SVENDSEN. J.nr Administrationsafdelingen. Årsrapport Drifts- og likviditetsbudget samt noter ADVOKATFIRMAET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET"

Transkript

1 ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKATrsl SAMFUNDET "TORSTEN SVENDSEN (L) Certificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) "LOTTE HEBEL ANDERSEN (H) Certificeret Dansk BOLIGadvokat J.nr Administrationsafdelingen Ejendomsadministrator: Lone Hensehel Tlf Andelsboligforeningen Terslev Skovpark Årsrapport 2014 Drifts- og likviditetsbudget 2015 samt noter

2 ADVOKATFIRMAET SVENDSEN Andelsboligforeningen Terslev Skovpark Foreningens regnskabsår er Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. Ved opgørelsen af foreningens formue og værdien af andelene i foreningen (basisprisen) benyttes anskaffelsesprisen (kostprisen), jf. andelsboliglovens 5, stk. 2, litra a. Indtægter og udgifter bogføres og optages som hovedregel i regnskabet ved forfald. Foreningen henlægger til fælles vedligeholdelse, jf. note til regnskab og budget. Foreningen har ikke påtaget sig kautionsforpligtelse Budgettet for det løbende regnskabsår er baseret på forventninger til foreningens indtægter og udgifter på grundlag af bestyrelsens forslag til budgettet, udgifter i det forgangne år samt meddelte oplysninger fra kreditforening, kommune m.v. Ved budgetlægningen af posten "renteindtægt" er der som grundlag benyttet en rentesats, der svarer til den gældende ved budgetårets start. Da renten kan variere meget, må der tages forbehold for ændringer i løbet af året.

3 RESULTATOPGØRELSE Regnskab 2014 Budget 2014 Budget 2015 INDTÆGTER Boligydelser, note , , ,00 Renteindtægter 500,00 Ekstraordinære indbetalinger, note ,00 Ekstraordinære indtægter, note ,00 INDTÆGTER I ALT , , ,00 UDGIFTER Udgifter vedr. ejendommen Renteudgifter kreditforeningslån , , ,00 Renteornk. kassekredit. m.v., note 7 800,00 800,00 Ejendomsskat , , ,89 El 6.443, , ,00 Bygningsforsikring, note , , ,00, Henlæggelse til vedligeh., note 9 Kr , , ,00 Udgifter vedr. ejendommen i alt , , ,89 Øvrige udgifter Snerydning 8.631, , ,00 Administrationshonorar, note , , ,00 Generalforsamlingbestyrelsesmøder 308, , ,00 Diverse gebyrer, bank, giro, pbs 1.737, , ,00 Kontor, porto, gaver m.v. 100, , ,00 Diverse udgifter, note , , ,00 Telefontilskud 1.200, , ,00 Ekstraordinære udgifter, note , , ,00 Øvrige udgifter i alt , , ,00 Vedligeholdelsesudgifter Løbende vedligeholdelse, note , , ,00 Vedligehold af fællesareal, note , , ,00 Vedligeholdelsesudgifter i alt , , ,00 UDGIFTER I ALT , , ,89 PERlODENS RESULTAT , , ,89 Side 1

4 BALANCE AKTIVER Regnskab 2014 Ejendommen Ejendommens værdi l 07,86 Ejendommen i alt ,86 Afskrivning ejendommen, prioritetsafdrag Ejendommens værdi ultimo ,86 Øvrige aktiver Restancekonto, note ,00 Kassebeholdning, bestyrelsen 425,65 Diverse tilgodehavender Mellemregninglk1ientkonto ,92 Øvrige aktiver ialt ,57 AKTIVER I ALT ,43 PASSIVER Gæld Skyldige omkostninger, note 16 Gæld til kreditforeningen Kassekredit Nordea Gæld i alt Henlæggelser til fælles vedligeholdelse, note , , , ,61 Egenkapital Årets resultat Egenkapital Andelshaverindskud Egenkapital i alt , , , ,57 PASSIVER I AL T ,43 Side 2

5 Administrator: Foranstående regnskab indstilles til godkendelse Haslev, den 26, rj!g~ tehebel Åndersen Administrator Foranstående årsregnskab med tilhørende noter har jeg gennemgået og kontrolleret. Arsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskab s- og revisionsskik samt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter min opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, økonomisk stilling og resultat. Revisor: Revisor har ønsket at vedhæfte særlige bemærkninger henvises. (I så fald sæt kryds). til dette regnskab som tillæg, hvortil der Arsregnskabet indstilles til godkendelse. -7 Terslev den ~ 2015 Hvis revisor har vedhæftet særlige bemærkninger til regnskabet som tillæg, erklærer bestyrelsen, at have gjort sig bekendt med indholdet af dette tillæg i sin helhed. Arsregnskabet indstilles til godkendelse. Terslev den tjlj:t?'i 2015 Bestyrelsen: Side 3

6 NOTER TIL REGNSKAB Andelenes værdi (beregnet ud fra kostprisen) I henhold til lov om boligforeninger og andre boligfællesskaber og i tilslutning til regnskab opgøres værdierne af andelene i andelsboligforeningen således: Egenkapital iflg. balance ,57 Regulering vedr. ejendommen Kostpris - Ejendommens værdi ultimo + henlæggelse til vedligeholdelse Foreningens formue , , , , , , ~-- Andelenes værdi af foreningens formue (basispris) Bolig, type 91 ml udgør 4,945652% svarende til Bolig, type 101 ml udgør 5,489130% svarende til Bolig, type 114 ml udgør 6,195652% svarende til , , ,67 Værdierne er gældende indtil næste ordinære generalforsamling. 2. Kautionsforpligtelse Foreningen har ikke påtaget sig kautionsforpligtelse. 3. Ejendomsværdi Kontant ejendomsværdi pr. 1. oktober 2014 udgør , Boligydelser 1. Boliger, type 92 m 2 Boligafgift Pr. bolig Bolig afgift i alt 5.403, , ,00 2. Boliger, type 101 m 2 Boligafgift Pr. bolig Bolig afgift i alt 5.996, , ,00 Side 4

7 3. Boliger, type 114 m 2 Boligafgift Pr. bolig Bolig afgift i alt 6.768, , ,00 Boligydelser i alt ,00 5. Ekstraordinære indbetalinger fra andelshavere vedrørende udeblivelse fra arbejsddage og manglende græs- Beløbet er indbetalinger slåning. 6. Ekstraordinære indtægter Afdr. restance ,00 Bestyrelsesgebyr overdragelse 14B 250,00 I alt ,00.. Renteomk. kassekredit. ID.V I. Gebyr for genforhandl. af kassekredit 800,00 8. Bygningsforsikring Forsikring er skiftet fra Danske Forsikring til Codan 9. Henlæggelser til vedligeholdelse Saldo ultimo ,15 Henlæggelse i ,00 - anvendt til Glas Mads, ny rude 1.661,54 I alt ultimo , Administrationshonorar Administrationshonorar j fr. takstblad 2014 Nyoprettelse Nets, krav fra Nets om eget PBS-m Lovpligtig nøgleoplysningsskema, til brug for overdragelser og regnskab I alt ,00 500, , , Diverse udgifter Knud Due Web, ny hjemrneside Udlæg Per Pedersen, domæneopret I alt 1.000,00 860, ,49 Side 5

8 12. Ekstraordinære udgifter Fejl i tab 0312 B. Lillelund, energimrk 14B Essendr. vejbelys.døgnur m.v. Vejbe1ysn. LED, udlæg Boie Jensen Advokatfirmaet Svendsen, restancesag I alt , , , , , , Løbende vedligeholdelse P.E. Larsen, eftersyn gulvvarme P.E. Larsen, eftersyn gulvvarme p.e. Larsen AIS 78640, rep varmeanlæg Udlæg Ziegler, cirk.pumpe 10 A P.E Larsen, forsøgt udskift.cir.pump 10A P.E. Larsen, udskift. cir.pumpe P.E. Larsen, eftersyn gulvvarme I alt 1.858,75 979,38 979, ,00 686,25 686, , , Vedligeholdelse af fællesareal E-skilte Køge Liftudlejning Stolpebeton P-skilt Benzin plæneklip Ølvand arb.dag I alt 3.506, ,00 30,00 122,50 301, , Restancekonto - Beløbet er forudbetalte boligydelser pr Skyldige omkostninger Beløbet dækker regninger, som først er fremkommet og betalt i 2015, men som skal påhvile regnskabsåret Nøgletalsskema pr. 31. december 2014 er vedlagt nærværende regnskab som bilag 1. Side 6

9 DRIFTS- OG LIKVIDITETSBUDGET 2015 INDTÆGTER Boligydelser, note 1 Renteindtægter Ekstraordinære indbetalinger Ekstraordinære indtægter INDTÆGTER I ALT UDGIFTER Udgifter vedr. ejendommen Renteudgifter kreditforeningslån Renteomkostninger, kassekredit. m.v. Ej endomsskat El Bygningsforsikring, note 8 Henlæggelse til vedligeholdelse, note 2 Udgifter vedr. ejendommen i ait Øvrige udgifter Snerydning Administrationshonorar, note 3 Generalforsamlingbestyrelsesmøder Diverse gebyrer, bank, giro, pbs Kontor, porto, gaver m.v. Diverse udgifter 'Telefontilskud Ekstraordinære udgifter, note 4 Øvrige udgifter i alt Vedligeholdelsesudgifter Løbende vedligeholdelse Vedligeh. af fællesareal Vedligeholdelsesudg. I alt Hele året , , ,00 800, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 UDGIFTER I ALT ,89 PERIODENSRESULTAT LIKVIDITET Overført fra 2014 Budgetteret saldo 2015 øvrige aktiver i- Skyldige omkostninger -i- Henlæggelse til vedligeholdelse Overføres til år , , ,82 kr , , , ,71 Side 7

10 NOTER TIL BUDGET Boligydelser Jfr. Ekstraordinær generalforsamling ,skal boligydelsen stige med 2% om året frem til og med Boliger. type 92 m 2 Boligafgift 5.511,00 Pr. bolig 5.511,00 i 12 måneder ,00 Bolig afgift i alt 2 i 12 måneder ,00 2. Boliger. type 101 m 2 Boligafgift 6.116,00 Pr. bolig 6.116,00 i 12 måneder ,00 Bolig afgift i alt 4 i 12 måneder ,00 3. Boliger. type 114 m 2 Boligafgift 6.903,00 Pr. bolig 6.903,00 i 12 måneder ,00 Bolig afgift i alt 11 i 12 måneder ,00 Boligydelser i alt ,00 2. Henlæggelser til vedligeholdelse Saldo ultimo 2014 Henlæggelse i 2015 I alt ultimo , , , Administrationshonorar Beløbet er i henhold til omdelte takstblad 2015, inkl. opdatering afnøgletalsskema. Der er ikke beregnet gebyr for kassekredit. Såfremt denne bliver anvendt i 2015 opkræves yderligere 3.750, Ekstraordinære udgifter Jfr. foreningens 5-års budget: Ekstraordinære udgifter Administration ekstraordinært, rådgivning I alt , , ,00 Side 8

11 MINISTERIET FOR BY, BQLlGoG LANDDISTRIKTER liiriijii.o~ioii NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AlB Terslev Skovpark Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet udleveres så tidligt som muligt i processen. Oplysningerne i skemaet er udfyldt pr Der kan være vigtige nye oplysninger, som ikke fremgår af skemaet Oplysningerne i skemaet er udfyldt pr. den dato, der er nævnt ovenfor. Du skal være opmærksom på, at der siden denne dato kan være sket ændringer i oplysningerne i skemaet. Du skal endvidere være opmærksom på, at skemaet kan anvendes ved flere salg i samme regnskabsår. Sker det skal foreningens bestyrelse oplyse alle væsentlige ændringer i de neqleoptvsninqer, der fremgår af dette skema (f.eks. væsentlige ændringer ifinansieringen eller ejendomsvurderingen), som bestyrelsen er bekendt med, når skemaet anvendes på ny. Denne oplysning skal gives i en særskilt erklæring sammen med skemaet. Spørg bestyrelsen, hvis du er i tvivl, om du har fået oplysningerne.. Søg professionel rådgivning Du kan bruge skemaet til at få et overordnet billede af foreningen - dens økonomi, vedligeholdelse, lån, mv. Det er alle faktorer, der er vigtige for det samlede indtryk af foreningen. Herudover kan du bruge skemaet til at vurdere, om din egen personlige økonomi passer til foreningens økonomi - dvs. om du har råd til at bo i andelen nu og i de kommende år. Din egen boligafgift og andelsværdi Hvis foreningens udgifter og formue fordeles efter m 2, er det relativt let at beregne den grundlæggende boligafgift (uden forbedringer mv.) og andelsværdien for de forskellige andele i foreningen - også for den andel du påtænker at købe. Skemaets forklaringer viser sammenhængen. Læs foreningens kommentarer til sidst i skemaet Et nøgletalsskema belyser ikke alt. Læs derfor foreningens eventuelle kommentarer til sidst i skemaet. Side 1 af 10

12 1. GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER OM ANDELSBOLIGFORENINGEN Oplysningerne i afsnit 1-3 samt P og R i afsnit 4 er udfyldt pr Låneoplysninger i afsnit 4 (undtagen P og R) er opgjort pr Seneste regnskabsperiode I - I Al A2 A3 Navn AB Terslev Skovpark Adresse Jernbanegade 24, 4690 Haslev CVR-nr Det samlede areal af alle Antal BB R Area1, m 2 andelshavernes boliger benyttes til Bl B2 B3 B4 Bs B6 Andelsboliger beregning af en lang række nøgletal i Erhvervsandele O O skemaet. Boliglejemål O O Nøgletallene viser, hvad andelshaverne i Erhvervslejemål O O gennemsnit betaler i boligafgift pr. m2 andel, osv. Øvrige lejemål (kældre, O O Foreninger garager mv.) der fordeler udgifter og formue efter m 2 kan bruge alle skemaets oplysninger til videre I alt beregning af udgifter mv. pr. andel, jf. også forklaringerne til de enkelte felter. Cl C2 Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelse af andelsværdien? Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelse af boligafgifte n? Boligernes Det Boligernes areal oprindelige areal (BBR) (anden kilde) Indskud Andet O O O O C3 Fordelingstallet bruges til at fordele foreningens formue {andelsværdien} og udgifter (boligafgiften) mellem andelshaverne. Fordelingstallet for en andelsbolig til salg kan ses af oplysningsskemaet for den enkelte andelsbolig (se Z14 og Z'l S). Dl Foreningens stiftelsesår D2 Ejendommens opførelsesår El Hæfter andelshaverne for mere end deres indskud? I O Ja Nej E2 Hvis foreningen skulle få meget alvorlige økonomiske problemer og f.eks. gå konkurs, kan du tabe købsprisen og i nogle tilfælde mere end det. Hvis du hæfter for mere end købsprisen, er det vigtigt at kende omfanget af denne yderligere hæftelse. Side 2 af 10

13 F1 Anvendt vurderingsprincip til beregning af andelsværdien Anskaffelsesorisen Valuarvurdering Offentlig vurdering I (j) I o I o F2 F3 F4 Kr. Gns. pr. m 2 Ejendommens værdi ved det anvendte vurderingsprincip I I Generalforsamlingsbestemte reserver I ol O % Reserver i procent af ejendomsværdi I O Andelsboligforeningen kan anvende tre forskellige vurderingsprincipper når den skal opgøre ejendommens værdi: 1. Værdien kan sættes lig den oprindelige købspris for hele ejendommen, 2. en valuarvurdering eller 3. den seneste offentlige ejendomsværdi Ejendommens værdi, indgår i beregningen af andelsværdien. {For at komme frem til andelsværdien (se K1) skal man blandt andet fratrække gældsposterne). Når foreningen skal beregne andelsværdien vælger den i nogle tilfælde at afsætte "reserver" til at imødegå tab, mv. Det kaldes for Generalforsamlingsbestemte reserver. Disse reserver er ikke direkte penge (likvider), men kan for eksempel være en belåningsmulig. Foreningen kan bruge reserverne som en "buffer", hvis f.eks. værdien af ejendommen skulle falde, eller hvis der er behov for ekstraordinær vedligeholdelse, som skal finansiers med lån. Dermed vil f.eks. fald i værdien af ejendommen eller ekstraordinære udgifter til vedligeholdelse ikke nødvendigvis påvirke andelshavernes andelsværdi (andelskronen). Jo større "buffer" i procent, jo mere stabil vil andelskronen kunne være. G1 G2 G3 Ja Nej Har foreningen modtaget offentligt tilskud, som skal tilbagebetales ved foreningens opløsning? O (j) Er foreningens ejendom pålagt tilskudsbestemmelser, jf. lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. (lovbekendtgørelse nr. 978 af 19. oktober O (j) 2009)? Er der tinglyst en tilbagekøbsklausul (hjemfaldspligt) på foreningens ejendom? O (j) Et "ja" i øverste række betyder, at andelsboligforeningen har modtaget offentligt tilskud. Hvis foreningen nedlægges kan disse offentlige tilskud kræves betalt tilbage. Et "ja" i midterste række betyder, at foreningen har modtaget offentligt tilskud til opførelsen af ejendommen efter en af de love fra årene , som gav mulighed for at yde sådanne tilskud. Der blev knyttet en række forpligtelser (tilskudsbestemmelser) til tilskuddet, bl.a. til anvendelse af overskud ved overdragelsen af de enkelte andele. Disse særlige forpligtelser er fastsat enten i foreningens vedtægter eller i en deklaration, og vedtægternedeklarationen er tinglyst på ejendommen. Foreningen kan købe sig fri for disse forpligtelser ved at betale et bestemt frigørelsesbeløb efter lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. Frigørelsesbeløbet skal som hovedregel betales til kommunen. Foreningen bliver først omfattet af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber i sin helhed efter et fri køb. Et "ja" i nederste række betyder, at der er tale om en ejendom, som er bygget på en grund købt af kommunen. Kommunen har betinget sig ret til at tilbagekøbe ejendommen på et bestemt tidspunkt, og denne ret er fastlagt i en tilbagekøbsklausul. Kommunens tilbagekøbspris svarer typisk til den oprindelige salgssum, dog evt. med tillæg af bygningserstatning. Det vil ofte være muligt for foreningen at få ophævet tilbagekøbsklausulen eller få udskudt tilbagekøbstidspunktet mod betaling til kommunen. Tilbagekøbsklausuler kaldes også for hjemfaldspligt Hvis ejendommen er pålagt tilskudsbestemmelser ogeller tilbagekøbsklausul. er det en god ide at søge rådgivning, så du bliver helt klar over, hvilken betydning det har for foreningen og dig som andelshaver. Side 3 af 10

14 2. ANDELSBOlIGFORENINGENS DRIFT, HERUNDER UDLEJNINGSVIRKSOMHED Hl H2 H3 Gns. pr. andels-m" Dr. år Boligafgift 714 Erlwervslejeindtægter O Boliglejeindtægter O Dette er andelshavernes gennemsnitlige årlige betaling pr. m 2 areal til foreningens fælles udgifter. En andel på 100 m 2 betaler i gennemsnit 100*714 om året i boligafgift. Nogle andelsboligforeninger udlejer lokaler til private eller til erhverv. Det kan være boliger, butikker eller garager, mv. Især udlejning til erhverv kan være en fordelagtig, men også usikker, indtægt. Hvis foreningens indtægter fra udlejning forsvinder, skal beløbet betales af andelshaverne. Jo mindre beløbet er, jo mindre udgør udlejningen en risiko for foreningens - og dermed for andelshavernes - økonomi. En andel på 100 m 2 modtager i gennemsnit 100*(0+0) om året i lejeindtægt. Hvis indtægten fra f.eks. erhvervslejen forsvinder i en kortere eller længere periode vil andelens boligafgift alt andet lige skulle stige med 100*0 i denne periode. Nogle foreninger sikrer sig mod udsving i boligafgiften som følge af midlertidigt lejetab, ved at have en højere opsparing. Er der erhvervslejemål, der er opsagt eller står tomme (hvor der ikke er indgået ny kontrakt)? Lejemål, der ikke kan udlejes, giver færre lejeindtægter for foreningen, jf. ovenfor. Ja I O I Nej <Il Årets overskud (før afdrag), gns. pr. andels-m" (sidste 3 år) I 14 I -11 I 6 Et overskud er en opsparing, som kan bruges, hvis foreningen f.eks. får uforudsete udgifter. Hvis tallet er positivt spares der op (en del af opsparingen kan være brugt til afdrag på gælden), og hvis tallet er negativt, har foreningen haft underskud. Der vises tal for de sidste 3 år. Underskud enkelte år er almindeligt og kan være begrundet i f.eks. ekstraordinær vedligeholdelse (se M2). En andel på 100 m 2 opsparede i *6 af andelens boligafgift. Kl K2 K3 Gns. pr. andels-m" Andelsværdi Gæld..omsætningsaktiver Teknisk andelsværdi Andelsværdien er den gennemsnitlige værdi pr. m 2 andel. Beløbet svarer i princippet til den friværdi iforeningen, som du køber dig ind i. Gælden er den gæld iforeningen, du som andelshaver skal være med til at afdrage og betale renter af Omsætningsaktiverne vil typisk bestå af summen af beløb foreningen har stående i banken, værdpapirer og beløb, som foreningen har til gode hos f.eks. lejere, andelshavere, SKAT, m.fl. Den tekniske pris angiver den pris købere af andele skal betale, hvis man tager højde for, at både friværdi og gæld skal betales af andelshaveren. Når prisen beregnes på denne måde får man en pris, der kan sammenlignes med andre andelsboliger (der f.eks. kan have større eller mindre gæld). Man skal dog være opmærksom på, at prisen vil afspejle, at man i nogle foreninger ikke bare køber en-bolig til sig selv, men også køber f.eks. erhvervslokalerboligergarageanlæg eller andet, der f.eks. udlejes til andre. Den højere pris vil i så fald modsvares af højere lejeindtægter, Jf. H2 og H3. Side 4 af 10

15 13. BYGGETEKNIK OG VEDLIGEHOLDELSE Li L2 L3 L4 LS Ja Nej Er der udarbejdet en plan for vedligeholdelserenovering? O (IJ Er der udarbejdet en rapport, der beskriver ejendommens tilstand? O (IJ Er der på generalforsamling besluttet større vedligeholdelsesarbejder? O (IJ I hvis ja, er der en plan for det, herunder for finansieringen? O O Er der henlagt midler til vedligeholdelsesarbejder? (IJ O Mange andelsboligforeninger udarbejder løbende en detaljeret plan for ejendommens vedligeholdelse og renovering. En teknisk rapport, der beskriver ejendommens stand, belyser hvilke vedligeholdelsesmæssige og byggetekniske risici, der kan være forbundet med at købe sig ind i andelsforeningen. Hvis foreningen har fået udarbejdet et eller flere af disse dokumenter, skal de udleveres til køber. Hvis foreningen vælger at udlevere materialet i papirform kan den nøjes med at udlevere konklusionerne, såfremt disse er dækkende for rapportens indhold. Hvis foreningens medlemmer har besluttet, at boligafgiften til næste år skal stige for eksempel pga. fremtidige vedligeholdelsesarbejder, vil det afspejle sig i oplysningsskemaet for den enkelte andelsbolig (se Z12). Ml M2 M Vedligeholdelse, løbende (gns. pr. ml) Vedligeholdelse, genopretning og renovering (gns. pr. ml) O O O Vedligehold, i alt ( pr. ml) En andelsboligforenings omkostninger til vedligeholdelse består dels af løbende vedligehold og dels af større planlagte vedligeholdelses- og renoveringsarbejder. Afhængig af ejendommens stand og de planlagte og besluttede arbejder skal der afsættes flere eller færre penge til vedligehold. Der kan være stor forskel på udgifterne til vedligeholdelse mellem årene. Ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder kan forklare enkeltstående underskud på driften (se under punkt J i tabellen). Sammenlign evt. med andre foreninger. Bemærk at beløbene er opgjort for alle foreningens kvadratmeter (og ikke kun andels-m'}. Det betyder, at du kan bruge dette tal til at vurdere, hvor meget foreningen sætter af til vedligeholdelse på hele ejendommen, men ikke til at se, hvor stor en andel af din boligafgjft der går til vedligeholdelse af ejendommen. N Ejendommens energimærke, A (højest), B, C, D, E, F eller G (lavest) I B Ejendommens energimæssige stand har betydning for dine varmeudgifter. Alt andet lige vil en højere energimæssig stand betyde lavere varmeudgifter for den enkelte andelshaver. Side 5 af 10

16 14.FINANSIELLE FORHOLD o Lån og finansielle aftaler Restgæld (Værdi ved Afdrages pt. på Påbegyndelse af RentetiIpasning Næste rentetiipasning Restløbetid, Risikoklassifi- indfrielse) gælden afdrag periode år cering Realkreditlån, fastforrentet lån Nej 3,00 Banklån med variabel rente og variabel løbetid I alt Nej o 0,00 Tabellen giver en oversigt over foreningens lån og finansielle aftaler. For hvert lån vises lånetype (er der variabel eller fast rente osv.), restgælden (hvad koster det at indfri lånetaftalen), om der ajdraqes på gælden, restløbetid i år samt en rlsikokiassificerinq af låne- og aftaletypen. Finanstilsynet har siden 1. juli 2013 risikomærket de forskellige typer af lån Et "grønt lån" er et lån, hvor gælden afdrages i hele lånets løbetid og har enten en fast rente eller en variabel rente med renteloft. Et "gult lån" er et lån, hvor renten er variabel ogeller hvor lånet er afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid. Et "rødt lån" fx et lån, der er kombineret med et finansielt instrument såsom en renteswap. Denne type konstruktioner kan være vanskelige at gennemskue konsekvenserne af (fx kan der være risiko for en betydelig stigning i foreningens restgæld). Et rødt lån kan også være lån optaget i fremmed valuta (dvs. anden valuta end danske kroner eller euro). Lån uden farve er optaget før risikomærkningens indførsel 1. juli 2013 og er derfor ikke mærket Et afdragsfrit lån vil bevare risikomarkeringen gul i hele lånets løbetid - også efter at afdragene påbegyndes. Baggrunden for dette er, at afdragene på "afdragsfrie lån" betales over f.eks. 20 år i stedet for 30 og dermed er højere. p % Friværdi (gældsforpligtelser sammenholdt med ejendommens regnskabsmæssige værdi) I 12 Angiver hvor stor en andel af foreningens ejendomsværdi, der er friværdi (det vil sige ubelånt). En stor friværdi vil normalt betyde, at foreningen har en god økonomisk styrke til at imødegå tab. En friværdi på angiver at gælden svarer til værdien af foreningens ejendom, og en negativ værdi betyder, at foreningens gæld overstiger værdien af foreningens ejendom. Jo mindre friværdi (og jo større gæld) der er i foreningens ejendom, des vigtigere er det at sætte sig ind i figur 1 til 3 nedenfor. Hvis der er stor gæld i ejendommen kan fremtidige afdrag og rentebetalinger betyde meget for din boligafgift, mens en høj friværdi betyder, at afdrag og rentebetalinger vil vægte mindre i boligafgiften. Side 6 af 10

17 f4.i~drag Q % Andel af foreningens gæld der pt. afdrages på: I O Et afdragsfrit lån er et lån, hvor der i en del af lånets løbetid (f.eks.10 år) ikke betales afdrag. Til gengæld er afdraget i lånets resterende løbetid (f.eks. 20 år) højere end et tilsvarende lån med afdrag over hele perioden (30 år). Hvis procenten er 100, afdrages på alle foreningens lån. Hvis procenten er O, er alle foreningens lån afdragsfrie, og lånene er stadig så nye, at afdragsperioden ikke er påbegyndt. Procenter derimellem angiver, at der delvist afdrages på gælden. Procenter lavere end 100 betyder, at der i de kommende år vil ske stigninger i afdragsbetalingen, med mindre foreningen omlægger sine lån og udskyder afdragene. R Årets afdrag pr. andels-m" (sidste 3 år) I Ol Ol O Afdrag på gælden er en opsparing, som forøger andelenes værdi tilsvarende. I nogle tilfælde afdrager foreningen ekstraordinært på deres realkreditgæld. Det vil i så fald fremgå af nøgletallet. Tallene angiver, hvor meget der pt. afdrages. Fremtidige ændringer i afdragene fremgår af figur 1. En andel på 100 ml brugte i *0 af andelens boligafgift til afdrag på gælden (opsparing, der gør andelen mere værd). s Figuren viser, hvor meget der skal betales i renter, afdrag og bidrag pr. ml andel de kommende det renteniveau og de lån foreningen havde ved årsskiftet). Figur 1. Ydelsesprofil 10 år (med Kr.lkvm andel Hvis kurven "hopper" kan det f.eks. skyldes, at - betalingen af afdrag på et af foreningens (afdragsfrie) 12_000 lån påbegyndes (kurven springer op), eller - at et af foreningens lån er tilbagebetalt (kurven 10_000 springer ned). Hvis fordelingen af foreningens udgifter sker efter ml 8_000 andel, kan du se den umiddelbare betydning for din 6_000 boligafgift pr. år ved at gange med din boligs ml. Du kan under alle omstændigheder beregne den 4_000 gennemsnitlige betydning for den årlige boligafgift i foreningen. "Hopper" kurven f.eks. 100 op, vil det 2_000 umiddelbart betyde, at den gennemsnitlige årlige boligafgift for en andelsbolig på 100 ml stiger med O svarende til 833 om måneden. 7 I <D ID ~- Cl Cl o N N N Hvis foreningen har mulighed for det, kan den eventuelt omlægge sine lån, sådan at eksempelvis afdragsbetalingen udskydes til senere. \. Side 7 af 10

18 14.2 Renteusikkerhed T Figur 2. Ydelsesprofil ved renteændringer Figuren viser betydningen for betalingen på lånene pr.. m 2 andel, hvis renten stiger med 1 pct.point eller falder med 1 pct.point. -Ydelse hvis renten falder me-d 1 pct.point. - Ydelse hvis renten stiger me-d 1 pct.point. Betydningen af en rentestigning kan aflæses af den - Ydelse ved uændret rente. røde kurve. Kr.kvm andel Betydningen af et rentefald kan aflæses af den grønne kurve. Ved at gange op med din boligs m 2 kan du se den gennemsnitlige betydning for den årlige boligafgift i foreningen. Stiger ydelsen f.eks. med 100 pr. m andel, ved et rentefald på 1 pct.point, vil det umiddelbart betyde, at den gennemsnitlige årlige boligafgift for en andelsbolig på 100 m 2 stiger med svarende til 833 om måneden (Hvis fordelingen af foreningens udgifter sker efter m andel, kan du se den umiddelbare betydning for din boligafgift pr. år ved at gange med din boligs rn-]. o-i '", I I eo e-, Nogle foreninger har en opsparing, der kan bruges på o o o N N N at betale de stigende udgifter som følge af rentestigninger. I det tilfælde vil boligafgiften ikke nødvendigvis stige ved stigende renter. I '. Side 8 af 10

19 14.3 Formueusikkerhed u Figur 3. Udvikling i restgæld A) Udviklingen i foreningens nominelle restgæld. B) Værdien af foreningens restgæld ved indfrielse. Kr.fkvm andel t=========================~ Kr.kvm andel =========================== "...rT2<', j 'T=========r========~========~ -1 pct. point Figuren til venstre (figur a) viser udviklingen i foreningens nominelle gæld pr. m 2 andel de kommende 10 år (med det renteniveau og de lån foreningen havde ved årsskiftet). Gælden reduceres år for år, hvis der afdrages på gælden. Figuren til højre (figur b) viser værdien af foreningens gæld når renten ændres. Renteændringer på gælden har betydning for foreningens regnskab (gælden ved indfrielse) og kan have betydning for andelsværdien. Der er vist tre eksempler: - Den blå søjle angiver foreningens gæld ved indfrielse, hvis renten er uændret ( m 2 -andel). - Den grønne søjle angiver foreningens gæld ved indfrielse, hvis renten falder 1 pct.point ( m 2 -andel). - Den røde søjle angiver foreningens gæld ved indfrielse, hvis renten stiger 1 pct.point ( m 2 -andel). Ved at gange op med din boligs m 2 kan du se den gennemsnitlige betydning for værdien af andelshavernes gæld. Hvis fordelingen af foreningens formue og gæld sker efter m 2 andel, kan du se den umiddelbare betydning for din del af gælden ved at gange op med din boligs m 2. Stiger gælden f.eks. med pr. m 2 andel, ved et rentefald på 1 pct.point, vil det umiddelbart betyde, at gælden for en andelsbolig på 100 m 2 i gennemsnit stiger med Side 9 af 10

20 v I Bemærkninger Side 10 af 10

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539. Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 16. december 2013. Nr. 1539. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Page 1 of 6 BEK nr 1539 af 16/12/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Udlevering

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2.

Andelsbasen.dk. Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0. Udgivet: 2013-01-10. Andelsbasen.dk. St. Kongensgade 40 H, 2. Andelsbasen.dk Guide til Andelsboligkøbere Version 2.0 Udgivet: 2013-01-10 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk Et hurtigt kik i boligannoncerne

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere