Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i. om bekæmpelsesmidler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i. om bekæmpelsesmidler."

Transkript

1 BEK nr 338 af 01/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler 1) I medfør af 7 a i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 45, stk. 1, 1. pkt.: 1. Denne bekendtgørelse indeholder lister over stoffer, som EU-Kommissionen har vurderet og besluttet enten at optage eller ikke-optage som aktivstoffer til biocidforordningen og plantebeskyttelsesmiddelforordningen. Bekendtgørelsen indeholder tillige en liste over stoffer, som Miljøstyrelsen har vurderet i henhold til 15 i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og tilladt eller afslået til brug i bekæmpelsesmidler, der ikke er omfattet af biocidforordningen. 2. Bilag 1 indeholder en liste over aktivstoffer, som EU-Kommissionen har besluttet at optage som aktivstoffer til biocidmidler inden den 15. juli Bilag 2 indeholder en liste over aktivstoffer, der har været opført på bilag II til Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007, og som EU-Kommissionen har besluttet ikke at optage på listen over godkendte aktivstoffer til biocidmidler. 4. Bilag 3 indeholder en liste over plantebeskyttelsesmidler, for hvilke der er meddelt en afviklingsperiode efter plantebeskyttelsesmiddelforordningens artikel Bilag 4 indeholder en liste over plantebeskyttelsesmidler, som ikke må besiddes efter den 2. september eller 15. december Bilag 5 indeholder en liste over aktivstoffer, som Miljøstyrelsen har vurderet efter 15 i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 100 af 1. februar 2016 om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler ophæves. Miljøstyrelsen, den 1. april 2016 CLAUS TORP / Lea Frimann Hansen 1

2 1) I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012, EU-Tidende 2014, nr. L 294, side 1, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF, EU-Tidende 2009, nr. L 309, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed. 2

3 Generelt for alle produkter gælder: Biocidaktivstoffer, godkendt indtil den 15. juli 2013 Bilag 1 Bilaget omfatter de biocidaktivstoffer, som blev godkendt, inden biocidforordningen skulle finde anvendelse den 1. september Renheden, som angivet i kolonne 4 nedenfor, er den minimumsrenhed, der er anvendt til vurderingen af aktivstoffet i forbindelse med optagelsen på dette bilag. Aktivstoffet i det produkt, der markedsføres, kan have samme eller en anden renhedsgrad, hvis der er påvist teknisk ækvivalens med det vurderede stof. Ved behandlingen af en ansøgning om produktgodkendelse skal vurderes, om der indgår befolkningsgrupper, der kan blive eksponeret for produktet, samt anvendelses- og eksponeringsscenarier, der ikke har fået en repræsentativ behandling i risikovurderingen på fællesskabsplan. Hvis dette er tilfældet, foretages en vurdering af de scenarier, som er relevant for det pågældende aktivstof og produkt. Ansøgningen skal godtgøre, at risikoen kan begrænses til et acceptabelt niveau, og der træffes i fornødent omfang egnede foranstaltninger eller meddeles særlige vilkår for at begrænse de konstaterede risici. Hvis et produkt indeholder mere end et aktivstof, fastsattes fristen for overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, i direktiv 98/8/EF til det seneste tidspunkt, som fastsattes for de aktuelle stoffer i produktet. Frister fastsættes efter den 1. september 2013 i henhold til Artikel 89 i Forordning (EU) nr. 528/1012 (biocidforordningen). lndhold og konklusioner af de vurderingsrapporter, som giver anledning til at fastsætte særlige vilkår, findes på det europæiske kemikalieagentur ECHAs internetadresse: 1. Biocidaktivstoffer, optaget på Bilag 1 til biociddirektivet Nr. Almindeligt anvendt navn 1 Sulfurylfluorid IUPAC-navn EF-nr. CAS-nr. sulfuryldifluorid EFnr.: CASnr.: Minimumsrenhed Optagelsesdato af biocidproduktets aktive stof i den form, det markedsføres Frist for overensstemmelse Udløbsdato Produkttype Særlige vilkår for med arti- kel 16, stk. 3, i biociddirektivet (se indledningen til dette bilag) for optagelsen godkendelse af et produkt > 994 g/kg 1. januar december december ) Produkter må kun sælges til og benyttes af professionelle, der er uddannet i brugen heraf. 2) Sprøjtepersonale og andre tilstedeværende skal beskyttes med egnede risikobegrænsende foranstaltninger. 3) Koncentrationer af stoffet skal overvåges i den øvre troposfære langt fra forureningskilder. 4) Indehaveren af en godkendelse skal indsende en overvågningsrapport direkte til Kommissionen en gang hvert femte år, fra den 1. januar 2009 at regne. 3

4 994 g/kg 1. juli juni juni ) Produkter må kun sælges til og benyttes af personer, der er uddannet i brugen af dem. 2) Desinfektionspersonale og andre tilstedeværende skal beskyttes under desinfektion og udluftning af behandlede bygninger og andre lukkede rum. 3) Det skal af etiket og sikkerhedsdatablad fremgå, at alle levnedsmidler skal fjernes fra rummet, inden desinfektionen påbegyndes. 4) Koncentrationer af stoffet skal overvåges i den øvre troposfære langt fra forureningskilder. 5) Indehaveren af en godkendelse skal indsende en overvågningsrapport direkte til Kommissionen en gang hvert femte år, første gang senest fem år efter udstedelse af godkendelsen. 6) Analyse skal have en påvisningsgrænse på ikke under 0,5 ppt (svarende til 2,1 ng sulfurylfluorid pr. m3 troposfærisk luft). 2 dichlofluanid N-(dichlorfluormethyl- > 96 % w/w 1. marts februar februar thio)-n,n -dimethyl- N-phenylsulfamid EFnr.: CAS-nr ) Ved brug af produkter, der er godkendt til industribrug eller brug af professionelle, skal der altid benyttes de fornødne personlige værnemidler. 2) Der skal træffes hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger til beskyttelse af jord. 3) Når et produkt er godkendt til industribrug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandling skal henstilles på et tæt underlag, således at spild ikke kan løbe ned i jorden. Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse. 3 clothianidin (E)-1-(2-Chlor-1,3- thiazol-5-ylmethyl)-3- methyl-2-nitroguanidin 950 g/kg 1. februar januar januar ) Produkter til behandling af træ kan kun godkendes til udendørs brug, hvis 4

5 EF-nr.: CAS-nr difethialon 3-[3-(4 -bromo[1,1 bip- 976 g/kg 1. november oktober oktober henyl]-4-yl)-1,2,3,4-te- trahydronaphth-1- yl]-4-hydroxy-2h-1- benzothiopyran-2-one EF-nr.: Foreligger ikke CAS-nr etofenprox 3-phenoxybenzyl-2-(4- ethoxyphenyl)-2-methylpropylether EF-nr.: CAS-nr der forelægges data til dokumentation af produktets indvirken på jordbund, overfladevand og grundvand. Om nødvendigt kan der stilles krav om egnede risikobegrænsende foranstaltninger. 2) Det skal fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad for produkter, godkendt til industriel brug, at nybehandlet træ efter behandling skal henstilles på et tæt underlag, således at spild ikke kan løbe ud på jorden. 3) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse. 14 Stoffet er potentielt persistent, potentielt bioakkumulerende og toksisk, eller meget persistent og meget potentielt bioakkumulerende. Godkendelse af produkter gives på følgende vilkår: 1) Det aktive stofs nominelle koncentration i produktet må ikke overstige 0,0025 % w/w, og der gives kun tilladelse til brugsklar lokkemad. 2) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof, hvor dette er relevant. 3) Produkter må ikke anvendes som tracking powder. 4) Miljøpåvirkninger og primær og sekundær udsættelse af mennesker og dyr uden for målgruppen skal begrænses mest muligt gennem alle rimelige og disponible risikobegrænsende foranstaltninger, herunder begrænsning til erhvervsmæssig brug, begrænset pakkestørrelse og pligt til at bruge sikrede lokkemiddelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation. 970 g/kg 1. februar januar januar ) Produkter må kun anvendes året rundt, hvis der forelægges data for absorption gennem huden som 5

6 6 tebuconazol 1-(4-chlorphenyl)-4,4- dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol EF-nr.: CAS-nr kuldioxid kuldioxid EF-nr.: belæg for, at kronisk eksponering ikke medfører uacceptable risici. 2) Produkter til erhvervsbrug skal anvendes med passende personlige værnemidler. 950 g/kg 1. april marts marts ) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger til beskyttelse af disse områder. 2) For produkter, der er godkendt til industribrug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandling skal henstilles overdækket eller på et tæt underlag, således at spild ikke kan løbe ud på jorden. 3) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse. 4) Produkter til behandling af træ, som er opsat udendørs eller i stadig kontakt med vand, kan kun godkendes på grundlag af fuld dokumentation for risici og med vilkår om risikobegrænsende foranstaltninger. 990 ml/l 1. november oktober oktober 2019 CAS-nr.: ml/l 1. november oktober oktober Produkter godkendes efter en vurdering af ansøgningens forslag til afbødning af risici ved brug af produktet, som skal godkendes. Der kan meddeles særlige vilkår til sikring heraf. 18 Produktgodkendelse gives på følgende særlige vilkår: 1) Produkterne må kun sælges til og benyttes af fagfolk, der er uddannet i brugen af dem. 2) Der skal træffes passende foranstaltninger til at beskytte brugerne med henblik på at minimere risikoen, herunder bruges personlige værnemidler, hvis det er nødvendigt. 3) Der skal træffes passende foranstalt- 6

7 8 propiconazol 1-[[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol EF-nr.: CAS-nr difenacoum 3-(3-biphenyl-4- yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin EF-nr.: CAS-nr.: ninger til at beskytte omkringstående, f.eks. ved at forbyde adgang til det behandlede område under skadedyrsbekæmpelsen. 930 g/kg 1. april marts marts ) Produkter, som er godkendt til industrielt brug eller brug af professionelle, skal bruges med passende personlige værnemidler, medmindre det er godtgjort, at risici for industrielle eller professionelle brugere kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler. 2) For produkter, der er godkendt til industribrug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal henstilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden. 3) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse. 4) Produkter til in situ-behandling af træ, som er opsat udendørs eller i stadig kontakt med vand, kan kun godkendes på grundlag af fuld dokumentation for risici og risikobegrænsende foranstaltninger. 960 g/kg 1. april marts marts Stoffet er potentielt persistent, potentielt bioakkumulerende og toksisk, eller meget persistent og meget potentielt bioakkumulerende. Godkendelse meddeles på følgende særlige vilkår: 1) Det aktive stofs nominelle koncentration i produktet må ikke overstige 75 mg/kg, og der godkendes kun produkter, der er klar til brug. 2) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof, hvor dette er relevant. 3) Produkter må ikke anvendes som tracking powder. 4) Miljøpåvirkninger og primær og sekun- 7

8 10 K-HDO cyclohexylhydroxydiazen-1-oxid, kaliumsalt EF-nr.: Ikke oplyst CAS-nr.: (Denne optagelse dækker også hydratformer af K-HDO) 11 IPBC 3-iodo-2-propynylbutylcarbamat EF-nr.: CAS-nr.: chlorophacinon chlorophacinon EF-nr.: CAS-nr.: dær udsættelse af mennesker og dyr uden for målgruppen skal begrænses mest muligt gennem alle rimelige og disponible risikobegrænsende foranstaltninger, herunder begrænsning til erhvervsmæssig brug, begrænset pakkestørrelse og pligt til at bruge sikrede lokkemiddelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation. 977 g/kg 1. juli juni juni ) På grund af de mulige risici for miljøet og arbejdstagerne kan brug uden for industrielle, fuldt automatiske og lukkede systemer kun godkendes efter nærmere dokumentation af disse risici. 2) Produkter må kun anvendes med personlige værnemidler, medmindre andre foranstaltninger godkendes konkret. 3) Produkter må ikke anvendes til behandling af træ, som småbørn kan komme i direkte kontakt med. 980 g/kg 1. juli juni juni ) Produkter må kun anvendes med personlige værnemidler, medmindre andre foranstaltninger godkendes konkret. 2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes risikobegrænsende foranstaltninger til beskyttelse af disse medier. 3) For produkter, der er godkendt til industribrug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal henstilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden. 4) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse. 978 g/kg 1. juli juni juni ) Koncentrationen af aktivstof i andre produkter end tracking powder må ikke overstige 50 g/kg. Kun 8

9 13 thiabendazol 2-thiazol-4-yl-1H-benzoimidazol EF-nr.: CAS-nr brugsklare produkter kan godkendes. 2) Produkter til brug som tracking powder kan kun godkendes til brug for professionelle med særlig uddannelse. 3) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof. 4) Miljøpåvirkninger og primær og sekundær udsættelse af mennesker og dyr uden for målgruppen skal begrænses mest muligt gennem alle rimelige og disponible risikobegrænsende foranstaltninger, herunder begrænsning til erhvervsmæssig brug, begrænset pakkestørrelse og pligt til at bruge sikrede lokkemiddelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation. 985 g/kg 1. juli juni juni ) Produkter, som er godkendt til industrielt brug eller brug af professionelle, må i forbindelse med dobbelt-vakuum- og dyppeapplikation kun anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre det godtgøres, at risikoen for brugerne kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler. 2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes risikobegrænsende foranstaltninger til beskyttelse af disse medier. 3) For produkter, der er godkendt til industribrug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal henstilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden. 4) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse. 5) Produkter til behandling af træ, der er opsat udendørs, eller træ, der vil blive udsat 9

10 14 thiamethoxamthiamethoxam EF-nr.: CAS-nr for vejrlig, godkendes efter en særlig vurdering. 980 g/kg 1. juli juni juni ) Produkter, som er godkendt til industrielt brug eller brug af professionelle, må kun anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre det godtgøres, at risikoen for brugerne kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler. 2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes risikobegrænsende foranstaltninger til beskyttelse af disse medier. 3) For produkter, der er godkendt til industribrug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal henstilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden. 4) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse. 5) Produkter til in situ-behandling af træ, der er opsat udendørs, eller træ, der vil blive udsat for vejrlig, godkendes efter en særlig vurdering. 980 g/kg 1. februar januar januar Blandt andet brug af ikke-fagfolk er ikke blevet vurderet. Produkter godkendes kun til påføring med pensel, og kun på grundlag af fuld dokumentation af de miljømæssige og sundhedsmæssige virkninger. Der kan fastsættes vilkår om risikobegrænsende foranstaltninger. For produkter med thiamethoxam, som kan føre til restkoncentrationer i fødevarer eller foder, undersøges, om der er behov for at fastsætte nye eller ændrede maksimalgrænseværdier i henhold til forordning (EF) nr. 470/2009 eller forordning (EF) nr. 396/2005, og træffe 10

11 15 alphachloralose (R)-1,2-O-(2,2,2-Trichlorethyliden)-α-Dglucofuranose EF-nr.: CAS-nr.: alle hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger til at sikre, at gældende maksimalgrænseværdier ikke overskrides. Produkter tillades kun udledt til spildevandsrensningsanlæg eller direkte til overfladevand på grundlag af fuld dokumentation af de miljømæssige og sundhedsmæssige virkninger. Der kan fastsættes vilkår om risikobegrænsende foranstaltninger Godkendelse meddeles i øvrigt på følgende særlige vilkår: 1) Produkter, som er godkendt til brug af fagfolk, skal anvendes med de fornødne personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen om produktgodkendelse, at risiciene for fagfolk kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler. 2) Der træffes foranstaltninger til beskyttelse af honningbier, hvor det er relevant. 825 g/kg 1. juli juni juni Produkter til brug udendørs godkendes kun efter en særlig vurdering. Godkendelse meddeles på følgende særlige vilkår: 1) Det aktive stofs nominelle koncentration i produktet må ikke overstige 40 g/kg. 2) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof. 3) Godkendelse gives kun til produkter til brug i forsvarligt lukkede lokkemiddelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation. 16 brodifacoum 3-[3-(4 -bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-napthyl]-4-hydroxycoumarin EF-nr.: CAS-nr g/kg 1. februar januar januar Stoffet er potentielt persistent, potentielt bioakkumulerende og toksisk, eller meget persistent og meget potentielt bioakkumulerende. 1) Koncentrationen af aktivstof i andre produkter end tracking 11

12 17 bromadiolon 3-[3-(4 -Brom[1,1 biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2h-1- benzopyran-2-one EFnr.: CASnr.: powder må ikke overstige 50 g/kg. Kun brugsklare produkter kan godkendes. 2) Produkter til brug som tracking powder kan kun godkendes til brug for professionelle med særlig uddannelse. 3) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof. 4) Miljøpåvirkninger og primær og sekundær udsættelse af mennesker og dyr uden for målgruppen skal begrænses mest muligt gennem alle rimelige og disponible risikobegrænsende foranstaltninger, herunder begrænsning til erhvervsmæssig brug, begrænset pakkestørrelse og pligt til at bruge sikrede lokkemiddelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation. 969 g/kg 1. juli juni juni Stoffet er potentielt persistent, potentielt bioakkumulerende og toksisk, eller meget persistent og meget potentielt bioakkumulerende. 1) Koncentrationen af aktivstof i andre produkter end tracking powder må ikke overstige 50 g/kg. Kun brugsklare produkter kan godkendes. 2) Produkter til brug som tracking powder kan kun godkendes til brug for professionelle med særlig uddannelse. 3) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof. 4) Miljøpåvirkninger og primær og sekundær udsættelse af mennesker og dyr uden for målgruppen skal begrænses mest muligt gennem alle rimelige og disponible risikobegrænsende foranstaltninger, herunder begrænsning til erhvervsmæssig brug, begrænset pakkestørrelse og pligt til at 12

13 18 thiacloprid (Z)-3-(6-chlor-3-pyridylmethyl)-1,3-thiazolidin-2-ylidenecyanamid EF-nr.: Foreligger ikke CAS-nr g/kg 1. januar 2010 Foreligger ikke 31. december indoxacarb (enantiomerisk reaktionsblanding S:R 75:25) Reaktionsblanding bestående af methyl (S)- og methyl (R)-7- chlor-2,3,4a,5-tetrahydro-2-[methoxycarbonyl-(4-trifluormethoxyphenyl) carbamoyl]indeno[1,2-e] [1,3,4]oxadiazin-4acarboxylat (Dvs. en reaktionsblanding af S- og R-enantiomerer i forholdet 75:25) EFnr.: Foreligger ikke CAS-nr. S-enantiomer: og R- enantiomer: g/kg 1. januar 2010 Foreligger ikke 31. december 2019 bruge sikrede lokkemiddelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation. 8 1) Produkter, som er godkendt til industriel eller professionel brug, skal anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre der på grundlag af oplysninger i ansøgningen kan ske begrænsning til et acceptabelt niveau med andre midler. 2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier. 3) For produkter, der er godkendt til industrielt brug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden. 4) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse. 5) Produkter godkendes kun efter en særlig vurdering til in situbehandling af trækonstruktioner tæt på vandområder, hvor direkte udsivning i vandmiljøet ikke kan forebygges, eller til træ, der vil være i kontakt med overfladevand. 18 1) Vilkår om risikobegrænsende foranstaltninger skal minimere den potentielle eksponering af mennesker, dyr uden for målgruppen og vandmiljøet. Herunder skal navnlig følgende fremgå af produktets etiket og sikkerhedsdatablad: a) Produktet må ikke anbringes i nærheden af afløb. b) Produktrester og ubenyttede produkter skal bortskaffes efter nærmere anvisning og må ikke skylles ud i afløb. 13

14 20 aluminiumphosphid, der EF-nr.: aluminiumphosphid frigiver phosphin CAS-nr g/kg 1. september august august 2021 c) Produkter og produktrester skal også opbevares utilgængeligt for selskabsdyr. 2) Til privat brug gives kun godkendelse til brugsklare produkter. 14 Produkter kan kun godkendes til brug indendørs efter en særlig vurdering, om nødvendigt med egnede risikobegrænsende foranstaltninger. 1) Produkterne må kun benyttes af professionelle med særlig uddannelse. 2) Under brugen benyttes egnede personlige værnemidler og udlægningsudstyr. 3) Produktemballagen skal sikre, at brugereksponeringen mindskes til et acceptabelt niveau. 4) Produktet må ikke udlægges på steder, hvor der forekommer andre pattedyr, som graver gange. Andre vilkår til at sikre andre pattedyr end målgruppen kan også meddeles. 830 g/kg 1. februar januar januar En ansøgning skal indeholde fyldestgørende restkoncentrationsundersøgelser, som giver mulighed for at vurdere risikoen for forbrugerne. På baggrund heraf træffes egnede foranstaltninger eller meddeles særlige vilkår for at begrænse de påviste risici. Godkendelse meddeles i øvrigt på følgende særlige vilkår: 1) Produkterne må kun udleveres i brugsklar form, og kun til professionelle med særlig uddannelse. 2) Under brugen skal benyttes egnede personlige værnemidler og udlægningsudstyr. 3) Produktemballagen skal sikre, at brugereksponeringen mindskes til et acceptabelt niveau. 4) Ved brug inden døre skal desinfektøren, medarbejdere på den 14

15 21 fenpropimorph (+/-)-cis-4-[3-(p-tertbutyl-phenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholin EF-nr.: CAS-nr.: borsyre borsyre EF-nr.: CAS-nr.: behandlede virksomhed, andre arbejdstagere og forbipasserende være beskyttet mod udsivende gas under gasningen og ved tilbagevenden efter gasningens ophør. 5) Etiketten og sikkerhedsdatabladet for et produkt, der indeholder aluminiumphosphid skal indeholde forskrifter, herunder forskrifter om venteperioder, der kan sikre, at efterladte fødevarer eller foderstoffer højst indeholder de restkoncentrationer, som er tilladt efter artikel 18 i forordning nr. 396/ g/kg 1. juli juni juni ) Ved brug af produkter, der er godkendt til industri og professionelle skal altid benyttes de fornødne personlige værnemidler, medmindre det godtgøres, at risikoen i forbindelse med industribrug kan reduceres til et acceptabelt niveau på anden måde. 2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier. 3) For produkter, der er godkendt til industrielt brug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden. 4) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse. 990 g/kg 1. september august august ) Produkter, som er godkendt til industriel eller professionel brug, skal anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre der på grundlag af oplysninger i ansøgningen kan ske begrænsning til et acceptabelt niveau med andre midler. 15

16 23 boroxid dibortrioxid EF-nr.: CAS-nr.: dinatriumtetraborat dinatriumtetraborat EF-nr.: g/kg 1. september august august g/kg 1. september august august ) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier. 3) Godkendelse af produkter til in-situbehandling af træ udendørs, eller af træ, der vil blive udsat for bejrliget, sker kun efter en særlig vurdering. 4) For produkter, der er godkendt til industrielt brug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden. 5) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse. 8 1) Produkter, som er godkendt til industriel eller professionel brug, skal anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre der på grundlag af oplysninger i ansøgningen kan ske begrænsning til et acceptabelt niveau med andre midler. 2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier. 3) Godkendelse af produkter til in-situbehandling af træ udendørs, eller af træ, der vil blive udsat for bejrliget, sker kun efter en særlig vurdering. 4) For produkter, der er godkendt til industrielt brug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden. 5) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse. 8 1) Produkter, som er godkendt til industriel 16

17 CAS-nr. (vandfrit): CAS-nr. (pentahydrat): CAS-nr. (decahydrat): dinatriumoctaborattetrahydrat dinatriumoctaborattetrahydrat EF-nr.: CAS-nr.: g/kg 1. september august august 2021 eller professionel brug, skal anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre der på grundlag af oplysninger i ansøgningen kan ske begrænsning til et acceptabelt niveau med andre midler. 2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier. 3) Godkendelse af produkter til in-situbehandling af træ udendørs, eller af træ, der vil blive udsat for bejrliget, sker kun efter en særlig vurdering. 4) For produkter, der er godkendt til industrielt brug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden. 5) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse. 8 1) Produkter, som er godkendt til industriel eller professionel brug, skal anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre der på grundlag af oplysninger i ansøgningen kan ske begrænsning til et acceptabelt niveau med andre midler. 2) På grund af risikoen for forurening af jord og grundvand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier. 3) Godkendelse af produkter til in-situbehandling af træ udendørs, eller af træ, der vil blive udsat for bejrliget, sker kun efter en særlig vurdering. 4) For produkter, der er godkendt til industrielt brug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter 17

18 26 magnesiumphosphid, der frigiver phosphin trimagnesiumdiphosphid EF-nr.: CAS-nr.: nitrogen nitrogen EF-nr.: CAS-nr.: behandlingen skal stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden. 5) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse. 880 g/kg 1. februar januar januar En ansøgning skal indeholde fyldestgørende restkoncentrationsundersøgelser, som giver mulighed for at vurdere risikoen for forbrugerne. Tilladelse til brug udendørs gives efter en særlig vurdering. På baggrund heraf træffes egnede foranstaltninger eller meddeles særlige vilkår for at begrænse de påviste risici. I øvrigt meddeles godkendelse på følgende vilkår: 1) Produkterne må kun udleveres i brugsklar form, og kun til professionelle med særlig uddannelse. 2) Under brugen skal benyttes egnede personlige værnemidler og udlægningsudstyr. 3) Produktemballagen skal sikre, at brugereksponeringen mindskes til et acceptabelt niveau. 4) Ved brug inden døre skal desinfektøren, medarbejdere på den behandlede virksomhed, andre arbejdstagere og forbipasserende være beskyttet mod udsivende gas under gasningen og ved tilbagevenden efter gasningens ophør. 5) Etiketten og sikkerhedsdatabladet for et produkt, der indeholder trimagnesiumphosphid, skal indeholde forskrifter, herunder forskrifter om venteperioder, der kan sikre, at efterladte fødevarer eller foderstoffer højst indeholder de restkoncentrationer, som er tilladt efter artikel 18 i forordning nr. 396/ g/kg 1. september august august ) Produkterne må kun sælges til og anvendes af professio- 18

19 28 coumatetralyl coumatetralyl EF-nr.: CAS-nr.: tolylfluanid dichlor-n-[(dimethyla- mino)sulfonyl]fluor-n- (p-tolyl)methansulfenamid EF-nr.: CAS-nr.: nelle, der er uddannet i brugen af dem. 2) Der skal foreligge sikre arbejdsrutiner og -systemer, således at risikoen minimeres mest muligt, herunder i nødvendigt omfang adgang til personligt sikkerhedsudstyr. 980 g/kg 1. juli juni juni ) Aktivstoffets nominelle koncentration i andre produkter end tracking powder må ikke overstige 375 mg/kg. 2) Kun brugsklare produkter godkendes. 3) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof. 4) Miljøpåvirkninger og primær og sekundær udsættelse af mennesker og dyr uden for målgruppen skal begrænses mest muligt gennem alle rimelige og disponible risikobegrænsende foranstaltninger, herunder begrænsning til erhvervsmæssig brug, begrænset pakkestørrelse og pligt til at bruge sikrede lokkemiddelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation. 960 g/kg 1. oktober september september Produkter godkendes ikke til behandling af udendørs træ på stedet eller af træ, der udsættes for vejrliget. 1) Produkter, som er godkendt til industriel eller professionel brug, skal anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre der på grundlag af oplysninger i ansøgningen kan ske begrænsning til et acceptabelt niveau med andre midler. 2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier. 3) For produkter, der er godkendt til industrielt brug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter 19

20 30 acrolein acrylaldehyde EF-nr.: CAS-nr.: g/kg 1. september 2010 Ikke relevant 31. august flocoumafen 4-hydroxy-3-[(1RS, 3RS; 1RS, 3RS)-1,2,3,4-tetrahydro-3-[4-(4-trifluormethylbenzyloxy)phenyl]-1-naphthyl]coumarin EF-nr.: CAS-nr.: g/kg 1. oktober september september 2016 behandlingen skal stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden. 4) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse. 12 1) Spildevand med acrolein skal overvåges inden udledning, medmindre det kan godtgøres, at risikoen for miljøet kan begrænses med andre midler. Ved risiko for forurening af havmiljøet skal spildevand tilbageholdes i egnede tanke eller behandles passende inden udledning. 2) Industrielle og professionelle brugere skal bruge passende personlige værnemidler, og der skal fastsættes sikre arbejdsprocedurer, medmindre det er godtgjort, at risiciene for brugerne kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler. 14 Aktivstoffet er persistent, potentielt bioakkumulerende og toksisk, eller meget persistent og meget potentielt bioakkumulerende. Godkendelse meddeles på følgende særlige vilkår: 1) Kun brugsklare produkter kan godkendes. 2) Aktivstoffets nominelle koncentration i produktet må ikke overstige 50 mg/kg. 3) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof, hvor dette er relevant. 4) Produkter må ikke anvendes som tracking powder. 5) Miljøpåvirkninger og primær og sekundær udsættelse af mennesker og dyr uden for målgruppen skal begrænses mest muligt gennem alle rimelige og disponible risikobegrænsende foranstaltninger, herunder begrænsning til 20

21 32 warfarin (RS)-4-hydroxy-3-(3- oxo-1-phenylbutyl)coumarin EF-nr.: CAS-nr.: warfarinnatrium oxo-1-phenylbu- natrium-2-oxo-3-(3- tyl)chromen-4-olat EFnr.: CASnr.: erhvervsmæssig brug, begrænset pakkestørrelse og pligt til at bruge sikrede lokkemiddelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation. 990 g/kg 1. februar januar januar ) Kun brugsklare produkter kan godkendes. 2) Aktivstoffets nominelle koncentration i produktet må ikke overstige 790 mg/kg. 3) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof, hvor dette er relevant. 4) Produkter må ikke anvendes som tracking powder. 5) Miljøpåvirkninger og primær og sekundær udsættelse af mennesker og dyr uden for målgruppen skal begrænses mest muligt gennem alle rimelige og disponible risikobegrænsende foranstaltninger, herunder begrænsning til erhvervsmæssig brug, begrænset pakkestørrelse og pligt til at bruge sikrede lokkemiddelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation. 910 g/kg 1. februar januar januar ) Kun brugsklare produkter kan godkendes. 2) Aktivstoffets nominelle koncentration i produktet må ikke overstige 790 mg/kg. 3) Produkter skal indeholde et afskrækningsmiddel og et farvestof, hvor dette er relevant. 4) Produkter må ikke anvendes som tracking powder. 5) Miljøpåvirkninger og primær og sekundær udsættelse af mennesker og dyr uden for målgruppen skal begrænses mest muligt gennem alle rimelige og disponible risikobegrænsende foranstaltninger, herunder begrænsning til erhvervsmæssig brug, begrænset pakkestørrelse og pligt til at bruge sikrede lokke- 21

22 middelkasser, som ikke kan udsættes for manipulation. 34 dazomet tetrahydro-3,5-dime- thyl-1,3,5-thiadiazin-2- thion EF-nr.: CAS-nr.: g/kg 1. august juli juli Godkendelse af produkter til anden anvendelse end professionel brug udendørs til behandling af angrebne træmaster ved indføring af granulat gives kun på baggrund af en særlig vurdering. Godkendelse meddeles i øvrigt på følgende særlige vilkår: Produkter, som er godkendt til industriel eller professionel brug, skal anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre der på grundlag af oplysninger i ansøgningen kan ske begrænsning til et acceptabelt niveau med andre midler. 36 metofluthrin RTZ-isomer: 2,3,5,6- tetrafluor-4-(methoxymethyl)benzyl-(1r, 3R)-2,2-dimethyl-3- (Z)-(prop-1-enyl)cyclopropancarboxylat EF-nr.: n.a. CAS-nr.: Sum af alle isomerer: 2,3,5,6- tetrafluor-4-(methoxymethyl)benzyl (EZ)- (1RS,3RS; 1SR, 3SR)-2,2-dimethyl-3- prop-1-enylcyclopropancarboxylat EF-nr.: n.a CAS-nr.: Det aktive stof skal opfylde begge nedenstående mindstekrav til renhed: RTZ-isomer 754 g/kg Sum af alle isomerer 930 g/kg 1. maj 2011 Ikke relevant 30. april spinosad EF-nr.: CAS-nr.: Spinosad er en blanding af % spinosyn A og 5-50 % spinosyn D Spinosyn A: CAS-nr.: (2R,3aS,5aR,5bS,9S, 13S,14R,16aS, 16bR)-2-[(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methylα-L-mannopyranosyl)oxy]-13-[[(2R,5S, 6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2- yl]oxy]-9-ethyl-2,3,3a, 5a,5b,6,9,10,11,12, 13,14,16a,16b-tetradecahydro-14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecin-7,15-dion Spinosyn D: CAS-nr.: (2S,3aR, 850 g/kg 1. november oktober oktober Godkendelse af produkter gives efter nærmere vurdering af ansøgers forslag til hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger, og i øvrigt på følgende vilkår,. 1) Produkter, som er godkendt til brug af professionelle ved sprøjtning, må kun anvendes med passende personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen, at risiciene for professionelle kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler. 2) Ved godkendelse af produkter med spinosad, som kan føre til restkoncentrationer i 22

23 bifenthrin 5aS,5bS, 9S,13S,14R, 16aS,16bS)-2-[(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methylα-L-mannopyranosyl)oxy]-13-[[(2R,5S, 6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2- yl]oxy]-9-ethyl-2,3,3a, 5a,5b, 6,9,10,11,12,13,14,16a, 16b-tetradecahydro-4,14-dimethyl-1Has-indaceno[3,2-d]oxacyclododecin-7,15-dion 2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (1RS)-cis-3- [(Z)-2-chlor-3,3,3-tri- fluorprop-1-enyl]-2,2- dimethylcyclopropancarboxylat EF-nr.: ikke oplyst CAS-nr.: fødevarer eller foder, undersøges, om der er behov for at fastsætte nye eller ændre eksisterende maksimalgrænseværdier i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EF) nr. 396/2005. Der meddeles vilkår eller træffes risikobegrænsende foranstaltninger til at sikre, at gældende maksimalgrænseværdier overholdes. 911 g/kg 1. februar januar januar ) Produkterne godkendes kun til ikke-erhvervsmæssig brug, hvis det kan påvises, at risici for brugerne kan begrænses til et acceptabelt niveau. 2) Produkter, som er godkendt til brug af professionelle, skal bruges med passende personlige værnemidler, medmindre det godtgøres, at risiciene for professionelle kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler. 3) På grund af risikoen for forurening af jord og grundvand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier. 4) For produkter, der er godkendt til industrielt brug, skal det fremgå af etiket og sikkerhedsdatablad, at nybehandlet træ efter behandlingen skal stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden. 5) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse. 6) Produkter kan kun efter en særlig vurdering godkendes til insitubehandling af træ udendørs eller til behandling af træ, der enten er vedvarende udsat for vejrliget eller udendørs er udsat for jævnlig befugtning. I nødvendigt omfang fastsættes hensigtsmæssige risikobe- 23

24 39 (Z,E)-tetrade- (9Z,12E)-tetradeca-9,12-dienylacetaca-9,12-dien-1-ylacetat EF-nr.: ikke oplyst CAS-nr.: fenoxycarb ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamat EF-nr.: CAS-nr.: nonansyre og pelargonsyre nonansyre EF-nr.: CAS-nr.: abamectin abamectin er en blanding af avermectin B1a og avermectin B1b Abamectin: IUPACnavn: i.r. EF-nr.: i.r. CAS-nr.: Avermectin B 1a: (10E,14E,16E,22Z)- (1R,4S,5 S,6S,6 R,8R, 12S, 13S,20R,21R, 24S)-6 -[(S)-sec-bu- tyl]-21,24- dihydroxy-5,11,13,22- tetramethyl-2- grænsende foranstaltninger. 977 g/kg 1. februar januar januar Produkter med (Z,E)- tetradeca-9,12-dienylacetat må ikke bruges på steder, hvor der opbevares ikke-emballerede fødevarer eller ikke-emballeret foder. 960 g/kg 1. februar januar januar ) På grund af risikoen for forurening af jord og grundvand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier. 2) Nybehandlet træ skal efter behandling med et produkt med dette aktivstof stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden. 3) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse. 4) Produkter til behandling af træ til konstruktioner udendørs nær eller over vand godkendes kun efter en særlig vurdering. I nødvendigt omfang fastsættes hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger. 896 g/kg 1. februar januar januar g/kg 1. oktober september september 2024 Det aktive stof skal opfylde alle følgende renhedskrav: Abamectin: mindst 900 g/kg Avermectin B1a: mindst 830 g/kg Avermectin B1b: højst 80 g/kg 2 Godkendelse af produkter til ikke-erhvervsmæssig brug gives på vilkår, at emballagen udformes, så eksponering af brugeren minimeres, medmindre ansøger kan godtgøre, at risici for menneskers sundhed kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler. 1. juli juni juni ) Produkter, der bruges på en sådan måde, at udledning til rensningsanlæg ikke kan undgås, godkendes kun med doser af aktivstof, som risikovurderingen på EU-plan har påvist er acceptable. Efter en særlig vurdering kan dette vilkår dog fraviges. 2) Godkendelse gives ved hensigtsmæssige 24

25 oxo-3,7,19-trioxatetracyclo[ ,8.020,24 ]pentacosa-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2 -(5,6 dihydro-2 H-pyran)-12-yl-2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-Larabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-Larabino-hexopyranosid EF-nr.: CAS-nr.: Avermectin B 1b: (10E,14E,16E,22Z)- (1R,4S,5 S,6S,6 R, 8R, 12S,13S,20R,21R,24S) -21,24-dihydroxy-6 - isopropyl-5,11,13,22- tetramethyl-2- oxo-3,7,19-trioxatetracyclo[ ,8.020,24 ]pentacosa-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2 -(5,6 dihydro-2 H-pyran)-12-yl-2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-Larabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-Larabino-hexopyranosid EF-nr.: CAS-nr.: risikobegrænsende foranstaltninger, navnlig foranstaltninger, der minimerer den potentielle eksponering af børn. 44 4,5-dichlor-2-4,5-dichlor-2-octyl-2Hisothiazol-3-on 950 g/kg 1. juli juni juni Produkter godkendes EF-nr.: octyl-2h-isothiazol-3-on kun efter en særlig CAS-nr.: vurdering til behandling af træ, der er vedvarende udsat for vejrliget, er beskyttet mod vejrliget, men udsat for jævnlig befugtning, eller er i kontakt med ferskvand. I nødvendigt omfang fastsættes hensigtsmæssige risikobegrænsende foranstaltninger. I øvrigt meddeles godkendelse på følgende særlige vilkår: 1) Til brug af industrielle brugere og fagfolk skal der opstilles sikre arbejdsprocedurer, og produkter skal anvendes med de fornødne personlige værnemidler, medmindre det kan godtgøres i ansøgningen, at risici kan begrænses til et acceptalelt niveau med andre midler. 2) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der 25

26 45 creosot creosot EF-nr.: CAS-nr.: creosot klasse B eller C, jf. Europæisk Standard EN 13991: 2003 træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier. 3) Etiket og sikkerhedsdatablad skal indeholde oplysninger om, at nybehandlet træ efter behandling med et produkt med dette aktivstof skal stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden. 3) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse. 1. maj april april Biocidholdige produkter med creosot godkendes kun, hvor der ikke findes egnede alternativer. Denne vurdering skal blandt andet bygge på ansøgers analyse af, om der findes et teknisk og økonomisk tilfredsstillende alternativ. Kommissionen skal underrettes om godkendelsen i en rapport med begrundelse for, at der ikke er egnede alternativer, og en beskrivelse af, hvordan udvikling af alternativer fremmes. Kommissionen gør disse rapporter offentligt tilgængelige. Godkendelse meddeles i øvrigt på følgende særlige vilkår: 1) Creosot må kun anvendes på de vilkår, der er anført under bilag XVII, nr. 31, kolonne 2, punkt 2, til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). 2) Creosot må ikke anvendes til behandling af træ, der skal anvendes til formål, anført i bilag XVII nr. 31, kolonne 2, punkt 3, i til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/ ) Der skal træffes passende risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte arbejdstagere og downstreambrugere 26

27 46 bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme AM65-52 Ikke relevant Ingen relevante urenheder 1. oktober september september fipronil (±)-5-amino-1-(2,6- dichlor-α,α,α,-trifluorp-tolyl)-4-trifluormethylsulfinylpyrazol-3- carbonitril (1:1) EF-nr.: CAS-nr.: g/kg 1. oktober september september 2023 mod eksponering, når de behandler træ eller håndterer behandlet træ, jf. forordning (EF) nr. 1907/2006 og bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer 4) På grund af risikoen for forurening af jord og vand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier. 5) Nybehandlet træ skal efter behandling med et produkt med dette aktivstof stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden. 6) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse. 18 1) Produkter til erhvervsmæssig brug skal anvendes med de fornødne personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen, at risiciene for erhvervsmæssige brugere kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler. 2) For produkter med Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme AM65-52, som kan føre til restkoncentrationer i fødevarer eller foder, undersøges, om der er behov for at fastsætte nye eller ændre eksisterende maksimalgrænseværdier i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EF) nr. 396/2005. Der meddeles vilkår eller træffes risikobegrænsende foranstaltninger til at sikre, at gældende maksimalgrænseværdier overholdes. 18 I risikovurderingen på EU-plan er kun vurderet erhvervsmæssig brug inden døre med anvendelse på steder uden normal adgang for mennesker og husdyr efter anvendelsen. 27

28 48 lambda-cyhalothrin Reaktionsblanding af (R)-α-cyan-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3- [(Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorpropenyl]-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat og (S)-α-cyan-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2- chlor-3,3,3-trifluorpropenyl]-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat (1:1) EF-nr.: CAS-nr.: g/kg 1. oktober september september deltamethrin (S)-α-cyan-3-phenoxybenzyl 985 g/kg 1. oktober september september (1R,3R)-3-(2,2- dibromvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat EF-nr.: CAS-nr.: kobberhydroxid kobber(ii)hydroxid EF-nr.: CAS-nr.: ) Produkter, der bruges på en måde, så udledning til rensningsanlæg ikke kan undgås, godkendes kun med doser af aktivstof, som risikovurderingen på EU-plan har påvist er acceptable. Efter en særlig vurdering kan dette vilkår dog fraviges. 2) Produkter til erhvervsmæssig brug skal anvendes med de fornødne personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen, at risiciene for erhvervsmæssige brugere kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler. 3) For produkter med lambda-cyhalothrin, som kan føre til restkoncentrationer i fødevarer eller foder, undersøges, om der er behov for at fastsætte nye eller ændre eksisterende maksimalgrænseværdier i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EF) nr. 396/2005. Der meddeles vilkår eller træffes risikobegrænsende foranstaltninger til at sikre, at gældende maksimalgrænseværdier overholdes. 18 Produkter, der bruges på en måde, så udledning til rensningsanlæg ikke kan undgås, godkendes kun med doser af aktivstof, som risikovurderingen på EU-plan har påvist er acceptable. Efter en særlig vurdering kan dette vilkår dog fraviges. 965 g/kg 1. februar januar januar Produkter godkendes kun efter en særlig vurdering til dyppeapplikation eller til brug på træ, der skal anvendes i konstruktioner tæt ved eller over vand. I øvrigt meddeles godkendelse på følgende vilkår: 1) Produkter til erhvervsmæssig brug 28

29 51 kobber(ii)oxid kobber(ii)oxid EF-nr.: CAS-nr.: basisk kobber-karbonat kobber(ii)karbonatkobber(ii)hydroxid (1:1) EF-nr.: CAS-nr.: skal anvendes med de fornødne personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen, at risiciene for erhvervsmæssige brugere kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler. 2) På grund af risikoen for forurening af jord og grundvand skal der træffes egnede risikobegrænsende foranstaltninger for at beskytte disse medier. 3) Nybehandlet træ skal efter behandling med et produkt med dette aktivstof stilles overdækket eller på et tæt underlag, så spild ikke kan løbe ud på jorden. 4) Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse. 976 g/kg 1. februar januar januar ) For produkter, som er godkendt til industriel brug, skal der fastsættes sikre arbejdsprocedurer, og produkterne må kun bruges med passende personlige værnemidler, medmindre det godtgøres i ansøgningen, at risiciene for industrielle brugere kan begrænses til et acceptabelt niveau med andre midler. 2) Etiketter og eventuelle sikkerhedsdatablade skal indeholde anvisning om, at nybehandlet træ efter behandlingen skal lagres overdækket eller på et hårdt og uigennemtrængeligt underlag for at forebygge spild til jord eller vand. Spild skal opsamles til genbrug eller bortskaffelse. 3) Produkter godkendes kun efter en særlig vurdering til brug på træ, der skal anvendes i konstruktioner tæt ved eller over ferskvand. 957 g/kg 1. februar januar januar Produkter godkendes kun efter en særlig vurdering til dyppeapplikation eller brug på træ, der skal anvendes i konstruktioner tæt 29

Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i. om bekæmpelsesmidler.

Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i. om bekæmpelsesmidler. BEK nr 1543 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-600-00043 Senere ændringer

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler 1

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler 1 HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i bekæmpelsesmidler 1 I medfør af 7a i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010 som ændret ved lov nr. 294

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i. om bekæmpelsesmidler.

Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i. om bekæmpelsesmidler. BEK nr 833 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-600-00039 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i. om bekæmpelsesmidler.

Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i. om bekæmpelsesmidler. BEK nr 170 af 19/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-600-00036 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i. om bekæmpelsesmidler.

Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i. om bekæmpelsesmidler. BEK nr 628 af 13/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-600-00032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i. om bekæmpelsesmidler.

Bekendtgørelse om brug af kemiske stoffer og blandinger i. om bekæmpelsesmidler. BEK nr 1311 af 19/11/2018 Udskriftsdato: 27. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen j.nr. MST-020-00096 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/14/EU

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/14/EU L 123/36 Den Europæiske Unions Tidende 9.5.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/14/EU af 8. maj 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage methylnonylketon

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 26.7.2017 DA L 194/51 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1383 af 25. juli 2017 om fornyelse af godkendelsen af flocoumafen som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 26.7.2017 DA L 194/33 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1380 af 25. juli 2017 om fornyelse af godkendelsen af bromadiolon som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Udkast til Miljøstyrelsens vurderingsvejledning for godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus

Udkast til Miljøstyrelsens vurderingsvejledning for godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus Udkast til Miljøstyrelsens vurderingsvejledning for godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Definitioner 3. Kategorier af aktivstoffer i kemiske

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 001-06878 Ref. FJE/VJO Dep-kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1)

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1) BEK nr 1725 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1065464 Udarbejdelsesdato: 31-10-2005 Udarbejdet den: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser sølv

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1) BEK nr 1342 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20159000211 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

MILJØstyrelsen 16. oktober 2008 Pesticider og genteknologi Departementet Sekretariat for EU og International Politik NSH/BXJ

MILJØstyrelsen 16. oktober 2008 Pesticider og genteknologi Departementet Sekretariat for EU og International Politik NSH/BXJ MILJØstyrelsen 16. oktober 2008 Pesticider og genteknologi Departementet Sekretariat for EU og International Politik J. nr. DEP-243-00012 NSH/BXJ GRUNDNOTAT til FOLKETINGETS MILJØ- OG PLANLÆGNINGSUDVALG

Læs mere

BEK nr 337 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. 3. Bilag 2, del II, punkt 2), b), affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

BEK nr 337 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. 3. Bilag 2, del II, punkt 2), b), affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. BEK nr 337 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-32-00002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 870 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7031-00026 Senere ændringer

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1)

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1) BEK nr 188 af 05/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-900-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 26424 GUH Den 6. juni 2014 FVM 285 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag III

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler. Fremsat den 29. november 2012 af miljøministeren (Ida Auken) til

Forslag. Lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler. Fremsat den 29. november 2012 af miljøministeren (Ida Auken) til 2012/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. 029-00114 Fremsat den 29. november 2012 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler BEK nr 761 af 23/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00088 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1232

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02102013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: MST reg. Nr. 36428 Handelsnavn: MyreFri

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby Revisionsdato: 8.juli 2009 2. version Side 1 af 5 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Produkttype: Logo. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i nordmannsgran til juletræer, pyntegrøntbeplantninger,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern straks forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Bindemiddel til fremstilling af mørtel, puds og beton. Leverandør: Borup

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. I henhold til 2001/58/EF

Sikkerhedsdatablad. I henhold til 2001/58/EF 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 13-06-2002/ JRØ Anvendelse: Anvendes til pudsning af fundamenter, kælderhalse og trapper m.v., som lægnings- og fugemørtel

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Sikkerhedsdatablad UTP HA 6315-G. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad UTP HA 6315-G. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-04-2008 Revision: 30-04-2008 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Flammesprøjtepulver

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 111-30-8 203-856-5 23% glutaraldehyd T, C, N R34, R50, R23/25, R42/43 alkyldimethylbenzylammoni umchlorid

SIKKERHEDSDATABLAD 111-30-8 203-856-5 23% glutaraldehyd T, C, N R34, R50, R23/25, R42/43 alkyldimethylbenzylammoni umchlorid Bio Komplet Plus 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Side 1/5 da Produktnavn: Bio Komplet Plus Leverandør: Trinol A/S Havnegade 20 9400 Nørresundby Telefon: +45 9632 0064

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/8/EF

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Skifer & Klinker

Sikkerhedsdatablad. Olie til Skifer & Klinker Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691860 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Anvendes til behandling af klinker, teglfliser

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011R0540 DA 01.04.2013 009.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 540/2011 af 25. maj 2011 om

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby

Sikkerhedsdatablad. Bayer Environmental Science Nørgaardsvej 32 2800 Kgs. Lyngby Revisionsdato: 9. juli 2009 3. version Side 1 af 5 1. Navnet på produktet og virksomheden Produktnavn: Produkttype:. Insektmiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af gåsebillelarver på græsarealer, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD AFKALK

SIKKERHEDSDATABLAD AFKALK da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 943 af 23/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-765-00026 Senere ændringer til forskriften BEK nr 143

Læs mere

REACH i kommunen styr på kemikalierne

REACH i kommunen styr på kemikalierne REACH i kommunen styr på kemikalierne REACH står for: Registration (registrering); af de enkelte kemiske stoffer Evaluation (vurdering); af de kemiske stoffers egenskaber og effekter Authorisation (godkendelse);

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger 1)

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger 1) BEK nr 307 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-6022-000002 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) DA L 328/22 Den Europæiske Unions Tidende 10.12.2011 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1282/2011 af 28. november 2011 om ændring og berigtigelse af forordning (EU) 10/2011 om plastmaterialer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Oprettet d.: 17-10-2004 Flydende brun sæbe Revideret d.: 05-04-2012 Initialer : MBK

SIKKERHEDSDATABLAD. Oprettet d.: 17-10-2004 Flydende brun sæbe Revideret d.: 05-04-2012 Initialer : MBK SIKKERHEDSDATABLAD Oprettet d.: 17-10-2004 Flydende brun sæbe Revideret d.: 05-04-2012 Initialer : MBK 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 404874 Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/006/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2013 COM(2013) 288 final 2013/0150 (COD) C7-0141/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 528/2012 om tilgængeliggørelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur

SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur Træsæbe Natur Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Træsæbe Natur SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2013 COM(2013) 288 final 2013/0150 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 528/2012 om tilgængeliggørelse på

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Natriumhydroxid-opløsning (4%) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Natriumhydroxid-opløsning (4%) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: - Leverandør: Udarbejdet den: 26-01-2010 / HSV SSI Diagnostica Herredsvejen 2 Anvendelse: Kemikalie

Læs mere

Talent 10 L. Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler.

Talent 10 L. Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler. Vækstreguleringsmiddel Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD WET AND DRYSCREEN AND SPECTACLE WIPES pack of 20 pairs

SIKKERHEDSDATABLAD WET AND DRYSCREEN AND SPECTACLE WIPES pack of 20 pairs Revision JUNE 2013 Revision 0 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 5632069 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0206(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0206(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 4. december 2002 FORELØBIG 2002/0206(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning BORE- OG SKÆREPASTA - PERFECT, 500G

Arbejdspladsbrugsanvisning BORE- OG SKÆREPASTA - PERFECT, 500G Identifikation af stof eller kemisk produkt Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893050010 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark E-mail adresse:

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SANIVA S-AFKALK / SANIVA S-AFKALKER

SIKKERHEDSDATABLAD SANIVA S-AFKALK / SANIVA S-AFKALKER SANIVA S-AFKALK / SANIVA S-AFKALKER Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD SANIVA S-AFKALK / SANIVA S- AFKALKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.12.2012

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer 1)

Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og fremstilling af cadmiumholdige varer 1) BEK nr 858 af 05/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-6223-00005 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Afsnit 2: FAREIDENTIFIKATION

SIKKERHEDSDATABLAD. Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Afsnit 2: FAREIDENTIFIKATION 1(7) SIKKERHEDSDATABLAD Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Print date: 05.09.08 Version: 2 Oprettet: 13.Jan. 2003 revisionsdato: 31. Maj 2007

Print date: 05.09.08 Version: 2 Oprettet: 13.Jan. 2003 revisionsdato: 31. Maj 2007 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Produkt navn Anvendes som Leverandør : :Vaskemiddel Flydende. :Teqton Kristensmindevej 2 4250 Fuglebjerg Denmark. Telefon : + 45 87 54 50 00 Telefax

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. 30. marts 2004 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30. marts 2004 ARBEJDSDOKUMENT om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemiske stoffer (REACH), om oprettelse

Læs mere

5 L. SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bejdsning af kål-, gulerods-, løg- og spinatfrø, samt spinatfrø til eksport, i lukkede industrielle anlæg.

5 L. SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bejdsning af kål-, gulerods-, løg- og spinatfrø, samt spinatfrø til eksport, i lukkede industrielle anlæg. L256206 DENM/10T CLP reg appl SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bejdsning af kål-, gulerods-, løg- og spinatfrø, samt spinatfrø til eksport, i lukkede industrielle anlæg. Gældende fra 26. november 2015:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

Side 1/5. Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, art. 31. Trykdato: 13.08.10. udarbejdet den: 13.08.10.

Side 1/5. Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, art. 31. Trykdato: 13.08.10. udarbejdet den: 13.08.10. Side 1/5 1. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden * Oplysninger om produktet * * Artikel nr.: 0225 * Anvendelse af produktet: Færdig mørtel * Producent/leverandør: Remmers Baustofftechnik

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Bethien A/S Langebjerg 23 D

Sikkerhedsdatablad. Bethien A/S Langebjerg 23 D Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Leverandør: Udarbejdet den: 12072010 / MPE Bethien A/S Langebjerg 23 D Anvendelse: Makeup farver

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (9) Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til udkastet til vurderingsrapport vedrørende fornyelse.

(EØS-relevant tekst) (9) Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til udkastet til vurderingsrapport vedrørende fornyelse. 21.9.2018 DA L 238/71 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1264 af 20. september 2018 om fornyelse af af aktivstoffet pethoxamid, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) BEK nr 1173 af 31/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Facade- og trævask 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Facade- og trævask 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2107080 Leverandør: Udarbejdet den: 01-09-2009 / IRE DAY-system a/s Erhvervsvej 25 Anvendelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1)

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1) BEK nr 1035 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 182-0016 Senere ændringer til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.

Sikkerhedsdatablad. Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1710435 Leverandør: Revision: 05-02-2007 / MBM Gel-top a-s Storhaven 10 Mølholm Anvendelse: I

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Industrial Upside Down Marking Paint

SIKKERHEDSDATABLAD Industrial Upside Down Marking Paint SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON Speciality Paint

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kaustisk Soda

Sikkerhedsdatablad. Kaustisk Soda Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691721 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Rensning af afløb og afsyring af møbler.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier 1 1. Forskriftens område 1.1 Forskriften er gældende for alle virksomheder og landbrug i Guldborgsund Kommune, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-181-3 215-185-5. 1-5 5-10 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 215-181-3 215-185-5. 1-5 5-10 Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1688573 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Rensning af afløb. 2. Fareidentifikation

Læs mere

Agros Prothioconazol 100 650-96

Agros Prothioconazol 100 650-96 AGROS APS Buen 5, 6000 Kolding Tlf 30 13 23 27 E-mail: to@agros.dk Web: www.agros.dk 650-96 1. Identifikation af stoffet/materialet Produktnavn: Agros Metrafenon 650-77 Importør: Agros Aps, Buen 5, 6000

Læs mere

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård SIKKERHEDSDATABLAD 4514 Enviro Sulfaminsyre 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård CVR.Nr: 31327164 Telefon: 49 13 97 00 Fax.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Produktnavn: Reparationsmaling til Conchip m. Lotus- Side: 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Reparationsmaling til Conchip m. Lotus- Anvendelse: Reparationsmaling til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 28-11-2007 Revision: 28-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L

: KPS BIOETHANOL 96% / DUNK 4 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2199376 Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK 2900 Hellerup

Læs mere

Bekendtgørelse om dansk vinproduktion 1)

Bekendtgørelse om dansk vinproduktion 1) BEK nr 49 af 08/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 15-800-000130 Senere ændringer

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BT stillet af Per Clausen

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BT stillet af Per Clausen Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 340 Offentligt J.nr. MST-001-03262 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BT stillet af Per Clausen Spørgsmål: Ministeren bedes redegøre

Læs mere

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : Brug : Rensevæske, fødevareprodukt, Klæbemiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK

Læs mere

Sikkerhedsdatablad KC 50/50/700 Referencemørtel 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Anvendelse: Kontaktperson/nødtelefon:

Sikkerhedsdatablad KC 50/50/700 Referencemørtel 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Anvendelse: Kontaktperson/nødtelefon: Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1741004 Udarbejdet den: 27-03-2008 Anvendelse: Anvendes til reparation og opmuring af murværk Leverandør: Gjerlev a/s

Læs mere