Den Europæiske Unions Tidende L 198/41

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41"

Transkript

1 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. maj 2006 om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede lightere, og forbyde markedsføringen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets (meddelt under nummer K(2006) 1887 og nummer K(2006) 1887, berigtiget) (EØS-relevant tekst) (Denne beslutning erstatter og ophæver Kommissionens beslutning 2006/498/EF offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende L 197 af 19. juli 2006, s. 9) (2006/502/EF) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, (3) En sådan beslutning træffes i de tilfælde, hvor medlemsstaterne anvender vidt forskellige fremgangsmåder for at imødegå den pågældende risiko, hvor risikoen ikke, på grund af arten af det pågældende produktsikkerhedsproblem, kan imødegås på en måde, der svarer til sagens hastende karakter, på grundlag af de procedurer, der er fastsat i specifikke fællesskabsforskrifter vedrørende de pågældende produkter, og hvor risikoen alene kan imødegås effektivt ved vedtagelse af passende foranstaltninger på fællesskabsniveau for at tilvejebringe et ensartet og højt beskyttelsesniveau for forbrugernes sikkerhed og sundhed og for at sikre, at det indre marked fungerer tilfredsstillende. under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed ( 1 ), særlig artikel 13, og ud fra følgende betragtninger: (1) Ifølge direktiv 2001/95/EF må producenter kun markedsføre sikre produkter. (4) Lightere er i sig selv farlige produkter, da de frembringer en flamme eller varme og indeholder et brændbart brændstof. Lightere frembyder en alvorlig risiko, når de bruges forkert af børn, og kan resultere i brande, personskader eller endog dødsfald. I betragtning af lighteres iboende farlighed, det meget høje antal, der markedsføres, og den forventelige anvendelse bør den alvorlige risiko, som lightere frembyder for børns sikkerhed, ses i forhold til børns mulige brug heraf under leg. (2) Bliver Kommissionen bekendt med, at bestemte produkter udgør en alvorlig risiko for forbrugernes sikkerhed og sundhed, kan den under overholdelse af visse krav i henhold til artikel 13 i direktiv 2001/95/EF vedtage en beslutning, som pålægger medlemsstaterne at træffe midlertidige foranstaltninger til især at begrænse eller stille særlige betingelser for markedsføring af sådanne produkter, forbyde produkternes markedsføring og vedtage de nødvendige ledsageforanstaltninger til at sikre, at forbuddet overholdes, eller kræve produkterne trukket eller kaldt tilbage fra markedet. ( 1 ) EFT L 11 af , s. 4. (5) De alvorlige risici ved lightere bekræftes også af de data og oplysninger, der foreligger om brande i EU, som kædes sammen med børns leg med lightere. I en rapport offentliggjort af det britiske handels- og industriministerium i februar 1997 om europæisk forskning i ulykker forårsaget af børn under 5 år under leg med lightere og tændstikker (»European research accidents caused by children under 5 playing with cigarette lighters and matches«), blev det anslået, at der var i alt ca brande, 260 tilfælde af personskade og 20 dødsfald i EU i Nyere oplysninger bekræfter, at børns leg med ikke-sikrede lightere stadig forårsager et betydeligt antal alvorlige ulykker, også dødsfald, i EU.

2 L 198/42 Den Europæiske Unions Tidende (6) Australien, Canada, New Zealand og USA har lovgivning, hvori der er fastsat lignende krav om børnesikring af lightere som i denne beslutning. Inden lovgivningen blev vedtaget, blev der gennemført en undersøgelse i USA. Den amerikanske kommission for forbrugere og produktsikkerhed (Consumer Product Safety Commission) fremsatte i 1993 et forslag til et regulativ om lightere, hvori det blev anslået, at børns brug af lightere årligt forårsagede brande, tilfælde af personskade og 170 dødsfald i USA. (12) Der findes ingen specifik fællesskabslovgivning om lightere. I betragtning af det pågældende sikkerhedsproblem og sagens hastende karakter kan risikoen ikke imødegås effektivt på grundlag af andre procedurer, der er fastsat i specifikke fællesskabsforskrifter. Det er derfor nødvendigt at vedtage en beslutning i henhold til artikel 13 i direktiv (7) Det amerikanske krav om børnesikring blev indført i I 2002 viste en amerikansk undersøgelse af kravets effektivitet, at der nu var 60 % færre brande, tilskadekomne og omkomne. (8) Høringer af medlemsstaterne i det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 15 i direktiv 2001/95/EF, har vist, at medlemsstaterne bruger betydeligt forskellige metoder til at imødegå den risiko, der er forbundet med ikke-børnesikrede lightere. (13) På grund af den alvorlige risiko ved lightere og for at sikre et konstant højt niveau for beskyttelse af forbrugernes sikkerhed og sundhed i hele EU samt undgå handelshindringer bør der vedtages en midlertidig beslutning i overensstemmelse med artikel 13 i direktiv Med en midlertidig beslutning ville markedsføring af lightere hurtigt kunne gøres betinget af, at lighterne er børnesikrede. Indtil der findes en permanent løsning, som bør baseres på international konsensus, ville man med en sådan beslutning kunne forhindre flere personskader og dødsfald. (9) Der findes to tekniske standarder vedrørende sikkerheden ved lightere: den europæiske og internationale standard EN ISO 9994:2002»Lightere. Sikkerhedsspecifikation«, der indeholder specifikationer for kvaliteten, pålideligheden og sikkerheden ved lightere kombineret med passende testprocedurer under fabrikationen, men som ikke omfatter specifikationer for børnesikring, og den europæiske standard EN 13869:2002»Lightere. Børnesikring af lightere. Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder«, der indeholder specifikationer for børnesikring. (10) Kommissionen har offentliggjort referencerne for EN ISO 9994:2002 i Den Europæiske Unions Tidende ( 1 ) i overensstemmelse med proceduren i artikel 4 i direktiv 2001/95/EF, der giver grundlag for en formodning om overensstemmelse med det almindelige sikkerhedskrav, som er omhandlet i direktiv 2001/95/EF, vedrørende de risici, der er omfattet af denne standard. Med hensyn til børnesikring mente nogle medlemsstater, at Kommissionen også bør offentliggøre referencerne for EN 13869:2002 i Den Europæiske Unions Tidende. Andre medlemsstater mente dog, at EN 13869:2002 først bør revideres grundigt. (11) I mangel af fællesskabsforanstaltninger vedrørende børnesikring af lightere og forbud mod lightere, der kan henføres under kategorien gadgets, vil nogle medlemsstater muligvis vedtage divergerende nationale foranstaltninger. Hvis der indføres sådanne foranstaltninger, vil det uundgåeligt medføre et uensartet beskyttelsesniveau og hindringer for handelen med lightere inden for Fællesskabet. ( 1 ) EUT C 100 af , s. 20. (14) Denne beslutnings krav om børnesikring bør omfatte engangslightere, fordi der er en særlig høj risiko for, at børn kan bruge dem forkert. En amerikansk undersøgelse fra 1987,»Harwood's study«, viste, at gennemsnitligt 96 % af de ulykker, der skyldtes børns leg med lightere, blev forårsaget af engangslightere. Kun meget få ulykker var forårsaget af andre lightere end engangslightere dvs. de såkaldte luksuslightere eller semi-luksuslightere, som er udformet, fremstillet og markedsført på en måde, der sikrer en fortsat forventet sikker anvendelse i en lang periode, som er omfattet af en skriftlig garanti og eftersalgsservice med hensyn til udskiftning eller reparation af dele i løbet af lighternes levetid, og som er karakteriseret ved en forfinet udformning med brug af dyre materialer, luksuriøst image og lav substitutionsgrad i forhold til andre lightere, og ved at de distribueres til salgssteder i overensstemmelse med mærkets prestige og luksuriøse image. Disse undersøgelsesresultater stemmer overens med det faktum, at folk kan forventes at være mere påpasselige med dyrere lightere, der er beregnet til at blive brugt over et længere tidsrum. (15) Alle lightere, der på mindste måde ligner andre genstande, som almindeligvis vides at virke tiltrækkende på børn eller være beregnet til at blive brugt af børn, bør forbydes. Dette omfatter også, men er ikke begrænset til, lightere, som er udformet som tegneseriefigurer, legetøj, skydevåben, ure, telefoner, musikinstrumenter, køretøjer, menneskekroppe eller dele af menneskekroppe, dyr, fødeeller drikkevarer, eller som spiller musik eller har lys, der blinker, objekter, der bevæger sig, eller andre overraskelseseffekter, der kan henføres under kategorien gadgets, og som indebærer stor risiko for, at de bruges forkert af børn.

3 Den Europæiske Unions Tidende L 198/43 (16) For at gøre det lettere for producenter af lightere at opfylde kravet om børnesikring bør der henvises til de relevante specifikationer i den europæiske standard EN 13869:2002, således at lightere, der er i overensstemmelse med tilsvarende specifikationer i de nationale standarder, som gennemfører den nævnte europæiske standard, må formodes at opfylde kravet om børnesikring i denne beslutning. Lightere, der er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i ikke-eu-lande, hvor der stilles krav til børnesikring svarende til dem, der er fastsat ved denne beslutning, bør derfor også formodes at opfylde kravet om børnesikring i denne beslutning. (20) I henhold til artikel 13, stk. 3, i direktiv 2001/95/EF er eksport af farlige produkter fra Fællesskabet, for hvilke der er vedtaget en beslutning, forbudt. I betragtning af lightermarkedets struktur, dvs. antallet af producenter i hele verden, omfanget af eksport og import samt globaliseringen af markederne, ville et eksportforbud imidlertid ikke øge forbrugernes sikkerhed i tredjelande, hvor der ikke findes krav om børnesikring, eftersom eksporten fra EU ville blive erstattet af ikke-børnesikrede lightere fra ikke-eu-lande. Anvendelsen af artikel 13, stk. 3, bør derfor udsættes, indtil der er vedtaget en international børnesikringsstandard. Dette berører ikke foranstaltninger, der er truffet i tredjelande, hvor der stilles krav om børnesikring (17) Ensartet og effektiv håndhævelse af bestemmelserne om børnesikring i denne beslutning kræver, at producenterne efter anmodning fra de kompetente myndigheder fremlægger testrapporter om børnesikring, der er udstedt af testmyndigheder, som er akkrediteret af akkrediteringsorganer, der er medlem af internationale akkrediteringsorganisationer eller på anden måde godkendt af myndighederne til at udføre dette arbejde, eller som er udstedt af testmyndigheder, der er godkendt til at udføre denne type test af myndighederne i lande, hvor der stilles sikkerhedskrav, der svarer til dem, der fastsættes ved denne beslutning. Lighterproducenter skal efter anmodning straks forelægge al nødvendig dokumentation for de kompetente myndigheder, der er oprettet i henhold til artikel 6 i direktiv Hvis producenten ikke er i stand til at forelægge en sådan dokumentation inden for den af de kompetente myndigheder fastlagte frist, skal lighterne trækkes tilbage fra markedet. (18) I henhold til artikel 5, stk. 2, i direktiv 2001/95/EF skal distributører bidrage til at sikre, at de lightere, de tilbyder, opfylder denne beslutnings krav om børnesikring. De bør især samarbejde med de kompetente myndigheder ved efter anmodning at give dem den nødvendige dokumentation til at spore lighternes oprindelse. (19) Der indrømmes producenterne de kortest mulige overgangsperioder til at træffe de foranstaltninger, der er omhandlet i denne beslutning, på grund af nødvendigheden af at forebygge yderligere ulykker, idet der tages hensyn til tekniske forhold og sikres proportionalitet. Medlemsstaterne behøver ligeledes en overgangsperiode til at sikre, at foranstaltningerne efterkommes på en effektiv måde i betragtning af det store antal lightere, der årligt markedsføres i EU, og de mange forskellige distributionskanaler, der anvendes til markedsføringen. Producenternes forpligtelse til kun at markedsføre børnesikrede lightere bør derfor finde anvendelse ti måneder fra datoen for meddelelsen af denne beslutning, mens forpligtelsen til, at kun børnesikrede lightere gøres tilgængelige for forbrugerne, bør finde anvendelse et år efter, at forbuddet mod markedsføring af ikke-børnesikrede lightere træder i kraft. Derfor indføres sidstnævnte forpligtelse, når denne beslutning revideres et år efter vedtagelsen. (21) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 15 i direktiv 2001/95/EF VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING: I denne beslutning forstås ved: Artikel 1 1)»Lighter«: en manuelt betjent flammefrembringende anordning, der bruger et brændstof og normalt anvendes til bevidst tænding af navnlig cigaretter, cigarer og piber, og som kan forventes at blive anvendt til at tænde andre materialer såsom papir, lampevæger, stearinlys og lanterner, og som er fremstillet med integreret brændstofforsyning, hvad enten den er beregnet til at blive genopfyldt eller ej. Uden at det berører forbuddet mod markedsføring af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets, jf. artikel 2, stk. 2, i denne beslutning, omfatter definitionen ikke genopfyldelige lightere, for hvilke producenterne efter anmodning forelægger de kompetente myndigheder den nødvendige dokumentation for, at lighterne er udformet, fremstillet og markedsført på en måde, der sikrer en fortsat forventet sikker anvendelse i en periode på mindst fem år, at de kan repareres og navnlig opfylder alle følgende krav: en skriftlig garanti fra producentens side på mindst to år for den enkelte lighter i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF ( 1 ), praktisk mulighed for reparation og sikker genopfyldning i hele produktets levetid, herunder navnlig en tændmekanisme, der kan repareres ( 1 ) EFT L 171 af , s. 12.

4 L 198/44 Den Europæiske Unions Tidende dele, som ikke er til engangsbrug, men som risikerer at blive slidt op eller gå i stykker, skal kunne udskiftes eller repareres af et autoriseret eller specialiseret eftersalgsservicecenter i Den Europæiske Union. Artikel 2 1. Medlemsstaterne sørger for, at kun lightere, der er børnesikrede, markedsføres efter udløbet af en frist på ti måneder fra datoen for meddelelsen af denne beslutning. 2)»Lightere, der henføres under kategorien gadgets«: en lighter, som defineret i specifikation 3.2. i den europæiske standard EN 13869: Efter udløbet af fristen i stk. 1 forbyder medlemsstaterne markedsføringen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets. 3)»Børnesikret lighter«: en lighter, der udformes og fremstilles på en sådan måde, at den ikke til normale eller med rimelighed forventelige anvendelsesformål kan betjenes af børn, der er under 51 måneder gamle, enten på grund af f.eks. de kræfter, der kræves for at betjene den, eller på grund af dens udformning eller beskyttelse af tændmekanismen eller på grund af de vanskelige manøvrer eller rækkefølgen af manøvrer, der er nødvendige for antændingen. Følgende lightere formodes at være børnesikrede: a) lightere, der er i overensstemmelse med de nationale standarder, der gennemfører den europæiske standard EN 13869:2002, for så vidt angår andre specifikationer end dem, der er omhandlet i nævnte standards punkt 3.1, 3.4 og b) lightere, der er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i ikke-eu-lande, hvor der stilles tilsvarende krav om børnesikring som i denne beslutning. 4)»Engangslightermodel«: lightere fra samme producent, hvis udformning eller andre kendetegn ikke varierer på en måde, der påvirker børnesikringen. Artikel 3 1. Medlemsstaterne kræver efter udløbet af en frist på ti måneder fra datoen for meddelelsen af denne beslutning, at producenterne som en betingelse for markedsføring af lightere a) opbevarer og efter anmodning fra de kompetente myndigheder, der er oprettet i henhold til artikel 6 i direktiv 2001/95/EF, straks indsender en rapport om børnesikringstesten for hver lightermodel og en vareprøve på lightere af den testede model som bevis for, at den markedsførte lightermodel er børnesikret b) på anmodning attesterer over for de kompetente myndigheder, at alle lightere i hver af de sendinger, der markedsføres, er i overensstemmelse med den testede model, og på anmodning forelægger myndighederne dokumentation om det test og kontrolprogram, der ligger til grund for denne attestering c) til stadighed kontrollerer, at de fremstillede lightere er i overensstemmelse med de tekniske løsninger, der er fastlagt med henblik på børnesikring, ved hjælp af passende testmetoder, og sørger for, at de kompetente myndigheder har adgang til de produktionsregistre, der skal føres for at vise, at alle de producerede lightere er i overensstemmelse med den testede model 5)»Børnesikringstest«: en systematisk test af børnesikringen på en given lightermodel på grundlag af en stikprøve af de pågældende lightere, navnlig test, der er i overensstemmelse med de nationale standarder, der gennemfører den europæiske standard EN 13869:2002, for så vidt angår andre specifikationer end dem, der er omhandlet i nævnte standards punkt 3.1, 3.4 og 5.2.3, eller som er i overensstemmelse med testkravene i de relevante bestemmelser i ikke-eulande, hvor der stilles tilsvarende krav om børnesikring som i denne beslutning. 6)»Producent«: jf. definitionen i artikel 2, litra e), i direktiv 7)»Distributør«: jf. definitionen i artikel 2, litra f), i direktiv d) opbevarer og på anmodning straks sender en ny rapport om børnesikringstesten til de kompetente myndigheder, hvis der sker ændringer af lightermodellen, som betyder, at modellen ikke længere opfylder kravene i denne beslutning. 2. Medlemsstaterne kræver efter udløbet af en frist på ti måneder fra datoen for meddelelsen af denne beslutning, at distributører opbevarer og på anmodning straks giver de kompetente myndigheder den nødvendige dokumentation til identificering af enhver person, som har forsynet dem med de lightere, som de markedsfører, for at sikre, at producenten af lighterne kan spores i hele afsætningskæden. 3. Lightere, for hvilke producenter og distributører ikke kan forelægge den i stk. 1 og 2 nævnte dokumentation inden for den frist, der er fastsat af de kompetente myndigheder, trækkes tilbage fra markedet.

5 Den Europæiske Unions Tidende L 198/45 Artikel 4 1. De i artikel 3 omhandlede rapporter om børnesikringstest skal bl.a. indeholde: a) producentens og importørens, hvis lighterne er importeret, navn, adresse og hjemsted, uanset hvor han har nedsat sig b) en fuldstændig beskrivelse af lighteren, herunder størrelse, form, vægt, brændstof, brændstofkapacitet, tændmekanisme, børnesikringsanordninger, udformning, tekniske løsninger og andre anordninger, der betyder, at lighteren er børnesikret i overensstemmelse med definitionerne og kravene i denne beslutning. Der skal navnlig være en udførlig beskrivelse af alle dimensioner, de kræfter, der er nødvendige for at betjene lighteren, eller andre anordninger, der påvirker lighterens børnesikring, herunder producentens tolerancer gældende for hver af disse anordninger c) en udførlig beskrivelse af testene og de opnåede resultater, datoerne for testene, stedet, hvor testene blev udført, navnet på den organisation, der udførte testene, samt oplysninger om denne organisations kvalifikationer og kompetence til at udføre de pågældende test d) adresse på det sted, hvor lighterne er blevet eller bliver produceret e) stedet, hvor den dokumentation, der kræves i henhold til denne beslutning, opbevares f) referencer for testorganisationens akkreditering eller godkendelse. 2. De i artikel 3 omhandlede rapporter om børnesikringstest udstedes af: a) enten testmyndigheder, som opfylder kravene i EN ISO/IEC 17025:2005»Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence«, som er akkrediteret til udførelse af børnesikringstest på lightere af et medlem af den internationale akkrediteringsorganisation ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), eller som på anden måde er anerkendt med henblik herpå af en medlemsstats kompetente myndighed, eller b) testmyndigheder, hvis rapporter om børnesikringstest accepteres af et af de lande, hvor der stilles tilsvarende krav til børnesikring som i denne beslutning. I det omfang, det er nødvendigt, offentliggør og ajourfører Kommissionen til orientering en liste over testmyndighederne, jf. stk. 2, litra a) og b). Artikel 5 Forbuddet i artikel 13, stk. 3, i direktiv 2001/95/EF finder ikke anvendelse. Artikel 6 1. Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger for at efterkomme denne beslutning senest fire måneder fra datoen for meddelelsen af denne beslutning og offentliggøre foranstaltningerne. De underretter straks Kommissionen herom. 2. Denne beslutning anvendes indtil 12 måneder fra datoen for meddelelsen af denne beslutning. 3. På grundlag af de høstede erfaringer og under hensyntagen til forløbet, indtil der kan vedtages en permanent foranstaltning, bestemmer Kommissionen, om denne beslutnings gyldighedsperiode skal forlænges yderligere, om beslutningen, navnlig artikel 1, stk. 1 og 3, og artikel 4, bør ændres, og om suspensionen i artikel 5 bør ophæves. Navnlig med hensyn til artikel 1, stk. 3, bestemmer Kommissionen, om internationale standarder eller nationale bestemmelser eller standarder eller andre tekniske specifikationer, navnlig specifikationer vedrørende alternative metoder til eller kriterier for fastsættelse af børnesikring af lightere, kan anerkendes som svarende til det krav om børnesikring, der fastsættes i denne beslutning. Beslutningerne, der er omhandlet i dette stykke, træffes i overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, i direktiv 4. Inden for rammerne af de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 10 i direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed, vil Kommissionen inden fristen for medlemsstaternes gennemførelse af denne beslutning fastlægge retningslinjer for at lette den praktiske anvendelse af denne beslutning. Artikel 7 Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den 11. maj På Kommissionens vegne Markos KYPRIANOU Medlem af Kommissionen

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43

De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208/43 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/51/EF af 9. juli 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 95/69/EF om betingelser og bestemmelser for godkendelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en) 16756/14 CONSOM 274 MI 989 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. november 2014 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF L 390/24 31.12.2004 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF 9.4.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 91/13 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF af 8. april 2005 om principper og detaljerede retningslinjer for god klinisk praksis i forbindelse med testpræparater til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 20.3.2015 2013/0433(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1)

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1) BEK nr 681 af 10/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120245305 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2338517-14/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 2001/95/EF og forordningen om gensidig

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.2.2006 PE 370.025v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 8-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling Karin Scheele Tilsætning af

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011R0284 DA 12.04.2011 000.002 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol 8.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 146/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) L 156/2 FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/949 af 19. juni 2015 om godkendelse af den kontrol forud for eksport, som visse tredjelande foretager af visse fødevarer vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2017 C(2017) 2299 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.4.2017 om fastsættelse af en fælles metode til beregning af vægten af elektrisk og elektronisk

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2018 C(2018) 8876 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.12.2018 om særlige regler om den procedure, der skal følges for at udarbejde den risikovurdering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU) 3.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 64/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (EØS-relevant tekst) (2012/137/EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2011 K(2011) 909 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 21.2.2011 om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA KOMMISSIONENS

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og 3.2.2015 L 27/37 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/163 af 21. november 2014 om foreneligheden med EU-retten af foranstaltninger truffet af Polen i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

DANAKs strategi 2015-2020

DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs mission At sikre troværdig dokumentation for overholdelse af kravspecifikationer gennem akkreditering. DANAKs vision At øge værdien af akkrediterede ydelser. Den Danske

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2004 KOM(2004) 199 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 13.6.2015 DA L 148/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/908 af 11. juni 2015 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 for så vidt angår oplysningerne om Canada i listen over

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2013/519/EU)

(EØS-relevant tekst) (2013/519/EU) L 281/20 Den Europæiske Unions Tidende 23.10.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 21. oktober 2013 om listen over områder og tredjelande, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2016 COM(2016) 48 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2018 C(2018) 2205 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.4.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 for så vidt angår procedurereglerne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.6.2018 L 158/5 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/886 af 20. juni 2018 om visse handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og

Læs mere

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; P6_TA(2005)0232 Polycykliske aromatiske kulbrinter ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af markedsføring og anvendelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE

KOMMISSIONENS AFGØRELSE L 15/12 Den Europæiske Unions Tidende 20.1.2011 AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 19. januar 2011 om ligeværdigheden af visse tredjelandes offentlige tilsyns-, kvalitetssikrings-, undersøgelses- og

Læs mere