NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN"

Transkript

1 29. oktober 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Tilrettet skema udarbejdet af ED som input til ministeriet. Baseret på v 036 af 29. oktober Elementer der er taget ud er samlet til sidst, men en begrundelse. Nye elementer/elementer der er ændrede, er markeret blå. Tekst markeret med grøn er den tekst eller tekstforslag, som kommentaren specifikt retter sig imod. Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet udleveres så tidligt som muligt i processen. DETTE SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU BRUGER SKEMAET Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Der kan være vigtige nye oplysninger, som ikke fremgår af skemaet Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. den dato, der er nævnt ovenfor. Derfor tages forbehold for ændringer, der er sket siden denne dato. Foreningens bestyrelse skal oplyse alle væsentlige ændringer i foreningen (f.eks. væsentlige ændringer i finansieringen, vedtagne/igangsatte større vedligeholdelsesarbejder, ny ejendomsvurdering mv.), som bestyrelsen er bekendt med efter udarbejdelsen af dette nøgleoplysningsskema. Spørg bestyrelsen, hvis du er i tvivl, om du har fået oplysningerne. [ED Kommentar: Bemærkninger med kursiv bør udgå]. Søg professionel rådgivning Dette skema erstatter ikke professionel rådgivning. At købe en andelsbolig er en stor økonomisk beslutning, som det generelt anbefales at søge rådgivning omkring. Brug skemaet til at få spurgt om dét, du ikke forstår. Det kan du bruge skemaet til Du kan bruge skemaet til at få et overordnet billede af foreningen dens økonomi, vedligeholdelse, lån, mv. Det er alle faktorer, der er vigtige for det samlede indtryk af foreningen. Herudover kan du bruge skemaet til at vurdere, om din egen personlige økonomi passer til foreningens økonomi dvs. om du har råd til at bo i andelen nu og i de kommende år [ED Kommentar: Der hentydes vel her til udviklingen i ydelser i figurerne. Disse vil normalt/ofte reelt ikke være udtryk for udviklingen i foreningens driftsøkonomi og andelshaverens boligafgift. Der er en meget svag kausalitet i denne slutning] Din egen boligafgift og andelsværdi Hvis foreningens udgifter og formue fordeles efter m², er det relativt let at beregne den grundlæggende boligafgift (uden forbedringer mv.) og andelsværdien for de forskellige andele i foreningen også for den andel du påtænker at købe. Skemaets forklaringer viser sammenhængen. Tast antallet af m² på den andel du overvejer at købe her, så kan du se nøgletallene for denne boligstørrelse i selve skemaet I foreninger hvor både udgifter og formue fordeles efter f.eks. det oprindelige andelsindskud, kan du indtaste fordelingstallet for den andel du overvejer at købe her, så kan du se nøgletallene for boligen i 1

2 skemaet [ED Kommentar: Der antages her en proportional fordelingsnøgle til indskud og/eller areal. Mange (ældre) foreninger har ikke en sådan systematik og dette er nødvendigvis et problem. Der bør henvises til liste med fordelingstal i regnskabet og denne liste vær tvungen del af regnskabet. Gode sunde foreninger med gamle skæve fordelingsnøgler kan fremstå uretmæssigt dårligt jf. ovenstående, og det vil udløse mange spørgsmål og utryghed at man laver denne beregningsfunktion (rejser tvivl om prisen). Dertil er emnet behandlet under C1 3] Læs foreningens kommentarer til sidst i skemaet Et nøgletalsskema belyser ikke alt. Læs derfor foreningens eventuelle kommentarer til sidst i skemaet. 1. GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER OM ANDELSBOLIGFORENINGEN Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Seneste regnskabsperiode 1. juli juni 2011 A1 Navn Andelsboligforeningen Standard A A2 Adresse Vej nr. y Postnr By A3 Matr.nr. xxxxxxxxx Bemærk: Der kan være flere matr. nr på samme A/B B1 Andelsboliger B2 Erhvervsandele 0 0 B3 Boliglejemål B4 Erhvervslejemål B5 0 0 Øvrige lejemål, kældre, garager mv. B6 I alt Antal Areal, m² Det samlede areal af alle andelshavernes boliger benyttes til beregning af en lang række nøgletal i skemaet. Nøgletallene viser, hvad andelshaverne i gennemsnit betaler i boligudgift pr. m² andel, osv. Foreninger der fordeler udgifter og formue efter m² kan bruge alle skemaets oplysninger til videre beregning af udgifter mv. pr. andel, jf. også forklaringerne til de enkelte felter. C1 C2 C3 Boligernes kvadratmeter Det oprindelige Indskud Andet (sæt kryds) Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelse af andelsværdien? Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelse af boligafgiften? Hvis andet, beskrives fordelingsnøglen hen BEMÆRK at fordelingstal for formue og boligafgift godt kan være både indskud OG areal. Hvor dette ikke er tilfældet bør henvises til liste i regnskabet hvor fordelingsnøgle for formue og boligafgift bør fremgå. Fordelingstallet bruges til at fordele foreningens formue (andelsværdien) og udgifter (boligafgiften) mellem andelshaverne. D1 Foreningens stiftelsesår 19xx D2 Ejendommens opførelsesår 19xx Ja Nej E1 Hæfter den enkelte andelshaver for mere, end det der er betalt for andelen? 2

3 E2 Hvis ja, beskriv hvilken hæftelse der er i foreningen Hvis foreningen skulle få meget alvorlige økonomiske problemer og f.eks. gå konkurs, kan du tabe købsprisen og i nogle tilfælde mere end det. Hvis du hæfter for mere end købsprisen, er det vigtigt at kende omfanget af denne yderligere hæftelse. F1 Anvendt vurderingsprincip til beregning af andelsværdien Valuarvurdering Kr. Kr. pr m² (Afklares:kmv. Ejd. El. Kvm. Andel?) F2 Ejendommens værdi ved det anvendte vurderingsprincip F3 Generalforsamlingsbestemte reserver F4 Reserver i procent 3 % Andelsboligforeningen kan anvende tre forskellige vurderingsprincipper når den skal opgøre ejendommens værdi: 1. Værdien kan sættes lig den oprindelige købspris for hele ejendommen, 2. den seneste offentlige ejendomsværdi eller 3. en valuarvurdering Ejendommens værdi, indgår i beregningen af andelsværdien. (For at komme frem til andelsværdien (se K1) skal man blandt andet fratrække gældsposterne). Når foreningen skal beregne andelsværdien vælger den i nogle tilfælde at afsætte reserver til at imødegå tab, mv. Det kaldes for Generalforsamlingsbestemte reserver. Disse reserver er ikke direkte penge (likvider), men kan for eksempel være en belåningsmulig. Foreningen kan bruge reserverne som en "buffer", hvis f.eks. værdien af ejendommen skulle falde, eller hvis der er behov for ekstraordinær vedligeholdelse, som skal finansiers med lån. Dermed vil f.eks. fald i værdien af ejendommen eller ekstraordinære udgifter til vedligeholdelse ikke nødvendigvis påvirke andelshavernes andelsværdi (andelskronen). Jo større buffer i procent, jo mere stabil vil andelskronen kunne være. [ED Kommentar: Dette nøgletal er problematisk og det anbefales kraftigt at bruge eksisterende nøgletal fra vejledningen. Reserver uden for andelskronen kr/kvm andel. Der er ingen grund til at beregne et nyt tal der er næsten ens (kvm andel ift kvm ejendom) og så er % tallet problematisk jf. argumentation vedr. pkt. P. om belåningsgrad (udtaget, se sidst i dokumentet).] G1 G2 G3 Ja Nej Har foreningen modtaget offentligt tilskud, som skal tilbagebetales ved foreningens x nedlæggelse? Er foreningens ejendom pålagt tilskudsbestemmelser, jf. lov om frigørelse x for visse tilskudsbestemmelser m.v. (lovbekendtgørelse nr. 978 af 19. oktober 2009)? Er der tinglyst en tilbagekøbsklausul (hjemfaldspligt) på foreningens ejendom? Et ja i øverste række betyder, at andelsboligforeningen har modtaget offentligt tilskud. Hvis foreningen nedlægges kan disse offentlige tilskud kræves betalt tilbage. Dette bør eksemplificeres hvis dette skal med med en afkrydsningsliste 3

4 Et ja i midterste række betyder, at foreningen har modtaget offentligt tilskud til opførelsen af ejendommen efter en af de love fra årene , som gav mulighed for at yde sådanne tilskud. Der blev knyttet en række forpligtelser (tilskudsbestemmelser) til tilskuddet, bl.a. til anvendelse af overskud ved overdragelsen af de enkelte andele. Disse særlige forpligtelser er fastsat enten i foreningens vedtægter eller i en deklaration, og vedtægterne/deklarationen er tinglyst på ejendommen. Foreningen kan købe sig fri for disse forpligtelser ved at betale et bestemt frigørelsesbeløb efter lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. Frigørelsesbeløbet skal som hovedregel betales til kommunen. Foreningen bliver først omfattet af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber i sin helhed efter et frikøb. Et ja i nederste række betyder, at der er tale om en ejendom, som er bygget på en grund købt af kommunen. Kommunen har betinget sig ret til at tilbagekøbe ejendommen på et bestemt tidspunkt, og denne ret er fastlagt i en tilbagekøbsklausul. Kommunens tilbagekøbspris svarer typisk til den oprindelige salgssum, dog evt. med tillæg af bygningserstatning. Det vil ofte være muligt for foreningen at få ophævet tilbagekøbsklausulen eller få udskudt tilbagekøbstidspunktet mod betaling til kommunen. Tilbagekøbsklausuler kaldes også for hjemfaldspligt 2. ANDELSBOLIGFORENINGENS DRIFT, HERUNDER UDLEJNINGSVIRKSOMHED Kr. pr. andels m² pr. år H1 Boligafgift 436 Dette er andelshavernes gennemsnitlige årlige betaling pr. m² areal til foreningens fælles udgifter. En andel på 100 m² betaler i gennemsnit 100*436 kr. om året i boligafgift. H2 Hvis ejendommen er pålagt tilskudsbestemmelser og/eller tilbagekøbsklausul, er det en god idé at søge rådgivning, så du bliver helt klar over, hvilken betydning det har for foreningen og dig som andelshaver. Erhvervs lejeindtægter H3 Boliglejeindtægter 21 3 Nogle andelsboligforeninger udlejer lokaler til private eller til erhverv. Det kan være boliger, butikker eller garager, mv. Især udlejning til erhverv kan være en fordelagtig, men også usikker, indtægt. Hvis foreningens indtægter fra udlejning forsvinder, skal beløbet betales af andelshaverne. Jo mindre beløbet er, jo mindre udgør udlejningen en risiko for foreningens og dermed for andelshavernes økonomi. En andel på 100 m² modtager i gennemsnit 100*(3+21) kr. om året i lejeindtægt. Hvis indtægten fra f.eks. erhvervslejen forsvinder i en kortere eller længere periode vil andelens boligafgift alt andet lige skulle stige med 100*3 kr. i denne periode. Nogle foreninger sikrer sig mod udsving i boligafgiften som følge af midlertidigt lejetab, ved at have en højere opsparing. Kr. pr. andels m² K1 Andelsværdi K2 Gæld omsætningsaktiver

5 K3 Teknisk pris Andelsværdien er den gennemsnitlige værdi pr. m² andel. Beløbet svarer i princippet til den friværdi i foreningen, som du køber dig ind i. Gælden er den gæld i foreningen, du som andelshaver skal være med til at afdrage og betale renter af. Omsætningsaktiverne vil typisk bestå af summen af beløb foreningen har stående i banken, værdpapirer og beløb, som foreningen har til gode hos f.eks. lejere, andelshavere, SKAT, m.fl. Den tekniske pris angiver den pris købere af andele skal betale, hvis man tager højde for, at både friværdi og gæld skal betales af andelshaveren. Når prisen beregnes på denne måde får man en pris, der kan sammenlignes med andre andelsboliger (der f.eks. kan have større eller mindre gæld). Man skal dog være opmærksom på, at prisen vil afspejle, at man i nogle foreninger ikke bare køber en bolig til sig selv, men også køber f.eks. erhvervslokaler/boliger/garageanlæg eller andet, der f.eks. udlejes til andre. Den højere pris vil i så fald modsvares af højere lejeindtægter, jf. H2 og H3. 3. BYGGETEKNIK OG VEDLIGEHOLDELSE L1 L2 L3 Er der udarbejdet en plan for vedligeholdelse/renovering? Er der udarbejdet en rapport, der beskriver ejendommens tilstand? Er der på generalforsamling besluttet større vedligeholdelsesarbejder? L4... hvis ja, er der en plan for det, herunder for finansieringen? Ja Nej L5... og er der hensat midler til disse arbejder Mange andelsboligforeninger udarbejder løbende en detaljeret plan for ejendommens vedligeholdelse og renovering. En teknisk rapport, der beskriver ejendommens stand, belyser hvilke vedligeholdelsesmæssige og byggetekniske risici, der kan være forbundet med at købe sig ind i andelsforeningen. Hvis foreningen har fået udarbejdet et eller flere af disse dokumenter, skal de udleveres til køber. Hvis foreningen vælger at udlevere materialet i papirform kan den nøjes med at udlevere konklusionerne, såfremt disse er dækkende for rapportens indhold. I år 2010/11 M3 Midler afsat til løbende vedligehold i aktuelt budget (kr. pr. m²) 59 En andelsboligforenings omkostninger til vedligeholdelse består dels af løbende vedligehold og dels af større planlagte vedligeholdelses og renoveringsarbejder. Set over en længere årrække, f.eks. 10 år, skal der være afsat de nødvendige midler til begge typer vedligehold. Det beløb som er afsat i det årlige budget skal som udgangspunkt kunne dække disse udgifter. Beløbet skal stå i forhold til ejendommens alder, type stand og anvendelse. Et relevant grundlag at vurdere det afsatte beløb op imod vil være en eventuel vedligeholdelsesplan. I praksis kan man fordele planens samlede aktiviteter ud over ti år. 5

6 Bemærk at beløbene er opgjort for alle foreningens kvadratmeter (og ikke kun andels m²). Det betyder, at du kan bruge dette tal til at vurdere, hvor meget foreningen sætter af til vedligeholdelse på hele ejendommen, men ikke til at se, hvor stor en andel af din boligafgift, der går til vedligeholdelse af ejendommen. N Ejendommens energimærke, A (højest), B, C, D, E, F eller G (lavest) C Ejendommens energimæssige stand har betydning for dine varmeudgifter. Alt andet lige vil en højere energimæssig stand betyde lavere varmeudgifter for den enkelte andelshaver. 4. FINANSIELLE FORHOLD a) Obligationslån, variabel rente, CIBOR6 6 mdr. rentetilpasningslån 6 Afdrages pt. på gælden O Lån og finansielle aftaler Type Restgæld (værdi ved indfrielse) Restløbetid, år Risikoklassificering Nej 22 b) Byfornyelseslån, indekslån, inkonverterbart Indekslån Ja 20 c) Kontantlån, fast rente, konverterbart Fastrentelån Ja 19 d) 10 årig renteswap Renteswap Nej 7 e) Kassekredit Kassekredit Nej I alt Tabellen giver en oversigt over foreningens lån og finansielle aftaler. For hvert lån vises lånetype (er der variabel eller fast rente osv.), restgælden (hvad koster det at indfri lånet/aftalen), om der afdrages på gælden, restløbetid i år samt en risikoklassificering af låne og aftaletypen. Finanstilsynet har siden 1. juli 2013 risikomærket de forskellige typer af lån Et grønt lån er et lån, hvor gælden afdrages i hele lånets løbetid og har enten en fast rente eller en variabel rente med renteloft. Et "gult lån" er et lån, hvor renten er variabel og/eller hvor lånet er afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid. Et "rødt lån" fx et lån, der er kombineret med et finansielt instrument såsom en renteswap. Denne type konstruktioner kan være vanskelige at gennemskue konsekvenserne af (fx kan der være risiko for en betydelig stigning i foreningens restgæld). Et rødt lån kan også være lån optaget i fremmed valuta (dvs. anden valuta end danske kroner eller euro). Lån uden farve er optaget før risikomærkningens indførsel 1. juli 2013 og er derfor ikke mærket Et afdragsfrit lån vil bevare risikomarkeringen gul i hele lånets løbetid også efter at afdragene påbegyndes. Baggrunden for dette er, at afdragene på afdragsfrie lån betale over f.eks. 20 år i stedet for 30 og dermed er højere. ED Kommentar: Jf. tidligere input ligger der en fejlagtigt normativ tilgang til afdrag idet der lægges op til at det er godt at der er afdrags på alle lån. Dette er ikke korrekt og det er misvisende samt motiverer til en suboptimal drift. Se kommentar til pkt Q, som er taget ud og ses sidst i skema et. Der tages kraftig afstand til princippet om at et fastforrentet lån, hvor afdragsfriheden er udløbet, skal bibeholde den gule klassifikation. ved udløb af afdragsfrihed kan lånet sammenlignes med et 20 årigt fastforrentet lån som er grønt! Vi er opmærksomme på at farvekoderne efter Finanstilsynets anvisninger.

7 7

8 4.1 Afdrag Seneste regnskabsår 2010/11 R Regnskabsmæssigt overskud pr. andels m² (før afdrag) 63 Heraf afdrag på lån (bank og realkreditlån) pr. andels m² 51 Overskud i foreningen og afdrag på gæld er en opsparing, som forøger andelenes værdi tilsvarende. I nogle tilfælde afdrager foreningen ekstraordinært på deres realkreditgæld. Det vil i så fald fremgå af nøgletallet. Tallene angiver, hvor meget der pt. afdrages. Fremtidige ændringer i afdragene fremgår af figur 1. For en andel på 100 m² blev der i året 2011 sparet 100*63 kr. af andelens boligafgift op i form af overskud (opsparing, der gør andelen mere værd). Af disse penge gik 100*51 kr. til afdrag på foreningens gæld, mens resten (differencen) blev sparet op på foreningens bankkonto. 8

9 S Figuren viser, hvor meget der skal betales i renter og afdrag pr. m² andel de kommende 10 år (med de lån foreningen har i dag). Figur 1. Ydelsesprofil Du kan se betydningen for betalingerne på lånene pr. m², når den eller de afdragsfrie perioder for foreningens lån ophører (det er der, hvor kurven hopper ). Ved at gange med din boligs m² kan du se den umiddelbare betydning for din boligafgift pr. år, hvis fordelingen af foreningens udgifter sker efter m² andel. En andel på 100 m² vil således i 2016 skulle bruge 25*100 kr. mere på afdrag, end den gør i dag. Hvis foreningen har mulighed for det, kan den eventuelt omlægge lånene, sådan at afdragsbetalingen udskydes til senere. [Kommentar ED: Jf. tidligere input er figur 1 misvisende og dybt problematisk. Den bør helst udlades eller erstattes af et andet udtryk for risiko. Der ligger i figuren to vigtige antagelser som vil være forkerte i rigtig mange, hvis ikke flertallet af foreninger: Det antages at afdragsfriheden ikke forlænges det vil den ofte gøre, da målet ikke nødvendigvis er at nedbringe det pågældende lån. Dette er f.eks. tilfældet i foreninger hvor belåningen er meget lav. Her vil det ofte ikke være reducere belåningsgraden, da andelskronen bliver for høj, afslag for store og nye andelshavere så skal lånere mere i banken. Det antages at enhver ydelsesændring slår 1:1 igennem i boligafgiften. Ofte kombineres afdragsfrihed med afdrag på andre lån og kreditter, således at den samlede gældsafvikling maksimeres og at der kan refinansieres med afdragsfrihedens udløb. Dette illustreres ikke i figuren Figuren illustrere kun ydelsen og ikke hvilke økonomiske reserver foreningen har til at tage udsving i ydelsen. Figuren vil meget ofte give indtryk af en falsk risiko og vil uretmæssigt stille, f.eks. meget sunde og lavt belånte foreninger som af gode grunde ikke skal have fuld afvikling i et dårligt lys.] 9

10 4.2 Renteusikkerhed T Figuren viser betydningen for betalingen på lånene pr. m² andel, hvis renten stiger med 1 pct.point eller falder med 1 pct.point Ved at gange op med din boligs m² kan du se den umiddelbare betydning for din årlige boligafgift, hvis fordelingen af foreningens udgifter sker efter m² andel. Hvis renten stiger permanent med 1 pct. point den 1. januar 2013 vil rentebetalingerne på lånene begynde at stige i 2018 (den røde kurve). Rentebetalingerne vil stige med 6 kr. pr. m². Hver gang den røde kurve stiger, stiger rentebetalingerne. Betydningen af et rentefald kan aflæses af den grønne kurve. Hvis renten stiger permanent med 1 pct.point vil en andel på 100 m² i 2019 skulle betale 6*100 kr. mere på rentebetalinger, end den gør i dag. Interaktiv del: Figur 2. Ydelsesprofil [Kommentar ED: Jf. tidligere input er figur 2 misvisende og dybt problematisk. Den bør helst udlades eller erstattes af et andet udtryk for renterisiko. Der ligger i figuren en ofte forkert antagelse om at enhver ydelsesændring slår 1:1 igennem i boligafgiften. Dette er ikke korrekt. Mange foreninger der har variabelt forrentede lån har reserver i driften som kan imødegå stigning i ydelsen som følge af stigning i renten, hvorfor boligafgiften ikke nødvendigvis påvirkes. Som eksempel kan det nævnes at den voldsomme stigning i F1 renten i dec stort set ingen effekt havde på udviklingen i boligaf Figuren vil meget ofte give indtryk af en falsk risiko og vil uretmæssigt stille visse foreninger dårligt. Fastholder man på denne måde at ville illustrere renteusikkerhed, så skal reserver indarbejdes] 10

11 4.3 Formueusikkerhed U Figuren viser udviklingen i foreningens gæld pr. m² andel. Gælden reduceres år for år, hvis der afdrages på gælden. Men udviklingen i foreningens gæld kan også afhænge af renteændringer. Der er i figuren vist to eksempler: et eksempel hvor renten falder 1 pct.point (den grønne kurve) et eksempel hvor renten stiger 1 pct.point (den røde kurve) Ved at gange op med din boligs m² kan du se den umiddelbare betydning for din del af gælden hvis fordelingen af foreningens formue og gæld sker efter m² andel. Stiger gælden eksempelvis med 108 kr. pr. m², vil din andelsboligs værdi tilsvarende reduceres med 108 kr. pr. m² Figur 3. Udvikling i restgæld Interaktiv del: Hvorfor stiger gælden, hvis renten falder? Forklaring her [Kommentar ED: Jf. tidligere input er figur 3 meget kompliceret både at producere korrekt og at fortolke, for selv en professionel rådgiver. Den bør udlades. Information om de enkelte lån i regnskabet eller ovenfor er mere end dækkende for at kunne forholde sig korrekt til restgældsrisiko og kursfølsomhed. Igen tager figuren ikke hensyn til evt. reserver. Ønskes bibehold en illustration af restgældens udvikling hvilket kan være relevant nok, så bør kurseffekten udlades Det vil gøre figuren mere tilgængelig. 11

12 Alternativ illustration af risiko i finansiering (Alternativ til graferne) Som det fremgår af ovenstående kommentarer finder vi figurerne i pkt 4.1 til 4.3 problematiske. De er vanskelige at tolke, potentielt misvisende og vil ofte ikke være korrekte udtryk for den risiko de skal illustrere. Dertil er vi meget bekymrede for at systemet ministeriet vil skabe til at danne disse grafer og de data der stilles til rådighed fra den finansielle sektor reelt gør det muligt at danne korrekte grafer. Grafer som vil være samstemmende med det man kan se i regnskaberne. F.eks. er vi bekymrede for om alle banklån og kreditter kommer med og om fuldt støttede lån altid tages ud. Som en konstruktivt input kan foreslås nedenstående simplere og mere sammenlignelige model for den risiko der er forbundet med foreningens gæld: Aktuel finansiering: a. Rentebærende gæld i alt (minusomsætningsaktiver): Driftsøkonomi: Aktuel renteudgift i alt: Driftsmæssig reserve (overskud f. afdrag) b. Aktuel nettorenteudgift. Jf. seneste regnskab Økonomisk råderum i alt c. Aktuelle finansieringsudgifter Kr./kvm. andel: (v kvm. andelsbolig i alt) 100 Økonomisk råderum, Kr./kvm. Andel: 300 d. Standardfinansiering: v. 4%* Råderum: e. Sammenlignelig finansiering* < > Difference (forskel mellem råderum og standardfinansiering): f. Kr./kvm. Andel: 400 < > Difference Kr./kvm. Andel: 100 * Al gæld omregnes til en sammenlignelig finansiering. Kunne f.eks. være kuponrenten på den aktuelt toneangivende 30 årige obligation med fast rente. Beregningen viser to ting: 1. En sammenlignelig finansieringsudgifter som muliggør en meget nem sammenligning mellem foreninger med forskellig finansieringsstrategi. Meget lig standardfinansiering i salgsopstillinger på ejerforeninger. 2. En indikation af konsekvenserne på boligafgiften, hvis foreningens lån blev omlagt til en fast rente lang rente, eller hvis renten stiger op til standardfinansieringen (den lange rente). Den sammenlignelige finansiering opstår ved at man tager foreningens samlede rentebærende gæld (a), minus omsætningsaktiver, og beregner renteomkostningerne ved en standardfinansiering (d). Dvs. At der bruges den samme rente i forskellige foreninger. Forskellen på den aktuelle finansieringsudgift (b) og standardfinansieringen (f) giver en indikation af konsekvenserne ved en pludselig stigning i renten, eller en omlægning til lang fast rente dvs. Renterisikoen! 12

13 (Der tages i denne forbindelse ikke højde for afdrag, idet dette behandles i andre nøgletal og vil komplicere beregningen). Som det er fremført skal risikoen også holdes op imod beredskabet og dette gøre i 2. Søjle. Her opstilles foreningens økonomiske beredskab eller råderum. De aktuelle renteudgifter, plus det regnskabsmæssige overskud, er et udtryk for et økonomisk råderum som er til rådighed og kan mobiliseres ved en rentestigning eller en omlægning til fast rente. Ved at sammenligne omkostningerne i en standardfinansiering med foreningens økonomiske råderum, får man en forholdsvis god indikation af risikoen for boligafgiftsstigninger ved en pludselig stigning i renten eller en omlægning til fast rente vel at mærke hvor der korrigeres til et sammenligneligt grundlag og der tages højde for foreningen økonomisk beredskab. Ovenstående illustrerer rente og ydelsesrisiko. En tilsvarende opstilling kan laves udelukkende for afdrag, hvis man ønsker at illustrere effekten af fuld afdrag. Problemet er her at det er vanskeligt at opstille et standardafdrag da forskellige foreninger har forskellige behov for afdrag. 5. Foreningens bemærkninger til skemaet Her kan andelsboligforeningen komme med sine bemærkninger til skemaet 13

14 Følgende elementer er taget ud: Nedenstående elementer foreslås taget ud af skemaet. Se begrundelse under de respektive elementer. ******* Ja Nej I Er der erhvervslejemål, der er opsagt eller står tomme (ikke er indgået kontrakt mht.)? Lejemål, der ikke kan udlejes, giver færre lejeindtægter for foreningen, jf. ovenfor. Dette er ikke data der på en meningsfuld måde kan holdes opdateret i et skema der laves årligt. Forholdet kan og bør ændre sig meget hurtigt. Forrige år 2008/09 Sidste år 2009/10 I år 2010/11 J Årets overskud (før afdrag) kr. pr. andels m² (sidste 3 år) Et overskud er en opsparing, som kan bruges, hvis foreningen f.eks. får uforudsete udgifter. Hvis tallet er positivt spares der op (en del af opsparingen kan være brugt til afdrag på gælden), og hvis tallet er negativt, har foreningen haft underskud. Der vises tal for de sidste 3 år. Underskud enkelte år er almindeligt og kan være begrundet i f.eks. ekstraordinær vedligeholdelse (se M2). En andel på 100 m² opsparede i *87 kr. af andelens boligafgift. Interaktiv del: En tidsserie for overskud er ikke i sig selv informativ og er meget vanskelig at fortolke. Store løbende overskud kan f.eks. være resultat af at nødvendigt vedligehold ikke udføres, ligesom store overskud, reelt kan dække over investeringer i ejendommen som har stor værdi.både i form af forbedringer (en ny gård, altaner, badeværelser) eller nødvendigt teknisk vedligehold (som ofte også har eneri og driftsmæssige gevinster). Pkt. J. Må forventes at blive adfærdsregulerende. Der er således en fare for at foreningerne vil blive mere tilbageholdende med at gå i underskud et givent år og dermed blive mere tilbageholdende med nødvendigt vedligehold. Ydermere er en opstilling som denne vil, særligt i en sammenligningssituation, ikke meningsgivende! Er tidsserien 82, 80, 87 f.eks. bedre end serien 15, 120, 80 eller serien 120, 750, 28. Svaret er det kan man ikke vide, men sidder en lægmand og ser på serierne, vil den første virke mere tiltalende og denne forening vil fremstå bedst, uagtet at det måske dækker over en passiv forening der piner sin drift, ikke vedligeholder sin ejendom og ikke afvikler på sin gæld. P Friværdi (gældsforpligtelser sammenholdt med ejendommens regnskabsmæssige værdi) 83 % Angiver hvor stor en andel af foreningens ejendomsværdi, der er friværdi (det vil sige ubelånt). En stor friværdi vil normalt betyde, at foreningen har en god økonomisk styrke til at imødegå tab. En friværdi på 0 angiver at gælden svarer til værdien af foreningens ejendom, og en negativ værdi betyder, at foreningens gæld overstiger værdien af foreningens ejendom. Jo mindre friværdi (og jo større gæld) der er i foreningens ejendom, des vigtigere er det at sætte sig ind i figur 1 til 3 nedenfor. Hvis der er stor gæld i ejendommen kan fremtidige afdrag og rentebetalinger betyde meget for din boligafgift, mens en høj friværdi betyder, at afdrag og rentebetalinger vil vægte mindre i boligafgiften. Et meget farligt nøgletal der på ingen måde bør være i arket! Friværdien er helt arbitrær og den vil risikere at diskriminere gode foreninger med realistiske eller lave vurderinger i forhold til foreninger med en tendentiøse valuarvurderinger eller en alt for høje og fejlagtige offentlige vurderinger. 14

15 Eksempelvis vil en forening med en offentlig vurdering på kr/kvm og en gæld på kr/kvm (friværdi 50%), fremstå markant bedre og mere solid end en forening med en vurdering på og en gæld på (33%) selv om den sidste reelt er et mere sikkert og lavere belånt køb. Q Andel af foreningens gæld der pt. afdrages på: 64 % Et afdragsfrit lån er et lån, hvor der i en del af lånets løbetid (f.eks.10 år) ikke betales afdrag. Til gengæld er afdraget i lånets resterende løbetid (f.eks. 20 år) højere end et tilsvarende lån med afdrag over hele perioden (30 år). Hvis procenten er 100, afdrages på alle foreningens lån. Hvis procenten er 0, er alle foreningens lån afdragsfrie, og lånene er stadig så nye, at afdragsperioden ikke er påbegyndt. Procenter derimellem angiver, at der delvist afdrages på gælden. Procenter lavere end 100 betyder, at der i de kommende år vil ske stigninger i afdragsbetalingen, med mindre foreningen omlægger sine lån og udskyder afdragene. Hvilken betydning de afdrag, der er aftalt med den nuværende belåning, kan have for boligafgiften fremgår af figur 1. Et misvisende og farligt nøgletal som bør udgå. Det vil ofte kunne betale sig at koncentrere afdrag på et eller enkelte af foreningens lån, frem for at sikre afdrag på alle lån. F.eks. med henblik på at betale et bestemt lån ud så der kan blive råd til et fremtidigt projekt. Det skitserede nøgletal vil også betyde at en forening med to helt nye 30 årige 3,5% lån med afdrag vil fremstå bedre end en forening med et nyt 30 afdragsfrit lån, som samtidig slutafvikler et lavt forrentet kort lån med restløbetid ti år. F.eks. et 2% 15 årigt lån. Der er flere steder i skema et andre nøgletal der mere korrekt og retvisende giverindsigt i foreningens gældsafvikling. F.eks. pkt. R og U. 15

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

Ardelsboli gforen i n gen Møl levang

Ardelsboli gforen i n gen Møl levang BY, E}ELI6,I r ÅhlDr.)t5lRlKTttrl I NøGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR Æ.I DELSBOLI G FOREN I N G EN Ardelsboli gforen i n gen Møl levang Skemaet skal bnrges af mulige købere i deres ovenæjelser om køb af andelsbolig.

Læs mere

Generelt om nøgleoplysningsskema

Generelt om nøgleoplysningsskema Boligexperten Administration A/S og Ejendomsforeningen Danmark Generelt om nøgleoplysningsskema Preben Løth, adm. direktør i Boligexperten Administration A/S 5. maj 2014 www.ejendomsforeningen.dk 1. Lovgrundlag

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYNHILDE

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYNHILDE NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYNHILDE Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet udleveres

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Andelsboligforeningen Tingstedet

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Andelsboligforeningen Tingstedet NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Tingstedet Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet udleveres

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BANGSBO

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BANGSBO NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BANGSBO Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet udleveres

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. ABF Lundbis, A/B Lundbyesgade 7-7A Bissesgade 18

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. ABF Lundbis, A/B Lundbyesgade 7-7A Bissesgade 18 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ABF Lundbis, A/B Lundbyesgade 7-7A Bissesgade 18 Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger UDKAST til Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Andelsboligforeningen Borup Søpark

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Andelsboligforeningen Borup Søpark NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Borup Søpark Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet udleveres

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539. Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 16. december 2013. Nr. 1539. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Page 1 of 6 BEK nr 1539 af 16/12/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Udlevering

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 8. januar 2015. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. 6. januar 2015. Nr. 2.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 8. januar 2015. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. 6. januar 2015. Nr. 2. Lovtidende A 2015 Udgivet den 8. januar 2015 6. januar 2015. Nr. 2. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. BEK nr 2 af 06/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3305 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet

Læs mere

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10

Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Andelsboligforeningen AB Rentegården Provstevej 22-24/Rentemestervej 44-46 2400 København NV CVR-nr. 33 85 78 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

By- og Boligudvalget 2012-13 BYB alm. del Bilag 14 Offentligt. Teknisk gennemgang. Folketingets By- og Boligudvalg tirsdag den 13.

By- og Boligudvalget 2012-13 BYB alm. del Bilag 14 Offentligt. Teknisk gennemgang. Folketingets By- og Boligudvalg tirsdag den 13. By- og Boligudvalget 2012-13 BYB alm. del Bilag 14 Offentligt Teknisk gennemgang Folketingets By- og Boligudvalg tirsdag den 13. november 2012 Baggrund Indhold Andelsboligsektoren i tal Udviklingen i ejendomsvurderingen

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKATrsl SAMFUNDET "TORSTEN SVENDSEN (L) Certificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) "LOTTE HEBEL ANDERSEN (H) Certificeret Dansk BOLIGadvokat

Læs mere

Andelsboligforeningen Bjergbakken CVR-nr. 31 79 89 22

Andelsboligforeningen Bjergbakken CVR-nr. 31 79 89 22 CVR-nr. 31 79 89 22 Årsrapport 2014 6. regnskabsår STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

Andelsboligforeningen Peblinge Dossering 30. Årsrapport 2013. CVR-nr. 29 47 92 83

Andelsboligforeningen Peblinge Dossering 30. Årsrapport 2013. CVR-nr. 29 47 92 83 Andelsboligforeningen Peblinge Dossering 30 Årsrapport 2013 CVR-nr. 29 47 92 83 Indhold Foreningsoplysninger 2 Administrator- og bestyrelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19 ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN WILLEMOES CVR-NR. 14 74 06 19 ÅRSREGNSKAB 2014 (æª ø Ê ª ªÆ ± º øºª Ô È i ÛÔÎÎÓ (æª ø fl ø ªÆÊ fl ø ªÆæƱ øºª ÓÎÌ i ÛÓÌ (æª ø Õ Ã ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈ i ø Ê ÌÌ

Læs mere

Andelsboligforeningen Rødovre Mejeri. Årsrapport for 2015. Budget for 2016

Andelsboligforeningen Rødovre Mejeri. Årsrapport for 2015. Budget for 2016 Andelsboligforeningen Rødovre Mejeri Årsrapport for 2015 Budget for 2016 Administrator: CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade 5 1613 København V Telefon 33 33 82 82 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Stabil Dato 2012-05-30 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder 160 Antal andele 158 Samlet KVM

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Nøgletalsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. august 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 16. august 2011 Side 1 af 8 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Potentiale og konsekvenser for dansk landbrug ved omlægning til 2 pct. obligationslån

Potentiale og konsekvenser for dansk landbrug ved omlægning til 2 pct. obligationslån Potentiale og konsekvenser for dansk landbrug ved omlægning til 2 pct. obligationslån Baggrund og forudsætninger Formålet med dette notat er at vise konsekvenserne for heltidsbedrifternes gældsforhold,

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

AXEL&BOR.R.E REGNSKAB VED TOFTEN AN DELSBOLIG FORENI NG EN AD\1OI(A-I-FR. Vedtaget på foreningens generalforsamling. dirigent:

AXEL&BOR.R.E REGNSKAB VED TOFTEN AN DELSBOLIG FORENI NG EN AD\1OI(A-I-FR. Vedtaget på foreningens generalforsamling. dirigent: AXEL&BOR.R.E AD\1OI(A-I-FR AN DELSBOLIG FORENI NG EN VED TOFTEN REGNSKAB 214 Vedtaget på foreningens generalforsamling den 215 dirigent: Foren ingsoplysn inger Foreningen AB Ved Toften Elmevænget 1-13

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2013. Udkast af 19. februar 2014

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2013. Udkast af 19. februar 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat,

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Salgsopstilling. Side 1

Salgsopstilling. Side 1 Salgsopstilling Adresse Fiskenes Kvarter 71, 6710 Esbjerg V Sag nr. 140200 Dato: 18. august 2014 Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat):

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering den 10. februar 2011, version 2 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 10. februar 2011 Side 1 af 10 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at

Læs mere

Andelsboligforeningen Herluf Trolles Vej

Andelsboligforeningen Herluf Trolles Vej Dansk Revision Svendborg Statsautoriseret revisionsaktieselskab Norgesvej 2 DK-5700 Svendborg Svendborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 62 20 18 18 Telefax: +45 62 20 18 36 CVR: DK 33

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2013 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

Salgsopstilling. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare.

Salgsopstilling. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare. Mynstersvej 3, 3. sal 1827 Frederiksberg C Tlf. : 70 228 288 CVR nr. 33160437 info@fairsquare.dk www.fairsquare.dk Salgsopstilling Adresse Beatevej 22, 1. 3., 2500 Valby Sag nr. 12TS0171 Dato: 15. oktober

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2014

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2014 Andelsboligforeningen Katrinedal Årsrapport for 2014 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2015 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning og administratorerklæring

Læs mere

Realkredit til byerhverv

Realkredit til byerhverv Side 1 af 6 Realkredit til byerhverv Marts 2016 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering. I DLR koncentrerer vi os kun om realkreditbelåning.

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling BO i Silkeborg Borgergade 49-51 8600 Silkeborg Fax 86 80 56 07 Tlf. 86 80 56 00 E-mail: info@boisilkeborg.dk www.boisilkeborg.dk Ansvarlig indehaver: Bo Møller Nielsen CVR-nr. 30203836

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

I. G. Smiths Alle 31, st. 2650 Hvidovre

I. G. Smiths Alle 31, st. 2650 Hvidovre Sags nr. 10643256 I. G. Smiths Alle 31, st. 2650 Hvidovre Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

ABF Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2009/2010. (5. regnskabsår)

ABF Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2009/2010. (5. regnskabsår) Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34, Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2009/2010 (5. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse: Abishøje 10, Hjortdal, 9690 Fjerritslev Sagsnr.: 2222 Dato: 12-02-2016 Beskrivelse af andelsboligen: Velholdt rækkehus i naturskønne omgivelser Må benyttes som både andelsbolig

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Peter Due Bolig I/S af ejendomsmæglere MDE cvr 26199743 Slottet, Kongebrovej 47-4180 Sorø Ventemøllevej 2-4293 Dianalund

Læs mere

2.2 A/SO COPYRIGHT DE

2.2 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling NordBo v/carsten Nordbo Smedegade 14, 4200 Slagelse Tlf. 58 50 00 83 Fax 58 50 07 83 E-mail: mail@carsten-nordbo.dk

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Præstelængen 20, st.tv. 2400 København NV

Præstelængen 20, st.tv. 2400 København NV Sags nr. 10614225 Præstelængen 20, st.tv. 2400 København NV Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,

Læs mere

Vurdering af AB Skydebanens lån og driftsøkonomi

Vurdering af AB Skydebanens lån og driftsøkonomi Vurdering af AB Skydebanens lån og driftsøkonomi 12. April 2012. Baggrund og formål: På generalforsamlingen i maj 2011 blev der nedsat en økonomigruppe der, i samarbejde med bestyrelsen, skulle se på foreningens

Læs mere

Revisor Robert Krogsgaard

Revisor Robert Krogsgaard Revisor Robert Krogsgaard ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2014. (21. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2015 OG LIKVIDITETSBUDGET 2015 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland * Tlf.:

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer Klarupvej 53-9270 Klarup Tlf. 9832 6199 E-mail: klarup@johnfrandsen.dk

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 4 19. februar 2007 Lånepolitik Med henvisning til mødet 13. december 2006 har direktionen udarbejdet et udkast til en lånepolitik for Lynettefællesskabet. Udkast

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning

Konverteringsgevinster og tillægsbelåning Konverteringsgevinster og tillægsbelåning 2006 Prepared for Prepared by Job Number Date Realkreditrådet Christian Martorell & Bo Bilde 14427 April 2007 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Hovedresultater

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Harald Jensens Plads 1A, 8000 Århus C Tlf. 8618

Læs mere

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti

Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti Finansiering af vandsektorens anlægsinvesteringer Nem og Billig låntagning med kommunal garanti KommuneKredit 1. Medlemsejet forening siden 1899. 2. Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner 3. Markedsandel

Læs mere

Rolighedsvej 11, 2.3. 1958 Frederiksberg C

Rolighedsvej 11, 2.3. 1958 Frederiksberg C Sags nr. 10843937 Rolighedsvej 11, 2.3. 1958 Frederiksberg C Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,

Læs mere

Skibelundvej 9, 2.tv. 2720 Vanløse

Skibelundvej 9, 2.tv. 2720 Vanløse Sags nr. 10630645 Skibelundvej 9, 2.tv. 2720 Vanløse Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

CD Bolig - Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 8638 2300-2323 0323 cdbolig@gmail.com www.cdboligjylland.dk

CD Bolig - Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 8638 2300-2323 0323 cdbolig@gmail.com www.cdboligjylland.dk Salgsopstilling CD Bolig - Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 8638 2300-2323 0323 cdbolig@gmail.com www.cdboligjylland.dk Adresse: Varbergvej 11, 8600 Silkeborg Sagsnr.: 3409-2011181 Dato: 21-12-2015

Læs mere

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 1 06-12-2007 Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Dette notat beskriver kommunens finansielle risikopolitik via den udarbejdede strategi for gældspleje og

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

SWAPS. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

SWAPS. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 SWAPS Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Særligt i relation til andelsforeninger har begrebet swap været omtalt

Læs mere

Holmbladsgade 12, 3. 2300 København S

Holmbladsgade 12, 3. 2300 København S Sags nr. 10144075 Holmbladsgade 12, 3. 2300 København S Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut,

Læs mere

Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 30 14 07 88. Baunehoj 1-25 3250 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 2012

Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 30 14 07 88. Baunehoj 1-25 3250 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 2012 Andelsboligforeningen Baunehoj CVR. NR. 3 14 7 88 Baunehoj 1-25 325 Gilleleje ARSRAP PORT FOR ARET 212 Godkendt pa foreningens ordinaere pene.ralforsamling den / 213 DSSING & PARTNERE Revisionsinteressentskab

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overordnede regler for kommunens finansielle styring

Overordnede regler for kommunens finansielle styring Bilag 11 til "Principper for økonomistyring" Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

. Danske virksomheder har haft vidt forskellig tilgang til de senere års rentefald

. Danske virksomheder har haft vidt forskellig tilgang til de senere års rentefald 5. feb. 2016. Danske virksomheder har haft vidt forskellig tilgang til de senere års rentefald Der er ingen tvivl om, at danske virksomheder såvel som private boligejere de senere år har benyttet de ekstremt

Læs mere

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 1. februar 2016 - 28-01-2016. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr.

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 1. februar 2016 - 28-01-2016. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 28-01-2016 Rentefolder - Rentesatser gældende fra 1. februar 2016 - Design: Jean Marc Wolf Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 32285015 Indholdsfortegnelse Rentesatser Indlån Ansvarlig

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet JOHN FRANDSEN Havnegade 8A 9550 Mariager Tlf.: 98 54 20 44 mariager@johnfrandsen.dk Adresse: Skovvej

Læs mere

Ny Normal 2015 Kenneth Kjeldgaard SEGES Finans & Formue ApS FINANSIERINGSSYSTEM TIL ÅRSRAPPORT, BUDGET OG RÅDGIVNING

Ny Normal 2015 Kenneth Kjeldgaard SEGES Finans & Formue ApS FINANSIERINGSSYSTEM TIL ÅRSRAPPORT, BUDGET OG RÅDGIVNING Ny Normal 2015 Kenneth Kjeldgaard SEGES Finans & Formue ApS FINANSIERINGSSYSTEM TIL ÅRSRAPPORT, BUDGET OG RÅDGIVNING DISPOSITION Baggrund og status Konklusioner på horisontrapport samt besøg på centre

Læs mere

Rosenørns Allé 10C, 2.th. 1634 København V

Rosenørns Allé 10C, 2.th. 1634 København V Sags nr. 10843835 Rosenørns Allé 10C, 2.th. 1634 København V Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut,

Læs mere

Salgsopstilling. Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan købes separat (fabrikat) *):

Salgsopstilling. Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan købes separat (fabrikat) *): Salgsopstilling Adresse Buddingevej 84a, 2. tv., 2800 Kongens Lyngby Sag nr. A000134 Dato: 11. september 2013 Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Salgsopstilling. Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan medkøbes mod evt. betaling (fabrikat) *):

Salgsopstilling. Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan medkøbes mod evt. betaling (fabrikat) *): Salgsopstilling Adresse Borgervænget 1A, 6710 Esbjerg V Sag nr. 1557 Dato: 31. juli 2014 Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat): Komfur

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Nørretorv 13, st. tv. Tlf. 88 53 55 00 E-mail:

Læs mere

Revisor Robert Krogsgaard

Revisor Robert Krogsgaard Revisor Robert Krogsgaard ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2014. (20. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2015 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland * Tlf.: 56 63 63 37 * Fax: 56

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Andelsboligforeningen Uvelse Have Uvelse Have, 3550 Slangerup

Andelsboligforeningen Uvelse Have Uvelse Have, 3550 Slangerup Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Uvelse Have

Læs mere

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb forside Boligydelse 2000 Oversigt i korte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligydelse i 2000 Boligydelsen udgør i 2000: 87% af forskellen mellem (A) En beregnet boligudgift

Læs mere

Lys og venlig lejlighed med altan og elevator Sags nr. 2000-141

Lys og venlig lejlighed med altan og elevator Sags nr. 2000-141 Lys og venlig lejlighed med altan og elevator Sags nr. 2000-141 Julius Valentiners Vej 9, 2.tv. 2000 Frederiksberg Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren

Læs mere

Finansiel strategi. Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1

Finansiel strategi. Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1 Finansiel strategi Furesø Kommune December 2011 FINANSIEL STRATEGI 1 FURESØ KOMMUNE HAR FÅET EN FINANSIEL STRATEGI Byrådet i Furesø Kommune har vedtaget en finansiel strategi for de kommende år. Strategien

Læs mere