6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL 80543 PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning."

Transkript

1 MODEL M TENT INSTRUCTION MANUAL DK N S FI GB D PARTYTELT Brugsanvisning PARTYTELT Bruksanvisning PARTYTÄLT Bruksanvisning JUHLATELTTA Käyttöohje 6 12 M TENT Instruction manual PARTYZELT Gebrauchsanweisung

2 DANSK BRUGSANVISNING Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye partytelt, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager partyteltet i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om partyteltet. Tekniske data Teltstænger: 1,20 mm stålrør, diameter 38 mm Teltdug: polyethylen, 240 g/m 2 Sidehøjde: Midterhøjde: 2,12 m 2,98 m Partyteltets dele 1. Korte stænger (28 stk.) 2. Lange stænger (30 stk.) 3. Ben (14 stk.) 4. Tværstivere, hunkobling (7 stk.) 5. Tværstivere, hankobling (7 stk.) 6. 3-vejshjørner 110 (4 stk.) 7. 4-vejshjørner 110 (8 stk.) 8. 3-vejshjørner 140 (2 stk.) 9. 4-vejshjørner 140 (4 stk.) 10. Lige korsstykker (10 stk.) 11. Lige T-stykker (4 stk.) 12. Tag (1 stk.) 13. Sidepaneler (12 stk.) 14. Dørpaneler (2 stk.) 2

3 DANSK BRUGSANVISNING Opstilling Læg samtlige stænger, stykker og hjørner ud på jorden som vist på den øverste tegning. Skub stængerne ind i hjørnerne, korsstykkerne og T- stykkerne. Saml tværstiverne (4 og 5) parvis, og monter dem mellem T-stykkerne/korsstykkerne som vist på den nederste tegning. 3

4 DANSK BRUGSANVISNING Løft den ene side af tagkonstruktionen, og isæt benene (3). Træk herefter taget (12) hen over tagkonstruktionen, og bind det fast. Løft herefter den anden side af tagkonstruktionen, og monter de resterende ben. Hæng sidepanelerne op. Partyteltet kan sikres med barduner eller andre forankringer, hvis det er nødvendigt. Rengøring og vedligehold Taget og sidepanelerne kan vaskes i sæbevand. Mug og skjolder kan fjernes med en mild klorinopløsning. Følg producentens anvisninger, og afprøv altid klorinopløsningen på et sted, der ikke kan ses, for at sikre, at det ikke forårsager misfarvning. Bemærk! Partyteltet må ikke pakkes sammen i våd tilstand. Lad det tørre helt, inden du pakker det sammen. 4

5 NORSK BRUKSANVISNING Introduksjon For at du skal få mest mulig glede av det nye partyteltet ditt, bør du lese denne bruksanvisningen og de vedlagte sikkerhetsforskriftene før du begynner å bruke partyteltet. Vi anbefaler deg også å ta være påbruksanvisningen i tilfelle du skulle få behov for å lese mer om partyteltets funksjoner om igjen senere. Tekniske data Teltstenger: 1,20 mm stålrør, 38 mm diameter Teltduk: polyetylen, 240 g/m 2 Vegghøyde: Mønehøyde: 2,12 m 2,98 m Partyteltets deler 1. Korte stenger (28 stk.) 2. Lange stenger (30 stk.) 3. Bein (14 stk.) 4. Tverrstivere, hunnkobling (7 stk.) 5. Tverrstivere, hannkobling (7 stk.) 6. 3-veishjørner 110 (4 stk.) 7. 4-veishjørner 110 (8 stk.) 8. 3-veishjørner 140 (2 stk.) 9. 4-veishjørner 140 (4 stk.) 10. Like korsstykker (10 stk.) 11. Like T-stykker (4 stk.) 12. Takduk (1 stk.) 13. Veggduker (12 stk.) 14. Dørpaneler (2 stk.) 5

6 NORSK BRUKSANVISNING Oppstilling Legg samtlige stenger, stykker og hjørner på bakken som vist på den øverste tegningen. Skyv stengene inn i hjørnene, korsstykkene og T-stykkene. Samle tverrstiverne (4 og 5) parvis og monter dem mellom T-stykkene/korsstykkene som vist på den nederste tegningen. 6

7 NORSK BRUKSANVISNING Løft den ene siden av takkonstruksjonen og monter beina (3). Trekk deretter takduken (12) over takkonstruksjonen og bind den fast. Løft deretter den andre siden av takkonstruksjonen og monter de resterende beina. Heng opp veggdukene. Partyteltet kan sikres med barduner eller andre forankringer hvis det er nødvendig. Rengjøring og vedlikehold Tak- og veggdukene kan vaskes i såpevann. Mugg og skjolder kan fjernes med en mild kloroppløsning. Følg produsentens anvisninger, og test alltid kloroppløsningen på et sted som ikke kan ses, for å sikre at den ikke forårsaker misfarging. Merk! Partyteltet må ikke pakkes sammen i våt tilstand. La det tørke helt før du pakker det sammen. 7

8 SVENSKA BRUKSANVISNING Introduktion För att du ska få så stor glädje som möjligt av ditt nya partytält rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning och de medföljande säkerhetsföreskrifterna innan du börjar använda det. Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver läsa informationen om de olika funktionerna igen. Tekniska data Tältstänger: 1,20 mm stålrör, diameter 38 mm Tältduk: polyetylen, 240 g/m 2 Sidohöjd: Mitthöjd: 2,12 m 2,98 m Partytältets delar 1. Korta stänger (28 st.) 2. Långa stänger (30 st.) 3. Ben (14 st.) 4. Tvärstöd, honkoppling (7 st.) 5. Tvärstöd, hankoppling (7 st.) 6. Trevägshörn 110 (4 st.) 7. Fyrvägshörn 110 (8 st.) 8. Trevägshörn 140 (2 st.) 9. Fyrvägshörn 140 (4 st.) 10. Raka korsstycken (10st.) 11. Raka T-stycken -(4 st.) 12. Tak (1 st.) 13. Sidopaneler (12 st.) 14. Dörrpaneler (2st.) 8

9 SVENSKA BRUKSANVISNING Uppställning Lägg ut samtliga stänger, delar och hörn på marken enligt den övre illustrationen. Skjut in stängerna i hörn, korsstycken och T-stycken. Samla tvärstöden (4 och 5) parvis och montera dem mellan T-styckena/korsstyckena enligt den nedre illustrationen. 9

10 SVENSKA BRUKSANVISNING Lyft upp ena sidan av takkonstruktionen och sätt i benen (3). Dra därefter taket (12) över takkonstruktionen och bind fast det. Lyft sedan upp den andra sidan av takkonstruktionen och montera på de resterande benen. Häng upp sidopanelerna. Partytältet kan säkras med stålvajrar eller andra förankringar om så krävs. Rengöring och underhåll Taket och sidopanelerna kan tvättas i såpvatten. Mögel och fläckar kan avlägsnas med en mild klorlösning. Följ tillverkarens anvisningar och testa alltid klorlösningen på ett ställe som inte syns för att garantera att den inte orsakar missfärgning. Obs! Partytältet får inte packas ihop i vått tillstånd. Låt det torka helt innan du packar ihop det. 10

11 SUOMI KÄYTTÖOHJE Johdanto Saat juhlateltasta suurimman hyödyn, kun luet käyttöohjeen ja turvallisuusohjeet läpi ennen juhlateltan käyttöönottoa. Säilytä tämä käyttöohje, jotta voit tarvittaessa palauttaa mieleesi juhlatelttaa koskevat tiedot. Tekniset tiedot Telttaputket: 1,20 mm:n teräsputket, halkaisija 38 mm Telttakangas polyeteeni, 240 g/m 2 Sivukorkeus: Harjakorkeus: 2,12 m 2,98 m Juhlateltan osat 1. Lyhyet putket (28 kpl) 2. Pitkät putket (30 kpl) 3. Jalat (14 kpl) 4. Poikittaistuet, naarasliitäntä (7 kpl) 5. Poikittaistuet, urosliitäntä (7 kpl) 6. Kolmesuuntaiset kulmakappaleet 110 (4 kpl) 7. Nelisuuntaiset kulmakappaleet 110 (8 kpl) 8. Kolmesuuntaiset kulmakappaleet 140 (2 kpl) 9. Nelisuuntaiset kulmakappaleet 140 (4 kpl) 10. Suorat ristikappaleet (10 kpl) 11. Suorat T-kappaleet (4 kpl) 12. Katto (1 kpl) 13. Sivupaneelit (12 kpl) 14. Ovipaneelit (2 kpl) 11

12 SUOMI KÄYTTÖOHJE Pystytys Asettele kaikki putket, kappaleet ja kulmakappaleet maahan piirroksen osoittamalla tavalla. Työnnä putket kulmiin, ristikappaleisiin ja T-kappaleisiin. Yhdistä poikittaistuet (4 ja 5) pareittain ja asenna ne T-kappaleiden/ristikappaleiden väliin alla olevan piirroksen osoittamalla tavalla. 12

13 SUOMI KÄYTTÖOHJE Nosta kattorakennetta yhdestä sivusta ja asenna jalat (3). Vedä sen jälkeen katto (12) kattorakenteen päälle ja solmi kiinni. Nosta kattorakennetta sen jälkeen toisesta sivusta ja kiinnitä loput jalat. Ripusta sivupaneelit. Juhlateltan kiinnitys voidaan tarvittaessa varmistaa esimerkiksi vaijereilla. Puhdistus ja kunnossapito Katon ja sivupaneelit voi pestä saippuavedellä. Homeen ja tahrat voi poistaa miedolla kloriittiliuoksella. Noudata valmistajan ohjeita ja kokeile kloriittiliuosta aina huomaamattomaan kohtaan varmistaaksesi, ettei se aiheuta värimuutoksia. Huomautus! Juhlatelttaa ei saa laittaa säilytykseen märkänä. Annan teltan kuivua täysin, ennen kuin laitat sen säilytykseen. 13

14 ENGLISH INSTRUCTION MANUAL Introduction To get the most out of your new pavilion, please read this manual and the safety instructions before use. Please also save theinstructions, as you may need to refer to them at a later date. Technical data Tent poles: 1.20 mm steel tubing, 38 mm diameter Fabric: polyethylene, 240 g/m 2 Sides, height: 2.12 m Centre, height: 2.98 m Main components 1. Short poles (28 pcs) 2. Long poles (30 pcs) 3. Shanks (14 pcs) 4. Cross-braces, female coupling (7 pcs.) 5. Cross-braces, male coupling (7 pcs.) 6. 3-way corners 110 (4 pcs) 7. 4-way corners 110 (8 pcs) 8. 3-way corners 140 (2 pcs) 9. 4-way corners 140 (4 pcs) 10. Straight cross-pieces (10 pcs) 11. Straight T-pieces (4 pcs.) 12. Roof (1 pce) 13. Side panels (12 pcs) 14. Door panels (2 pcs.) 14

15 ENGLISH INSTRUCTION MANUAL Erection Lay all poles, pieces and corners out on the ground as shown in the diagram. Insert poles into corners, cross-pieces and T-pieces. Assemble the cross-braces (4 and 5) in pairs, and fit them between the T-pieces/cross-pieces as shown on the lower drawing. 15

16 ENGLISH INSTRUCTION MANUAL Lift one side of the roof structure and insert the legs (3). Pull the roof (12) over its supporting structure and tie it securely in place. Lift the other side of the roof structure up and insert the remaining shanks. Hang the side panels. The pavilion can be tied down with guy ropes or some other form of anchoring if required. Cleaning and maintenance Roof and side panels can be washed with soapy water. Mould and discolouring can be removed with a mild bleach solution. Follow the manufacturer s instructions and always try the solution on a place that will not be visible to ensure it does not miscolour. Note! Do not pack the pavilion away when wet. Let it dry completely before folding and packing it. 16

17 DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG Einführung Damit Sie an Ihrem neuen Partyzelt möglichst lange Freude haben, bitten wir Sie, Gebrauchsanweisung und beiliegende Sicherheitshinweise vor Ingebrauchnahme sorgfältig durchzulesen. Ferner wird empfohlen, die Gebrauchsanweisung zum eventuellen späteren Nachschlagen aufzubewahren. Technische Daten Zeltgestänge: 1,20 mm Stahlrohr, Durchmesser 38 mm Zelthaut: Polyethylen, 240 g/m 2 Seitenhöhe: Mittelhöhe: 2,12 m 2,98 m Teile des Partyzelts 1. Kurze Stangen (28 Stck.) 2. Lange Stangen (30 Stck.) 3. Beine (14 Stck.) 4. Querstreben, weiblich (7 Stck.) 5. Querstreben, männlich (7 Stck.) 6. 3er-Eckverbindungen 110 (4 Stck.) 7. 4er-Eckverbindungen 110 (8 Stck.) 8. 3er-Eckverbindungen 140 (2 Stck.) 9. 4er-Eckverbindungen 140 (4 Stck.) 10. Gerade Kreuzstücke (10 Stck.) 11. Gerade T-Stück (4 Stck.) 12. Dach (1 Stck.) 13. Seitenteile (12 Stck.) 14. Türteile (2 Stck.) 17

18 DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG Aufstellung Legen Sie sämtliche Stangen, Stücken und Eckverbindungen wie auf der obigen Zeichnung gezeigt auf dem Boden aus. Stecken Sie die Stangen in die Ecken, die Kreuzstücke und die T-Stücke. Stecken Sie die Querstreben (4 und 5) paarweise zusammen, und montieren Sie sie wie auf der unteren Zeichnung gezeigt zwischen den T-Stücken/ Kreuzstücken. 18

19 DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG Heben Sie die eine Seite des Zeltgerüsts an und setzen Sie die Beine (3) ein. Ziehen Sie anschließend das Dach (12) über das Zeltgerüst und binden es fest. Nun heben Sie die andere Seite des Zeltgerüsts an und bringen die restlichen Beine an. Hängen Sie die Seitenteile an. Das Partyzelt kann nötigenfalls mit Hilfe von Abspannseilen oder anderlei Verankerungen gesichert werden. Reinigung und Wartung Dach und Seitenteile lassen sich mit Seifenlauge abwaschen. Schimmel und Stockflecken können mit einer milden Chlorlösung entfernt werden. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und testen Sie die Chlorlösung stets an einer nicht sichtbaren Stelle, um sicherzugehen, dass keine Verfärbungen auftreten. Achtung! Das Partyzelt darf nicht in nassem Zustand zusammengelegt und verpackt werden. Lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie es zusammenpacken. 19

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

Brugsanvisning. Orkidé. Kan bruges ude og indendørs

Brugsanvisning. Orkidé. Kan bruges ude og indendørs Brugsanvisning Orkidé Kan bruges ude og indendørs 1. Installation. Brug sund fornuft ved at sikre, at brænderen ikke er placeret på ikke-brændbare materialer, væk fra gardiner, brændbare materialer, og

Læs mere

Montage vejledning - SV2/ SV3 / SV7 / SV14/ SV30 - Tag. Montagebeskrivning - SV2/ SV3 / SV7 / SV14/ SV30 - Takk

Montage vejledning - SV2/ SV3 / SV7 / SV14/ SV30 - Tag. Montagebeskrivning - SV2/ SV3 / SV7 / SV14/ SV30 - Takk Montage vejledning - SV/ SV / SV7 / SV/ SV0 - Tag Montagebeskrivning - SV/ SV / SV7 / SV/ SV0 - Takk Mounting instruction - SV/ SV / SV7 / SV/ SV0 - Roof Montageanleitung - SV/ SV / SV7 / SV/ SV0 - ach

Læs mere

l Monterings- og brugsanvisning q Kokoamis- ja käyttöohjeet T

l Monterings- og brugsanvisning q Kokoamis- ja käyttöohjeet T k Montage- und Betriebsanleitung t Assembly Instruction U Monterings- och bruksanvisning N Monterings- og bruksanvisning l Monterings- og brugsanvisning q Kokoamis- ja käyttöohjeet T Version: 11339 Stand:

Læs mere

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 FM Mattsson Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.fmmattsson.com A VA 1.14/19649 INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 PS 0646 Ø25 30 Rev. 003-11.09. FMM nr 08836554 2! C 8,5±1

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

N Monterings- og driftsanvisning

N Monterings- og driftsanvisning D Montage- und Betriebsanleitung Assembly and operating manual F Instructions de montage et de service I Istruzioni di montaggio e per l uso S Monterings- och bruksanvisning Montage- og betjeningsvejledning

Læs mere

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller

Læs mere

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L Takbox Takboks Kuljetusboksi Tagboks SE Takbox Vikt på takboxen: 9 kg INNAN MONTERING OBS! Takboxen skall kompletteras med spännband. Biltema art. 34-270 är lämpliga för denna box. Läs noga denna manual

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

Verona- 5000 - Carport

Verona- 5000 - Carport Samlevejledning Monteringsanvisning Verona- 5000 - Carport Approx. Dim. 500 L x 97.5 W x 18 H cm / 196.8" Lx 117.1"W x 85.8" H 13 mm Web site: www.jemogclix.dk E-mail: kundeservice@jemfix.com www.palramapplications.com

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg

Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg SE Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg Vinsch för båttrailer m.m. Tillverkad av kraftig stålplåt med reduktionsväxel och dubbelspärr. Kapaciteten anger dragkraft. Max. dragkapacitet: 900 kg. Flyttbart handtag

Læs mere

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole Space in and around the chair Stolen i rummet rummet i stolen Space in and around the chair Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2 Space in and around the chair Erik Krogh, Underviser, Danmarks

Læs mere

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Christmas trees and decorative greenery An Extract from the industry guide

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide Ultrathin Keyboard Mini Setup Guide Contents Svenska................... 3 Dansk.................... 11 Norsk.................... 19 Suomi................... 27 www.logitech.com/support...............................35

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Sonos BRIDGE. Produktguide

Sonos BRIDGE. Produktguide Sonos BRIDGE Produktguide DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Toppmatad tättmaskin Bruks- och installationsanvisning Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk SE FI NO Vaskemaskine med ifyldning

Læs mere

Allgemeine Geschäftsbedingungen / Terms and Conditions

Allgemeine Geschäftsbedingungen / Terms and Conditions Allgemeine Geschäftsbedingungen / Terms and Conditions Allgemeine Geschäftsbedingungen der Adina Apartment Hotels in Deutschland Adina Apartment Hotel Berlin Checkpoint Charlie Adina Apartment Hotel Berlin

Læs mere