EU Overensstemmelseserklæring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU Overensstemmelseserklæring"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 EU Overensstemmelseserklæring 3 Anvendte standarder 4 Sikkerhedsforanstaltninger 5 Personel 6 Sikkerhedsudstyr 6 Udpakning 6 Tekniske specifikationer 6 Løftekapacitet ved frontløft 6 Løftekapacitet ved sideløft 7 Lovpligtigt 12 måneders eftersyn 7 Betjeningsvejledning 8 Forberedelse af løft 8 Montering af kontravægte 8 Tilslutning af batteri spænding 9 Indstilling af hjulbredde 9 Daglig test af vakuum systemet inden opstart. 10 Indstilling af sugekopper 12 Betjeningsgrebenes funktion 13 Rotering af løftet emne. 14 Svingning af løftet emne (horisontalt) 14 Løft af byrde 15 Vakuum alarm 15 Batteri alarm 15 Opladning af batteri 16 Fejlmuligheder 16 Transport af glaslift 17 Horisontal arm (ekstraudstyr) 18 Indledning 18 Sikkerhedsforanstaltninger 18 Montering af horisontalarm. 19 Vedligeholdelses skema 22 Demonteringsvejledning 26 Nyttige informationer 26 Bestilling af reservedele: 26 Garanti/Godtgørelse: 26 Service og reparation: 26 Garantibestemmelser: 26 Garantien bortfalder hvis: 26 Ansvarsfraskrivelse: 26 Bilag 27 A) El - diagram 27 B) Hydraulik - diagram 27 C) Reservedelsliste 27 D) Attest for prøvebelastning 27 1

3 Indledning GLASLIFT 250 er fremstillet med henblik på, at forbedre arbejdsmiljøet og hermed at reducere tunge og komplicerede løft i bygge- og anlægsbranchen, samt tillige at skabe et væsentligt rationale i det manuelle ressourceforbrug forbindelse med vinduesmontering. Glasliften må kun anvendes til at løfte emner med en max vægt på 250 kg. Dette er betinget af, at der anvendes 6 stk. kontravægte og byrden placeres centreret. Hvis der foretages sideløft, må byrden veje max. 100 kg, betinget af, at der monteres 3 kontravægte på modsat side som løftet foretages, og ingen på samme side. Også her skal byrden løftes centreret. Glasliften fungerer el-hydraulisk og forsynings spændingen leveres fra et 12V batteri. Manualen er skrevet som en del af den nødvendige dokumentation, der ligger til grund for CEgodkendelsen af maskinen. Maskinen er udført i henhold til maskin-, lavspændings- og EMCdirektivets krav til teknisk dokumentation. Det er hensigten med dette dokument, at gøre det muligt at eftervise materiellets overensstemmelse med disse direktiver. Indeholdt i manualen er også en række anvisninger, der omhandler maskinens drift og vedligeholdelse, samt en række sikkerhedsbestemmelser der skal overholdes af operatøren. Manualen skal derfor altid være i umiddelbar nærhed af maskinen, og operatøren skal være bekendt med de gældende sikkerheds- og driftsanvisninger. 2

4 EU Overensstemmelseserklæring Undertegnede repræsentant fra: DaniliftA/S Søndergården 34 DK-9640 Farsø Denmark Tel.: Erklærer hermed at: TYPE: MASKIN. NR.: GLASLIFT 250 GL02D Er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i RÅDETS DIREKTIV 98/37/EF om sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med maskiner og sikkerhedskomponenter. Anvendte direktiver: 98/37/EF Maskindirektivet 73/23/EØF Lavspændingsdirektivet 89/336/EØF EMC-direktivet Anvendte standarder: Se næste side. Maskinen er testet og afprøvet af fabrikanten. Det erklæres hermed at sikkerhedskrav såvel som funktionskrav er fundet i orden ved afprøvningen. Leveringsdato: Søren N. Olesen 3

5 Anvendte standarder DS/EN ISO Maskinsikkerhed. Grundlæggende begreber og generelle principper for projektering, konstruktion og udformning. Del 1: Grundlæggende terminologi, metodik. DS/EN ISO Maskinsikkerhed. Grundlæggende begreber og generelle principper for projektering, konstruktion og udformning. Del 2: Tekniske principper. DS/EN 1050 Maskinsikkerhed principper for risikovurdering. DS/EN 13155:2003 Kraner sikkerhed ikke fastspændte løfteanordninger til lastning. DS/EN 982:1999 Maskinsikkerhed Sikkerhedskrav til hydrauliske og pneumatiske systemer og komponenter. Herudover er der anvendt følgende anvisninger fra Arbejdstilsynet: At-anvisning nr (marts 1998) Belastningsprøve af hejse- og løfteredskaber. At-meddelelse nr (oktober 1996) Anhugningsgrej. At-meddelelse nr (Januar 1999) Anvendelse af hejse-, løfte-, og transportredskaber. Tegningsmaterialet samt det tekniske dossier for GLASLIFT 250 vil producenten være i besiddelse af i 10 år ( ). Eventuelle spørgsmål vedrørende dokumentationsmaterialet bedes rettet til HH INTELLITECH APS. 4

6 Sikkerhedsforanstaltninger For korrekt og forsvarlig brug af maskinen skal følgende sikkerhedsforanstaltninger overholdes: Maskinen må kun betjenes af instrueret personale. Maskinen må kun håndtere en byrde på stabilt og plant underlag Kontroller altid at der er fri bane i kørselsretningen. Hvis der foretages løft over 1,5 m over grundplan, skal der anvendes mekanisk sikring. Dette er også gældende i forbindelse med alt etagearbejde med risiko for udfald. Lastkapaciteten må ikke overskrides. Vægten af byrden skal kendes. I tvivlstilfælde skal det undersøges inden byrden løftes. Byrden skal altid løftes centreret. Udvis stor forsigtighed ved håndtering af byrde. Overfladen hvorpå byrden anhugges med sugekopperne skal være glat, tør og fri for snavs og urenheder. Emnet skal altid løftes med alle 4 sugekopper. Hvis vakuum suget mister trykket afgives der et akustisk og visuelt advarselssignal og byrden skal fjernes omgående! Dagligt skal der udføres en test af vakuum suget inden første anhugning. Fortag aldrig løft over personer. Denne glaslift må aldrig anvendes ved dårlige lysforhold. Om nødvendigt skal der etableres arbejdslys. Ved reparation og lign. skal hovedafbryderen afbrydes og 115/230V stik for ladning skal fjernes fra stikkontakt. Glasliften er monteret med 1 stk. 12V batteri. Sikkerhedsforskrifter vedrørende håndtering af batteri: Batteriet skal håndteres med omhu. Undgå kontakt med batterisyrerne. Hold ikke åben ild hen over batteriet pga. eksplosionsfare. Glasliften er forsynet med et hydrauliksystem se sikkerhedsforskrifter herfor under vedligeholdelse. Hvis liften eller anhugnings grejet har defekter må det ikke anvendes før fejlen er udbedret. Liften må aldrig anvendes til personløft eller persontransport. Det er operatørens ansvar at al kørsel, løft og håndtering af byrder foregår forsvarligt!! 5

7 Personel Operatøren skal instrueres i brug og være bekendt med sikkerhedsforskrifterne inden opstart. Sikkerhedsudstyr HH Intellitech stiller ingen krav om personlige værnemidler, men der henviser til interne sikkerhedsforskrifter. Det anbefales dog, at der anvendes sikkerhedsfodtøj. Udpakning Emballagen fjernes forsigtig for at undgå ridser og buler. Efter udpakningen kontrolleres udstyret for transportskader. I tilfælde af transportskader kontaktes forhandleren hurtigst muligt. Inden ibrugtagningen er det vigtigt, at operatøren er bekendt med sikkerhedsforanstaltningerne og betjeningsvejledningen. Tekniske specifikationer Beskrivelse Løftekapacitet Egenvægt Min. Udv. hjul bredde Max Udv. hjul bredde Maskinlængde Max maskinhøjde Lufttryk i hjul (for) Lufttryk i hjul (bag) Ladestrøm Batteri Opladningstid Værdi 250 kg 290 kg / 440 kg 630 mm 840 mm 1650 / 2600 mm 2720 mm 4,2 bar. 3,5 bar. 115/230 V 12 V Ca. 12 timer Løftekapacitet ved frontløft Ved løft monteres der kontravægte afhængig af vægt på byrden se nedenstående beskrivelse. En kontravægt vejer 25 kg. Antal vægte Max. løftekapacitet Ingen 100 kg 1 Kontravægt 125 kg 2 Kontravægte 150 kg 3 Kontravægte 175 kg 4 Kontravægte 200 kg 5 Kontravægte 225 kg 6 Kontravægte 250 kg MAX 250 KG 6 KONTRAVÆGTE 6

8 Løftekapacitet ved sideløft Ved sideløft er glasliften konstrueret til at løfte max. 100 kg. Dette er betinget af at der anvendes 3 kontravægte på modsat side som løftet foretages og ingen på samme side. Lovpligtigt 12 måneders eftersyn For hver 12. måned eller ved ejerskifte skal der foretages et hovedeftersyn af udstyret. Det er påkrævet at eftersynet foretages af leverandøren eller en anden sagkyndig. Fabrikanten har udarbejdet en check-liste der skal følges ved hvert serviceeftersyn. Når glasliften er godkendt påsætter forhandleren et skilt for hvornår næste serviceeftersyn skal foretages. Eftersynet bestilles hos forhandleren, se skilt herfor på maskinen. Ejeren af udstyret er ansvarlig for bestilling af eftersynet. Eftersynet er tillige en forudsætning for garantien på maskinen opretholdes. 7

9 Betjeningsvejledning Forberedelse af løft I mens glasliften forberedes til løftearbejde bremses glasliften ved at trække bremse håndtaget ned som illustreret. Glasliften må aldrig anvendes ved dårlige lysforhold. Om nødvendigt skal der etableres arbejdslys. Montering af kontravægte Kontravægtene monteres i henhold til nedenstående beskrivelse. En kontravægt vejer 25 kg. Det er vigtigt at vægten på byrden kendes inden løftet fortages Antal vægte Max. lastkapacitet Ingen 100 kg 1 Kontravægt 125 kg 2 Kontravægte 150 kg 3 Kontravægte 175 kg 4 Kontravægte 200 kg 5 Kontravægte 225 kg 6 Kontravægte 250 kg MAX 250 KG 6 KONTRAVÆGTE Løftekapaciteten må ikke overskrides! 8

10 Tilslutning af batteri spænding Tilslut batterispænding ved at dreje hovedafbryderen til ON. Når glasliften ikke er i drift skal hovedafbryderen stå i pos. OFF. Indstilling af hjulbredde Det er simpelt at ændre hjulbredden ved at flytte hjulene ind på indvendig side af hjulophænget. Dette gøres ved at sænke den lodrette hydraulikcylinder i bundposition. Herefter vippes frontrammen så langt ned, at den går mod gulvet og hermed løfter hjulene fra gulvet. Splitten demonteres og hjulet trækkes af og monteres på den indvendige side af hjulophænget og fastgøres igen med split. 9

11 Daglig test af vakuum systemet inden opstart. Hver dag inden ibrugtagning skal vakuumsuget gennemgå en test i henhold til nedenfor beskrivelse. 1) Der skal sikres at systemet opnår et undertryk på 0,7 bar (det normale arbejdstryk). 2) Spændings forsyningen afbrydes, og det sikres at der afgives et akustisk og visuelt advarselssignal når undertrykket er på 0,4 bar. 3) Kontroller vakuum systemet for tæthed. 4) Hvis der er defekter på vakuum systemet, må fejl kun udbedres af HH INTELLITECH. Tilslut forsynings spænding til vakuum systemet ved at dreje omskifteren i ON position. Når vakuum systemet ikke anvendes, skal dreje omskifteren drejes i position OFF. Ved at trække ud i trykknappen aktiveres det dobbelte vakuum system. Vakuum pumperne kører indtil der er opnået et vakuum på - 0,7 bar. Kontroller vakuum trykket på de 2 vakuum metre. Yderligere er der også monteret 2 kontrollamper og 2 akustiske alarmer som aktiveres ved for lavt vakuum niveau. Kontrollamper og akustiske alarmer skal være afbrudt inden glasliften er klar til at løfte en byrde. 10

12 Når der er opnået et vakuum på -0,7 bar og kontrollamper og akustiske alarmer er afbrudt, afbrydes forsynings spændingen til vakuum systemet, for at kontrollere om alarmen for forsynings spænding fungerer. Når omskifteren drejes i position OFF begynder de 2 lamper at blinke og de 2 akustiske alarmer aktiveres. Alarmerne skal være aktiveret i min. 2 minutter før de automatisk afbrydes. Efter denne test drejes omskifteren igen over i ON position og alarmerne afbrydes automatisk. De 4 sugekopper monteres på front rammen og indstilles i henhold til nedenfor beskrivelse. Slangerne på sugekopperne tilsluttes lynkoblingerne 11

13 Indstilling af sugekopper Alle 4 sugekopper skal indstilles således, at de alle bærer byrden. Dette gøres ved at løfte op i splitten og trække enheden til den rette position, herefter slippes splitten igen. Split for vandret positionering Split for lodret positionering 12

14 Betjeningsgrebenes funktion Løfte cylinder Tilt cylinder Front cylinder Hydraulik udtag Sideforskydning af byrde Det er muligt at sideforskyde byrden, for at lette isætningen. Dette gøres ved at dreje styret sidevejs. Styr for sideforskydning Der er monteret en låsesikring for fastholdelse af midterposition.. 13

15 Rotering af løftet emne. Det løftede emne kan roteres ved at trække ud i låsepalen for positionering. Frontrammen roteres og palen låser automatisk i næste position. (drejer i et interval å 45 ) Låsepal for positionering af løfteåg Svingning af løftet emne (horisontalt) Frontrammen kan drejes således, at emnet bæres langs med glasliften. Hermed er det muligt at køre glasliften med løftet emne gennem en smal døråbning. Dette gøres ved at trække op i låsepalen for positionering. Frontrammen drejes og palen låser automatisk i næste position (drejer i et interval på 45 ) Låsepal for positionering af løfteåg Ved sideløft kan glasliften max løfte 100 kg! 14

16 Løft af byrde Liften er nu klar til at udføre den konkrete løfteopgave. Hjulbremsen udløses, der køres frem til byrden og vakuumsuget tilpasses foran byrden med de 4 hydrauliske betjeningsgreb. Sugekopperne placeres mod byrden og alle 4 sugekopper aktiveres ved at trykke på trykknappen. Når der tilsluttes vakuum går der ca. et halvt minut inden der er opnået korrekt sug. I denne tid afgives der et akustisk signal. Forlad aldrig liften med hængende byrde. Vakuum alarm Hvis der opstår et undertryk på under 0,4 bar afgives der et akustisk og visuelt advarselssignal. Sker dette skal byrden fjernes omgående. Batteri alarm Hvis batteri spændingen falder til under 10 volt vil lampen for batteri alarm begynde at blinke. Batteriet skal nu oplades inden fortsat brug. 15

17 Opladning af batteri Batterierne oplades ved at tilslutte stikket til 115/230V. Den totale opladningstid er ca. 12 timer. Stik for opladning af batteri Ved opladning af batteri, skal det sikres at der fremkommer lys i de 2 dioder som illustreret på billedet. Opladningen skal foregå ved 14,4 V. Indikation for opladning Spændings niveauet kan aflæses her. Fejlmuligheder Der kan opstå følgende fejlmuligheder der hindre normal drift: Hovedafbryderen er ikke aktiveret. Hovedafbryderen for vakuum systemet er ikke aktiveret Der er sprunget en sikring. Manglende olie på hydraulik systemet. 16

18 Transport af glaslift Glasliften kan transporteres på en trailer eller en ladvogn. Dette kan gøres ved at løfte glasliften med en truck eller en kran. Husk at sideforskydningen skal være fastlåst med låsesikringen. Der er vigtigt at alle hydraulikcylindre står i bundposition under transport. Løft med kran: Glasliften løftes ved hjælp af 3 kæder der fastgøres i de 3 huller for løft. Løft med truck: Huller for løft. Glasliften kan også løftes med truck. Dette gøres ved at placere gaflerne på trucken mellem for- og baghjul på glasliften, så løftet foretages på maskinkroppen. Maskinen fastgøres herefter forsvarligt i de dertil beregnede huller der sidder på begge sider af maskinkroppen. 17

19 Horisontal arm (ekstraudstyr) Indledning Horisontalarmen anvendes hvor der er behov for, at rotere emnet op til 180 grader. Når horisontalarmen er monteret, reduceres løftekapaciteten til 175 kg og det er under forudsætning af, at der monteres 8 stk. kontravægte på glasliften. Det er ikke tilladt at anvende horisontalarmen med mindre at alle 8 kontravægte er monteret. Sikkerhedsforanstaltninger For korrekt og forsvarlig brug af maskinen skal følgende sikkerhedsforanstaltninger overholdes: Horisontalarmen må kun anvendes af instrueret personale. Horisontalarmen må kun anvendes, når der er monteret 8 stk. kontravægte på glasliften. Lastkapaciteten på 175 kg. må ikke overskrides. 18

20 Montering af horisontalarm. 1. Træk låsesplit ud af aksel 2. Drej positionsbolt så den er fri af lås. 3. Løft aksel fri 4. Løft Frontramme af 5. GL-250 er nu klar til montering af horisontalarm 6. Monter horisontalarmen. 7. Sæt aksel på plads igen. 19

21 8. Låsesplitten monteres på akslen 9. Slangeholder skrues fast med fingerskrue 10. Hydraulikslanger tilkobles. 11. Justeringsbolte spændes, så der ikke er slør i horisontalarmen. 12. Beslag for ekstra kontravægte 13. Påmonter beslag i begge sider. 20

22 14. Påmonter beslag for kontravægte i begge sider. 15. Beslag for ekstra kontravægte er monteret. Klar til montering af kontravægte. 16. Monter kontravægte i begge sider. 17. Horisontalarmen er klar til brug. 21

23 Interval: 50 driftstimer 150 driftstimer 500 driftstime 750 driftstime 1500 driftstime Hver dag Smøres med Smørefedt Billede nr. Vedligeholdelses skema Beskrivelse af eftersyn Smøring af drejeled for styr X X 1 Smøring af frontsystem X X 2 Smøring af parallelt løft X X 3 Smøring af sideforskydning X X 4 Kontroller luft i dæk X 5 Kontroller hydrauliksystem X Kontroller el- ledninger X 6 Rengøring af lynkoblinger X 7 Udskiftning af begge vakuumfiltre X 8 Kontrol af sugekopper X Kontrol af vakuumslanger X Smøring af horizontal arm X X 9 Beskrivelse af eftersynet: Smøring med smørefedt i begge smørenipler. Alt overskydende fedt tørres af. Billede 1 Billede 2 Styret for frontsystemet smøres med smørefedt de anviste steder ved hjælp af en pensel. Smøring med smørefedt i begge smørenipler. Alt overskydende fedt tørres af. away. 22

24 Smøring med smørefedt i alle 5 smørenipler. Alt overskydende fedt tørres af. Billede 3 Smøring med smørefedt i alle 4 smørenipler. Alt overskydende fedt tørres af. Billede bar 3,5 bar Forhjulene skal være pumpet med et max tryk på 4,2 bar. Baghjulene skal være pumpet med et max tryk på 3,5 bar. Billede 5 23

25 Når olieniveauet skal kontrolleres er det vigtigt at alle cylindre køres i bundposition. Herefter kan olieniveauet kontrolleres ved at demontere låget på olietanken. Olieniveauet skal være 25 mm under tankniveau. Er der ikke det skal der efterfyldes med hydraulikolie type: Texaco Rando HD32. Billede 6 Ydermere kontrolleres hydrauliksystemet og slangerne for lækage og utætheder. Alle 4 lynkoblinger rengøres for skidt og snavs inden tilkobling Billede 7 Filteret udskiftes ved at demontere låget og tage fileret op. Nyt filter monteres og låget skrues på igen. Filteret skal udskiftes 1 gang årligt Billede 8 Smøring med smørefedt i begge smørenipler. Alt overskydende fedt tørres af. Billede 9 24

26 Alle 4 sugekopper kontrollers for slidtage eller beskadigelse. Sugekoppernes vakuumevne kontrolleres ved at tilslutte vakumm efterfulgt af at rokke med byrden. Rens sugeoverfladerne regelmæssigt med sprit eller lignende ikke-ætsende rengøringsmidler. Gummipuden må aldrig udsættes for sollys i længere tid af gangen, da den ellers hurtigere vil miste sin elasticitet. Picture 9 Smør evt. jævnligt grebets stifter med en dråbe olie for at undgår friktion, når grebet aktiveres. Kontrol af vakuumslanger: Vakuumslanger og samlinger kontrolleres for utætheder. Ved arbejde med hydraulikolie gøres opmærksom på følgende advarsler: Hydraulikolie kan i vedvarende kontakt med hud medføre allergi. Hydrauliktåger kan ved indånding medføre lungelidelser. En stråle fra en hydraulikslange kan forårsage alvorlige hud- og øjenskader. Olieleverandørens advarsler og henvisninger skal følges. Ved adskillelse kan der være ophobet statisk tryk fra komprimeret olie. Dette kan medføre pludselige udsprøjtninger. Hydraulikolien kan på grund af drift være så varm (70 C eller mere) at det ved adskillelse kan medføre skoldning. 25

27 Demonteringsvejledning Hvis maskinen skal adskilles med henblik på destruktion, gøres der opmærksom på følgende forhold: Maskinen indeholder dele, der skal bortskaffes i henhold til landets gældende miljøregler om destruktion og deponering af farligt affald. Disse regler er gældende for: Nyttige informationer Bestilling af reservedele: Maskindele og afskærmninger. Hydraulikolie og hydrauliske komponenter. Elektriske komponenter såsom batterier og motorer. De rigtige og originale reservedele fås ved at kontakte forhandleren. Garanti/Godtgørelse: Reservedele leveret i garantiperioden bliver faktureret. En kreditnota tilsendes straks efter at de defekte dele er returneret og det er konstateret at garantibetingelserne er opfyldt. Service og reparation: Justeringer og mindre reparationer kan nemt klares på stedet. Derimod bør større reparationer overlades til forhandleren, som har et veluddannet personale og det nødvendige specialværktøj. Garantibestemmelser: Garantien dækker materiale og montagefejl på dele som ved vor undersøgelse viser sig at være forkerte eller utilstrækkelige til normal brug, og som er sendt til os franko inden 12 måneder efter levering. Garantien dækker ikke normalt slid eller efter justeringer. Garantien bortfalder hvis: Produktet bliver brugt forkert Produktet anvendes i miljøer hvortil det ikke er beregnet Produktet bliver overbelastet Dele bliver udskiftet fejlagtigt eller uoriginale dele er anvendt og der sker skade som følge deraf. Årligt eftersyn samt regelmæssigt eftersyn ikke har fundet sted. Ansvarsfraskrivelse: HH Intellitech påtager sig intet ansvar for skader på personer eller ting forvoldt af maskinen, som følge af mangler, fejl eller fejlagtig brug. Ligeledes fralægger HH Intellitech sig ethvert ansvar for mistet fortjeneste, driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab, påført køber eller tredjemand. 26

28 Bilag A) El - diagram B) Hydraulik - diagram C) Reservedelsliste D) Attest for prøvebelastning 27

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESHÅNDBOG BRUGERMANUAL SERVICETELEFON (+45) 70 204 208 Indholdsfortegnelse: 1. Sikkerhed og miljø 4 2. Grundlæggende introduktion 4 3. Tekniske specifikationer 4 4. Generel beskrivelse

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12)

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) ICC 2 Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) Læs denne brugsanvisning før første gangs brug af apparater og følg anvisningerne. Gem brugsanvisningen til senere brug eller til senere ejere.

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

HORSCH Terrano 3-6 FX

HORSCH Terrano 3-6 FX 03/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 3-6 FX Art.: 80290602 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog

MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130. MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller. Instruktionsbog MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140 Traktorer Multi-Controller Instruktionsbog CASE MAXXU M I I O Multicontroiler MAXXU M I 20 Multicontroller MAXXU M I 30 Multicontroller

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere