6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL 80543 PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning."

Transkript

1 MODEL M TENT INSTRUCTION MANUAL DK N S FI GB D PARTYTELT Brugsanvisning PARTYTELT Bruksanvisning PARTYTÄLT Bruksanvisning JUHLATELTTA Käyttöohje 6 12 M TENT Instruction manual PARTYZELT Gebrauchsanweisung

2 DANSK BRUGSANVISNING Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye partytelt, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager partyteltet i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om partyteltet. Tekniske data Teltstænger: 1,20 mm stålrør, diameter 38 mm Teltdug: polyethylen, 240 g/m 2 Sidehøjde: Midterhøjde: 2,12 m 2,98 m Partyteltets dele 1. Korte stænger (28 stk.) 2. Lange stænger (30 stk.) 3. Ben (14 stk.) 4. Tværstivere, hunkobling (7 stk.) 5. Tværstivere, hankobling (7 stk.) 6. 3-vejshjørner 110 (4 stk.) 7. 4-vejshjørner 110 (8 stk.) 8. 3-vejshjørner 140 (2 stk.) 9. 4-vejshjørner 140 (4 stk.) 10. Lige korsstykker (10 stk.) 11. Lige T-stykker (4 stk.) 12. Tag (1 stk.) 13. Sidepaneler (12 stk.) 14. Dørpaneler (2 stk.) 2

3 DANSK BRUGSANVISNING Opstilling Læg samtlige stænger, stykker og hjørner ud på jorden som vist på den øverste tegning. Skub stængerne ind i hjørnerne, korsstykkerne og T- stykkerne. Saml tværstiverne (4 og 5) parvis, og monter dem mellem T-stykkerne/korsstykkerne som vist på den nederste tegning. 3

4 DANSK BRUGSANVISNING Løft den ene side af tagkonstruktionen, og isæt benene (3). Træk herefter taget (12) hen over tagkonstruktionen, og bind det fast. Løft herefter den anden side af tagkonstruktionen, og monter de resterende ben. Hæng sidepanelerne op. Partyteltet kan sikres med barduner eller andre forankringer, hvis det er nødvendigt. Rengøring og vedligehold Taget og sidepanelerne kan vaskes i sæbevand. Mug og skjolder kan fjernes med en mild klorinopløsning. Følg producentens anvisninger, og afprøv altid klorinopløsningen på et sted, der ikke kan ses, for at sikre, at det ikke forårsager misfarvning. Bemærk! Partyteltet må ikke pakkes sammen i våd tilstand. Lad det tørre helt, inden du pakker det sammen. 4

5 NORSK BRUKSANVISNING Introduksjon For at du skal få mest mulig glede av det nye partyteltet ditt, bør du lese denne bruksanvisningen og de vedlagte sikkerhetsforskriftene før du begynner å bruke partyteltet. Vi anbefaler deg også å ta være påbruksanvisningen i tilfelle du skulle få behov for å lese mer om partyteltets funksjoner om igjen senere. Tekniske data Teltstenger: 1,20 mm stålrør, 38 mm diameter Teltduk: polyetylen, 240 g/m 2 Vegghøyde: Mønehøyde: 2,12 m 2,98 m Partyteltets deler 1. Korte stenger (28 stk.) 2. Lange stenger (30 stk.) 3. Bein (14 stk.) 4. Tverrstivere, hunnkobling (7 stk.) 5. Tverrstivere, hannkobling (7 stk.) 6. 3-veishjørner 110 (4 stk.) 7. 4-veishjørner 110 (8 stk.) 8. 3-veishjørner 140 (2 stk.) 9. 4-veishjørner 140 (4 stk.) 10. Like korsstykker (10 stk.) 11. Like T-stykker (4 stk.) 12. Takduk (1 stk.) 13. Veggduker (12 stk.) 14. Dørpaneler (2 stk.) 5

6 NORSK BRUKSANVISNING Oppstilling Legg samtlige stenger, stykker og hjørner på bakken som vist på den øverste tegningen. Skyv stengene inn i hjørnene, korsstykkene og T-stykkene. Samle tverrstiverne (4 og 5) parvis og monter dem mellom T-stykkene/korsstykkene som vist på den nederste tegningen. 6

7 NORSK BRUKSANVISNING Løft den ene siden av takkonstruksjonen og monter beina (3). Trekk deretter takduken (12) over takkonstruksjonen og bind den fast. Løft deretter den andre siden av takkonstruksjonen og monter de resterende beina. Heng opp veggdukene. Partyteltet kan sikres med barduner eller andre forankringer hvis det er nødvendig. Rengjøring og vedlikehold Tak- og veggdukene kan vaskes i såpevann. Mugg og skjolder kan fjernes med en mild kloroppløsning. Følg produsentens anvisninger, og test alltid kloroppløsningen på et sted som ikke kan ses, for å sikre at den ikke forårsaker misfarging. Merk! Partyteltet må ikke pakkes sammen i våt tilstand. La det tørke helt før du pakker det sammen. 7

8 SVENSKA BRUKSANVISNING Introduktion För att du ska få så stor glädje som möjligt av ditt nya partytält rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning och de medföljande säkerhetsföreskrifterna innan du börjar använda det. Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver läsa informationen om de olika funktionerna igen. Tekniska data Tältstänger: 1,20 mm stålrör, diameter 38 mm Tältduk: polyetylen, 240 g/m 2 Sidohöjd: Mitthöjd: 2,12 m 2,98 m Partytältets delar 1. Korta stänger (28 st.) 2. Långa stänger (30 st.) 3. Ben (14 st.) 4. Tvärstöd, honkoppling (7 st.) 5. Tvärstöd, hankoppling (7 st.) 6. Trevägshörn 110 (4 st.) 7. Fyrvägshörn 110 (8 st.) 8. Trevägshörn 140 (2 st.) 9. Fyrvägshörn 140 (4 st.) 10. Raka korsstycken (10st.) 11. Raka T-stycken -(4 st.) 12. Tak (1 st.) 13. Sidopaneler (12 st.) 14. Dörrpaneler (2st.) 8

9 SVENSKA BRUKSANVISNING Uppställning Lägg ut samtliga stänger, delar och hörn på marken enligt den övre illustrationen. Skjut in stängerna i hörn, korsstycken och T-stycken. Samla tvärstöden (4 och 5) parvis och montera dem mellan T-styckena/korsstyckena enligt den nedre illustrationen. 9

10 SVENSKA BRUKSANVISNING Lyft upp ena sidan av takkonstruktionen och sätt i benen (3). Dra därefter taket (12) över takkonstruktionen och bind fast det. Lyft sedan upp den andra sidan av takkonstruktionen och montera på de resterande benen. Häng upp sidopanelerna. Partytältet kan säkras med stålvajrar eller andra förankringar om så krävs. Rengöring och underhåll Taket och sidopanelerna kan tvättas i såpvatten. Mögel och fläckar kan avlägsnas med en mild klorlösning. Följ tillverkarens anvisningar och testa alltid klorlösningen på ett ställe som inte syns för att garantera att den inte orsakar missfärgning. Obs! Partytältet får inte packas ihop i vått tillstånd. Låt det torka helt innan du packar ihop det. 10

11 SUOMI KÄYTTÖOHJE Johdanto Saat juhlateltasta suurimman hyödyn, kun luet käyttöohjeen ja turvallisuusohjeet läpi ennen juhlateltan käyttöönottoa. Säilytä tämä käyttöohje, jotta voit tarvittaessa palauttaa mieleesi juhlatelttaa koskevat tiedot. Tekniset tiedot Telttaputket: 1,20 mm:n teräsputket, halkaisija 38 mm Telttakangas polyeteeni, 240 g/m 2 Sivukorkeus: Harjakorkeus: 2,12 m 2,98 m Juhlateltan osat 1. Lyhyet putket (28 kpl) 2. Pitkät putket (30 kpl) 3. Jalat (14 kpl) 4. Poikittaistuet, naarasliitäntä (7 kpl) 5. Poikittaistuet, urosliitäntä (7 kpl) 6. Kolmesuuntaiset kulmakappaleet 110 (4 kpl) 7. Nelisuuntaiset kulmakappaleet 110 (8 kpl) 8. Kolmesuuntaiset kulmakappaleet 140 (2 kpl) 9. Nelisuuntaiset kulmakappaleet 140 (4 kpl) 10. Suorat ristikappaleet (10 kpl) 11. Suorat T-kappaleet (4 kpl) 12. Katto (1 kpl) 13. Sivupaneelit (12 kpl) 14. Ovipaneelit (2 kpl) 11

12 SUOMI KÄYTTÖOHJE Pystytys Asettele kaikki putket, kappaleet ja kulmakappaleet maahan piirroksen osoittamalla tavalla. Työnnä putket kulmiin, ristikappaleisiin ja T-kappaleisiin. Yhdistä poikittaistuet (4 ja 5) pareittain ja asenna ne T-kappaleiden/ristikappaleiden väliin alla olevan piirroksen osoittamalla tavalla. 12

13 SUOMI KÄYTTÖOHJE Nosta kattorakennetta yhdestä sivusta ja asenna jalat (3). Vedä sen jälkeen katto (12) kattorakenteen päälle ja solmi kiinni. Nosta kattorakennetta sen jälkeen toisesta sivusta ja kiinnitä loput jalat. Ripusta sivupaneelit. Juhlateltan kiinnitys voidaan tarvittaessa varmistaa esimerkiksi vaijereilla. Puhdistus ja kunnossapito Katon ja sivupaneelit voi pestä saippuavedellä. Homeen ja tahrat voi poistaa miedolla kloriittiliuoksella. Noudata valmistajan ohjeita ja kokeile kloriittiliuosta aina huomaamattomaan kohtaan varmistaaksesi, ettei se aiheuta värimuutoksia. Huomautus! Juhlatelttaa ei saa laittaa säilytykseen märkänä. Annan teltan kuivua täysin, ennen kuin laitat sen säilytykseen. 13

14 ENGLISH INSTRUCTION MANUAL Introduction To get the most out of your new pavilion, please read this manual and the safety instructions before use. Please also save theinstructions, as you may need to refer to them at a later date. Technical data Tent poles: 1.20 mm steel tubing, 38 mm diameter Fabric: polyethylene, 240 g/m 2 Sides, height: 2.12 m Centre, height: 2.98 m Main components 1. Short poles (28 pcs) 2. Long poles (30 pcs) 3. Shanks (14 pcs) 4. Cross-braces, female coupling (7 pcs.) 5. Cross-braces, male coupling (7 pcs.) 6. 3-way corners 110 (4 pcs) 7. 4-way corners 110 (8 pcs) 8. 3-way corners 140 (2 pcs) 9. 4-way corners 140 (4 pcs) 10. Straight cross-pieces (10 pcs) 11. Straight T-pieces (4 pcs.) 12. Roof (1 pce) 13. Side panels (12 pcs) 14. Door panels (2 pcs.) 14

15 ENGLISH INSTRUCTION MANUAL Erection Lay all poles, pieces and corners out on the ground as shown in the diagram. Insert poles into corners, cross-pieces and T-pieces. Assemble the cross-braces (4 and 5) in pairs, and fit them between the T-pieces/cross-pieces as shown on the lower drawing. 15

16 ENGLISH INSTRUCTION MANUAL Lift one side of the roof structure and insert the legs (3). Pull the roof (12) over its supporting structure and tie it securely in place. Lift the other side of the roof structure up and insert the remaining shanks. Hang the side panels. The pavilion can be tied down with guy ropes or some other form of anchoring if required. Cleaning and maintenance Roof and side panels can be washed with soapy water. Mould and discolouring can be removed with a mild bleach solution. Follow the manufacturer s instructions and always try the solution on a place that will not be visible to ensure it does not miscolour. Note! Do not pack the pavilion away when wet. Let it dry completely before folding and packing it. 16

17 DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG Einführung Damit Sie an Ihrem neuen Partyzelt möglichst lange Freude haben, bitten wir Sie, Gebrauchsanweisung und beiliegende Sicherheitshinweise vor Ingebrauchnahme sorgfältig durchzulesen. Ferner wird empfohlen, die Gebrauchsanweisung zum eventuellen späteren Nachschlagen aufzubewahren. Technische Daten Zeltgestänge: 1,20 mm Stahlrohr, Durchmesser 38 mm Zelthaut: Polyethylen, 240 g/m 2 Seitenhöhe: Mittelhöhe: 2,12 m 2,98 m Teile des Partyzelts 1. Kurze Stangen (28 Stck.) 2. Lange Stangen (30 Stck.) 3. Beine (14 Stck.) 4. Querstreben, weiblich (7 Stck.) 5. Querstreben, männlich (7 Stck.) 6. 3er-Eckverbindungen 110 (4 Stck.) 7. 4er-Eckverbindungen 110 (8 Stck.) 8. 3er-Eckverbindungen 140 (2 Stck.) 9. 4er-Eckverbindungen 140 (4 Stck.) 10. Gerade Kreuzstücke (10 Stck.) 11. Gerade T-Stück (4 Stck.) 12. Dach (1 Stck.) 13. Seitenteile (12 Stck.) 14. Türteile (2 Stck.) 17

18 DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG Aufstellung Legen Sie sämtliche Stangen, Stücken und Eckverbindungen wie auf der obigen Zeichnung gezeigt auf dem Boden aus. Stecken Sie die Stangen in die Ecken, die Kreuzstücke und die T-Stücke. Stecken Sie die Querstreben (4 und 5) paarweise zusammen, und montieren Sie sie wie auf der unteren Zeichnung gezeigt zwischen den T-Stücken/ Kreuzstücken. 18

19 DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG Heben Sie die eine Seite des Zeltgerüsts an und setzen Sie die Beine (3) ein. Ziehen Sie anschließend das Dach (12) über das Zeltgerüst und binden es fest. Nun heben Sie die andere Seite des Zeltgerüsts an und bringen die restlichen Beine an. Hängen Sie die Seitenteile an. Das Partyzelt kann nötigenfalls mit Hilfe von Abspannseilen oder anderlei Verankerungen gesichert werden. Reinigung und Wartung Dach und Seitenteile lassen sich mit Seifenlauge abwaschen. Schimmel und Stockflecken können mit einer milden Chlorlösung entfernt werden. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und testen Sie die Chlorlösung stets an einer nicht sichtbaren Stelle, um sicherzugehen, dass keine Verfärbungen auftreten. Achtung! Das Partyzelt darf nicht in nassem Zustand zusammengelegt und verpackt werden. Lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie es zusammenpacken. 19

6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL 80553 PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL 80553 PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 80553 6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL DA NO SV FI EN DE PARTYTELT Brugsanvisning PARTYTELT Bruksanvisning PARTYTÄLT Bruksanvisning JUHLATELTTA Käyttöohje 6 12 M TENT Instruction manual PARTYZELT Gebrauchsanweisung

Læs mere

5 4 M PAVILION INSTRUCTION MANUAL MODEL 80546 PARTYTELT 5 4 M PARTYTELT 5 4 M PARTYTÄLT 5X4 M. JUHLATELTTA 5 4 M Käyttöohje PARTYZELT 5X4 M

5 4 M PAVILION INSTRUCTION MANUAL MODEL 80546 PARTYTELT 5 4 M PARTYTELT 5 4 M PARTYTÄLT 5X4 M. JUHLATELTTA 5 4 M Käyttöohje PARTYZELT 5X4 M MODEL 80546 5 4 M PAVILION INSTRUCTION MANUAL DK N S FI GB D PARTYTELT 5 4 M Brugsanvisning PARTYTELT 5 4 M Bruksanvisning PARTYTÄLT 5X4 M Bruksanvisning JUHLATELTTA 5 4 M Käyttöohje 5 4 M PAVILION Instruction

Læs mere

GARDEN PAVILION INSTRUCTION MANUAL MODEL 80559 HAVEPAVILLON SELSKAPSTELT TRÄDGÅRDSTÄLT. PUUTARHATELTTA Käyttöohje PARTYZELT.

GARDEN PAVILION INSTRUCTION MANUAL MODEL 80559 HAVEPAVILLON SELSKAPSTELT TRÄDGÅRDSTÄLT. PUUTARHATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. MODEL 80559 GARDEN PAVILION INSTRUCTION MANUAL DK N S FI GB D HAVEPAVILLON Brugsanvisning SELSKAPSTELT Bruksanvisning TRÄDGÅRDSTÄLT Bruksanvisning PUUTARHATELTTA Käyttöohje GARDEN PAVILION Instruction

Læs mere

GARDEN PAVILION INSTRUCTION MANUAL HAVEPAVILLON SELSKAPSTELT TRÄDGÅRDSTÄLT. PUUTARHATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning.

GARDEN PAVILION INSTRUCTION MANUAL HAVEPAVILLON SELSKAPSTELT TRÄDGÅRDSTÄLT. PUUTARHATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. MODEL 80547 GARDEN PAVILION INSTRUCTION MANUAL DA NO SV FI EN DE HAVEPAVILLON Brugsanvisning SELSKAPSTELT Bruksanvisning TRÄDGÅRDSTÄLT Bruksanvisning PUUTARHATELTTA Käyttöohje GARDEN PAVILION Instruction

Læs mere

5 4 M PAVILION INSTRUCTION MANUAL PARTYTELT 5 4 M PARTYTELT 5 4 M PARTYTÄLT 5 4 M. JUHLATELTTA 5 4 M Käyttöohje PARTYZELT 5 4 M.

5 4 M PAVILION INSTRUCTION MANUAL PARTYTELT 5 4 M PARTYTELT 5 4 M PARTYTÄLT 5 4 M. JUHLATELTTA 5 4 M Käyttöohje PARTYZELT 5 4 M. MODEL 624130 5 4 M PAVILION INSTRUCTION MANUAL DK NO SE FI GB DE PARTYTELT 5 4 M Brugsanvisning PARTYTELT 5 4 M Bruksanvisning PARTYTÄLT 5 4 M Bruksanvisning JUHLATELTTA 5 4 M Käyttöohje 5 4 M PAVILION

Læs mere

5 10 M TENT INSTRUCTION MANUAL PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Instruction manual

5 10 M TENT INSTRUCTION MANUAL PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Instruction manual MODEL 624110 5 10 M TENT INSTRUCTION MANUAL DK NO SE FI GB DE PARTYTELT Brugsanvisning PARTYTELT Bruksanvisning PARTYTÄLT Bruksanvisning JUHLATELTTA Käyttöohje 5 10 M TENT Instruction manual PARTYZELT

Læs mere

HAVEPAVILLON. Brugsanvisning SELSKAPSTELT. Bruksanvisning TRÄDGÅRDSTÄLT. Bruksanvisning. PUUTARHATELTTA Käyttöohje. Instruction manual PARTYZELT

HAVEPAVILLON. Brugsanvisning SELSKAPSTELT. Bruksanvisning TRÄDGÅRDSTÄLT. Bruksanvisning. PUUTARHATELTTA Käyttöohje. Instruction manual PARTYZELT MODEL 624124 GARDEN PAVILION INSTRUCTION MANUAL DK NO SE FI GB DE HAVEPAVILLON Brugsanvisning SELSKAPSTELT Bruksanvisning TRÄDGÅRDSTÄLT Bruksanvisning PUUTARHATELTTA Käyttöohje GARDEN PAVILION Instruction

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Oblique solutions, corner solutions and backing

Oblique solutions, corner solutions and backing DK Monteringsvejledning Skråløsninger, hjørneløsninger og bagklædning Denne vejledning anvendes sammen med monteringsvejledning til standardskabe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 46050 Brugsanvisning Bruksanvisning DK S DK TLT Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye telt, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager teltet i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Fitting instructions

Fitting instructions DK Monteringsvejledning Til lykke med Deres nye skydedørsgarderobe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset på mål, og indrettet efter Deres ønsker og behov. I denne vejledning er

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsvejledning (K) Montering af fixlock beslag Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsanvisning (SV) Montering av fixlock Mounting instruction (G) Mounting the fixlock fittings

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: info@kamstrup.com WEB: www.kamstrup.com 2 Contents Introduction

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

MODEL MULTI-FUNCTION LEVEL INSTRUCTION MANUAL MULTIVATERPAS DK

MODEL MULTI-FUNCTION LEVEL INSTRUCTION MANUAL MULTIVATERPAS DK MODEL 53591 MULTI-FUNCTION LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK N S FI MULTIVATERPAS Brugsanvisning MULTIVATERPASS Bruksanvisning MULTIVATTENPASS Bruksanvisning MONITOIMIVESIVAAKA Käyttöohje 2 3 4 5 Fremstillet

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsvejledning (K) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsanvisning (SV) Montering av armstöd, griphandtag

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

The EAL Jobportal. How to get started

The EAL Jobportal. How to get started The EAL Jobportal How to get started Be prepared Before you start You need to know the ID of your Uni login (WAYF login) You need a browser like Firefox, Safari, Google Chrome (or IE 9 or higher) You need

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Villa 550 / Villa 650 R4223 V7 2014

Villa 550 / Villa 650 R4223 V7 2014 Villa 550 / Villa 650 R43 V7 04 Tillykke med dit nye Villa helårstelt Denne vejledning beskriver opstillingsprocessen. Studer vejledningen nøje før påbegyndelse af processen og vær opmærksom på din egen

Læs mere

Toddler Roller NXT90 B

Toddler Roller NXT90 B Toddler Roller NXT90 B Brugsanvisning SE DK NO DE UK FI Kassens Indhold 4 stk. ETP 5mm skruer 1 stk. Ståbræt pedal 1 stk. Pedal feste Instruktionsmanaul för, Brugsanvisning for, Bruksanvisning for, Gebrauchsanweisung

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger:

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger: Sådan syr du basisrækkerne: Murstenssyning. Sy først trin 1, derefter sy trin 2, Giv ikke slip på perlerne før du har fået startet rigtigt, ellers kan de sno sig, og så må du starte forfra igen. Gentag

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

HIGHLINE CUSTOM DK MONTERINGSVEJLEDNING UK CONSTRUCTION GUIDE DE EINBAULEITUNG FI RAKENNUSOHJEET NO BYGGEVEILEDNING

HIGHLINE CUSTOM DK MONTERINGSVEJLEDNING UK CONSTRUCTION GUIDE DE EINBAULEITUNG FI RAKENNUSOHJEET NO BYGGEVEILEDNING DK MONTERINGSVEJLEDNING UK CONSTRUCTION GUIDE DE EINBAULEITUNG FI RAKENNUSOHJEET NO BYGGEVEILEDNING 9 LINJE MONTERING EKSEMPEL MED 0 MM FLISE Stel Customløsningen består af et stel og en base i stål. Stellets

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

NO-Bruksanvisning Voksi Classic GB - User manual Voksi Classic SE-Instruktionsbok Voksi Classic DK-Brugsanvisning Voksi Classic. Design for your baby!

NO-Bruksanvisning Voksi Classic GB - User manual Voksi Classic SE-Instruktionsbok Voksi Classic DK-Brugsanvisning Voksi Classic. Design for your baby! NO-Bruksanvisning Voksi Classic GB - User manual Voksi Classic SE-Instruktionsbok Voksi Classic DK-Brugsanvisning Voksi Classic Design for your baby! NO - side 2-6 Voksi Classic har ulike brettemetoder

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Loire straight 140,

Loire straight 140, Loire straight 140, 40-40130-9 Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung PDF 6048 / 01.01.2011 DS 3028 Alle mål i mm All measurements in mm Alle Abmessungen in mm * I henhold til DS 3028 **

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions Assembly instructions D F DK S N Montageanleitung Notice de Montage Montagevejledning Monteringsanvisning Montasjeveiledning GAIA JUMBO Item No. Part Sect. Ref. Size mm Quantity Item No. Part Sect. Ref.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

POP-UP TÄLT POPUP-TELT POP-UP-TELTTA POP OP-TELT

POP-UP TÄLT POPUP-TELT POP-UP-TELTTA POP OP-TELT POP-UP TÄLT POPUP-TELT POP-UP-TELTTA POP OP-TELT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-07-05 Biltema Nordic Services AB SE POP-UP TÄLT MONTERING

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

! WARNINGS: ! Warning:

! WARNINGS: ! Warning: Premium GB Warning! Read these instructions carefully and save them for later use. Your child s safety may depend on it. This product complies to current standard EN1888:2012. Caution: 1. This stroller

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSORI. Brugsanvisning. Bruksanvisning

MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSORI. Brugsanvisning. Bruksanvisning MODEL 596 9617 MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning 2 N Bruksanvisning 3 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør 7080 Børkop Danmark. S FI Bruksanvisning I Käyttöohje 4 5 Produsert i P.R.C. EU-importør

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

SOLAR GARDEN LIGHT INSTRUCTION MANUAL MODEL 80620 HAVELAMPE MED SOLCELLER HAGELAMPE MED SOLCELLER TRÄDGÅRDSLAMPA MED SOLCELLER

SOLAR GARDEN LIGHT INSTRUCTION MANUAL MODEL 80620 HAVELAMPE MED SOLCELLER HAGELAMPE MED SOLCELLER TRÄDGÅRDSLAMPA MED SOLCELLER MODEL 80620 SOLAR GARDEN LIGHT INSTRUCTION MANUAL DA HAVELAMPE MED SOLCELLER Brugsanvisning 2 NO HAGELAMPE MED SOLCELLER Bruksanvisning 4 SV TRÄDGÅRDSLAMPA MED SOLCELLER Bruksanvisning 6 FI PUUTARHAVALAISIN,

Læs mere

Svenska. Monteringsanvisning gop Entrétak Stratus Säkerhetsrekommendationer. Rengöring

Svenska. Monteringsanvisning gop Entrétak Stratus Säkerhetsrekommendationer. Rengöring Monteringsanvisning gop Entrétak Stratus 1500 Verktyg & utrustning Måttband Arbetshandskar Plast- eller gummiklubba Smörjmedel Stjärnskruvmejsel Stege Borrmaskin 8 & 10 mm betongborr Besök vår webbplats

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

SOLAR POWER GARDEN LAMP

SOLAR POWER GARDEN LAMP MODEL 80640 SOLAR POWER GARDEN LAMP INSTRUCTION MANUAL DK BEDLAMPE MED SOLCELLER Brugsanvisning N BEDLAMPE MED SOLCELLER Bruksanvisning S TRÄDGÅRDSLAMPA MED SOLCELLER Bruksanvisning 2 3 4 FI AURINKOKENNOILLA

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere