LEVERINGSBESTEMMELSER FOR GENTOFTE FJERNVARME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEVERINGSBESTEMMELSER FOR GENTOFTE FJERNVARME"

Transkript

1 LEVERINGSBESTEMMELSER FOR GENTOFTE FJERNVARME Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej Gentofte Tlf.: CVR nr: juni 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE FOR LEVERINGSBESTEMMELSER 2 ETABLERING OG ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING 3 FJERNVARMELEVERING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 4 PRISER OG BETALING 5 ANSVAR OG FORSIKRING 6 EJERSKIFTE/FORBRUGERSKIFTE 7 UDTRÆDELSESVILKÅR TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 8 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER 9 GRAVEARBEJDE 10 UDFØRELSE AF INSTALLATIONSARBEJDE 11 TILSLUTNINGSANLÆG 12 NATSÆNKNING 13 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF VARMEINSTALLATIONEN 14 ÆNDRING AF TEKNISKE FORHOLD 15 MÅLING AF FJERNVARMEFORBRUG GENERELLE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 16 TVISTER, TILSYNS- OG KLAGEMYNDIGHEDER 17 ÆNDRING AF LEVERINGSBESTEMMELSER 18 IKRAFTTRÆDEN BILAG TIL LEVERINGSBESTEMMELSER FOR GENTOFTE FJERNVARME AFTALE OM TILSLUTNING TIL FJERNVARME TARIFBLAD & OVERSIGT OVER TILSLUTNINGSBIDRAG TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme Side 1 af 15

3 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJENVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE FOR LEVERINGSBESTEMMELSER 1.1. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Gentofte Fjernvarme (GFj), er gældende som aftalegrundlag for leveringsforhold, hvor GFj er leverandør. Enhver der aftager fjernvarme fra GFj, som ejer, lejer, eller bruger af en fast ejendom, herunder også andelsboligindehaver, betegnes FORBRUGER. Den der har tinglyst adkomst til en fast ejendom betegnes tillige som EJER. I ejendomme opdelt i ejerlejligheder, behandles ejeren af ejerlejlighed med individuel afregningsmåling i forhold til GFj, som EJER. I andre ejerlejlighedsejendomme betragtes ejerforeningen som EJER I aftalegrundlaget mellem GFj og FORBRUGER indgår udover Aftale om tilslutning til fjernvarme og nærværende Leveringsbestemmelser for fjernvarme følgende bilag: Tarifblad og Oversigt over tilslutningsbidrag. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer 1.3. Hvor det er teknisk gennemførligt, dvs. hvor der til den enkelte FORBRUGER forefindes et selvstændigt stik med mulighed for aflukning samt en selvstændig varmemåler, der ejes af GFj, skal betaling for varme - på ejerens anmodning - ske i et direkte kundeforhold mellem GFj og FORBRUGER, uanset om FORBRUGER er ejer, andelsbolighaver eller lejer. Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens ejer, jf. dog 6.1. Øvrige leveringsforhold mellem en ejer og dennes lejere er normalt GFj uvedkommende. 2. ETABLERING OG ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING 2.1. Tilslutning til fjernvarmeforsyning kan kun rekvireres af den der er EJER af den berørte ejendom. Tilslutning til fjernvarmeforsyning er betinget af GFj s godkendelse af pågældende ejendoms varmeinstallation. Ændringer i etablerede anlæg kan tilsvarende kun rekvireres af EJER af ejendommen. Varmeinstallationer, der tilsluttes GFj s ledningsnet, skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt de krav der er indeholdt i Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, 8 til 15, og Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer Oplysninger om ejendommens størrelse / varme- og effektbehov og beliggenhed gives på formularen Aftale om tilslutning til fjernvarme og GFj dimensionerer stikledningen på grundlag af dette. Ved efterfølgende ændring af det først aftalte varme- og effektbehov indgås ny aftale EJER betaler GFj et nærmere fastsat tilslutningsbidrag, jf. Oversigt over tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget består af investeringsbidrag og eventuelt stikledningsbidrag. Bidraget skal betales, inden stikledningen etableres. Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme Side 2 af 15

4 2.4. Forsyning fra GFj s gadeledninger sker via etablering af en stikledning, bestående af en fremløbs- og returløbsledning. Der udføres normalt kun én stikledning pr. matrikel. Såfremt EJER har særlige ønsker vedrørende leveringsforhold og installation, betaler denne evt. meromkostninger i forbindelse med at disse ønsker tilgodeses Stikledningens placering aftales mellem EJER og GFj, dog under hensyntagen til tekniske forhold og kortest mulig ledningsvej. EJER er ansvarlig for fremskaffelse af ledningsoplysninger for sin ejendom. GFj og dets entreprenør kan ikke gøres ansvarlige for skader, som skyldes mangelfulde eller fejlagtige ledningsoplysninger Leveringsstedet for fjernvarme er ved hovedhanerne umiddelbart indenfor ydermuren. For mindre stikledninger i skab ved bygningsfacade efter nærmere aftale. GFj udfører installation af hovedhanerne. Udgiften til etablering af stikledning, hovedhaner og måleudstyr dækkes af tilslutningsbidrag i henhold til Aftale om tilslutning til fjernvarme. GFj ejer målerudstyret EJER/FORBRUGER stiller vederlagsfrit fornødne arealer til rådighed Efter stikledningens indføring i ejendommen samt efter vedligeholdelses- og reparationsarbejder foretager GFj s entreprenør en tilmuring og efterpudsning af grundhullet i muren og/eller i gulvet. Reparationen udføres på en god og ordentlig måde, men det må ikke forventes, at stikindføringen ikke efterlader sig synlige spor. EJER må selv sørge for øvrig indvendig retablering (vægge, gulve og anden belægning). Efter at ejendommens stikledning er etableret tilfyldes det opgravede areal, asfalt belægning retableres, optagne fliser nedlægges og evt. græs retableres med græsfrø. EJER må selv sørge for øvrig udvendig retablering, herunder plantning af træer og buske GFj har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet på en FORBRUGER s ejendom. GFj er berettiget til at omlægge stikledningen og lade forbindelserne herfra ændre. Såfremt en ændring er påkrævet som følge af ændringerne hos EJER/FORBRUGER, påhviler det EJER/FORBRUGER at afholde alle omkostninger i forbindelse med ændringen GFj er efter nærmere aftale berettiget til at føre fjernvarmeledninger gennem ejendommens grund, kælder m.v. til forsyning af ejendommen samt til eventuel forsyning af andre ejendomme, for så vidt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse. GFj har ret til at tinglyse stikledninger og andre fjernvarmeledninger på EJER s ejendom. EJER skal medvirke hertil. GFj afholder alle omkostninger ved tinglysning Fjernvarmestikledninger til og med hovedhaner er GFj s ejendom og betjenes og vedligeholdes af GFj, som til enhver tid skal have adgang til at foretage de fornødne eftersyn, reparationer o. lign Ledninger må ikke omlægges eller flyttes uden GFj s samtykke. Enhver omlægning eller flytning efter EJER s ønske skal foretages af GFj for EJER s regning. Ledninger mv. må ikke udsættes for overlast af nogen art. EJER er såfremt det skyldes fejl eller forsømmelser fra hans side ansvarlig for beskadigelse af GFj s ejendom. Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme Side 3 af 15

5 2.13. EJER er forpligtet til at afholde udgifter til flytning af andre ledninger, som følge af omlægning og flytning af fjernvarmeledninger. 3. FJERNVARMELEVERING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE 3.1. FORBRUGER forpligter sig til, i videst mulig omfang, at købe ejendommens energiforbrug til opvarmning på de i nærværende leveringsbetingelser angivne vilkår GFj forpligter sig til at søge at opretholde regelmæssig forsyning med fjernvarme GFj forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at standse forsyningen for at foretage eftersyn og udføre nytilslutninger, ledningsændringer og reparationer mv. Arbejder af denne art skal i videst muligt omfang udføres på de tidspunkter, hvor de er til mindst gene for ejendommen. Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført uden for varmesæsonen Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel GFj leverer varme inden for den anførte varmemængde- /tilslutningseffekt der fremgår af Aftale om tilslutning til fjernvarme og er forpligtet til efter bedste evne at sikre den normale forsyning på en driftsteknisk forsvarlig måde. Levering vil kunne være underkastet indskrænkninger i henhold til GFj s afgørelse herom. I tilfælde af at FORBRUGER ikke følger et af GFj givet påbud om regulering af forbrug under unormale forhold, vil GFj være berettiget til at foretage afbrydelse eller anden regulering over for FORBRUGER Hvis varmebehovet pr. m 2 afviger væsentligt fra varmebehovet til normal boligopvarmning, skal den maksimale belastning på forhånd aftales med GFj. GFj kan kræve, at der laves en særlig aftale vedrørende priser og betaling. GFj kan ikke holdes ansvarlig for leveringsproblemer på ejendomme med væsentligt afvigende varmebehov, hvor FORBRUGER ikke har aftalt den maksimale belastning med GFj EJER/FORBRUGER er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Såfremt EJER/FORBRUGER i forbindelse med drift og vedligeholdelse af anlægget, påfører GFj tab eller ulemper, og EJER/FORBRUGER efter henstilling ikke retter de påtalte forhold, er GFj berettiget til at bringe forholdene i orden på EJER s/forbruger s regning. GFj kan, hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden Ved mistanke om at en varmeinstallation ikke lever op til bestemmelserne i nærværende leveringsbestemmelser, kan GFj inspicere og afprøve tilslutningsanlægget. Hvis der konstateres fejl eller mangler på anlægget har GFj ret til at afbryde forsyningen indtil fejl og mangler er udbedret og godkendt af GFj. Ved begrundet mistanke om fejl og mangler kan GFj afbryde forsyningen til FORBRUGEREN uden foregående varsel. Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme Side 4 af 15

6 3.9. For udkald og evt. reparation og servicering af anlæg, forbeholder GFj sig til ret til at lade EJER/FORBRUGER dække omkostningerne EJER/FORBRUGER er forpligtet til omgående at anmelde eventuelle utætheder o. lign. på ledninger vedrørende fjernvarmeforsyning til GFj FORBRUGER er såfremt det skyldes fejl eller forsømmelser fra hans side ansvarlig for beskadigelse af GFj s ejendom. 4. PRISER OG BETALING 4.1. GFj udarbejder tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse, og tarifferne vil til enhver tid fremgå af GFj s tarifblad. Tarifbladet findes på GFj s hjemmeside, på adressen gentofte.dk/fjernvarme. Tarifbladet fastsættes hvert år af Kommunalbestyrelsen og anmeldes til Energitilsynet. Varmeåret følger kalenderåret. Afregning af bidrag af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen, finder sted efter de til enhver tid gældende og til Energitilsynet anmeldte tariffer Fjernvarmetariffen består af følgende elementer: 1. Den variable afgift 2. Den faste afgift 3. Incitamentstarif for afkøling af fjernvarmevand Den variable afgift dækker GFj s udgifter til køb af energi, og inkluderer brændselsudgifter samt elektricitetsudgifter til distribution af fjernvarme. Desuden tillægges statslige afgifter, der er mængdeafhængige. Den variable afgift afregnes direkte på baggrund af det målte energiforbrug. Den faste afgift dækker drifts- og vedligeholdelsesudgifter til egne anlæg, og inkluderer bl.a. renter, administrationsbidrag og afskrivninger på egne anlæg. Herudover dækker afgiften, den del af opkrævningen fra Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR), der benævnes fast afgift. Incitamentstarif for afkøling dækker GFj s afkølingsbetaling til CTR og evt. øgede omkostninger ved en forringet afkøling af fjernvarme. Formålet med incitamentstarif for afkøling er at mindske returtemperaturen mest muligt, idet det reducerer produktions- og distributionsudgifter samt varmetab fra fjernvarmenet. Afregning af incitamentstarif, afregnes over for den FORBRUGER, der er registreret på årsopgørelsestidspunktet Tariffen tillægges moms og andre eventuelle fremtidige afgifter i henhold til gældende afgiftslove FORBRUGER er forpligtet til at meddele GFj enhver ændring, der har indflydelse på afregningen Aflæsning af målere foretages af GFj i forbindelse med års/månedsafregning. Aflæsning sker så vidt muligt ved fjernaflæsning. Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme Side 5 af 15

7 4.6. Såfremt FORBRUGER, normalt ved fjernaflæsning, ønsker særlig aflæsning eller fælles aflæsning kan dette foranstaltes. Gebyr herfor fremgår af tarifblad Der er betalingspligt for al fjernvarmelevering. Principperne for afregning, herunder hvor ofte der foretages afregning samt grundlaget herfor, fremgår af tarifblad Hvis der konstateres et unormalt forbrug forårsaget af en defekt forbrugeranlæg og/eller fejlbetjent forbrugeranlæg, defekt måler, målerstop etc., foretages en beregning af forbruget, fx jf. Dansk Fjernvarmes til enhver tid gældende vejledning om Beregning af fjernvarmeforbrug. GFj er berettiget til at kræve betaling for sine meromkostninger til drift og administration som følge af et eventuelt merforbrug Modtager GFj ikke en FORBRUGER s aflæsningskort, eller kan aflæsning ikke opnås ved GFj s fjernaflæsning eller henvendelse, foretages en beregning af forbruget baseret på et af GFj beregnet forbrug i overensstemmelse med Dansk Fjernvarmes vejledning herom Regninger vedrørende varmeforsyning skal betales til den på regningerne anførte betalingsdato. Sker betalingen ikke rettidigt, er FORBRUGEREN forpligtet til at betale rykkergebyr, jf. GFj s tarifblad samt renter, jf. den til enhver tid gældende rentelov. Gebyret der dækker GFj s omkostninger som følge af restancen, skal sammen med eventuelle renter fremgå af regningen Er betaling af det skyldige beløb ikke sket inden for den anførte betalingsfrist, fremsender GFj s et rykkerbrev, hvoraf det fremgår: at betalingsfristen er overskredet, og at der derfor over næste regning vil blive opkrævet rykkergebyr og renter, at såfremt regningsbeløbet ikke er indbetalt senest 10 dage efter rykkerbrevets betalingsdato, vil sagen overgå til inkasso, og FORBRUGEREN vil være forpligtet til at betale et inkassogebyr, hvis størrelse fastsættes af GFj, at FORBRUGEREN ved skriftlig eller personlig henvendelse til GFj i almindelighed vil kunne træffe aftale om en betalingsordning, der normalt vil forudsætte at restancen afvikles over højst 3 måneder, og at FORBRUGEREN sideløbende afdragene betaler eventuelle nye forfaldne regninger samtidigt Hvis FORBRUGEREN ikke inden for den i rykkerbrevet anførte frist, har betalt det skyldige beløb eller truffet aftale med GFj om en betalingsordning, eller hvis en således truffet aftale er misligholdt, fremsender GFj en inkassomeddelelse, hvoraf det fremgår, at den forlængede betalingsfrist er overskredet, og at der derfor vil blive opkrævet det varslende inkassogebyr, samt at restancen herefter overgår til inkasso, hvilket indebærer, at forsyningen vil blive afbrudt, med mindre restancen betales forinden, og der eventuelt stilles sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug, ved bankgaranti, kautionsforsikring, depositum eller anden tilfredsstillende garanti, f.eks. garanti fra den sociale forvaltning, eller at der træffes aftale om en betalingsordning, hvilket dog ikke kan indrømmes, hvis inkassomeddelelsen er foranlediget af misligholdelse af en tidligere aftalt betalingsordning. Omkostningerne i forbindelse med betalingsordning, inkassobesøg, afbrydelse og retablering af forsyning vil blive pålignet FORBRUGEREN. Såfremt der er etableret et direkte kundeforhold med en lejer, bør ejeren samtidig informeres om, at forsyningen kan blive afbrudt. Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme Side 6 af 15

8 4.13. Opfylder FORBRUGEREN ikke de i 4.12 anførte betingelser, er GFj berettiget til ved inkassobesøg hos FORBRUGER at afbryde forsyningen, såfremt der ved inkassobesøget ikke opnås betaling af restancen eller stilles sikkerhed for fremtidig leverancer Forsyningen genoptages når, restancen med påløbne gebyrer, omkostninger vedrørende afbrydelsen og genoplukningen, samt eventuelle renter og omkostninger ved restancens inddrivelse er betalt, og der er stillet sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug, jf. 4.12, eller der indgås en betalingsordning, hvilket dog kun kan indrømmes, hvis afbrydelsen ikke er sket som følge af misligholdelse af en tidligere indgået betalingsordning Ved ejerskifte hæfter den hidtidige EJER, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil ejerforholdet ophører, jf Ved lejerskifte, hvor der er etableret et direkte kundeforhold, hæfter den hidtidige lejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil det tidspunkt, hvor lejeren har meddelt GFj, at kundeforholdet ophører, jf GFj kan stille krav om depositum eller anden tilsvarende sikkerhedsstillelse som sikkerhed for betaling for fremtidig levering i tilfælde, hvor GFj finder der er nærliggende risiko for, at GFj uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til FORBRUGER. Der vil altid ske en individuel bedømmelse af FORBRUGER s forhold, inden der stilles krav om depositum eller anden tilsvarende sikkerhedsstillelse. 5. ANSVAR OG FORSIKRING 5.1. GFj er ikke ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab hos EJER/FORBRUGER, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra GFj s side. Erhvervsdrivende EJERE/FORBRUGERE opfordres derfor til at tegne driftstabsforsikring GFj påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering, der er opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter, eller andre forhold, som er uden for GFj s kontrol. GFj fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen I øvrigt afgøres GFj s henholdsvis EJER s/forbruger s eventuelle ansvar i henhold til nærværende aftale efter dansk rets almindelige regler EJER/FORBRUGER tegner selv forsikring for alle sine egne installationer og anlæg. 6. EJERSKIFTE/FORBRUGERSKIFTE 6.1. Ejerskifte/forbrugerskifte skal meddeles GFj. I forbindelse med ejerskiftet/forbrugerskiftet skal hovedmåleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal meddeles GFj senest 8 dage før ejerskifte. Såfremt GFj i stedet anvender selvaflæsning, skal selvaflæsningskortet, underskrevet af såvel hidtidig som ny EJER/FORBRUGER, fremsendes til GFj. Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme Side 7 af 15

9 Den hidtidige EJER er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til den nye EJER. Den hidtidige FORBRUGER er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler i henhold til GFj s opgørelse, indtil slutaflæsning er foretaget i forbindelse med fraflytningen. Såfremt GFj ikke modtager meddelelse om ny FORBRUGER, er EJEREN forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil GFj har modtaget meddelelse om ny FORBRUGER. EJER modtager skriftlig underretning herom af GFj. I forbindelse med ejerskifte/forbrugerskifte fremsender GFj et Velkomstbrev til EJER/FORBRUGER, med oplysning om EJER s/forbruger s indtræden i aftaleforholdet. Eventuelt gebyr for flytteopgørelse fremgår af GFj s til enhver tid gældende Tarif-blad. 7. UDTRÆDELSESVILKÅR 7.1. EJER/FORBRUGER kan i henhold til nugældende lovgivning udtræde af fjernvarmeforsyningen med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse. Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger På udtrædelsestidspunktet forpligter EJER/FORBRUGER sig til at betale: a. Skyldige beløb/bidrag b. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende GFj c. GFj s omkostninger ved eventuel fjernelse af GFj s ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning. Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til andre EJERE/FORBRUGERE, opkræves endvidere: d. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest indmeldte priseftervisning til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af GFj s samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. I forhold til anlægsudgifter skelnes der mellem igangværende anlægsarbejder (der ikke er taget i brug) og idriftsatte anlægsarbejder. Igangværende anlægsarbejder tjener et fremtidigt formål og dermed ikke tilsluttede EJERE/FORBRUGERE og indgår derfor ikke i beregningen af godtgørelsen. Den udtrædendes andel af GFj s anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende EJER s/forbruger s andel af GFj s fordelingsnøgle i forhold til faste afgifter for indeværende varmeforsynings år. Hvis EJER/FORBRUGER har betalt standardinvesteringsbidrag, stikledningsbidrag eller andre anlægsudgifter, kan disse fratrækkes den beregnede godtgørelse. Disse tilslutningsbidrag pristalsreguleres frem til udløb af senest indmeldte priseftervisning til Energitilsynet. Modregning kan dog ikke overstige andelen af anlægsudgifterne. Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme Side 8 af 15

10 Et eksempel på beregning kan findes på GFj s hjemmeside på adressen gentofte.dk/fjernvarme eller fås ved henvendelse til GFj En udtrædende EJER/FORBRUGER har ikke krav på nogen andel af GFj s formue Hvis leveringsforholdet ophører, har GFj ret til at lade ledningsnettet blive liggende, og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Hvis ledningsnettets forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for bygningens eller grundens udnyttelse, kan ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven anvendes. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 8. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER 8.1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering og Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer fra GFj, er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til GFj s ledningsnet, samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer Ejendommens VARMEINSTALLATION, omfatter varmeanlæg (opvarmningsanlæg) og vandvarmer respektive varmeveksler (varmtvandsinstallation) FORBRUGERANLÆG, omfatter tilslutningsanlæg, opvarmningsanlæg og varmtvandsinstallation og er inddelt i en primær- og sekundærside. TILSLUTNINGANLÆG er den del af ejendommens varmeinstallation, som går fra hovedhanerne til og med varmeveksler og varmtvandsinstallationens varmeflade. OPVARMNINGSANLÆGGET er den del af forbrugerens anlæg, hvor centralvarmevandet cirkulerer. VARMTVANDSINSTALLATIONEN er den del af forbrugerens anlæg, hvor brugsvandet opvarmes. BRUGSVANDSANLÆG er rørene fra varmtvandsinstallationen til de varme haner. STIKLEDNING er ledning fra fjernvarmeværkets gadeledning til hovedhaner i ejendommen. PRIMÆRSIDEN er den del af forbrugerens anlæg, hvor fjernvarmevandet cirkulerer. SEKUNDÆRSIDEN er den del af forbrugerens anlæg, hvor centralvarmevandet cirkulerer og hvor det varme brugsvand befinder sig Tryk er i det efterfølgende angivet i overtryk. Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme Side 9 af 15

11 TILSLUTNINGS- OG INSTALLATIONSBESTEMMELSER 9. GRAVEARBEJDE 9.1. Gravearbejde på EJER s ejendom indenfor servitutbælte for fjernvarmeledning i en afstand af 2,5m fra centerlinje af ledningerne skal anmeldes til GFj senest 3 hverdage inden påbegyndelse. Det påhviler EJER/FORBRUGER at fremskaffe oplysninger om fjernvarmeledningens beliggenhed hos GFj i forbindelse med gravearbejde Det er ikke tilladt EJER at bygge oven på stikledningen eller at ændre terræn over/omkring stikledningen i væsentligt omfang uden tilladelse fra GFj. Opnås tilladelse til at foretage tilbygning over stikledningen, overgår stikledningen til husets interne installation, GFj etablerer hovedhaner og måler i skab ved den nye tilbygning for EJER s regning. 10. UDFØRELSE AF INSTALLATIONSARBEJDE Arbejder på ejendommens TILSLUTNINGSANLÆG skal udføres af firmaer med autorisation som VVS-installatør (autorisation i henhold til gældende lovgivning). Installatøren, som forestår indregulering og idriftsættelse, bør desuden være certificeret efter Fjernvarmebranchens registreringsordning for servicemontører (FjR-Ordningen) eller tilsvarende ordninger. Det fremgår af hjemmesiden for FjR-ordningen, hvilke firmaer, der er tilsluttet ordningen Varmeinstallationer, der tilsluttes GFj s ledningsnet, skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt de krav der er indeholdt i bilag til GFj s leveringsbestemmelser: Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer Såfremt der installeres komponenter, som i forhold til GFj s driftsbestemmelser, jf. 13, kræver andre tryk og temperaturforhold, er GFj ikke forpligtet til at ændre driftsforholdene Såfremt FORBRUGER ønsker det, kan FORBRUGER etablere et spædevands arrangement efter GFj s anvisning. 11. TILSLUTNINGSANLÆG GFj skal have uhindret adgang til tilslutningsanlægget. For anlæg over 250 kw skal rummene holdes aflåst. FORBRUGER udleverer nøgler, der placeres i udvendig nøgleboks, monteret af GFj, eller der etableres et dobbelt låsesystem FORBRUGER sørger for renholdelse og elektrisk belysning i rummene, hvori tilslutningsanlægget med varmeveksler og målerinstallationer er udført. Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme Side 10 af 15

12 11.3. Måleudstyret, som måler energiforbruget, består af en flowmåler, der normalt indbygges i fjernvarmereturledningen med tilhørende temperaturfølere. Måleren placeres umiddelbart efter hovedhanerne. Måleudstyret ejes og vedligeholdes af GFj. Ved målere tilsluttet 230V-nettet betaler FORBRUGEREN elforbruget. Eltilslutning skal være uafbrydelig, eller på samme gruppe som TILSLUTNINGSANLÆG. Måleren kan udbygges med udstyr for fjernaflæsning af måledata. 12. NATSÆNKNING Eventuelt natsænkningsudstyr skal indstilles efter GFj s anvisninger for at undgå driftsforstyrrelser i fjernvarmenettet. GFj anbefaler ikke natsænkning. DRIFTSBESTEMMELSER 13. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF VARMEINSTALLATIONEN Varmeenergien leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand) med en fremløbstemperatur, der af GFj reguleres efter klimatiske forhold (udetemperatur og vindstyrke), varierende mellem 95 o C og 70 o C (på sigt henholdsvis 80 o C og 60 o C) i hovedledningsnettet. Fremløbstemperaturen kan ekstraordinært komme op på 110 o C. Fremløbstemperaturen kan være lavere end ovennævnte temperaturer, når vandgennemstrømningen i stikledningen er lille Fjernvarmevandet skal afkøles således, at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår ikke er mindre end den, der er fastsat i tarifblad, jf Returtemperaturen må ikke overstige 50 o C ved nybyggeri må returtemperaturen ikke overstige 45 o C. Såfremt denne afkøling eller returtemperatur ikke opnås, er GFj berettiget til at opkræve betaling for sine ekstraomkostninger, jf. den til enhver tid gældende tarif GFj har pligt til at levere den varmeeffekt, der er abonneret på, jf. 2.2 og 13.1, med et differenstryk målt under drift ved hovedhanerne på mindst 0,5 bar (ned til 0,3 bar i afhængighed af udetemperaturen). Det er en forudsætning, at GFj s forskrift for minimumsafkøling er overholdt. Differenstrykket ved hovedhanen vil maksimalt være 12 bar Ejendommens varmeinstallationer skal dimensioneres i henhold til de af GFj fastsatte krav, jf. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer. Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme Side 11 af 15

13 13.5. Vedligeholdelse af hovedhaner foretages af GFj. I tilfælde af brand, rørbrud eller lignende skal begge hovedhaner lukkes, og aftapningshanerne på varmeinstallationen skal åbnes. Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede Ved reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation må aftapning af fjernvarmevand kun foretages af installatøren efter aftale med GFj Efter reparationsarbejder på en varmeinstallation skal denne grundigt gennemskylles med fjernvarmevand Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation foranlediget af aflukninger i hovedledningsnettet afhjælpes af GFj ved henvendelse. Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation i øvrigt afhjælpes af forbrugerens installatør for forbrugerens regning Det anbefales EJER/FORBRUGER at tilslutte sig en varmeeftersynsordning hos GFj. 14. ÆNDRING AF TEKNISKE FORHOLD GFj er til enhver tid berettiget til at ændre leveringskonditioner, f.eks. ændringer af tryk og temperatur, som myndighederne foreskriver. Leveringsændringer skal meddeles både til FORBRUGER og til EJER med et passende varsel, jf Såfremt sådanne ændringer vil kræve forandringer af eksisterende installationer tilhørende EJER, påhviler udgifterne hertil denne. 15. MÅLING AF FJERNVARMEFORBRUG GFj leverer det for afregning mellem FORBRUGER og GFj nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering Måleudstyret ejes og vedligeholdes af GFj og udskiftes efter regler fastsat af GFj og/eller relevante myndigheder. Ved energimålere tilsluttet 230V-nettet betaler FORBRUGER elforbruget. Såfremt FORBRUGER opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette GFj uvedkommende Måleudstyret og dettes placering må ikke ændres uden GFj s godkendelse. De ved målere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af GFj s personale eller af GFj dertil bemyndigede personer. Foretages der indgreb mod målere eller plomber, og dette medfører tvivl om målingens korrekthed, annulleres målingen, og GFj beregner forbruget. Indgreb kan medføre, at der indgives politianmeldelse. Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme Side 12 af 15

14 15.4. GFj har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostninger ved flytningen afholdes af GFj. Ønsker FORBRUGER måleren flyttet, skal flytningen godkendes af GFj. Udgiften til flytningen betales i så fald af FORBRUGER Ved tvivl om målerens korrekte visning, er GFj berettiget til for egen regning at afprøve måleren. FORBRUGER kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til GFj forlange at få måleren afprøvet. Hvis den ved afprøvningen konstaterede måleafvigelse er større end de fastsatte grænser, afholdes samtlige omkostninger i forbindelse med målerafprøvningen af GFj. Måleren anses for at vise rigtigt, når denne ved afprøvning i en akkrediteret prøvestand har en relativ måleafvigelse, som er mindre eller lig med de af myndighederne til enhver tid fastsatte grænser for måleafvigelser. Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme Side 13 af 15

15 GENERELLE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 16. TVISTER, TILSYNS- OG KLAGEMYNDIGHEDER Enhver uenighed om nærværende Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme, dvs. indhold, omfang, ophør, fortolkning, udfyldning eller opfyldelse, skal så vidt muligt søges løst ved mindelig overenskomst mellem parterne Såfremt der ikke kan nås enighed henvises til de til enhver tid gældende relevante tilsyns- og klagemyndigheder på energiområdet. Tilsyns- og klagemyndigheden på energiområdet er: Energitilsynet Nyropsgade København V Tlf.: Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet efter energiforsyningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser. Fjernvarmeværkerne skal indberette og anmelde alle priser, budgetter, regnskaber og andre bestemmelser til Energitilsynet. Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager: Energiklagenævnet Frederiksborggade København K Tlf.: Energiklagenævnets afgørelser er endelige administrative afgørelser. Forbrugerklager kan rettes til: Ankenævnet på Energiområdet Nyropsgade København V Tlf.: Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, som eksempelvis klager over målere, restanceinddrivelse, flytteafregning, ejerskifte m.v. Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme Side 14 af 15

16 17. ÆNDRING AF LEVERINGSBESTEMMELSER Nærværende Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme er godkendt af Kommunalbestyrelsen og anmeldt til Energitilsynet. GFj er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme Meddelelse om ændringer af Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme og Tarifblad sker ved direkte henvendelse til FORBRUGER. Meddelelse herom gives per brev eller via betalingsservice-meddelelsen Aktuel information om GFj s til enhver tid gældende Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme og Tarifblad mv. kan ses på GFj s hjemmeside på adressen gentofte.dk/fjernvarme eller fås ved henvendelse til GFj. 18. IKRAFTTRÆDEN Nærværende Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme med bilag er godkendt 20. juni 2011 af Kommunalbestyrelsen og 5. juli 2011 anmeldt til Energitilsynet. For nye kunder træder Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme i kraft når Kommunalbestyrelsen har godkendt dem og de er anmeldt til Energitilsynet. For eksisterende kunder træder Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme i kraft Leveringsbestemmelser for Gentofte Fjernvarme Side 15 af 15

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Leveringsbestemmelser

Leveringsbestemmelser gladsaxe.dk/fjernvarme Leveringsbestemmelser for fjernvarme 1 Indhold Gladsaxe Fjernvarme juni 2011 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1 Gyldighedsområde for leveringsbestemmelser.....................

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1-2.4 Anmodning om tilslutning m.v. 2.6-2.13 Tilslutningsbidrag/Byggemodningsbidrag/

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...4 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 4. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/1 2007 Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING/ÆNDRING

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 l. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Brovst

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Laurbjerg Kraftvarmeværk

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER

LEVERINGSBESTEMMELSER LEVERINGSBESTEMMELSER 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Fuglebjerg Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende kaldet

Læs mere

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift

Læs mere

Almindelige bestemmelser. Januar 1998

Almindelige bestemmelser. Januar 1998 Almindelige bestemmelser Januar 1998 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra MOU KRAFTVARME A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Skørping Varmeværk

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning. 2 1. Gyldighedsområde og definitioner.. 3 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning. 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering FARUM FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER side 3 Almindelige bestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift- og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Disse bestemmelser indeholder det egentlige aftalegrundlag

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR GENTOFTE FJERNVARME

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR GENTOFTE FJERNVARME LEVERINGSBESTEMMELSER FOR GENTOFTE FJERNVARME Juli 2015 for etablering og levering af fjernvarmeforsyning Gentofte Fjernvarme Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 00 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for Brørup Fjernvarme A.m.b.a. 1. oplag 31. maj 2011 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 20016.06 Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. 1 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 5 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 6 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 11 4. Tariffer 13 5. Måling af fjernvarmeforbrug,

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definationer m.v.. 1 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING Disse almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering udgør sammen med "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" aftalegrundlaget for levering

Læs mere

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning....

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. INDHOLD 1 Gyldighedsområde og definitioner mv.... side 3 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning side 4 3 Drift og vedligeholdelse

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. 4 4. TARIFFER. 6 5. MÅLING

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarme

Almindelige bestemmelser for fjernvarme Almindelige bestemmelser for fjernvarme Varde Varmeforsyning A/S Gældende fra 1. januar 2013 Version: 1.0 - opdateret 23. november 2012 Indhold Kapitel 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 5 1.1

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. A.1.1. A1 Gyldighedsområde Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Sindal Varmeforsyning

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk. Sdr. Felding

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk. Sdr. Felding Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk Sdr. Felding ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Januar 2011 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 4 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vemb Varmeværk a.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ØSTBIRK VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....side 3 2. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning...side

Læs mere

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Græsted Fjernvarme

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 29-04-2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vestervig Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 Etablering af fjernvarmetilslutning... 3 Udførelse af installationsarbejde... 4 Etablering af

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME Nordforbrænding Fjernvarme Nivå Fjernvarme I/S Nordforbrænding Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem

Læs mere

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering

Rønne Vand- og Varmeforsyning s. Bestemmelser. for fjernvarmelevering Rønne Vand- og Varmeforsyning s Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Vand og Varmeforsyning A.m.b.a. Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E-mail.: rvv@rvv.dk

Læs mere

Februar 2012. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

Februar 2012. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Februar 2012 Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015

Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015 Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S

Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Gråsten Varme A/S i det følgende

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Østervrå Varmeværk FJERNVARME

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Østervrå Varmeværk FJERNVARME Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Østervrå Varmeværk FJERNVARME Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmeforsyning er gældende for forholdet mellem Østervrå

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering For Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.A Gældende fra januar 2015. Tekniske bestemmelser Side 1 Tekniske bestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING... 3 TEKNISKE

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser

Almindelige Leveringsbestemmelser Almindelige Leveringsbestemmelser DEC 2012 for fjernvarmelevering fra E.ON Varme Danmark ApS Side 1/5 Indholdsfortegnelse Almindelige Leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side:

Indholdsfortegnelse: Side: Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning 2 2.6 Tilslutningsbidrag 3 2.7 Investeringsbidrag 3 2.9 Byggemodningsbidrag 4 2.10 Stikledning

Læs mere

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014 Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Gældende fra 29. september 2014 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Give Fjernvarme a.m.b.a.

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Lemvig Varmeværks leveringsbestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bramming Fjernvarme

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Internet: www.asaafjernvarme.dk - email: post@asaafjernvarme.dk - cvr.: 54300514 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Gældende fra d 1/10 2012 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg...

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Drift

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning... 5 Udførelse

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR GENTOFTE FJERNVARME

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR GENTOFTE FJERNVARME LEVERINGSBESTEMMELSER FOR GENTOFTE FJERNVARME Gentofte Fjernvarme (GFj) Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr: 19438414 Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING April 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Side 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning - 2 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme Almindelige leveringsbestemmelser for Haderslev Fjernvarme INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr.

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Dybvad Varmeværk a.m.b.a., Jernbanegade 8a, CVR-nr: 40 92 00 13,

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. SIDE NR. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING......3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....4 2. Etablering/ændring af

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk

ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk 1. Gyldighedsområde og definitioner. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg.

Læs mere

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering i REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Opdateret den 25. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 5 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Tekniske bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 19

Indholdsfortegnelse. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 4 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 8 4. Tariffer...

Læs mere

Disse redigerede Almindelige Bestemmelser er gældende fra 1. Januar 2013. De er anmeldt til Energistyrelsen.

Disse redigerede Almindelige Bestemmelser er gældende fra 1. Januar 2013. De er anmeldt til Energistyrelsen. Disse redigerede Almindelige Bestemmelser er gældende fra 1. Januar 2013. De er anmeldt til Energistyrelsen. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indhold 1. Gyldighedsområde 2. Etablering/ændring

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: TEKNISKE BESTEMMELSER

Læs mere

Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME. For fjernvarmelevering

Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME. For fjernvarmelevering Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME Almindelige bestemmelser For fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2 Tilslutningsbidrag..

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere