REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. O V E R E N S K O M S T for grafisk beskæftiget personale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. O V E R E N S K O M S T for grafisk beskæftiget personale"

Transkript

1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/KOMMUNAL O V E R E N S K O M S T for grafisk beskæftiget personale **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst mv. **NYT** med virkning fra dato = hvis en bestemmelse træer i kraft efter overenskomstens ikrafttrædelse **NYT** pr. dato = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden 2015

2 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. PERSONAFGRÆNSNING OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 KAPITEL 2. MÅNEDSLØNNEDE PERSONAFGRÆSNING MÅNEDSLØNNEDE FUNKTIONÆRLOV LØN LØNUDBETALING PENSION FRIT VALG ATP ARBEJDSTID OVERARBEJDE/DELTIDSBESKÆFTIGEDES MERARBEJDE ARBEJDE I FORSKUDT TID, HOLDDRIFT OG RÅDIGHEDSTJENESTE BARNS FØRSTE OG ANDEN SYGEDAG UDGIFTER VED TJENESTEREJSER TJENESTEFRIHED OPSIGELSE ØVRIGE ANSÆTTELSESVILKÅR FOR MÅNEDSLØNNEDE KAPITEL 3. TIMELØNNEDE PERSONAFGRÆNSNING TIMELØNNEDE LØN OG LØNBEREGNING LØNUDBETALING PENSION... 14

3 Side SØGNEHELLIGDAGE OPSIGELSE ØVRIGE ANSÆTTELSESVILKÅR KAPITEL 4. ELEVER PRAKTIKGRUNDLAGET LØN AFLØNNING I SKOLEPERIODER PRØVETID OVERARBEJDE KOMBINATIONSBESKÆFTIGELSE PENSION SYGDOM, BARSEL OG ADOPTION ATP KAPITEL 5. IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE PROTOKOLLAT 1 - AFTALER OM NEDGANG I KONTANTLØN VED INDGÅELSE AF LOKALE AFTALER OM PERSONALEGODER BILAG 1 - I HENHOLD TIL 1, STK BILAG 2 - ANCIENNITETSFERIE BILAG 3 - RESULTATLØN... 23

4 Side 4 KAPITEL 1. PERSONAFGRÆNSNING 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Overenskomsten omfatter personer, der ansættes som grafisk beskæftiget personale, og som er ansat i Regionernes Lønnings- og Takstnævns forhandlingsområde på regionale trykkerier, som er optrykt i bilag 1 til overenskomsten. Bilaget ajourføres løbende. BEMÆRKNINGER: Funktioner med bogbinderi og efterbehandling samt funktioner, hvor der fremstilles reproklart materiale i form af film og papir, indgår i begrebet trykkerier. Grafisk produktion af data til brug for eksempelvis tidsskrifter, bøger, pjecer og plakater er også omfattet af overenskomsten, når funktionerne udføres i afdelinger uden for trykkeriet. Overenskomst gælder i relevant omfang for det i stk. 1 nævnte personale, hvis personalet mindst halvdelen af arbejdstiden er beskæftiget med det ovenfor beskrevne grafiske arbejde. Regionerne forpligter sig til, i samråd med HK/KOMMUNAL, at antage grafisk arbejdskraft til det af overenskomsten omfattede arbejde det vil sige arbejdskraft, der er uddannet efter grafiske erhvervsuddannelser eller arbejdskraft, der har tilsvarende kvalifikationer. Personale til betjening af grafiske maskiner og udstyr, der ikke er installeret i trykkeriet eller i tilknytning hertil, og som anvendes til ikke-grafisk produktionsformål som led i de regionale administrative og tekniske funktioner, er ikke omfattet af denne overenskomst. Uoverensstemmelser om den faglige afgrænsning søges løst ved forhandling mellem overenskomstens parter. Der tages hensyn til eventuelle foreliggende grænseaftaler af faglig karakter. Overenskomsten gælder endvidere for personale ved selvejende institutioner, med hvilke regioner indgår driftsaftaler med henblik på opfyldelsen af dem i lovgivningen pålagte forpligtelser. Hvis der på institutionen er aftalt andet overenskomstgrundlag, fortsætter dette dog i stedet for, medmindre der indgås anden aftale mellem nærværende overenskomsts parter. Stk. 3. Overenskomsten omfatter ikke tjenestemænd.

5 Side 5 KAPITEL 2. MÅNEDSLØNNEDE **NYT** med virkning fra 1. september PERSONAFGRÆSNING MÅNEDSLØNNEDE Kapitlet omfatter ansatte, som er ansat til mere end 1 måneds beskæftigelse. BEMÆRKNINGER: Mere end 1 måneds beskæftigelse er f.eks. ansættelse fra den 1. oktober 2015 til og med den 1. november 2015 eller ansættelse fra den 15. april 2016 til og med den 15. maj FUNKTIONÆRLOV For grafisk personale gælder vilkår svarende til funktionærlovens bestemmelser, medmindre der er aftalt afvigelser herfra, jf. 15 og 16. BEMÆRKNINGER: Ansatte, som ikke er omfattet af funktionærlovens bestemmelser, er tillagt funktionærstatus ved aftale. Bestemmelsen betyder eksempelvis, at alle månedslønnede ansatte har ret til løn under fravær på grund af sygdom (jf. funktionærlovens 5), fratrædelsesgodtgørelse (jf. funktionærlovens 2a) samt efterløn (jf. funktionærlovens 8). Hvor der i funktionærloven anvendes begrebet uafbrudt beskæftigelse og ansættelsestid, beregnes denne som hidtidig opsigelsesanciennitet. 4. LØN Årslønnen til grafisk beskæftiget personale udgør følgende beløb (31. marts 2000 niveau). Typografer og litografer Bogbindersvende Bogbinderiassistenter Personale ansat inden for det tidligere kr kr kr. Københavns og Århus amter Personale ansat uden for det tidligere kr kr kr. Københavns og Århus amter Månedslønnen udgør 1/12 af årslønnen. For medarbejdere, der forud for den 1. april 2002 havde en højere løn end anført i ovennævnte tabel, ydes et personligt pensionsgivende tillæg svarende til forskellen. Tillægget reguleres med procentreguleringen.

6 Side 6 BEMÆRKNINGER: Betegnelser på den ansattes lønseddel i henhold til denne overenskomst fremgår af bilag 4. Lønnen til deltidsbeskæftigede beregnes som en forholdsmæssig del af lønnen til fuldtidsbeskæftigede. Stk. 3. Ved regionale trykkerier, der beskæftiger 3 eller flere medarbejdere ud over en trykkerileder (faktor), kan der til denne gives en løn, der fastsættes i forhold til månedslønnen for faglærte typografer inden for pågældende afdeling, hvortil kommer et tillæg på 7,5 % af denne løn. Nævnte løn vil kunne finde anvendelse også i forhold til delvis medarbejdende trykkeriledere, men forudsætter også her, at der ud over trykkerilederen er beskæftiget 3 eller flere medarbejdere samt, at der er tillagt trykkerilederen ledende og administrative funktioner. I det omfang trykkeriledertillægget har været pensionsgivende efter 1999-overenskomstens bestemmelser, er dette tillæg fortsat pensionsgivende. Stk. 4. Eventuelle personlige tillæg givet efter 1995-overenskomstens 3, stk. 8, videreføres, og reguleres som for regionalt ansatte i øvrigt. I det omfang det personlige tillæg har været pensionsgivende efter 1999-overenskomstens bestemmelser er det personlige tillæg fortsat pensionsgivende. Stk. 5. Endvidere gælder den tidligere Aftale om resultatløn mellem Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte af den 5. juli 1997 (OK ), der er optrykt som bilag LØNUDBETALING Lønnen udbetales månedsvis bagud. 6. PENSION Der indbetales pensionsbidrag til Grafisk Pension A/S. Undtaget fra bestemmelsen i stk. 1, er pensionerede tjenestemænd fra staten, kommuner, de tidligere amter, regioner og statsfinansierede eller koncessionerede virksomheder og

7 Side 7 andre, der får egenpension fra en pensionsordning, som det offentlige har ydet bidrag til. Ansatte på delpension betragtes ikke som pensionerede i relation til ovenstående og er derfor omfattet af overenskomstens pensionsbestemmelser. Stk. 3. Det samlede pensionsbidrag udgør 18,10 % af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Stk. 4. For deltidsansatte, som er berettigede til pension, er betalt merarbejde, jf. 10, pensionsgivende. Pensionen beregnes af de pensionsgivende løndele. Stk. 5. Pensionsbidragene indbetales månedsvis bagud samtidig med lønudbetalingen til pensionsordningen. Stk. 6. For ansatte, der er fyldt 70 år, udbetales det efter overenskomsten gældende pensionsbidrag som løn, medmindre den ansatte ønsker bidraget indbetalt på en pensionsordning eller anvendt til køb af frihed. Ønske om indbetaling på en pensionsordning eller anvendelse til køb af frihed rettes til ansættelsesmyndigheden, og kan tidligst ændres efter et år. Ved udbetaling som løn gælder følgende: Der beregnes ikke særlig feriegodtgørelse af beløbet. Beløbet er ikke pensionsgivende. Beløbet indgår ikke ved beregning af overarbejds- eller merarbejdsbetaling. Ved køb af frihed foretages lønfradrag efter reglerne i 3, stk. 1 i Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale. Stk. 7. Hvis en ansat ønsker en større indbetaling til sin pensionsordning ved samtidig at få sin løn reduceret tilsvarende, har ansættelsesmyndigheden pligt til at imødekomme et sådant ønske. Den ansatte skal oplyse ansættelsesmyndigheden skriftligt om: 1) størrelsen af den forhøjede indbetaling enten i form af et fast kronebeløb eller med en procent af lønnen 2) perioden forhøjelsen skal indbetales i. Med henblik på lettest mulig administration af frivillige pensionsindbetalinger kan ansættelsesmyndigheden fastsætte procedurer for disse, som f.eks. tidspunkt for fremsættelse af anmodninger og ændringer af indbetalinger mv.

8 Side 8 7. FRIT VALG Den enkelte medarbejder kan vælge, at en del af pensionsbidraget, i stedet for indbetaling til pensionskassen/-selskabet, udbetales som et kontant beløb én gang årligt. Medarbejderen kan vælge kontant udbetaling i stedet for pension for den del af pensionsbidraget, som overstiger 15,20 %. Ansættelsesmyndigheden kan inden for de givne rammer fastsætte procedurer for medarbejderens valg. Hvis medarbejderen vælger kontant udbetaling, ydes denne som et engangsbeløb, der udbetales sammen med den særlige feriegodtgørelse med lønudbetalingen ultimo april. Den enkelte medarbejder retter henvendelse til ansættelsesmyndigheden, hvis den pågældende ønsker den kontante udbetaling i stedet for pensionsbidrag. Der kan foretages omvalg på medarbejderens eget initiativ, dog tidligst efter ét år og kun med fremadrettet virkning. Foretages intet aktivt tilvalg af udbetaling, indbetales beløbet til pensionsordningen. 8. ATP For grafisk beskæftiget personale gælder ATP-ordningens A-sats, jf. Generel orientering om Arbejdsmarkedets Tillægspension og bidrag (OK ). 9. ARBEJDSTID Den ugentlige arbejdstid udgør 37 timer eksklusive spisepauser. Arbejdstiden fordeles som hovedregel på ugens fem første hverdage. Arbejdstiden og spisepausernes placering fastsættes ved lokal drøftelse. Stk. 3. Flekstid kan indføres ved lokal drøftelse for én eller flere personalegrupper. Stk. 4. Juleaftensdag, nytårsaftensdag og påskelørdag er fridage. Grundlovsdag og 1. maj er fridage fra kl Stk. 5. Ved tastearbejde og skærmterminalarbejde af længerevarende karakter, skal der med jævne mellemrum gives den ansatte tid til afspænding af belastede muskler.

9 Side OVERARBEJDE/DELTIDSBESKÆFTIGEDES MERARBEJDE Stk.1. Overarbejde/merarbejde skal så vidt muligt varsles senest dagen før inden arbejdstids ophør. For manglende varsel om overarbejde/merarbejde ud over 1 time betales et tillæg på kr. 26,56 kr. (31. marts 2000 niveau) pr. gang. Overarbejde/merarbejde skal så vidt muligt tilrettelægges på ugens 5 første hverdage. Stk. 3. Etableres der overarbejde/merarbejde over flere dage, optages der mellem de lokale parter forhandling med henblik på en rimelig afvikling og fordeling af arbejdet. Stk. 4. Overarbejde/merarbejde opgøres pr. påbegyndt halve time pr. dag. Stk. 5. Hvis overarbejde/merarbejde afspadseres, gives erstatningsfrihed af samme varighed som det præsterede overarbejde/merarbejde. For overarbejde gives erstatningsfrihed med tillæg af 50 % eller 100 %, jf. stk. 8, nr. 2 og 3. For merarbejde ydes ingen tillægsgodtgørelse. Stk. 6. Overarbejde/merarbejde kan afregnes ved betaling i stedet for at blive afspadseret, når arbejdskraftsituationen på arbejdspladsen tilsiger det. Dette sker under fornøden hensyntagen til den ansattes personlige forhold. Der kan optages drøftelse mellem de lokale parter om behovet for afregning ved betaling. Stk. 7. Hvis overarbejde/merarbejde skal godtgøres med afspadsering, skal det så vidt muligt være afviklet senest ved udgangen af den 3. måned, der følger efter den, hvori overarbejdet/merarbejdet er præsteret. I modsat fald betales som nævnt i stk. 8. Der kan mellem de lokale parter indgås aftale om, at afspadsering finder sted på et senere tidspunkt. Stk. 8. Beordret og kontrollabelt overarbejde/merarbejde betales således: 1) Merarbejde betales med timeløn. 2) Overarbejde i de første 3 timer efter normal arbejdstids ophør og overarbejde i indtil 3 timer på arbejdsfri lørdage før kl. 12 betales med timeløn med et tillæg på 50 %. 3) Alle øvrige overarbejdstimer betales med timeløn med et tillæg på 100 %. Stk. 9. Den timeløn, der er nævnt i stk. 8, beregnes som 1/1924 af årslønnen, jf. 4.

10 Side 10 BEMÆRKNINGER: Resultatløn, der er udmøntet i form af engangsydelser, indgår ikke i beregningen. Stk. 10. Beordret arbejde for deltidsbeskæftigede ud over kontorets daglige arbejdstid betragtes som overarbejde, og betales efter bestemmelserne i denne paragraf. 11. ARBEJDE I FORSKUDT TID, HOLDDRIFT OG RÅDIGHEDSTJENESTE Arbejdstidsaftale om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet med tilhørende Aftale om hviletid og fridøgn gælder (OK ). Forskudt tid opgøres pr. påbegyndt halve time pr. dag. 12. BARNS FØRSTE OG ANDEN SYGEDAG Ansatte har efter anmodning i det enkelte tilfælde adgang til hel eller delvis tjenestefrihed på et barns første og anden sygedag, når følgende betingelser er opfyldt: 1) barnet er under 18 år, og har ophold hos den ansatte, 2) fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og 3) tjenestefriheden er forenelig med forholdene på tjenestestedet. BEMÆRKNINGER: I vurderingen af, om der skal gives tjenestefrihed, indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter. Tjenestefriheden regnes ikke som sygefravær, men fraværslisten suppleres med oplysninger om fraværet på grund af barnets første og anden sygedag. Under tjenestefrihed efter stk. 1 har den ansatte ret til løn. Der udbetales ikke arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg. Stk. 3. Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages. 13. UDGIFTER VED TJENESTEREJSER Udgifter ved tjenesterejser godtgøres efter de regler, der gælder i regionen.

11 Side TJENESTEFRIHED Der kan gives tjenestefrihed uden løn, hvis det er foreneligt med arbejdet. **NYT** 15. OPSIGELSE Funktionærlovens opsigelsesvarsler anvendes, når en ansat opsiges eller siger sin stilling op. Bestemmelsen i lovens 5, stk. 2, om afskedigelse med forkortet opsigelsesvarsel (120 dages reglen) finder ikke anvendelse. Meddelelse om uansøgt afsked fremsendes til den ansatte. Fremsendes meddelelsen digitalt, orienteres den ansatte om, at meddelelsen kan videresendes til HK/KOMMUNAL ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Hvis meddelelsen fremsendes pr. brev, vedlægges en kopi af meddelelsen, som den ansatte kan udlevere til HK/KOMMUNAL ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Stk. 3. Når den ansatte meddeles uansøgt afskedigelse, jf. stk. 2, underrettes HK/KOMMUNAL skriftligt herom. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede, medmindre oplysningerne strider mod den tavshedspligt, som følger af henholdsvis Forvaltningsloven eller Straffeloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres HK/KOMMUNAL herom i forbindelse med underretningen. Samtidig underrettes om, at den ansatte er orienteret om, at meddelelsen kan videresendes/kopien af brevet kan udleveres til HK/KOMMUNAL. BEMÆRKNINGER: Underretningen til HK/KOMMUNAL sker digitalt. HK/KOMMUNAL, CVR nummer: Underretningen til HK/KOMMUNAL indeholder som hidtil oplysninger, der gør det muligt at identificere den ansatte. Øvrige henvendelser rettes som hidtil til lokalafdelingerne. Adressefortegnelse findes i bilag 4 til overenskomst for administrations- og IT-personale m.fl. (OK ). Stk. 4. HK/KOMMUNAL kan kræve sagen forhandlet med afskedigelsesmyndigheden, hvis afdelingen skønner, at afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i den ansattes eller ansættelsesstedets forhold. HK/KOMMUNAL kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 1 måned efter afsendelsen af den i stk. 2 nævnte meddelelse.

12 Side 12 Stk. 5. Hvis den ansatte har været uafbrudt beskæftiget i regionen i mindst 8 måneder på det tidspunkt, hvor opsigelsen meddeles, kan HK/KOMMUNAL kræve sagen indbragt for et afskedigelsesnævn, hvis der ikke opnås enighed ved en forhandling efter stk. 4. Et sådant krav skal fremsættes over for regionen inden en måned efter forhandlingen med kopi til Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Stk. 6. Et afskedigelsesnævn består af 5 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af RLTN og 2 udpeges af HK/KOMMUNAL, hvorefter parterne i forening peger på en opmand. Parterne retter herefter henvendelse til Arbejdsrettens formand med anmodning om udpegning af opmanden. Kan enighed om indstilling ikke opnås, anmoder parterne Arbejdsrettens formand om at udpege en opmand. Opmanden fungerer som nævnets formand. Bemærkning: Udpegning af opmand finder i øvrigt sted i henhold til bestemmelserne i Lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter, kap. 2. Stk. 7. Afskedigelsesnævnet fastsætter selv sin forretningsorden. For nævnet kan afhøres parter og vidner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse. Hvis nævnet finder, at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i den ansattes eller regionens forhold, kan det pålægges regionen at afbøde virkningerne af opsigelsen ved fastsættelse af en godtgørelse. Størrelsen af godtgørelsen bestemmes af nævnet, som skal tage hensyn til sagens omstændigheder og til, hvor længe ansættelsesforholdet har varet. Godtgørelsen kan maksimalt fastsættes til sædvanlig løn for en periode svarende til det dobbelte af arbejdsgivers opsigelsesvarsel over for den ansatte. Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af nævnet. Omkostningerne fordeles mellem parterne, eller pålægges den tabende part. Stk. 8. Ansatte, som opsiges af årsager, som er begrundet i ansættelsesmyndighedens forhold, fx besparelser eller omstruktureringer, har ret til frihed med løn i op til to timer til at søge vejledning i vedkommendes a-kasse/fagforening. Friheden placeres i videst muligt omfang under hensyn til arbejdspladsens drift. 16. ØVRIGE ANSÆTTELSESVILKÅR FOR MÅNEDSLØNNEDE Følgende aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår (OK ) gælder (nummereringen henviser til Protokollatets numre og til Regionernes OK-samling): 1. Ansættelsesbreve (OK ). 2. Lønninger (OK ). 3. Decentral løn (OK ) 4. Løngaranti for ansatte omfattet af opgave- og strukturreformen (OK ).

13 Side Lønberegning/lønfradrag (OK ). 8. Åremålsansættelse (OK ). 9. Supplerende pension (OK ). 12. Tilrettelæggelse af arbejdstid (OK ). 13. Decentrale arbejdstidsaftaler (OK ). 14. Deltidsarbejde (OK ). 15. Deltidsansattes adgang til et højere timetal (OK ). 16. Tidsbegrænset ansættelse (OK ). 18. Konvertering af ulempetillæg (OK ). 19. Tele- og hjemmearbejde (OK ). 20. Ferie (OK ). BEMÆRKNINGER: Om anciennitetsferie til typografer, bogbindersvende og bogbinderiassistenter henvises til bilag Barsel mv. (OK ). 22. Tjenestefrihed uden løn (OK ). 23. Seniorpolitik (OK ). 24. Integrations- og oplæringsstillinger (OK ). 25. Befordringsgodtgørelse og rejseforsikring (OK ). 26. Kompetenceudvikling (OK ). **NYT** BEMÆRKNINGER: De ansatte er omfattet af supplerende Aftale om kompetencefond (OK ) 27. Socialt kapitel (OK ). 28. Trivsel og sundhed (OK ). 29. Kontrolforanstaltninger (OK ).

14 Side Virksomhedsoverenskomster (OK ). 31. Retstvistaftalen (OK ). 33. SU og tillidsrepræsentanter (OK ). 34. MED og tillidsrepræsentanter (OK ). KAPITEL 3. TIMELØNNEDE **NYT** med virkning fra 1. september PERSONAFGRÆNSNING TIMELØNNEDE Kapitlet omfatter ansatte, som er ansat til højst én måneds beskæftigelse. 18. LØN OG LØNBEREGNING Timelønnen er 1/1924 af årslønnen i henhold til LØNUDBETALING Lønnen udbetales månedsvis bagud. 20. PENSION Regionen opretter med virkning fra ansættelsen pensionsordning i Grafisk Pension A/S for grafisk personale. Det samlede pensionsbidrag udgør 12,50 % af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Stk. 3. 6, stk. 2 og stk. 4-6 finder tilsvarende anvendelse. 21. SØGNEHELLIGDAGE Ansatte, som har været beskæftiget ved regionen i mindst 6 arbejdsdage umiddelbart forud for en søgnehelligdag, betales løn for disse dage. Betalingen udgør sædvanlig timeløn for det antal timer, den ansatte skulle have været beskæftiget.

15 Side 15 Grundlovsdag betragtes som søgnehelligdag fra kl OPSIGELSE Det gensidige opsigelsesvarsel er fra dag til dag. 23. ØVRIGE ANSÆTTELSESVILKÅR Grafisk beskæftiget personale er i øvrigt omfattet af følgende: 7 ATP 8 Arbejdstid. 9 Overarbejde/deltidsbeskæftigedes merarbejde for så vidt angår overarbejde. 10 Arbejde i forskudt tid m.v. 16 Øvrige ansættelsesvilkår for månedslønnede nr. 1, 2, 3, 9, 12, 13, 16, 20, 25, 30-31, KAPITEL 4. ELEVER 24. PRAKTIKGRUNDLAGET De omhandlede praktikforhold er omfattet af Lov om erhvervsuddannelser samt af denne overenskomst med de undtagelser, der fremgår af LØN Elever, som ikke er fyldt 21 år ved elevforholdets start, aflønnes med følgende procentsatser af løntrin 3 - inkl. dyrtidstillæg og faste kronetillæg: Elev år: Procentsats: Sidste uddannelsesår 86 % Andet sidste uddannelsesår 75 % Øvrig uddannelsestid 64 % BEMÆRKNING: Indplacering på de enkelte trin sker bagfra, således at en elev med 2 år og 8 måneders ansættelse får 64 % de første måneder, 75 % det næste år og 86 % det sidste år. Hvis eleven får reduktion i uddannelsestiden til f.eks. 1 år og 6 måneder, placeres 6 måneder på 75 % og 1 år på 86 %.

16 Side 16 Elever, hvis samlede uddannelseslængde ifølge Undervisningsministeriet er fastsat til mere end 4 år, og som aflønnes efter stk. 2, aflønnes i det sidste år med løntrin 3. Stk. 3. Elever, som på datoen for elevforholdets start er fyldt 25 år, aflønnes i hele uddannelsesforløbet efter løntrin kr. (31. marts 2000 niveau). Stk. 4. Elever, som på datoen for elevforholdets start er fyldt 21 år, aflønnes i hele uddannelsesforløbet efter løntrin 3. Stk. 5. Den enkelte region kan aftale særlige lønvilkår for elever med forudgående ansættelse ved regionen. Stk. 6. Lønnen til elever udbetales månedsvis bagud. 26. AFLØNNING I SKOLEPERIODER De offentlige arbejdsgivere er fra den 1. januar 1993 omfattet af Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovens 2. I skoleperioder får eleven derfor samme løn, som hvis pågældende havde været i praktik. For erhvervsuddannelseselever, der er optaget på skolehjem i henhold til 2, stk. 2, i Bekendtgørelse nr. 533 af den 17. juni 1996 om optagelse af elever på skolehjem og om elevbetaling, refunderer amtet med virkning fra den 1. april 1999 elevens udgifter til den af skolehjemmet fastsatte forholdsmæssige betaling for opholdet (kost og logi). 27. PRØVETID Prøvetiden er de første 3 måneder i virksomheden, og enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel i perioden. 28. OVERARBEJDE Elever under 18 år må ikke deltage i overarbejde. Til elever over 18 år, der undtagelsesvis deltager i overarbejde, betales timeløn efter løntrin 19 samt gældende overarbejdstillæg.

17 Side KOMBINATIONSBESKÆFTIGELSE Under kombinationsbeskæftigelse, det vil sige situationer, hvor et uddannelsesforløb deles mellem en regional arbejdsgiver og en privat arbejdsgiver, aflønnes eleven under ansættelsen i regionen efter denne overenskomst, medens den pågældende under den private ansættelse omfattes af den på denne arbejdsplads gældende aflønning for elever. 30. PENSION Elever er ikke omfattet af overenskomstens pensionsbestemmelser. 31. SYGDOM, BARSEL OG ADOPTION Elever oppebærer løn under sygdom. 32. ATP Elever over 16 år er omfattet af ATP. Der betales bidrag efter overenskomstens 6 også for skoleperioder og for ferieperioder, hvis der betales løn fra ansættelsesregionen. KAPITEL 5. IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER **NYT** 33. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE Overenskomsten har, hvor intet andet er nævnt, virkning fra den 1. april Overenskomsten kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts Opsigelse skal ske skriftligt. Stk. 3. Indtil der indgås ny overenskomst, fastsættes lønnen efter Aftale om lønninger til ansatte i regionerne, der gælder ved opsigelse af overenskomsten, jf. (OK ).

18 Side 18 København, den 25. august 2015 For REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN: Signe Friberg Nielsen / Ole Lund Jensen For HK/KOMMUNAL: Bodil M.Otto / Steen V. Kristensen

19 Side 19 PROTOKOLLAT 1 - AFTALER OM NEDGANG I KONTANTLØN VED INDGÅELSE AF LOKALE AFTALER OM PERSONALEGODER Parterne er enige om, at der mellem regionen og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation kan indgås aftale om, at regionen og den ansatte kan indgå aftale om nedgang i kontantløn for at modtage personalegoder. Aftalen kan angå såvel nedgang i de centralt aftalte løndele som nedgang i de lokalt aftalte løndele. Lønafledede ydelser (som fx pension og feriegodtgørelse) beregnes på grundlag af bruttolønnen, dvs. den enkeltes aflønning forud for det løntræk, der finder sted som følge af aftalen mellem regionen og den ansatte. Parterne er enige om, at hidtidig regional praksis vedrørende tiltag om trivsel og sundhed mv. (Aftale om trivsel og sundhed) samt uddannelse og kompetenceudvikling ikke påvirkes af aftalen, ligesom aftalen ikke ændrer arbejdsgivers praksis for at stille de arbejdsredskaber, der er nødvendige for arbejdets udførelse, til rådighed for medarbejderen. Krav om indgåelse af individuelle aftaler om nedgang i kontantløn kan ikke gøres til en forudsætning for ansættelsen. BEMÆRKNINGER Efter beslutning i Regionernes Lønnings- og Takstnævn kan den enkelte region indgå aftaler om nedgang i kontantløn for personalegoder efter følgende retningslinjer og i det nævnte omfang: 1. Aftalen må kun vedrøre skattebegunstigede personalegoder og skal være overensstemmende med skattelovgivningen. 2. Regionen skal som arbejdsgiver have en saglig interesse i ydelsen af det personalegode, der er genstand for aftalen. 3. Adgangen er begrænset til at omfatte følgende kategorier af personalegoder: a ) Multimedier Ordninger der har en arbejdsmæssig relevans med henblik på at fremme effektiviteten og fleksibiliteten i opgaveløsningen, herunder at understøtte dialogen og kommunikationen mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. (fx datakommunikation, bredbånd, telefon, mobiltelefon). b) Sundhedsordninger Ordninger der tilbydes som led i en generel personalepolitik og har til formål at fremme en forebyggende og helbredende indsats i forhold til medarbejdernes sundhed og arbejdsmiljø med henblik på at opnå effekter som fx øget trivsel på arbejdspladsen og nedbringelse af sygefraværet. (fx massage, fysioterapi, kiropraktor, rygestopkurser, kostvejledning, psykologhjælp, helbredsvurdering, zoneterapi).

20 Side 20 Specifikt vedr. sundhedsordninger kan der ikke etableres ordninger for medarbejdere, omfattet af offentlige overenskomster, i form af nedgang i kontantløn, hvor den konkrete ordning betyder, at disse medarbejdere får en fortrinsadgang til offentlige ydelser eller tilsvarende ydelser udbudt af private udbydere. Dette betyder, at almindelige regler om visitation skal følges. c) Befordring Ordninger der har til formål at understøtte rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, hvor arbejdspladsens geografiske placering og/ eller medarbejderes bopælsstatus vil kunne virke hæmmende herfor. (fx parkeringsplads/-kort, offentlig transport (bus, tog, fly), brobizz/ færgeabonnement). d) Øvrige Ordninger der understøtter medarbejdernes mulighed for konkret og/eller mere generelt at kunne varetage sit arbejde (fx aviser/tidsskrifter, uddannelser, coaching - hvis erhvervsmæssigt relevant). Protokollatet træder i kraft ved udsendelsen. Protokollatet kan opsiges skriftligt af hver af parterne med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Lokale og individuelle aftaler efter dette protokollat fortsætter efter protokollats opsigelse uændret, til de bortfalder eller opsiges i henhold til bestemmelsen herom i de lokale og/eller individuelle aftaler, idet parterne forudsætter, at sådanne aftaler indeholder en bestemmelse om opsigelse. BEMÆRKNING Organisationen har tilkendegivet, at protokollatet er indgået på grundlag af Regionernes Lønnings- og Takstnævns beslutning om, hvad der er adgang til at indgå aftale om jfr. pkt. 3 a-d i ovenstående bemærkning. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har tilkendegivet, at organisationen orienteres om evt. ændringer heri, således at organisationen gives mulighed for at opsige protokollatet, jf. protokollatets opsigelsesbestemmelse. Opsiges protokollatet, kan der ikke i opsigelsesperioden indgås nye lokale eller individuelle aftaler om emner ud over det i pkt. 3 a-d nævnte. København, den 15. september 2010 For REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Signe Friberg Nielsen / Ole Lund Jensen For HK/KOMMUNAL Bodil M. Otto / Steen V. Kristensen

21 Side 21 BILAG 1 - I HENHOLD TIL 1, STK. 1. Virksomhed Overenskomstomfattet Materialecentret, Center for visuelle & auditive specialundervisningsmaterialer pr. den Grafisk Service, Regionshuset Viborg pr. den Informationsafdelingen, ÅUH Skejby pr. den Serviceafdelingen, ÅUH Risskov pr. den Region Syddanmarks Trykkeri (Grafisk Service) pr. den Sydvestjysk Sygehus, Kommunikationsafdelingen pr. den Odense Universitetshospital, Grafik og Klinisk Foto pr. den AV Centralen, Region Hovedstaden pr. den Bygning og Service, Regionshuset Sorø pr. den Refsnæsskolen, sorttrykkeriet pr. den Refsnæsskolen, punkttrykkeriet pr. den

22 Side 22 BILAG 2 - ANCIENNITETSFERIE Typografer: Typografer, der pr. den 31. juli 2002 har haft 10 års beskæftigelse i samme amt, vil som en personlig ordning bevare retten til at afholde 3 ekstra feriedage, som lægges i forbindelse med anden ferie end hovedferien, medmindre andet aftales. Bogbindersvende og bogbinderiassistenter: Bogbindersvende og bogbinderiassistenter, der pr. den 31. juli 2002 har haft 25 års beskæftigelse i samme amt, vil som en personlig ordning bevare retten til at afholde 3 ekstra feriedage, som lægges i forbindelse med anden ferie end hovedferien, medmindre andet aftales.

23 Side 23 BILAG 3 - RESULTATLØN AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNERNES LANDSFORENING KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Aftale om resultatløn 1997

24 Side 24 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. OMRÅDE, DEFINITION OG FORMÅL OMRÅDE DEFINITION FORMÅL KAPITEL 2. AFTALE, FORHANDLING OG OPSIGELSE AFTALE FORHANDLING OPSIGELSE KAPITEL 3. INDHOLD OG UDMØNTNINGSFORMER INDHOLD UDMØNTNINGSFORMER KAPITEL 4. ØKONOMI OG OPGØRELSE GRUPPER AF ANSATTE OVERGÅET TIL NYE LØNFORMER GRUPPER AF ANSATTE SOM IKKE ER OVERGÅET TIL NYE LØNFORMER KAPITEL 5. IKRAFTTRÆDEN, OPSIGELSE OG RETSTVISTER IKRAFTTRÆDEN, OPSIGELSE OG RETSTVISTER... 29

25 Side 25 KAPITEL 1. OMRÅDE, DEFINITION OG FORMÅL 1. OMRÅDE Aftalen gælder for (amts)kommunalt ansatte i: 1) Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde, 2) Amtsrådsforeningens forhandlingsområde, 3) Københavns Kommune, 4) Frederiksberg Kommune, 5) selvejende dag- og/eller døgninstitutioner, dog for Amtsrådsforeningens forhandlingsområde og Københavns Kommunes vedkommende alle selvejende institutioner m.v. som (amts)kommunen har indgået driftsoverenskomst med, og 6) naturgasselskaber og andre fælles (amts)kommunale virksomheder. 2. DEFINITION BEMÆRKNINGER: De selvejende institutioner, med hvem amtet har indgået driftsoverenskomst, er omfattet af aftalen, og det forudsættes, at spørgsmålet om kompetence til at indgå aftaler om resultatløn for institutionen afklares mellem amtsrådet og bestyrelsen for den selvejende institution. Ved resultatløn forstås i denne aftale, at lønforbedringer udmøntes på en i forvejen aftalt og kendt måde i forhold til forvaltningens/institutionens/virksomhedens målsætninger og/eller resultater. 3. FORMÅL Formålet med denne aftale er at skabe et grundlag for indgåelse af lokale aftaler om resultatløn. Formålet med indgåelsen af lokale aftaler om resultatløn kan blandt andet være: at skabe kvalitative og/eller kvantitative forbedringer i opgavevaretagelsen, at fremme lokale projekter, der har til formål at udvikle fagligheden, fremme nye arbejdsmetoder, foretage organisatoriske omlægninger og lignende. BEMÆRKNINGER: Aftalens parter har udarbejdet en fælles vejledning, der blandt andet indeholder eksempler og idéer til anvendelse af aftalen. Vejledningen findes i Amtsrådsforeningens Personaleadministrative Vejledning under afsnit

26 Side 26 KAPITEL 2. AFTALE, FORHANDLING OG OPSIGELSE 4. AFTALE Aftaler om resultatløn indgås mellem magistraten/amtsrådet/kommunalbestyrelsen/selskabet/virksomheden - eller de hertil bemyndigede, i det følgende betegnet som (amts)kommunen, og de (lokale) repræsentanter for vedkommende forhandlingsberettigede organisation. 5. FORHANDLING Såvel (amts)kommunen som (de lokale) repræsentanter for vedkommende forhandlingsberettigede organisation kan fremsætte forslag til resultatlønsaftaler. Forslag til resultatlønsaftaler fremsættes skriftligt overfor den anden part. Forslaget skal ledsages af en begrundelse. Stk. 3. Såvel (amts)kommunen som (de lokale) repræsentanter for vedkommende forhandlingsberettigede organisation har pligt til at forhandle forslag om resultatlønsaftaler. Der kan kun gennemføres forslag, hvis der er enighed mellem parterne. 6. OPSIGELSE De lokale parter fastsætter bestemmelser om den enkelte aftales varighed. Lokale aftaler om resultatløn kan opsiges i overensstemmelse med den enkelte aftales bestemmelser herom, eller ændres ved enighed mellem aftalens parter. KAPITEL 3. INDHOLD OG UDMØNTNINGSFORMER 7. INDHOLD Resultatløn kan etableres i følgende former: a) Kvantitativ effektivisering: Hvor mængden af et produkt/en serviceydelse målt i forhold til ressourceindsats er kriterium for udmøntningen af resultatlønnen. Hermed forstås, øget produktion eller mere service uden at der sker en tilsvarende forøgelse af ressourceindsatsen. Det forudsættes herved, at medarbejderne ved deres indsats har haft betydning for effektiviseringen. En kvantitativ effektivisering skal være målelig. b) Kvalitativ effektivisering: Hvor kvaliteten af opgaveløsningen målt i forhold til ressourceindsats er kriterium for udmøntningen af resultatlønnen. Hermed forstås, høje-

27 Side 27 re produktkvalitet eller højere serviceniveau uden at der sker en tilsvarende forøgelse af ressourceindsatsen. Det forudsættes herved, at medarbejderne ved deres indsats har haft betydning for effektiviseringen. En kvalitativ effektivisering skal være konstaterbar. c) Målbaserede aftaler: Hvor opfyldelsen af bestemte målsætninger er kriterium for udmøntning af resultatløn. Hermed forstås f.eks. forbedret indsats på prioriterede arbejdsområder eller indførelse af nye arbejdsmetoder. Kriterium for udmøntningen af lønforbedringer kan i sådanne aftaler også være selve opstillingen af målsætninger. Det forudsættes herved, at medarbejderne ved deres indsats har haft betydning for opstillingen/opfyldelsen af bestemte målsætninger. Det er ikke en forudsætning, at der foreligger en konstaterbar eller målelig effektivisering. d) Ikke-planlagte effektiviseringer: I særlige tilfælde kan der tillige aftales honorering af ikke-planlagte effektiviseringer, under samme forudsætninger som i a) og b). BEMÆRKNINGER: Det bemærkes, at en aftale om resultatløn kan bestå af et eller flere af de i a)-d) beskrevne elementer. Der henvises i øvrigt til vejledning til aftale om resultatløn. 8. UDMØNTNINGSFORMER Resultatløn kan udmøntes i form af: Varige lønforbedringer Midlertidige lønforbedringer Engangsbeløb Supplerende pensionsordninger Omskolings, efter- eller videreuddannelse Fratrædelsesløn eller forlænget opsigelsesvarsel. Lønforbedringerne kan gives i form af engangsbeløb, tillæg eller løntrinsforbedringer. Engangsbeløb og tillæg er ikke-pensions-givende, medmindre andet er bestemt i aftalen.

28 Side 28 KAPITEL 4. ØKONOMI OG OPGØRELSE 9. GRUPPER AF ANSATTE OVERGÅET TIL NYE LØNFORMER For grupper af ansatte som, pr. den 1. april 1998 eller senere, overgår til nye lønformer, belaster de lønforbedringer, der udmøntes som resultatløn, ingen pulje. Lønforbedringerne indgår på samme måde som øvrige lønforbedringer i den samlede efterfølgende opgørelse af (amts)kommunens forbrug til nye lønformer. 10. GRUPPER AF ANSATTE SOM IKKE ER OVERGÅET TIL NYE LØN- FORMER For de grupper af ansatte, som ikke er overgået til nye lønformer pr. den 1. april 1998 eller senere, opgøres omkostningerne til resultatlønaftaler efter de i stk. 2 og 3 beskrevne retningslinier. BEMÆRKNINGER: Det bemærkes, at de forskellige opgørelsesmetoder i 9 og 10 ikke hindrer, at der indgås aftaler om resultatløn, der omfatter såvel ansatte overgået til nye lønformer som ansatte, der ikke er overgået til nye lønformer. Ved målbaserede aftaler, jf. 7, pkt. c, belaster de midler, der udmøntes som resultatløn, gulvet og loftet i aftale om decentral løn. BEMÆRKNINGER: Opmærksomheden henledes på, at aftalen om decentral løn ikke omfatter: 1) Amtsdirektører og kommunaldirektører, 2) chefer i (amts)kommunale virksomheder med politisk reference, og i Amtsrådsforeningens forhandlingsområde: 3) Stillinger aflønnet på løntrin 49 eller højere løntrin eller stillinger med et kvalifikationstillæg på kr. (1/ niveau) eller højere, herunder viceamtsdirektører og forvaltningschefer (direktører), samt i Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde: 4) Stillinger der kan komme i betragtning i forbindelse med kommunens forvaltningschefpulje.

29 Side 29 Stk. 3. Ved aftaler, der udmønter dokumenterede/konstaterede gevinster ved kvantitative eller kvalitative effektiviseringer, jf. 7, stk. a, b og d, belaster de udmøntede midler ingen pulje. Stk. 4. I den lokale aftale vedrørende resultatløn tages der stilling til, om opgørelsen af omkostningerne skal ske efter stk. 2 eller stk. 3. KAPITEL 5. IKRAFTTRÆDEN, OPSIGELSE OG RETSTVISTER 11. IKRAFTTRÆDEN, OPSIGELSE OG RETSTVISTER Aftalen træder i kraft den 1. april Samtidig ophæves den hidtil gældende rammeaftale om (amts)kommunalt ansattes andel i eventuelle effektiviserings- og rationaliseringsoverskud. BEMÆRKNINGER: Målbaserede aftaler, jf. 7, c), kan dog først opgøres efter metoden i 9 med virkning fra den 1. april Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 1. april Opsigelse skal ske skriftligt. Stk. 3. Påstand om brud på eller uenighed om fortolkningen af denne aftale behandles efter aftalen om behandling af retstvister. Påstand om brud på eller uenighed om fortolkning af lokale aftaler indgået i henhold til denne aftale behandles ligeledes efter aftalen om behandling af retstvister. BEMÆRKNINGER: Aftale vedrørende behandling af retstvister om aftaler indgået mellem de kommunale arbejdsgiverparter og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) findes i Amtsrådsforeningens Personaleadministrative Vejledning under afsnit København, den 5. juli 1997 For AMTSRÅDSFORENINGEN: Benny C. Hansen / Per Korshøj For KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE: Poul Winckler / Jens Kragh

30 Side 30 For For For KOMMUNERNES LANDSFORENING: Søren Andersen / Lene Møller KØBENHAVNS KOMMUNE: Jan Tønners / Benno Rasmussen FREDERIKSBERG KOMMUNE: Per Søgaard / Linda Pedersen

31 Side 31 BILAG 4 - BETEGNELSER PÅ LØNSEDLEN Nedenstående oversigt angiver betegnelser på den ansattes lønseddel for grundløn og centralt aftalte tillæg i henhold til denne overenskomst. Paragraf Betegnelser på den ansattes lønseddel 4, stk. 1 Månedsløn

32 Side 32

Overenskomst for grafisk beskæftiget personale

Overenskomst for grafisk beskæftiget personale Side 1 Overenskomst for grafisk beskæftiget personale KL HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning - månedslønnede og timelønnede

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Indholds fortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning 3 5 1. Hvem

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen. 5.41.35 O.11 45/2011 Side 1

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen. 5.41.35 O.11 45/2011 Side 1 Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde 5.41.35 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.41.35 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

35.05.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

35.05.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER YNGRE LÆGER A F T A L E vedrørende vederlag til læger for undervisnings- og foredragsvirksomhed for personalegrupper ved sygehuse m.v.

Læs mere

78.01 O.11 34/2011 Side 1. Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere

78.01 O.11 34/2011 Side 1. Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere KL Fagligt Fælles Forbund - 3F FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse 78.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 JOURNALISTER I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 JOURNALISTER I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST JOURNALISTER I KL Mellem KL og Dansk Journalistforbund pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Protokollat vedrørende fornyelsen af tiltrædelsesoverenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. A F T A L E om honorering m.v. af psykologiske konsulenter

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. A F T A L E om honorering m.v. af psykologiske konsulenter Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK PSYKOLOGFORENING A F T A L E om honorering m.v. af psykologiske konsulenter 2008 Side 2 Parterne er enige om, at der for psykologiske konsulenter, det vil

Læs mere

5.41.61 6.41.61 O.08 29/2010 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente,

5.41.61 6.41.61 O.08 29/2010 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, tilsynsførende m.fl. KL Dansk Funktionærforbund Indholdsfortegnelse Side 5.41.61 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

AFTALE om løn- og ansættelsesvilkår for operationsteknikerelever

AFTALE om løn- og ansættelsesvilkår for operationsteknikerelever Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE om løn- og ansættelsesvilkår for operationsteknikerelever ** NYT**= NYT i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

Overenskomst for pædagogiske konsulenter. 65.11 O.15 7/2016 Side 1

Overenskomst for pædagogiske konsulenter. 65.11 O.15 7/2016 Side 1 Overenskomst for pædagogiske konsulenter KL FOA - Fag og Arbejde 65.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 65.11 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Løn- og ansættelsesforhold...

Læs mere

Overenskomst for vejledere og undervisere ved beskæftigelsesområdet i Københavns Kommune. 5.30.21 O.15 27/2016 Side 1

Overenskomst for vejledere og undervisere ved beskæftigelsesområdet i Københavns Kommune. 5.30.21 O.15 27/2016 Side 1 Overenskomst for vejledere og undervisere ved beskæftigelsesområdet i Københavns Kommune KL HK/KOMMUNAL 5.30.21 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.30.21 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

11.14.1 Side 1. Aftale om resultatløn O.97 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNERNES LANDSFORENING KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE

11.14.1 Side 1. Aftale om resultatløn O.97 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNERNES LANDSFORENING KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNERNES LANDSFORENING KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE 11.14.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Aftale om resultatløn 1997 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PHARMADANMARK AFTALE vedrørende sygehus-/hospitalsapotekere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

FMM. arbejdstidsregler for musikskolelærere. Informationsmøder om de nye. Materialesamling

FMM. arbejdstidsregler for musikskolelærere. Informationsmøder om de nye. Materialesamling FMM Informationsmøder om de nye arbejdstidsregler for musikskolelærere Materialesamling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

Overenskomst for driftsassistenter i Københavns. 5.40.51 O.15 22/2016 Side 1

Overenskomst for driftsassistenter i Københavns. 5.40.51 O.15 22/2016 Side 1 Overenskomst for driftsassistenter i Københavns Kommune KL 3F København 5.40.51 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.40.51 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning

Læs mere

22.23.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG

22.23.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE LEDERNE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND AFTALE for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder **NYT** = Nyt i forhold

Læs mere

Sagsnr. 1-23-5-1-11 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Logistikløsning UDBUDSBILAG 5 OVERENSKOMST OK NR. 32.16

Sagsnr. 1-23-5-1-11 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Logistikløsning UDBUDSBILAG 5 OVERENSKOMST OK NR. 32.16 Sagsnr. 1-23-5-1-11 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Logistikløsning UDBUDSBILAG 5 OVERENSKOMST OK NR. 32.16 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T vedrørende

Læs mere

Aftale om aflønning af chefer

Aftale om aflønning af chefer Aftale om aflønning af chefer KL Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund eningen af Kommunale Chefer HK/KOMMUNAL Ingeniørforeningen i Danmark Lærernes Centralorganisation 30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 059-06 PKAT nr. J.nr. 06-348-57 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTOKOLLAT VEDRØRENDE BEHANDLING AF UENIGHED (INTERESSETVIST) OM LOKAL LØNDANNELSE FOR MASKINMESTRE

PROTOKOLLAT VEDRØRENDE BEHANDLING AF UENIGHED (INTERESSETVIST) OM LOKAL LØNDANNELSE FOR MASKINMESTRE Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN MASKINMESTRENES FORENING PROTOKOLLAT VEDRØRENDE BEHANDLING AF UENIGHED (INTERESSETVIST) OM LOKAL LØNDANNELSE FOR MASKINMESTRE Da aftale om ny løndannelse af den 30-09-2002 (APV

Læs mere

Overenskomst for laboratorie- og miljøpersonale

Overenskomst for laboratorie- og miljøpersonale Side 1 Overenskomst for laboratorie- og miljøpersonale KL HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet og hvem har forhandlingsretten... 4 2. Afgrænsning

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA Fag og Arbejde 40.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Generelle

Læs mere

32.03.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.03.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for social- og sundhedspersonale **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.11 42/2011 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.11 42/2011 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør & Kosmetiker bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Overenskomst for ansatte i Frederiksberg Kommune inden for HK/KOMMUNAL s forhandlingsområde. 6.30.15 O.15 27/2016 Side 1

Overenskomst for ansatte i Frederiksberg Kommune inden for HK/KOMMUNAL s forhandlingsområde. 6.30.15 O.15 27/2016 Side 1 Overenskomst for ansatte i Frederiksberg Kommune inden for HK/KOMMUNAL s forhandlingsområde KL HK/KOMMUNAL 6.30.15 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 6.30.15 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

34.01.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

34.01.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og arbejdsforhold for husassistenter m.fl. **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT**

Læs mere

32.03.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.03.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for social- og sundhedspersonale 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst

Læs mere

43.01 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved beredskabet

43.01 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved beredskabet Side 1 Overenskomst for deltidsbeskæftiget, honorarlønnet brandpersonale ved beredskabet KL Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3. Grundhonorar,

Læs mere

Overenskomst for håndværkere og ITsupportere. 40.11 O.15 24/2016 Side 1

Overenskomst for håndværkere og ITsupportere. 40.11 O.15 24/2016 Side 1 Overenskomst for håndværkere og ITsupportere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11

Læs mere

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner KL Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Hvor kan man

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

32.43.1 Side 1 OVERENSKOMST FOR VAGTCENTRALPERSONALE OK-09

32.43.1 Side 1 OVERENSKOMST FOR VAGTCENTRALPERSONALE OK-09 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL OVERENSKOMST FOR VAGTCENTRALPERSONALE 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. PERSONAFGRÆNSNING...4 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE...4

Læs mere

OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune

OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T for tekniske arbejdsledere ansat i Frederiksberg Kommune 1999 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Overenskomstens område...3

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign.

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. KL FOA Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F 41.41 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Overenskomst for teknisk service. 41.01 O.15 43/2015 Side 1

Overenskomst for teknisk service. 41.01 O.15 43/2015 Side 1 Overenskomst for teknisk service KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F 41.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 41.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning og forhandlings- og aftaleret... 4 1.

Læs mere

Overenskomst for lærere ved sprogcentre. 50.72 O.15 31/2015 Side 1

Overenskomst for lærere ved sprogcentre. 50.72 O.15 31/2015 Side 1 Overenskomst for lærere ved sprogcentre KL Lærernes Centralorganisation 50.72 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.72 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

5.41.61 6.41.61 O.13 41/2013 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente,

5.41.61 6.41.61 O.13 41/2013 Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, Side 1 Overenskomst for ejendomsfunktionærer, museumsbetjente, tilsynsførende m.fl. KL Serviceforbundet Indholdsfortegnelse Side 5.41.61 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Regionernes Lønningsog Takstnævn. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem RLTN og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Regionernes Lønningsog Takstnævn. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem RLTN og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Regionernes Lønningsog Takstnævn Offentligt ansatte 2013-2015 mellem RLTN og Fagligt Fælles Forbund Rengøringsassistenter m.fl. 1. april 2013-31. marts 2015 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS-

Læs mere

AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER

AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AKADEMIKERNE AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. 50.81 O.15 41/2015 Side 1

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. 50.81 O.15 41/2015 Side 1 Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet KL Lærernes Centralorganisation 50.81 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Ansættelsesform... 5 3. Løn... 6 4. Grundløn...

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i

Læs mere

Overenskomst for social- og sundhedspersonale

Overenskomst for social- og sundhedspersonale Side 1 Overenskomst for social- og sundhedspersonale KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 73.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede

Læs mere

Overenskomst for rengøringsassistenter. 41.21 O.15 23/2016 Side 1

Overenskomst for rengøringsassistenter. 41.21 O.15 23/2016 Side 1 Overenskomst for rengøringsassistenter KL Fagligt Fælles Forbund 3F 41.21 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 41.21 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede

Læs mere

32.15.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.15.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesforhold for regions- og skolebetjente m.fl. *NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst

Læs mere

Overenskomst for tandlæger

Overenskomst for tandlæger Overenskomst for tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Tandlægeforeningen 53.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet og hvem har forhandlings-

Læs mere

Overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere. 30.31 O.15 31/2015 Side 1

Overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere. 30.31 O.15 31/2015 Side 1 Overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL 30.31 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 30.31 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning og forhandlings- og aftaleret...

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG

REGIONERNES LØNNINGS- OG Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/KOMMUNAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Aftale for ledere og souschefer ved forsorgshjem, krisecentre m.v., der i regionerne drives

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

DET FÆLLES FORHANDLINGS- UDVALG HK/STAT

DET FÆLLES FORHANDLINGS- UDVALG HK/STAT DET FÆLLES FORHANDLINGS- UDVALG HK/STAT O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontorpersonale og personale beskæftiget med billetsalg samt portvagt -/receptionspersonale ved teatre

Læs mere

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.08 24/2010 Side 1

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.08 24/2010 Side 1 Overenskomst for tandlæger KL Tandlægernes Nye Landsforening Tandlægeforeningen 53.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet og hvem har forhandlings-

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND OVERENSKOMST for socialpædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/PRIVAT

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/PRIVAT Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/PRIVAT FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMSTER/AFTALER PR. 1. APRIL 2008 INDEN FOR HK/PRIVATS FORHANDLINGSOMRÅDE FOR GRAFISK BESKÆFTIGET

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

73.01 O.15 23/2016 Side 1. Overenskomst for social- og sundhedspersonale

73.01 O.15 23/2016 Side 1. Overenskomst for social- og sundhedspersonale Side 1 Overenskomst for social- og sundhedspersonale KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 73.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede

Læs mere

32.03.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.03.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for social- og sundhedspersonale 2008 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Aftale om aflønning af chefer. 30.01 O.15 26/2015 Side 1

Aftale om aflønning af chefer. 30.01 O.15 26/2015 Side 1 Aftale om aflønning af chefer KL Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund bundet Arkitekter og Designere HK/KOMMUNAL Ingeniørforeningen, IDA Lærernes Centralorganisation 30.01 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for dagplejere. 66.01 O.15 7/2016 Side 1

Overenskomst for dagplejere. 66.01 O.15 7/2016 Side 1 Overenskomst for dagplejere KL FOA- Fag og Arbejde 66.01 Side 1 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 66.01 Side 2 Kapitel 2. Ansættelsesvilkår... 4 2. Ansættelsesformer... 4 3. Ansættelsen

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. **NYT** tilrettet f.eks. 01-07-2005 = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. **NYT** tilrettet f.eks. 01-07-2005 = Nyt efter overenskomstens ikrafttræden Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN HK/KOMMUNAL O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for edb-personale 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

Overenskomst for buschauffører ved Fynbus, Odense Bybusser

Overenskomst for buschauffører ved Fynbus, Odense Bybusser Side 1 Overenskomst for buschauffører ved Fynbus, Odense Bybusser KL FOA Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede...

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

elever i kommuner eller amter

elever i kommuner eller amter Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever i kommuner eller amter Praktikgrundlaget... 3 Aflønning... 4 Aflønning i skoleperioder... 5 Arbejdstid m.v.... 6 Arbejde i forskudt tid m.v.... 7 Overarbejde...

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

64.01 O.15 22/2016 Side 1. Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

64.01 O.15 22/2016 Side 1. Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. Side 1 Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. KL Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 64.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 04.39

Læs mere

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Overenskomst for arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA - Fag og Arbejde 40.31 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 40.31 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Forlængelse af overenskomst for lærere ved sprogcentre. 50.72 O.13 XX/2013 Side 1

Forlængelse af overenskomst for lærere ved sprogcentre. 50.72 O.13 XX/2013 Side 1 Forlængelse af overenskomst for lærere ved sprogcentre Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...4 1. Hvem er omfattet...4 2. Personafgrænsning - månedslønnede og timelønnede...5

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Overenskomst for administration og IT mv.

Overenskomst for administration og IT mv. Overenskomst for administration og IT mv. KL HK/KOMMUNAL 30.11 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...

Læs mere

22.02.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/KOMMUNAL AFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE FOR CHEFER

22.02.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN HK/KOMMUNAL AFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE FOR CHEFER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFOR- BUND INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HK/KOMMUNAL AFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE FOR CHEFER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Mtale for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbaneme (bane-, lokomotiv-, stations- og togpersonale)

Mtale for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbaneme (bane-, lokomotiv-, stations- og togpersonale) XX/2015 Side 1 Mtale for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbaneme (bane-, lokomotiv-, stations- og togpersonale) KL Dansk Jernbaneforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens omradc... "... "... 3

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Overenskomst for musikskolelærere

Overenskomst for musikskolelærere Overenskomst for musikskolelærere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) 51.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1 Personafgrænsning 4 1 Hvem er omfattet

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

50.01 A O.08 9/2010 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 A O.08 9/2010 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 5 1. Hvem

Læs mere

70.01 O.15 15/2016 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer, tandplejere m.fl.

70.01 O.15 15/2016 Side 1. Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, og sundhed, jordemødre, farmakonomer, tandplejere m.fl. Side 1 Overenskomst for syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, ernæringsassistenter, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, jordemødre, farmakonomer, tandplejere m.fl. KL Dansk

Læs mere

Overenskomst/aftale for maritimt personale samt rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

Overenskomst/aftale for maritimt personale samt rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Overenskomst/aftale for maritimt personale samt rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL FOA Fag og Arbejde Søfartens Ledere Maskinmestrenes

Læs mere

O V E R E N S K O M S T for personale i HUR Kundecenter

O V E R E N S K O M S T for personale i HUR Kundecenter AMTSRÅDSFORENINGEN HUR11.60 Side 1 HK/KOMMUNAL FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T for personale i HUR Kundecenter 2002 Side 2 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

11.21.4 Side 1. Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse samt åremålsansættelse.

11.21.4 Side 1. Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse samt åremålsansættelse. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Oktober 2001 J.nr. APV1100-19858 Individuel kontraktansættelse Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse

Læs mere