Google App Engine. Google App Engine som platform. Claus Myglegaard Vagner og Jacob von Eyben

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Google App Engine. Google App Engine som platform. Claus Myglegaard Vagner og Jacob von Eyben"

Transkript

1 GoogleAppEngine GoogleAppEnginesomplatform ClausMyglegaardVagnerogJacobvonEyben

2 Abstract CloudcomputingerenteknologidervinderfremidengenerelleITinfrastruktur. SocialemediersåsomLinkedIn,TwitterogFacebookharøgetbehovetfor distribueredeapplikationerogdatacentre. StorevirksomhedersomGoogleogAmazonharåbnetopforatudefrakommende kanbenyttederescloudcomputinginfrastruktur. RapportenfokuserepåudviklingafJavaapplikationerpåGoogleAppEngine. Ligeledesserdenpåomudviklingietcloudcomputingmiljøkræverenanden tilgangtilarkitekturen,setiforholdtiltraditionellehostedeapplikationer. Dererudvikletenonlinenetbutiksomdanneretpraktiskerfaringsgrundlagtil underbyggelseafvoreskonklusioner.ligeledeserderpådetteoretiskeplan, perspektiveretiforholdtilfølgendealternativer:amazonec2,stax,aptana CloudConnectogegenhosting. RapportenviserhvaddertekniskskaltilforatudvikleenapplikationpåGoogle AppEngine,beståendeafteknologistakken:Wicket,Spring,JPA. Ligeledesviserrapportenatcloudcomputingkræverenandentilgangsvinkeltil specieltpersisteringafdata. GoogleAppEngineerengratisognemplatformatstarteoppå.Platformen skalerernemtogervelegnettilapplikationstypermedspidsbelastningsperioder. Enrækkekritiskebegrænsningeromkringlagerpladsogenøvregrænsepå processeringstidforetrequest,gøratmanbørovervejealternativecloud computingimplementationer.

3 GoogleAppEnginesomplatform Vejleder:ArneJohnGlenstrup IT Universitet,Efteråret Indledning Motivation Formål Problemformulering Aspekter Forretningen Platformen Integration Baggrund CloudComputing GoogleAppEngine Prismodelogkvoter BigtableogGAEDatastore Udviklingogafviklingafwebapplikation KendtebegrænsningeriGAE GoogleAppEngineservices Case Valgafteknologier JPA Spring Wicket Caseerfaringer Prismodelogkvoter Administrationogovervågning Backup Portering Versionering Persisteringafdata Transaktionsstyring Adgangtilfilsystemet Fejlsøgning Unittest Sockethåndtering HTTP/HTTPS FTP Webservices AlternativertilGoogleAppEngine AmazonElasticComputerCloud Stax AptanaCloudConnect Egenhosting Opsummering Konklusion Litteraturliste Process AfClausMyglegaardVagnerogJacobvonEyben Side1af44

4 GoogleAppEnginesomplatform Vejleder:ArneJohnGlenstrup IT Universitet,Efteråret Indledning Googlelanceredei2008GoogleAppEngine(fremoverbetegnetGAE)oggjorde hermedplatformen,sommangeafderesegneapplikationerbyggerpå, tilgængeligforatandrekunneudnytteden. GAEgivermulighedforgratisatafviklewebapplikationerpåGooglesIT infrastrukturogdenvejigennemmulighedfornemtatskaleresinapplikationtil atkunnehåndteremangesamtidigebrugere. MedGAEtilbyderGoogledogikkebaregodeskaleringsmulighederfor webapplikationer,menenhelstøbtplatformsomskalhjælpeudviklernemed helelivscyklussenforenapplikation.manuploadersinkodetilgooglesom sørgerfor,atafvikleden,atopgradereplatformen,atviselogfiler,ogidethele tagetaltvedligeholdelsesomliggerudoverselveapplikationskoden. Dettebetyder,atmansomudviklerkankoncentreresigomdetatudvikleselve applikationenogikkeominstallation/opsætningafmiljøetdenskalafviklesi. Platformenunderstøttertoprogrammeringssprog.DetfortolkedesprogPython ogdetkompileredesprogjava.tilbeggesprogerderlavetetsoftware DevelopmentKitsomgørdetmuligt,atudviklesinapplikationlokaltfor efterfølgendeatuploadedentilgae.administrationafapplikationenforegår gennemenwebbaseretkonsol. IdennerapportvilviudelukkendefokuserepådendelafGAEderkanafvikle Javawebapplikationer.Viviludvikleenlillenetbutik,somvibenyttersomcase, tilatkommerundtomgaeplatformenogdenvejigennembesvare problemformuleringen. 1.1 Motivation MotivationenbagdetteprojektbyggerpåatundersøgeomGAEkunneværeen muligplatformforfremtidigeapplikationervimåtteudvikle. Hvismanvælgerselvattagesigafheleafviklingsplatformen,kandetvære omstændigtatfådeploy etenwebapplikation.derskalindkøbeshardware, opsættesnetværkoginstalleressoftwareogaltsammenskalløbende vedligeholdes. Etwebhoteludeibyen,medunderstøttelseafJava,erogsåenmulighed,som krævernogetmindreforatkommeigang,mendetvilaltidværeenløsningsom kosterogtypiskikkeskalerernemt. DaGAEløserovenståendeproblemervedgratisattilbydeafviklingafJava webapplikationerietnæstenvedligeholdelsesfritskalerbartmiljø,åbnerdet mulighedersomgørvejenfraidétilrealitetmegetkortere. 1.2 Formål Voresforhåbningogdetviønskeratundersøgeer,hvorvidtGAEkanværemed tilatdrivenyeideergennemafviklingafprototypersommåskeenddakunne udviklesigtilfærdigeapplikationerogstadigforblivepågaeplatformen. AfClausMyglegaardVagnerogJacobvonEyben Side2af44

5 GoogleAppEnginesomplatform Vejleder:ArneJohnGlenstrup IT Universitet,Efteråret2009 VivilhaveafklaretomvimedGAEkanafvikleenapplikationudvikletsomvi ellersvillehavegjortdet,ietmiljømedfuldkontrol.oghvisikkedetkanladesig gøre,hvorstorebegrænsningernesåer. 1.3 Problemformulering MedudgangspunktiGAEsomplatformforenJavawebapplikationvilvi forklare/besvarefølgende: forklarehvilkeprincippermanskalbenytteforatafviklewebapplikationerpå GAE. sammenlignegaemedandrealternativerogudpegedevæsentligefordeleog ulemperiforholdtildisse. beskrivehvordandenunderliggendeimplementationafgaeindvirkerpå programmørensmuligheder. vurdererelevanteforholdomkringafviklingafprogrammerpågae,såsom skalerbarhed,robusthed,sikkerhedogportabilitet. forklarehvordanenjavawebapplikationkanmigreresfragaetiletandet servermiljøinklusivapplikationsdata. 1.4 Aspekter EnvurderingafenplatformsomGAEkansesfraforskelligesider. Viharvalgtatopdelebelysningeni3kategorier: Figur1:AspektersomvivilbrugeianalysenafGAE. Tilhverkategoriharvivalgtenrækkerelevanteaspekterdererværdattagei betragtningnårenplatformskalanalyseres Forretningen Setfraetforretningsmæssigtsynspunkterfølgendeaspekterinteressante. Prismodel HvilkenprismodeltilbyderGAE? Administrationogovervågning Erderhjælptiladministrationafapplikationen? Portering AfClausMyglegaardVagnerogJacobvonEyben Side3af44

6 GoogleAppEnginesomplatform Vejleder:ArneJohnGlenstrup IT Universitet,Efteråret2009 Hvilkeudfordringererderiforbindelsemedatportereenapplikation vækfragaeplatformen? Backup Erderdatasikkerhed? Platformen Kiggervipåselveplatformenerderrenttekniskenrækkeinteressanteaspekter derbørkiggespå. Persisteringafdata Hvilkemulighedererderforatfåpersisteretdataoghvordanlaverman forespørgslermoddepersisterededata? Transaktionsstyring Hvilkemulighedererderforatstyretransaktioner? Adgangtilfilsystemet Erdetmuligtatskriveoglæsetilogfrafilsystemet? Fejlsøgning KanmanprofileogdebuggeenGAEdeployetapplikation? Unittest Hvadermulighederneforatafvikleunittest? Versionering Hvilkekraverdertilreleaseafnyeversioner? Integration HerservipåmulighederneforatkommunikeretilogfraenGAEhostet applikation. Sockethåndtering Hvorvidtderkanlavesdirektesocketforbindelsertilogfra applikationen? HTTP/HTTPS HvilkemulighederharmanforatforetageGETogPOSTforbindelserbåde medogudenbrugafssl? FTP ErdetmuligtatbenytteFTPprotokollen? Webservices Kanderforetageswebservicekaldtilogfraapplikationen? 2 Baggrund Ifølgendeafsnitvilvibeskrivehvadcloudcomputingteknologienerogkomme nærmereindpåhvadgaeplatformenbeståraf. 2.1 CloudComputing MedGAEmelderGooglesigpåbanenblandtudbydereafdetsåkaldteCloud Computing.Idetfølgendevilvigiveenkortindsigtihvaddererkarakteristisk vedcloudcomputingogenredegørelsefortermertypiskbrugtomkringemnet. CloudComputing(CC)handleromatfåleveretnogleservicesfraenleverandør overinternettet.detkanværebådeinfrastrukturogsoftware. AfClausMyglegaardVagnerogJacobvonEyben Side4af44

7 GoogleAppEnginesomplatform Vejleder:ArneJohnGlenstrup IT Universitet,Efteråret2009 FølgendeerkarakteristiskforCC(Reese, 2009): Elastisk MedCCskalmanhurtigtkunnefåstilletekstraressourcertilrådighedog ligeledesfrigøreressourcersomikkelængereernødvendige. Udgifter PrisenforCCafregnesefterforbrug.Detgiverenlangtmindreudgifttil indkøbafhardware.nogleafdisseudgifterrykkesdogoveriden efterfølgendeoperationelledelogudgiftenvilafhængeafhvilkenformfor CCderbenyttes.LidtsenerevilvikommeindpåprismodellernefordeCC platformeviharvalgtattageibetragtning. Klienter Enapplikationskalkunnetilgåsuafhængigtaflokalitet.Detvilsige,at manmedenbrowsermedeninternetforbindelseskalkunnenå applikationenoveraltiverden. Pålidelighed Pålidelighedvilværestørreiogmedatmantypiskharredundante lokationermedserveresomallebidragertildensamme cloud. Skalerbarhed SkalerbarhedernogetmansombrugernemtskalkunneskruepåietCC miljø.detkunneentenskeautomatiskellergennemetwebinterfacehvor manefterbehovkanskrueopforressourcer.dettekanværemeget anvendeligtforapplikationersomsvingermegetiantalletafsamtidige brugere. IforbindelsemedCCbliverderoftenævntfleretyperafservices: InfrastrutureasaService IaaS PlatformasaService PaaS SoftwareasaService SaaS AfClausMyglegaardVagnerogJacobvonEyben Side5af44

8 GoogleAppEnginesomplatform Vejleder:ArneJohnGlenstrup IT Universitet,Efteråret2009 Følgendefigurviserhvordandisseformeroverlapperhinanden: Figur2:ViserhvordanIaaS,PaasogSaaSoverlapperhinanden. IaaShenvendersigprimærttilnetværksarkitekterogerleverancenafIT infrastruktur.detteskeroftegennemenvirtualiseringsteknologi.manfåraltså ikkeandetendcomputerestillettilrådighedogmanskalselvsørgefor installationafsoftware.nogleudbyderehardoglavetværktøjersomletterdette. Mereunderafsnit4.2. PaaShenvendersigtilapplikationsudviklereogerleverancenafenhelplatform medapi ertilatudvikleapplikationerpå.manhartypiskmindrefleksibilitetend vediaasdamanerunderlagtenprædefineretplatform.derimodkanman udelukkendekoncentreresigomatudviklesinapplikation.gaeerenpaas. SaaShenvendersigtilslutbrugerneogerleverancenafnogetsoftwaresomer hostetgennemcc.eksemplerpådetteergmailoggoogledocs. 2.2 GoogleAppEngine Vivilidetteafsnitbelyseplatformenudfradendokumentationderfindesom GoogleAppEngine.Detvilværedokumentationskrevetomselveplatformen ellerrelateredeemnersomf.eks.bigtable Prismodelogkvoter GAEersomtidligerenævntgratisatkommeigangmed.Googlehardogsatnogle kvoterpåforbrugsomdetkosteratoverskride.manskalaktivtslåtil,gennem administrationen,atmanforventeratskullebetaleforforbrugudoverkvoterne medsinaktuelleapplikation.detbetyder,atmanikkeligepludseligfåren regningfragooglefordimanharoverskrevetenkvote.harmanikkeaktiveret AfClausMyglegaardVagnerogJacobvonEyben Side6af44

9 GoogleAppEnginesomplatform Vejleder:ArneJohnGlenstrup IT Universitet,Efteråret2009 betalingforapplikationenogmanoverskriderenkvotevilderopståenfejlsom viltagesigforskelligtudaltefterhvilkenkvotederoverskrides 1. OverordnetsetkanmanopdeleGAEkvoteri2kategorier: fakturerbarekvoter fastekvoter Defakturerbarekvoterkanforøgesgennembetalinghvorimoddefastekvoter ikkekan,dadeermedtilatsikreatgae,somplatform,kanydeogskaleresom detloves. Enkvoteblivernulstilleténgangidøgnet. Fakturerbarekvoter Defakturerbarekvotererpålagtfølgenderessourcer: Båndbredde CPU Lagerplads E mail NårkvoternefordisseressourceroverskridesharGoogleenprismodelhvor manbetalerfordetmangåroverkvoten. Ressource Kvote Prispr.enhed Enhed Udgåendebåndbredde 1 $0,12 Gigabyte Indgåendebåndbredde 1 $0,10 Gigabyte CPUtid 6,5 $0,10 CPUtimer Lagerplads 1 $0,15 Gigabyteommåneden Sendtee mails 2000 $0,0001 Modtager Tabel1:Kvoterogpriserpåforbrugudoverkvoterne 2 anno12/2009. Mådenhvorpåmanadministrereomkostningerneer,atmanopsætteret dagsbudgetforhvadensapplikationmåbrugeafpenge.gårensapplikationud overkvoternefortilsidstatrammeomkostningsgrænsenvildersomtidligere nævntreturneresenfejlfraapplikationen. Googleharydermerelaveten pr.minutkvote forbådefakturerbaresomikke fakturerbarekvoter.dennekvotesikreapplikationenmodikkeatforbrugeen kvotemegethurtigthvisf.eks.enandenapplikationkørerrovdriftpåenspecifik ressource.eksempelvisfordenindgåendebåndbreddehvorkvotenpr.dager1 gigabyte,såmådermaksimaltkomme56megabyteiminuttet. Fastekvoter Dererressourcer/servicessomGoogleikketilladeratmanbarekøbermereaf. DeenkelteGAEservicessomvibeskriversenerevilallehaveetsætaffaste 1Enmeredetaljeretbeskrivelseafhvilkenfejlsomkommerhvornårerbeskrevether: 2Priseroplystgennemhttp://code.google.com/appengine/docs/billing.html AfClausMyglegaardVagnerogJacobvonEyben Side7af44

10 GoogleAppEnginesomplatform Vejleder:ArneJohnGlenstrup IT Universitet,Efteråret2009 kvotertilknyttet 3.BortsetfraMailservicenhardeandreserviceskvoteraltefter omdeterenbetalendeapplikation. Vivurdereratmangeafdefastekvotererhøjeogvilideflestetilfældevære tilstrækkeligeihvertfaldhvismanharopsatbetalingforsinapplikation.idet øjeblikmanopsætterbetalingøgesdissefasterkvoter.foreksempelkanen gratisapplikationmodtage1,3millionforespørgsleromdagenhvorimoden betalendeapplikationkanmodtage43millioner.kvoterneergenereltmeget højereforbetalendeapplikationer,menmankommerdogogsålangtmedet maksimumpå1,3millionforespørgsleromdagen. Derkanværeforskelligeårsagertil,atmanikkekankøbesigtilmere,meni bundoggrundmådetbyggepå,atgaesomplatformsætternogleydrerammer foralleapplikationernesomermedtilatsikreydeevne,stabilitetog skalerbarhedforheleplatformen BigtableogGAEDatastore BigTable(Fay Chang, 2006)erenproprietærdatabaseudvikletafGoogle.Google benytterselvbigtabletilenrækkeafderesegneapplikationersomf.eks: YouTube,GoogleMaps,GoogleEarthogblogger.com. Databasetype GoogleharunderudviklingenafBigTablehaftfokuspåatdistribueredataud overenlangrækkefysiskemaskiner. DetharværetmedtilatBigTableikkeerenrelationeldatabasesomkendesfra f.eks.oracle,ms SqlogMySql.Dvs.dererikkeernogettraditioneltdatabase skema. Istedeterdataorganiserethierarkisk.Entiteteridatabasengrupperesi træstrukturerhvorhverentiteterennodeiettræ.entræstrukturbetegnessom enentitygroup,hvordenøversteentitetbetegnessomtræetsroot entity. ForskellenimellemBigTableogentraditionelrelationeldatabasekanudtrykkes igennemfølgendelilleeksempel: Ienrelationeldatabasemodelleresforholdetmellemenbogogetkapitelveden en til mangerelation,hvorimoddetibigtablemodeleresvedatenboger forældreentitetentiletkapitelienhierarkiskstruktur. Denmanglendeskemadefinitiongøratconstraintskunkanadministreresi applikationslaget.denneformforløstskemabetegnessoftscheme.etframework somf.eks.javapersistinceapi(jpa) somviharvalgtatbenytteivorescase kanhjælpemedtilathåndteredetteigennemdetsrelationsannoteringer. 3Enoversigtoverallekvoternekanlæsesher: AfClausMyglegaardVagnerogJacobvonEyben Side8af44

11 GoogleAppEnginesomplatform Vejleder:ArneJohnGlenstrup IT Universitet,Efteråret2009 EntityGroup EntiteterbetegnessomværendeisammeEntityGrouphvisdetilhørersamme root entity.heltkonkretvildetsigeatderesnøgleerprefix etdetsamme. Eksemplerpånøglerkansesher: butik(1)/customer("003307f4-bc60-483c-b87d-ddc5738cdbc0") butik(1)/customer("42dba cbe-9ec3-b8707ba7de58") Kodeeksempel1:TonøglerforCustomerentiteterderbeggefigurererunderdensammeroot entityderhedder butik(1). Transaktionshåndtering BigTableindeholderikkeisigselvtransaktionsstyring,mendennesupporter byggetindidetpersistenslagderbenyttespågae somerenudvidelseaf BigTable.ViharvalgtatbetegnepersistenslagetGAEDatastore,mendereri skrivendestundikkemeldtnogetofficieltnavnudfragooglesside.detrygtesat navnetpådettedatastorebetegnesmegastore 4. TransaktionsstyringiGoogleDatastore,kankunforetagesindenforentiteteri sammeentitygroup. QueryLanguage ForespørgslerimodBigTabledatabasenskerigennemGooglesegetquerysprog GQL(GoogleQueryLanguage).GQLerisyntaksmegetligSQLsomkendesfra relationelledatabaser. BigTableharfrastarthaftfokuspåhastighedvedforespørgslerogharderfor committetsigtilatforespørgslerskalererlinærtiforholdtilresultatsættet(ross, 2009).DethargjortatderendnuikkeersupportforjoinsiBigTable,daGoogle ikkeharløstproblemstillingen,atundgåatlaveetkrydsproduktvedjoinafto ellerfleretabeller(ross, 2009) Udviklingogafviklingafwebapplikation GAEplatformenharsupportforkodekompileretmedJava5eller6. ForatkunneafvikleenwebapplikationpåGAEplatformenskalderbenytteset GAESoftwareDevelopmentKit(SDK)dergratiskandownloadesfraGoogle. DeterigennemdenneSDK,atapplikationeruploadestilGAEplatformen. GAESDK etgørdetogsåmuligtatafvikleenapplikationlokaltigennemen stubbetgaeplatform.unittestafklasser,samtdownloadingaflogfilerskerogså igennemdettesdk. MedGAESDK enfølgeretant 5 script,dergørdetnemtatkompilereoguploade applikationertilgaeplatformen.ivoresudviklingharvidogvalgtprimærtat 4IfølgedenneblogkandetværeMegaStorederbenyttes: 5Anteretxmlscriptingsprog,derividudstrækningbrugestilkompileringogautomatisktestaf kode AfClausMyglegaardVagnerogJacobvonEyben Side9af44

12 GoogleAppEnginesomplatform Vejleder:ArneJohnGlenstrup IT Universitet,Efteråret2009 brugeetpluginudvikletafjetbrains 6,derpasserspecifikttilIntellijIDEA,somer denide(udviklingsmiljø)viharvalgtatbenytteunderudviklingenafvorescase. ForatafvikleenwebapplikationpåGAEplatformenskalapplikationen udover densædvanligeweb.xmlfil,ogsåindeholdeenspecielappengine web.xml. Denneappengine web.xmlindeholderspecifikkegaeparametre.deterf.eks. versionenafdensoftwarederuploades,miljøvariablebrugtiapplikationenog omapplikationenunderstøtterssl.indholdetafdenneappengine web.xmlfil fortolkesafgaeplaformennårapplikationenuploades KendtebegrænsningeriGAE ApplikationerpåGAEplatformenhostesiensandbox,forståetpådenmådeaten rækkespecifikkejavaapi erikkekanbenyttespågae.mådengaeharvalgtat implementeredettepåervedatarbejdemedetmodificeretjavaruntime Environment(JRE).DetteJREindeholderenwhitelist 7 afalledeklasserfrajava DevelopmentKit et(jdk)somkanbrugesunderafviklingenafetprogram. PådennemådeharGAEforhindretfølgendeoperationerderallevillebinde afviklingenafenwebapplikationtilenspecifikfysiskmaskineogdermed besværliggøredistribuering: Ingenadgangtilfilsystemet o Skriveoglæsetildiskbinderafviklingentildenfysiskemaskine Ingenoprettelseaftråde o Implementationenafhvorledestrådeafviklesbindersigkraftigttil enspecifikjvm,somigenknyttersigtildenmaskineapplikationen afviklespå. Ingendirektesocketadgang o Direktesocketadgangerento vejskommunikationimellemto netværksadresserogdetviligenbindeapplikationentilenspecifik maskineitidsrummethvordennesocketeråben. VedatforhindreadgangentildissenævntetingbevarerGooglekontrollenover hvordeønskeratafvikleapplikationen. DerernogleandrevæsentligebegrænsningerforapplikationenpåGAE.En forespørgseltilapplikationkanmaksimaltkørei30sekunderhvilketbetyderat hvismanharstoredatamængderellerlaverandentungprocesseringvildenne begrænsningværeenhindring. Ydermeremåetsvarfraapplikationenikkeoverstige10MBoghverenkelt datastoreentitysomgemmeskanikkefyldemereend1mb.1mbgrænsenkan hurtigtbliveoverstegethvismanvilgemmebilleder,pdffileroglign. 6FirmaetbagIDE enintellijidea 7http://code.google.com/appengine/docs/java/jrewhitelist.html AfClausMyglegaardVagnerogJacobvonEyben Side10af44

13 GoogleAppEnginesomplatform Vejleder:ArneJohnGlenstrup IT Universitet,Efteråret2009 Kvote Maksimum App.pr.udvikler 10 Tidpr.forespørgsel 30sekunder Filerpr.app httpsvarstørrelse 10MB Entitetstørrelse 1MB Kodestørrelsepr.app. 150MB Tabel2:TabelovernoglefastebegrænsningermedGAE GoogleAppEngineservices GAEtilbyderenrækkeservices,somensapplikationerfritkanbenytte,mensom ogsåermedtilatimødekommeenrækkeafdebegrænsningerderfindespågae platformen.vivilhergennemgådeforskelligeservices. Cronjobs Atmanikkekanoprettetrådegørdetumiddelbartumuligtatforetage asynkroneoperationer.foratimødekommedetteproblem,hargaeudstilletet proprietærtapitilnetopathåndterecronoperationer 8.IgennemdetteAPIer detmuligtatschedulereretjobtilatblivekørtpåfastlagtetidspunkter.deter specieltnyttigtnårf.eks.etopensourceapisomquartz 9 ikkeunderstøttes. TaskQueue IgennemdetteAPIerdetmuligtlæggeopgaverienkø,hvorfradesåvilblive udført.detteapieriskrivendestundstadigunderudviklingogbetegnesderfor ikkestabilt. URLFetching Detersomsagtikkemuligtatoprettedirektesocketstilandremaskinerpå forskelligeporte.mendetermuligtatbenyttejava.net.urlconnectionog relateredeklasser.deerimplementerettilatbenyttegae segenurlfetch 10 service,fornetopatforhindredendirektesocketforbindelse. DetteURLFetchAPIbenyttesogsåtilattilgåHTTPSadresser.DenGoogle specifikkeproxyderbenyttesunderhttp/httpsforbindelsergiverikke mulighedforatauthenticatedenhostderforbindestil.resultateter,atalle certifikateraccepteresinklusivself signedcertificater.dennemangelpå authenticationgørdetumuligtatforhindrehvadderiit terminologierbetegnes man in the middle 11 angreb.denneurlfetchservicegørdetkunmuligtat forbindetilport80og443,somerstandardporteforhttp/httpsforbindelser. Memcache MemcacheerencachederkanbrugespåGAEplatformen.Deterendistribueret 8http://code.google.com/appengine/docs/java/config/cron.html 9http://www.quartz scheduler.org/ 10http://code.google.com/appengine/docs/java/urlfetch/overview.html 11Enbetegnelsehvordereren3.partsomlyttermedpåendataudveksling: in the middle_attack AfClausMyglegaardVagnerogJacobvonEyben Side11af44

14 GoogleAppEnginesomplatform Vejleder:ArneJohnGlenstrup IT Universitet,Efteråret2009 hukommelsesbaseretcachesomkanbrugesforandatastore etellerhelterstatte detafhængigtafapplikationen. MemcacheerenimplementationafenJavastandard 12 somgiveretinterfaceder svarertildatastrukturenforetjavamap.detvilsige,atmangennemennøgle kanhenteoggemmeværdierforalleklassersomerserializable. Mail MedGAEplatformenharmanmulighedforatsendeogmodtagee mails. InterfaceterJavaMail(javax.mail).DererikkebehovforatkonfigurereenSMTP server,dadetergivetgennemimplementationenafmailservicen. Nårenapplikationskalmodtageene mailskerdetgennemenforespørgsel initieretafplatformentilapplikation,somsåskalhaveimplementeretnoget kodetilattageimoddisse,somf.eks.enservlet. XMPP EnGAEapplikationkansendeogmodtagechatbeskedertilogfraenhver XMPP 13 kompatibelservice.dettekunneværegoogletalk.indkommende beskederbliverlavetomtilenhttppostmodenbestemturlsomapplikationen kanlaveenservlettilattageimod. Billeder Udviklermanenapplikationsomkræverbilledbehandling,erdettemuligtpå GAE.Derfindesenbilledeservicesomkanhjælpemedf.eks.atskalere,rotere ellerbeskæreetbillede. Mankanogsåsætteflerebilledersammenogkonverteremellemforskellige formater.servicenharenalgoritmesomkanværemedtilatforbedrekvaliteten afbilleder.harmanbehovformetainformationombilledet,såsomhøjdeog breddekandetteogsåladesiggøre. GoogleAccounts EnhverapplikationpåGAEkanbrugeGoogleAccountssomlogin.Viharivores casevalgtatgøredette.nårmanskalloggeindblivermansendtvideretilen loginsidesomikkedirekteerendelafensapplikation.detteskalmanvære opmærksompåmht.applikationsdesignet,dadennesidefølgergooglesstandard logindesign. Nårenbrugererloggetinderderadgangtilmailadressen.Ermanudviklerpåen applikationvilmanværemarkeretsomadministrator.denneadministrator informationerogsåtilgængeligforapplikationenefterbrugerenerloggetind. GoogleAccountsservicenerikkenødvendigatbruge,meneretalternativtilselv atskriveenbrugerhåndtering. 12JSR107(javax.cache) 13ExtensibleMessagingandPresenceProtocol AfClausMyglegaardVagnerogJacobvonEyben Side12af44

15 GoogleAppEnginesomplatform Vejleder:ArneJohnGlenstrup IT Universitet,Efteråret Case Dererblevetudvikletenbutikmedbegrænsetfunktionalitetforståetpåden mådeatfokuserrettetmodateksercereapplikationensåledes,atvifårbelystde deleafgaedetkræverforatbesvareproblemformuleringensåfyldestgørende sommuligt. Casenertilgængeligpåfølgendeurl: Netbutikkenvilbeståaftobrugergrænseflader. Admininistrationsgrænseflade Enadministrationsgrænseflade,hvordetermuligtatopretteprodukterderkan sælgesibutikken. Dennegrænsefladevilkræveautorisationforatfåadgangtil. Dererlavetenfiktivordrebehandlerdermedjævnemellemrumvilsøgealle ikkebehandledeordreigennemogbehandledem.ipraksisvildetikkesige andetendatmarkererdemsombehandlet. Offentliggrænseflade Ensidehvorallekanvælgeiblandtdeprodukterderkankøbesibutikken. Dervilværemulighedforatfyldevarerien'indkøbskurv'. ForatgennemføreetkøbskalbrugerenloggeindviaenGoogleAccount.Første gangenbrugerkøbeributikkenskalvedkommendeindtastenogle brugerspecifikkeoplysninger dissevilblivegemttilfremtidigekøb. Selvebetalingenvilbliveudeladtdavibegrænserosfraatintegreremedsikker internetbetaling. Detvilogsåværemuligtatseenlisteoverhistoriskeordre. Følgendefigurviseretkøbs flowibutikken: Figur3:Diagramderviserhvorledesenordregennemføres. AfClausMyglegaardVagnerogJacobvonEyben Side13af44

16 GoogleAppEnginesomplatform Vejleder:ArneJohnGlenstrup IT Universitet,Efteråret Valgafteknologier Ivoresvalgafteknologiertiludviklingafcasen,harvilagtvægtpåatbenytte teknologiervivederanerkendteiopensourcemiljøetogsamtidigvilvære seriøsekandidaternårder,ienvirksomhed,skalvælgesteknologiidag. Derudoverharvilagtvægtpåatdeterteknologiervierbekendtmedfravores hverdagsomprofessionellesoftwareudviklere JPA JavaPersistenceAPI(JPA)eretpersistensAPIudvikletafSun. Dennetypeframework ogsåbetegnetobject Relational Mapping(ORM)API gørdetmuligtatmappejavaobjektertilrelationelledatabaser. Normaltnårmanmapperjavaobjekterimodrelationelledatabaserkanman vælgeimellemenrækkeforskelligeimplementationerafjpa,mendagoogle DatastoresomnævntikkeerenrelationeldatabaseerdetkunDatanucleus 14 der endnuharenimplementationafjpaopimodgoogledatastore.datanucleuser implementeretvedatdenskalpostprocessererdenkompileredebytekodefor dejpaannoteredeklasser,indendekanafviklespågae. ForespørgsleriJPAskerigennemJPQL(JavaPersistenceQueryLanguage). DatanucleusimplementationenafJPAsørgerforatoversættedetteJPQLtilGQL somerforespørgselssprogetimodgoogledatastore. Etalternativtvalghavdeværetdetandetpersisteringsframeworkunderstøttet pågaejavadataobjects(jdo).jdotagerikkeudgangspunktienrelationel datastruktur,menerenmeregenerelabstraktionoverpersisteretdata. ViharvalgtatholdefastiJPA,davigernevilleprøveatudvikleenapplikationtil GAE,somviellersvillehavegjortdet,hvorvinormaltvillevælgeJPA Spring Springeretframeworkderharvundetfremisoftwareindustrienikølvandetpå detopgørderharværetmedde tunge EJB2containererogJ2EE.Springbliver afmangebetegnetsomen"lightweightcontainer.enletvægtscontainerder håndtererenrækkecrosscutting concernssåsomf.eks.transaktioner,loggingog authentication/autorization desammetingejb2containerevaretog nubare udenatstillekravomatkodenafviklesietspecifiktcontainermiljø. DerudovertilbyderSpringogsåbegrebetDependencyInjection.Kortfortalt,er dependendcyinjectionenformforinversionofcontrol,hvormådenhvorpåen afhængighedfraenklassetilenandenikkelængereopfyldesvedopslag,men istedet gives (injectes)indviaentenset ermetoderellersomparametretil konstruktørenforjavaklassen.hervedlavesderenløskobling,dadeninject ede klasseførstafgørespåruntimetidspunktet Wicket DerfindeenlangrækkeforskelligewebframeworkspåJavaplatformen.Enstor delafdemestbenyttedeopensourceframeworksderidagbenyttesiindustrien, 14DatanucleuseretJPA1.0kombatibeltframeworktilprocesseringafjavaklasser mappesnedtilbigtabletabeller AfClausMyglegaardVagnerogJacobvonEyben Side14af44

17 GoogleAppEnginesomplatform Vejleder:ArneJohnGlenstrup IT Universitet,Efteråret2009 erhostethoswww.apache.org.viharvalgtatbenyttewicketdaviharerfaring meddettefratidligere. KortfortalterWicketetkomponentbaseretwebframeworkdergiverenren opdelingimellempræsentationslagetogdetlogiskelag. 3.2 Caseerfaringer Udviklingenafdensimplenetbutikviharstilletopsomcase,hargivetenrække erfaringersomviharvalgtatbeskriveienopdelingdersvaretildeaspektervi vilbelysevedgaeplatformen Prismodelogkvoter Prismodellerogkvotererberørtiafsnit2.2.1.Vierivorescaseikkekommet yderligereindpådetteemne. AfClausMyglegaardVagnerogJacobvonEyben Side15af44

18 GoogleAppEnginesomplatform Vejleder:ArneJohnGlenstrup IT Universitet,Efteråret Administrationogovervågning GAEkommermedenadministrationskonsolsomstillerforskelligefunktionertil rådighedsomgøradministrationogovervågningnemmere. Administration Billede1:ScreenshotafDashboardfraGAEadministrationskonsollen Viharigennemudviklingenafvorescaseværettopersonersomhverisærhar kunnelæggenyeversionerafapplikationenoppågae.denneadministrationaf hvemsomerudviklerpåapplikationenereteksempelpåhvadmankanstyrefra konsollen.nårdererfrigivetennyversionvildetteogsåfremgåunder Versions skærmbilledethvormanogsåharmulighedforatskifteversionen. LigeledesbliverderogsåvedligeholdtenAdminLogsomviserhvilkenudvikler somhargjorthvad,somf.eks.athavelagtennyversionpå. ManharogsåmulighedforattilgåDatastore etoglaveforespørgsler,menogså opretteogredigeredatastoreentiteter. AfClausMyglegaardVagnerogJacobvonEyben Side16af44

19 GoogleAppEnginesomplatform Vejleder:ArneJohnGlenstrup IT Universitet,Efteråret2009 AfClausMyglegaardVagnerogJacobvonEyben Side17af44 Overvågning GAEovervågningstarterpåforsidenafkonsollen.Herharmanmulighedforatfå diversegraferoverf.eks.forespørgslerpr.sekund,menogsåhvormangegange applikationenharreturneretenfejlpågrundafatenkvoteeroverskredet. MankansehvilkenURIsomindenfordesidste24timerhargenereretflestfejl ogderleveresetøjebliksbilledeafbelastningenpåapplikationen,samthvadder bliverbrugtafcputidfordeforskelligeuris. Dererogsåadgangtillogfiler,somkanpålæggesfiltre.Viharfleregangehaft behovforattilgådisselogfilergennemudviklingenafcasennårviharoplevet problemerpågae,somviikkegjordelokalt. Overvågningengiverselvfølgeligogsåetfuldstændigtoverblikoverforbrugi forholdtilkvoterneforapplikationen Backup DerfindesingenværktøjerellerhjælptilatforetagebackupafdatapåGAE platformen,såbackupermanselvansvarligfor.dadetkunerdenenkelte applikationderkantilgådetgoogledatastoredererallokerettilapplikationen, skalenegenudvikletbackupprocedureogsåkørepåplatformen.skaldette styresafencronmekaniskeskalbackupkunneinitieresafeturlkald Portering Vivilherkommeindpåhvilkemulighederdererforatportereenapplikationtil ogfragae. Porteringafdata Ligesomforbackupafdata,findesderingenværktøjerderkanhjælpemed dette. Deterderforoptilapplikationsudviklerneselvatsørgeforatskriveden nødvendigekodedergørdettemuligt.eksportenskalværemuligatforetage igennemetalmindeligthttprequest,forsomvikommernærmereindpåer detteenesteintegrationsmulighed. Nårdennesoftwareskriveserdetvigtigtatværeopmærksompåbegrænsningen forhvorlængeetrequestertilladtatkørepågae,samtbegrænsningenpå10mb forresultatetpåenforespørgsel(seafsnit2.2.4),dadetkanværeenhindringfor atskrivestørrebatchoperationertileksportafdata. Detmestsandsynligevilleværeatmanerinteresseretiateksporteretilen relationeldatabase.detvillederforværenaturligtatforsøgeateksporteredata direktetilsqlinsertstatements.dadataigoogledatastoreergemthierarkiskog ikkeharetschematilatsikredatakonsistens,såkanopgavenhurtigtvisesig ikkeatværetriviel.ligeledesskalbinærtdataenteneksporteresseparateller base64encode sforatværemuligtateksporterersomtekst. Vedeksporteringtilenrelationeldatabasevilledetværenaturligtfremoverat gørebrugafenrelationeldatabasesmulighederforatgenererid erautomatisk. IdkonverteringfraGoogle skeyformat,derrepræsentererenhierarkisk struktur,tilintegerbaseretid,erderforhellerikkehelttriviel.

Web service baseret integration mellem CICS og Windows

Web service baseret integration mellem CICS og Windows DTU Danmarks Tekniske Universitet IMM Institut for matematisk modulering Kandidatspeciale Web service baseret integration mellem CICS og Windows Kongens Lyngby 29. marts 2010 Vejleder: Hubert Baumister

Læs mere

Projekt 1 - Database. Indholdsfortegnelse. Intro...4 Indledning...5 Projektbeskrivelse...5 Problem felt...6 Problem formulering...

Projekt 1 - Database. Indholdsfortegnelse. Intro...4 Indledning...5 Projektbeskrivelse...5 Problem felt...6 Problem formulering... 1 Projekt 1 - Database Fakatark Indholdsfortegnelse Faktaark...3 Intro...4 Indledning...5 Projektbeskrivelse...5 Problem felt...6 Problem formulering...6 Projekt title Database projekt 1 Klasse CLmul-b12e

Læs mere

Serbio - Biobooking server. Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere:

Serbio - Biobooking server. Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere: Serbio - Biobooking server Tema: Software arkitektur og Distributeret systemer Projekt periode: Forår 2013 Projekt gruppe: dmaa0213 3 Deltagere: Jesper Bromose Jakob Lindholm Kaspersen Søren Sand Vegeberg

Læs mere

Software Arkitektur i Praksis (Modul 2) H5. In the Cloud + Architectural Evaluation

Software Arkitektur i Praksis (Modul 2) H5. In the Cloud + Architectural Evaluation Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Part1... 2 1. Oplevelser i skyen... 2 2. QA sammenligning... 4 3. Telemedicin i skyen... 6 4. TM12 i PaaS... 9 Part 2... 10 ATAM... 11 1. Tilpasning til TM12... 11

Læs mere

e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app.

e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app. e-conomic Mobile. A re-design and development of a mobile application targeted Apple s ios devices based on existing app. Morten Hulvej Andersen (s083117) B.Eng s Thesis, September 2013 IMM-B.Eng-2013-9

Læs mere

Foreløbigt program. Nordic ACE Director Tour 2013

Foreløbigt program. Nordic ACE Director Tour 2013 Foreløbigt program 09:00 09:30 Registrering og morgenmad 09:30 09:45 Velkomst 09:45 10:30 Mark Anthony: Motivation 10:45 11:45 Mike Dietrich: Different Ways to Upgrade, Migrate and Consolidate with Oracle

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Vejledning. - Opsætning og layout af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Opsætning og layout af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Opsætning og layout af tilmeldingslink til Automatisk Versionnr. 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1. Formål...

Læs mere

Outsourcing af it-drift

Outsourcing af it-drift Outsourcing af it-drift Oktober 2014 Kort om Zangenberg Analytics Vi har benchmarket it-aftaler siden 2010 Vi har mere end 200 aftaler i vores database med en samlet årlig volumen på over 3 mia. kr. det

Læs mere

til Uni-C StaySolid it-sikkerhedstest Projektnummer: 10285

til Uni-C StaySolid it-sikkerhedstest Projektnummer: 10285 RAPPORT til Uni-C StaySolid it-sikkerhedstest Projektnummer: 10285, 14 december 2012 - version 3 StaySolid - grundig sikkerhedstest Indhold Om denne rapport og FortConsult Overordnet konklusion FortConsults

Læs mere

Effektivitetsmåling på krydsninger af svage og binomiale prioritetskøer

Effektivitetsmåling på krydsninger af svage og binomiale prioritetskøer Effektivitetsmåling på krydsninger af svage og binomiale prioritetskøer Asger Bruun Datalogisk Institut, Københavns Universitet Universitetsparken 1, 2100 København Ø bruun@diku.dk Resumé. Formålet med

Læs mere

Videregående programmering i Java

Videregående programmering i Java Videregående programmering i Java Dag 3 Skabende designmønstre Skabende designmønstre: Fabrikeringsmetode/Fabrik, Singleton, Abstrakt fabrik (Toolkit), Prototype, Objektpulje Eksempel: Forskellige slags

Læs mere

LevelOne WBR-3405TX. Bruger Manual

LevelOne WBR-3405TX. Bruger Manual LevelOne WBR-3405TX 11g Wireless AP Router Bruger Manual 1 Indhold 2. Getting Start...3 2.2 Connect to the 11g Wireless Router...3 2.2.1 Access the Setting Menu...3 2.2.2 Quick Setup with Wizard...4 3.

Læs mere

General setup. Udvidet konfiguration. Rasmus Elmholt V1.0

General setup. Udvidet konfiguration. Rasmus Elmholt V1.0 General setup Udvidet konfiguration Rasmus Elmholt V1.0 Bruger håndtering Lokal bruger database Navne og password Password krav: Min. 6 karakter Min. 2 forskellige karakter klasser Hver konto har sin egen

Læs mere

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr.

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. SAMMENFATTENDE NOTAT Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. 2014/S 025-039537 18. september 2014 Jura - maral It og

Læs mere

#12 ORACLE TIL COM VIA JAVA 4 OUGDK 23

#12 ORACLE TIL COM VIA JAVA 4 OUGDK 23 Juni 2002 Nr 12, Årgang 3 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #12 OUGDK 23 OUGDK Stormøde Næste møde er endnu ikke fastlagt. DBA SIG Næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer

Læs mere

The numbers +882346077 Antarctica +17675033611 Dominican republic +88213213214 EMSAT satellite prefix +25240221601 Somalia +2392283261 São Tomé and Príncipe +881842011123 Globalstar satellite prefix "Short

Læs mere

Instruction Manual Betjeningsvejledning

Instruction Manual Betjeningsvejledning Network hard drive/nas with two integrated hard drives 2 x 3 TB (2 x 3000 GB)/ Netværksharddisk/NAS med to integrerede harddiske 2 x 3 TB (2 x 3000 GB) MEDION LIFE P89653 (MD 90223) Instruction Manual

Læs mere

Hvad er Active Directory?

Hvad er Active Directory? Hvad er Active Directory? Active Directory er Microsofts implementering af en netværk objects database. Sådanne databaser er formelt beskrevet i X.500 standarden som værende en central database, der indeholder

Læs mere

Sal 5 Sal 1 Sal 2 Sal 4 Sal 8 Sal 3 Sal 7 Sal 10 Sal 6 Sal 9 Sal 13. & Webudvikling. Universal Apps - Build once, run on every Microsoft device

Sal 5 Sal 1 Sal 2 Sal 4 Sal 8 Sal 3 Sal 7 Sal 10 Sal 6 Sal 9 Sal 13. & Webudvikling. Universal Apps - Build once, run on every Microsoft device 25. november 08.00-09.00 Morgenmad og registrering 09.00-10.30 Campus Days 2014 Keynote Mary Jo Foley, Rasmus Hald & Simon May Engelsk Igen i år starter vi Microsoft Campus Days med et overblik over hvor

Læs mere

[ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave

[ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave 1 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Forord Denne rapport er udarbejdet af to

Læs mere

Målgruppe: Rapporten vil, ved siden af eksaminator og censor, primært henvende sig til software- og systemudviklere og og andre it-interesserede.

Målgruppe: Rapporten vil, ved siden af eksaminator og censor, primært henvende sig til software- og systemudviklere og og andre it-interesserede. Forord Forord Denne rapport er blevet udarbejdet i 5 semester af Datamatikeruddannelsen på Københavns Erhvervs Akademi. Rapporten er prøvegrundlaget for den afsluttende eksamen og blev udarbejdet i lige

Læs mere

Historisk Dynamisk Danmarks Kort

Historisk Dynamisk Danmarks Kort Dynamisk Danmarks Kort & Historisk Dynamisk Danmarks Kort [Abdullah H Al-kasseb] [Studie nummer: s021181] [Løbenummer: IMM-Eng-2008-22] Forord. Denne rapport er udarbejdet for søndagsavisen, rapporten

Læs mere

Benchmark Føroya Gjaldstova

Benchmark Føroya Gjaldstova Benchmark Føroya Gjaldstova Version 1.0 Zangenberg Analytics 2014 1 Konklusioner Overordnede resultater af benchmarken Zangenberg Analytics har foretaget en benchmarking af Føroya Gjaldstovans priser i

Læs mere

Netværkssikkerhed i firmanetværk

Netværkssikkerhed i firmanetværk Velkommen til Netværkssikkerhed i firmanetværk Maj 2009 Henrik Lund Kramshøj hlk@security6.net http://www.security6.net c copyright 2009 Security6.net, Henrik Lund Kramshøj 1 Kontaktinformation og profil

Læs mere

Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen. Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler

Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen. Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler Underbilag til Bilag 2: Løsningsbeskrivelse til Sundhedsstyrelsen Formularløsning til godkendelse og kontrol af lægemidler Dette dokument Version: 1.0 CD» 2012.06.11 Emne Titel Detaljer Formularløsning

Læs mere

DAU AUTOMATIONSSTRATEGIER HVORFOR OG HVORDAN? JOHN AMMENTORP

DAU AUTOMATIONSSTRATEGIER HVORFOR OG HVORDAN? JOHN AMMENTORP HVORFOR OG HVORDAN? JOHN AMMENTORP DAU - AUTOMATIONSSTRATEGIER AGENDA 01 Trends i markedet 02 Hvad er en automationsstrategi 03 Hvorledes skabes en automationsstrategi 04 Hvilke områder bør strategien

Læs mere

Installationsguide for Debian GNU/Linux

Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Installationsguide for Debian GNU/Linux Ophavsret 2004 2015 holdet bag Debian-installationsprogrammet Det her dokument indeholder installationsinstruktioner for

Læs mere

BRUG AF KRYPTERING PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

BRUG AF KRYPTERING PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET BRUG AF KRYPTERING PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE: HVORFOR KRYPTERING?...2 HVAD ER KRYPTERING?...2 HVAD SKAL KRYPTERES?...3 HVORDAN SIKRER JEG MIN BÆRBARE PC....4 HVORDAN SIKRER JEG MIN

Læs mere

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms English / Danish PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English - Danish 2005 Version 3.0 Live Document Control Information Document Details Danish Glossary up to date Document Name: PRINCE2 2005 Glossary of Terms - English

Læs mere