NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T"

Transkript

1 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema er opgjort pr. ovennævnte dato. Der tages derfor forbehold for eventuelle ændringer, der er sket siden denne dato. Foreningens bestyrelse skal oplyse alle væsentlige ændringer i foreningen (f.eks. ændringer i finansieringen, vedtagne/igangsatte vedligeholdelsesarbejder, ny ejendomsvurdering mv.), som bestyrelsen er bekendt med efter udarbejdelsen af dette nøgleoplysningsskema 1. GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER OM ANDELSBOLIGFORENINGEN Navn Adresse Matr.nr. Andelsboligforeningen Standard A Vej nr. y xxxxxxxxxx Andelsboliger Erhvervsandele 0 0 Boliglejemål Erhvervslejemål I alt Antal Areal, m² Det samlede areal af alle andelshavernes boliger og den enkelte andelshavers boligareal benyttes til beregning af en lang række nøgletal. Blandt andet ved fordelingen af foreningens omkostninger. Foreningens stiftelsesår Ejendommens opførelsesår 19xx 19xx Hæfter den enkelte andelshaver for mere end sit indskud? Hvis ja, beskriv hvilken hæftelse der er i foreningen? Ja Nej Hvis foreningen skulle få meget alvorlige økonomiske problemer og f.eks. gå konkurs, kan andelshaverne tabe det beløb, de hver for sig hæfter for. Hæfter du som andelshaver kun med dit indskud, eller hæfter du for mere end det? Hvis du hæfter for mere end dit indskud, er det vigtigt at kende omfanget af denne yderligere hæftelse. Den enkelte andelshavers indskud fremgår af andelsboligbeviset og af købstilbuddet. Anvendt vurderingsprincip til beregning af andelsværdien Valuarvurdering Ejendommens værdi ved det anvendte vurderingsprincip kr. Ejendommens værdi der indgår i beregning af andelsværdien kr. Forskel i procent 4 % I nogle tilfælde opgør foreningen andelsværdien til en værdi, der ligger under den maksimalt mulige, for at have en "stødpude" til at imødegå tab. Jo større procenttal jo relativt større stødpude 1

2 Ja Nej Er foreningens ejendom pålagt tilskudsbestemmelser, jf. lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser mv. (lov nr. 196 af 4. juni 1964)? Er der tinglyst en tilbagekøbsklausul på foreningens ejendom? Et ja i øverste række betyder, at andelsboligforeningen tidligere har modtaget tilskud fra f.eks. byfornyelsesmidlerne, som skal betales tilbage, hvis foreningen opløses. Et ja i nederste række betyder, at foreningen har en tidsbegrænset ejendomsret til den grund foreningens bygninger ligger på. Hvis der er knyttet særlige tilskudsbestemmelser og/eller tilbagekøbsklausuler til foreningens ejendom, er det en god idé at søge rådgivning, så du bliver helt klar over, hvilken betydning det har for foreningen og for den enkelte andelshaver. 2. ANDELSBOLIGFORENINGENS DRIFT, HERUNDER UDLEJNINGSVIRKSOMHED Kr. pr. andels-m² pr. år Boligafgift 436 Dette er andelshavernes gennemsnitlige årlige betaling pr. m² boligareal til foreningens fælles udgifter. En andel på 100 m2 betaler i gennemsnit 100*436 kr. om året i boligafgift. Erhvervslejeindtægter Boliglejeindtægter 21 3 Hvis andelsboligforeningen driver udlejningsvirksomhed er det vigtigt at vide, hvor stor den del af foreningens indtægter, der kommer herfra. Især udlejning til erhverv kan være en usikker indtægt. Beløbet angiver alt andet lige stigningen i andelshaverens boligafgift pr. m2, hvis alle indtægter fra udlejning til enten erhverv eller bolig forsvinder. Jo mindre beløbet er, jo mindre udgør udlejningsvirksomheden en risiko for foreningens og dermed for andelshavernes økonomi. En andel på 100 m2 modtager i gennemsnit 100*(3+21) kr. om året i lejeindtægt. Hvis indtægten fra f.eks. erhvervslejen forsvinder i en kortere eller længere periode vil andelens boligafgift alt andet lige skulle stige med 100*3 kr. i denne periode. Ja Er der erhvervslejemål, der står tomme (ikke er indgået kontrakt mht.)? Lejemål, der ikke kan udlejes, kan være et økonomisk problem for foreningen, jf. ovenfor. Nej I år 2011 Sidste år 2010 Forrige år 2009 Årets resultat (efter afdrag) kr. pr. andels-m² (sidste 3 år) Et overskud kan fungere som en stødpude i tilfælde af, at foreningen lider et tab. Hvis tallet er positivt spares der op, og hvis tallet er negativt, har foreningen haft underskud. Der vises tal for de sidste 3 år. Et underskud et enkelt år kan være begrundet i ekstraordinær vedligeholdelse. En andel på 100 m2 opsparede i *32 kr. af andelens boligafgift. En andel på 100 m2 brugte i 20yy 100*xx kr. mere end andelens boligafgift. 2

3 Kr. pr. andels-m² Andelsværdi Andelsværdien er den gennemsnitlige værdi pr. andelsbolig-m². Det svarer i princippet til den friværdi i foreningen, som du køber dig ind i. Gæld omsætningsaktiver Gæld fratrukket omsætningsaktiver er den gæld i foreningen, du køber dig ind i, og du som andelshaver skal være med til at afdrage og betale renter på. Sammenlignelig pris Den sammenlignelige m²-pris kan med en række forbehold bruges til at sammenligne med andre andelsboliger i lokalområdet: Man skal fx være opmærksom på, at der i prisen kan indgå en større eller mindre udlejningsvirksomhed. Hvis man ud over sin andelsbolig også køber en andel af en udlejningsvirksomhed, vil den sammenlignelige pris som regel være højere. (Den højere pris modsvares af lejeindtægterne, jf. ovenfor). Gælden kan være af mere eller mindre risikabel karakter. Hvordan belåningen påvirker opgørelsen af gælden fremgår af dette skemas afsnit 4. Er prisen forholdsvis høj sammenlignet med andre andelsboliger i lokalområdet, skal man sikre sig, at denne høje pris kan forsvares. 3. BYGGETEKNIK OG VEDLIGEHOLDELSE Er der udarbejdet en plan for vedligeholdelse/renovering? Er der udarbejdet en rapport, der beskriver ejendommens tilstand? Er der på generalforsamling besluttet større vedligeholdelsesarbejder?... hvis ja, er der en plan for det, herunder for finansieringen?... og er der hensat midler til disse arbejder Mange andelsboligforeninger udarbejder løbende en detaljeret plan for ejendommens vedligeholdelse og renovering. En teknisk rapport, der beskriver ejendommens stand, belyser hvilke vedligeholdelsesmæssige og byggetekniske risici, der kan være forbundet med at købe sig ind i andelsforeningen. Hvis foreningen har fået udarbejdet et eller flere af disse dokumenter, skal de udleveres til køber. NB: Hvis der er svaret ja til ovenstående, skal den seneste version af de pågældende dokumenter udleveres til køber Ja Nej Kr. pr. andels-m² Vedligeholdelse, løbende 22 Vedligeholdelse, genopretning og renovering 40 Vedligehold, i alt 62 En andelsboligforeningens omkostninger til vedligeholdelse består dels af løbende vedligehold og dels af større planlagte vedligeholdelses- og renoveringsarbejder. Afhængig af ejendommens stand og de planlagte og besluttede arbejder skal der afsættes flere eller færre penge til vedligehold. Sammenlign evt. med andre foreninger. 3

4 Ejendommens energimærke, A (højest), B, C, D, E, F eller G (lavest) C Ejendommens energimæssige stand har betydning for dine varmeudgifter. Alt andet lige vil en højere energimæssig stand betyde lavere varmeudgifter for den enkelte andelshaver. 4. FINANSIELLE FORHOLD Lån og finansielle aftaler Restgæld (værdi ved indfrielse) Afdrages pt. på gælden Risikoklassificering a) Obligationslån, variabel rente, CIBOR Nej Gul b) Byfornyelseslån, indekslån, inkonverterbart Ja c) Kontantlån, fast rente, konverterbart Ja Grøn d) 7-årig renteswap Nej Rød I alt Finanstilsynets har siden 2013 risikomærket de forskellige typer af lån Et grønt lån er et lån, hvor gælden afdrages i hele lånets løbetid og har enten en fast rente eller en variabel rente med renteloft. Et "gult lån" er et lån, hvor renten er variabel og/eller hvor lånet er afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid. Et "rødt lån" fx et lån, der er kombineret med et finansielt instrument såsom en renteswap. Denne type konstruktioner kan være vanskelige at gennemskue konsekvenserne af (fx kan der være risiko for en betydelig stigning i foreningens restgæld). Et rødt lån kan også være lån optaget i fremmed valuta (dvs. anden valuta end danske kroner eller euro). Kommentar [MIH1]: Restgælden opgjort som værdi til indfrielse Dvs. -Inkonverterbare lån/aftaler (inkl. fx renteswap) opgøres til kursværdi. -Konverterbare lån opgøres til kursværdi hvis kursen er under 100. Ellers opgøres til kursværdi = 100 Et afdragsfrit lån vil bevare risikomarkeringen gul i hele lånets løbetid også efter at afdragene påbegyndes. Baggrunden for dette er, at afdragene på afdragsfrie lån betale over f.eks. 20 år i stedet for 30 og dermed er højfere. 4.1 Afdrag Andel af foreningens gæld der pt. afdrages på: 36 % Et afdragsfrit lån er et lån, hvor der i en del af lånets løbetid (f.eks.10 år) ikke betales afdrag. Til gengæld er afdraget i lånets resterende løbetid (f.eks. 20 år) højere end et tilsvarende lån med afdrag over hele perioden (30 år). Hvis procenten er 100, afdrages på alle foreningens lån. Hvis procenten er 0, er alle foreningens lån afdragsfrie, og lånene er stadig så nye, at afdragsperioden ikke er påbegyndt. Procenter derimellem angiver, at der pt. kun afdrages på en del af gælden. Procenter lavere end 100 betyder, at der i de kommende år vil ske stigninger i afdragsbetalingen. Hvilken betydning de fremtidige stigninger i afdragene kan have for boligafgiften fremgår af figur 1. Hvis foreningen har mulighed for det, kan den eventuelt omlægge lånene, sådan at afdragsfriheden forlænges yderligere/afdragsbetalingen udskydes endnu mere.. I år 2011 Sidste år 2010 Forrige år 2009 Årets afdrag pr. andels-m² (sidste 3 år) Afdrag på gælden er en opsparing, som forøger andelenes værdi tilsvarende. I nogle tilfælde afdrager foreningen ekstraordinært på deres realkreditgæld. Det vil i så fald fremgå af nøgletallet. Tallene angiver, hvor meget der pt. afdrages. Fremtidige ændringer i afdragene fremgår af figur 1. En andel på 100 m2 brugte i *51 kr. af andelens boligafgift til afdrag på gælden (opsparing).. 4

5 Figuren viser betydningen for ydelsen pr. m², når den eller de afdragsfrie perioder for foreningens lån (dem alle) ophører. Ved at gange med din boligs m² kan du se den umiddelbare betydning for din boligafgift pr. år. Figur 1. Ydelsesprofil En andel på 100 m2 vil med de nuværende lån stige 100*25 kr. i boligafgift om året i 2015 som følge af stigende afdragsbetalinger. 4.2 Renteusikkerhed Figuren viser betydningen for ydelsen pr. m², hvis renten stiger med 1 pct.point. Ved at gange op med din boligs m² kan du se den umiddelbare betydning for din årlige boligafgift. Figur 2. Ydelsesprofil Hvis foreningen har afdragsfrie lån vil de fremtidige afdrag også fremgå af figuren. 5

6 4.3 Formueusikkerhed Figuren viser udviklingen i foreningens gæld pr. m². Figur 3. Afdragsprofil Gælden reduceres år for år, hvis der afdrages på gælden. Men i nogle tilfælde kan udviklingen i foreningens gæld også afhængige af renteændringer. Der er i figuren vist to eksempler: et eksempel hvor renten falder 1 pct.point et eksempel hvor renten stiger 1 pct.point Ved at gange op med din boligs m² kan du se den umiddelbare betydning for din del af gælden. Stiger gælden eksempelvis med 100 kr. pr. m², vil din andelsboligs værdi tilsvarende reduceres med 100 kr. pr. m² 6

7 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T A. Oplysninger om den enkelte bolig, som påtænkes solgt Kr. Boligens andelsværdi Maksimalprisen (andelsværdi + forbedringer) m² Andelsboligens størrelse 76 Fordelingsbrøk for andelsværdien 76 / = 0,34 % Fordelingsbrøk for boligafgiften 76 / = 0,34 % 7

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKATrsl SAMFUNDET "TORSTEN SVENDSEN (L) Certificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) "LOTTE HEBEL ANDERSEN (H) Certificeret Dansk BOLIGadvokat

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539. Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 16. december 2013. Nr. 1539. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Page 1 of 6 BEK nr 1539 af 16/12/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Udlevering

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Vurdering af AB Skydebanens lån og driftsøkonomi

Vurdering af AB Skydebanens lån og driftsøkonomi Vurdering af AB Skydebanens lån og driftsøkonomi 12. April 2012. Baggrund og formål: På generalforsamlingen i maj 2011 blev der nedsat en økonomigruppe der, i samarbejde med bestyrelsen, skulle se på foreningens

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 5 i 2012. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er I velkomne til at henvende jer til jeres kontaktperson

Læs mere

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011)

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) FORENINGSGRANSKNING A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) 1. GRANSKNING 1.1 Formål Andelsboligforeningens forhold af såvel juridisk som økonomisk karakter gennemgås og kommenteres med særlig vægt på

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom (Formidlingsbekendtgørelsen) 1 I medfør af 1, stk. 6, 3, stk. 3, 19, stk. 3, 29, stk. 4, 37, stk. 2 og 3, 38, stk. 4, 39, stk. 2, 40, stk. 2,

Læs mere