EU Overensstemmelseserklæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU Overensstemmelseserklæring"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 EU Overensstemmelseserklæring 3 Anvendte standarder 4 Sikkerhedsforanstaltninger 5 Personel 6 Sikkerhedsudstyr 6 Udpakning 6 Tekniske specifikationer 6 Løftekapacitet ved frontløft 6 Løftekapacitet ved sideløft 7 Lovpligtigt 12 måneders eftersyn 7 Betjeningsvejledning 8 Forberedelse af løft 8 Montering af kontravægte 8 Tilslutning af batteri spænding 9 Indstilling af hjulbredde 9 Daglig test af vakuum systemet inden opstart. 10 Indstilling af sugekopper 12 Betjeningsgrebenes funktion 13 Rotering af løftet emne. 14 Svingning af løftet emne (horisontalt) 14 Løft af byrde 15 Vakuum alarm 15 Batteri alarm 15 Opladning af batteri 16 Fejlmuligheder 16 Transport af glaslift 17 Horisontal arm (ekstraudstyr) 18 Indledning 18 Sikkerhedsforanstaltninger 18 Montering af horisontalarm. 19 Vedligeholdelses skema 22 Demonteringsvejledning 26 Nyttige informationer 26 Bestilling af reservedele: 26 Garanti/Godtgørelse: 26 Service og reparation: 26 Garantibestemmelser: 26 Garantien bortfalder hvis: 26 Ansvarsfraskrivelse: 26 Bilag 27 A) El - diagram 27 B) Hydraulik - diagram 27 C) Reservedelsliste 27 D) Attest for prøvebelastning 27 1

3 Indledning GLASLIFT 250 er fremstillet med henblik på, at forbedre arbejdsmiljøet og hermed at reducere tunge og komplicerede løft i bygge- og anlægsbranchen, samt tillige at skabe et væsentligt rationale i det manuelle ressourceforbrug forbindelse med vinduesmontering. Glasliften må kun anvendes til at løfte emner med en max vægt på 250 kg. Dette er betinget af, at der anvendes 6 stk. kontravægte og byrden placeres centreret. Hvis der foretages sideløft, må byrden veje max. 100 kg, betinget af, at der monteres 3 kontravægte på modsat side som løftet foretages, og ingen på samme side. Også her skal byrden løftes centreret. Glasliften fungerer el-hydraulisk og forsynings spændingen leveres fra et 12V batteri. Manualen er skrevet som en del af den nødvendige dokumentation, der ligger til grund for CEgodkendelsen af maskinen. Maskinen er udført i henhold til maskin-, lavspændings- og EMCdirektivets krav til teknisk dokumentation. Det er hensigten med dette dokument, at gøre det muligt at eftervise materiellets overensstemmelse med disse direktiver. Indeholdt i manualen er også en række anvisninger, der omhandler maskinens drift og vedligeholdelse, samt en række sikkerhedsbestemmelser der skal overholdes af operatøren. Manualen skal derfor altid være i umiddelbar nærhed af maskinen, og operatøren skal være bekendt med de gældende sikkerheds- og driftsanvisninger. 2

4 EU Overensstemmelseserklæring Undertegnede repræsentant fra: DaniliftA/S Søndergården 34 DK-9640 Farsø Denmark Tel.: Erklærer hermed at: TYPE: MASKIN. NR.: GLASLIFT 250 GL02D Er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i RÅDETS DIREKTIV 98/37/EF om sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med maskiner og sikkerhedskomponenter. Anvendte direktiver: 98/37/EF Maskindirektivet 73/23/EØF Lavspændingsdirektivet 89/336/EØF EMC-direktivet Anvendte standarder: Se næste side. Maskinen er testet og afprøvet af fabrikanten. Det erklæres hermed at sikkerhedskrav såvel som funktionskrav er fundet i orden ved afprøvningen. Leveringsdato: Søren N. Olesen 3

5 Anvendte standarder DS/EN ISO Maskinsikkerhed. Grundlæggende begreber og generelle principper for projektering, konstruktion og udformning. Del 1: Grundlæggende terminologi, metodik. DS/EN ISO Maskinsikkerhed. Grundlæggende begreber og generelle principper for projektering, konstruktion og udformning. Del 2: Tekniske principper. DS/EN 1050 Maskinsikkerhed principper for risikovurdering. DS/EN 13155:2003 Kraner sikkerhed ikke fastspændte løfteanordninger til lastning. DS/EN 982:1999 Maskinsikkerhed Sikkerhedskrav til hydrauliske og pneumatiske systemer og komponenter. Herudover er der anvendt følgende anvisninger fra Arbejdstilsynet: At-anvisning nr (marts 1998) Belastningsprøve af hejse- og løfteredskaber. At-meddelelse nr (oktober 1996) Anhugningsgrej. At-meddelelse nr (Januar 1999) Anvendelse af hejse-, løfte-, og transportredskaber. Tegningsmaterialet samt det tekniske dossier for GLASLIFT 250 vil producenten være i besiddelse af i 10 år ( ). Eventuelle spørgsmål vedrørende dokumentationsmaterialet bedes rettet til HH INTELLITECH APS. 4

6 Sikkerhedsforanstaltninger For korrekt og forsvarlig brug af maskinen skal følgende sikkerhedsforanstaltninger overholdes: Maskinen må kun betjenes af instrueret personale. Maskinen må kun håndtere en byrde på stabilt og plant underlag Kontroller altid at der er fri bane i kørselsretningen. Hvis der foretages løft over 1,5 m over grundplan, skal der anvendes mekanisk sikring. Dette er også gældende i forbindelse med alt etagearbejde med risiko for udfald. Lastkapaciteten må ikke overskrides. Vægten af byrden skal kendes. I tvivlstilfælde skal det undersøges inden byrden løftes. Byrden skal altid løftes centreret. Udvis stor forsigtighed ved håndtering af byrde. Overfladen hvorpå byrden anhugges med sugekopperne skal være glat, tør og fri for snavs og urenheder. Emnet skal altid løftes med alle 4 sugekopper. Hvis vakuum suget mister trykket afgives der et akustisk og visuelt advarselssignal og byrden skal fjernes omgående! Dagligt skal der udføres en test af vakuum suget inden første anhugning. Fortag aldrig løft over personer. Denne glaslift må aldrig anvendes ved dårlige lysforhold. Om nødvendigt skal der etableres arbejdslys. Ved reparation og lign. skal hovedafbryderen afbrydes og 115/230V stik for ladning skal fjernes fra stikkontakt. Glasliften er monteret med 1 stk. 12V batteri. Sikkerhedsforskrifter vedrørende håndtering af batteri: Batteriet skal håndteres med omhu. Undgå kontakt med batterisyrerne. Hold ikke åben ild hen over batteriet pga. eksplosionsfare. Glasliften er forsynet med et hydrauliksystem se sikkerhedsforskrifter herfor under vedligeholdelse. Hvis liften eller anhugnings grejet har defekter må det ikke anvendes før fejlen er udbedret. Liften må aldrig anvendes til personløft eller persontransport. Det er operatørens ansvar at al kørsel, løft og håndtering af byrder foregår forsvarligt!! 5

7 Personel Operatøren skal instrueres i brug og være bekendt med sikkerhedsforskrifterne inden opstart. Sikkerhedsudstyr HH Intellitech stiller ingen krav om personlige værnemidler, men der henviser til interne sikkerhedsforskrifter. Det anbefales dog, at der anvendes sikkerhedsfodtøj. Udpakning Emballagen fjernes forsigtig for at undgå ridser og buler. Efter udpakningen kontrolleres udstyret for transportskader. I tilfælde af transportskader kontaktes forhandleren hurtigst muligt. Inden ibrugtagningen er det vigtigt, at operatøren er bekendt med sikkerhedsforanstaltningerne og betjeningsvejledningen. Tekniske specifikationer Beskrivelse Løftekapacitet Egenvægt Min. Udv. hjul bredde Max Udv. hjul bredde Maskinlængde Max maskinhøjde Lufttryk i hjul (for) Lufttryk i hjul (bag) Ladestrøm Batteri Opladningstid Værdi 250 kg 290 kg / 440 kg 630 mm 840 mm 1650 / 2600 mm 2720 mm 4,2 bar. 3,5 bar. 115/230 V 12 V Ca. 12 timer Løftekapacitet ved frontløft Ved løft monteres der kontravægte afhængig af vægt på byrden se nedenstående beskrivelse. En kontravægt vejer 25 kg. Antal vægte Max. løftekapacitet Ingen 100 kg 1 Kontravægt 125 kg 2 Kontravægte 150 kg 3 Kontravægte 175 kg 4 Kontravægte 200 kg 5 Kontravægte 225 kg 6 Kontravægte 250 kg MAX 250 KG 6 KONTRAVÆGTE 6

8 Løftekapacitet ved sideløft Ved sideløft er glasliften konstrueret til at løfte max. 100 kg. Dette er betinget af at der anvendes 3 kontravægte på modsat side som løftet foretages og ingen på samme side. Lovpligtigt 12 måneders eftersyn For hver 12. måned eller ved ejerskifte skal der foretages et hovedeftersyn af udstyret. Det er påkrævet at eftersynet foretages af leverandøren eller en anden sagkyndig. Fabrikanten har udarbejdet en check-liste der skal følges ved hvert serviceeftersyn. Når glasliften er godkendt påsætter forhandleren et skilt for hvornår næste serviceeftersyn skal foretages. Eftersynet bestilles hos forhandleren, se skilt herfor på maskinen. Ejeren af udstyret er ansvarlig for bestilling af eftersynet. Eftersynet er tillige en forudsætning for garantien på maskinen opretholdes. 7

9 Betjeningsvejledning Forberedelse af løft I mens glasliften forberedes til løftearbejde bremses glasliften ved at trække bremse håndtaget ned som illustreret. Glasliften må aldrig anvendes ved dårlige lysforhold. Om nødvendigt skal der etableres arbejdslys. Montering af kontravægte Kontravægtene monteres i henhold til nedenstående beskrivelse. En kontravægt vejer 25 kg. Det er vigtigt at vægten på byrden kendes inden løftet fortages Antal vægte Max. lastkapacitet Ingen 100 kg 1 Kontravægt 125 kg 2 Kontravægte 150 kg 3 Kontravægte 175 kg 4 Kontravægte 200 kg 5 Kontravægte 225 kg 6 Kontravægte 250 kg MAX 250 KG 6 KONTRAVÆGTE Løftekapaciteten må ikke overskrides! 8

10 Tilslutning af batteri spænding Tilslut batterispænding ved at dreje hovedafbryderen til ON. Når glasliften ikke er i drift skal hovedafbryderen stå i pos. OFF. Indstilling af hjulbredde Det er simpelt at ændre hjulbredden ved at flytte hjulene ind på indvendig side af hjulophænget. Dette gøres ved at sænke den lodrette hydraulikcylinder i bundposition. Herefter vippes frontrammen så langt ned, at den går mod gulvet og hermed løfter hjulene fra gulvet. Splitten demonteres og hjulet trækkes af og monteres på den indvendige side af hjulophænget og fastgøres igen med split. 9

11 Daglig test af vakuum systemet inden opstart. Hver dag inden ibrugtagning skal vakuumsuget gennemgå en test i henhold til nedenfor beskrivelse. 1) Der skal sikres at systemet opnår et undertryk på 0,7 bar (det normale arbejdstryk). 2) Spændings forsyningen afbrydes, og det sikres at der afgives et akustisk og visuelt advarselssignal når undertrykket er på 0,4 bar. 3) Kontroller vakuum systemet for tæthed. 4) Hvis der er defekter på vakuum systemet, må fejl kun udbedres af HH INTELLITECH. Tilslut forsynings spænding til vakuum systemet ved at dreje omskifteren i ON position. Når vakuum systemet ikke anvendes, skal dreje omskifteren drejes i position OFF. Ved at trække ud i trykknappen aktiveres det dobbelte vakuum system. Vakuum pumperne kører indtil der er opnået et vakuum på - 0,7 bar. Kontroller vakuum trykket på de 2 vakuum metre. Yderligere er der også monteret 2 kontrollamper og 2 akustiske alarmer som aktiveres ved for lavt vakuum niveau. Kontrollamper og akustiske alarmer skal være afbrudt inden glasliften er klar til at løfte en byrde. 10

12 Når der er opnået et vakuum på -0,7 bar og kontrollamper og akustiske alarmer er afbrudt, afbrydes forsynings spændingen til vakuum systemet, for at kontrollere om alarmen for forsynings spænding fungerer. Når omskifteren drejes i position OFF begynder de 2 lamper at blinke og de 2 akustiske alarmer aktiveres. Alarmerne skal være aktiveret i min. 2 minutter før de automatisk afbrydes. Efter denne test drejes omskifteren igen over i ON position og alarmerne afbrydes automatisk. De 4 sugekopper monteres på front rammen og indstilles i henhold til nedenfor beskrivelse. Slangerne på sugekopperne tilsluttes lynkoblingerne 11

13 Indstilling af sugekopper Alle 4 sugekopper skal indstilles således, at de alle bærer byrden. Dette gøres ved at løfte op i splitten og trække enheden til den rette position, herefter slippes splitten igen. Split for vandret positionering Split for lodret positionering 12

14 Betjeningsgrebenes funktion Løfte cylinder Tilt cylinder Front cylinder Hydraulik udtag Sideforskydning af byrde Det er muligt at sideforskyde byrden, for at lette isætningen. Dette gøres ved at dreje styret sidevejs. Styr for sideforskydning Der er monteret en låsesikring for fastholdelse af midterposition.. 13

15 Rotering af løftet emne. Det løftede emne kan roteres ved at trække ud i låsepalen for positionering. Frontrammen roteres og palen låser automatisk i næste position. (drejer i et interval å 45 ) Låsepal for positionering af løfteåg Svingning af løftet emne (horisontalt) Frontrammen kan drejes således, at emnet bæres langs med glasliften. Hermed er det muligt at køre glasliften med løftet emne gennem en smal døråbning. Dette gøres ved at trække op i låsepalen for positionering. Frontrammen drejes og palen låser automatisk i næste position (drejer i et interval på 45 ) Låsepal for positionering af løfteåg Ved sideløft kan glasliften max løfte 100 kg! 14

16 Løft af byrde Liften er nu klar til at udføre den konkrete løfteopgave. Hjulbremsen udløses, der køres frem til byrden og vakuumsuget tilpasses foran byrden med de 4 hydrauliske betjeningsgreb. Sugekopperne placeres mod byrden og alle 4 sugekopper aktiveres ved at trykke på trykknappen. Når der tilsluttes vakuum går der ca. et halvt minut inden der er opnået korrekt sug. I denne tid afgives der et akustisk signal. Forlad aldrig liften med hængende byrde. Vakuum alarm Hvis der opstår et undertryk på under 0,4 bar afgives der et akustisk og visuelt advarselssignal. Sker dette skal byrden fjernes omgående. Batteri alarm Hvis batteri spændingen falder til under 10 volt vil lampen for batteri alarm begynde at blinke. Batteriet skal nu oplades inden fortsat brug. 15

17 Opladning af batteri Batterierne oplades ved at tilslutte stikket til 115/230V. Den totale opladningstid er ca. 12 timer. Stik for opladning af batteri Ved opladning af batteri, skal det sikres at der fremkommer lys i de 2 dioder som illustreret på billedet. Opladningen skal foregå ved 14,4 V. Indikation for opladning Spændings niveauet kan aflæses her. Fejlmuligheder Der kan opstå følgende fejlmuligheder der hindre normal drift: Hovedafbryderen er ikke aktiveret. Hovedafbryderen for vakuum systemet er ikke aktiveret Der er sprunget en sikring. Manglende olie på hydraulik systemet. 16

18 Transport af glaslift Glasliften kan transporteres på en trailer eller en ladvogn. Dette kan gøres ved at løfte glasliften med en truck eller en kran. Husk at sideforskydningen skal være fastlåst med låsesikringen. Der er vigtigt at alle hydraulikcylindre står i bundposition under transport. Løft med kran: Glasliften løftes ved hjælp af 3 kæder der fastgøres i de 3 huller for løft. Løft med truck: Huller for løft. Glasliften kan også løftes med truck. Dette gøres ved at placere gaflerne på trucken mellem for- og baghjul på glasliften, så løftet foretages på maskinkroppen. Maskinen fastgøres herefter forsvarligt i de dertil beregnede huller der sidder på begge sider af maskinkroppen. 17

19 Horisontal arm (ekstraudstyr) Indledning Horisontalarmen anvendes hvor der er behov for, at rotere emnet op til 180 grader. Når horisontalarmen er monteret, reduceres løftekapaciteten til 175 kg og det er under forudsætning af, at der monteres 8 stk. kontravægte på glasliften. Det er ikke tilladt at anvende horisontalarmen med mindre at alle 8 kontravægte er monteret. Sikkerhedsforanstaltninger For korrekt og forsvarlig brug af maskinen skal følgende sikkerhedsforanstaltninger overholdes: Horisontalarmen må kun anvendes af instrueret personale. Horisontalarmen må kun anvendes, når der er monteret 8 stk. kontravægte på glasliften. Lastkapaciteten på 175 kg. må ikke overskrides. 18

20 Montering af horisontalarm. 1. Træk låsesplit ud af aksel 2. Drej positionsbolt så den er fri af lås. 3. Løft aksel fri 4. Løft Frontramme af 5. GL-250 er nu klar til montering af horisontalarm 6. Monter horisontalarmen. 7. Sæt aksel på plads igen. 19

21 8. Låsesplitten monteres på akslen 9. Slangeholder skrues fast med fingerskrue 10. Hydraulikslanger tilkobles. 11. Justeringsbolte spændes, så der ikke er slør i horisontalarmen. 12. Beslag for ekstra kontravægte 13. Påmonter beslag i begge sider. 20

22 14. Påmonter beslag for kontravægte i begge sider. 15. Beslag for ekstra kontravægte er monteret. Klar til montering af kontravægte. 16. Monter kontravægte i begge sider. 17. Horisontalarmen er klar til brug. 21

23 Interval: 50 driftstimer 150 driftstimer 500 driftstime 750 driftstime 1500 driftstime Hver dag Smøres med Smørefedt Billede nr. Vedligeholdelses skema Beskrivelse af eftersyn Smøring af drejeled for styr X X 1 Smøring af frontsystem X X 2 Smøring af parallelt løft X X 3 Smøring af sideforskydning X X 4 Kontroller luft i dæk X 5 Kontroller hydrauliksystem X Kontroller el- ledninger X 6 Rengøring af lynkoblinger X 7 Udskiftning af begge vakuumfiltre X 8 Kontrol af sugekopper X Kontrol af vakuumslanger X Smøring af horizontal arm X X 9 Beskrivelse af eftersynet: Smøring med smørefedt i begge smørenipler. Alt overskydende fedt tørres af. Billede 1 Billede 2 Styret for frontsystemet smøres med smørefedt de anviste steder ved hjælp af en pensel. Smøring med smørefedt i begge smørenipler. Alt overskydende fedt tørres af. away. 22

24 Smøring med smørefedt i alle 5 smørenipler. Alt overskydende fedt tørres af. Billede 3 Smøring med smørefedt i alle 4 smørenipler. Alt overskydende fedt tørres af. Billede bar 3,5 bar Forhjulene skal være pumpet med et max tryk på 4,2 bar. Baghjulene skal være pumpet med et max tryk på 3,5 bar. Billede 5 23

25 Når olieniveauet skal kontrolleres er det vigtigt at alle cylindre køres i bundposition. Herefter kan olieniveauet kontrolleres ved at demontere låget på olietanken. Olieniveauet skal være 25 mm under tankniveau. Er der ikke det skal der efterfyldes med hydraulikolie type: Texaco Rando HD32. Billede 6 Ydermere kontrolleres hydrauliksystemet og slangerne for lækage og utætheder. Alle 4 lynkoblinger rengøres for skidt og snavs inden tilkobling Billede 7 Filteret udskiftes ved at demontere låget og tage fileret op. Nyt filter monteres og låget skrues på igen. Filteret skal udskiftes 1 gang årligt Billede 8 Smøring med smørefedt i begge smørenipler. Alt overskydende fedt tørres af. Billede 9 24

26 Alle 4 sugekopper kontrollers for slidtage eller beskadigelse. Sugekoppernes vakuumevne kontrolleres ved at tilslutte vakumm efterfulgt af at rokke med byrden. Rens sugeoverfladerne regelmæssigt med sprit eller lignende ikke-ætsende rengøringsmidler. Gummipuden må aldrig udsættes for sollys i længere tid af gangen, da den ellers hurtigere vil miste sin elasticitet. Picture 9 Smør evt. jævnligt grebets stifter med en dråbe olie for at undgår friktion, når grebet aktiveres. Kontrol af vakuumslanger: Vakuumslanger og samlinger kontrolleres for utætheder. Ved arbejde med hydraulikolie gøres opmærksom på følgende advarsler: Hydraulikolie kan i vedvarende kontakt med hud medføre allergi. Hydrauliktåger kan ved indånding medføre lungelidelser. En stråle fra en hydraulikslange kan forårsage alvorlige hud- og øjenskader. Olieleverandørens advarsler og henvisninger skal følges. Ved adskillelse kan der være ophobet statisk tryk fra komprimeret olie. Dette kan medføre pludselige udsprøjtninger. Hydraulikolien kan på grund af drift være så varm (70 C eller mere) at det ved adskillelse kan medføre skoldning. 25

27 Demonteringsvejledning Hvis maskinen skal adskilles med henblik på destruktion, gøres der opmærksom på følgende forhold: Maskinen indeholder dele, der skal bortskaffes i henhold til landets gældende miljøregler om destruktion og deponering af farligt affald. Disse regler er gældende for: Nyttige informationer Bestilling af reservedele: Maskindele og afskærmninger. Hydraulikolie og hydrauliske komponenter. Elektriske komponenter såsom batterier og motorer. De rigtige og originale reservedele fås ved at kontakte forhandleren. Garanti/Godtgørelse: Reservedele leveret i garantiperioden bliver faktureret. En kreditnota tilsendes straks efter at de defekte dele er returneret og det er konstateret at garantibetingelserne er opfyldt. Service og reparation: Justeringer og mindre reparationer kan nemt klares på stedet. Derimod bør større reparationer overlades til forhandleren, som har et veluddannet personale og det nødvendige specialværktøj. Garantibestemmelser: Garantien dækker materiale og montagefejl på dele som ved vor undersøgelse viser sig at være forkerte eller utilstrækkelige til normal brug, og som er sendt til os franko inden 12 måneder efter levering. Garantien dækker ikke normalt slid eller efter justeringer. Garantien bortfalder hvis: Produktet bliver brugt forkert Produktet anvendes i miljøer hvortil det ikke er beregnet Produktet bliver overbelastet Dele bliver udskiftet fejlagtigt eller uoriginale dele er anvendt og der sker skade som følge deraf. Årligt eftersyn samt regelmæssigt eftersyn ikke har fundet sted. Ansvarsfraskrivelse: HH Intellitech påtager sig intet ansvar for skader på personer eller ting forvoldt af maskinen, som følge af mangler, fejl eller fejlagtig brug. Ligeledes fralægger HH Intellitech sig ethvert ansvar for mistet fortjeneste, driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab, påført køber eller tredjemand. 26

28 Bilag A) El - diagram B) Hydraulik - diagram C) Reservedelsliste D) Attest for prøvebelastning 27

Nyttige informationer 34 Bestilling af reservedele: 34 Garanti/Godtgørelse: 34 Service og reparation: 34 Garantibestemmelser: 34 Garantien bortfalder

Nyttige informationer 34 Bestilling af reservedele: 34 Garanti/Godtgørelse: 34 Service og reparation: 34 Garantibestemmelser: 34 Garantien bortfalder Dansk Rev. 6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 EU Overensstemmelseserklæring 4 Anvendte standarder 5 Sikkerhedsforanstaltninger 6 Personel 7 Sikkerhedsudstyr 7 Udpakning 7 Tekniske

Læs mere

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik Manuel Klovbeskæringsboks Brugsvejledning Sondergaard maskinteknik Kanstrupvej 10 9460 Brovst Forord Boksen er indrettet, og bygget til at anvendes ved klovbeskæring af kreaturer der har en vægt mellem

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 98/37/EF bilag II A Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Tømrervænget 7 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

BRUGERMANUAL BB 700 1

BRUGERMANUAL BB 700 1 BRUGERMANUAL BB 700 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Side

INDHOLDSFORTEGNELSE Side BRUGERMANUAL IC1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport og

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

BRUGERMANUAL TS 9000

BRUGERMANUAL TS 9000 BRUGERMANUAL TS 9000 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

BRUGERMANUAL WCL 700

BRUGERMANUAL WCL 700 BRUGERMANUAL WCL 700 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation Fra serienummer 1443 Revideret august 2004 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

BRUGERMANUAL RULLE- OG FORLÆNGERBORDE

BRUGERMANUAL RULLE- OG FORLÆNGERBORDE BRUGERMANUAL RULLE- OG FORLÆNGERBORDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI

BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5-6 Sikkerhed og Værnemidler 6-7 Garantibestemmelser

Læs mere

BRUGERMANUAL EM1 AC SAFE

BRUGERMANUAL EM1 AC SAFE BRUGERMANUAL EM1 AC SAFE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6-7 Garantibestemmelser 8 Mål og Vægt 9 Forsendelsesmål 9 Transport

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

HPP18E FLEX hydraulisk drivstation

HPP18E FLEX hydraulisk drivstation HPP18E FLEX hydraulisk drivstation Fra serienummer 4708 Revideret 15.12.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie,

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation 30 l.p.m. fra serienr. 4727 40 l.p.m. fra serienr. 4676 Revideret 13.04.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen

Læs mere

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01

KZ Ventilrobot. Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 KZ Ventilrobot Instruktion for montage og vedligeholdelse af Ventilrobot Z01 Version 11.10 Dansk. Presentation KZ Handels AB har sammen med Goteborgs vandværk, udviklet dette hjælpemiddel som anvendes

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

ASP Produktudvikling Halkærvej 100-101 DK-9240 Nibe DANMARK. Fliselet Hydraulisk drevet Vakuum-fliseløfter

ASP Produktudvikling Halkærvej 100-101 DK-9240 Nibe DANMARK. Fliselet Hydraulisk drevet Vakuum-fliseløfter Fliselet Hydraulisk drevet Vakuum-fliseløfter Nemmere, hurtigere og mere sikkert kan det næppe gøres. 3.a Vigtigt! Når maskinen (vakuumløfteren) har påmonteret en adapter skal dennes maksimum løftekapacitet

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR MODEL MRT 1432 MRT 1542 MRT 1635 MRT 1742 MRT 1850 MRT 2150 MRT 2540

BRUGERMANUAL FOR MODEL MRT 1432 MRT 1542 MRT 1635 MRT 1742 MRT 1850 MRT 2150 MRT 2540 BRUGERMANUAL FOR MODEL MRT 1432 MRT 1542 MRT 1635 MRT 1742 MRT 1850 MRT 2150 MRT 2540 Denne manual Denne manual tilhører. og skal opbevares hos/ved.. Firma Serienummer.. Købsdato Garanti udløbsdato. Leverandør.

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 1 af 17 KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger

Læs mere

BRUGERMANUAL IT 700 / 900

BRUGERMANUAL IT 700 / 900 BRUGERMANUAL IT 700 / 900 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

BRUGERMANUAL IC1 UNI IC1 UNI XL

BRUGERMANUAL IC1 UNI IC1 UNI XL BRUGERMANUAL IC1 UNI IC1 UNI XL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6-7 Garantibestemmelser 8 Mål og Vægt 9 Forsendelsesmål

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

FR 200 KÆDETRANSPORTØR

FR 200 KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 18 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

MODEL MANISCOPIC Denne manual Tlf. Jyllandsafd Tlf. Sjællandsafd

MODEL MANISCOPIC Denne manual Tlf. Jyllandsafd Tlf. Sjællandsafd BRUGERMANUAL FOR MODEL MANISCOPIC Denne manual Denne manual tilhører. og skal opbevares hos/ved.. Firma Serienummer.. Købsdato Garanti udløbsdato. Leverandør. Adresse Tlf. nr.. Fax nr.. Sælger. Tlf. nr.

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn

Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Maskinens anvendelse. 2. Miljøbeskyttelse. 3. Tekniske data. 4. Personlig sikkerhed. 5. Transport af maskinen

Indholdsfortegnelse. 1. Maskinens anvendelse. 2. Miljøbeskyttelse. 3. Tekniske data. 4. Personlig sikkerhed. 5. Transport af maskinen Indholdsfortegnelse 1. Maskinens anvendelse 2. Miljøbeskyttelse 3. Tekniske data 4. Personlig sikkerhed 5. Transport af maskinen 6. Kørsel i terræn 7. Check før start 8. Kørsel af maskinen 9. Fejlfindingsguide

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste

Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste DK He-Va Tip-Roller 4,5m 5,4m 6,3m (ekskl. 6,3m m/620mm Cambridge) N. A. Christensensvej 34 DK-7900 Nykøbing Mors Tel: +45 9772 4288 Fax:+45

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk REF. 1678 REF. 675 MONTERING OG BETJENINGSVEJLEDNING LIFT & FIX er kun fremstillet

Læs mere

ENERGI ARM el, trykluft og højtrykssug

ENERGI ARM el, trykluft og højtrykssug INSTRUKTIONSMANUAL ENERGI ARM el, trykluft og højtrykssug Version 2.1 07.05.14 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Håndtering....2

Læs mere

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af:

Model Nr. JA2000J. Installation, drift og. reservedeles manual. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG. Forhandlet af: Model Nr. Donkraft Løfte kapacitet 2000KG Installation, drift og reservedeles manual Forhandlet af: Læs venligst hele denne manual omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af donkraften.

Læs mere

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR Vakuumaggregat Indholdsfortegnelse Denne Manual... Side 2 Forord.. Side 3 Vigtigt. Side 3 Sikkerhedsforeskrifter. Side 4 Montering på maskinen... Side 5 Opstilling... Side 6

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 42 742 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

HH10/HH10RV hydraulisk hammer

HH10/HH10RV hydraulisk hammer Før brug HH10/HH10RV hydraulisk hammer HH10 fra serienummer 1451 HH10RV fra serienummer 2741 Revideret 30.08.2011 Vi takker for Deres valg af en HYCON hammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE... MultiHejs INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...8 4. TEKNISKE DATA...8 5. BETJENING OG DRIFT...9

Læs mere

BRUGERMANUAL WCM 900

BRUGERMANUAL WCM 900 BRUGERMANUAL WCM 900 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål- og Vægt 8 Forsendelsemål 8 Transport

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Hejseredskaber og spil - Hoved Minimum hver 12. måned Hejseredskaber og spil Hoved min. hver 12. måned: Eftersyn og kontrol skal foretages af fabrikanten eller en anden sagkyndig minimum hver 12. måned.

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

D WD Betjeningsvejledning

D WD Betjeningsvejledning Copyright FSI power-tech, Erhvervsparken 2, DK-7160 Tørring D30-4702WD Betjeningsvejledning CE OVERNSSTEMMELSESERKLÆRING Producent:... FSI power-tech aps... Erhvervsparken 2... DK 7160 Tørring... Tlf.

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Industri. AL-LIFT ApS Rugmarken 2 DK-7620 Lemvig Tel.: +45 97 10 10 74 e-mail: info@al-lift.com www.al-lift.com. Vores fokus er:

Industri. AL-LIFT ApS Rugmarken 2 DK-7620 Lemvig Tel.: +45 97 10 10 74 e-mail: info@al-lift.com www.al-lift.com. Vores fokus er: WE LIFT YOU WE LIFT YOU Vores fokus er: Partnerskab Helstøbt oplevelse Høj kvalitet Økonomisk fordel for dig Direktør Allan Laursen, +45 4089 4478 Industri 2014 Allan Laursen, direktør for AL-LIFT, har

Læs mere

Brugsanvisning SOLUS Tipvogn

Brugsanvisning SOLUS Tipvogn Brugsanvisning SOLUS Tipvogn Lisenborgvej 6, 6900 Skjern Dato: 27/11-2009 Brugsanvisning Side: 2 af 7 1. Brugsanvisning og vedligeholdelsesvejledning 1.1 Brugsanvisning. ADVARSEL: Vær opmærksom på, at

Læs mere

Original brugermanual for Skindtromle

Original brugermanual for Skindtromle Original brugermanual for Skindtromle 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindtromle

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Castor. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk

Castor. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk Castor SystemRoMedic TM Manual - Dansk 2 1 2 5 6 7 4 5 6 7 1. Skinne (medfølger ikke) 2. Hjørnedel. Bolte med møtrik til fastgørelse 4. Løftemotor (medfølger ikke) 5. Støtteben 6. Bærehåndtag på støtteben

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg

Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg Serie nr Årgang. Timan A/S Fabriksvej 13, hal 1 DK-6980 Tim Tlf. +45 97 330 360 CE-01 Kære kunde Tillykke med Deres nye feje- suge anlæg til VPM3400

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING JALOUSISKAB.

BRUGERVEJLEDNING JALOUSISKAB. BRUGERVEJLEDNING JALOUSISKAB. 2 INDEXLISTE: Generel information...4 Produktbeskrivelse...5 Vægt...5 Montage...6 Reparation...6 Vedligeholdelse...7 Demontage...7 Sikkerhedsforanstaltninger...7 Sikkerhedsanordninger...7

Læs mere