max. lastkapacitet Ingen 100 kg 1 Kontravægt 125 kg 2 Kontravægte 150 kg 3 Kontravægte 175 kg 4 Kontravægte 200 kg 5 Kontravægte 225 kg 6 Kontravægte 250 kg MAX 250 KG 6 KONTRAVÆGTE Løftekapaciteten må ikke overskrides! 8

10 Tilslutning af batteri spænding Tilslut batterispænding ved at dreje hovedafbryderen til ON. Når glasliften ikke er i drift skal hovedafbryderen stå i pos. OFF. Indstilling af hjulbredde Det er simpelt at ændre hjulbredden ved at flytte hjulene ind på indvendig side af hjulophænget. Dette gøres ved at sænke den lodrette hydraulikcylinder i bundposition. Herefter vippes frontrammen så langt ned, at den går mod gulvet og hermed løfter hjulene fra gulvet. Splitten demonteres og hjulet trækkes af og monteres på den indvendige side af hjulophænget og fastgøres igen med split. 9

11 Daglig test af vakuum systemet inden opstart. Hver dag inden ibrugtagning skal vakuumsuget gennemgå en test i henhold til nedenfor beskrivelse. 1) Der skal sikres at systemet opnår et undertryk på 0,7 bar (det normale arbejdstryk). 2) Spændings forsyningen afbrydes, og det sikres at der afgives et akustisk og visuelt advarselssignal når undertrykket er på 0,4 bar. 3) Kontroller vakuum systemet for tæthed. 4) Hvis der er defekter på vakuum systemet, må fejl kun udbedres af HH INTELLITECH. Tilslut forsynings spænding til vakuum systemet ved at dreje omskifteren i ON position. Når vakuum systemet ikke anvendes, skal dreje omskifteren drejes i position OFF. Ved at trække ud i trykknappen aktiveres det dobbelte vakuum system. Vakuum pumperne kører indtil der er opnået et vakuum på - 0,7 bar. Kontroller vakuum trykket på de 2 vakuum metre. Yderligere er der også monteret 2 kontrollamper og 2 akustiske alarmer som aktiveres ved for lavt vakuum niveau. Kontrollamper og akustiske alarmer skal være afbrudt inden glasliften er klar til at løfte en byrde. 10

12 Når der er opnået et vakuum på -0,7 bar og kontrollamper og akustiske alarmer er afbrudt, afbrydes forsynings spændingen til vakuum systemet, for at kontrollere om alarmen for forsynings spænding fungerer. Når omskifteren drejes i position OFF begynder de 2 lamper at blinke og de 2 akustiske alarmer aktiveres. Alarmerne skal være aktiveret i min. 2 minutter før de automatisk afbrydes. Efter denne test drejes omskifteren igen over i ON position og alarmerne afbrydes automatisk. De 4 sugekopper monteres på front rammen og indstilles i henhold til nedenfor beskrivelse. Slangerne på sugekopperne tilsluttes lynkoblingerne 11

13 Indstilling af sugekopper Alle 4 sugekopper skal indstilles således, at de alle bærer byrden. Dette gøres ved at løfte op i splitten og trække enheden til den rette position, herefter slippes splitten igen. Split for vandret positionering Split for lodret positionering 12

14 Betjeningsgrebenes funktion Løfte cylinder Tilt cylinder Front cylinder Hydraulik udtag Sideforskydning af byrde Det er muligt at sideforskyde byrden, for at lette isætningen. Dette gøres ved at dreje styret sidevejs. Styr for sideforskydning Der er monteret en låsesikring for fastholdelse af midterposition.. 13

15 Rotering af løftet emne. Det løftede emne kan roteres ved at trække ud i låsepalen for positionering. Frontrammen roteres og palen låser automatisk i næste position. (drejer i et interval å 45 ) Låsepal for positionering af løfteåg Svingning af løftet emne (horisontalt) Frontrammen kan drejes således, at emnet bæres langs med glasliften. Hermed er det muligt at køre glasliften med løftet emne gennem en smal døråbning. Dette gøres ved at trække op i låsepalen for positionering. Frontrammen drejes og palen låser automatisk i næste position (drejer i et interval på 45 ) Låsepal for positionering af løfteåg Ved sideløft kan glasliften max løfte 100 kg! 14

16 Løft af byrde Liften er nu klar til at udføre den konkrete løfteopgave. Hjulbremsen udløses, der køres frem til byrden og vakuumsuget tilpasses foran byrden med de 4 hydrauliske betjeningsgreb. Sugekopperne placeres mod byrden og alle 4 sugekopper aktiveres ved at trykke på trykknappen. Når der tilsluttes vakuum går der ca. et halvt minut inden der er opnået korrekt sug. I denne tid afgives der et akustisk signal. Forlad aldrig liften med hængende byrde. Vakuum alarm Hvis der opstår et undertryk på under 0,4 bar afgives der et akustisk og visuelt advarselssignal. Sker dette skal byrden fjernes omgående. Batteri alarm Hvis batteri spændingen falder til under 10 volt vil lampen for batteri alarm begynde at blinke. Batteriet skal nu oplades inden fortsat brug. 15

17 Opladning af batteri Batterierne oplades ved at tilslutte stikket til 115/230V. Den totale opladningstid er ca. 12 timer. Stik for opladning af batteri Ved opladning af batteri, skal det sikres at der fremkommer lys i de 2 dioder som illustreret på billedet. Opladningen skal foregå ved 14,4 V. Indikation for opladning Spændings niveauet kan aflæses her. Fejlmuligheder Der kan opstå følgende fejlmuligheder der hindre normal drift: Hovedafbryderen er ikke aktiveret. Hovedafbryderen for vakuum systemet er ikke aktiveret Der er sprunget en sikring. Manglende olie på hydraulik systemet. 16

18 Transport af glaslift Glasliften kan transporteres på en trailer eller en ladvogn. Dette kan gøres ved at løfte glasliften med en truck eller en kran. Husk at sideforskydningen skal være fastlåst med låsesikringen. Der er vigtigt at alle hydraulikcylindre står i bundposition under transport. Løft med kran: Glasliften løftes ved hjælp af 3 kæder der fastgøres i de 3 huller for løft. Løft med truck: Huller for løft. Glasliften kan også løftes med truck. Dette gøres ved at placere gaflerne på trucken mellem for- og baghjul på glasliften, så løftet foretages på maskinkroppen. Maskinen fastgøres herefter forsvarligt i de dertil beregnede huller der sidder på begge sider af maskinkroppen. 17

19 Horisontal arm (ekstraudstyr) Indledning Horisontalarmen anvendes hvor der er behov for, at rotere emnet op til 180 grader. Når horisontalarmen er monteret, reduceres løftekapaciteten til 175 kg og det er under forudsætning af, at der monteres 8 stk. kontravægte på glasliften. Det er ikke tilladt at anvende horisontalarmen med mindre at alle 8 kontravægte er monteret. Sikkerhedsforanstaltninger For korrekt og forsvarlig brug af maskinen skal følgende sikkerhedsforanstaltninger overholdes: Horisontalarmen må kun anvendes af instrueret personale. Horisontalarmen må kun anvendes, når der er monteret 8 stk. kontravægte på glasliften. Lastkapaciteten på 175 kg. må ikke overskrides. 18

20 Montering af horisontalarm. 1. Træk låsesplit ud af aksel 2. Drej positionsbolt så den er fri af lås. 3. Løft aksel fri 4. Løft Frontramme af 5. GL-250 er nu klar til montering af horisontalarm 6. Monter horisontalarmen. 7. Sæt aksel på plads igen. 19

21 8. Låsesplitten monteres på akslen 9. Slangeholder skrues fast med fingerskrue 10. Hydraulikslanger tilkobles. 11. Justeringsbolte spændes, så der ikke er slør i horisontalarmen. 12. Beslag for ekstra kontravægte 13. Påmonter beslag i begge sider. 20

22 14. Påmonter beslag for kontravægte i begge sider. 15. Beslag for ekstra kontravægte er monteret. Klar til montering af kontravægte. 16. Monter kontravægte i begge sider. 17. Horisontalarmen er klar til brug. 21

23 Interval: 50 driftstimer 150 driftstimer 500 driftstime 750 driftstime 1500 driftstime Hver dag Smøres med Smørefedt Billede nr. Vedligeholdelses skema Beskrivelse af eftersyn Smøring af drejeled for styr X X 1 Smøring af frontsystem X X 2 Smøring af parallelt løft X X 3 Smøring af sideforskydning X X 4 Kontroller luft i dæk X 5 Kontroller hydrauliksystem X Kontroller el- ledninger X 6 Rengøring af lynkoblinger X 7 Udskiftning af begge vakuumfiltre X 8 Kontrol af sugekopper X Kontrol af vakuumslanger X Smøring af horizontal arm X X 9 Beskrivelse af eftersynet: Smøring med smørefedt i begge smørenipler. Alt overskydende fedt tørres af. Billede 1 Billede 2 Styret for frontsystemet smøres med smørefedt de anviste steder ved hjælp af en pensel. Smøring med smørefedt i begge smørenipler. Alt overskydende fedt tørres af. away. 22

24 Smøring med smørefedt i alle 5 smørenipler. Alt overskydende fedt tørres af. Billede 3 Smøring med smørefedt i alle 4 smørenipler. Alt overskydende fedt tørres af. Billede bar 3,5 bar Forhjulene skal være pumpet med et max tryk på 4,2 bar. Baghjulene skal være pumpet med et max tryk på 3,5 bar. Billede 5 23

25 Når olieniveauet skal kontrolleres er det vigtigt at alle cylindre køres i bundposition. Herefter kan olieniveauet kontrolleres ved at demontere låget på olietanken. Olieniveauet skal være 25 mm under tankniveau. Er der ikke det skal der efterfyldes med hydraulikolie type: Texaco Rando HD32. Billede 6 Ydermere kontrolleres hydrauliksystemet og slangerne for lækage og utætheder. Alle 4 lynkoblinger rengøres for skidt og snavs inden tilkobling Billede 7 Filteret udskiftes ved at demontere låget og tage fileret op. Nyt filter monteres og låget skrues på igen. Filteret skal udskiftes 1 gang årligt Billede 8 Smøring med smørefedt i begge smørenipler. Alt overskydende fedt tørres af. Billede 9 24

26 Alle 4 sugekopper kontrollers for slidtage eller beskadigelse. Sugekoppernes vakuumevne kontrolleres ved at tilslutte vakumm efterfulgt af at rokke med byrden. Rens sugeoverfladerne regelmæssigt med sprit eller lignende ikke-ætsende rengøringsmidler. Gummipuden må aldrig udsættes for sollys i længere tid af gangen, da den ellers hurtigere vil miste sin elasticitet. Picture 9 Smør evt. jævnligt grebets stifter med en dråbe olie for at undgår friktion, når grebet aktiveres. Kontrol af vakuumslanger: Vakuumslanger og samlinger kontrolleres for utætheder. Ved arbejde med hydraulikolie gøres opmærksom på følgende advarsler: Hydraulikolie kan i vedvarende kontakt med hud medføre allergi. Hydrauliktåger kan ved indånding medføre lungelidelser. En stråle fra en hydraulikslange kan forårsage alvorlige hud- og øjenskader. Olieleverandørens advarsler og henvisninger skal følges. Ved adskillelse kan der være ophobet statisk tryk fra komprimeret olie. Dette kan medføre pludselige udsprøjtninger. Hydraulikolien kan på grund af drift være så varm (70 C eller mere) at det ved adskillelse kan medføre skoldning. 25

27 Demonteringsvejledning Hvis maskinen skal adskilles med henblik på destruktion, gøres der opmærksom på følgende forhold: Maskinen indeholder dele, der skal bortskaffes i henhold til landets gældende miljøregler om destruktion og deponering af farligt affald. Disse regler er gældende for: Nyttige informationer Bestilling af reservedele: Maskindele og afskærmninger. Hydraulikolie og hydrauliske komponenter. Elektriske komponenter såsom batterier og motorer. De rigtige og originale reservedele fås ved at kontakte forhandleren. Garanti/Godtgørelse: Reservedele leveret i garantiperioden bliver faktureret. En kreditnota tilsendes straks efter at de defekte dele er returneret og det er konstateret at garantibetingelserne er opfyldt. Service og reparation: Justeringer og mindre reparationer kan nemt klares på stedet. Derimod bør større reparationer overlades til forhandleren, som har et veluddannet personale og det nødvendige specialværktøj. Garantibestemmelser: Garantien dækker materiale og montagefejl på dele som ved vor undersøgelse viser sig at være forkerte eller utilstrækkelige til normal brug, og som er sendt til os franko inden 12 måneder efter levering. Garantien dækker ikke normalt slid eller efter justeringer. Garantien bortfalder hvis: Produktet bliver brugt forkert Produktet anvendes i miljøer hvortil det ikke er beregnet Produktet bliver overbelastet Dele bliver udskiftet fejlagtigt eller uoriginale dele er anvendt og der sker skade som følge deraf. Årligt eftersyn samt regelmæssigt eftersyn ikke har fundet sted. Ansvarsfraskrivelse: HH Intellitech påtager sig intet ansvar for skader på personer eller ting forvoldt af maskinen, som følge af mangler, fejl eller fejlagtig brug. Ligeledes fralægger HH Intellitech sig ethvert ansvar for mistet fortjeneste, driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab, påført køber eller tredjemand. 26

28 Bilag A) El - diagram B) Hydraulik - diagram C) Reservedelsliste D) Attest for prøvebelastning 27

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Industri. AL-LIFT ApS Rugmarken 2 DK-7620 Lemvig Tel.: +45 97 10 10 74 e-mail: info@al-lift.com www.al-lift.com. Vores fokus er:

Industri. AL-LIFT ApS Rugmarken 2 DK-7620 Lemvig Tel.: +45 97 10 10 74 e-mail: info@al-lift.com www.al-lift.com. Vores fokus er: WE LIFT YOU WE LIFT YOU Vores fokus er: Partnerskab Helstøbt oplevelse Høj kvalitet Økonomisk fordel for dig Direktør Allan Laursen, +45 4089 4478 Industri 2014 Allan Laursen, direktør for AL-LIFT, har

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250 Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE City Ranger 50 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 50 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual 1 15 Udgave: Juli 2012 Indhold 1. Generelt... 3 1.1 en... 3 1.2 Teknologisk baggrund... 4 1.3 Garanti... 5 1.4 Advarsler... 6 1.4.1 Generelt... 6 1.4.2 Montering & igangsætning... 6 1.4.3 Strøm... 6 2.

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Hydraulisk Borehammer HRD20

Hydraulisk Borehammer HRD20 Hydraulisk Borehammer HRD20 Fra serienr. 3195 Revideret 03.11.2014 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCN borehammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Tiller brugermanual Sikkerhedsinstruktioner for Tiller Disse sikkerhedsinstruktioner bør altid følge med Tiller. Læs først disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 <<

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 << SM 6 Betjeningsvejledning >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring SM 6 >> Staring SM 6 Kære STARING-kunde

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Tvangsblander. EF-overensstemmelseserklæring. Administration: Ved Damhussøen 24, DK 2720 Vanløse. Værksted: Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre

Tvangsblander. EF-overensstemmelseserklæring. Administration: Ved Damhussøen 24, DK 2720 Vanløse. Værksted: Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A Fabrikant SoRoTo Maskiner Aps Ved Damhussøen 2720 Vanløse Danmark erklærer hermed, at SoRoTo Tvangsblander Typer: 40L/30, 0L/30, 80L/30, 0L/30,

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 2 arbejdsdage bestillingsdag

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

LP8 Installationsmanual

LP8 Installationsmanual LP8 Installationsmanual Indhold 1. FØR MONTAGEN... 3 1.1 Anbefalet værktøj... 3 1.2 Kontrol af opstillingssted før monteringen... 3 1.3 Håndtering af løfteplatformen... 3 1.4 Transport... 3 1.5 Kontrol

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Komponenter side 4 a) Apparatet b) Tilbehør 3. Betjening af apparatet side 5 a) Kontrolknapper

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

AL 140 AL 240 / AL 340

AL 140 AL 240 / AL 340 AL 140 - Hydrostatisk fremdrift - Differential spærre 45% låsning (begge aksler) - Hurtigskifte (SAE) - Flydestilling på læsser - Let trin-løs tilkobling af hydraulikslanger til ekstern hydraulik - Mulighed

Læs mere

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g Sole Sole Slim t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g D e n n e b r u g e r v e j l e d n i n g e r u d v i k l e t t i l t e k n i k e r e, i n s t a l l a t ø r e r, f y s i o t e r a p e u t

Læs mere