6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL 80543 PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning."

Transkript

1 MODEL M TENT INSTRUCTION MANUAL DK N S FI GB D PARTYTELT Brugsanvisning PARTYTELT Bruksanvisning PARTYTÄLT Bruksanvisning JUHLATELTTA Käyttöohje 6 12 M TENT Instruction manual PARTYZELT Gebrauchsanweisung

2 DANSK BRUGSANVISNING Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye partytelt, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager partyteltet i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om partyteltet. Tekniske data Teltstænger: 1,20 mm stålrør, diameter 38 mm Teltdug: polyethylen, 240 g/m 2 Sidehøjde: Midterhøjde: 2,12 m 2,98 m Partyteltets dele 1. Korte stænger (28 stk.) 2. Lange stænger (30 stk.) 3. Ben (14 stk.) 4. Tværstivere, hunkobling (7 stk.) 5. Tværstivere, hankobling (7 stk.) 6. 3-vejshjørner 110 (4 stk.) 7. 4-vejshjørner 110 (8 stk.) 8. 3-vejshjørner 140 (2 stk.) 9. 4-vejshjørner 140 (4 stk.) 10. Lige korsstykker (10 stk.) 11. Lige T-stykker (4 stk.) 12. Tag (1 stk.) 13. Sidepaneler (12 stk.) 14. Dørpaneler (2 stk.) 2

3 DANSK BRUGSANVISNING Opstilling Læg samtlige stænger, stykker og hjørner ud på jorden som vist på den øverste tegning. Skub stængerne ind i hjørnerne, korsstykkerne og T- stykkerne. Saml tværstiverne (4 og 5) parvis, og monter dem mellem T-stykkerne/korsstykkerne som vist på den nederste tegning. 3

4 DANSK BRUGSANVISNING Løft den ene side af tagkonstruktionen, og isæt benene (3). Træk herefter taget (12) hen over tagkonstruktionen, og bind det fast. Løft herefter den anden side af tagkonstruktionen, og monter de resterende ben. Hæng sidepanelerne op. Partyteltet kan sikres med barduner eller andre forankringer, hvis det er nødvendigt. Rengøring og vedligehold Taget og sidepanelerne kan vaskes i sæbevand. Mug og skjolder kan fjernes med en mild klorinopløsning. Følg producentens anvisninger, og afprøv altid klorinopløsningen på et sted, der ikke kan ses, for at sikre, at det ikke forårsager misfarvning. Bemærk! Partyteltet må ikke pakkes sammen i våd tilstand. Lad det tørre helt, inden du pakker det sammen. 4

5 NORSK BRUKSANVISNING Introduksjon For at du skal få mest mulig glede av det nye partyteltet ditt, bør du lese denne bruksanvisningen og de vedlagte sikkerhetsforskriftene før du begynner å bruke partyteltet. Vi anbefaler deg også å ta være påbruksanvisningen i tilfelle du skulle få behov for å lese mer om partyteltets funksjoner om igjen senere. Tekniske data Teltstenger: 1,20 mm stålrør, 38 mm diameter Teltduk: polyetylen, 240 g/m 2 Vegghøyde: Mønehøyde: 2,12 m 2,98 m Partyteltets deler 1. Korte stenger (28 stk.) 2. Lange stenger (30 stk.) 3. Bein (14 stk.) 4. Tverrstivere, hunnkobling (7 stk.) 5. Tverrstivere, hannkobling (7 stk.) 6. 3-veishjørner 110 (4 stk.) 7. 4-veishjørner 110 (8 stk.) 8. 3-veishjørner 140 (2 stk.) 9. 4-veishjørner 140 (4 stk.) 10. Like korsstykker (10 stk.) 11. Like T-stykker (4 stk.) 12. Takduk (1 stk.) 13. Veggduker (12 stk.) 14. Dørpaneler (2 stk.) 5

6 NORSK BRUKSANVISNING Oppstilling Legg samtlige stenger, stykker og hjørner på bakken som vist på den øverste tegningen. Skyv stengene inn i hjørnene, korsstykkene og T-stykkene. Samle tverrstiverne (4 og 5) parvis og monter dem mellom T-stykkene/korsstykkene som vist på den nederste tegningen. 6

7 NORSK BRUKSANVISNING Løft den ene siden av takkonstruksjonen og monter beina (3). Trekk deretter takduken (12) over takkonstruksjonen og bind den fast. Løft deretter den andre siden av takkonstruksjonen og monter de resterende beina. Heng opp veggdukene. Partyteltet kan sikres med barduner eller andre forankringer hvis det er nødvendig. Rengjøring og vedlikehold Tak- og veggdukene kan vaskes i såpevann. Mugg og skjolder kan fjernes med en mild kloroppløsning. Følg produsentens anvisninger, og test alltid kloroppløsningen på et sted som ikke kan ses, for å sikre at den ikke forårsaker misfarging. Merk! Partyteltet må ikke pakkes sammen i våt tilstand. La det tørke helt før du pakker det sammen. 7

8 SVENSKA BRUKSANVISNING Introduktion För att du ska få så stor glädje som möjligt av ditt nya partytält rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning och de medföljande säkerhetsföreskrifterna innan du börjar använda det. Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver läsa informationen om de olika funktionerna igen. Tekniska data Tältstänger: 1,20 mm stålrör, diameter 38 mm Tältduk: polyetylen, 240 g/m 2 Sidohöjd: Mitthöjd: 2,12 m 2,98 m Partytältets delar 1. Korta stänger (28 st.) 2. Långa stänger (30 st.) 3. Ben (14 st.) 4. Tvärstöd, honkoppling (7 st.) 5. Tvärstöd, hankoppling (7 st.) 6. Trevägshörn 110 (4 st.) 7. Fyrvägshörn 110 (8 st.) 8. Trevägshörn 140 (2 st.) 9. Fyrvägshörn 140 (4 st.) 10. Raka korsstycken (10st.) 11. Raka T-stycken -(4 st.) 12. Tak (1 st.) 13. Sidopaneler (12 st.) 14. Dörrpaneler (2st.) 8

9 SVENSKA BRUKSANVISNING Uppställning Lägg ut samtliga stänger, delar och hörn på marken enligt den övre illustrationen. Skjut in stängerna i hörn, korsstycken och T-stycken. Samla tvärstöden (4 och 5) parvis och montera dem mellan T-styckena/korsstyckena enligt den nedre illustrationen. 9

10 SVENSKA BRUKSANVISNING Lyft upp ena sidan av takkonstruktionen och sätt i benen (3). Dra därefter taket (12) över takkonstruktionen och bind fast det. Lyft sedan upp den andra sidan av takkonstruktionen och montera på de resterande benen. Häng upp sidopanelerna. Partytältet kan säkras med stålvajrar eller andra förankringar om så krävs. Rengöring och underhåll Taket och sidopanelerna kan tvättas i såpvatten. Mögel och fläckar kan avlägsnas med en mild klorlösning. Följ tillverkarens anvisningar och testa alltid klorlösningen på ett ställe som inte syns för att garantera att den inte orsakar missfärgning. Obs! Partytältet får inte packas ihop i vått tillstånd. Låt det torka helt innan du packar ihop det. 10

11 SUOMI KÄYTTÖOHJE Johdanto Saat juhlateltasta suurimman hyödyn, kun luet käyttöohjeen ja turvallisuusohjeet läpi ennen juhlateltan käyttöönottoa. Säilytä tämä käyttöohje, jotta voit tarvittaessa palauttaa mieleesi juhlatelttaa koskevat tiedot. Tekniset tiedot Telttaputket: 1,20 mm:n teräsputket, halkaisija 38 mm Telttakangas polyeteeni, 240 g/m 2 Sivukorkeus: Harjakorkeus: 2,12 m 2,98 m Juhlateltan osat 1. Lyhyet putket (28 kpl) 2. Pitkät putket (30 kpl) 3. Jalat (14 kpl) 4. Poikittaistuet, naarasliitäntä (7 kpl) 5. Poikittaistuet, urosliitäntä (7 kpl) 6. Kolmesuuntaiset kulmakappaleet 110 (4 kpl) 7. Nelisuuntaiset kulmakappaleet 110 (8 kpl) 8. Kolmesuuntaiset kulmakappaleet 140 (2 kpl) 9. Nelisuuntaiset kulmakappaleet 140 (4 kpl) 10. Suorat ristikappaleet (10 kpl) 11. Suorat T-kappaleet (4 kpl) 12. Katto (1 kpl) 13. Sivupaneelit (12 kpl) 14. Ovipaneelit (2 kpl) 11

12 SUOMI KÄYTTÖOHJE Pystytys Asettele kaikki putket, kappaleet ja kulmakappaleet maahan piirroksen osoittamalla tavalla. Työnnä putket kulmiin, ristikappaleisiin ja T-kappaleisiin. Yhdistä poikittaistuet (4 ja 5) pareittain ja asenna ne T-kappaleiden/ristikappaleiden väliin alla olevan piirroksen osoittamalla tavalla. 12

13 SUOMI KÄYTTÖOHJE Nosta kattorakennetta yhdestä sivusta ja asenna jalat (3). Vedä sen jälkeen katto (12) kattorakenteen päälle ja solmi kiinni. Nosta kattorakennetta sen jälkeen toisesta sivusta ja kiinnitä loput jalat. Ripusta sivupaneelit. Juhlateltan kiinnitys voidaan tarvittaessa varmistaa esimerkiksi vaijereilla. Puhdistus ja kunnossapito Katon ja sivupaneelit voi pestä saippuavedellä. Homeen ja tahrat voi poistaa miedolla kloriittiliuoksella. Noudata valmistajan ohjeita ja kokeile kloriittiliuosta aina huomaamattomaan kohtaan varmistaaksesi, ettei se aiheuta värimuutoksia. Huomautus! Juhlatelttaa ei saa laittaa säilytykseen märkänä. Annan teltan kuivua täysin, ennen kuin laitat sen säilytykseen. 13

14 ENGLISH INSTRUCTION MANUAL Introduction To get the most out of your new pavilion, please read this manual and the safety instructions before use. Please also save theinstructions, as you may need to refer to them at a later date. Technical data Tent poles: 1.20 mm steel tubing, 38 mm diameter Fabric: polyethylene, 240 g/m 2 Sides, height: 2.12 m Centre, height: 2.98 m Main components 1. Short poles (28 pcs) 2. Long poles (30 pcs) 3. Shanks (14 pcs) 4. Cross-braces, female coupling (7 pcs.) 5. Cross-braces, male coupling (7 pcs.) 6. 3-way corners 110 (4 pcs) 7. 4-way corners 110 (8 pcs) 8. 3-way corners 140 (2 pcs) 9. 4-way corners 140 (4 pcs) 10. Straight cross-pieces (10 pcs) 11. Straight T-pieces (4 pcs.) 12. Roof (1 pce) 13. Side panels (12 pcs) 14. Door panels (2 pcs.) 14

15 ENGLISH INSTRUCTION MANUAL Erection Lay all poles, pieces and corners out on the ground as shown in the diagram. Insert poles into corners, cross-pieces and T-pieces. Assemble the cross-braces (4 and 5) in pairs, and fit them between the T-pieces/cross-pieces as shown on the lower drawing. 15

16 ENGLISH INSTRUCTION MANUAL Lift one side of the roof structure and insert the legs (3). Pull the roof (12) over its supporting structure and tie it securely in place. Lift the other side of the roof structure up and insert the remaining shanks. Hang the side panels. The pavilion can be tied down with guy ropes or some other form of anchoring if required. Cleaning and maintenance Roof and side panels can be washed with soapy water. Mould and discolouring can be removed with a mild bleach solution. Follow the manufacturer s instructions and always try the solution on a place that will not be visible to ensure it does not miscolour. Note! Do not pack the pavilion away when wet. Let it dry completely before folding and packing it. 16

17 DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG Einführung Damit Sie an Ihrem neuen Partyzelt möglichst lange Freude haben, bitten wir Sie, Gebrauchsanweisung und beiliegende Sicherheitshinweise vor Ingebrauchnahme sorgfältig durchzulesen. Ferner wird empfohlen, die Gebrauchsanweisung zum eventuellen späteren Nachschlagen aufzubewahren. Technische Daten Zeltgestänge: 1,20 mm Stahlrohr, Durchmesser 38 mm Zelthaut: Polyethylen, 240 g/m 2 Seitenhöhe: Mittelhöhe: 2,12 m 2,98 m Teile des Partyzelts 1. Kurze Stangen (28 Stck.) 2. Lange Stangen (30 Stck.) 3. Beine (14 Stck.) 4. Querstreben, weiblich (7 Stck.) 5. Querstreben, männlich (7 Stck.) 6. 3er-Eckverbindungen 110 (4 Stck.) 7. 4er-Eckverbindungen 110 (8 Stck.) 8. 3er-Eckverbindungen 140 (2 Stck.) 9. 4er-Eckverbindungen 140 (4 Stck.) 10. Gerade Kreuzstücke (10 Stck.) 11. Gerade T-Stück (4 Stck.) 12. Dach (1 Stck.) 13. Seitenteile (12 Stck.) 14. Türteile (2 Stck.) 17

18 DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG Aufstellung Legen Sie sämtliche Stangen, Stücken und Eckverbindungen wie auf der obigen Zeichnung gezeigt auf dem Boden aus. Stecken Sie die Stangen in die Ecken, die Kreuzstücke und die T-Stücke. Stecken Sie die Querstreben (4 und 5) paarweise zusammen, und montieren Sie sie wie auf der unteren Zeichnung gezeigt zwischen den T-Stücken/ Kreuzstücken. 18

19 DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG Heben Sie die eine Seite des Zeltgerüsts an und setzen Sie die Beine (3) ein. Ziehen Sie anschließend das Dach (12) über das Zeltgerüst und binden es fest. Nun heben Sie die andere Seite des Zeltgerüsts an und bringen die restlichen Beine an. Hängen Sie die Seitenteile an. Das Partyzelt kann nötigenfalls mit Hilfe von Abspannseilen oder anderlei Verankerungen gesichert werden. Reinigung und Wartung Dach und Seitenteile lassen sich mit Seifenlauge abwaschen. Schimmel und Stockflecken können mit einer milden Chlorlösung entfernt werden. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und testen Sie die Chlorlösung stets an einer nicht sichtbaren Stelle, um sicherzugehen, dass keine Verfärbungen auftreten. Achtung! Das Partyzelt darf nicht in nassem Zustand zusammengelegt und verpackt werden. Lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie es zusammenpacken. 19

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

SOLAR POWER GARDEN LAMP

SOLAR POWER GARDEN LAMP MODEL 80640 SOLAR POWER GARDEN LAMP INSTRUCTION MANUAL DK BEDLAMPE MED SOLCELLER Brugsanvisning N BEDLAMPE MED SOLCELLER Bruksanvisning S TRÄDGÅRDSLAMPA MED SOLCELLER Bruksanvisning 2 3 4 FI AURINKOKENNOILLA

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Textmining Einführung und Übersicht

Textmining Einführung und Übersicht Textmining Einführung und Übersicht Dept. Informatik 8 (Künstliche Intelligenz) Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Informatik 8) Textmining Einführung 1 / 10 Textmining Kurzfassung Gigantische

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Er vi på vej mod ensartede regler i EU? TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2010 Faaborg den 10. maj 2010 International Transport Danmark. Lyren 1. DK-6330 Padborg.

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Brugsanvisning / Instructions / Gebrauchsanweisung

Brugsanvisning / Instructions / Gebrauchsanweisung Brugsanvisning / Instructions / Gebrauchsanweisung DK DK Brugsanvisning Skal læses inden stempelkanden tages i brug. Vores absolutte klassiker, den kendte termokande designet af Erik Magnussen i 1977,

Læs mere

MPR4 / MPR8. 3002980-2014-06-17.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

MPR4 / MPR8. 3002980-2014-06-17.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov 3002980-2014-06-17.fm MPR4 / MPR8 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk MPR4 MPR8 DK - Regulator for ventilationsmotorer

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR SHARP SHARP Design: Thore Lassen SHARP-serien er den ideelle løsning til fleksibel møblering i forbindelse med møder konferencer, kantiner og undervisning. SHARP-stolen er let håndterbar, stabelbar og

Læs mere

Ansøgning til Idrætsfacilitetspuljen om tilskud til startgate/rampe og kørelag

Ansøgning til Idrætsfacilitetspuljen om tilskud til startgate/rampe og kørelag Ansøgning til Idrætsfacilitetspuljen om tilskud til startgate/rampe og kørelag Roskilde BMX klub er i stor udvikling i disse år, blev sidste år Danmarks største BMX klub og er netop blevet tildelt værtskabet

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

LEJRELET - Tube. Manual. Ver. 2.05. Vers. 1.2. All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS

LEJRELET - Tube. Manual. Ver. 2.05. Vers. 1.2. All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS LEJRELET - Tube Manual Ver. 2.05 Vers. 1.2 All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS Dansk Anvendelse LEJRELET Tube er en lang blød cylinder, fyldt med trykaflastende skum granulat. Den er let at

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Dänisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für. Selbstlerner. orientiert sich an B1

Dänisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für. Selbstlerner. orientiert sich an B1 Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Dänisch Der Standardkurs für Selbstlerner orientiert sich an B1 Inhaltsverzeichnis Wegweiser......................................................... 3 Abkürzungen.......................................................

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1 Weebly- vejledning Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1. Gå ind på flg. adresse: www.weebly.com 2. Opret dig som bruger (gratis): 2 3. Kom godt i gang: For at komme i gang med 1. side skal du

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Fyrretræ Furutre Furuträ Umalet Umalt Umålad Industrimalet Industrimalt Industrimålad jvk.dk nvk.nu jvk.se Tillykke med

Læs mere

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Pulse Counter. Manual. 5512-045 DK, GB, DE, SE/01.2003/Rev. A1

Pulse Counter. Manual. 5512-045 DK, GB, DE, SE/01.2003/Rev. A1 Pulse Counter Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: energi@kamstrup.dk WEB: www.kamstrup.com 2 11 Dansk Programmering af

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning Ida 5200, 6500, 7800 050.0.209 Item No. Part Sect. Ref. Size mm Quantity per 5200 6500 7800 Item No. Part Sect. Ref. Size mm Quantity per

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Model 79646. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 79646. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 79646 Brugsanvisning Bruksanvisning INFRARØD GASVARMEOVN MED VARMEBLÆR Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasvarmeovn, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Titanium. Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Titanium. Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Titanium Hushållsassistent Køkkenmaskine Kjøkkenmaskine MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSANORDNINGAR Vid användning av elektrisk utrustning, ska alltid grundläggande

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin Slagboremaskine Slagborrmaskin Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere