ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning."

Transkript

1 ADAX VV12T DK BRUGERVEJLEDNING SE ANVÄNDARHANDBOK NO BRUKSANVISNING FI KÄYTTÖOHJE GB USER MANUAL DE BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. Funktionerna i denna bruksanvisning publiceras med reservation för ändringar. Funksjoner beskrevet i denne manualen kan endres uten nærmere informasjon. Tässä ohjekirjassa julkaissut tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. The features described in this manual are published with reservation to modifications. Änderungen der in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Spezifikationen behalten wir uns vor.

2 2 BRUGERVEJLEDNING (DK) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. FUNKTIONSOVERSIGT 2. SIKKERHEDSANVISNINGER 4. REKLAMATIONSRET 5. SPECIFIKATIONER 1. FUNKTIONSOVERSIGT 1) Chassis 2) Frontrist 3) Tænd/sluk - effekttrin 4) Termostat 2. SIKKERHEDSANVISNINGER Undlad at dække varmeblæseren til. Undlad at anbringe varmeblæseren umiddelbart under væg stikket. Undlad at tilslutte varmeblæseren med en tænd/ sluk -timer eller andet udstyr, der automatisk kan tænde eller slukke for apparatet. Varmeblæseren må ikke anbringes i rum med brandbare væsker eller gasser. Hvis der anvendes forlængerledning, skal denne være så kort som muligt og altid trækkes ud i sin fulde længde. Undlad at slutte andre apparater til samme stikkontakt som varmeblæseren. Før du sætter stikket i stikkontakten, så kontroller at spændingsangivelsen på apparatets typeskilt, der sidder bag på apparatet, stemmer overens med el-nettets spænding. Afbryderen skal være sat til OFF, både før stikket sættes i stikkontakten, og når det trækkes ud. Varmeapparatet placeres på en plan og stabil overflade og ikke i nærheden af brandbare materialer såsom møbler, gardiner m.m. Drej termostaten i urets retning, indtil den ikke kan komme længere. Lad termostaten stå i denne position, indtil den ønskede temperatur er nået, og drej derefter termostaten mod uret, indtil apparatet afbrydes. Dette er den korrekte indstilling for termostaten. Apparatet starter nu automatisk, når temperaturen falder under det indstillede niveau, og slukker automatisk igen, når temperaturen er nået. Antifrostsystem For at antifrostsikringen skal virke, skal hovedregulatoren sættes i driftsposition. Når den er det, vil varmeventilatoren starte, når temperaturen falder under ca. 5 grader. Overophedningsbeskyttelse: Ved overophedning vil apparatet stoppe opvarmningen automatisk. Hvis overophedningsbeskyttelsen er aktiveret, så gør følgende: Sluk apparatet og træk stikket ud. Fjern årsagen til overophedning (for eksempel ringe luftcirkulation pga. tildækning af luftindgange, støv, osv.). Lad apparatet køle af i nogle minutter. Tænd derefter apparatet igen.

3 4. REKLAMATIONSRET Enheder fra ADAX er omfattet af en 24-måneders reklamationsfrist jvf. gældende lovgivning. Reklamationsfristen gælder fra den dag, forbrugeren køber den nye enhed. Reklamationsretten skal dokumenteres ved at den originale regning eller kvittering vedlægges, hvorpå købsdato samt enhedens type er anført. HÅNDTERING AF FEJLBEHÆFTEDE ENHEDER Ved reklamation kontaktes det sted, hvor produktet er købt. Den defekte enhed sendes retur til et godkendt servicecenter (i de fleste tilfælde via forhandleren) vedhæftet gyldig købskvittering eller kopi heraf. Hvis enheden har en defekt inden for reklamationsfristen, vil ADAX eller dennes officielt udnævnte servicecenter, uden vederlag reparere enhver defekt, som måtte skyldes fejl i materialer eller fremstilling. ADAX vil efter eget skøn indfri reklamationsrettens forpligtelser ved enten at reparere eller udskifte fejlbehæftede enheder eller reservedele på disse. Ved udskiftning/ombytning kan farve og model variere fra den købte enhed. REKLAMATIONSRETUNDTAGELSER Ved skader eller defekter, som skyldes forkert behandling eller betjening, samt skader, der skyldes brug af uoriginale reservedele eller tilbehør, som ikke er anbefalet af ADAX, bortfalder reklamationsretten. Desuden omfatter reklamationsretten ikke skader, der skyldes ydre faktorer, såsom lynnedslag, vand- og brandskader, samt skader der skyldes transport. Reklamationsretten bortfalder hvis enhedens serienumre er blevet ændret, fjernet eller på nogen måde ikke stemmer overens eller er gjort ulæselige. Batterier, el-pærer o. lign. er ikke omfattet af reklamationsretten, da dette er forbrugsvarer. Reklamationsretten bortfalder desuden, hvis enheden er blevet repareret, ændret eller modificeret af køber eller af et ukvalificeret og ikke officielt udnævnt servicecenter. 5. SPECIFIKATIONER DK VV12T Effekt (W) 2000 Antal indstillinger 2 Indstillingsniveau (W) 1000/2000 Termostat Koldluftsblæs Bærehåndtag Antifrostsystem (5 grader) Overophedningsfunktion Dimensioner i cm (BxHxD) 24,5x28x11 IP-klassificering IP20 Netspænding (V) 230 Nettovægt (kg) 1,25 Godkendelser CE, GS FOR YDERLIGERE INFORMATION HENVISES TIL 2

4 BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 4. REKLAMATIONSRÄTT 5. SPECIFIKATIONER 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 1) Överkåpa 2) Framgaller 3) Strömbrytare effektnivå 4) Termostat 2. SÄKERHETSANVISNINGAR Täck inte över värmefläkten. Placera inte värmefläkten direkt under ett vägguttag. Anslut inte värmefläkten med en på/av-timer eller annan utrustning som automatiskt kan slå på apparaten. Fläkten får inte placeras i utrymmen där brandfarliga vätskor eller gas används eller förvaras. Om du använder förlängningssladd måste den vara så kort som möjligt och alltid helt utsträckt. Anslut aldrig andra apparater till samma eluttag som värmefläkten. Innan du sätter i kontakten i vägguttaget kontrollerar du att spänningsangivelsen på apparatens märkplåt, som finns på apparatens baksida, stämmer överens med elnätets spänning. Strömbrytaren ska vara inställd på OFF, både innan kontakten sätts i vägguttaget och när den dras ur. Värmefläkten ska placeras på en plan och stabil yta och inte nära brännbara material som möbler, gardiner osv. Vrid termostaten medurs så långt det går. Låt termostaten stå i detta läge tills önskad temperatur har uppnåtts och vrid därefter termostaten moturs tills apparaten stängs av. Detta är korrekt inställning för termostaten. Apparaten startar nu automatiskt när temperaturen faller under den inställda nivån och stängs automatiskt av igen när temperaturen är uppnådd. Antifrostsystem För att antifrostsäkringen ska fungera ska huvudregulatorn sättas i driftläge. När den är i driftläge kommer värmefläkten starta när temperaturen faller under ca 5 grader. 3

5 Överhettningsskydd: Vid överhettning stoppar apparaten uppvärmningen automatiskt. Om överhettningsskyddet aktiveras ska följande göras: Stäng av apparaten och dra ur kontakten. Avlägsna orsaken till överhettningen (t.ex. dålig luftcirkulation på grund av blockering av luftingången, damm, osv.). Låt apparaten svalna i några minuter. Sätt sedan på apparaten igen. 4. REKLAMATIONSRÄTT ADAXs produkter har en garantilängd på 24 månader. Garantin inleds vid inköpstillfället. Förbrukningsvaror och defekter som orsakar en obetydlig påverkan på utrustningens funktion eller värde omfattas inte av garantin. Rätten till garanti måste bevisas med uppvisande av inköpskvittot i original, där inköpsdatum och produktmodell framgår. GARANTIÅTAGANDE En apparat med fel måste återlämnas till ett registrerat servicecenter, tillsammans med ett giltigt inköpskvitto. Om ett fel uppstår på apparaten under garantiperioden, reparerar ADAX eller dess officiellt förordnade servicecenter alla defekter orsakade av material- eller tillverkningsfel utan kostnad. ADAX bestämmer själv om företagets garantiförpliktelser ska uppfyllas genom reparation eller utbyte av den felaktiga apparaten eller delar av den felaktiga apparaten. Vid utbyte kan det hända att färg och modell skiljer sig från den ursprungligen köpta apparaten. Det ursprungliga inköpsdatumet ska fastställa början på garantiperioden. Garantiperioden förlängs inte om apparaten byts ut eller repareras. GARANTI UNDANTAG Skador eller defekter som orsakas av felaktig skötsel eller hantering och skador som resulterar från användning av delar som inte är original eller tillbehör som inte ADAX har rekommenderat täcks inte av garantin. Garantin omfattar inte skador som orsakas av yttre faktorer som åska, vätskor och värme, inte heller skador som uppstått under transport. Garantin gäller inte om serienumret på enheten har ändrats, tagits bort eller gjorts oläsligt. Alla garantianspråk blir ogiltiga om apparaten har reparerats, ändrats eller modifierats av köparen eller av obehöriga servicecenter som ej är officiellt förordnade av ADAX. 5. SPECIFIKATIONER SE VV12T Effekt (W) 2000 Antal inställningar 2 Inställningsnivå (W) 1000/2000 Termostat Kallufts fläkt Bärhandtag Antifrostsystem (5 grader) Överupphettningsfunktion Storlek i cm (BxHxD) 24,5x28x11 IP-klassificering IP20 Nätspänning (V) 230 Nettovikt (kg) 1,25 Godkännande CE, GS OM DU VILL HA YTTERLIGARE INFORMATION, BESÖK 4

6 BRUKSANVISNING (NO) INNHOLD: 1. FUNKSJONER 2. SIKKERHETSFORSKRIFTER 3. MONTERING 4. REKLAMASJONSRETT 5. SPESIFIKASJONER 1. FUNKSJONER 1) Överkåpa 2) Frontris 3) På/av effekttrinn 4) Termostat 2. SIKKERHETSFORSKRIFTER Ovnen må aldri tildekkes. Plasser aldri vifteovnen rett under en stikkontakt. Ikke koble vifteovnen til en tidsbryter eller annet utstyr som automatisk kan slå ovnen på. Vifteovnen skal ikke plasseres i rom hvor det brukes eller oppbevares brennbare væsker eller gasser. Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må den være så kort som mulig og alltid være helt utstrakt. Koble aldri andre apparater til samme stikkontakt som vifteovnen. 3. MONTERING Før du setter i kontakten må du kontrollere at spenningsangivelsen på apparatets typeskilt, som sitter på baksiden av apparatet, stemmer overens med spenningen på el-nettet. Bryteren skal stå på OFF, både før kontakten settes i stikkontakten, og når den trekkes ut. Varmeapparatet skal plasseres på en jevn og stabil overflate og ikke i nærheten av brennbare materialer som møbler, gardiner m.m. Vri termostaten med klokken til den stopper. La termostaten stå i denne posisjonen til ønsket temperatur er nådd, og vri deretter termostaten mot klokken, til apparatet slås av. Dette er termostatens korrekte innstilling. Apparatet starter nå automatisk når temperaturen går under det innstilte nivået, og slår seg av igjen automatisk når temperaturen er nådd. Antifrostsystem For at antifrostsikringen skal virke, må hovedregulatoren settes i driftsposisjon. Når regulatoren står i denne posisjonen, vil varmeventilatoren starte når temperaturen faller under ca. 5 grader. Overopphetingsbeskyttelse: Ved overoppheting vil apparatet stoppe oppvarmingen automatisk. Hvis overopphetingsbeskyttelsen er aktivert, må du gjøre følgende: Slå av apparatet og trekk ut kontakten. Fjern årsaken til overopphetingen (for eksempel dårlig luftsirkulasjon pga. tildekking av luftinnganger, støv, osv.). La apparatet avkjøles i noen minutter. Slå deretter apparatet på igjen 5

7 4. REKLAMASJONSRETT Alle ADAX produkter leveres med 24 måneders garanti. Garantiperioden starter den dagen produktet blir kjøpt. Forbruksvarer eller feil som har ubetydelig innvirkning på driften eller verdien av utstyret dekkes ikke. Garantien forutsetter fremvisning av original kjøpskvittering hvor kjøpsdato og enhetens modell framgår. GARANTIHÅNDTERING Deffekte produkter må returneres til et registreret servicesenter. Gyldig kjøpskvittering må være vedlagt. Hvis produktet utvikler en feil i løpet av garantiperioden, vil ADAX eller deres offisielle servicesenter gratis reparere eventuelle feil/mangler forårsaket av material- eller produksjonsfeil. ADAX vil etter eget valg oppfylle sine garantiforpliktelser ved å reparere eller skifte ut defekte produkter eller deler på de defekte produktene. Ved bytte kan farge og modell være forskjellig fra det opprinnelige produktet som ble kjøpt. Den opprinnelige kjøpsdatoen vil fortsatt gjelde som start på garantiperioden. Garantiperioden utvides ikke selv om produktet er byttet eller reparert av ADAX eller deres servicesenter. IKKE INKLUDERT I GARANTIEN Feil eller mangler som skyldes feil håndtering eller bruk, og feil som skyldes bruk av uoriginale deler eller tilbehør som ikke er anbefalt av ADAX,dekkes ikke av garantien. Garantien dekker ikke skade forårsaket av eksterne faktorer, som for eksempel lyn, torden, vann og brann. Transportskader dekkes heller ikke. Man kan ikke kreve garanti hvis serienummeret på enheten er forandret, fjernet eller er uleselig. Ethvert garantikrav vil være ugyldig hvis enheten er reparert, forandret eller modifisert av kjøperen eller ukvalifisert, ikkeautorisert servicesenter. 5. SPESIFIKASJONER NO VV12T Effekt (W) 2000 Antall innstillinger 2 Innstillingsnivå (W) 1000/2000 Termostat Kaldluftsvifte Bærehåndtak Antifrostsystem (5 grader) Overopphetingsfunksjon Mål i cm (BxHxD) 24,5x28x11 IP-klassifisering IP20 Nettspenning (V) 230 Nettovekt (kg) 1,25 Godkjenninger CE, GS YTTERLIGERE INFORMASJON FINNES PÅ: 6

8 KÄYTTÖOHJE (SF) SISÄLLYS: 1. TOIMINTOKUVAUS 2. TURVALLISUUSOHJEET 3. ASENNUS 4. REKLAMAATIO-OIKEUS 5. TEKNISET TIEDOT 1. TOIMINTOKUVAUS 1) Kotelo 2) Etusäleikkö 3) Virtakytkin ja tehonsäätö 4) Termostaatti 2. TURVALLISUUSOHJEET Älä koskaan peitä lämpöpuhallinta. Älä sijoita lämpöpuhallinta välittömästi pistorasian alapuolelle. Älä kytke lämpöpuhallinta pistorasiaan kellokytkimellä tai muulla vastaavalla laitteella, joka voi kytkeä lämpöpuhaltimen automaattisesti päälle. Lämpöpuhallinta ei saa sijoittaa tiloihin, joissa käytetään tai säilytetään syttyviä nesteitä tai kaasuja. Jatkojohtoa käytettäessä sen pitää olla mahdollisimman lyhyt ja se pitää avata kokonaan. Älä koskaan kytke muita sähkölaitteita samaan pistorasiaan lämpöpuhaltimen kanssa. 3. ASENNUS Tarkista ennen pistokkeen kytkemistä pistorasiaan, että laitteen takapuolella olevassa arvokilvessä näkyvä jännitemerkintä vastaa sähköverkon jännitettä. Virtakytkimen on oltava OFF-asennossa, kun pistoke kytketään pistorasiaan tai irrotetaan pistorasiasta. Lämpöpuhallin sijoitetaan tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Läheisyydessä ei saa olla palavia materiaaleja kuten huonekaluja, verhoja tms. Kierrä termostaattia myötäpäivään, kunnes se ei enää kierry enempää. Anna termostaatin olla tässä asennossa, kunnes haluttu lämpötila on saavutettu, ja kierrä sen jälkeen termostaattia vastapäivään, kunnes laitteen virta katkeaa. Tämä on termostaatin oikea asento. Laite käynnistyy nyt automaattisesti, kun lämpötila laskee asetetun tason alle, ja sammuu automaattisesti, kun asetettu lämpötila on saavutettu. Jäätymisenestotoiminto Jäätymisenesto toimii, kun pääsäädin on käyttöasennossa. Silloin lämpötuuletin käynnistyy, kun lämpötila laskee alle 5 asteeseen. 7

9 Ylikuumentumissuoja: Jos laite ylikuumenee, lämmitys lakkaa automaattisesti. Jos ylikuumentumissuoja on lauennut, tee seuraavat toimet: Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta. Poista ylikuumentumisen syy (esimerkiksi liian vähäinen ilmankierto ilmanottoaukkojen peittämisen, pölyn tms. vuoksi). Anna laitteen jäähtyä muutama minuutti. Käynnistä laite sen jälkeen uudelleen. 4. REKLAMAATIO-OIKEUS ADAX-laitteilla on 24 kuukauden takuu. Takuuaika alkaa sinä päivänä, jolloin uusi laite ostetaan. Akkujen ja paristojen takuuaika on 6 kuukautta ostosta. Jos tarvikkeet tai viat aiheuttavat laitteelle vähäisiä toimintohäiriöitä tai laskevat hieman laitteen arvoa, takuu ei korvaa tällaisia menetyksiä. Takuu myönnetään alkuperäistä kuittia vastaan, jos kuitissa on mainittu ostopäivämäärä ja laitteen tyyppi. TAKUUTOIMET Palauta viallinen laite ADAXn palvelukeskukseen ostokuitin kera. Jos laitteeseen tulee vika takuuaikana, ADAX tai sen virallisesti nimetty palvelukeskus korjaa materiaali- tai valmistusvirheistä johtuvat viat maksutta. Alkuperäinen ostopäivämäärä määrää takuuajan alkamisajankohdan. Takuuaika ei pitene, jos ADAX tai sen nimetty palvelukeskus vaihtaa tai korjaa laitteen. TAKUUEHDOT Takuu ei korvaa vääränlaisesta käsittelystä tai käytöstä johtuvia vaurioita, eikä vaurioita, jotka johtuvat muiden kuin ADAXn suosittelemien, ei-alkuperäisten osien tai lisälaitteiden käytöstä. Langattomat ADAX-puhelimet on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan uudelleenladattavien paristojen kanssa. Takuu ei korvaa muiden kuin uudelleenladattavien paristojen käytöstä aiheutuneita vaurioita. Takuu ei korvaa ulkopuolisten tekijöiden, kuten salama-, vesi- tai palovahinkojen, aiheuttamia vaurioita eikä kuljetuksen aikana aiheutuneita vaurioita. Takuu ei ole voimassa, jos laitteen sarjanumero on muutettu, poistettu tai tehty lukemattomiksi. Takuu ei ole voimassa, jos laitteen omistaja tai epäpätevä, virallisesti nimeämätön ADAX-palvelukeskus on korjannut tai muutellut laitetta. 5. TEKNISET TIEDOT FI VV12T Teho (W) 2000 Säätöjen määrä 2 Säätötaso (W) 1000/2000 Termostaatti Kylmän ilman puhallus Kantokahva Jäätymisenestojärjestelmä (5 astetta) Ylikuumenemissuoja Mitat, cm (L x K x S) 24,5x28x11 IP-suojausluokitus IP20 Jännite (V) 230 Nettopaino (kg) 1,25 Hyväksynnät CE, GS LISÄTIETOJA SAA OSOITTEESTA 8

10 USER MANUAL (GB) TABLE OF CONTENTS: 1. FUNCTION OVERVIEW 2. SAFETY INSTRUCTIONS 4. WARRANTY 5. SPECIFICATIONS 1. FUNCTION OVERVIEW 1) Casing 2) Front grille 3) On/off power control 4) Thermostat 2. SAFETY INSTRUCTIONS Do not cover the fan heater. Do not place the fan heater immediately under a wall socket. Do not connect the fan heater using an on/off timer or other equipment which can automatically switch the device on. The fan heater should not be placed in rooms where flammable liquids or gases are used or stored. If an extension cord is used, it must be as short as possible and always be fully extended. You should never connect other appliances to the same mains socket as the fan heater. Before inserting the plug into the socket, check that the voltage specification on the manufacturer s plate on the back of the appliance corresponds to the mains voltage. The switch must be set to OFF both before the plug is inserted into the socket and before it is removed. The heater must be placed on a level, stable surface away from flammable materials such as furniture, curtains, etc. Turn the thermostat clockwise until it will not go any further. Leave the thermostat in this position until the desired temperature is achieved and then turn the thermostat anticlockwise until the appliance switches off. This is the correct setting for the thermostat. The appliance will now start automatically when the temperature falls below the set level and switch off again automatically when this temperature is reached. Anti-frost system For the anti-frost protection to work, the main regulator must be set in the operating position. When the regulator is in this position, the heater fan will start when the temperature falls below approx. 5 o C. 9

11 Overheating protection: In the event of overheating, the appliance will automatically stop heating. In the event of the overheating protection being activated, follow the procedure below: Switch the appliance off and pull the plug out. Remove the cause of the overheating (e.g. poor air circulation due to blocking of the air inlets, dust, etc.). Allow the appliance to cool for a few minutes. Then switch the appliance on again. 4. WARRANTY The ADAX units have a 24-month warranty period. The warranty period starts on the day the new unit is purchased. The warranty on batteries is limited to 6 months after purchase. Consumables or defects causing a negligible effect on the operation or value of the equipment are not covered. The warranty must be proven by presentation of the original purchase receipt, on which the date of purchase and the unit model are indicated. WARRANTY HANDLING A faulty unit needs to be returned to an ADAX service centre accompanied by a valid purchase note. If the unit develops a fault during the warranty period, ADAX or its officially appointed service centre will repair any defect caused by material or manufacturing faults free of charge. ADAX will at its discretion fulfil its warranty obligations by either repairing or replacing the faulty units or parts of the faulty units. In case of replacement, the colour and model can be different from that of the original purchased unit. The initial purchase date shall determine the start of the warranty period. The warranty period is not extended if the unit is replaced or repaired by ADAX or its officially appointed service centre. DISCLAIMER OF WARRANTY Damage or defects caused by incorrect treatment or operation and damage resulting from the use of non-original parts or accessories not recommended by ADAX are not covered by the warranty. The warranty does not cover damage caused by outside factors, such as lightning, water and fire, nor any damage caused during transportation. No warranty can be claimed if the serial number on the units has been changed, removed or rendered illegible. Any warranty claims will be invalid if the unit has been repaired, altered or modified by the buyer or by unqualified, non-officially appointed ADAX service centres. 5. SPECIFICATIONS GB VV12T Output (W) 2000 Number of settings 2 Setting level (W) 1000/2000 Thermostat Cold-air fan Carrying handle Anti-frost system (5 degrees) Overheating switch Dimensions in cm (WxHxD) 24,5x28x11 IP classification IP20 Voltage (V) 230 Net weight (kg) 1,25 Approvals CE, GS FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE VISIT 10

12 BEDIENUNGSANLEITUNG (DE) INHALTSVERZEICHNIS: 1. FUNKTIONSÜBERSICHT 2. SICHERHEITSANWEISUNGEN 4. GARANTIE 5. SPEZIFIKATIONEN 1. FUNKTIONSÜBERSICHT 1) Gehäuse 2) Frontgitter 3) Ein-/Ausschalten Leistungsstufen 4) Thermostat 2. SICHERHEITSANWEISUNGEN Den Heizlüfter niemals zudecken. Der Heizlüfter darf nicht direkt unter einer Wandsteckdose betrieben werden. Der Heizlüfter darf nicht von einer Zeitschaltuhr oder einem ähnlichen Gerät gesteuert werden. Kein Betrieb des Heizlüfters in Räumen, in denen entflammbare Flüssigkeiten oder Gase eingesetzt oder gelagert werden. Verlängerungskabel sollten so kurz wie möglich sein und immer vollständig von der Kabelrolle abgerollt werden. Kein Betrieb des Heizlüfters an einer Verteilersteckdose Überlastungsgefahr! Bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken, überprüfen Sie bitte die Spannungsangaben auf dem Typenschild hinten am Gerät, damit die Gerätespannung mit der Stromspannung übereinstimmt. Der Schalter muss auf OFF stehen, und zwar bevor der Stecker in die Steckdose gesteckt wird bzw. wenn er wieder herausgezogen wird. Das Heizgerät muss auf einer festen und ebenen Oberfläche stehen und nicht in der Nähe brennbarer Materialien wie Möbel, Gardinen u. Ä. Den Thermostat im Uhrzeigersinn drehen, bis es nicht weitergeht. Den Thermostat in dieser Position belassen, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Danach gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis das Gerät abschaltet. Das ist die korrekte Einstellung für den Thermostaten. Das Gerät schaltet jetzt automatisch ein, wenn die Temperatur unter das eingestellte Niveau absinkt. Bei Erreichen der Temperatur schaltet das Gerät automatisch wieder aus. Antifrostsystem Damit der Antifrostschutz wirken kann, muss der Hauptregler in Betriebsposition gebracht werden. Ist diese Position erreicht, schaltet der Heizventilator ein, wenn die Temperatur auf unter 5 º C absinkt. Schutz vor Überhitzung Bei Überhitzung schaltet die Heizung automatisch ab. Wenn der Überhitzungsschutz eingeschaltet ist, ist Folgendes zu tun: 11

13 Das Gerät abschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen. Die Überhitzungsursache beseitigen (beispielsweise zu geringe Luftzirkulation wegen Abdeckens der Lufteingänge, Staub u. Ä.). Das Gerät einige Minuten abkühlen lassen. Danach erneut einschalten. 4. GARANTIE ADAX Geräte haben eine 24 monatige Garantiezeit. Die Garantiezeit beginnt an dem Tag, an dem das neue Gerät erworben wurde. Verschleissartikel oder Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen, sind von der Garantie ausgeschlossen. Der Garantieanspruch muss durch den Originalkaufbeleg, auf dem das Kaufdatum und das Gerätemodell ersichtlich sind, nachgewiesen werden. Abwicklung des Garantiefalles Senden Sie das fehlerhafte Gerät mit dem gültigen Kaufbeleg an ein ADAX Servicezentrum. Tritt ein Gerätefehler innerhalb der Garantiezeit auf, übernimmt ADAX oder ein autorisiertes Servicezentrum unentgeltlich die Reparatur jedes durch einen Material- oder Herstellerfehler aufgetretenen Defekts. ADAX wird nach eigenem Ermessen die Garantieansprüche mittels Reparatur oder Austausch des fehlerhaften Gerätes oder von Teilen des fehlerhaften Gerätes erfüllen. Bei einem Austausch können die Farbe und das Modell vom eigentlich erworbenen Gerät abweichen. Das ursprüngliche Kaufdatum bestimmt den Beginn der Garantiezeit. Die Garantiezeit verlängert sich nicht, wenn das Gerät von ADAX oder von einem seiner autorisierten Servicezentren ausgetauscht oder repariert wird. Garantieausschlüsse Schäden oder Mängel, die durch unsachgemässe Handhabung oder Betrieb verursacht wurden, sowie Defekte, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen oder die Verwendung von nicht von ADAX empfohlenen Zubehör entstehen, werden nicht von Garantie abgedeckt. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch äussere Einflüsse entstanden sind, wie z.b. Blitzeinschlag, Wasser, Brände oder jegliche Transportschäden. Wenn die Seriennummer des Gerätes verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde, kann die Garantie nicht in Anspruch genommen werden. Alle Garantieansprüche erlöschen, wenn das Gerät durch den Käufer oder durch unqualifizierte und nichtautorisierte ADAX Servicezentren repariert, verändert oder umgebaut wurde. 5. SPEZIFIKATIONEN DE VV12T Leistung (W) 2000 Anzahl Einstellungen 2 Einstellungspegel (W) 1000/2000 Thermostat Kaltluftgebläse Tragegriff Antifrostsystem (5 Grad) Überhitzungsfunktion Abmessungen in cm (BxHxT) 24,5x28x11 IP-Klassifizierung IP20 Netzspannung (V) 230 Nettogewicht (kg) 1,25 Genehmigungen CE, GS WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF 12

14 DK Når apparatet ikke længere fungerer, skal det bortskaffes på en måde, så det belaster miljøet mindst muligt og i henhold til de regler, som gælder i din kommune. NO Apparater som ikke virker lenger, bør avhendes på en slik måte at de er til minst mulig belastning for miljøet, og i henhold til reglerne som gjelder i kommunen der du bor. SE När apparaten inte längre fungerar måste den kasseras på ett sådant sätt att den skadar miljön i minsta möjliga mån och i enlighet med de regler som gäller i din kommun. GB When the ADAX is no longer functional, it should be disposed of in such a way as to cause minimum environmental impact, in accordance with the regulations of you r local authority. FI Kun sähkölaite lakkaa toimimasta, se on hävitettävä tavalla, joka rasittaa ympäristöä mahdollisimman vähän ja on kunnassa voimassa olevien sääntöjen mukainen. DE Das Gerät ist nach Ablauf seiner Funktionsfähigkeit unter möglichst geringer Umweltbelastung zu entsor gen. Dabei sind die örtlichen Vorschriften Ihrer Wohngemeinde zu befolgen. 13

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

www.appliance-group.com

www.appliance-group.com www.appliance-group.com AGH-4200CH AGH-5000SI DK SE NO FI GB AGH-5000SI 03-07 08-12 13-17 18-22 23-28 BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER MANUAL AGH-4200CH DK Vi forbeholder

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

User Guide Bedienungsanleitung Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning EFC

User Guide Bedienungsanleitung Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning EFC User Guide edienungsanleitung rugervejledning rukerveiledning ruksanvisning G D DK N S www.exodraft.com 3001962-10.11 User Guide G How to use the control. 1. Start the chimney fan by pressing the ON/OFF-button

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler.

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Indbyggede ventiler LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Pilotstyret kontraventil Overcentreventil eller lastholdeventil. * Enkelt-

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

KCA Brugermanual

KCA Brugermanual KCA 14-010 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...4 Betjeningsinstruktioner...7 Konstant vandaftapning...8 Vedligeholdelse...9 Langtids opbevaring...10

Læs mere

MPR4 / MPR8. 3002980-2014-06-17.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

MPR4 / MPR8. 3002980-2014-06-17.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov 3002980-2014-06-17.fm MPR4 / MPR8 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk MPR4 MPR8 DK - Regulator for ventilationsmotorer

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax.

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax. 4G/LTE Filter Kit Channel 59 rt. No. 314080 Installation guide Installations guide Installations guide Installasjonsguide sennusopas triax.com Installation Guide Instruction 1. Turn off TV at the mains

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

ATG-2002 H APPLIANCE ATG-2002 H

ATG-2002 H APPLIANCE ATG-2002 H APPLIANCE 0 Appliance ATG-2002H DE DK ES FR FI GB IT NO NL PL SE SL TR BEDIENUNGSANLEITUNG BRUGERVEJLEDNING MANUAL DEL USUARIO MANUEL D UTILISATION KÄYTTÖOHJE USER MANUAL MANUALE DELL UTILIZZATORE ANVÄNDARHANDBOK

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element SE Oljefyllt element Säkerhetsföreskrifter Läs och följ säkerhetsföreskrifterna för elementet. Placera elementet på

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: info@kamstrup.com WEB: www.kamstrup.com 2 Contents Introduction

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Oblique solutions, corner solutions and backing

Oblique solutions, corner solutions and backing DK Monteringsvejledning Skråløsninger, hjørneløsninger og bagklædning Denne vejledning anvendes sammen med monteringsvejledning til standardskabe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsvejledning (K) Montering af fixlock beslag Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsanvisning (SV) Montering av fixlock Mounting instruction (G) Mounting the fixlock fittings

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

www.appliance-group.com Appliance ACV-3000 DK 01-04 BRUGERVEJLEDNING SE 05-08 BRUKSANVISNING NO 09-12 ANVÄNDARHANDBOK FI 13-16 KÄYTTÖOHJE GB 17-20 USER MANUAL DE 21-24 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

ATG-2001 APPLIANCE ATV-2001 / ATG-2001 ATV-2001

ATG-2001 APPLIANCE ATV-2001 / ATG-2001 ATV-2001 ATG-2001 APPLIANCE ATV-2001 0 Appliance DE DK ES FR FI GB IT NO NL PL SE SL TR BEDIENUNGSANLEITUNG BRUGERVEJLEDNING MANUAL DEL USUARIO MANUEL D UTILISATION KÄYTTÖOHJE USER MANUAL MANUALE DELL UTILIZZATORE

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

DK Brødrister...2. DE FI Toaster...16. Elektroniczny toster...19. www.adexi.eu PATIONLÄMMITIN... 11 UK QUARTZ HEATER... 14 DE QUARZHEIZER...

DK Brødrister...2. DE FI Toaster...16. Elektroniczny toster...19. www.adexi.eu PATIONLÄMMITIN... 11 UK QUARTZ HEATER... 14 DE QUARZHEIZER... DK Brødrister...2 SE 16520014 Brödrost...5 NO DK Brødrister QUARTZVARMER......8 2 FI SE Leivänpaahdin KVARTSVÄRMARE......10 5 UK NO Toaster KVARTSVARMER......13 8 DE FI Toaster...16 PATIONLÄMMITIN... 11

Læs mere

TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction

TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction M 536991000902092016 THERMEX TRIGGER MODULE 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

25.800+25.802+25.804+25.806+25.808

25.800+25.802+25.804+25.806+25.808 25.800+25.802+25.804+25.806+25.808 DK- Brugervejledning UK- User manual S - Bruksanvisning Pengeboks Digital Safetybox Digital Kassaskåpet Digital Sikkerhedsanvisninger Mange tak for dit valg af dette

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger:

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger: Sådan syr du basisrækkerne: Murstenssyning. Sy først trin 1, derefter sy trin 2, Giv ikke slip på perlerne før du har fået startet rigtigt, ellers kan de sno sig, og så må du starte forfra igen. Gentag

Læs mere

DK Håndmikser... 2 NO Håndmikser... 7 SE Handmixer... 12 FI Käsivatkain... 17 UK Hand mixer... 22 DE Handmixer... 27. www.adexi.eu

DK Håndmikser... 2 NO Håndmikser... 7 SE Handmixer... 12 FI Käsivatkain... 17 UK Hand mixer... 22 DE Handmixer... 27. www.adexi.eu 12200015 DK Håndmikser... 2 NO Håndmikser... 7 SE Handmixer... 12 FI Käsivatkain... 17 UK Hand mixer... 22 DE Handmixer... 27 www.adexi.eu INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndmikser,

Læs mere

MIG Manager Quickguide til Sigma/Sigma Galaxy/FLEX 2 betjeningspaneler

MIG Manager Quickguide til Sigma/Sigma Galaxy/FLEX 2 betjeningspaneler MIG Manager Quickguide til Sigma/Sigma Galaxy/FLEX 2 betjeningspaneler MIG Manager kan kun anvendes til maskiner udstyret med MIG Manager kit. Indlæs/Vent Valg af displayvisning Til-fra/op-ned justering

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Dansk...................5 Norsk................... 9 Suomi.................. 4 2 Kassens indhold 1 2 4 1. Venstre satellithøjtaler 2. Højre satellithøjtaler.

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings QVEX Clima Revideret 12-10-2011 /JLK mit: JLK CC: Dato: 12-10-2011 Indhoidsfortegnelse I Table

Læs mere

F1 PALLEREOL BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

F1 PALLEREOL BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING F1 PALLEREOL BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING (GB) INSTALLATION INSTRUCTIONS (D) MONTAGEANLEITUNG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Montagevejledning............... side 3 Belastningsoversigt...............side 7 Sikkerhed

Læs mere

Elektriske apparater forbundet til vandforsyningen Undgåelse af tilbagesugning og fejl på slangesæt

Elektriske apparater forbundet til vandforsyningen Undgåelse af tilbagesugning og fejl på slangesæt Dansk standard Rettelsesblad DS/EN 61770/Corr. Mar. 2011 1. udgave 2011-04-06 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61770/Corr. Mar. 2011:2011 Elektriske apparater forbundet

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

INSTRUCTIONS AVQM, PN 16/25 003R9105 003R9105 AVQM - PN 16/25. 1 = 120 o. 3 p b = 0.2 bar 7369151-6 SIBC R&D VI.55.N8.51 3/00

INSTRUCTIONS AVQM, PN 16/25 003R9105 003R9105 AVQM - PN 16/25. 1 = 120 o. 3 p b = 0.2 bar 7369151-6 SIBC R&D VI.55.N8.51 3/00 INSTRUCTIONS AVQM, PN 16/25 003R9105 003R9105 1 AVQM - PN 16/25 2 3 p b = 0.2 bar 1 = 120 o 1 = 120 o 3a p b = 0.5 bar 1-10 = DN 15-20 1-14 = DN 25-32 4a 4b 4c 4d DANSK AVQM er en selvvirkende flowregulator

Læs mere

96138 DK - Brugervejledning Rygsprøjte med pumpe S - Bruksanvisning Tryckspruta med pump UK - User manual Knapsack pressure Sprayer with pump

96138 DK - Brugervejledning Rygsprøjte med pumpe S - Bruksanvisning Tryckspruta med pump UK - User manual Knapsack pressure Sprayer with pump 96138 DK - Brugervejledning S - Bruksanvisning UK - User manual Rygsprøjte med pumpe Tryckspruta med pump Knapsack pressure Sprayer with pump DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion

Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO 16000-18/Cor. 1 1. udgave 2012-01-18 Indendørsluft Del 18: Påvisning og antalsbestemmelse af skimmelsvampe Prøvetagning ved impaktion Indoor air Part 18: Detection and

Læs mere

Model: VOC75 / VOC70

Model: VOC75 / VOC70 Model: VOC75 / VOC70 Brugsvejledning DK 3 Users manual UK 6 113-090213 1 DK Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner 3 Udpakning og opstilling 3 El-tilslutning 3 Opstart 3 Termostaten 4 Afrimning 4 Lys

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

INTRODUKTION GENERELLE SIKKERHEDSFOR- SKRIFTER. Apparatet må ikke anvendes sammen med et tænd/sluk-ur eller et separat fjernbetjeningssystem.

INTRODUKTION GENERELLE SIKKERHEDSFOR- SKRIFTER. Apparatet må ikke anvendes sammen med et tænd/sluk-ur eller et separat fjernbetjeningssystem. 16180101 DK 2 i 1-blender og smoothie to go... 2 NO 2 i 1 hurtigmikser og til smoothie på reisen... 6 SE 2-i-1 mixer och smoothie to go... 10 FI 2 in 1 tehosekoitin ja... mukaan otettava smoothie-astiax...

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

Color Line Outdoor 1

Color Line Outdoor 1 Color Line Outdoor 1 Peanco outdoor 9010 White ygningsarkitektur undergår løbende forandringer, baseret på udvikling af enye materialer og konstruktionsformer, sideløbende med ændringer i menneskers adfærdsmønster.

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Sandberg USB 1.1 Boost

Sandberg USB 1.1 Boost Sandberg USB 1.1 Boost System requirements Pentium PC or compatible 1 available PCI slot PCI 2.1 compliancy CD-ROM drive or Internet connection Windows 98/Me/2000/XP [130-00] Rev. 14.11.03 SUOMEN SVENSKA

Læs mere

SPEEDY brugsvejledning

SPEEDY brugsvejledning SPEEDY brugsvejledning tak for at du har købt vores moderne mulitmedia stol SPEEDY. Betræk læderlook og mesh - inkl. soundsystem og subwoofer - alle elektriske apperater med hovedtelefoner eller RCA-udgang

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

KCM 18-008. Brugermanual

KCM 18-008. Brugermanual KCM 18-008 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Vigtig sikkerheds information...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Betjenings instruktioner...fejl!

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere